Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi:15/09/2004

    Resmi Gazete Sayısı:25584

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Faaliyet Alanları

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin kuruluş ve çalışma esasları, faaliyet alanları, gelir kaynakları, giderleri ile idari ve mali işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle değişik 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

    Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

    Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünü,

    İşletme: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesini,

    Saymanlık: İşletme Saymanlığını,

    İSGÜM: İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezini,

    Bölge Laboratuvar Şefliği: İSGÜM'e bağlı Bölge Laboratuvar Şefliklerini, ifade eder.

    Faaliyet Alanları

    Madde 5 - İş sağlığı ve güvenliği konularında;

    a) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek,

    b) Standardizasyon çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek; ölçüm, değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, organizasyon, danışmanlık, uzmanlık ve benzeri çalışmalar yapmak,

    c) Kişisel koruyucular ve makine koruyucularıyla ilgili standartları tespit etmek,

    d) Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara uygunluğunu test etmek veya ettirmek,

    e) İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

    f) Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmalar yapmak,

    g) Genel Müdürlüğün faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek, işletmenin faaliyet alanlarını oluşturur.

    İKİNCİ BÖLÜM: Sermaye, Gelir ve Giderler

    Sermaye

    Madde 6 - İşletmenin kuruluş sermayesi 300.000.000.000. - (Üçyüzmilyar)TL'dır.

    Sermaye Kaynakları

    Madde 7 - Döner Sermaye, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle, ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar ile bağış ve yardımlardan oluşur.

    Bağış ve yardımlar, tahsis edilen sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu karları ödenmiş sermayeye eklenir.

    Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar, hesap dönemini izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.

    İşletmenin zararları yıl sonunda Geçmiş Yıl Zararları Hesabına aktarılır ve ertesi yıllar karlarından mahsup edilmek üzere bekletilir.

    Gelirler

    Madde 8 - İşletmenin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

    a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

    b) Tesis, makine, ekipman ve cihazların kira gelirleri,

    c) Yurt dışından sağlanan hibe ve proje yardımları ile her türlü ticari gelirler,

    d) Bağışlar ve diğer gelirler.

    Giderler

    Madde 9 - İşletmenin giderleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Kadroları döner sermaye işletmesinde bulunan memurların aylık ve mali hakları ile sosyal hak ve yardımları ve döner sermaye işletmesi adına vizesi yapılmış sözleşmeli personel ücretleri, döner sermaye işletmesinin sürekli işçi kadrolarında ve geçici iş pozisyonlarında istihdam edilen işçilerin ücretleri,

    b) Döner Sermaye hizmetlerinde çalıştırılanlara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek giderler,

    c) İşletme hizmetlerinin ifasında kullanılmak üzere gayrimenkul satın alınması ve kiralanması, her türlü laboratuvar cihazları ile bu cihazlarda kullanılacak gaz tüpleri, kimyasal maddeler, laboratuvar malzemeleri ve benzeri sarf malzemelerinin satın alınması, İşletmeye ait veya İşletmenin kullanımına tahsis edilen her türlü araç, gereç, alet ve laboratuar cihazlarının bakım ve onarım giderleri,

    d) Döner Sermaye işlerinde kullanılacak olan demirbaş, donanım malzemeleri ile makine ve teçhizat alım giderleri,

    e) İşletme matbaasının bakım ve onarımı ile matbaada kullanılacak her türlü makine, alet ve malzeme alımı giderleri,

    f) Ulaştırma, taşıma ve haberleşme giderleri,

    g) Binaların bakım, onarım, su, ısıtma, aydınlatma, temizlik, ilaçlama ve benzeri giderleri,

    h) İşletmeye ait veya İşletme kullanımına tahsis edilen taşıtların bakım ve onarımı ile akaryakıt, yağ giderleri ve diğer giderleri,

    i) Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri,

    j) Döner Sermaye hizmetlerinin yürütüldüğü mevcut laboratuarların akreditasyon giderleri,

