Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET MALZEME OFİSİ SATIŞ YÖNETMELİĞİ

  DEVLET MALZEME OFİSİ SATIŞ YÖNETMELİĞİ

  Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği

  Maliye Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 19/07/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25880

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Satış Organları

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde sayılan daire ve müesseseler ile gerçek ve tüzel kişilere, yine aynı Ana Statüde sayılan mal ve hizmetlerin satışı ile İşletme Bütçesinde gösterilmeyen malzemenin müteferrik olarak satışı, katalogla yapılacak satış ve çeşitli sebeplerden müşterilere satılamayan malzemenin satışı veya tasfiyesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik Devlet Malzeme Ofisi Merkez ve Taşra Teşkilâtını kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 28/10/1984 tarihli ve 18559 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Ofis; Devlet Malzeme Ofisini,

  b) İşletme Bütçesi; Devlet Malzeme Ofisi İşletme Bütçesini,

  ifade eder.

  Satış organlarının kurulması ve kaldırılması

  Madde 5 - Satış organları, bu Yönetmelikte tespit ve tayin edilen usuller dairesinde ve Ofis Ana Statüsünde sayılan daire ve müesseseler ile gerçek ve tüzel kişilere satış yapmak veya hizmet vermek üzere kurulur. Satış organları müşterilerin bulunduğu mahal ve satış imkânları dikkate alınarak Ülkenin çeşitli yerlerinde Yönetim Kurulu Kararı ile kurulabilir veya kaldırılabilir. Satış organlarının, satış bölgelerinin tesbitine ve değiştirilmesine Genel Müdürlük yetkilidir.

  Satış organlarının yetkileri

  Madde 6 - Satış organları; bölgeleri dışındaki müşterilere, müşterilerin malzemeyi satış organlarında teslim almaları ve nakliyesini de kendileri yapmayı kabul etmeleri halinde satış yapabilirler. Ancak, talep edilen malzeme bir kamyonluk yük olması halinde nakliyesi de yapılabilir.

  Yukarıdaki haller haricinde bölgeler dışındaki müşterilere satış yapılacağı durumlarda, Genel Müdürlükten müsaade alınır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Satış Fiyatları

   Satış fiyatı

   Madde 7 - Satışlar, malzemenin, satış için depodan çıkışının yapıldığı tarihteki cari fiyatlarla yapılır. Ancak, 38 inci madde hükmü saklıdır.

   Satış fiyatlarının tesbiti

   Madde 8 - Ofis satış fiyatları, malzemenin Ülkenin her yerinde tek fiyatla satılması gereği ve piyasa perakende satış fiyatları göz önünde tutularak, yıllık işletme bütçeleri ile tespit edilir. Müşteri nam ve hesabına alınan müteferrik malzemenin, teslimi gereken ünite deposundan başka bir yerde tesliminin istenilmesi halinde nakliye ve sigorta masrafları satış fiyatına ilave edilir.

   Katalogla satış kapsamında yer alan malzeme taleplerinde ise, katalog kapsamında yer alan firmalardan gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satın alma Sözleşmesine göre elde edilen maliyetler esas alınarak satış fiyatları tespit edilir.

   Ofis, stok ve satış durumunun müsait olması halinde, Ana Statüde sayılan kuruluşların dışındaki gerçek ve tüzel kişilere de satış yapabilir. Bu halde değişik satış fiyatları tespit edilebilir.

   Satışından kaçınıldığı intibaına yol açmamak için;

   a) Stok mevcudu bulunmaması nedeniyle satışı yapılamayan ancak, müşteriye veya herhangi bir Ofis birimine sevk edilmek üzere tefrik edilmiş bulunan malzemenin üzerine "satılmıştır" veya "satılık değildir",

   b) Satıcı firmalara ait olup, numune olarak muhafaza edilen veya depolarda muayene için bekletilen malzeme ile muayene sonucu uygun çıkmaması sebebiyle firmaca geri alınması gereken malzemenin üzerine de ilgisine göre "satılık değildir" veya "numunedir",

   ibaresini taşıyan etiket konulur.

   Satış fiyatlarının değiştirilmesi

   Madde 9 - Yıl içinde satın alınan malzemenin maliyetinde, İşletme Bütçesi satınalma programında tahmin edilen maliyet bedellerine göre artış veya azalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu Kararı ile satış fiyatlarında değişiklik yapılabilir. Satış fiyatı değiştirilen malzemenin, tüm satış organlarında aynı tarihte yeni fiyatlardan satışı yapılır.

