Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından

  Resmi Gazete Tarihi : 26/06/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25857

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları hariç Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

  Ancak, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Kurul Başkanı, Federasyon Genel Sekreteri, Gençlik ve Spor İl Müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelikte öngörülen sınav şartı aranmaz.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

  Personel: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışanları,

  Birim: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

  Birim yöneticisi: I. Hukuk Müşaviri, Kurul Başkanı, Daire Başkanı, Federasyon Genel Sekreteri ve Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

  Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler dışında, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

  Hizmet grubu: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılacak yazılı sınavı,

  Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların eğitime tabi tutulmaksızın alınacakları sınavı,

  Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Hizmet grupları

  Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

  a) Yönetim hizmetleri grubu;

  1) Şube Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Spor Eğitim Merkezi Müdürü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü,

  2) Şef,

  b) Hukuk hizmetleri grubu;

  1) Hukuk Müşaviri,

  c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

  1) APK Uzmanı,

  2) Uzman,

  3) Sportif Eğitim Uzmanı,

  d) İdari hizmetler grubu;

  1) Ayniyat Saymanı,

  2) Muhasebeci,

  3) Satınalma Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Daktilograf, Memur, Santral Memuru, Mutemet, Şoför, Antrenör,

  e) Yardımcı hizmetler grubu;

  1 - Hizmetli, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Bahçıvan, Bakıcı Anne, Dağıtıcı.

  Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar:

  Avukat, Biyolog, Çocuk Eğiticisi, Doktor, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire, Kimyager, Öğretmen, Laborant, Mimar, Mühendis, Mütercim, Programcı, Psikolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sosyal Çalışmacı, Teknik Ressam, Tekniker, Teknisyen.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda;

  a) Atama yapılacak boş kadronun bulunması,

  b) Görevde yükselme eğitimine katılacak personelin, kurumda en az iki yıl çalışmış olması,

  c) (Mülga bent: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/1.mad.) ,

  d) Son sicil notu olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 76 puan olması

  şartları aranır.

  Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 7 - Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

  a) Federasyon Genel Sekreteri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Şube Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Spor Eğitim Merkezi Müdürü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, APK Uzmanı, Sportif Eğitim Uzmanı, Spor Kontrolörü, Mühendis, Uzman, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Mimar, Kimyager kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

  2) Muhasebeci, Şef kadrolarında altı yıl çalışmış olmak,

  3) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

  b) Şube Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Spor Eğitim Merkezi Müdürü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  1) Mühendis, Mütercim, APK Uzmanı, Sportif Eğitim Uzmanı, Uzman, Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Şef,Tekniker veya Antrenör kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

  2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  c) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

  2) Genel Müdürlük merkez teşkilatında en az iki yıl Hukuk Müşavirliği yapmış olmak,

  d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk Fakültesi Mezunu olmak,

  2) Genel Müdürlük merkez ve/veya taşra teşkilatında Avukat kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  e) APK Uzmanı veya Uzman kadrolarına atanabilmek için;

  1) Muhasebeci, Antrenör, Şef veya Tekniker kadrolarında en az beş yıl çalışmış olmak,

  2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  f) Sportif Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya yüksekokulların beden eğitimi ve spor bölümlerinden mezun olmak,

  2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  g) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) İki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  h) Şef kadrosuna atanabilmek için;

  1) Memur, Ayniyat Memuru, Teknisyen, Sağlık Memuru, Ambar Memuru, Mutemet, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf veya Satınalma Memuru kadrolarında en az beş yıl çalışmış olmak,

  2) İki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  ı) Memur, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Mutemet, Santral Memuru kadrolarına atanabilmek için;

  1) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

  2) İki yılı Genel Müdürlük merkez ve/veya taşra teşkilatında olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  j) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2 ) İki yılı Genel Müdürlük merkez ve/veya taşra teşkilatında olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Ticaret Meslek Lisesi mezunu veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı sertifika sahibi olmak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  k) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

  3) İki yılı Genel Müdürlük merkez ve/veya taşra teşkilatında olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  l) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

  3) İki yılı Genel Müdürlük merkez ve/veya taşra teşkilatında olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  m) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise mezunu olmak,

  2) (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  3) İki yılı Genel Müdürlük merkez ve/veya taşra teşkilatında olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  n) Antrenör kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Antrenör belgesine sahip olmak,

  3) İki yılı Genel Müdürlük merkez ve/veya taşra teşkilatında olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  o) (Ek bend: 23/12/2005-26032 S.R.G. Yön/2.mad) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

  1) Memur, Mutemet, Ayniyat Memuru, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarında en az 5 yıl çalışmış olmak,

  2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 8 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda;

  a) Atama yapılacak boş kadronun bulunması,

  b) (Mülga bent: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/1.mad.),

  c) Son sicil notu olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 76 puan olması

  şartları aranır.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

  Madde 9 - Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

  a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

  2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  b) Biyolog, Çocuk Eğiticisi, Doktor, Diyetisyen, Fizyoterapist, Kimyager, Öğretmen, Mimar, Mühendis, Psikolog, Sosyal Çalışmacı kadrolarına atanabilmek için;

  1) Atanılacak kadro ile ilgili fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

  1) Yabancı dil eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların yabancı dil bölümü mezunu olmak ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye ve Tespit Sınavında en az yetmiş (70); diğer fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunlarının Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az seksen (80) puan almış olmak,

  2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

  2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  e) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

  1) İki yıllık meslek yüksekokul ilgili bölüm mezunu olmak,

  2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  f) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) İki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

