Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

  GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

  Gözlem Ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği

  Adalet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 17/06/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25848

  BİRİNCİ KISIM : Kuruluş, Görev ve Yetkiler

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin kuruluş, görev ve çalışmaları ile hükümlülerin gözlem ve sınıflandırmalarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

  Bu Yönetmelik hükümleri, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin gözlem ve sınıflandırmalarının yapılması ile durumlarına uygun kurumlara dağıtılmaları ile ilgili hükümleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu yönetmelik, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

  Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

  Ceza infaz kurumları: Kapalı, yüksek güvenlikli kapalı, kadın kapalı, çocuk kapalı, gençlik kapalı ve gözlem ve sınıflandırma merkezlerini,

  Gözlem: Hakkında uygulanacak infaz rejiminin belirlenebilmesi amacıyla gerekli inceleme, araştırma ve değerlendirmenin yapılabilmesi için hükümlünün belirli bir süre izlenmesini,

  İdare ve gözlem kurulu: Ceza infaz kurumları idare ve gözlem kurulunu,

  Sınıflandırma: Hükümlülerin suç türleri, hükümlülük süreleri, yaşları, akli ve bedensel durumları ve örgütsel konumları gibi özellikleri dikkate alınarak gruplandırılmasını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş ve Personel

  Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin kuruluşu

  Madde 4 - 5275 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar dahilinde, hükümlülerin gözlem ve sınıflandırmalarını yapmak üzere, Bakanlıkça uygun görülen yerlerde gözlem ve sınıflandırma merkezleri kurulur.

  Kadın, çocuk ve genç hükümlüler ile ilgili gözlem ve sınıflandırma, gerekli görülen yer veya bölgelerdeki ayrı gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde, olmaması hâlinde Bakanlıkça belirlenen ve uygun görülen yerlerdeki kadın, çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumlarının bu hizmete ayrılan bölümlerinde yerine getirilir.

  Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin personeli

  Madde 5 - Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde mümkün olduğunca; kriminoloji, penoloji, davranış bilimleri, adalet psikolojisi veya ceza hukuku alanında bilgi ve deneyimi olan bir müdür ve yeteri kadar psikiyatri uzmanı, hekim, adlî tıp uzmanı, psikolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, psikolojik danışman, rehberlik uzmanı ve öğretmen gibi uzman görevliler ile diğer kurum görevlileri bulundurulur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görev ve Yetki

  Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin görev ve yetkileri

  Madde 6 -Gözlem ve sınıflandırma merkezi, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis veya iki yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin kişisel özellikleri, bedensel, aklî ve sağlık durumları, suç işlemeden önceki yaşamları, sosyal çevre ve ilişkileri, sanat ve meslek faaliyetleri, ahlâkî eğilimleri, suça bakış açıları, hükümlülük süreleri ve suç türleri belirlenerek, durumlarına uygun infaz kurumlarına ayrılmaları ve bunlara göre saptanacak infaz ve iyileştirme rejiminin uygulanmasını; işledikleri suç tiplerine, gösterdikleri eğilimlere, tutum ve davranışları nedeniyle sıkı gözetim ve denetim altında bulundurulmaları gerekip gerekmediğine göre yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına veya normal güvenlikli ceza infaz kurumlarına veya açık ceza infaz kurumlarına gönderilmelerini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

  Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde, yargısal, sosyal, tıbbi, kriminolojik, psiko-teknik, psikiyatri ve ceza hukuku bakımından veya gerekli görülecek konularda her türlü inceleme yapılır.

  İdare ve gözlem kurulu

  Madde 7 - İdare ve gözlem kurulu; kurum müdürünün başkanlığında, gözlem ve sınıflandırmadan sorumlu ikinci müdür, idare memuru, tabip, psikolog, psikiyatr, sosyal çalışmacı, öğretmen, infaz ve koruma başmemuru ile teknik personel arasından seçilen bir görevliden oluşur. Ayrıca, ceza infaz kurumunda bulunması halinde, eğitim uzmanı veya eğitim rehberi de kurula üye olarak katılır.