   Malzeme fiyat listeleri ve malzeme kataloğu

   Madde 10 - Yıllık işletme bütçesinin Yönetim Kurulunca onayından sonra Malzeme Fiyat Listeleri, Genel Müdürlükçe ihtiyaca göre bastırılır. Satış organlarınca alınan Malzeme Fiyat Listeleri dönem başında müşterilerde bulundurulacak şekilde gönderilir ve satış organının görülebilen bir yerinde müşterilerin tetkikine arz olunur. Ayrıca, gerek bizzat, gerekse yazıyla Malzeme Fiyat Listesi talep eden müşterilerin bu talepleri de ivedilikle karşılanır.

   Katalogla satış kapsamında yer alan malzeme talepleri her yıl Genel Müdürlükçe bastırılan "Malzeme Kataloğu" nda yer alan malzeme ile karşılanır. Malzeme Kataloğunun basım ve dağıtımı, Malzeme Fiyat Listelerindeki esaslara tabidir.

   Fiyat değişikliklerinde, müşteri talebi karşılanmadan değişik fiyat müşteriye duyurulur ve mutabakat sağlandıktan sonra talep karşılanır. Genel Müdürlükçe lüzum görüldüğü takdirde, fiyat değişiklikleri yılı içinde müşterilere duyurulur.

   Piyasa fiyatlarının izlenmesi

   Madde 11 - Piyasa fiyatları ile Ofis satış fiyatlarının ahenkli bir şekilde yürütülmesini temin amacı ile piyasa fiyatları Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı ile Malzeme Kataloğu Çalışma Komisyonu Başkanlığınca sürekli olarak izlenir. Satışı yapılan her malzeme için fiyat endeksi hazırlanır.

   Tanzim fonu mahsup işlemleri

   Madde 12 - 11 inci madde gereğince tespit edilen fiyat hareketleri dolayısıyla Ofis satış fiyatlarında gereken indirimlerden ve değer azalışlarından doğan aleyhe farklar, Ofis Ana Statüsüne göre tefrik edilen tanzim fonundan karşılanır. Bu işlem ilgili birimlerce hazırlanarak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Satış Usulleri ve Satış Şekilleri

   Satış usullerinin müşteriye duyurulması

   Madde 13 - Müşterileri ilgilendiren Ofis satış usulleri ile bunda yapılan değişiklikler her yıl düzenlenen Malzeme Kataloğu veya Malzeme Fiyat Listelerinde belirtilir.

   Tahsisle satış usulü

   Madde 14 - Müşteri isteklerinin tümünün karşılanamaması gibi zorunlu hallerde, mevcut malzemenin imkânlar oranında daha çok müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek bakımından tahsisli satılmasına Genel Müdürlükçe karar verilir. Hangi malzemenin tahsise tabi olduğu ve taşra teşkilâtına verilen yetki miktarı Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığınca tespit olunur.

   Satış şekilleri

   Madde 15 - Satış organları;

   a) Ofis esas stoklarında ve müteferrik malzeme kapsamında yer alan malzeme bedelleri Ofis hesabına intikâl eden müşterilere,

   b) Ofis esas stokları ve müteferrik malzeme kapsamında yer almayan katalogla satış kapsamındaki malzeme, müşteri talebine istinaden, malzeme bedelinin Ofis hesaplarına intikâlini müteakip, Katalog kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi esaslarına göre temin edilerek,

   satış yapar.

   Ancak, bedelleri bilâhare ödenmek üzere talepte bulunan müşterilerden ihtiyacın acil olması ve ödeneğinin bulunması kaydıyla Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden Genel Müdürlükçe uygun görülenlere kredili satış yapılabilir.

   Malzeme bedellerinin yatırılması

   Madde 16 - Malzeme bedelleri, müşterilerce malzemenin alınacağı Satış Organı veznesine veya Ofis adına açılmış bulunan banka hesabı carileri ile diğer Ofis teşkilâtı veznelerine yatırılır. Malzeme bedellerinin malzemenin alınacağı Satış Organlarının dışındaki Ofis teşkilâtı hesaplarına yatırılması halinde yatırılan para ilgili Satış Organına dekontla mal edilir. Ancak, acil hallerde tahsilatı yapan Satış Organı tarafından dekontun tarih ve numarası belirtilmek suretiyle malı teslim edecek Satış Organına bildirim yapıldığında dekontun gelmesi beklenilmeksizin malzeme verilir.