  2) Üniversitelerin dört yıllık bilgisayar öğrenimi veren bölümlerinden mezun olmak ve en az bir işletim sisteminin uygulaması ile bir programlama dilini bilmek,

  3) Veritabanı uygulamalarında yazılım deneyimi bulunmak,

  4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  g) Teknik Ressam kadrosuna atanabilmek için;

  1) Yüksekokulların teknik ressam mezunu olmak,

  2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  h) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

  1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olup, tekniker unvanı almış olmak,

  2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  ı) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

  1) Lise dengi mesleki veya teknik okullardan mezun olmak,

  2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  j) Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise dengi mesleki veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 10 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet gruplarındaki kadro/pozisyonlara atanabilmek için görevde yükselme sınavına girecek olan personelin, sınavdan önce bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen ortak ders konularında en az (30), görevin niteliğiyle ilgili ve kurumsal konularda en az (45) saat olmak üzere toplam en az (75) saat süreli görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılması zorunludur.

  Görevde yükselme eğitimine alınanlara zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmesi için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Genel Müdürlük gerekli gördüğünde; görevde yükselme eğitim programını bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığından uygun görüş alarak Devlet Personel Başkanlığı veya uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile ortaklaşa düzenleyebilir.

  Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Duyuru

  Madde 11 - Görevde yükselme eğitimi, eğitimin başlama tarihinden en az bir ay önce Genel Müdürlük personeline duyurulur. Gerekli hallerde bu süre onbeş günden az olmamak üzere kısaltıla bilinir. Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce duyrulur.

  Başvuru ve başvuruların incelenmesi

  Madde 12 - Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine, başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenerek, uygun görülenlerin listesi belirlenir, birimlere gönderilir.

  Başvuru koşullarını taşımadıkları anlaşılanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olanların atama onayı iptal edilir.

  Görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 13 - (Mülga madde: 23/11/2006-26385 S.R.G. Yön/2.mad.)

  Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katını geçemez.

   Atama yapılacağı duyurulan kadro/pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması durumunda eğitime alınacak personelin seçiminde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 değerlendirme formunda gösterilen puanlama sistemi uygulanır. EK-1 değerlendirme formu esas alınarak yapılacak değerlendirmede, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşit olması halinde hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

   Atama yapılacağı duyurulan boş kadro/pozisyon sayısının üç katından az personelin başvurması durumunda, durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır.

  Görevde yükselme eğitimini verecek birim

  Madde 14 - Eğitim, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, sınava alınacak personelin durumu dikkate alınarak Genel Müdürlüğün onayı ile oluşturulacak birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

  Görevde yükselme eğitim programında eğitim vermek amacıyla kurum personeli, diğer kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerden yararlanılabilir.

  Görevde yükselme eğitimi konuları

  Madde 15 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları.

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Mesleki etik ilkeleri,

  h) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular,

  Görevde yükselme eğitim programlarında bu maddenin (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın (% 60) altında olamaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınavı Esasları

  Sınavın şekli

  Madde 16 - Görevde yükselme eğitimine katılanlar bu Yönetmelikte belirtilen görevlere atanabilmek için;

  Genel Müdürlükçe; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olmaları şarttır.

  Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayan, başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Sınav kurulu

  Madde 17 - Sınav Kurulu sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından belirlenecek en az Şube Müdürü düzeyinde diğer üyeler olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca aynı usulle yedek üyeler belirlenir. Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Çekimser oy kullanılamaz.

  Sınav Kurulunu oluşturacak üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve unvanları itibarıyla daha düşük düzeyde olamaz.

  Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının görevde yükselme eğitimi ve sınavında görev alamaz.

  Kurulun sekreterya hizmetleri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Sınav kurulunun görev ve yetkileri

  Madde 18 - Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını ve süresini belirlemek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara yazılı sınav konularının kapsamına giren konuları bildirmek,

  d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

  e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  f) Tutanakları düzenleyip imzalamak,

  g) Sınava ilişkin bir rapor hazırlamak.

  Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

  Madde 19 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılan yazılı sınav sonuçları Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren on beş (15) gün içerisinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca sınava katılan personele ve sınav kuruluna yazılı olarak duyurulur. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 20 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 21 - Sınava katılanlar sonuçların bildiriminden itibaren on (10) gün içinde yazılı olarak Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz edebilir. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından on gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 22 - Sınavını kazananların, boş kadro/pozisyonlara başarı sırasına göre üç ay içerisinde atanmaları yapılır. Puanların eşit olması halinde, bu Yönetmeliğin EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak ataması yapılacak personel belirlenir.

  Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içinde boşalacak aynı kadro/pozisyonlar için sınav sonucunda başarılı olup, atanamayanlardan başarı sırasına uygun olarak atama yapılabilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev grupları arasındaki geçişler

  Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

  a) Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar alt görevlere atanabilirler.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler ile bu görevlerin kendi aralarındaki geçişler unvan değişikliği sınavına tabidir.

  Kazanılmış haklar

  Madde 24 - Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

  Özelleştirilen kurumlardan atama

  Madde 25 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kurum dışından yapılacak atamalar

  Madde 26 - (Değişik madde: 23/12/2005-26032 S.R.G. Yön/3.mad)

  Bu Yönetmelikteki aynı unvana veya aynı alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara, bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

  Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışıp da çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların, yeniden memuriyete dönmelerinde bu Yönetmelikteki şartları taşımaları kaydıyla; daha önceki unvanlarına veya daha alt gruptaki unvanlara açıktan atamaları yapılabilir.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 27 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 28 - 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel hakkında, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 5 inci maddenin uygulanması bakımından, iki veya üç yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilir.

  Yürürlük

  Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100