Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YÜKSEK KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

  GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YÜKSEK KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

  Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Sağlık Yüksek Kurulu Kuruluş Ve Çalışma Yönetmeliği

  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 26/04/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25797

  BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

  AMAÇ

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatındaki, lisanslı sporcuların sağlığı, performanslarının korunması ve geliştirilmesi ile sporda sağlık konularında hizmet verecek Sağlık Yüksek Kurulunun kuruluş ve çalışmasıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatındaki, lisanslı sporcuların sağlığını, performanslarına yönelik bilimsel ve uygulamalı çalışmalarını, spor aktivitelerinin yapıldığı tesislerde verilecek sağlık hizmetleri kriterlerinin belirlenmesini, dopingle mücadele edilmesi konularında çalışmalar yapacak uzmanları, sporcuları, antrenörleri, teknik direktörleri, sporcu sağlık merkezlerini, spor eğitimi, sağlık ve araştırma merkezleri ile Türkiye Doping Kontrol Merkezini kapsar.

  DAYANAK

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci ve 10 uncu maddelerine dayanılarak Merkez Danışma Kurulunca hazırlanmıştır.

  TANIMLAR

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

  Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  Daire Başkanlığı: Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını,

  Kurul: Sağlık Yüksek Kurulunu,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

  KURULUN TEŞKİLİ

  Madde 5 - Kurul; spor bilgisi ve sporcu sağlığı alanında ihtisas yapmış kişiler arasından Genel Müdürün teklifi ve Bakanın Onayı ile belirlenecek yedi kişiden oluşur.

  KURUL BAŞKANLIĞI

  Madde 6 - Sağlık Yüksek Kurulu'nun Başkanı Genel Müdürdür. Genel Müdür katılmadığı toplantılara Kurul, üyeleri arasında bir başkan seçer.

  GÖREVLERİ

  Madde 7 - Kurulun Görevleri şunlardır:

  a) Spor sakatlıklarını, spora katılan bireylerin işgücü kayıplarını ve dolayısıyla ortaya çıkabilecek zararları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, tedbirler önermek.

  b) Sporcu sağlık merkezlerinin statülerini belirlemek ve standartlaştırılmasını sağlamak.

  c) Dopingle mücadele ile ilgili faaliyetleri ve bu konuda yapılacak düzenlemeleri belirlemek.

  d) Sporda masör yetiştirilmesi ile ilgili müfredat çalışmalarını yapmak ve masörlerin yetiştirilmesi, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

  e) Sporcuların sağlık muayenelerini standartlaştırmak.

  f) Yarışma ve kamplarda alınacak sağlıkla ilgili tedbirlerin esaslarını belirlemek.

  g) Sporcu sağlığı ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak.

  h) Federasyon sağlık kurullarının kuruluş, çalışma, usul ve esaslarını belirlemek.

  i) Spor alanlarındaki sağlık koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak.

  j) Özerk federasyonlar tarafından yapılacak protokollerde sporcu sağlığını ilgilendiren hususlarla ilgili görüş bildirmek.

  TOPLANTI ZAMANI

  Madde 8 - Kurul, iki ayda bir toplanır. İki toplantı arası altı ayı geçemez; Kurul, olağan toplantı dışında Genel Müdür veya en az dört üyenin talebi halinde toplanabilir.

  GÜNDEMİN HAZIRLANMASI

  Madde 9 - Kurulun gündemini Başkan hazırlar. Gündem üyelere en az iki gün önceden bildirilir. Ancak, gündemde olmayan ivedi işler, Başkanın teklifi üzerine Kurul kararıyla hemen gündeme alınarak görüşmesi yapılabilir.

  TOPLANTI YERİ VE TOPLANTIYA BAŞLAMA

  Madde 10 - Kurulun toplantı yeri Genel Müdürlük binasıdır. Kurul Başkanı tarafından toplantı yeri değiştirilebilir. Kurulun görüşmelere başlaması için üyelerden en az dördünün hazır bulunması şarttır. Görüşülen konulardan diğer birimleri de ilgilendiren bir husus bulunması halinde, bunların temsilcileri de toplantıya çağrılabilir.

  KARAR ALINMASI

  Madde 11 - Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

  DEVAMSIZLIK

  Madde 12 - Geçerli mazereti olmadan yılda üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır.

  KURUL SEKRETARYASI

  Madde 13 - Kurulun sekretarya hizmetleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

  YÜRÜRLÜK

  Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100