Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Çevre ve Orman Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 22/05/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25822

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Çevre ve Orman Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlardan şube müdürü ve daha alt unvanlı görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

  Görevde Yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  Unvan Değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar ile unvan değişikliği için yapılacak yazılı sınavı,

  Hizmet Grubu: Benzeri veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  Alt Hizmet Grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

  Madde 5 - Bu Yönetmeliğe tabi Bakanlık personeli aşağıdaki hizmet gruplarına ayrılmıştır.

  Görevde Yükselmeye tabi kadrolar:

  a) Yönetim Grubu

  1) Şube Müdürü,

  2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

  b) Danışma ve Araştırma Hizmetleri Grubu

  Hukuk Müşaviri, APK Uzmanı, Uzman.

  c) (Değişik bent: 26/09/2006 - 26301 S.R.G Yön/1.mad) Savunma Hizmetleri Grubu

  1) Savunma Uzmanı

  d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu

  Çözümleyici.

  e) Teknik Hizmetler Grubu

  Başmühendis.

  f)İdari Hizmetler Grubu

  1) Ayniyat Saymanı, Sayman,

  2) Bilgisayar İşletmeni, Mutemet, Daktilograf, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Orman Muhafaza Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Şoför, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Rehber.

  g) Destek Hizmetleri Grubu

  Aşçı, Bekçi, Bahçıvan, Dağıtıcı, Hizmetli, Kaloriferci, Teknisyen Yardımcısı.

  Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar:

  Arkeolog, Biyolog, Ekonomist, Fizikçi, Hemşire, Jeolog, Jeomorfolog, Kimyager, Kütüphaneci, Laborant, Mimar, Mühendis, Mütercim, Programcı, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen, Tercüman, Veteriner Hekim.

  Görevde yükselme

  Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

  a) En az iki yılının Bakanlıkta geçmiş olması kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  b) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan az olmamak,

  c) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınavda başarılı olmak,

  gerekir.

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 7 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularından en az 30 ve (g) bendinde belirtilen ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla 8 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Boş kadroların ilanı

  Madde 8 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı eğitim tarihinden en az bir ay önce, görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce duyurulur.

  Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 9 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları aynı Başkanlık tarafından incelenir.

  Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personel eğitime alınır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Görevde yükselme eğitim programları Bakanlık tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebilir. Ancak, Bakanın uygun görmesi durumunda bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak kadro unvanları ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

  Görevde yükselme eğitimine katılanların bu eğitime devamı zorunludur.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları.

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolara ait görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

  Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitim ve soruların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

  Görevde yükselme sınavı

  Madde 11 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

  Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için birinci fıkrada adı geçen kurumlardan birisine başvurulur.

  Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 12 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Sınav Kurulu

  Madde 13 - Sınav Kurulu; Bakanın Onayı ile bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Personel Dairesi Başkanı ve en az bu düzeyde olmak üzere ilgili birimlerin yöneticilerinden olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üye de belirlenir.

  Kurul, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

  Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

  Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar.

  Kurulun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Sınav Kurulunun görevleri

  Madde 14 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

  d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

  e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

  Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

  Madde 15 - Sınav sonrası en yüksek puandan başlamak üzere başarı listesi düzenlenir. Başarı notunun aynı olması halinde EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak, atama yapılacak personel tespit edilir. Puanların da eşit olması durumunda sırasıyla hizmet süresi ve sicil notu yüksek olana öncelik verilir.

  Sınav sonuçları, Personel Dairesi Başkanlığına intikalinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

  Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

  Madde 16 - Yazılı sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.

  Sınavın yaptırıldığı kurum tarafından düzenlenecek bir tutanakla sınavı geçersiz sayılanlar hakkında ayrıca disiplin işlemi de uygulanır.

  Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

  Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları nedeniyle sınavları geçersiz sayılanlar beş yıl süre ile görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılamazlar.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 17 - Sınav sonuçlarının ilgililere bildiriminden itibaren beş gün içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak başvuru üzerine sınav kurulu tarafından itirazlar incelettirilir. İnceleme sonuçları ilgililere on gün içinde yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 18 - Sınavı kazananların atanmaları, duyuruda belirtilen boş kadro sayısı dikkate alınarak, başarı listesindeki sıraya göre en geç üç ay içinde yapılır.

