Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 04/09/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25573

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkili ve disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürünü,

    Merkez Teşkilatı: Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlük merkezini,

    Taşra Teşkilatı: Merkez dışındaki Antalya İthalat İhracat Müdürlüğünü, Oymapınar HES İşletme Müdürlüğünü,

    Fabrika: Genel Müdürlüğün Mal Üretim birimlerini,

    Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan üniteyi,

    Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değişik (b) bendinde tanımı yapılan kadrolu personeli,

    Birim Müdürü: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş teknik ve idari müdürleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Disiplin Kurullarının Teşkiline ve Disiplin Amirlerinin Tespitine Dair Hükümler

    Disiplin Amirleri

    Madde 5 - Genel Müdür, Genel Müdürlükte görevli memurların en üst disiplin Amiri olup, Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların diğer disiplin amirleri EK-1, EK-2 ve EK-3 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Disipline İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

    Madde 6 - Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 7 - 12/9/2001 tarihli ve 24521 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    EK-1

    Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur Disiplin Amirleri Cetveli

    Merkez

    Birimleri ve Unvanları Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri

    ------------------------------------------ --------------------------------------- ---------------------------------------

    Genel Müdür Özelleştirme İdaresi Başkanı -

    Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür -

    Hukuk Müşaviri ve Genel

    Müdüre Doğrudan bağlı

    Birim Müdürleri Genel Müdür -

    Birim Müdürü, Başuzman

    ve diğer personel Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

    Sivil Savunma Uzmanı Genel Müdür Sivil Savunma Genel

    Müdürü

    Savunma Uzmanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

    EK-2

    Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Taşra Teşkilatı (Antalya İthalat İhracat Müdürlüğü)

    Birimleri ve Unvanları Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri

    ------------------------------------------ --------------------------------------- ---------------------------------------

    Birim Müdürü Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

    EK-3

    Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Taşra Teşkilatı (Oymapınar HES İşletme Müdürlüğü)

    Birimleri ve Unvanları Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri

    ------------------------------------------ --------------------------------------- ---------------------------------------

    Amiri

    -----

    İşletme Müdürü Genel Müdür -

    İşletme Müdür Yardımcısı Genel Müdür -

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100