   Malzeme isteği

   Madde 17 - Müşterilerce malzeme isteği, Malzeme İstem Listesinin düzenlenmesi ve bu listenin malzemenin alınacağı Satış Organına intikâli suretiyle yapılır.

   Malzeme İstem Listesi bulunmadığı takdirde, müşterilerin yazılı talepleri de 18 inci maddede belirtildiği şekilde istem listesi yerine geçer.

   Malzeme istem listesinin düzenlenmesi

   Madde 18 - Malzeme İstem Listesi, ilgili kolonları doldurularak müşteri yetkilisi veya yetkilileriyle, mutemedin adı soyadı, unvanları açıkça yazılıp her biri tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenir.

   Malzeme İstem Listesi yerine geçen müşterilerin yazılı isteklerinde de aynı hususların belirtilmesi ve yetkili ile mutemedin adı ve soyadları ile unvanlarının yazılarak imzalarının bulunması esası aranır.

   Malzeme istem listesi işlemleri

   Madde 19 - Satış organlarına intikâl eden Malzeme İstem Listeleri veya yazılı malzeme isteklerinin 18 inci maddede belirtildiği şekilde düzenlenmiş olup olmadığı kontrol edilir, usulüne uygun hale getirilir ve üzerine aşağıdaki işlemler yapılır.

   a) Depo görevlisince, istenilen malzemeden verilebilecek olanlar, verilen miktar kolonuna kaydedilir.

   b) İstenilen malzemenin bedelinin yatırılıp yatırılmadığı kontrol edildikten sonra faturası kesilir.

   c) Liste üzerinde verileceği bildirilen malzemenin hazırlanması için liste, faturası ile birlikte depoya intikâl ettirilir.

   Müşterilerce Malzeme İstem Listesinde belirtildiği takdirde, istenilen malzeme yerine kaim olacak malzeme verilir veya gönderilir. İstem Listesindeki tüm malzeme verilmemiş veya gönderilmemiş ise ve bu müşterilerce kabul edildiği takdirde verilemeyen malzeme geldiğinde, yeni bir liste istenmeden fiyat değişikliklerinde müşteri ile mutabakat sağlanarak, noksanları tamamlanır. Malzeme İstem Listesinin Satış Organına intikâlinden itibaren merkez müşterilerinin talepleri derhal, taşra müşterilerinin talepleri ise, en geç 20 gün içerisinde sonuçlandırılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Ambalajlama, Sevk, Teslim ve Fatura

   Ambalajlama

   Madde 20 - Faturası kesilen malzeme mahiyetine ve gideceği yere göre ambalajlanır.

   Ambalajın görülebilen kısmına müşterinin adı ve adresi ile malzemenin kilosu ve ambalaj numarası okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılır.

   Satış organlarında teslim suretiyle yapılan satışlarda bilhassa küçük ve çok çeşitli malzeme, taşıma kolaylığının sağlanması için müşterinin isteği üzerine ambalajlanarak teslim edilir. Satış organları iç ve dış ambalaj malzemesi için müşteriden herhangi bir bedel isteyemez.

   Sevk aracı

   Madde 21 - Her satış organı, bölgesi dahilindeki müşterilere ait malzemeyi kaideten Ofis araçları ile gönderir. Ancak güzergâh üzerinde bulunmayan müşterilere malzemenin Ofis aracı ile gönderilmesi ekonomik olmadığı veya Ofis aracının durumu taşımaya elverişli bulunmadığı takdirde, malzeme en uygun araç ile gönderilir.

   Gönderme sırası

   Madde 22 - Malzeme gönderilmesinde asıl olan sıra, Malzeme İstem Listelerinin satış organlarına geliş tarihlerine göre düzenlenir.

   Ancak, malzeme Ofis veya müteahhit araçları ile gönderilecek ise Malzeme İstem Listelerinin geliş sırasına göre, ilk istek sahibi müşterinin bulunduğu güzergâhtaki müşterilerin istedikleri malzeme yukarıda belirtilen sıraya bakılmaksızın birlikte gönderilir.

   Malzemenin teslimi

   Madde 23 - Malzeme müşterinin talebine istinaden iki şekilde teslim edilir.

   a) Satış organında teslim; Müşteri istediği takdirde, malzeme müşteri mutemedine, kimliği kontrol edilmek suretiyle Satış Organında teslim edilir.

   b) Mahallinde teslim; Müşteri istediği takdirde, malzeme Ofis aracı, nakliyeci firma veya diğer ulaşım araçları ya da kargo şirketleri aracılığıyla gönderilerek müşterinin gösterdiği adrese teslim edilir. Müşteri, faturanın öncelikle gönderilmesini talep ettiği takdirde, faturanın aslı posta ile gönderilebilir.

