Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET MALZEME OFİSİ BASIM MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ YÖNETMELİĞİ

  DEVLET MALZEME OFİSİ BASIM MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ YÖNETMELİĞİ

  Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğü Satış Yönetmeliği

  Maliye Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 19/07/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25880

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan müşteriler ile gerçek ve tüzel kişilere, matbuaların (formların) basım ve diğer basım ve cilt işlerinin, klasörlerin satışına, hurda veya üretim artığı kırpıntılar ile ihtiyaç fazlası malzemenin tasfiyesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğünü kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 28/10/1984 tarihli ve 18559 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Müessese; Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesini,

  b) Müessese Müdürlüğü; Basım Müessesesi Müdürlüğünü,

  c) Depo Şefliği; Basım Müessesesi Müdürlüğü Depo Şefliğini,

  d) Depo; Mamul Madde deposunu,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Satış Yetkisi, Satışla Görevli Servislerin Görev ve Sorumlulukları

  Satış yetkisi ve satışla görevli servisler

  Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; satış fiyatlarının tesbitine, ihalelere katılmaya ve ihale fiyatının tesbitine, müşterilerle yapılan protokol dahilinde satış yapmaya ve satış ile ilgili gerekli tedbirleri almaya Müessese Müdürlüğü yetkilidir.

  Müessesenin satışla görevli servisleri, Üretim Plânlama Şefliği, Depo Şefliği ve Satış Şefliğidir.

  Satışla görevli servislerin görev ve sorumlulukları

  Madde 6 - Satışla görevli servisler, kârlılık ve verimlilik prensipleri çerçevesinde, hazırlanan plân ve programların usulüne göre uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi, satış işlemlerinin mevzuat hükümleri dahilinde yürütülmesi için gerekli gördüğü tedbirleri Müessese Müdürlüğüne teklif etmek, görevlerini noksansız ve zamanında ve bu görevlerin gerektirdiği yetkileri usulüne uygun olarak kullanmakla yükümlüdürler.

  Servislerin satış iş ve işlemlerine ilişkin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

  a) Üretim Plânlama Şefliği; Müşterinin istediği mamulün cins ve miktarına göre, ön maliyet sistemine uygun olarak satış fiyatını, teslim süresini ve sevkinin hangi yolla yapılacağını tespit eder. Peşin satışlarda, sipariş tutarının ilgili Banka hesaplarına intikâlini, kredili satışlarda ise, müşterinin teyidini müteakip; her bir sipariş için bir iş emri hazırlanarak, siparişin gerçekleşmesini teminen İşletmeler Grup Şefliğine gönderilir. Ayrıca, sipariş ile ilgili bilgiler, fatura düzenlenebilmesi için Satış Şefliğine ve sevk ve teslimin yapılabilmesi için de Depo Şefliğine zimmet karşılığında verilir.

  b) Depo Şefliği (Mamul Madde); Mamulün Üretim Plânlama Şefliğinden gelen bilgilere ve varsa dağıtım listelerine göre, en kısa sürede sevk ve teslimini sağlar, sevk ve teslime ilişkin bütün iş ve işlemleri yürütür.

  c) Satış Şefliği; Sevk ve teslimi tamamlanan mamulün, Üretim Plânlama Şefliğince bildirilen birim fiyatlara göre faturasını düzenler. Satışların artırılabilmesi için, yeni müşteriler temin edilir. Mamuller hakkında müşterilere gerekli bilgilerin verilmesi, müşterilerin istek ve şikayetlerinin değerlendirilmesi, siparişlerin zamanında, istenilen nitelikte ve miktarda alıcılarına teslim edilebilmesi için üretim üniteleri ile koordineli bir şekilde çalışılır. Piyasadaki benzer kuruluşların satış fiyatları ve üretim kaliteleri devamlı olarak takip edilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Satış Fiyatlarının Tesbiti, Satış ve Sipariş ve Şekilleri

  Satış fiyatlarının tesbiti

  Madde 7 - Mamul satış fiyatı, sipariş edilen mamulün özelliklerine göre ön maliyete kâr yüzdesinin ilâvesi suretiyle, her sipariş için ayrı ayrı tespit edilir.

   a) Ön maliyet; direkt ilk madde ve malzeme, işçilik genel imâl giderleri ile dönem giderleri de dahil edilerek bulunan birim maliyettir.

