Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 21/05/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25821

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında görev yapan Devlet Memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapanlardan bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacak personeli kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Müsteşarlık: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,

  b) Müsteşar: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarını,

  c) Personel: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanları,

  d) ÖSYM: Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

  e) ÖDYM: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezini,

  f) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

  g) Görev Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

  h) Alt Görev Grupları: Aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

  ı) Aynı Düzeyde Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta yada aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

  i) Birim: 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerini,

  j) Görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde bulunanların bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolara aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atanmalarını,

   k) Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  l) Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  m) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  n) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  o) Unvan Değişikliği: En az orta öğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolara yapılan atamaları,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselmeye İlişkin Genel Esaslar

  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Tabi Görev Grupları

  Madde 5 - Bu Yönetmeliğe tabi Müsteşarlık personeli aşağıdaki şekilde görev gruplarına ayrılmıştır.

  Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolar:

  a) Yönetim Grubu

  1) Şube Müdürü,

  2) Şef,

  b) Bilgi İşlem Grubu

  1) Çözümleyici,

  c) İdari Hizmetler Grubu

  1) Ayniyat Saymanı,

  2) Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Sekreter, Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Mutemet, Şoför, Santral Memuru,

  d) (Ek bend: 10/04/2007- 26489 S.R.G Yön/1.md.) Yardımcı Hizmetler Grubu

   1) Teknisyen Yardımcısı, Bekçi, Dağıtıcı, Bahçıvan, Hizmetli.

  (Değişik fıkra: 10/04/2007- 26489 S.R.G Yön/1.md.) Unvan değişikliğine tâbi kadrolar:

   Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Mütercim, Kütüphaneci, Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Hemşire

   unvanlarından oluşur.

  Öğrenim Durumu

  Madde 6 - Müsteşarlık personelinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen;

  a) Şube Müdürü, Çözümleyici, Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Mütercim, Kütüphaneci, Çocuk Gelişimcisi kadrolarına atanabilmeleri için en az 4 yıllık yüksek öğrenim,

  b) Şef, Ayniyat Saymanı, Programcı ile Tekniker kadrolarına atanabilmeleri için en az 2 yıllık yüksek öğrenim,

  c) (Değişik bend: 10/04/2007- 26489 S.R.G Yön/2.md.) Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Sekreter, Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Mutemet, Şoför, Santral Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Çocuk Eğitimcisi ve Hemşire kadrolarına atanabilmeleri için en az lise veya dengi okul, mezunu olmaları şarttır.

  Hizmet Süresi

   Madde 7 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde Müsteşarlıkta çalışılan süreler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen sürelerdir.

   Ayrıca, görevde yükselme eğitimine katılabilmek için Müsteşarlıkta en az üç yıl çalışma şartı aranır.

   Sicil

   Madde 8 - Müsteşarlık personelinin görevde yükselme eğitimine kabul edilebilmeleri için son sicil notlarının olumlu ve son üç yıllık sicil notu aritmetik ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şarttır.

   Duyuru

   Madde 9 - Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve son başvurunun yapılacağı tarih, eğitim tarihinden en az bir ay önce Personel Dairesi Başkanlığınca birimlere, birimlerce de bütün personele,

   Eğitimin yapılacağı yer ve süresi ile başlama ve bitiş tarihleri ise Personel Dairesi Başkanlığınca birimlere, birimlerce de en az on beş gün önce eğitime katılacaklara, yazılı olarak bildirilir.

  Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

  Madde 10 - (Değişik fıkra: 10/04/2007- 26489 S.R.G Yön/3.md.) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

  Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre son sicil notu yüksek olan, hizmet süresi fazla ve yaşı küçük olanlar tercih edilir.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Herhangi bir nedenle eğitime katılmayanların yerine başka adaylar eğitime alınmaz.

  Başvuru ve Değerlendirilmesi

  Madde 11 - Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine durumları aranılan şartlara uyan personelin duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisine ilişkin dilekçeleri birim amirleri tarafından son müracaat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

  Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve eğitime katılıp katılamayacakları bir yazı ile birim amirlerine ve birim amirlerince de kendilerine bildirilir.

  Görevde Yükselme Eğitimi Süresi

  Madde 12 - Görevde yükselme eğitimine alınanların atama yapılacak ortak ders konularında en az 30 (günde en fazla 7 saat), 13 üncü maddenin (g) ve (h) bentlerinde belirlenen konularda en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.

  Ancak, Müsteşarlık tarafından zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir.

  Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Bu eğitimi tamamlayanlar eğitim sonunda yapılacak görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

  Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

  Madde 13 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

  a)T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları.

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, milli güvenlik,

   c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

   d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

   e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

   f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

   g) Kamu personelinin etik davranış ilkeleri,

   h) 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat ile atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

   Eğitimin % 40'ı yukarıdaki (a) ve (f) bentleri arasında belirtilen konulardan, % 60'ı ise (g) ve (h) bentlerinde belirtilen konulardan oluşur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

  Sınav Şartı

  Madde 14 - Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

  Sınav sonuçları, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  Sınav Kurulunun Teşekkülü

  Madde 15 - Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav kurulu Müsteşarın veya Müsteşar Yardımcısının yada Genel Sekreterin başkanlığında aralarında Personel Dairesi Başkanının da bulunduğu atamaya yetkili amir tarafından belirlenen en az Planlama Uzmanlığı unvanına sahip beş asil ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

  Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınavlara alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulu başkan ve üyelerinin, eşleri veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının sınava katılmaları halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

  Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz.

