Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARİ YARGI HAKİM ADAYLARININ YABANCI DİL EĞİTİMİ İÇİN YURT DIŞINA GÖNDERİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARİ YARGI HAKİM ADAYLARININ YABANCI DİL EĞİTİMİ İÇİN YURT DIŞINA GÖNDERİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurt Dışına Gönderilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi:15/09/2004

    Resmi Gazete Sayısı:25584

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, adli yargı hakim ve savcı adayları ile idari yargı hakim adaylarının, yabancı dilde yayımlanmış eserleri ve karşılaştırmalı hukuka ait mevzuatı inceleyip hukuki uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretmeleri hususunda yetişmeleri için yurt dışına gönderilerek yabancı dil öğrenmelerini sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, adli yargı hakim ve savcı adayları ile idari yargı hakim adaylarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Aday: Adli yargı hakim ve savcı adayları ile idari yargı hakim adaylarını,

    b) Personel Genel Müdürlüğü: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

    c) Eğitim Dairesi Başkanlığı: Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığını ifade eder.

    Yabancı Dil Eğitiminin Süresi

    Madde 5 - Adaylar, staj döneminin son altı ayında yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilebilirler.

    Yabancı dil eğitim programının süresi, son eğitim döneminin başlangıç tarihi dikkate alınarak belirlenir.

    Aranılacak Şartlar

    Madde 6 - Adayların yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmelerinde aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Staj döneminin onbir ayını tamamlamak,

    b) Disiplin cezası almamış bulunmak,

    c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, haklarında üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

    Yurt Dışına Gönderileceklerin Belirlenmesi

    Madde 7 - Adaylar, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları taşımak koşuluyla, Devlet Memurları Kanununun 78 inci ve 79 uncu maddesi ile 80 inci maddesi gereğince hazırlanan ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, çalışma süresi şartına tabi olmaksızın, Adalet Bakanlığı için Bakanlar Kurulunca uygun görülen kontenjana göre yurt dışına gönderilebilirler.

    Ancak, ayrılan kontenjandan fazla başvuru bulunması halinde yurt dışına gönderilecek adaylar sırasıyla;

    a) Doktora veya yüksek lisans programını tamamladıklarını veya devam ettiklerini belgeleyenler,

    b) Hakim adaylığı yazılı sınavındaki notları,

    c) Yabancı dil seviyeleri dikkate alınarak Personel Genel Müdürlüğünce belirlenir.

    Yurt dışına gönderilecek adaylar için Bakanlar Kurulunca ayrılacak kontenjana, adayların gönderilecekleri ülkede yabancı dil kursuna katılmalarına ve eğitim programının gerçekleştirilmesine ilişkin bütün işlemler Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

    Gözetim

    Madde 8 - Adayların yurt dışında bulundukları sürede tutum ve davranışları ile başarı durumları Personel Genel Müdürlüğünce izlenir.

    Adaylar, devam ve başarı durumlarını belirten belgeleri ayda bir düzenli olarak Personel Genel Müdürlüğüne gönderirler.

    Başarı Belgesi

    Madde 9 - Adaylar, bitirdikleri yabancı dil kursundan alacakları başarı belgesini yurda döndükleri tarihi takip eden 15 gün içinde Personel Genel Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

    Geri Çağrılma ve Sorumluluk

    Madde 10 - Yabancı dil eğitimi için yurtdışına gönderilen adaylardan;

    a) Yapılan ara sınavlarda üst üste iki kez başarısız olanlar,

    b) Eğitim gördüğü kursa düzenli olarak devam etmeyenler ile kendi kusurları sebebiyle kursla ilişiği kesilenler,

    c) Hakim ve savcı adaylığına yakışmayan tutum ve davranışları tespit edilenler derhal yurda geri çağrılırlar ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılır. Geri çağırma işlemine karşı yapılan itiraz bu işlemi durdurmaz.

    Göreve Dönme

    Madde 11 - Yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilen adaylar, eğitim süresinin bitiminden itibaren onbeş gün içinde meslek öncesi eğitimini yaptığı staj merkezinde görevine başlarlar.

    Bu sürenin bitiminde özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar meslekten çekilmiş sayılırlar.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 12 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 13 - Sayıştay'ın istişari mütalaası alınmak suretiyle Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100