    k) Her türlü telif, tercüme ve patent hakkı giderleri,

    l) İşletme faaliyetleri ile ilgili olarak yurtdışı ve yurtiçi eğitim, tanıtım, kurs, konferans, fuar, sergi düzenleme ve faaliyetlerine katılma giderleri,

    m) Her türlü yayınla ilgili giderler ile teşhir ve satış yeri kurma, reklam, ilan ve tanıtma giderleri,

    n) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince eğitim gören stajyer öğrencilere ödenecek ücretler,

    o) İşletme faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük, İSGÜM ve Bölge Laboratuvar Şefliklerinin her türlü hizmet alımı, kiralama ve hizmet üretmek için ortaklıklar kurulması ile ilgili giderler,

    ö) Her türlü araştırma, inceleme, planlama, etüt, fizibilite çalışması, proje hazırlama, sistem analizi, programlama ve danışmanlık hizmetleri giderleri,

    p) İşletmenin faaliyetlerini yürütebilmek için taşınabilir mal, makine, alet, araç, gereç, cihaz, mobil laboratuvar satın alınması ve kiralanması giderleri,

    r) Hukuki ve ticari işlemler dolayısıyla mali ve hukuki giderler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görev ve Sorumluluklar

    Yönetim

    Madde 10 - İşletme hizmetleri; işletme müdürü, tahakkuk memuru, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru ve mutemet olarak Makam tarafından görevlendirilecek personel ile döner sermaye saymanı tarafından yürütülür.

    İta Amiri

    Madde 11 - İşletmenin ita amiri Genel Müdürdür. İta Amiri, birinci derecede imza atmaya yetkili olup, işletmenin amacına uygun olarak çalışmasını ve yönetilmesini sağlamaktan sorumludur.

    İta Amiri gerek gördüğünde bu yetkisini sınırlarını yazılı olarak belirlemek şartıyla devredebilir. Ancak bu devir İta Amirinin sorumluluğunu kaldırmaz.

    İşletme Müdürü ve Görevleri

    Madde 12 - İşletme Müdürü Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayıyla görevlendirilir. İşletme Müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, Kanun, Tüzük, Yönetmelik hükümleri, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek ve işletmeyi idare ve temsil etmek,

    b) İşletmeye personel alınması, çıkarılması ve çalışanların özlük haklarına ilişkin işlerin mevcut esas ve usullere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

    c) İşletme personelinin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

    d) İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak ve Bakanlığa sunmak,

    e) Taşınmaz mallar ve demirbaşlar ile malzemelerin en iyi şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını ve denetimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

    f) Ambar ve ayniyat işlerinin usulüne uygun yürütülmesini sağlamak ve gerekli denetimi yapmak.

    İşletme Müdürünün Sorumluluğu

    Madde 13 - İşletme Müdürü, idari işlerden resen, teknik işlerden ilgili teknik elemanlarla birlikte ve mali işlerden de ilgisine göre sayman ve tahakkuk memuru ile birlikte sorumlu olur.

    Tahakkuk Memuru

    Madde 14 - İşletme tarafından yapılacak gider ve tahsil edilecek gelirlerle ilgili işlemler tahakkuk memurunca yerine getirilir.

    Tahakkuk memuruna ita amirliği yetkisi verilmesi halinde, tahakkuk memurluğu görevi yetki kademesindeki en yakın yönetici tarafından yürütülür. Bu yetki devri, üst yöneticinin sorumluluğunu kaldırmaz.

    Tahakkuk Memurunun Görevleri

    Madde 15 - Tahakkuk Memuru, gider ve gelirlere ilişkin tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla yükümlüdür:

    a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması,

    b) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması,

    c) Gelir ve giderlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olması,

    d) Maddi hata bulunmaması,

    e) Tahakkuk müzekkeresi ve verile emrine eklenmesi gereken tahakkuk belgelerinin tamam olması,

    f) İstihdamın kadro dahilinde bulunması.

