Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Basın-Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 05/07/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25866

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Genel Müdür hariç, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

  Ancak, Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelikte öngörülen sınav şartı aranmaz.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanlığını,

  Genel Müdürlük: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünü,

  Hizmet grubu: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

  Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler dışında, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

  Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılacak yazılı sınavı,

  Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt grup olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevi,

  Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların eğitime tabi tutulmaksızın alınacakları sınavı,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

  Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

  1) Genel Müdür Yardımcısı,

  2) Daire Başkanı,

  3) İl Müdürü,

  4) Personel Şubesi Müdürü, İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürü, Şube Müdürü,

  5) Şef.

  b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

  1) I.Hukuk Müşaviri,

  2) Hukuk Müşaviri.

  c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

  1) APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı,

  2) Araştırmacı.

  d) İdari Hizmetler Grubu;

  1) Redaktör,

  2) Ayniyat Saymanı,

  3) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Ambar Memuru, Satın Alma Memuru, Fotoğrafçı, Santral Memuru, Mutemet, Daktilograf, Şoför.

  e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

  Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Bekçi, Hizmetli.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

  Mütercim, Kütüphaneci, Çözümleyici, Programcı, Tekniker, Teknisyen.

  Görevde yükselme

  Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Genel Müdürlükte geçirilmesi gereken hizmet süresi, eğitim, sicil ve disiplin şartlarını taşımak,

  b) Görevde yükselme eğitimine katılmak ve eğitim sonunda yaptırılacak sınavda başarılı olmak,

  gerekir.

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (b) bendinin (1) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç diğer unvanlara görevde yükselme niteliğinde atama yapılabilmesi için atanacak personelin görevde yükselme eğitimi programına katılması zorunludur.

  Görevde yükselme eğitimi programı, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan görevde yükselme eğitimi konularından en az otuz (30), (g) bendinde yer alan konulardan ise en az kırk beş (45) saat olmak üzere toplam yetmiş beş (75) saat olarak düzenlenir.

  Görevde yükselme eğitimi programına katılan personele, zorunlu hallerde en fazla on (10) saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi zorunlu izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Duyuru

  Madde 8 - Genel Müdürlük, görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfını, unvanını, derecesini, adedini, eğitim yerini, tarihini ve diğer hususları, eğitim tarihinden en az bir ay (30 gün) önce personele duyurur.

  Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 9 - Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri, birim amirleri aracılığıyla Personel Şubesi Müdürlüğüne gönderilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, Personel Şubesi Müdürlüğü tarafından incelenir.

  Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez.

  Görevde yükselme eğitimi için başvuran personel sayısı, boş kadro sayısının iki katından az ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır.

  Başvuran personelin boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde, bu Yönetmeliğin Ek-1'indeki Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılır, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere boş kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenir ve eğitime alınır.

  Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla olan ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak sınava katılmamış veya sınavda başarısız olmuş veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için yapılacak eğitim ve sınavlara ancak bu maddede sayılan bütün usul ve esaslara tabi olmak şartıyla katılabilir.

  Görevde yükselme eğitim programları, Genel Müdürlük tarafından veya Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde Devlet Personel Başkanlığının bir ay (30 gün) önceden görüşü alınmak şartıyla, başka bir kamu kurum ve kuruluşu ile müştereken düzenlenir.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

  a) T.C. Anayasası,

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ve mesleki etik ilkeleri.

  Görevde yükselme sınavı

  Madde 11 - Görevde yükselme eğitimine katılanların bu Yönetmelikte belirtilen görevlere atanabilmeleri için;

  Genel Müdürlükçe; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınavda yüz (100) puan üzerinden yetmiş (70) puan alarak başarılı olmaları şarttır.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 12 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan ve en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılabilen unvanlara, görevde yükselme eğitimi programlarına katılma şartı aranmaksızın, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı ile personel ataması yapılır.

  Unvan değişikliği sınavları, görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine göre belirlenen konularda yazılı olarak yaptırılır.

  Bu sınavlara katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  Sınav kurulu

  Madde 13 - Her sınavdan önce, atamaya yetkili amir tarafından belirlenen Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Personel Şubesi Müdürü ve görevde yükselme sınavı açılan kadroların bulunduğu birimler göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenen en az üç üyenin katılımıyla beş kişilik bir sınav kurulu oluşturulur. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye belirlenir.

  Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitimi ve sınavlarında görev alamazlar.

  Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden öğrenim durumları ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

  Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar salt çoğunluk ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

  Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Şubesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.

