Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 08/08/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25547

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Çevre ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Bakanlık il müdürlüklerini ve bunlara bağlı şube müdürlükleri ve mühendislikler ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğünü kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu ve geçici 1 inci maddesi ile geçici 1 inci maddeye dayalı olarak çıkarılan, 22/7/2003 tarihli ve 2003/5970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

    İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

    İl Müdürü: İl Çevre ve Orman Müdürünü,

    ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : Taşra Teşkilatının Yapısı ve Görevleri

    BİRİNCİ BÖLÜM : İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

    Görevleri

    Madde 5 - Çevre ve orman il müdürlüğünün görevleri şunlardır;

    a) İl müdürlüğü ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Bakanlığın talimatlarına göre yürütmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,

    b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bakanlığa teklifte bulunmak,

    c) Görev alanı dahilindeki motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyon ölçümleri ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak ve çevre kirliliği ile ilgili olarak mahallinde ölçüm ve tespit yapılmasını sağlamak,

    ç) Kurulacak tesisler için Bakanlık ve Valilik makamınca istendiğinde alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek,

    d) Atıklar ve kimyasallarla ilgili olarak, belirlenen esaslara göre verilen görevleri yapmak,

    e) Gerekli durumlarda hazırlanan acil müdahale planlarına göre verilen görevleri yapmak,

    f) Kara kökenli kirleticilerin neden olduğu kirliliği önlemek ve azaltmak için alınan önlemlerin uygulamasını, deniz ve diğer su kaynaklarının ekolojisini bozacak kirlenmeye neden olacak her türlü faaliyetin kuruluş aşamasından itibaren denetimini yapmak,

    g) Kuruluşlarca yapılan ve yerel yönetimler tarafından izin verilen tesisler ile yerel yönetimlerce yapılan atık toplama ve deşarj sistemlerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen çevre standartlarına göre kontrolünü yapmak,

    ğ) Mahallinde çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti izlemek, denetlemek ve tehlikeli hallerde ya da gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak için gerekli işlemleri başlatmak, ayrıca mahallinde mevcut uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini Bakanlığa iletmek,

    h) Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan canlı türleri ve alanların korunması için alınan tedbirler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

    ı) İlin doğal zenginliklerini göz önünde bulundurarak korunması gerekli görülen alan ve kaynakları tespit etmek, özellikleri ile birlikte Bakanlığa sunmak,

    i) Çevresel etki değerlendirmesi raporu ve çevresel etki değerlendirmesi ön araştırma raporu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    j) Çevresel etki değerlendirmesine tabi projelerle ilgili, Bakanlıkça verilecek iş ve işlemleri yürütmek,

    k) Çevre Düzeni Planlarında arazi kullanım kararlarına uygun olarak tespit edilen alanlarda koruma ve kullanım esaslarına ilişkin olarak yapılacak uygulamalara katılmak ve ildeki ilgili kuruluş temsilcileri ile işbirliği yapmak,

    l) Mahallin çevre envanterini hazırlamak, envanter sonuçlarını il haritasına işlemek ve çevre durum raporları ile ilgili çalışmalar yapmak, sonuçlarından Bakanlığa bilgi vermek,

    m) Mahalli çevre kurulunun kararları gereğince, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine ilişkin il düzeyinde uygulama programları hazırlamak, uygulamaları izlemek, diğer bakanlıkların ilde mevcut taşra teşkilatları ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

    n) Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Temizlenmesine İlişkin Bazı Giderler ile Bu Hususlarda Verilecek Kredilere İlişkin Esas ve Usuller dahilinde idare alacaklarının zamanında tahsili ile ilgili diğer bakanlıkların il düzeyindeki taşra teşkilatları ve kuruluşlarınca yapılan tahsilatlarını izlemek ve gelir paylarının intikalini sağlamak,

    o) İl düzeyinde Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Temizlenmesine İlişkin Bazı Giderler ile Bu Hususlarda Verilecek Kredilere İlişkin Esas ve Usuller dahilinde özel ödenekten gerçek ve tüzel kişilere verilen kredi, yardım, bağış ve her türlü araç ve gerecin kullanımını izlemek ve sonucundan Bakanlığa bilgi vermek,

    ö) Mahalli çevre kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

    p) İldeki çevre ve orman ile ilgili eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

    r) Mahalli basında yer alan Bakanlıkla ilgili haberleri izlemek ve Bakanlığa göndermek,

    s) Orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi ile ilgili her türlü ekonomik ve sosyal amaçlı kredi ve diğer yardım kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak, esas ve usullerde belirtilen gelirlerin tahsilini sağlamak, idare ile orman köylülerinin iş birliğini geliştirmeye yönelik tedbirleri almak,

    ş) Bakanlıkça belirlenen öncelik kriterlerine göre, yıllık çalışma programına alınacak köyleri, orman işletme müdürlükleri ile protokol yaparak belirlemek,

    t) Hazırlanan yıllık çalışma programlarının Bakanlığın onayından sonra uygulanmasına yönelik tedbirleri almak,

    u) Bakanlıkça belirlenecek yetki limitleri dahilinde karşılıksız yardım ve ferdi kredilerin tahsis, iptal ve devir işlemlerini onaylamak,

