Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇEVRE VE ORMANCILIK ŞURASI YÖNETMELİĞİ

    ÇEVRE VE ORMANCILIK ŞURASI YÖNETMELİĞİ

    Çevre ve Ormancılık Şurası Yönetmeliği

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 23/10/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25622

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Çevre ve Ormancılık Şûrasının oluşumu, çalışma usul ve esasları ile işleyişini düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Şûranın oluşumu, görevleri, gündemi, komisyonları ile toplantılarına ilişkin hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık : Çevre ve Orman Bakanlığını,

    Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

    Şûra: Çevre ve Ormancılık Şûrasını,

    Müsteşar: Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarını,

    Sekreterya: Çevre ve Ormancılık Şûrası Sekreteryasını,

    Yürütme Kurulu: Şûra hazırlık çalışmalarını yürütecek kurulu

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Şûranın Hedefleri, Oluşumu ve Üyeleri

    Şûranın Hedefleri

    Madde 5 - Şûranın hedefleri şunlardır;

    a) Çevre ve ormancılıkla ilgili temel hedef, amaç ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak,

    b) Çevresel değerlerin, ormanların, av kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin korunması, işletilmesi ve geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri de dikkate alarak önerilerde bulunmak,

    c) Orman ve halk arasındaki ilişkiler ile, orman içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılmasına ilişkin önerilerde bulunmak,

    d) Çevrenin, ormanların, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğin korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, erozyonun ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteklenmesi ve kurumsallaştırılmasına yönelik önerilerde bulunmak, bu konularda alınacak önlemleri belirlemek,

    e) Ülkenin atık yönetimi ve atıkların bertarafı ile ilgili önerilerde bulunmak,

    f) Ülkede çevresel kirlenmenin mevcut olduğu ya da olması muhtemel yerlerle ilgili sorunların giderilmesine ilişkin önerilerde bulunmak,

    g) Çevre, ormancılık, doğa koruma ve yaban hayatı konularında faaliyet gösteren kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdüm ve işbirliğini sağlayıcı önerilerde bulunmak, bu konuda alınacak önlemleri belirlemek,

    h) Çevre ve ormancılıkla ilgili mevzuatın geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak,

    i) Çevre ve ormancılıkla ilgili konularda bilinçli ve katılımcı kamuoyu oluşturulmasını gerçekleştirmeye yönelik önerilerde bulunmak,

    j) Ormanların işletilmesi ve orman ürünleri talebinin karşılanması hususunda, yeni gelişmelere yönelik öneriler geliştirmek,

    k) Milli parkların ve av yaban hayatının geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesi ile benzeri ormancılık konularında prensip ve politikalar belirlemek, karşılaşılan güçlükler ve bunların çözümü için öneriler geliştirmek.

    Şûranın Oluşumu

    Madde 6 - (Değişik fıkra: 15/03/2006-26109 S.R.G. Yön/1.mad) Şura istişari bir organ olup, dört yılda bir toplanması esastır. Ancak bu süre beklenmeksizin Bakan tarafından gerekli görülen zamanlarda da toplanabilir.

    Şûraya Bakan başkanlık eder. Bakanın katılamadığı durumlarda Şûra toplantıları Müsteşarın başkanlığında yapılır. Şûra Bakanlıkça belirlenen üyelerden oluşur.

    Üyeler

    Madde 7 - Şûra üyeleri; Bakanlık faaliyetleri ile ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, çevre ve ormancılık alanlarında çalışmaları ile tanınmış uzman ve yöneticiler, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan Şûra gündemine göre belirlenecek yönetici ve ilgili personelden oluşur.