  İdare ve gözlem kurulunun oluşturulmasına imkân bulunmayan ceza infaz kurumlarında, bu kurul o yer Cumhuriyet başsavcısının başkanlığında idare memuru, hükümet tabibi, öğretmen, infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurundan oluşur.

  Yukarıdaki fıkralarda sayılan personelin tamamının veya bir kısmının ceza infaz kurumunda bulunmaması halinde, kurul; mevcut olanlarla oluşturulur.

  İdare ve gözlem kurulu, gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin görev ve yetkilerini kullanır.

  İdare ve gözlem kurulunun görevleri

  Madde 8 - İdare ve gözlem kurulu, gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde veya Bakanlıkça gözlem ve sınıflandırma merkezi olarak ayrılan ceza infaz kurumlarında, kanun ve tüzükle verilen diğer görevlerinin yanında, gözlem ve sınıflandırmayla ilgili olarak sadece aşağıda sayılan görevleri yapar:

  a) Hükümlülerin suç türlerini belirlemek,

  b) Hükümlüleri gruplandırmak,

  c) Durumlarına uygun infaz kurumlarına ayrılmalarına karar vermek,

  d) Uygulanacak infaz ve iyileştirme rejimini saptamak.

  Toplantı ve karar yeter sayısı

  Madde 9 - İdare ve gözlem kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak, karar yeter sayısı hiçbir zaman üye tam sayısının üçte birinden az olamaz. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu tarafa üstünlük tanınır.

  İKİNCİ KISIM : Gözlem ve Sınıflandırma

  BİRİNCİ BÖLÜM : Gözlem

  Hükümlülerin gözlemleri

  Madde 10 - Hükümlülerin gözlemleri, idare ve gözlem kurulunca, kuruma kabul tarihinden başlayarak tek kişilik odalarda yapılır. Ancak, kurumun tek kişilik odası bulunmaması veya kısıtlı sayıda olması durumunda tahsis edilmiş özel bölümlerinde de yapılabilir.

  Gözlem ve sınıflandırmaya tabi tutulan hükümlülerin diğer hükümlü ve tutuklularla ilişki kurmamaları için gerekli tedbirler alınır.

  Gözlem süresi altmış günü geçemez.

  Hükümlülerin gözleme tabi tutulmaması

  Madde 11 - Hükümlü; kişiliğine, sair hâllerine, suçun işlenmesindeki özelliklere göre, idare ve gözlem kurulu kararıyla gerektiğinde gözleme tâbi tutulmayabilir.

  Gözleme tabi tutulmayacak hükümlüler hakkında da gözlem ve sınıflandırma formunun ilgili kısımları düzenlenerek dosyasında saklanır.

  Kısa süreli hapis cezaları, 5275 sayılı Kanunda gösterilen esaslara göre infaz olunur.

  Toplu faaliyetler

  Madde 12 - Gözlem ve sınıflandırma merkezinde kalan hükümlülerden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar dışında kalanlar, güvenlik bakımından tehlike yaratmadığı takdirde;

  a) Özel yemekhanesi olan kurumlarda toplu olarak yemek yiyebilir.

  b) Sosyal ve kültürel etkinliklerde toplu olarak bulunabilir.

  c) Spor yapmaları teşvik edilir.

  Tüm hükümlüler; ceza infaz kurumlarıyla ilgili düzenlemeler kapsamında mektup alıp gönderebilir, telefon görüşmesi yapabilir ve diğer hükümlülerle iletişim kurmayacak şekilde ziyaretçileriyle görüşebilir.

  İşkollarında çalışma

  Madde 13 - Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar hariç, diğer hükümlüler, gözlem süresi içinde ilgi ve yeteneğine uygun mevcut işkollarından birinde çalıştırılabilir.

  Yaş, sağlık durumu, bedensel yetenekleri itibariyle çalışma şartlarına uyum sağlayamayacakları kurum tabibi tarafından tespit edilen hükümlüler çalıştırılmaz.

  Eğitim - öğretim

  Madde 14 - Hükümlünün eğitim durumu tespit edilerek, uygun eğitim öğretime katılması sağlanır.