    ü) Orman köylerinde kooperatifçiliğin yaygınlaştırılmasına; idari, mali ve hukuki denetimler sonucu uygunluğu belirlenen kooperatiflerin projelerinin desteklenmesine yönelik tedbirler almak, ürünlerin pazarlamasına yardımcı olmak,

    v) Çalışma alanı içerisinde orman-halk ilişkilerini düzenleyici eğitim tekliflerini Bakanlığa sunmak,

    y) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmasının Desteklenmesi Hakkında Kanun uygulaması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

    z) İl koordinasyon kurulu aracılığıyla diğer kamu kuruluşlarınca orman köylerine götürülmesi gereken hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,

    aa) Fidanlık, ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı, orman ve köy ilişkileri, milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, izinleri, Orman Genel Müdürlüğünce verilenler hariç olmak üzere; orman içi su ürünleri, mesire yerleri ve av-yaban hayatı faaliyetlerine ilişkin planlama, projelendirme ve uygulama çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

    ab) Fidanlık, ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı, orman ve köy ilişkileri, milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, izinleri, Orman Genel Müdürlüğünce verilenler hariç olmak üzere; orman içi su ürünleri, mesire yerleri ve av-yaban hayatı konuları ile her türlü inşaat makine ve ikmal işlerine ait keşif evraklarını incelemek, yetkisi dahilindekileri onaylamak ve uygulanmalarını sağlamak,

    ac) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde aynı faaliyet programları arasında program ve ödenek aktarmaları yapmak ve Bakanlığa bilgi vermek,

    aç) Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak veya yaptırılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolu, imar-ihya, fidanlık çalışmaları ve verilecek kredilere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, teknik yardımda bulunmak ve teşvik etmek,

    ad) Çalışma alanı içerisindeki çalışanları ve halkın doğa, çevre ve ormancılık konularında bilinçlendirilmesini sağlayıcı her türlü eğitim, tanıtım ve yayın işlerini planlamak, Bakanlığa sunmak, onaylananların uygulanmasını sağlamak,

    ae) Faaliyet konuları ile ilgili olarak mülki idare amirlikleri diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

    af) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Hizmetlerine ilişkin Özel Ödeneğin Kullanım Esas ve Usullerinde yer alan idare alacaklarının zamanında tahsili ile ilgili her türlü işlemi yürütmek, süresi içinde tahsil edilemeyen alacakların icra işlemlerini takip etmek ve bu konuda Bakanlığa bilgi vermek,

    ag) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde belirtilen iş ve işlemleri yapmak, ilgili yönetmelik hükümleri gereğince avcılık belgelerinin ve idari para cezalarının verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak,

    ağ) Bakanlığın 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde belirtilen iş ve işlemleri yaptırmak,

    ah) Sorumluluk alanı içindeki illerde müdürlüğe ait hizmet vasıtaları ve iş makinelerinin sevk ve idaresi ile işletilmesini ve görevlendirmesini yapmak,

    aı) Görev alanı dahilinde hizmet verilen alan ve tesislerde çıkacak her tür yangınlara etkin olarak müdahale edilmesi, söndürülmesi ve zararların en alt seviyede tutulması için gerekli tedbirleri almak,

    ai) Görev alanı dahilindeki halkın faydalanmasına açık olarak işletilen/işlettirilen yerlerle buralarda bulunan tesislerin düzenli ve temiz olarak işletilmesini/işlettirilmesini sağlamak,

    aj) 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun gereğince Hazine avukatının bulunmadığı yerlerde görev alanına giren konulardaki dava ve icra işlemlerinin takibini yapmak veya yaptırmak,

    ak) Görev alanına giren faaliyetler ile ilgili işlemlerde; gerektiğinde yetki sınırları dahilinde olan ihaleleri doğrudan, yetki sınırlarını aşan ihaleleri ise Bakanlıktan izin alarak ilgili mevzuat çerçevesinde yapmak, onaylamak veya onaylattırmak,

    al) Ev ve süs hayvanları ile hayvan refahı, hayvanların korunmasına yönelik mevcut kanun ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli denetim, iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

    an) Bakanlık ve valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak.

    Kuruluş

    Madde 6 - İl çevre ve orman müdürlükleri; aşağıdaki şube müdürlükleri ve mühendisliklerden teşekkül eder:

    a) Şube müdürlükleri:

    1) Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü

    2) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Şube Müdürlüğü

    3) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Şube Müdürlüğü

    4) Etüt Proje Şube Müdürlüğü

    5) Orman-Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü

    6) Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

    7) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

    b) Mühendislikler:

    1) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Mühendisliği

    2) Fidanlık Mühendisliği

    3) Orman-Köy İlişkileri Mühendisliği

    4) Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği

    Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü

    Madde 7 - Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Görev alanı dahilindeki motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyon ölçümleri ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak ve çevre kirliliği ile ilgili olarak mahallinde ölçüm ve tespit yapmak veya yaptırmak,

    b) Kurulacak tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek,

    c) Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonla ilgili mahallinde her türlü faaliyeti izlemek, olumsuz etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri almak, uygulanmasını sağlamak, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak müdahale etmek, belirlenen kriter ve standartların uygulanmasını sağlamak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek,

