Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERASYON BAŞKANLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİ

    GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERASYON BAŞKANLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİ

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği

    Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından

    Resmi Gazete Tarihi: 26/08/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25565

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü federasyon başkanlarının seçimi, göreve başlatılmaları, görevden alınmaları ile seçimde oy kullanacaklarla ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, federasyon başkanlığı seçimine katılacaklarda aranılacak şartları, seçimde oy kullanacak kişi, kurum ve kuruluşlar ile seçimle ilgili esas ve usulleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığı,

    Bakan: Gençlik ve Spordan sorumlu Bakanı,

    Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    Federasyon: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyonlarını,

    İl Başkanı: Gençlik ve Spor İl Başkanını,

    İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

    Spor Kulübü: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tescillerini yaptırmış spor kulüplerini,

    Spor Kulübü Yöneticisi : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tescillerini yaptırmış kulüplerin başkanı ve yönetim kurulu üyelerini,

    Hakem: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce kendilerine hakemlik belgesi verilen fiilen hakemlik yapan kişileri,

    Antrenör: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce açılan kursları bitirip antrenörlük belgesine sahip kişileri,

    FISU: Dünya Üniversite Sporları Federasyonunu,

    CISM: Uluslar Arası Askeri Sporları Konseyini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Esas Hükümler

    Federasyon Başkanı Adaylarında Aranılacak Şartlar

    Madde 5 - Federasyon başkanı adayı olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

    a) T.C. Vatandaşı olmak,

    b) 25 yaşından gün almış olmak,

    c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    d) İdari tahkikat sonucu federasyon başkanlığı görevine son verilmemiş olmak,

    e) Sportif Değerlendirme Kurulunca düzenlenecek rapor sonucu görevine son verilmemiş olmak,

    f) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak,

    g) Bir defada altı aydan fazla veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

    h) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, organize suçlar, zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak.

    Olimpiyat veya dünya şampiyonalarında şampiyon olanlarda (c) bendi hükmü aranmaz.

    Genel Müdürlüğün merkez veya taşra teşkilatında; Genel Müdür yardımcısı, kurul ve daire başkanları, I. Hukuk Müşaviri, hukuk müşaviri, başmüfettiş, müfettiş, federasyon genel sekreteri, il müdürü ve şube müdürü görevinde bulunanlar seçimle ilgili adaylık başvurularının yapıldığı tarihte idari görevlerinden ayrılmadıkça aday olamazlar.

    Adaylık ile ilgili diğer usul ve esaslarla, adaylardan alınacak seçim giderlerine katılma payı Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönerge ile belirlenir.

    Federasyon Başkanı Seçiminde Oy Kullanacaklar

    Madde 6 - Federasyon Başkanı seçiminde oy kullanacak olanlar şunlardır:

    A) Tüm branşlarda oy kullanacaklar;

    a) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapanlar ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü olarak görev yapanlar,

    b) Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek bir üye,

    c) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    d) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulunca belirlenecek beş üye,

    e) Paralimpik Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulunca belirlenecek üç üye,

    f) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulunca belirlenecek beş üye,

    g) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulunca belirlenecek dört üye,

    B) Kendi branşında oy kullanacaklar;

    a) Seçimin yapıldığı sezonda, sezon başlamamış ise bir önceki sezonda; bayan ve/veya erkeklerde federasyonların en üst liglerine katılan kulüplerin başkanları ile yönetim kurullarınca belirlenecek beş'er üye, bunlardan sadece birine katılan kulüplerin başkanları ve yönetim kurullarınca belirlenecek üç'er üye,

    b) Ülkemizde büyükler kategorisinde şampiyon olan ve halen faal kulüpleri temsilen iki'şer üye,

    c) Seçimin yapıldığı sezonda bayan ve/veya erkeklerde federasyonların ikinci liglerine katılan kulüp başkanları ile yönetim kurullarınca belirlenecek bir'er üye,

    d) Seçimin yapıldığı sezonda bayan ve/veya erkeklerde federasyonların üçüncü liglerine katılan kulüp başkanları,