  Sınava girilen kadroya atama yapıldıktan sonra kadronun müteakip sınava kadar yeniden boşalması halinde yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

  Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görev Gruplarına Göre Atanma Şartları

  Atanma şartları

  Madde 19 - Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin aşağıda belirtilen görevlere atanabilmeleri için gerekli olan genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır.

  a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

  2) Atanacağı şube müdürlüğünün görev alanına giren konularda iki yıl çalışmış olmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak.

  b) Başmühendis (Araştırma Enstitüsü ve Müdürlüklerinde Görevlendirilmek Üzere) kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakültelerin orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği veya çevre mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bu alanlarda doktora yapmış olmak,

  2) Araştırma enstitüsü ile araştırma müdürlüklerinde mühendis (araştırma uzmanı) olarak en az 5 yıl süreyle görev yapmış olmak,

  3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (E) seviyesinde veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak (Doktora yapmış olanlarda bu şart aranmaz.),

  4) En az üç yayımlanmış araştırma projesinde proje lideri veya yürütücüsü olarak görev yapmış olmak.

  c) APK Uzmanı, Uzman kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lisans eğitimini tamamlamış olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak.

  d) Ayniyat Saymanı, Sayman kadrosuna atanabilmek için;

  1) Ön lisans eğitimini tamamlamış olmak,

  2) En az on yıl süreyle görev yapmış olmak,

  3) Görevinin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak.

  e) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

  27/10/1999 tarihli ve 23859 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre atamaları yapılır.

  f) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

  Dört yıllık yüksek okul mezunlarının üç yıl, üç yıllık yüksek okul mezunlarının dört yıl, iki yıllık yüksek okul mezunlarının beş yıl hizmetinin bulunması,

  g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lisans eğitimini tamamlamış olmak,

  2) En az iki yıl programcı kadrosunda çalışmış olmak,

  3) En az bir bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bilmek.

  h) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Ön lisans eğitimini tamamlamış olmak,

  2) En az bir programlama dili bilmek,

  3) Mesleği ile ilgili en az iki yıl çalışmış olmak,

  gerekir.

  Unvan değişikliği

  Madde 20 - Unvan değişikliğine ilişkin atama esasları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara atanabilmek için;

  1) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  3) Mütercim ve Tercüman kadroları hariç olmak üzere katılacağı unvan değişikliği sınavına ait kadronun öğrenim niteliğini taşımak,

  şartları aranır.

  (Değişik fıkra: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/1.mad) Ayrıca, Mütercim ve Tercüman kadrolarına atanabilmek için (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan şartların yanı sıra en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak gerekir.

  Görev grupları arasında ve aynı grup içerisindeki geçişler

  Madde 21 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları arasında görevde yükselme mahiyetindeki geçişler ile aynı görev grubunun alt grubundan üst grubuna geçişlerde görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranır.

  Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde sayılan unvanlar arasındaki geçişlerde ise atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla eğitim ve sınav şartı aranmaz.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir.

  Naklen atamalar

  Madde 22 - (Değişik fıkra: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/2.mad) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, Bakanlıktaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilirler.

  Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara atanmalarında, gerektiğinde Devlet Personel Başkanlığının görüşüne başvurulmak suretiyle ihraz ettikleri unvan dikkate alınır.

  Açıktan atamalar

  Madde 23 - (Değişik madde: 21/07/2005-25882 S.R.G. Yön/3.mad)

  Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışıp da çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların, yeniden memuriyete dönmelerinde bu Yönetmelikteki şartları taşımaları kaydıyla; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde atamaları yapılabilir.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  Madde 24 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kazanılmış haklar

  Madde 25 - Bu Yönetmelik kapsamındaki görev gruplarında belirtilen unvanlara asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

  Hüküm bulunmayan haller

  Madde 26 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 27 - 7/1/2004 tarihli ve 25339 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici birinci maddesine istinaden 22/7/2003 tarihli ve 2003/5970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılan birimlerde görevli olup, fidanlık müdürü ve başmühendis kadrolarında bulunanlar bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan şube müdürü kadrosuna; fidanlık müdür yardımcısı kadrosunda görevli olanlar ise durumlarına uygun kadrolara eğitim ve sınav şartı aranmaksızın atanabilirler.

  Geçici Madde 2 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığında görevli olan personel hakkında, unvanlar itibarıyla belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

  **Ekler için R.G. ye bakınız.**

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100