    ç) Yer üstü ve yer altı sularına, denizlere, havaya ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak için gerekli işlemleri başlatmak, ayrıca mahallinde mevcut uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini Bakanlığa iletmesini sağlamak,

    d) Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin olarak belirlenen hedef ve politikaların uygulanmasını sağlamak,

    e) Atık ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına olabilecek risklerle, kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

    f) Mahallinde su kaynaklarının kalite sınıflarını belirlemek, su kalitesinin yükseltilmesi ve en uygun kullanımların sağlanması çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

    g) Su kaynakları için mahallinde koruma ve kullanma planları yapmak, su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

    ğ) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetleri denetlemek,

    h) Mahalli çevre kurulu çalışmalarını yönlendirmek ve alınan kararların kontrol ve uygulamasını sağlamak,

    ı) Renk ve koku kirliliği konularında kriter ve standardı olmayıp çevreyi olumsuz yönde etkileyen hallerde olumsuz etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri almak,

    i) Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

    k) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak,

    l) İl müdürünce verilecek diğer görevleri yapmak.

    Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama (ÇED) Şube Müdürlüğü

    Madde 8 - Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama (ÇED) Yönetmeliğinin EK-1 listesinde yer alan çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projelerin süresi içerisinde halkın bilgilendirilmesi ile ilgili koordinasyonu sağlamak ve seçme, eleme kriterlerine tabi projelere ilişkin uygulanacak işlemlerle ilgili olarak il müdürünce iş ve işlemleri yapmak, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü görev alanına giren konulara ilişkin olarak değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

    b) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Yönetmeliği gereği karar verilen projelerin inşaat/gerçekleşme, işletme ve işletme sonrasında Yönetmelik hükümlerine göre izlenmesi ve kontrolünü yapmak, yaptırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

    c) Çevre düzeni planlarının uygulanmasını izlemek, kontrolü için verilecek iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve il müdürünü bilgilendirmek,

    ç) Ülke, bölge, havza ve sektör çevre yönetim plan uygulamalarını izlemek ve kontrolünü yapmak, yaptırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

    d) Stratejik çevresel değerlendirme ile ilgili işlerin izlenmesi için Bakanlıkça verilecek iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak,

    e) Görevleriyle ilgili konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde ilgili dairelerle koordinasyonu sağlamak,

    f) Bakanlıkça belirtilen format doğrultusunda il genelinde çevre durum raporlarının, il çevre sorunları ve öncelikleri envanterinin il'e ait çevre değerleri ve kirlilik haritalarını hazırlamak, sonuçlarından Bakanlığa bilgi vermek,

    g) Avrupa Çevre Ajansına üyelik çerçevesinde Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek,

    ğ) Bakanlıkça oluşturulacak çevre veri tabanına veri girişini sağlamak,

    h) Bakanlıkça belirlenen sürelerde ve önceki yıllarla karşılaştırılarak, Ocak-Aralık verilerini içerecek şekilde hazırlanacak olan il çevre durum raporunun takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,

    ı) Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda tanımlanan çevre düzeni planına ilişkin; çevre düzeni planı yapımı, revizyonu, ilavesi ve değişikliği konusundaki başvuruların incelenmesi, Bakanlık ile koordinasyonun sağlanması ve incelenen planların Bakanlığa gönderilmesini sağlamak, onaylamak üzere il idare kurulunun gündeminde bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının il de eğer var ise çevre düzeni planlarına uygunluğunu incelemek ve gerektiğinde Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak,

    i ) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak,

    j) Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

    k) İl müdürünce verilecek diğer görevleri yapmak.

    Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Şube Müdürlüğü

    Madde 9 - Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Bozuk orman alanlarında, gerektiğinde verimli ormanlarda ve orman kurmak üzere tahsis edilen yerlerde her türlü ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon ve mera ıslahı çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,

    b) Ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon, mera ıslahı, fidan ve tohum üretimine ait yıllık program ve bütçe tekliflerini hazırlamak, programların yersel dağılım cetvellerini düzenlemek, uygulamaların proje ve tekniğine uygunluğunun kontrolünü yapmak ve yaptırmak,

    c) Görev alanı dahilindeki ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon ve mera ıslahına konu potansiyel alanları tespit etmek,

    ç) Tohum bahçesi, tohum plantasyonları, klon bankaları, döl deneme alanlarının tespiti, tesisi, bakımı ve korumasını yapmak ve yaptırmak,

    d) Ağaç ıslahı, tohum üretim ve transferi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,

    e) Sorumluluk alanı dahilindeki alanlarda orman ağacı, ağaççığı ve süs bitkileri fidanı ihtiyacını tespit etmek, üretimini planlamak, fidanlıklardan ağaçlandırma ve gençleştirme sahalarına uygun nitelikli fidanların transfer planlamasını yapmak, ihtiyaç duyulan ve/veya ihtiyaç fazlası olan fidan miktarını Bakanlığa bildirmek,

    f) İhtiyaç halinde yeni fidanlık kuruluşları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

    g) Fidan üretim planlarını yapmak veya yaptırmak,

    ğ) Fidanlık, tohum bahçesi, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu, rehabilitasyon faaliyetleri ile ilgili her türlü toprak ve su etütlerini yapmak veya yaptırmak,

    h) Orman ağacı tohum ve fidanları ile ilgili 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliğinde verilen görevleri yapmak veya yaptırmak,

