Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Devlet Personel Başkanlığı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından

  Resmi Gazete Tarihi: 06/03/2005

  Resmi Gazete Sayısı: 25747

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Devlet Personel Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; Başkan, Devlet Personel Uzmanı ve Devlet Personel Uzman Yardımcıları hariç Devlet Personel Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığını,

  Başkan: Devlet Personel Başkanını,

  Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

  Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Başkanlıkta çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

  Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikiğine İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

  Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar bu maddede belirtilmiştir.

  Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

  1) Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı,

  2) Döner Sermaye İşletme Müdürü,

  3) Personel Şubesi Müdürü, Şube Müdürü,

  4) Koruma ve Güvenlik Amiri,

  5) Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef.

  b) Savunma Hizmetleri Grubu;

  1) Savunma Uzmanı.

  c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

  1) Çözümleyici.

  d) Büro Hizmetleri Grubu;

  1) Ayniyat Saymanı,

  2) Bilgisayar İşletmeni,Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Şoför.

  e) Destek Hizmetleri Grubu;

  1) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Kaloriferci, Dağıtıcı, Hizmetli.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

  Mühendis, Bilgisayar Mühendisi, İstatistikçi, Kütüphaneci, Mütercim, Programcı, Tekniker, Hemşire, Teknisyen.

  Görevde yükselme

  Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Başkanlıkta geçirilmesi gereken hizmet süresi, eğitim, sicil ve disiplin şartlarını taşımak,

  b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  gerekir.

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 7 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Boş kadroların ilanı

  Madde 8 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi eğitim tarihinden en az bir ay önce personele duyurulur.

  Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Başkanlıkça duyurulur.

  Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 9 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Şubesi Müdürlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Şubesi Müdürlüğü tarafından incelenir.

  Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

  Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre son sicil notu yüksek olan, hizmet süresi fazla ve yaşı küçük olanlar tercih edilir.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Görevde yükselme eğitim programları, Başkanlık tarafından düzenlenir. Ancak, Başkanlığın uygun görmesi durumunda başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları.

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik.

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

  e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları.

  g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

  Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Şubesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.

  Görevde yükselme sınavı

  Madde 11 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

  Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

  Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 12 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

  Sınav kurulu

  Madde 13 - Sınav kurulu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanının başkanlığında, Personel Şubesi Müdürü, Eğitim Dairesi, Hukuki ve Mali Statüler Dairesi ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıklarından Daire Başkanı veya bu dairelerde görevli Devlet Personel Uzmanları veya Şube Müdürlerinden birer temsilcinin katılımıyla bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

  Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

  Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

  Sınav kurulunun görevleri

  Madde 14 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

  d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

  e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

  Atanma

  Madde 15 - Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre boş kadrolara 3 ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel ekli Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görev Gruplarına Göre Atanma Şartları

  Atanma şartları

  Madde 16 - Atanma şartları görev grupları itibarıyla bu maddede belirtilmiştir.

  Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda gösterilmiştir:

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu :

  1) Başkan Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  - 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen öğrenim şartını haiz olmak,

  - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

  Başkan Yardımcılıklarından en az birine Devlet Personel Uzmanı unvanını ihraz etmiş olanlar arasından atama yapılır.

  2) (Değişik alt bend: 12/03/2005 - 25753 S.R.G. Yön/1.mad) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

  Devlet Personel Uzmanı (Şb.Md.) veya Devlet Personel Uzmanı unvanını ihraz etmiş olmak,

  Ancak, Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Şube Müdürü unvanını ihraz etmiş olanlar, Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ise Çözümleyici unvanını ihraz etmiş olanlar da atanabilir.

  Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

  3) Döner Sermaye İşletme Müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  - En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

  - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

  - Şube Müdürü unvanını ihraz etmiş olmak.

