Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği *1

    Devlet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 25/08/2004

    Resmi Gazete No : 25564

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (Değişik madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/2)

    Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/3)

    Bu Yönetmelik, 5 inci maddede görev ve unvan grupları itibariyle belirtilen kadro ve unvanlara, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (Değişik madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/4)

    Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

    a) Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını,

    b) Başkan; Diyanet İşleri Başkanını,

    c) Taşra teşkilatı; Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi müdürlüklerini,

    d) Görevde yükselme eğitimi; görevde yükselme ile ilgili olarak Başkanlıkça görevin özelliğine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    e) Görevde yükselme sınavı; görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Başkanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak olan yazılı sınavı,

    f) Görev grupları; benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    g) Görev unvanı; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen unvanları,

    h) (Ek bent : 07/06/2006 - 26191 Yön/5) Hizmet süresi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında çalışılan süreler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleri ile ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

       ı) (Ek bent : 07/06/2006 - 26191 Yön/5) Görevde yükselme; Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadro ve görev gruplarına aynı veya başka hizmet sınıflarından görevde yükselme suretiyle yapılacak atamaları,

    j) (Ek bent : 07/06/2006 - 26191 Yön/5) Aynı düzey görev; Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

       k) (Ek bent : 07/06/2006 - 26191 Yön/5) Unvan değişikliği; En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Dair Esaslar *2

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

       Madde 5 - (Değişik madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/7)

    Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

       Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar;

       a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

       1) İlçe müftüsü,

       2) İşletme Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Kur'an Kursu Müdürü, Yayınevi Satış Müdürü,

       3) Şef, koruma ve güvenlik amiri.

       b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

       1) Eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, din hizmetleri uzmanı, araştırmacı.

       c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

       1) Çözümleyici.

       d) İdari Hizmetler Grubu;

       1) Musahhih, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı,

       2) Bilgisayar işletmeni,

       3) Memur, ambar memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, satın alma memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, sekreter, veznedar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni,

       4) Şoför.

       e) Din Hizmetleri Grubu;

       1) Vaiz, cezaevi vaizi, murakıp,

       2) Müezzin-Kayyım.

       Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar;

       Mühendis, mimar, astronom, istatistikçi, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, mütercim, kütüphaneci, tekniker, programcı, prodüktör, film yapımcısı, spiker, kameraman, laborant, sağlık teknisyeni, hemşire, grafiker, teknik ressam, teknisyen.

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar

       Madde 6 - (Değişik madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/8)

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

       a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

       b) Atanmalarında dini öğrenimi esas alan alanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik şartı taşımak,

       c) Yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

       d) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı puandan aşağı olmak.

       Görevde yükselmek suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:   

       a) İlçe müftüsü olarak atanabilmek için;

       1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak, ancak, doktora yapmış olanlarda bu şart aranmaz,

       3) Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam sekiz yıl görev yapmış ve bu sürenin en az iki yılını Başkanlık teşkilatında geçirmiş olmak,

       4) İlçe müftülüğü yeterlik belgesine sahip olmak.

       b) İşletme müdür yardımcısı olarak atanabilmek için;

       1) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Şef veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış olmak,

       3) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.

       c) Şube müdürü olarak atanabilmek için;

       1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak.

       Ancak, Strateji Geliştirme Dairesi ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıklarına bağlı şube müdürleri ve Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürü, Vakit Hesaplama Şubesi Müdürü, Sesli ve Görüntülü Yayınlar Şubesi Müdürü, Süreli Yayınlar Şubesi Müdürü, Kadro Şubesi Müdürü, Sicil Şubesi Müdürü, Personel Evrak ve Tahsis Şubesi Müdürü, Terfi ve İntibak Şubesi Müdürü, Personel Sistemlerini Geliştirme Şubesi Müdürü ve Yayınevi Satış Müdürü olarak atanacaklarda dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmaları şartı aranır. Kur'an Kursu Müdürlüğü için hafızlık tercih sebebidir.