    ı) Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak veya yaptırılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolu, imar-ihya ve fidanlık çalışmaları ve verilecek kredilere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, teknik yardımda bulunmak ve teşvik etmek. Gerektiğinde hazineye ait olupta ağaçlandırılmak üzere Bakanlığımıza tahsisi söz konusu olan sahalar için "Ön Etüt Raporu" düzenleyerek ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon ve mera ıslahı çalışmalarına uygunluğu konusunda görüş bildirmek. Özel ağaçlandırma ve özel orman fidanlığı çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

    i) Görev alanında gerçek ve tüzel kişilikler ile sivil toplum kuruluşlarınca hatıra ormanları kurulmasını teşvik etmek, talep halinde teknik destekte bulunmak,

    j) Gerektiğinde her türlü etüt ve projeyi yapmak veya yaptırmak,

    k) Görev alanına giren yatırım harcamalarının takibini yapmak,

    l) Uygulama izleme raporları ve süreli cetvelleri düzenlemek,

    m) Mühendislikler arasında koordinasyonu sağlamak,

    n) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Hizmetlerine İlişkin Özel Ödeneğin Kullanım Esas ve Usullerinde yer alan idare alacaklarının zamanında tahsili ile ilgili her türlü işlemi yürütmek, süresi içinde tahsil edilmeyen alacakların icra işlemlerini takip etmek ve il müdürüne bilgi vermek,

    o) Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

    ö) Bakanlığın Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak,

    p) İl müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

    Etüt Proje Şube Müdürlüğü

    Madde 10 - Etüt Proje Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Çalışma sahası içinde yer alan ağaçlandırma ve erozyon kontrolu şube müdürlükleri ile koordineli olarak il'e ait yıllık etüt-proje program ve bütçe tekliflerini hazırlamak, gerektiğinde uygulamaların projeye uygunluğunu kontrol etmek veya ettirmek,

    b) Sorumluluk alanı içindeki illerde yapılacak olan ağaçlandırma, erozyon kontrolu, mera ıslahı, yeşil kuşak ve rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili etüt ve projeleri yapmak, gerektiğinde etüt proje şube müdürlüğünün kurulduğu illerdeki özel ağaçlandırma müracaatlarını incelemek ve sonuçlandırmak,

    c) Her türlü ağaçlandırma, erozyon kontrolu, mera ıslahı, yeşil kuşak ve rehabilitasyon projeleri ile ön etüt raporlarını yapmak veya yaptırmak,

    ç) Proje değişiklik tekliflerini hazırlamak ve onaydan sonra proje revizyonu yapmak veya yaptırmak,

    d) Hazineye ait olup da ağaçlandırılmak üzere Bakanlığımıza tahsisi söz konusu olan sahalar için Ön Etüt Raporu düzenleyerek ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon ve mera ıslahı çalışmalarına uygunluğu konusunda görüş bildirmek,

    e) Mevzuatında; Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünce yapılması belirtilen özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, imar- ihya, ön etüt raporu ve uygulama projelerini yapmak veya yaptırmak,

    f) Süreli cetvelleri düzenleyerek zamanında göndermek,

    g) Gerektiğinde sorumluluk alanları dahilindeki ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon ve mera ıslahına konu potansiyel alanları tespit etmek,

    h) Sorumluluğu altında bulunan personelin mevzuat çerçevesinde sevk ve idaresini sağlamak,

    ı) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak,

    i) İl müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

    Orman-Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü

    Madde 11 - Orman -Köy İlişkileri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi faaliyetlerinin; etkin, hızlı, verimli ve amacına uygun olarak yapılması için gereken çalışmaları programlamak, izlemek, denetlemek ve koordinasyonunu sağlamak,

    b) 6831 ve 2924 sayılı Kanunların uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

    c) İl koordinasyon kurulu aracılığıyla, diğer kamu kuruluşlarınca orman köylerine götürülmesi gereken hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,

    ç) Orman köyleri kalkınma planı ve plan revizyonlarını hazırlatmak,

    d) Orman köyü tespit çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

    e) Uygulamalarla ilgili demonstrasyon çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

    f) Bakanlıkça belirlenen öncelik kriterlerine göre, orman işletme müdürlükleri ile birlikte yıllık çalışma programına alınacak köylerin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

    g) Yıllık çalışma programlarında yer alan konularla ilgili tip projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, onay için Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,

    ğ) Kredi uygulamalarının gerektirdiği proje, keşif ve metraj evrakını yapmak veya yaptırmak, bu işlere ait sözleşme ve şartnameleri düzenlemek veya düzenletmek,

    h) Bakanlıkça tahsis edilecek ödenek çerçevesinde yıllık çalışma programını hazırlamak ve onay için Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,