  Din

  Madde 15 - Hükümlünün talep etmesi halinde, mensup olduğu dine uygun ibadetinin yerine getirilmesine yardımcı olunur.

  Sağlık

  Madde 16 - Hükümlünün sağlık durumu cezaevi tabibi tarafından belli aralıklarla incelenir.

  Gözlem ve sınıflandırma formu

  Madde 17 - Gözlem ve sınıflandırma formu, hükümlünün tanınması, davranışlarının değerlendirilerek hakkında uygulanacak rejimin belirlenmesi, kişinin durumuna uygun ceza infaz kurumuna ayrılması, infazın bireyselleştirilmesi ile iyileştirme programlarına katılması, hükümlülük süresi içerisinde davranışlarının izlenmesi ve sonucunda hükümlüye iyi hal kararının verilmesine dayanak oluşturması amacıyla düzenlenen belgedir.

  Hükümlülerin, gözlem sonucu gönderildikleri eğitimevleri ile açık ceza infaz kurumları dahil, tüm ceza infaz kurumlarında koşullu salıverilecekleri tarihe kadar, altı ayda bir olmak üzere gözlem ve sınıflandırma formunun doldurulmasına devam olunur.

  Kurum müdürü, hükümlü hakkında altı aylık dönemlere ait görüşünü yazılı olarak bildirir.

  Gözlem ve sınıflandırma formunun;

  a) Kimlik bilgileri, kişisel bilgiler, süre belgesi ile ilgili bilgiler, ilamlarla ilgili bilgiler, infaz sürecine ilişkin bilgiler, suçla ilgili bilgiler bölümleri, müdürlük teşkilatı bulunan ceza infaz kurumlarında infazdan sorumlu ikinci müdürün gözetiminde cezaevi katibi, müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında kurum en üst amiri tarafından,

  b) Suçu hakkındaki düşünceleri, psiko - sosyal değerlendirme, bölümleri, psikolog ve/veya sosyal çalışmacı, yoksa hekim tarafından,

  c) Eğitim-öğretimle ilgili değerlendirme bölümü, öğretmen tarafından,

  d) Çalışmayla ilgili değerlendirme bölümü, ilgili veya işyurdundan sorumlu ikinci müdürün gözetiminde atölye şefi, yoksa infaz ve koruma başmemuru tarafından,

  e) Dinî inancıyla ilgili değerlendirme bölümü, mensup olduğu dinîn görevlisi tarafından,

  f) Sağlık bilgileri bölümü, hekim tarafından,

  g) Gündelik yaşamına ilişkin bilgiler bölümü, öncelikle öğretmen ve ilgili infaz ve koruma başmemuru tarafından,

  h) Salıverilme sonrası bölümü, psikolog ve/veya sosyal hizmet uzmanı, yoksa öğretmen tarafından,

  ı) Sonuç bölümü, kurum en üst amiri tarafından,

  doldurulur.

  Kurum en üst amirinin değerlendirmesi

  Madde 18 - Kurum en üst amiri;

  a) Gözlem ve sınıflandırma merkezinde, formu incelemek suretiyle, hükümlünün ayrılacağı ceza infaz kurumunu ve rejimini gösterir düşüncesini sonuç bölümünde belirtir ve tüm fişleri kapsayan dosya ile birlikte karar alınmak üzere,

  b) Hükümlülerin, gözlem sonucu gönderildikleri ceza infaz kurumlarında, koşullu salıverilecekleri tarihe kadar, altı ayda bir olmak üzere doldurulan bu formun sonuç bölümüne, iyi hal kararına esas teşkil edecek değerlendirmeleri yapar ve karar alınmak üzere, idare ve gözlem kuruluna teslim eder.

  İdare ve gözlem kurulunun incelemesi

  Madde 19 - İdare ve gözlem kurulu, hükümlünün dosyası üzerinde gerekli incelemeyi yapar. Talebi halinde veya resen hükümlüyü dinler.

  İdare ve gözlem kurulu, hükümlünün gönderileceği kurum ve hakkında uygulanacak rejim ile ilgili değerlendirmesini yapar ve önerisini kapsayan kararı verir.