    e) Ligi bulunmayan federasyonların yıllık faaliyet programında yer alan faaliyetlere seçimin yapıldığı sezonda, sezon başlamamış ise bir önceki sezonda; bayan ve/veya erkeklerde katılan kulüplerin başkanları ile yönetim kurullarınca belirlenecek beş'er üye, bunlardan sadece birine katılan kulüplerin başkanları ve yönetim kurullarınca belirlenecek üç'er üye,

    f) Bölgesel faaliyetlere katılan kulüp başkanları,

    g) Seçimin yapıldığı sezonda, sezon başlamamış ise bir önceki sezonda ilindeki en üst lig veya kümeye katılan kulüplerin başkanları,

    h) Altı ay önce tescili yapılmak kaydıyla; federasyon faaliyetlerine katılan kulüp başkanları,

    ı) Bağlı oldukları dünya ve/veya Avrupa federasyonlarının yönetim kurullarında üyelik yapanlar,

    i) Olimpiyat Oyunları, dünya veya Avrupa şampiyonalarında görev almış seçim tarihinden en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış uluslar arası hakemler,

    j) Seçimin yapıldığı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış; olimpiyat oyunları, büyükler kategorisinde dünya veya Avrupa şampiyonlarında ilk üç'e girenler ile büyükler kategorisinde CISM dünya şampiyonu olanlar,

    k) Milli takımda en az bir yıl teknik direktörlük veya iki yıl antrenörlük yapmış olanlar,

    l) Ağalık taahhütlerini yerine getirmek kaydıyla Kırkpınar yağlı güreşlerinde ağalık yapmış olanlar,

    m) Seçimin yapıldığı tarihte faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivan olanlar,

    n) Engelliler spor federasyonları seçiminde oy kullanmak üzere, Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulunca belirlenecek üç üye,

    o) En az bir yıl federasyon başkanlığı yapanlar,

    ö) Seçimin yapıldığı sezonda; ilinde federasyon faaliyetlerine katılan ve ilgili branşta spor kulübü bulunan il müdürleri.

    C) Üniversiteler Spor Federasyonu Başkanı seçiminde; bünyesinde beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile fakültelere bağlı beden eğitimi ve spor bölümü bulunan üniversiteleri temsilen bölüm başkanı veya yüksek okul müdürü ile seçecekleri birer üye, diğer üniversitelerde ise; rektörlerince belirlenecek birer üye, Harp Okulları Komutanları, Polis Akademisi Başkanı, yaz ve kış dünya üniversiyad oyunlarında ilk üç dereceye giren sporcular.

    D) Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı seçiminde;

    a) Büyükşehirde; büyükşehir belediye başkanı, diğer illerde ise ilin belediye başkanı,

    b) Gençlik ve Spor İl müdürleri.

    Oy kullanma hakkını kazanmış üye, aynı branşta birden fazla oy kullanma hakkı olsa dahi, ancak bir kez oy kullanır. Vekaleten oy kullanılamaz.

    Seçim Tarihi

    Madde 7 - Seçimler, dört yılda bir branşına göre Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunlarının bitim tarihlerinden itibaren dört ay içerisinde yapılır.

    Olimpik olmayan spor federasyon başkanı seçimi ise, Yaz Olimpiyat Oyunlarını takiben dört ay içerisinde yapılır.

    Seçimle İlgili Duyurular

    Madde 8 - Seçimin yapılacağı tarih, son müracaat tarihi belirtilmek kaydıyla Türkiye genelinde baskısı olan iki ayrı gazetede iki gün arayla iki kez ilan edilir.

    Bu ilan metinleri, federasyon başkanlarında aranacak şartlar ve seçime ilişkin esaslarla birlikte Genel Müdürlükçe il müdürlüklerine gönderilir. İl müdürlükleri bu ilan metinlerini ilan tahtalarında ilan ederler.