   Fatura düzenlenmesi

   Madde 24 - Satışı yapılan malzemenin faturası, 1 asıl ve 3 örnek olarak düzenlenir.

   Faturanın aslı ve örnekleri üzerinde, malzemenin teslim şekli veya sevk aracına göre aşağıdaki işlemler yapılır.

   a) Malzemenin Satış Organında teslimi halinde; faturanın aslı malzemeyi teslim alan mutemede verilir. Alındı örneği, kimlik bilgileri yazılmak suretiyle mutemede imzalatılarak Satış Organında bırakılır ve birinci örneği de posta ile müşteriye gönderilir.

   b) Malzemenin Ofis aracı ile gönderilerek mahallinde teslimi halinde; faturanın aslı ve birinci örneği, Ofis görevlisince, malzemeyi teslim alan yetkiliye verilir. Alındı örneği, malzemeyi teslim alan yetkili tarafından kimlik bilgileri yazılmak suretiyle imzalanır ve Ofis görevlisince Satış Organına verilmek üzere saklanır.

   c) Malzemenin diğer araçlarla gönderilerek mahallinde teslimi halinde; faturanın aslı ile birinci ve ikinci örneği, malzemenin gönderildiği tarih ve gönderilen araç cinsini belirten bir yazı ekinde müşteriye gönderilir. Müşteriden, bu faturaya göre malzemeyi teslim alarak, alındı örneğini imzalanmak suretiyle geri göndermesi istenilir.

   Fatura tutarı, üçüncü örneğine (dip koçanı) göre müşteri hesabından düşülür ve dip koçanlar ciltlenerek saklanır.

   Faturanın şekli

   Madde 25 - Faturalar, ayrı yapraklar halindedir. Faturalara, her yılbaşı birden başlamak üzere müteselsil numara verilir.

   Fatura muhtevası

   Madde 26 - Fatura muhteviyatında;

   a) Ofisin ticari unvanı ve adresi ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

   b) Müteselsil fatura numarası ve tarihi,

   c) Müşterinin unvanı, adresi ve kart numarası ile varsa bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

   d) Malzemenin stok veya kod no.,

   e) Malzemenin cinsi,

   f) Malzemenin miktarı ve ölçeği,

   g) Malzemenin satış fiyatı,

   h) Malzemenin tutarı ile hesaplanan K.D.V. tutarı,

   ı) Varsa malzemenin aksesuar; avadanlık ve fabrika seri numarası,

   i) İkinci örnek (alındı nüshası) de malzemenin tam ve sağlam olarak teslim alındığına dair teslim alanın ve teslim edenin adı soyadı, unvanı, imzası, tarih,

   bilgileri bulunur.

   Faturanın aslı ve örnekleri imzalanıp, birinci örneğe örnek kaşesi basılarak onaylanır.

   Faturaların saklanma süreleri

   Madde 27 - Satış organlarınca düzenlenen faturaların dip koçanları (iptal edilen faturalar dahil) düzenlendikleri tarihten itibaren 10 yıl süreyle saklanır.

   Satış liste ve icmallerinin düzenlenmesi

   Madde 28 - Fatura dip koçanından düzenlenen Günlük Fatura Listesine göre Günlük Fatura Analizi ve ay sonlarında da Günlük Fatura Analizinden yararlanılarak, Aylık Fatura Analizi ve Aylık Satış ve Hareketler İcmali düzenlenir.

   Bakiyelerin iadesi

   Madde 29 - Ofis hesaplarında görülen müşteri alacakları, ilgili müşterinin yazılı isteğine göre, satış organlarınca, banka kanalıyla iade edilir. Genel Müdürlükçe tespit edilen miktarlar, müşterinin yazılı isteğine istinaden, vezneden de iade edilebilir.

   BEŞİNCİ BÖLÜM : Fazla, Noksan, Ayıplı Malzeme

   Fazla, noksan, ayıplı malzeme ile ilgili tutanak düzenlenmesi

   Madde 30 - Malzemenin ambalajında, etiketinde tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya tanıtım özellikleri veya standardı tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya müşterinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikleri içeren mal ve hizmetler ayıplı mal ve hizmetlerdir.