  Hükümlünün, gözlem sonucu gönderildiği ceza infaz kurumunda, koşullu salıverileceği tarihe kadar, altı ayda bir olmak üzere doldurulan bu formun, her dönem sonunda değerlendirmesini yaparak, infazın bulunduğu veya başka bir kurumda devamına veya iyi hal kararına esas teşkil edecek kararı verir.

  Cezanın infaz edileceği kurumun belirlenmesi

  Madde 20 - Gözlem sonunda, gözlem merkezi hükümlüye ait dosyayı görüşü ile birlikte Adalet Bakanlığına gönderir. Gözlem sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz kurumu Bakanlıkça belirlenir. Ancak, yapılan gözlem ve sınıflandırma sonunda idare ve gözlem kurulunca aynı ceza infaz kurumunda veya o yer Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı diğer ceza infaz kurumlarında kalması uygun bulunan hükümlülerin dosyaları Bakanlığa gönderilmez ve cezalarının infazına, bulundukları veya Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilecekleri bağlı ceza infaz kurumlarında devam olunur.

  Hükümlü, belirlenen kuruma gidinceye kadar ceza infaz kurumunun ayrı bir bölümünde bulundurulur.

  Gözlem ve sınıflandırma dosyası

  Madde 21 - Hükümlülere ait gözlem ve sınıflandırma formu, verilecek görüşler, idare ve gözlem kurulu kararları, ilâm örneği ve süre belgesi bir dosyaya konur ve dosya kartonu içinde tarih sırasına göre saklanır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Sınıflandırma

  Hükümlülerin gruplandırılması

  Madde 22 - Hükümlüler, bulundukları veya gönderildikleri kurumlarda;

  a) İlk defa suç işleyenler, mükerrirler, itiyadî suçlular veya suç işlemeyi meslek edinenler,

  b) Aklî ve bedensel durumları nedeniyle veya yaşları itibarıyla özel bir infaz rejimine tâbi tutulması gerekenler,

  c) Tehlike hâli taşıyanlar,

  d) Terör suçluları,

  e) Suç örgütlerine veya çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup olan suçlular.

  gibi gruplara ayrılırlar.

  Mükerrirlerin gruplandırılması

  Madde 23 - 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen mükerrirler, aynı maddede belirtilen ve ayrıca;

  a) Kasıtlı bir suçtan dolayı mükerrir olanlar,

  b) Birden fazla taksirli suçtan hükümlü olanlar,

  olarak gruplandırmaya tabi tutulur.

  Hükümlülük sürelerine ve suç çeşitlerine göre gruplandırma

  Madde 24 - 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı gruplara ayrılan hükümlüler;

  a) Hükümlülük süreleri ve suç çeşitlerine göre;

  1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

  2) Müebbet hapis cezası.

  3) Süreli hapis cezası.

  b) Süreli hapis cezaları, süreleri itibariyle.

  1) İki yıla kadar.

  2) İki yıldan altı yıla kadar.

  3) Altı yıldan fazla.

  c) Suçların çeşitleri itibariyle.

  1) Uluslararası suçlar.

  2) Kişilere karşı suçlar.

  3) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar.

  4) Topluma karşı suçlar.

  5) Millete ve devlete karşı suçlar.

  olarak gruplandırmaya tabi tutulur.

  Yaşları nedeniyle gruplandırılması

  Madde 25 - 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı gruplara ayrılan hükümlüler ayrıca;

  a) 12-15 yaş grubunda olanlar,

  b) 15-18 yaş grubunda olanlar,

  c) 18-21 yaş grubunda olanlar,

  d) 65 yaşını bitirmiş olanlar,

  şeklinde gruplandırmaya tabi tutulurlar.

  Akli, bedensel durumları nedeniyle gruplandırılması

  Madde 26 - 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen suçlular 25 inci maddede belirtilen şekilde ve ayrıca;

  a) Fiziksel engelliler,

  b) Akıl hastalığı olanlar,

  c) Akıl hastalığı dışında psikolojik rahatsızlığı olanlar,

  d) Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı olanlar,

  e) Cinsel yönelimi farklı olanlar,

  şeklinde gruplandırmaya tâbi tutulurlar.