    ı) Ferdi kredi yardımı yapılacakların kredi olurlarını hazırlamak ve onaya sunmak,

    i) Kredilendirme ile ilgili her türlü borçlandırma iş ve işlemlerini yapmak,

    j) Ferdi ve kooperatif kredi uygulamalarının kademeli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,

    k) Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerde yer alan idare alacaklarının zamanında tahsili ile ilgili her türlü işlemi yürütmek, süresi içinde tahsil edilemeyen alacakların icra işlemlerini takip etmek ve bu konuda Bakanlığa bilgi verilmesini sağlamak,

    l) Orman -Köy İlişkileri ile ilgili diğer yatırım faaliyetlerini yürütmek, bu konudaki harcamaları (cari harcamalar hariç) izlemek, nakit akışının düzenli sağlanması için gerekli önlemleri almak,

    m) Ferdi ve kooperatif kredi uygulamalarına ilişkin sektörel eğitim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

    n) Gerektiğinde sektörel proje tekliflerini hazırlamak,

    o) Sosyal ormancılık uygulamaları yönünden idare ile orman köylülerinin işbirliğini sağlayıcı çalışmalar yapmak, eğitimler düzenlemek ve bu konudaki yayım çalışmalarını yürütmek,

    ö) Orman köylerinde yapılan kredilendirme ve benzeri çalışmalar sonucu üretilen ürünlerin değerlendirmesine ve pazarlamasına yardımcı olmak, bu hususta diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

    p) Uygulama, izleme ve diğer istatistiki bilgi cetvellerini hazırlamak, Bakanlığa göndermek,

    r) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak,

    s) İl müdürünce verilecek diğer görevleri yapmak.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

    Madde 12 - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Görev alanı dahilinde teknik, idari ve mali işlerin yürütülmesini ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

    b) Bütçe ve program teklifini hazırlamak, uygulama izleme raporlarını ve gerekli cetvelleri tanzim etmek ve düzenli olarak il müdürlüğüne göndermek,

    c) Görev alanı dahilinde, milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, tabiat anıtı, mesire yeri, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile Orman Genel Müdürlüğünce verilenler hariç olmak üzere orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, avlakların, av kaynaklarının ve üretme istasyonlarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, mülkiyet ile ilgili konuları takip etmek,

    ç) Görev alanı dahilinde ekoturizm ile ilgili alanları belirlemek, bu yerlerle ilgili ekoturizm planlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamalarını izlemek,

    d) Görevi ile ilgili olarak gerçekleştirilen faaliyetler konusunda gerekli bilgi, belge ve cetvelleri hazırlamak ve talep edilen zamanda gönderilmesini sağlamak,

    e) Görev alanı dahilinde; 4856 sayılı Kanun, 6831 sayılı Kanun, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4915 sayılı Kanun ve bu Kanunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, Merkez Av Komisyon Kararı ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde iş ve işlemler ile, her türlü koruma hizmetlerini yapmak ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ön ÇED raporlarına ve halk katılım toplantılarına teknik bir elemanın katılımını sağlamak, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, tabiat anıtları, mesire yerleri, av-yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, örnek avlaklar, üretme istasyonları ile yerleri, orman içi su kaynakları, sulak alanlar ve hassas bölgeler ile ilgili rapor hazırlamak veya hazırlatmak,

    f) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşmeye (CITES) tabi olmayan yaban hayvanlarının ve tanınabilir her türlü parça ve türevlerinin ithali ve ihracına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olan yaban hayvanlarının tanınabilir her türlü parça ve türevlerinin ticareti ile sergilemek ve gösteri amaçlı olarak uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde ithaline izin verilen yaban hayvanlarını denetlemek ve denetlettirmek,

    g) İl av komisyonu kararlarının hazırlanması ile merkez av komisyonu kararlarına ilişkin hizmetleri zamanında yapmak, il av komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

    ğ) Özel avlandırma izni olan yerli ve yabancı avcıların mevzuat doğrultusunda avlanmalarını sağlamak, ava katılma ve avlanan türlere ait avlanma ve trofe bedeli paylarının tahsil edilmesini ve tahsil edilen bu bedellerin il müdürlüğü döner sermaye işletmesine yatırılmasını sağlamak,

    h) Görev alanı dahilindeki idareye ait tesislerin giriş ücretlerinin tahsil edilmesi veya ettirilmesi, büfe, kır gazinosu, satış ünitesi, kır kahvesi ve benzeri tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, izin-irtifak iş ve işlemlerini yürütmek ve bu sahaların denetimlerini yapmak,

    ı) Görev alanı dahilinde, uluslar arası koruma sözleşmeleri ile belirlenmiş yörelerde koruma ve kullanma esaslarına yönelik her türlü iş ve işlemi yapmak,

    i) Görev alanı dahilinde ulusal mevzuat ve uluslar arası sözleşmeler ile koruma altına alınan canlı türleri (flora ve fauna) ile alanların korunması konusunda her türlü iş ve işlemi yapmak,

    j) Görev alanı dahilinde, hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek ve denetlemek,

    k) Görev alanı dahilinde, bitki ve hayvan türü gen kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    l) Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

    m) 4915 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince avcılık belgelerinin ve idari para cezalarının verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve/veya yaptırmak,

    n) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak,

    o) İl müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

    İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

    Madde 13 - İdari ve mali işler şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) İl koordinasyon kurulu dönem raporlarının hazırlanması ve valiliğe sunulması çalışmalarını yürütmek,

    b) İl Müdürlüğünün insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak, personelin atama, özlük, sağlık, emeklilik, kadro, sicil, disiplin ve benzeri işlemlerini yürütmek,

    c) Hizmetiçi eğitim programları hazırlamak, onaya sunmak, düzenlemek ve uygulamak,