  4) Personel Şubesi Müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

  - En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

  - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  - Şef görevinde en az üç yıl bulunmuş olmak,

  - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  5) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak ve toplam hizmetinin son üç yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

  - En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

  - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  - Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef, Çözümleyici, Programcı ve Ayniyat Saymanı görevlerinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde en az üç yıl bulunmuş olmak,

  - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  6) Koruma ve Güvenlik Amiri ve Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  - En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  - Başkanlıkta en az üç yıllık koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

  - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  - 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

  - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  7) Şef kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  - En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  - Başkanlıkta memur, ambar memuru, santral memuru, sekreter, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

  - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  b) Savunma Hizmetleri Grubu:

  1) Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak.

  c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

  1) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  - En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  - Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

  - En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

  - Üç yılı Başkanlıkta programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  -Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  d) Büro Hizmetler Grubu;

  1) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  - En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  - Başkanlıkta memur, ambar memuru, santral memuru, sekreter, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

  -Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  2) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  - Son üç yılını Başkanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  - Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Başkanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

  - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  3) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  - Son üç yılını Başkanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  - Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Başkanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak,

  - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  - En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

  - Son üç yılını Başkanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  - 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

  - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  5) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter kadrolarına atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  - Son üç yılını Başkanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  6) Şoför kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  - Son üç yılını Başkanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  - Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  - En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  - Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda gösterilmiştir:

  a) Mühendis, Bilgisayar Mühendisi ve İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak.

  b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak.

  c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

  2) KPDS de (B) düzeyinde başarılı olmak,

  3)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  4) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak.

  d) Programcı kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

  2) En az iki programlama dilini bilmek,

  3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

  2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak.

  f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

  2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak.

  g) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

  1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

  2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev grupları arasında geçişler

  Madde 17 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

  a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

  b) Yönetim grubundaki görevlerden daha önce çalışılan görev grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir.

  c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  d) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılabilir.

  Naklen atamalar

  Madde 18 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden;

  a) Bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara,

  b) (Değişik bend: 12/03/2005 - 25753 S.R.G. Yön/1.mad) Şube müdürleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A) bendinin 11 numaralı alt bendinde sayılanlar, Öğretim Üyesi ve yardımcıları, Hakim ve Savcılar ile bu meslekten sayılanlar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına,

  c) Çözümleyici unvanını ihraz etmiş olanlar Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına,

  d) Şube Müdürü unvanını ihraz etmiş olanlar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne,

  bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

  Açıktan atamalar

  Madde 19 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentlerinde ve üçüncü fıkrasında sayılan görevlere, hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre açıktan atama yapılabilir.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  Madde 20 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kazanılmış haklar

  Madde 21 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler. Devlet Personel Başkanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığı 20/10/1999 tarihinde Başkanlıkta bulunan personel hakkında unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

  Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

  Madde 22 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 23 - 20/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Personel Başkanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 24 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

  EK 1- DEĞERLENDİRME FORMU

  +---------------------------+-+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

  Adı ve Soyadı

  :

  +---------------------------+-+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

  Sicil No.

  :

  +---------------------------+-+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

  Görev Yeri ve Unvanı

  :

  +---------------------------+-+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

  DEĞERLENDİRME KISTASLARI

  Puan

  Adayın

  Değeri

  Puanı

  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

  1. Başvuru tarihi itibarıyla öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)

  a) Önlisans

  4

  b) 3 Yıllık Yüksek Okul

  6

  c) Lisans

  8

  d) Yüksek Lisans

  10

  e) Doktora

  12

  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

  2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesi kapsamındaki kamu

  kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen

  hizmetler hariç.)

  a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

  1

  b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

  0,15

  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

  3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10'u

  (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u hesaplanacaktır.)

  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

  4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla

  belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

  a) Her takdirname için

  2

  b) Her ödül için

  4

  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

  5. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel

  Yönetmelik" yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her yıl için adayın

  katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

  a) 05 - 15 gün süreli

  0,5

  b) 16 - 31 gün süreli

  1

  c) 2 - 3 ay süreli

  1,5

  d) 4 - 6 ay süreli

  2

  e) 7 - 12 ay süreli

  2,5

  f) 12 aydan fazla süreli

  3

  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

  6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK'ya göre belirlenen usul ve

  esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

  a) (D) alanlara

  2

  b) (C) alanlara

  4

  c) (B) alanlara

  6

  d) (A) alanlara

  8

  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

  7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)

  a) Her uyarma, kınama için

  -2

  b) Her aylıktan kesme için

  -4

  c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

  -6

  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

  8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak

  katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır.)

  a) Başarısız olduğu her bir sınav için

  -2

  b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

  -3

  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

  Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam

  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100