  Örgütsel durumları nedeniyle gruplandırma

  Madde 27 - Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde belirtilen suçlular ayrıca;

  a) Örgüt lideri olanlar,

  b) Aktif örgüt üyesi olanlar,

  c) Örgütten ayrılanlar,

  d) Tarafsız olanlar,

  şeklinde gruplandırmaya tâbi tutulurlar.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Gözlem ve İyileştirme Programları

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Eğitim, Eğitim Öğretim ve Destek Programları

  Genel eğitim programları

  Madde 28 - Genel eğitim programlarının amacı: Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin topluma yapıcı, yararlı bireyler olarak katılmalarının sağlanması, kurum yaşantısı içerisinde maddî ve manevî bütünlüklerinin korunması, bireysel yeteneklerinin geliştirilmesi ve salıverilme sonrası sosyal hayata uyumlarının sağlanmasıdır.

  Eğitim öğretim programları

  Madde 29 - Hükümlüler hakkında, aşağıda belirtilen eğitim öğretim programları uygulanır;

  a) Yaygın eğitim: Hükümlülerden okuma-yazmayı bilmeyenler, okuma-yazma; ilköğretim okulunun üç, dört ve beşinci sınıflarından ayrılanlar ise ikinci kademe eğitimi başarı kurslarına katılmak zorundadır. Özel güçlükleri olan hükümlülere ve özellikle okuma yazma sorunu olanlara itina gösterilir.

  1) İlköğretimin ara sınıflarından ayrılmış olanlar ile yetişkinlerden, ikinci kademe eğitimi başarı kurslarını tamamlayanların açık ilköğretim okuluna kaydı yapılır ve devamları sağlanır.

  2) Hükümlüler, açıköğretim lisesi kurslarına devam ederek, Millî Eğitim Bakanlığı il müdürlüğünce ceza infaz kurumlarına gönderilen komisyonlar aracılığı ile sınavlara katılabilir.

  3) Hükümlüler, üniversiteye giriş sınavları ile açıköğretim fakültesi sınavlarına kurumlara gönderilen komisyonlar aracılığı ile katılabilir.

  b) Örgün eğitim: Yükseköğretim kurumuna devam eden öğrencinin çeşitli nedenlerle tutuklanması ya da hüküm giymesi veya ceza infaz kurumunda kalmaktayken üniversiteyi kazanması durumunda, okul idarelerinin kabul etmesi koşuluyla, gerekli güvenlik önlemleri altında sınavlara katılması sağlanır. Çeşitli nedenlerle ceza infaz kurumlarında, okullarına devam edemeyen öğrencilerin müracaat etmeleri hâlinde, öğrenim haklarının saklı tutulması için yüksek öğretim kurumları nezdinde girişimlerde bulunulur.

  c) İş ve meslek eğitimi ile beceri kursları: Kurum tarafından, hükümlülerin salıverilme sonrası yaşamlarını sürdürecek bir meslek edinmeleri ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için iş ve meslek eğitimi ile beceri kursları düzenlenir. Meslek eğitiminin, sadece ceza infaz kurumu imkânlarıyla değil, ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile sağlanmasına, kurum dışında uygulanan eğitim ile ceza infaz kurumunda uygulanan eğitim arasında önemli bir fark yaratılmamasına özen gösterilir.

  d) Sosyal ve kültürel etkinlikler: Ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin maddî ve manevî bütünlüklerinin korunup geliştirilebilmesi için, tiyatro, müzik, resim, folklor, el becerileri, spor karşılaşmaları, satranç ve lisan kursları, konferans, konser gibi çeşitli sosyal kültürel çalışmalar düzenlenir. Hükümlüler, bu çalışmalara dinleyici ya da izleyici olarak katılabilecekleri gibi, aktif görevler de alabilir ve her ceza infaz kurumunda yeterli miktarda bulunan kitle iletişim araçlarından yararlanabilir.

  e) Din kültürü ve ahlâk öğretimi: Ceza infaz kurumlarında din kültürü ve ahlâk öğretimi programı uygulanır. Ancak, hükümlülerin bu programlara katılması isteğe bağlıdır.