    Döner Sermaye Saymanı

    Madde 16 - İşletmenin mali ve muhasebe işleri, Bakanlıkça teklif edilen ve Maliye Bakanlığınca Döner Sermaye Saymanı olarak görevlendirilmesi uygun görülen personel tarafından yürütülür. Görevlendirilen personelin, yıllık ve hastalık izni ile geçici görev gibi nedenlerle görevini yapamadığı durumlarda geçici olarak görev yapacak personel de aynı şekilde görevlendirilir.

    Saymanın Görevleri

    Madde 17 - Saymanın görevleri şunlardır:

    a) Mali işleri ve muhasebe işlemlerini mevzuatta belirtilen usullere uygun şekilde yapmak ve yaptırmak,

    b) 13/6/1999 tarihli ve 23724 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen defter ve muhasebe kayıtlarını tutmak ve tutturmak,

    c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil ettirmek,

    d) Gelir ve gidere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak,

    e) Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

    f) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

    g) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,

    h) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak,

    i) Aylık mizanları, izleyen ayların en geç 9 una kadar düzenlemek,

    j) Mali yılın bitimini izleyen 2 ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir, gider belgelerini denetim için Sayıştay'a, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına göndermek,

    k) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurunu, Kefalet Kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,

    l) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, yönetmeliğe uymalarını sağlamak,

    m) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak,

    n) İşletme bütçesini İşletme Müdürü ile birlikte hazırlamak.

    Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İşler

    Madde 18 - Sayman, tahakkuk müzekkeresi ve verile emrinde, aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür:

    a) Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması,

    b) Giderlerin bütçedeki tertibe uygun olması,

    c) Giderlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olması,

    d) Maddi hata bulunmaması,

    e) Tahakkuk müzekkeresi ve verile emrine bağlanması gereken belgelerin tamam olması,

    f) Hak sahibinin kimliği,

    g) Atama ve istihdam ile ilgili ödemelerde kadro imkanlarının elverişli olması.

    Sayman, bu hususlara uygun olmayan ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte tahakkuk memuruna geri gönderir. Saymanın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, sayman ödemeye zorlanamaz.

    Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde, sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği taktirde sayman ödemeyi yapar. Bu durumda üstlenme yazıları tahakkuk müzekkeresi ve verile emrine eklenir ve sorumluluk, emri veren ita amirine ait olur.

    Saymanın Sorumluluğu

    Madde 19 - Sayman, bu Yönetmeliğin 17 ve 18 inci maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı ilgisine göre tek başına veya tahakkuk memuru ve ilgili diğer memurlarla müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.

    Birleşemeyecek Görevler

    Madde 20 - İta amirliği, tahakkuk memurluğu ve saymanlık görevlerinden ikisi aynı kişi uhdesinde birleşemez.

    Veznedar

    Madde 21 - Saymanlıkça yapılan tahsilat ve kasadan yapılan işlemler kefalete tabi veznedarlar tarafından yapılır. Veznedarın izin, geçici görev veya hastalık gibi sebeplerle görevi başında bulunmadığı zamanlar, veznedarlık görevi saymanlığın kefalete tabi diğer memurları tarafından yerine getirilir.

    Veznedarın Görevleri

    Madde 22 - Veznedarın görevleri şunlardır:

    a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak,

    b) Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

    c) İşletmeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

    d) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defterini ve diğer belgeleri saklamak,

    e) Saymanın vereceği diğer işleri yapmak.

    Veznedarın Sorumluluğu

    Madde 23 - Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin zayii veya eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

    Vezne İşlemleri

    Madde 24 - Kasadan yapılacak ödemeler ile ertesi günü yapılacak harcamaları karşılamak amacıyla kasada bulundurulacak nakit miktarı için Maliye Bakanlığınca genel ve katma bütçeli saymanlıklarda uygulanmak üzere yayımlanan genel tebliğlerdeki limitler uygulanır. Kasa fazlası T.C. Merkez Bankası veya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası şubelerinden birinde Saymanlık adına açılacak hesaba yatırılır. Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler Sayman tarafından imzalanan çeklerle veya gönderme emri ile bankadan yapılır. Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün sayman tarafından kontrol edilerek günlük hesap ve kasa defteri veznedar ile sayman tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

    Giderlerin Ödenmesine İlişkin Belgeler

    Madde 25 - İşletmeden yapılacak giderler için 14/10/1991 tarihli ve 24021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği uygulanır.