    ç) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek,

    d) İl Müdürünün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, il müdürlüğünün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

    e) İl Müdürlüğünü ilgilendiren toplantı, brifing, panel, sempozyum ve benzeri faaliyetleri ilgili şubelerle birlikte organize etmek,

    f) İl müdürlüğü bünyesinde gerektiğinde koordinasyon çalışmalarını sağlamak,

    g) İl müdürlüğünün hizmetlerinin yürütülmesi için kullanılacak hizmet vasıtaları, iş makinalarının ve ekipmanlarının planlamasını yapmak, 237 sayılı Taşıt Kanununa göre araçların sevk ve idaresi hususlarını düzenlemek,

    ğ) İl Müdürlüğünün sivil savunma konularındaki iş ve işlemlerini yürütmek,

    h) İdare binaları ve memur konutları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    ı) İl Müdürlüğünün yayın, dokümantasyon, arşiv, kütüphane hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

    i) Bilgi işleme yönelik yazılım ve donanım ile otomasyon sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

    j) İl Müdürlüğünün yıllık cari giderler bütçesini hazırlamak, ödenek iş ve işlemlerini yürütmek,

    k) İl müdürlüğünün ambar ayniyat işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, kayıtlardan düşürmek, sarf malzemelerinin dağıtımı ve depolanmasını sağlamak, demirbaş malzemelerinin takibini yürütmek,

    l) Plan ve programlarda yer alan her türlü bina, tesis, tesisat, araç, gereç, makine ve ekipmanların planlanması, yapımı, temini, işletilmesi, kullanılması, bakımı, onarımı ve terkin teklifi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

    m) İl müdürlüğünün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, internet, telefon, doğalgaz, elektrik, su ve benzeri giderleri ile alınan malzemelerin ödemelerini tahakkuk ettirmek,

    n) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, evrak kayıt ve akışı, posta ile dağıtım hizmetlerini yürütmek,

    o) Sayıştay ilamlarının kayıtlarını tutmak, tazmin veya zimmete ait işlemleri yürütmek, il müdürlüklerinin 832 sayılı Sayıştay Kanununun 43 üncü maddesine göre kendi ayniyat saymanlık idare hesabı cetvellerini Sayıştay başkanlığına ve bilgi için Bakanlık Merkez Ayniyat Saymanlığına göndermek,

    ö) Görev alanına giren konularda yürütülen faaliyetler ile ilgili tahakkuk işlerinin düzenli ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak, genel bütçe ayniyat işlerini yürütmek,

    p) Mutemetlerin hesap ve işlemlerinin düzgün yürütülmesini sağlamak, bütçe ödenek kayıtlarını tutmak,

    r) İşçi ve işveren ilişkilerini yürütmek,

    s) Sorumluluğu altında bulunan personelin mevzuat çerçevesinde sevk ve idaresini sağlamak,

    ş) Cari harcamalarının takibini yapmak,

    t) 4915 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen tüfek, fişek ve benzeri av malzemelerinin satışından alınacak yüzde iki döner sermaye işletmesi katılım paylarının takip ve tahsili ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    u) İl müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

    Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Mühendisliği

    Madde 14 - Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu hizmetlerinin yürütülmesi için görevlendirilen mühendisin görevleri şunlardır:

    a) Programlar çerçevesinde ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon ve mera ıslahı çalışmalarını projesine ve tekniğine uygun şekilde yapmak ve kontrol etmek,

    b) Proje uygulama sahalarını orman işletme müdürlüklerinden zamanında teslim almak ve ağaçlandırılması tamamlanmış sahaları teslim etmek,

    c) Proje sahalarında koruma tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak,

    ç) Mühendisliği ile ilgili yersel dağılıma bağlı olarak bütçe teklifi ve iş programlarını hazırlamak,

    d) Plan ve programlarda yer alan her türlü bina, tesis, tesisat, araç, gereç, makine ve ekipmanların planlanması, yapımı, temini, işletilmesi, kullanılması, bakımı, onarımı, terkin teklifi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

    e) Özel ağaçlandırma çalışmalarına ait iş ve işlemleri yapmak ve kontrol etmek,

    f) Uygulama ve izleme raporları ile süreli cetvelleri düzenlemek ve göndermek,

    g) Teknik gözlem defteri tutmak,

    ğ) Sorumluluğu altında bulunan personelin mevzuat çerçevesinde sevk ve idaresini sağlamak,

    h) Hizmet vasıtalarının sevk ve idaresi ile görev alanı içindeki her türlü görevlendirmeyi yapmak,

    ı) İl müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak.