       2) Başkanlık teşkilatında şef olarak en az beş yıl veya Apk uzmanı, eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı ve din hizmetleri uzmanı görevinde en az iki yıl fiilen görev yapmış olmak.

       d) Şef, ayniyat saymanı ve teberrukat saymanı olarak atanabilmek için;

       1) Yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak,

       3) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.

       e) Koruma ve güvenlik amiri olarak atanabilmek için;

    1) Yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Başkanlıkta en az üç yıllık koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

       3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

       f) Eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı ve araştırmacı olarak atanabilmek için;

       1) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Şef veya üstü sayılan görevlerde toplam üç yıl görev yapmış olmak. Ancak, doktora yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

       3) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.

       g) Bayan din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için;

       1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Yüksek öğrenimden sonra Başkanlık teşkilatında Kur'an kursu öğreticiliği veya üstü sayılan görevlerde veya din öğretimi yapan müesseselerin meslekî öğretim elemanlığı veya meslek dersleri öğretmenliğinde veya ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi öğretmenliğinde toplam en az üç yıl çalışmış olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak,

       3) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.

       h) Çözümleyici olarak atanabilmek için;

       1) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

       3) Programcı kadrosunda iki yıl çalışmış olmak,

       4) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.

       ı) Bilgisayar işletmeni olarak atanabilmek için;

       1) Yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda üç yıl çalışmış olmak,

       3) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.

        i) Musahhih olarak atanabilmek için;

       1) Yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.

       j) Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru ve satın alma memuru olarak atanabilmek için;

       1) İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

       2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.

       k) Santral memuru, veznedar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için;

    1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

       3) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

       l) Şoför olarak atanabilmek için;

       1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

       3) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.

       m) İlçe veya cezaevi vaizliğine atanabilmek için;

       1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak,

       3) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak, ancak, bayanlarda bu şart aranmaz,

       4) Vaizlik yeterlik belgesine sahip olmak.

       n) Murakıp olarak atanabilmek için;

       1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

       2) Başkanlık teşkilatında en az beş yıl görev yapmış olmak,

       3) Murakıp yeterlik belgesine sahip olmak.

       o) Müezzin-kayyım olarak atanabilmek için;

       1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) Hafız olmak, ancak, imam-hatip lisesi mezunları için hafız olma şartı aranmaz.

       3) Müezzin-kayyımlık yeterlik belgesine sahip olmak,

       4) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.

       Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır;

       a) Mühendis, Mimar, Astronom, İstatistikçi olarak atanabilmek için;

       1) Fakülte veya yüksekokulların bu görevlerle ilgili bölümlerinden mezun olmak.

       b) Mütercim olarak atanabilmek için;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden mezun olmak,

       Ancak, dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olup KPDS' de (A) düzeyinde belge almış olanlarda bu şart aranmaz.

       2) KPDS de (B) düzeyinde belge almış olmak.

       c) Kütüphaneci olarak atanabilmek için;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.

       d) Tekniker olarak atanabilmek için;

       1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokuldan mezunu olmak.

       e) Stajyer Kur'an kursu öğreticisi olarak atanabilmek için;

       1) En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

       2) Stajyer Kur'an kursu öğreticiliği yeterlik belgesine sahip olmak.

       f) Programcı olarak atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

       2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

       3) Başkanlık teşkilatında iki yıl bilgisayar işletmeni veya beş yıl veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışmış olmak.

       g) Prodüktör, Film Yapımcısı, Spiker, Kameraman, Grafiker, Teknik Ressam olarak atanabilmek için;

       1) Mesleği ile ilgili yüksekokuldan mezun olmak.

       h) Teknisyen, Laborant, Sağlık Teknisyeni, Hemşire olarak atanabilmek için;

       1) En az lise dengi mesleki veya teknik öğretim veren yüksekokulların bu görevlerle ilgili bölümlerinden mezun olmak.    

       ı) İmam-hatip olarak atanabilmek için;

       1) En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

       2) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

       3) İmam-hatiplik yeterlik belgesine sahip olmak.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 7 - (Değişik madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/9)

    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak ders konularından en az otuz, günde en fazla yedi saat; (g) bendindeki konulardan en az kırk beş saat olmak üzere toplam yetmiş beş saat olarak düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Ancak zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz. Bu eğitimi tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

       Madde 8 - (Değişik madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/10)

    Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuruda belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

       Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki Ek-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla olan, eşitliğin yine devamı halinde ise son üç yıllık sicil notu yüksek olan personele öncelik verilir.

       Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak, görevde yükselme sınavında başarısız olmuş personel ile bu sınava katılmamış veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personelin aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

       Görevde yükselme eğitimi sonucu atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi belirtilerek Başkanlık teşkilatındaki personele eğitim tarihinden en az otuz gün önce, eğitimin yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce bildirilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 9 - Görevde yükselme eğitiminin konuları şunlardır:

    a) T.C. Anayasası,

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular,

    h) (Ek bent : 07/06/2006 - 26191 Yön/11) Mesleki etik ilkeleri.

    Görevde yükselme eğitimi için hazırlanacak programlarda, yukarıdaki (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmıştır.

    Yapılacak sınavlarda da bu ağırlıklara göre sorular hazırlanır. Değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılır. Meslekî konularda en az kırk puan almak şartıyla yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları

       Madde 10 - (Değişik madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/12)

    Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Başkanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

       Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Başkanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine başvurulur.

       Bu sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

       Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanların başarı sırasına göre boş kadrolara atamaları yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel, bu Yönetmelik eki Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde ise, hizmet süresi fazla olan, eşitliğin yine devamı halinde ise son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olan personele öncelik verilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

       Müteakip sınav tarihine kadar emeklilik, ölüm, istifa, kurumlar arası nakil, memuriyetten çıkarma gibi sebeplerle ilan edilmiş bulunan kadrolardan boşalma olması halinde, bu kadrolara başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılabilir.   

       Sınavda başarılı olanlardan, sınava alınma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

       Atamaları yapıldığı halde, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atama işleminden vazgeçenlerin atama onayları iptal edilir.

       Sınav sonuçları, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

       Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmeliğin İkinci Bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı sonucunda alınan puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla ve son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olan personel tercih edilir.

    Sınav kurulu

    Madde 11 - Görevde yükselme eğitimi ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Başkanlıkta "Görevde Yükselme Sınav Kurulu" teşkil edilir. Sınav kurulu, Başkanın görevlendireceği kişinin başkanlığında, Personel Dairesi Başkanlığı ile Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı temsilcileri ve Başkanlıkça uygun görülecek iki kişi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca her üyenin yedeği de tespit edilir.

    Görevde yükselme sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Görevde yükselme sınav kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    Sınavlara görevde yükselme sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katılacağının anlaşılması halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    Görevde yükselme sınav kurulu, Başkanlıkça yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 12 - Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar ilan tarihinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına yapılır.

    İtirazlar, ilgili Sınav Kurulunca değerlendirilerek sonuç ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 13 - (Değişik madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/13)

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

       a) Her ana görev grubunun üst grubundan alt gruplarında yer alan kadrolara geçişler ile alt grupların kendi içindeki diğer kadrolara yatay geçişlerde atanacağı kadronun şartlarını taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitim ve sınavı uygulanmaz.

       b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir.

       c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınav sonucuna göre yapılır.

    Naklen geçişler

    Madde 14 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar aynı unvanlara atanacağı kadronun niteliklerini taşımak kaydıyla sınavsız atanabilirler.

    Özürlülerin eğitim ve sınavları

    Madde 15 - Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 16 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Yönetmeliğin yürürlük tarihinde veya daha önce görevde olanlar

    Madde 17 - Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    (Mülga fıkra : 07/06/2006 - 26191 Yön/14)

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 18 - (Değişik madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/15)

    Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 1 - (Ek madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/16)

    Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılan görevde yükselme sınavı ile ilgili iş ve işlemler bu Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır ve bunların atamaları sınav duyurusunda belirtilmemekle birlikte aynı sınıf, aynı ve benzer unvanlı kadroların çeşitli sebeplerle boşalması halinde, başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır.

       Geçici Madde 2 - (Ek madde : 07/06/2006 - 26191 Yön/16)

    Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartları taşıdıkları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 19 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    Değerlendirme formunu Html olarak görmek için fihristi kullanınız.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100