  Kurulun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Sınav Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Madde 16 - Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Bu Yönetmelikte belirtilen asgari eğitim sürelerini dikkate alarak görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sorularının bilgi kaynağını hazırlamak,

  c) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

  d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  e) Sınavların düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak ve sınavlarla ilgili diğer işlemleri sonuçlandırmak.

  Sınavların Geçersiz Sayılması

  Madde 17 - Sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

  a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

  b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

  Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar 5 yıl süre ile hiçbir görevde yükselme sınavına alınmazlar.

  Sınav salonuna sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez.

  Sınav Esasları

  Madde 18 - Müsteşarlıkça, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı yazılı olarak ÖSYM, ÖDYM veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

  Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler genel hükümler doğrultusunda hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

  Müsteşarlık, sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemelerin katılımcılar tarafından karşılanmasını talep edebilir.

  Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması

  Madde 19 - Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların başarılı sayılabilmeleri için yazılı sınav notunun en az 70 puan olması şarttır.

  Sınav kurulu tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek nottan başlamak üzere belirlenen sayı kadar asıl ve yedek başarı listesi hazırlanarak sınav kurulu tarafından imzalanır ve Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

  Sınav sonuçları, Müsteşarlığa intikalinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  Sınav Sonuçlarına İtiraz

  Madde 20 - Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde bir dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına yapılır.

  İtirazlar sınav kurulu tarafından sınavı yapan kuruma, itiraz sonuçları da ilgililere 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

  Sınavı Kazananların Atanması

  Madde 21 - Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili amir tarafından bir ay içinde boş kadroya atanırlar.

  Başarı notunun aynı olması halinde, EK-1 Değerlendirme Formu puanındaki sıralamaya göre, değerlendirme formu puanının aynı olması halinde hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin de eşit olması halinde son üç yılın sicil notu ortalaması fazla olana öncelik tanınır. Boşalan kadrolara aynı görev için müteakip sınav açılıncaya kadar yedek listesinden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

  Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanlardan atandıkları göreve geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde başlamayanlar bu haklarını kaybederler.

  Unvan Değişikliği Sınavı

  Madde 22 - Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  Unvan değişikliği sınavları, Müsteşarlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Müsteşarlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görev Gruplarına Göre Atanma Şartları

  Atanma Şartları

  Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki unvanlara yapılacak atamalarda genel esaslar dışında aşağıdaki özel şartlar aranır.

  a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  b) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

  1) Müsteşarlıkta kullanılan en az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

  2) Müsteşarlıkta kullanılan en az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

  3) KPDS sınavından en az (60) puan veya eşdeğer sınavlardan eşit puan almış olmak,

  Adayların işletim sistemi ve programlama dil bilgilerinin tespiti amacıyla, Müsteşarlıkça sınav açılabilir. Yazılı ve sözlü olarak yapılacak bu sınavların herbirinden 100 üzerinden 70 puan alan adaylardan, bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etme şartı aranmaz.

  c) Şef ve Ayniyat Saymanı kadrolarına atanabilmek için;

  En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

  d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az bir işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

  2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

  e) Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

  Müsteşarlıkça düzenlenecek bilgisayar kursunda başarılı olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak,

  f) Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Sekreter, Daktilograf ve Mutemet kadrolarına atanabilmek için;

  En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

  g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  En az 5 yıllık (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

  h) Santral Memuru kadrosuna atanabilmek için,

  En az 4 yıl hizmeti bulunmak,

  ı) Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Çocuk Gelişimcisi kadrolarına atanabilmek için;

  1) 4 yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya Yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  2) Bilgisayar mühendisliği ile Matematikçi kadroları için KPDS sınavında en az (60) puan veya eş değer sınavlardan eşit puan almış olmak,

  i)Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

  Yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  j) Teknisyen, Teknik Ressam ve Çocuk Eğitimcisi kadrolarına atanabilmek için;

  Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  k) Mütercim kadrosuna atanabilmek için,

  KPDS sınavından en az 85 puan veya diğer her hangi bir yabancı dil sınavından bu puana eşit puan almış olmak,

  l) (Ek bend: 10/04/2007- 26489 S.R.G Yön/4.md.) Hemşire kadrosuna atanabilmek için,

   Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  şarttır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev Grupları Arasında Geçişler

  Madde 24 - (Değişik madde: 10/04/2007- 26489 S.R.G Yön/5.md.)

  Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

   a) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanılabilir.

   b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Müsteşarlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

   c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Kazanılmış Haklar

  Madde 25 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

  15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde Müsteşarlıkta görevli personel hakkında unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

  18/4/1999 tarihinde Müsteşarlıkta görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, diğer özel şartlara sahip oldukları takdirde dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

  Özürlülerin Eğitim ve Sınavı

  Madde 26 - Müsteşarlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

  Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

  Madde 27 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Açıktan Atamalar

  Madde 28 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak, bu Yönetmelikteki hizmet süresi, disiplin ve sicil şartları dikkate alınmaksızın diğer nitelikleri taşıyanlar açıktan atanabilir. Bu tür atamalarda 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Naklen Atamalar

  Madde 29 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, Müsteşarlıktaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara genel hükümlere göre naklen atanabilirler. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Müsteşarlıkta belli bir süre çalışmış olma koşulu dışındaki şartlar ayrıca aranır.

  Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 30 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

  Madde 31 - 16/1/2000 tarihli ve 23935 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 32 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 33 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  Html

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100