    (Değişik fıkra: 15/03/2006-26109 S.R.G. Yön/2.mad) Şuranın üye sayısı gündemine göre Bakanlıkça belirlenir ve Şura üyelerinin belirlenmesinde, ilgili tüm kesimlerin dengeli bir dağılımla katılımlarına özen gösterilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Şûra Organları ve Görevleri

    Şûra Yürütme Kurulu

    Madde 8 - (Değişik madde: 15/03/2006-26109 S.R.G. Yön/3.mad)

    Şura yürütme kurulu; Bakanın görevlendireceği bir müsteşar yardımcısı başkanlığında, Strateji Geliştirme Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanından oluşur.

    Şûra Yürütme Kurulunun Görevleri

    Madde 9 - Şûra yürütme kurulunun görevleri;

    a) Şûra tarih ve gündemini belirlemek,

    b) Şûra çalışmalarına esas teşkil edecek konuları belirlemek,

    c) Tespit edilen konularla ilgili çalışma belgelerini hazırlamak üzere çalışma gruplarını oluşturmak,

    d) Şûra çalışmalarının yürütülmesine yönelik tedbirler almaktır.

    Şûra Sekreteryası

    Madde 10 - Şûra sekreteryası; Bakan tarafından Bakanlık personeli arasından görevlendirilen, yeterli sayıda personelden oluşur.

    Şûra Sekreteryasının Görevleri

    Madde 11 - Şûra Sekreteryasının görevleri;

    a) Şûra yürütme kurulunca belirlenen, Şûra tarihi ve gündemini Bakanın onayına sunmak,

    b) Şûrada görüşülecek konuların belirlenmesi ile çalışma gruplarının oluşturulmasına ve çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak,

    c) Şûra tarih ve gündemini üyelere göndermek ve Şûra üyelerinden gündemde bulunan çalışma konuları ile ilgili tebliğ hazırlanmasını talep etmek, gelen tebliğleri çalışma gruplarına iletmek,

    d) Çalışma gruplarınca hazırlanan çalışma belgesini, Şûra tarihinden en az bir ay önce Şûra üyelerine göndermek,

    e) Çalışma grupları arasında koordinasyonu sağlamak,

    f) Şûra kararlarını, Şûra üyelerine ve ilgili yerlere göndermek,

    g) Şûranın düzenli ve verimli çalışması için gerekli diğer işleri yapmaktır.

    Çalışma Gruplarının Oluşturulması

    Madde 12 - (Değişik fıkra: 15/03/2006-26109 S.R.G. Yön/4.mad) Şura gündemindeki konularla ilgili çalışma belgesini hazırlamak üzere Şura yürütme kurulu tarafından her gündem konusu için Bakanlık bünyesinden bir çalışma grubu oluşturulur.

    Çalışma grubu üyeleri, konusunda uzman en az beş kişiden oluşur.

    Çalışma Gruplarının Çalışma Esasları

    Madde 13 - (Değişik madde: 15/03/2006-26109 S.R.G. Yön/5.mad)

    Yürütme kurulu; her bir çalışma grubu için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç raportör belirler. Çalışma grupları, gerekli gördükleri hallerde alt çalışma grupları kurulabilir.

       Çalışma grupları;

       a) Belirleyecekleri çalışma programı çerçevesinde, kendiliğinden toplanarak doksan günü aşmayacak şekilde çalışmalarını tamamlar. Çalışma belgesini hazırlayarak çalışma grubu üyelerine imzalattırıp sekretaryaya teslim eder,

       b) Toplantı kararlarını oy çokluğu ile alır, oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünden çoğunluk sağlanmış sayılır. Alınan kararlar üyelerce imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Şûra Çalışma Usul ve Esasları, Sonuç Bildirgesi ve Kararları Yayımlanması

    Şûra Çalışma Usul ve Esasları

    Madde 14 - a) Şûranın açılışı Bakanın başkanlığında yapılır. Şûra üyeleri; başkana yardımcı olmak üzere tabiî üyeler arasından biri Bakanlık mensubu olmak üzere, iki başkan vekili ile üç raportör seçerek başkanlık divanını oluşturur,

    b) Başkanlık Divanınca, gündemdeki konularla ilgili olarak üyeler arasından on kişiden az olmamak üzere çalışma komisyonları oluşturulur. Çalışma Komisyonları;