    Ayniyat Memuru

    Madde 26 - İşletmede ayniyat işleri, saymana karşı sorumlu olan kefalete tabi ayniyat memuru tarafından yapılır. Ayniyat memuru, Genel Müdürlük personeli arasından İta Amirince görevlendirilir. Ayniyat memurunun izin, geçici görev veya hastalık gibi sebeplere görevi başında bulunmadığı zamanlar, bu görev işletmenin kefalete tabi diğer memurlarınan birisine işletme müdürü tarafından verilir.

    Ayniyat Memurunun Görevleri

    Madde 27 - Ayniyat memurunun görevleri şunlardır:

    a) 1/6/1939 tarihinde yürürlüğe giren Ayniyat Talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak,

    b) Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak,

    c) Saymana ayniyat hesabını vermek,

    d) Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak,

    e) Ambar mevcudunu kontrol etmek,

    f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.

    Ambar Memuru

    Madde 28 - İşletmenin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi göz önünde tutularak gerekli görülen hallerde ayrıca ita amirince ambar memuru görevlendirilebilir.

    Ambar Memurunun Görevleri

    Madde 29 -Ambar memurunun görevleri şunlardır:

    a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

    b) Satın alınarak ambara giren her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendisinin alamayacağı koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek,

    c) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak,

    d) Ambara giren malzeme ve malları düzenli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

    e) Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek,

    f) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

    g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve belgelerini düzenlemek,

    h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

    i) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gleen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkartılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,

    j) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

    Ambarın Sayımı

    Madde 30 - İşletmenin ambarı, her mali yılın sonunda ita amirince görevlendirilecek üç kişilik komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı, normal fireler göz önünde tutularak tespit edilir. Ambar fazlası gelir kaydedilir. Ayniyat ve ambar memurları, ambar ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludur.

    Sayman Mutemetleri

    Madde 31 - Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (b) bendine göre mutemetliği onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir. Döner sermaye gelirlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği, saymanın teklifi ve ita amirinin oluru ile tespit edilir.

    Tahsil İşlemleri

    Madde 32 - Sayman mutemetlerine uygun görülecek sayıda sayman mutemedi alındısı verilir. Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar, sayman mutemedi alındılarının tarih ve numarası itibariyle, sayman mutemetlerce tutulacak "Sayman Mutemetleri Kasa Defteri"ne kaydedilir.

    Mutemetlerce yapılan tahsilat, Maliye Bakanlığınca çıkarılan Genel Tebliğlerde belirtilen süre ve miktar dahilinde döner sermaye saymanlığına yatırılır. Tahsilat miktarının Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktara ulaşması halinde tahsil edilen para en geç izleyen gün saymanlığa yatırılır.

    Saymanlıkça para tahsil edilirken veya mutemetçe bankaya para yatırılırken, kasa defterine, "......numaradan.... numaraya kadar sayman mutemedi alındısı ile kasa defterikayıtları karşılaştırılmış, sayman mutemetleri kasa defteri kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve alındıların kapsamı olan... TL. ... tarihli ve .... sayılı vezne/banka alındısı ile tahsil edilmiştir/bankaya yatırılmıştır" şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca, son tahsilata ilişkin sayman mutemedi alındısının arkasına da ".... numaradan.... numaraya kadar olan alındılar sayman mutemetleri kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu alındılarla tahsil edilen toplam ..... TL. ..... tarihli ve..... sayılı vezne/banka alındısı karşılığında saymanlığa/bankaya yatırılmıştır" şeklinde kayıt konularak sayman ve mutemet tarafından imzalanır.

    Sayman, her zaman sayman mutemetlerini kontrol edebilir ve üzerlerinde bulunan paranın saymanlığa yatırılmasını isteyebilir.