    Merkez Seçim Kurulunun Teşkili ve Görevlendirilmesi

    Madde 9 - Merkez Seçim Kurulu, Genel Müdürün onayı ile Genel Müdür yardımcısının başkanlığında, bir hukukçu, bir başmüfettiş ve en az şube müdürü seviyesinde iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

    Merkez Seçim Kurulunun Görevleri

    Madde 10 - Merkez Seçim Kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Federasyon başkanı seçimi ile ilgili ilanları hazırlamak ve ilan etmek,

    b) Federasyon başkanı aday adaylarının belirlenen niteliklere uygun olup, olmadığını incelemek ve adayları belirlemek,

    c) Tespit edilen adayların listelerini il seçim kurullarına ilan edilmek üzere bildirmek,

    d) Seçimle ilgili oy pusulalarını bastırmak ve il seçim kurullarına göndermek,

    e) İl seçim kurullarından gelecek oyları tasnif etmek, seçim sonuçlarını Genel Müdüre sunmak,

    f) Seçimle ilgili itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

    Merkez Seçim Kurulunun aldığı kararlar kesindir.

    İl Seçim Kurulları

    Madde 11 - İl seçim kurulu, gençlik ve spor il müdürünün başkanlığında; iki şube müdürü, şef ve il müdürünce belirlenecek bir personelden olmak üzere beş kişiden oluşur. Aynı vasıfta eleman bulunmaması halinde, il müdürünün teklifi ve il başkanlığının oluru ile il seçim kurulu oluşturulur.

    Federasyon başkan adayları, il seçim kurullarında isterlerse gözlemci bulundurabilir.

    İl Seçim Kurullarının Görevleri

    Madde 12 - İl seçim kurullarının görevleri şunlardır;

    a) Merkez Seçim Kurulunca hazırlanarak gönderilen talimatlar doğrultusunda seçim hazırlıklarını yapmak ve seçimleri sonuçlandırmak,

    b) Bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak illerinde oy kullanacakların isimlerini tespit etmek, gençlik ve spor il müdürlüğü panolarında ilan etmek ve seçim gününe kadar muhafazasını sağlamak,

    c) Seçimin sağlıklı ve düzenli yapılıp sonuçlandırılması için her türlü tedbirleri almak,

    d) Seçim sonuçlarını tasnif ederek, gerekli tutanakları hazırlayıp, komisyon üyelerince müştereken imzalandıktan sonra oy pusulaları ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içinde Merkez Seçim Kuruluna bir kurye aracılığı ile göndermek.

    İl seçim kurulları ihtiyaç duymaları halinde yeteri kadar sandık kurulu oluşturabilir.

    Seçimlerde Oy Kullanma Zamanı ve Yeri

    Madde 13 - Seçim, il seçim kurulunca tespit edilen yerde yapılır.

    a) Tüm illerde seçim aynı saatte başlar, aynı saatte sonuçlandırılır. Bununla ilgili hususlar Merkez Seçim Kurulunca, il seçim kurullarına duyurulur.

    b) Oy kullanma mahalleri il seçim kurullarınca ilan edilir.

    c) Seçimler gizli oy açık tasnif usulüyle yapılır.

    İtirazlar

    Madde 14 - Her türlü itiraz Merkez Seçim Kuruluna, ilan tarihinden itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak ve Genel Müdürlükçe belirlenecek itiraz ücreti yatırılarak yapılır. İtirazın haklı çıkması halinde yatırılan para ilgiliye iade edilir.

    İtirazlar üç gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilir.

    Federasyon Başkanlarının Görev Süresi

    Madde 15 - Yapılan seçim sonucunda en çok oy alan aday, Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile federasyon başkanı olarak göreve başlatılır. Oyların eşitliği halinde Genel Müdür ve eşit oy alan adayların huzurunda, Merkez Seçim Kurulu tarafından çekilecek kur'a sonucu kazanan aday federasyon başkanlığına aynı usulle göreve başlatılır.