    1) İlk toplantıda üyeleri arasından açık oy ve oy çokluğu esasına göre bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki raportör seçer,

    2) Kendi konuları ile ilgili çalışmalar yaparak rapor hazırlar. Hazırlanan rapor başkan, başkan yardımcısı ve raportörler tarafından imzalanır ve Şûra başkanlık divanına sunulur,

    3) Raporda yer alan kararlar oy çokluğu ile alınarak tutanağa bağlanır,

    4) Hazırlanan raporlar çalışma komisyonu başkanınca veya seçilen bir sözcü tarafından Şûraya sunulur.

    c) (Değişik bend: 15/03/2006-26109 S.R.G. Yön/6.mad) Şura toplantıları oturumlar halinde yapılır. Oturumlarda söz almak isteyen üyeler taleplerini başkanlık divanına ad bildirmek suretiyle iletirler ve başkanlık divanı söz almak isteyen her üyenin görüşünü belirtmesini sağlayacak şekilde konuşma sürelerini belirler,

    d) Oturumlarda görüşülen konulara ilişkin olarak en az üç üye tarafından imzalanmak suretiyle önerge verilebilir. Verilen her önerge ayrı ayrı divan başkanlığınca okutulur ve Şûra üyelerinin oyuna sunulur. Oylama sonucunda kabul edilen önergeler kararlara dahil edilir,

    e) (Değişik bend: 15/03/2006-26109 S.R.G. Yön/6.mad) Oturumlarda görüşülecek komisyon raporları başkanlık divanınca okutulur ve söz verilen üyelerin tümünün görüşünü belirtmesinin ardından başkanlık divanınca birisi lehte, diğeri ise aleyhte olmak üzere iki üyeye daha söz verilerek komisyon raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanır ve oylama yapılır. Komisyon raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul veya red şeklinde oy kullanır, çekimser oy kullanılmaz. Komisyon raporlarının oylanması sonucunda kabul edilen kararlar Şura kararı olarak belirlenir. Şura, katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Şura başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    Şûra Sonuç Bildirgesi

    Madde 15 - (Değişik madde: 15/03/2006-26109 S.R.G. Yön/7.mad)

    Şura çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi Başkanlık Divanınca belirlenecek heyet tarafından hazırlanır ve Bakan tarafından kamuoyuna açıklanır. Kararlardan hangilerinin yürürlüğe gireceği Bakan Onayı ile kesinleşir. Bakanlığı doğrudan ilgilendiren Şura kararları önem ve önceliğine göre uygulama programlarına konulur. Diğer bakanlıklar ile ilgili hususların uygulama programlarına alınması için, ilgili bakanlıklara önerilerde bulunulur.

    Tebliğler

    Madde 16 - (Değişik madde: 15/03/2006-26109 S.R.G. Yön/8.mad)

    Şura çalışmalarında değerlendirilmek üzere sekretaryaya gönderilen bilimsel tebliğler yürütme kurulunca değerlendirilerek uygun görülenler tartışılmak üzere ilgili çalışma grubuna gönderilir.

       Çalışma gruplarınca uygun görülen tebliğler Bakanlıkça yayımlanır.

    Şûra Kararlarının Yayımlanması

    Madde 17 - (Değişik madde: 15/03/2006-26109 S.R.G. Yön/9.mad)

    Şura kararları, Şura toplantılarının bitiminden itibaren en geç bir yıl içerisinde Bakanlık tarafından yayımlanır ve ilgili kişi ve kuruluşlara gönderilir.

       Yayımlanan kararlara ilişkin uygulamalar Strateji Geliştirme Başkanlığınca takip edilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 18 - Bu Yönetmelik ile 14/11/1992 tarihli ve 21405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ormancılık Şûrası Yönetmeliği ve 4/7/2001 tarihli ve 24452 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre Şûrası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 19 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100