   1) Direkt ilk madde ve malzeme; kağıt, karton ve cilt bezi gibi malzemenin SEKA veya piyasa cari fiyatlarına nakliye ve sigorta giderlerinin ilâvesi ile tespit edilir.

   2) İşçilik, genel imâl ve dönem giderleri; Müessese Yönetim Komitesi Kararı ile tespit edilen, baskı makinaları, cilt atelyesi ve klasör atelyesi birim saatlik maliyetleri esas alınmak ve bu birimlerdeki saatlik standart üretim gözönünde bulundurulmak suretiyle tespit edilir.

   b) Kâr yüzdeleri, her yıl İşletme Bütçesi ile belirlenir. Belirlenen bu kâr yüzdeleri, piyasanın koşulları, günün ekonomik şartları, Müessesenin iş durumu gözönünde bulundurulmak suretiyle, Yönetim Komitesince kademeli olarak detaylandırılabilir.

   Satış fiyatlarının değiştirilmesi

   Madde 8 - Satınalınan kağıt, karton ve cilt bezi gibi malzemeye gelen zamlar ile Yönetim Komitesi Kararı ile tespit edilen saatlik maliyetlerdeki değişiklik, yürürlük tarihinden itibaren satış fiyatları bildirilmemiş siparişler ile siparişi kesinleşmesine rağmen satış bedeli peşin olarak yatırılmayan siparişler de dahil olmak üzere uygulanır.

   Satış şekilleri

   Madde 9 - Prensip olarak satışlar peşin olarak, parası Ofis hesaplarına intikâl eden müşterilere yapılır.

   Ancak, ilgili müşterinin, sipariş bedelini, mamulün teslimini müteakip ödemesi öngörüldüğü takdirde, değişik kâr yüzdesi uygulanmak suretiyle satış yapılır.

   Sipariş şekli

  Madde 10 - Müşterilerce sipariş istekleri yazılı olarak Müesseseye iletilir. Sipariş istekleri Müessesece değerlendirilir ve verilen fiyatlar ile teslim süresinin müşteriden teyidi istenir.

  Sipariş bedellerinin yatırılması

   Madde 11 - Mamul sipariş bedellerinin, Müessese adına açılmış bulunan banka hesabı carilerine yatırılması esas olup, Müessese veya Ofis Bölge Müdürlükleri veznelerine de makbuz karşılığı yatırılabilir. Yatırılan sipariş bedellerinin dekont veya makbuz suretleri ayrıca Müesseseye intikâl ettirilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Ambalajlama, Sevk, Teslim ve Fatura

  Ambalajlama

  Madde 12 - Mamul, mahiyetine, müşterinin talebine ve gideceği yere uygun olarak ambalajlanır.

   Ambalajın görülebilen kısmına, müşterinin adı ve adresi, mamulün cinsi ve ambalaj içindeki miktarı yazılı bir etiket yapıştırılır.

   Sevk aracı

   Madde 13 - Mamulün sevkinde öncelikle Ofis araçları kullanılır. Ancak, mamulün Ofis aracıyla gönderilmesinin ekonomik olmaması veya Ofis aracının durumunun elverişli bulunmaması halinde, mamul nakliyeci firma araçlarıyla, acil durumlarda ise, kargo şirketleri aracılığı ile gönderilir.

   Sevk irsaliyesi

   Madde 14 - Satışı yapılan mamul, sevk irsaliyesi düzenlenmeden Müesseseden çıkarılamaz.

   Sevk irsaliyesi, Depo Şefliğince 4 nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası müşteriye verilmek üzere üçüncü nüshası ile birlikte nakliyeciye verilir. İkinci nüshası fatura tanzimi için Satış Şefliğine gönderilerek, dördüncü nüshası da dosyasına konulur.