    Devir ve Teslim

    Madde 33 - Sayman, veznedar, ayniyat saymanı ve ambar memuru gibi para ve mal işleri ile görevli memurlar arasındaki devir ve teslim işlerinde, Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği, devir-teslim süreleri yönünden de genel hükümler uygulanır.

    Avans ve Kredi İşlemleri

    Madde 34 - Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını bekleyemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirince görevlendirilen mutemetlere, her yıl Genel Bütçe Kanunu ile saptanan miktarları geçmemek üzere avans verilebilir. Avans miktarını aşan masraflar için saymanın göstereceği lüzuma ve ita amirinin onayına dayanılarak banka nezdinde mutemet adına kredi açılır.

    Avans verilmesi ve kapatılması işlemleri, 1050 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi ve diğer ilgili hükümleri ile Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinin avans ve kredi işlemlerine ilişkin hükümleri gereğince gerçekleştirilir.

    İta amiri mutemetleri için Bakanlıkça tespit edilen avans miktarları aşan giderler için ita amirinin izniyle mutemetler adına saymanlık veya banka nezdinde kredi açtırılır.

    Kayıt Usulleri

    Madde 35 - İşletmede tutulacak defterler, muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler için Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği esasları uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Mali İşlemler ve Bütçe

    Hesap Dönemi

    Madde 36 - İşletmenin hesap dönemi mali yıldır.

    İş Programı ve Bütçe

    Madde 37 - Hazırlanan bütçe tasarısı en geç Ekim ayı başında onaylanmak üzere Bakanlık Makamına gönderilir. Bakanın Onayı ile kesinleşen bütçe uygulanmak üzere işletmeye gönderilir.

    İşletme gelirleri, bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemez.

    Bütçede bölümden bölüme yapılacak aktarmalar işletme müdürünün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile olur. Personel giderleri bölümünden diğer bölümlere aktarma yapılamaz. Bölüm içindeki harcama kalemleri arasında yapılacak aktarma saymanın teklifi ve işletme müdürünün onayı ile yapılır. Ancak bu aktarmalar gerekçesi ile birlikte Bakanlık Makamına bildirilir.

    İşletme, olağanüstü sebepler veya bütçenin iş programına kafi gelmemesi halinde verilen ödenek bitmeden ihtiyaca göre gerekçelerini belirterek, ek bütçe talebinde bulunabilir. Ek bütçenin uygulamaya konulmasında bütçenin hazırlanmasındaki esas ve usule uyulur.

    Mali Denetim

    Madde 38 - Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde 832 sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince, hazırlanan bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay'a, bilanço ve eklerin birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

    İşletmenin işlemleri, gelirleri ve giderleri Maliye Bakanlığınca her zaman denetlenebilir.

    Muafiyet

    Madde 39 - Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hayati tehlike arz eden konularda 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümlerine tabi değildir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

    Alınacak Bedeller ve Fiyat

    Madde 40 - İşletme, hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç olmak üzere bedelsiz ve emsaline nazaran düşük bedelle iş yapamaz, hizmet veremez, mal satamaz veya her hangi bir menfaat sağlayamaz.

    Mal ve hizmetlerin fiyatları, maliyet-işletme, gider-kar unsurları dikkate alınmak suretiyle hesaplanarak İşletme Müdürünün teklifi Bakanlık Makamının onayı ile kesinleşir.

    Alım ve Satım İşleri

    Madde 41 - İşletme, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabidir. Satış işlemleri ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4/8/1984 tarihli ve 18479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

    Yürürlükten Kaldırma ve Devir

    Madde 42 - 27/12/1994 tarihli ve 22154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM) Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi Döner Sermaye İşletmesinin ayni ve nakdi mal varlığı, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın İşletmeye devredilir.

    İşletmenin Malları

    Madde 43 - İşletmenin bütün mal ve kıymetleri Devlet malı hükmündedir.

    Yürürlük

    Madde 44 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 45 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100