    Fidanlık Mühendisliği

    Madde 15 - Fidanlık Mühendisliğinin görevleri şunlardır:

    a) Programlar çerçevesinde; Bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin ağaçlandırma, erozyon kontrolu ve peyzaj düzenleme çalışmalarında ihtiyaç duyulan her türlü orman ağacı fidanlarını üretmek, dağıtımını ve satışını yapmak,

    b) Orman ağaçları ile süs bitkileri tohum ve çeliklerini üretmek ve saklamak,

    c) Orman ağacı tohum ve fidanları ile ilgili olarak Zirai Karantina Yönetmeliğinde verilen görevleri yapmak,

    ç) Özel orman fidanlığı kuruluş raporlarını incelemek ve uygulamaları kontrol etmek,

    d) Bütçe ve program teklifini hazırlamak, uygulama izleme raporlarını ve süreli cetvelleri düzenlemek ve göndermek,

    e) Plan ve programlarda yer alan her türlü bina, tesis, tesisat, araç, gereç, makine ve ekipmanların planlanması, yapımı, temini, işletilmesi, kullanılması, bakımı, onarımı, terkin teklifi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

    f) Teknik gözlem ve tarihçe defteri tutmak,

    g) Sorumluluğu altında bulunan personelin mevzuat çerçevesinde sevk ve idaresini sağlamak,

    ğ) Hizmet vasıtalarının sevk ve idaresi ile görev alanı içindeki her türlü görevlendirmeyi yapmak,

    h) İl müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak.

    Orman-Köy İlişkileri Mühendisliği

    Madde 16 - Orman -Köy İlişkileri Mühendisliğinin görevleri şunlardır:

    a) Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi faaliyetlerine ilişkin yapılması gereken çalışmaları etkin, hızlı, verimli ve amacına uygun olarak yapmak,

    b) Orman köyü tespit çalışmalarını yapmak,

    c) Uygulamalarla ilgili demonstratif çalışmalar yapmak,

    ç) Bakanlıkça tahsis edilecek ödenek çerçevesinde yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaya göndermek,

    d) Kredi uygulamalarının gerektirdiği proje, keşif ve metraj evrakını yapmak, bu işlere ait sözleşme ve şartnameleri düzenlemek,

    e) Ferdi kredi yardımı yapılacakların kredi olurlarını hazırlamak ve onaya sunmak,

    f) Kredilendirme ile ilgili her türlü borçlandırma iş ve işlemlerini yapmak,

    g) Kredi tahsisi yapılmış ferdi ve kooperatif projelerinin kademeli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek, şube müdürlüğüne bildirmek,

    ğ) Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerde yer alan idare alacaklarının zamanında tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek süresi içinde tahsil edilemeyen alacakları ve icra işlemlerini takip etmek,

    h) Kredi ve yapılacak yardımların amacına uygun harcanmasını, kredilerin kontrolünü ve geri dönüşümlerini sağlamak,

    ı) Sosyal ormancılık yönünden idare ile orman köylülerinin işbirliğini sağlayıcı çalışmalar yapmak,

    i) 6831 ve 2924 sayılı Kanunların uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    j) Orman köylerinde yapılan kredilendirme ve benzeri çalışmalar sonucu üretilen ürünlerin değerlendirmesine ve pazarlamasına yardımcı olmak, bu hususta diğer kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

    k) Uygulama, izleme ve diğer istatistiki bilgi cetvellerini hazırlamak ve il müdürlüğüne göndermek,

    l) Hizmet vasıtalarının sevk ve idaresi ile görev alanı içindeki her türlü görevlendirmeyi yapmak,

    m) Sorumluluğu altında bulunan personelin mevzuat çerçevesinde sevk ve idaresini sağlamak,

    n) İl müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği

    Madde 17 - Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğinin görevleri şunlardır:

    a) Milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, tabiat anıtı, mesire yeri, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, üretme istasyonları ve yerleri ile izinleri Orman Genel Müdürlüğünce verilenler hariç olmak üzere orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş, işlem ve teklifleri yapmak ve mülkiyet ile ilgili konuları takip etmek,

    b) Görev alanı dahilinde; 4856 sayılı Kanun, 6831 sayılı Kanun, 2873 sayılı Kanun, 2872 sayılı Kanun, 1380 sayılı Kanun, 4915 sayılı Kanun ve bu kanunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, Merkez Av Komisyon Kararı ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde iş ve işlemler ile, her türlü koruma hizmetlerini yapmak ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ön ÇED raporlarına ve halk katılım toplantılarına teknik bir elemanın katılımını sağlamak, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, tabiat anıtları, mesire yerleri, av-yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, örnek avlaklar, üretme istasyonları ile yerleri, orman içi su kaynakları, sulak alanlar ve hassas bölgeler ile ilgili rapor hazırlamak veya hazırlatmak,

    c) İdareye ait tesislerin giriş ücretlerinin tahsil edilmesi veya ettirilmesi, büfe, kır gazinosu, satış ünitesi, kır kahvesi ve benzeri tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, izin-irtifak iş ve işlemlerini yürütmek ve bu sahaların denetimlerini yapmak,

    d) Her türlü yatırım tesis ve bu konularla ilgili ödenek talebini şube müdürlüğüne bildirmek ve gelen ödeneğin usulüne uygun sarf edilmesini sağlamak,

    e) Hizmetlerle ilgili saha, tesis, demirbaş eşya ve malzemenin, araç ve gereçlerin, makine ve ekipmanın bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, bunların korunmasını ve verimli kullanımını sağlamak,

    f) Yaban hayatının güvenliğini sağlamak gayesi ile muayyen bir işi olmasa dahi bina ve tesisler ile görev alanı içindeki tüm sahanın en ücra taraflarını dahi sık sık gezmek, idari ve teknik tetkikler yapmak ve gerektiği takdirde şube müdürlüğüne tekliflerde bulunmak,

    g) Görevi ile ilgili olabilecek her türlü usulsüzlük hakkında suç tutanağı düzenleyip, dava açılmasını temin etmek üzere şube müdürlüğüne göndermek,