   Mamulün teslimi

   Madde 15 - Mamul, müşterinin talebine istinaden iki şekilde teslim edilir.

   a) Müessesede teslim; Müşteri istediği takdirde, mamul, müşteri mutemedine, kimliği kontrol edilmek suretiyle depodan teslim edilir. Bu durumda, sevk irsaliyesine mamulü teslim alan yetkili mutemedin kimlik bilgileri yazılarak, imzası alınır.

   b) Mahallinde teslim; Müşteri istediği takdirde, mamul, Ofis aracı veya nakliyeci firma ya da kargo şirketleri aracılığıyla gönderilerek müşterinin gösterdiği adrese teslim edilir, sevk irsaliyesine teslim alanın kimlik bilgileri yazılarak, imzası alınır.

   Fatura

   Madde 16 - Satışı yapılan mamulün faturası, sevk irsaliyesine ve Üretim Plânlama Şefliğince tespit edilen birim satış fiyatına göre Satış Şefliğince 1 asıl ve 3 örnek olarak düzenlenir.

   Faturanın aslı ve örnekleri üzerinde, mamulün sevk ve teslim şekline göre aşağıdaki işlemler yapılır.

   a) Mamulün Müessesede teslimi halinde; faturanın aslı ve birinci örneği mamulü teslim alan mutemede verilir. Alındı örneği, kimlik bilgileri yazılmak suretiyle mutemede imzalatılarak dip koçanı ile birlikte muhafaza edilir.

   b) Mamulün mahallinde teslimi halinde; faturanın aslı ve 2 örneği posta ile yazı ekinde müşteriye gönderilir. Alındı örneğinin imzalanarak iadesi istenir ve dip koçanı ile birlikte muhafaza edilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Mamulün Değiştirilmesi, Zarar Kaydı ve Bakiyelerin İadesi

   Mamulün değiştirilmesi

   Madde 17 - Yanlış veya hatalı üretim nedeniyle müşteri tarafından iade edilen mamul, yapılan tetkik sonucunda yenisi ile değiştirilir.

   Zarar kaydı

   Madde 18 - Yanlış veya hatalı üretimle ilgili olarak yapılan tetkik sonucunda, ihmal veya kasıt görülmemesi, hatanın, iş yoğunluğu, hammadde kalitesi ve üretimle ilgili teknik nedenlerden kaynaklandığının tesbiti halinde, mamulün Hasar Tesbit Komisyonunca tespit edilecek maliyet tutarı; her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen limitler dahilinde Yönetim Komitesi, Genel Müdürlük veya Yönetim Kurulu kararıyla zarar kaydedilir.

   Bakiyelerin iadesi

   Madde 19 - Müessese hesaplarında görülen müşteri alacakları, ilgili müşterinin yazılı isteğine göre banka kanalı ile iade edilir. Ayrıca, Müessese Müdürlüğünce tespit edilen miktarlar, müşteriye vezneden de iade edilebilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Hurda veya İhtiyaç Fazlası Malzemenin Tasfiyesi

  Hurda veya ihtiyaç fazlası malzemenin satışı

  Madde 20 - Demode olması, kullanma yeri kalmaması veya nakliyeden dolayı meydana gelen hasarlı malzeme ile üretim artığı kırpıntı kağıt, karton, hurda malzeme, satılmasına karar verilen sabit değerler, ambalaj ve sair malzeme; Açık Teklif Usulü Açık Artırma olarak uygulanmak kaydıyla, Basım Müessesesi Müdürlüğü Satın alma Yönetmeliğindeki usuller çerçevesinde, her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen limitlere ilişkin hükümlere göre satılır.

   Bu suretle satışı yapılamayan malzeme, tasfiye edilir.

   Tasfiye; Müessese Müdürünün görevlendireceği Müessese Müdür Yardımcısının başkanlığında, Muhasebeci, İşletmeler Grup Şefi, Depo Şefi ve İdari İşler Şefi olmak üzere 5 kişilik İmha Komisyonu marifetiyle en geç 2 hafta içerisinde yapılır.

  Malzeme, nitelik ve özelliklerine göre yakılmak veya gömülmek gibi tamamen değersiz ve yararlanılamaz hale sokulması suretiyle yok edilir. Durum bir tutanakla tespit edilir

   Tasfiye işlemi sonucunda gerekli muhasebe kayıtları tesis edilir.

   İmha sırasında, çevre sağlığı yönünden gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

   Yürürlük

   Madde 21 - Bu Yönetmelik 5/5/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

  Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100