  Destek programları

  Madde 30 - Ceza infaz kurumlarında aşağıda belirtilen destek programları uygulanır:

  a) Kütüphane ve kitaplık çalışmaları: Tüm hükümlüler kütüphane ve kitaplıklardan azamî ölçüde yararlanmaya teşvik edilir. Ceza infaz kurumları kütüphaneleri, olabildiği ölçüde kamu kütüphane hizmetleri ile iş birliği içinde düzenlenir. Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönetmeliği çerçevesinde kurum tarafından gerekli tedbirler alınır.

  b) Psiko-Sosyal Programlar : Hükümlüler, kişisel, ruhsal, duygusal ve sosyal sorunların çözümü için kurumlarda görevli psikolog ve sosyal çalışmacılara başvuruda bulunabilir.

  1) Sosyal çalışmacı veya psikolog, kendisine müracaat eden hükümlünün yaşadığı sorunla bağlantılı olarak, bireysel veya grup terapisi yöntemlerini kullanarak bir plân çerçevesinde sorunun çözülmesi için çalışır.

  2) Psiko-sosyal yardım servisi, psikiyatrik yardıma ihtiyaç duyan hükümlüleri, psikiyatri servisi bulunan hastanelere sevk edilmesi yönünde kurum doktoruna öneride bulunur.

  3) Psikolog veya sosyal çalışmacı, kurum müdürünün bilgisi dahilinde hükümlülerin aileleri ve yakın sosyal çevresi ile iletişim kurarak, terapi sürecinin daha verimli ve kapsamlı olması yönünde çaba harcar.

  DÖRDÜNCÜ KISIM : İyileştirmeye Gereksinimi Olmayan Hükümlüler ve Bunlara Uygulanacak Programlar

  BİRİNCİ BÖLÜM : İyileştirmeye Gereksinimi Olmayan Hükümlülerin Belirlenmesi

  İyileştirmeye gereksinimi olmayan hükümlülerin belirlenmesi

  Madde 31 - İdare ve gözlem kurulu tarafından;

  a) İlk defa suç işleyen ve hükümlülük süresi iki yıldan aşağı olanlar hakkında, gözleme tabi tutulmaksızın,

  b) Mükerrirler ile iki yıldan fazla hükümlülük süresi olanlar hakkında ise sağlık, psiko-sosyal ve eğitim servislerince yapılacak gözlem sonucunda düzenlenecek raporlar doğrultusunda iyileştirmeye gereksinimi olmadığına karar verilebilir.

  İKİNCİ BÖLÜM : İyileştirmeye Gereksinimi Olmayan Hükümlülere Uygulanacak Programlar ve Son Hükümler

  Uygulanacak programlar

  Madde 32 - İyileştirmeye gereksinimi olmadığı belirlenen hükümlüler hakkında genel iyileştirme programları uygulanmaz, ihtiyaç, ilgi ve istekleri doğrultusunda kurumda gerçekleştirilen çalışma, eğitim, sosyo-kültürel, spor, serbest zaman etkinlikleri ve benzeri faaliyetlerden yararlandırılır.

  Bu durumda bulunan hükümlülere sağlık, psiko-sosyal ve eğitim servisleri tarafından kişiye özgü ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanan bireyselleştirilmiş iyileştirme programları da uygulanabilir.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 33 - 9/8/1967 tarihli ve 12669 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Müşahede ve Sınıflandırma Merkezlerine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - Müstakil gözlem ve sınıflandırma merkezleri kuruluncaya kadar, Bakanlıkça belirlenen ve uygun görülen yerlerdeki kapalı, yüksek güvenlikli kapalı, kadın kapalı, çocuk kapalı, gençlik kapalı ceza infaz kurumlarının özel olarak düzenlenen bölümleri gözlem ve sınıflandırma merkezi olarak kullanılır.

  Yürürlük

  Madde 34 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 35 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Adalet Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100