    Başkan adayı çıkmayan federasyonlar için; Merkez Danışma Kurulu üyeleri, Genel Müdür yardımcıları, kurul başkanları, I. Hukuk Müşaviri, daire başkanları ve Spor Toto Teşkilat Müdüründen oluşan kişiler tarafından en geç bir ay içinde bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartları taşıyanlar arasından başkan seçilir.

    İlgili branşta seçime bir tek adayın iştirak etmesi halinde adayın, o branşta kullanılması gereken oyların en az 1/3 ünü alması şarttır. Aksi taktirde federasyon başkanının seçimi, ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından en geç bir ay içerisinde yapılır.

    Federasyon başkanlarının görev süresi dört yıldır.

    Federasyon Başkanlarının Ayrılmaları veya Görevden Alınmaları

    Madde 16 - Federasyon başkanı kendi isteğiyle görevden ayrılabileceği gibi seçilme şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda görevde kalmasında sakınca görülmesi halinde veya Sportif Değerlendirme Kurulu tarafından sportif olarak başarısız olmasının tespiti veya yıllık hedef ve programlarını gerçekleştirememesi durumunda, Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile görevden alınır.

    Federasyon başkanlığı görevinin her ne sebeple olursa olsun boşalması halinde tüm kurulları görevinden ayrılmış sayılır. Kalan sürenin tamamlanması için bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kişiler tarafından Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartları taşıyanlar arasından federasyon başkanı seçilir.

    Ancak; yeni başkan seçilinceye kadar mevcut kurullar görevlerine devam ederler.

    Federasyon Kurullarının Oluşturulması

    Madde 17 - Federasyon kurulları, Federasyon Başkanının göreve başlamasını müteakip, 22/11/1993 tarihli ve 21766 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği esaslarına göre oluşturulur.

    Sportif Değerlendirme Kurulu

    Madde 18 - Spor federasyonlarının yıllık ve/veya dört yıllık faaliyetleri ile sporcu ve kulüp sayılarındaki artış oranıyla, Ülkemizdeki yaygınlığını değerlendirmek amacıyla Sportif Değerlendirme Kurulu kurulur.

    Sportif Değerlendirme Kurulu; Genel Müdür yardımcısının başkanlığında;

    a) Genel Müdürlükçe belirlenecek iki kişi,

    b) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve belirlenecek bir üye,

    c) Merkez Danışma Kurulunca tespit edilecek iki üye,

    d) Bünyesinde spor bölümü bulunan üniversiteleri temsilen iki üye,

    e) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı,

    f) Türkiye Parolimpik Komitesi Başkanı,

    g) I. Hukuk Müşaviri ile Spor Kontrolörleri Kurul Başkanı,

    olmak üzere toplam onüç üyeden oluşur. Kurul en az dokuz üyenin katılımı ile toplanır. Federasyon başkanının görevden alınması toplantıya iştirak eden üyelerin 2/3'ünün oyu ile teklif edilir.

    Kurulun sekreterya görevi Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Federasyon başkanının, sportif alanda başarısızlığı aşağıdaki kriterlere göre belirlenir;

    a) Bir önceki yıla göre sporcu ve kulüp sayısı,

    b) Federasyonun Ülkemizdeki gelişmişlik potansiyeli ve faaliyette bulunduğu il ve ilçeler,

    c) Faal sporcu ve kulüp sayısının yıllar itibariyle artış oranı,

    d) Uluslar arası müsabakalarda aldığı başarı,

    e) Kaynaklarının kullanımı,

    f) Faaliyetlerini sponsorlara yaptırma başarısı,

    g) Anti doping maddelere karşı mücadele yeteneği,

    h) Yıllık ve/veya dört yıllık hedef ve programlarını gerçekleştirme oranı.

    Kurul, Bakanın veya Genel Müdürün talimatıyla yılda en az iki kez toplanabileceği gibi bilgi ve belgeye dayalı yapılan başvurular üzerine de toplanabilir.

    Yeni Kurulan Federasyonlar

    Madde 19 - Yeni kurulan spor dallarına ait federasyon başkanlıklarının seçimi bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne istinaden yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 20 - 27/10/1993 tarihli ve 21741 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 21 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100