Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

CEMAAT VAKIFLARI YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİNİN SEÇİM ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    CEMAAT VAKIFLARI YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİNİN SEÇİM ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Cemaat Vakıfları Yönetim Kurulu Seçimlerinin Seçim Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

    İçişleri Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi:16/09/2004

    Resmi Gazete Sayısı:25585

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 1 inci maddesinde belirtilen Türkiye'deki gayrimüslim cemaatlere ait vakıfların yönetim kurulu seçimlerinin esas ve usullerine ilişkin hususları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, cemaat vakıflarının seçim çevresini ve vakıf yönetim kurulu seçimlerinin esas ve usullerine ilişkin hususları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 1 inci maddesi ile Vakıflar Nizamnamesi'nin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Seçim Çevresi, Seçim Süresi ve Seçmenlik Şartları

    Seçim Çevresi

    Madde 4 - Cemaat vakfı hayratının bulunduğu ilçe, o vakfın seçim çevresidir.

    Ancak, vakfın müracaatı üzerine valilikçe yapılan araştırma sonucuna göre; cemaat vakfının bulunduğu ilçede yeterli cemaatının bulunmaması veya aynı cemaata ait başka bir vakfın bulunmaması hallerinde, vakfın bulunduğu il sınırı, vakfın bulunduğu il sınırları dahilinde yeterli cemaatin bulunmaması durumunda, cemaati en fazla olan çevre il İçişleri Bakanlığı'nca seçim çevresi olarak ilan edilebilir.

    Yönetim Kurulu Seçim Süresi ve Yapılanması

    Madde 5 - Cemaat vakıflarının yönetim kurulu seçimlerinde;

    a) Vakfın yönetim kurulu seçimine, vakıf veya hayratından yararlanan ve vakfın seçim çevresinde ikamet eden cemaat mensupları katılır.

    b) Her vakıf için ayrı bir yönetim kurulu seçilir ve yönetim kurulu seçimleri dört yılda bir yapılır. Cemaat vakfı yönetim kurulu yedi üyeden oluşur. Ancak cemaat sayısının yetersizliği durumunda yönetim kurulu en az üç üyeden oluşturulabilir. İstifa, ölüm, azledilme ve benzeri nedenlerle yönetim kurulu üye sayısının üçten aşağı düşmesi halinde yeni yönetim kurulu seçimi yapılır.

    Seçmenlik Şartları

    Madde 6 - Seçmenlerin;

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    b) On sekiz yaşını doldurması,

    c) Seçim çevresinde ikamet etmiş olması, gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Seçileceklerde Aranılacak Şartlar ve Seçim Usulleri

    Seçileceklerde Aranılan Şartlar

    Madde 7 - Vakıf yönetim kuruluna seçilecek kişilerin 6 ncı maddede belirtilenlerden başka, aşağıdaki şartları da taşıması gerekir:

    a) En az ilkokul mezunu olmak,

    b) Devletin şahsiyeti ve ammenin nizamı aleyhine işlenen cürümlerden, terörle mücadele ile örgütlü suçlarla mücadele konuları kapsamına giren suçlardan biri ile mahkum edilmiş bulunmamak.

    Seçim Usulleri

    Madde 8 - Cemaat vakıflarının seçimleri aşağıdaki usuller çerçevesinde yapılır:

    a) Mevcut yönetim kurulu; tertip heyetinin kimlerden oluştuğunu, seçim tarihini, oy kullanma yerini ve hangi saatler arasında yapılacağını, oy sandığının nereye konulacağını, seçim tarihinden en az on beş gün önceden ilgili valilik veya kaymakamlığa bir dilekçe ile bildirir.

    Mevcut yönetim kurulunun görev süresinin sona ermesine rağmen yönetim kurulu seçimine gidilmemesi durumunda, ilgili valilik veya kaymakamlıkça cemaat mensupları arasından belirlenen seçim tertip heyeti, seçim işlerini yürütür.

    b) Yönetim kurulu seçimi bir gün içinde sonuçlandırılır.

    c) Seçmen listelerinde ve oy pusulalarında, vakfın ismi başa gelmek suretiyle, "...vakfı yönetim kurulu seçimi" tabirinden başka isimler kullanılamaz.

    d) Seçim tertip heyeti, seçmen listelerinde semt, mahalle, cadde ve sokak temelinde gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra seçmen listesini kolaylıkla görülüp okunabileceği yerlere asar. Seçmen listeleri ve bu listelerin askıdan indirileceği tarih cemaat gazeteleri veya diğer mahalli gazetelerden birinde ya da alışılmış usullerle ilan edilebilir.

    e) Seçmen listeleri onbeş gün süre ile askıda kalır. Bu süre içinde yapılacak itirazlar Tertip Heyetince karara bağlanır.

    f) Cemaat vakfı yönetim kurulu seçimlerinde seçim tertip heyetince seçim tasnif kurulu oluşturulabilir.

    g) Seçmen, oyunu bizzat kullanır; her vakıf yönetim kurulu seçimi için ayrı sandık kullanır.

    h) Cemaat vakfı seçimleri noter huzurunda gizli oy ve açık tasnif usulü ile yapılır. Adaylar aldıkları oy sayısına göre sıralanarak, noterce düzenlenen seçim tutanağına göre en fazla oy alanlar asil üye ve yedek üye olarak vakıf yönetim kuruluna seçilmiş sayılır.

    ı) Cemaat vakıflarının yönetim kurulu seçimleri ve güvenliği ilgili valilik ve kaymakamlıkça sağlanır.

    i) Seçim işlemleri tamamlandıktan sonra on gün içerisinde, vakıf yönetim kuruluna seçilenlerin isim listesi, nüfus cüzdanı suretleri, ikamet belgeleri ve seçim tutanağının bir suretinin ilgili valilik ya da kaymakamlığa verilmesi ile seçim tertip heyetinin görevi sona erer.

    j) Seçimle ilgili tüm giderler o vakfın bütçesinden karşılanır.

    k) Vakıf yönetim kurulu seçim sonuçlarının, seçilen kişilerin ve seçim işlemlerinin bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerine uygun olup olmadıkları hususunda ilgili valilik ya da kaymakamlıkça gerekli araştırma yapıldıktan sonra, yeni seçilen vakıf yönetim kurulu üyelerine yetki belgesi verilir.

    Ayrıca, yeni seçilen yönetim kurulu, yetki belgesini aldıktan sonra yapacağı görev bölümünü ilgili valilik veya kaymakamlığa bildirir.

    l) Seçim sonuçları ve yönetim kurulu, İçişleri Bakanlığı'nca, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bildirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Diğer Hükümler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan cemaat vakfı yönetim kurullarının görevleri yeni seçimlere kadar devam eder.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100