  Sınav kurulunun görev ve yetkileri

  Madde 14 - Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını ve süresini tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınav yapacak kurumlara bildirmek üzere, sınav sorularının bilgi kaynağını hazırlamak,

  d) Sınav sonuçlarını ilan ve ilgililere tebliğ etmek,

  e) Sınav sonuçlarına ilişkin itirazları inceleyip karara bağlamak,

  f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

  Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

  Madde 15 - Yazılı sınav sonuçları Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren on beş (15) gün içerisinde Personel Şubesi Müdürlüğünce sınava katılan personele ve sınav kuruluna yazılı olarak duyurulur. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 16 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir (1) yıl veya bir sonraki sınava kadar Personel Şubesi Müdürlüğü arşivinde saklanır.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 17 - Sınava katılanlar, sonuçların bildiriminden itibaren on (10) gün içinde yazılı olarak Personel Şubesi Müdürlüğüne itiraz edebilirler. İtirazlar sınav kurulu tarafından on (10) gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilen kararlar kesindir.

  Atama

  Madde 18 - Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre boş kadrolara üç (3) ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılmak suretiyle belirlenir. Puanların yine de eşitliği halinde görevde yükselme eğitimine alımda uygulanan usul aynen uygulanır.

  İlan edilen kadroların boşalması durumunda, müteakip sınav yapılıncaya kadar kazanan adaylar arasından sırayla atama yapılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hizmet Gruplarına Göre Atanma Şartları

  Atanma şartları

  Madde 19 - Görevde yükselme suretiyle atanacak personelde aranacak atanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, toplam hizmetinin iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

  3) Kamu kurum ve kuruluşlarında I. hukuk müşaviri, daire başkanı, yurtdışı teşkilatında basın müşaviri görevlerinden birinde en az 3 yıl bulunmuş olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

  b) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, toplam hizmetinin iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

  3) Kamu kurum ve kuruluşlarında il müdürü, şube müdürü, yurtdışı teşkilatında basın müşaviri unvanlarından birinde en az 3 yıl bulunmuş olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

  c) İl Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, toplam hizmetinin iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

  3) Kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, yurtdışı teşkilatında ataşe unvanlarından birinde en az 3 yıl bulunmuş olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

  d) Personel Şubesi Müdürü, İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürü ve Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, toplam hizmetinin son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

  3) Kamu kurum ve kuruluşlarında APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, şef, tekniker, mütercim, ayniyat saymanı, çözümleyici, programcı, redaktör, kütüphaneci, araştırmacı unvanlarından birinde en az 3 yıl bulunmuş olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

  1) İki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, ambar memuru, santral memuru, fotoğrafçı, satın alma memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, mutemet unvanlarından birinde en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  f) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve avukatlık stajını yapmış olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, toplam hizmetinin iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

  3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 3 yıl hukuk müşavirliği veya 5 yıl müşavir avukatlık görevinde bulunmuş olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

  g) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve avukatlık stajını yapmış olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, toplam hizmetinin iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  h) APK Uzmanı ve Eğitim Uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

  1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

  2) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Kamu kurum ve kuruluşlarında şef, mütercim, redaktör, kütüphaneci, ayniyat saymanı, çözümleyici, programcı, araştırmacı unvanlarından birinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  ı) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

  2) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve memur unvanlarından birinde en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  i) Redaktör kadrosuna atanabilmek için;

  1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

  2) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve memur unvanlarından birinde en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  j) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise veya 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) En az 2 yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, satın alma memuru, santral memuru, ambar memuru, mutemet, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlarında en az 3 yıl çalışmış olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  k) Bilgisayar işletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

  1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

  3) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  l) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

  2) En az son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  m) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru ve Mutemet kadrolarına atanabilmek için;

  1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) En az son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında yardımcı hizmetler sınıfındaki görevlerden birinde en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  n) Fotoğrafçı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca fotoğrafçılık konusunda verilmiş diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,

  3) En az son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında yardımcı hizmetler sınıfındaki görevlerden birinde en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  o) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  3) En az son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında yardımcı hizmetler sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

  a) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

  2) KPDS de en az (C) düzeyinde başarılı olmak,

  3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

  1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

  2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bildiğini belgelemek,

  3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

  4) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında programcı unvanında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

  5) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  6) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) İki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

  2) En az iki programlama dilini bilmek,

  3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  4) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

  1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

  2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

  2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev grupları arasındaki geçişler

  Madde 20 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (b) bendinin (1) numaralı alt bentleri hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

  a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

  b) Yönetim grubundaki görevlerden daha önce çalışılan görev grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir.

  c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  d) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  İki yıl şartının aranmayacağı haller

  Madde 21 - Görevde yükselme ile ilgili ilanlara başvuru olmaması veya hukuk hizmetleri grubunda yer alan I. Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşaviri unvanına ilişkin şartları haiz alt görevlerde personel bulunmaması halinde en az iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak şartı aranmaz.

  Özelleştirilen kurumlardan atama

  Madde 22 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kazanılmış haklar

  Madde 23 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

  Hüküm bulunmayan haller

  Madde 24 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 25 - 20/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

  Yürürlük

  Madde 26 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

  EK-1 "html" formatında kaydedilmiştir.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100