   Satış organında teslim; müşteri mutemedine malzeme ayıpsız olarak teslim edilir. Bu esnada yapılan kontrolde malzemenin ayıplı olduğunun tesbiti halinde durum satış organınca bir tutanakla tespit edilir.

   Mahallinde teslim; satılan mal ayıplı, fazla veya noksan ise durum düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur. Tutanak, malzemenin stok no., cinsi, fazla veya noksan miktar, varsa ayıbın mahiyeti, teslim yer ve tarihi ile fatura tarih ve no.sunun ayıbın telafisi için müşteri tercihini gösterecek şekilde 4 nüsha olarak düzenlenir ve tutanak üzerinde sevk aracına göre aşağıdaki işlemler yapılır.

   a) Malzeme Ofis aracı ile gönderilmiş ise; tutanak, Ofis görevlisi ile müşteriden en az 3 görevli tarafından kimlikleri ve adresleri açıkça belirtilerek imza edilir. Tutanağın aslı ve iki nüshası ilgili Satış Organına verilmek üzere Ofis görevlisi tarafından saklanır. Bir nüshası da müşteri yetkilisine verilir.

   b) Malzeme diğer araçlarla gönderilmiş ise; tutanak, tesellüm heyetince düzenlenir. Tutanağın aslı ve iki nüshası ilgili Satış Organına gönderilir. Malzemenin dış ambalajında herhangi bir hasar bulunduğu takdirde, tutanağa taşıyıcının da imzası alınır.

   Tutanakların teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde satış organlarımızın elinde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Satılan malın ayıbı, olağan dikkat ve özenin gösterilmesi halinde farkedilemiyecek şekilde gizli ise, malın cinsine ve ayıbın mahiyetine göre yapılan veya yaptırılan tespit, satış tarihinden itibaren iki yıl içinde gönderilebilir.

   Satış organlarınca fazla, noksan, ayıplı malzeme ile ilgili yapılacak işlemler

   Madde 31 - Ofis aracı ile gönderilen malzemenin fazla olduğu tespit edildiğinde, bu malzeme, aynı araç ile Satış Organına iade edilerek, diğer araçlarla gönderilen malzemenin fazla çıktığı müşteri tarafından bildirildiği takdirde ise, Satış Organınca geri getirtilerek stoklara alınır. Fazla çıkan malzeme müşteri tarafından istenildiği takdirde, bedelinin yatırılmış olması halinde müşteriye fatura edilir.

   Müşteriye gönderilen malzeme noksan çıktığı takdirde, bu durumla ilgili olarak düzenlenen ve Satış Organına intikâl ettirilmiş olan tutanak, Satış Organınca incelenir. Noksanlık tespit edildiği takdirde, malzeme ilgili müşteriye gönderilir ve bunun için ambar pusulası düzenlenmez.

   Ayıplı malın müşteri tarafından değiştirilmesi veya bedelinin iadesi ya da ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indiriminin talep edilmesi halinde 33 üncü madde esaslarına göre işlem yapılır.

   Malzemenin ayıbı teslim yerinde giderilebilecek mahiyette ve müşteri tarafından da istenmiş ise onarma görevli Ofis personeli tarafından mahallinde yaptırılır.

   Hasarın mahallinde giderilememesi halinde ilgili mevzuat veya satıcı firma ile Ofis arasında yapılmış bulunan sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır.

   Fazla, noksan, ayıplı malzeme ile ilgili hususların duyurulması

   Madde 32 - Fazla, noksan veya ayıplı malzeme ile ilgili olarak 30 uncu ve 31 inci maddelerde yer alan hususlar Malzeme Kataloğu veya Malzeme Fiyat Listesiyle müşteriye duyurulur.

   ALTINCI BÖLÜM : Malzeme Değiştirilmesi, Hurda veya İhtiyaç Fazlası Malzeme, Müşteri İlişkileri, Bulunmayan Malzemenin Temini

   Malzeme değiştirilmesi

   Madde 33 - Aşağıda belirtilen durumlarda;

   a) Müşterilerce Ofis organlarından alınıp, bilahare yanlışlıkla alındığı veya kullanma yeri olmadığı tespit edilen malzeme hiç kullanılmamış olmak kaydıyla,

   b) Ayıptan dolayı; müşterinin değiştirme, bedelinin iadesi veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimi taleplerinde,

   c) Bir yıl içinde kullanma hatası dışında aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,

   d) Tamiri için geçen sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla, satış organımız, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin müşterinin başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi hallerinde, müşteri, malın ücretsiz olarak değiştirilmesini talep ettiğinde Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden Genel Müdürlükçe alınacak karara göre işlem yapılır. Bu uygulamada yürürlükteki vergi mevzuatı hükümleri esastır.