    ğ) Ev ve süs hayvanları ile hayvan refahı, hayvanların korunmasına yönelik mevcut kanun ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli denetim, iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

    h) Hizmet vasıtalarının sevk ve idaresi ile görev alanı içindeki her türlü görevlendirmeyi yapmak,

    ı) Memurların mevzuata göre çalışıp çalışmadıklarını kontrol ve murakabe ederek gerekli bilgi ve direktifler vermek ve verilen emirleri ayrıca direktif defterine kayıt ve imza etmek,

    i) Eko turizm ve av turizmi etkinliklerini yönetmek veya yürütülmesini sağlamak,

    j) Uygulama izleme cetvellerini şube müdürlüğüne göndermek,

    k) Sorumluluğu altında bulunan personelin mevzuat çerçevesinde sevk ve idaresini sağlamak,

    l) İl müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü

    Görevleri

    Madde 18 - Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) 2873 sayılı Kanun, 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı çerçevesinde her türlü idari, teknik ve mali tedbirleri almak, gerekli uygulamaları yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

    b) Milli Park sınırları dahilindeki idareye ait tesislerin giriş ücretlerinin tahsil edilmesi veya ettirilmesi, büfe, kır gazinosu, satış ünitesi, kır kahvesi ve benzeri tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, izin-irtifak iş ve işlemlerini yürütmek ve bu sahaların denetimlerini yapmak ve mülkiyetle ilgili konuları takip etmek,

    c) Bütçe teklifini ve iş programlarını hazırlamak ve onaylanan bütçe ve programları uygulamak,

    ç) Plan ve programlarda yer alan her nevi bina, tesis, tesisat, araç, gereç, makine ve ekipmanları planlamak, yapımı, temini, işletilmesi/işlettirilmesi, kullanılması, bakımı, onarımı ve terkinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

    d) Milli Park ile ilgili eğitim, tanıtım, yayın ve yayım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

    e) Mili park faaliyetleri ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında işbirliğini sağlamak,

    f) Uzun Devreli Gelişme Planında tanımlanmış işleri ilgili mevzuat hükümleri ile Bakanlığın talimatlarına göre yürütmek, plan proje ve yıllık programları uygulamak, düzenlemek ve kontrol etmek,

    g) Etüt, envanter, planlama, proje çalışmaları müşavirlik hizmetleri, milli parkın topografik özellik ve gen karakteri bozulmadan korunması, yangın ve zararlılarla mücadele edilmesi tabii kaynakların geliştirilmesi, düzenlenmesi, restorasyonu, imar ıslah ve çevre tanzimi, özel plan ve projelerin sürdürülmesi için gerekli işlemleri yapmak,

    ğ) Planları gereğince gerekli taşınmazların tahsisi ve uygun taşınmazların kamulaştırılması belli sürelerle intifa hakkı satın alınması, kiralanması ile ilgili işlemleri yapmak,

    h) İşletme, tanıtma, dinlenme ve spor tesisleri, alt yapı, üst yapı idare binası sosyal binalar müze ziyaretçi merkezi, tanıtma merkezi, anıt şehitlik ve benzerlerine ilişkin planlama, yapım, temini, işletim, bakım, onarım ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

    ı) Taşınmaz malların envanteri, alım ve terkin işlemlerini yürütmek,

    i) Milli Park hizmetlerinin gerektirdiği her türlü araç gereç ekipman ve benzeri taşınırların satın alınması kiralanması bakımı onarımı ve işletilmesi ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak,

    j) Milli park sahasındaki yapıların denetimi ve yıkılması ile izin ve irtifak hakkı uygulamaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

    k) Personelin özlük hakları ile ilgili ve diğer gider tahakkukları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

    l) Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesabı gelirlerini izlemek ve denetlemek,

    m) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Yetki ve Sorumluluklar

    Yöneticilerin Sorumluluk ve Yetkileri

    Madde 19 - Bakanlık taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri; mevzuata, Bakanlık emirlerine, plan program ve projelere uygun olarak düzenlemek ve yürütmekle yetkili ve sorumludur.

    İl müdürü, iş durumuna ve ihtiyaca göre il müdürlüğüne bağlı personelden yılda üç ayı geçmemek üzere geçici görevlendirme yapabilir.

    Şube müdürleri ve mühendisler il müdürüne karşı sorumludur.

    Şube müdürleri görev alanlarındaki personelin amiridir.

    Mühendisler görev alanındaki personelin amiridir.

    İl müdürü gerektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını şube müdürlerine ve mühendislere devredebilir. Yetki devri, yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 20 - 25/10/1994 tarihli ve 22092 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Bakanlığının Taşra Teşkilatı Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ile 12/5/1993 tarihli ve 20579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre Bakanlığı Taşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile bu yönetmeliklere dayanılarak daha önce teşkilata gönderilmiş olan talimat, genelge ve benzeri mevzuatta yer alan bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 21 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100