   Hurda veya ihtiyaç fazlası malzemenin satışı ve tasfiyesi

   Madde 34 - Demode olan, kullanma yeri kalmayan veya nakliyeden dolayı hasarlı hale gelen malzeme ile başka nedenlerle satılamayan ve alınacak Yönetim Kurulu Kararına istinaden stok dışına çıkarılan malzeme ile hurda malzeme, satılmasına karar verilen sabit değerler, ambalaj v.s. malzeme; Açık Teklif Usulü, Açık Artırma olarak uygulanmak kaydıyla, Satın alma Yönetmeliğindeki usuller çerçevesinde, her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen limitlere ilişkin hükümlere göre (Ofis Ana Statüsü gereğince, Ofis müşterisi sayılan daire ve müesseselere yapılan satışlar hariç) satılır.

   Bu suretle satışı yapılamayan malzeme, Yönetim Kurulu Kararı ile tasfiye edilir.

   Tasfiye; Müdürlerin Başkanlığında üyelerden biri Muhasebeci, diğeri Depo ve Satış Şefi veya Depo Şefi olmak üzere teşkil edilecek en az üç kişilik İmha Komisyonları marifetiyle en geç iki hafta içinde yapılır.

   Malzeme, nitelik ve özelliklerine göre yakılmak veya gömülmek gibi tamamen değersiz veya yararlanılamaz hale sokulması suretiyle yok edilir. Durum bir tutanakla tespit edilir. Tasfiye işlemi sonucunda gerekli muhasebe kayıtları tesis edilir.

   İmha sırasında, çevre sağlığı yönünden gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

   Müşteri ilişkileri

  Madde 35 - Satış organları yetkilileri veya görevlendirecekleri personel, her yıl düzenleyip Genel Müdürlüğün onayına sunacakları bir program dahilinde, bölgelerdeki müşterileri imkân dahilinde ziyaret ederek;

   a) Ofisin tanıtılması,

   b) Satışa sunulan malzemenin tanıtılması,

   c) Bulunan ve bulunmayan malzeme ile bulunmayan malzemenin yerine kullanılabilecek malzeme,

   d) Müşterinin Ofisten istedikleri,

   e) Gizli kalmış müşteriler,

   f) Müşterilerin Ofisi veya piyasayı tercih sebepleri,

   g) Ambalaj nitelikleri,

   h) Dağıtım kanalları ve usulleri ile bunların iyileştirilmesi çareleri,

   ı) Yol durumları,

   i) Ofisin iştigal konusuna giren konularda çalışan firmaların tesbiti ile gerekli görülen diğer hususları,

   görüşür ve inceler.

   Bunlardan satış organının yetkisine girenler iyileştirilir, yetkisi dışında kalanlar Genel Müdürlüğe intikâl ettirilir.

   Ofis stoklarında bulunmayan malzemenin temini

   Madde 36 - Ofis Ana Statüsü kapsamına girmekle beraber stok tesisine gidilmeyen malzemeden ihtiyaç duyulanlar satınalma mevzuatı kapsamında Ofis eliyle iç veya dış piyasadan temin edilir. Gerekirse bu malzemeye ait teknik şartnameler ilgili müşteri ile birlikte hazırlanır.

   Satış organından malzeme çıkarılması

   Madde 37 - Satış organlarından karşılığında ambar pusulası veya fatura düzenlenmeden hiç bir malzeme çıkarılamaz. Kredili satışlarda ise, protokolün düzenlenmesi ile birlikte kredili satış faturası düzenlenir. Fatura tarihi ve muhteviyatı bilâhare değiştirilemez.

  Mahsup devresi içindeki geçmiş mali yıla ait satışlar

   Madde 38 - Yıl içinde Ofis hesabına bedeli yatırıldığı halde mali yılın sonuna kadar teslim edilemeyen ve Bütçe Kanunu ile diğer mevzuat gereğince verilen özel yetkiye istinaden mahsup süresi içinde teslimi yapılan malzeme, teslim tarihi itibariyle fatura edilir.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

   Yürürlük

   Madde 39 - Bu Yönetmelik 5/5/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 40 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100