Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET MALZEME OFİSİ BASIM MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA YÖNETMELİĞİ

  DEVLET MALZEME OFİSİ BASIM MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA YÖNETMELİĞİ

  Devlet Malzeme Ofisi Basim Müessesesi Müdürlüğü Satinalma Yönetmeliği

  Maliye Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25881

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Müessesenin kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak temin edeceği mal ve hizmetlerin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında satınalınmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik Devlet Malzeme Ofisi Müessesesinde uygulanır.

  Genel Bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idarelerden, belediyelerden, özel kanunla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarından, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren teşebbüs, kuruluş, müessese ve bağlı ortaklıklardan satınalınacak mal ve hizmetler bu Yönetmeliğe tabi olmadan doğrudan doğruya Müessese Müdürlüğünce temin edilebilir.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 28/10/1984 tarihli ve 18559 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM : İşletme Bütçesiyle Tespit, Satınalmaların Komisyonlarca Yapılması

  İşletme bütçesiyle satınalmaların ve prensiplerin tesbiti

  Madde 4 - Müessesece satınalınacak mallarla planlanması mümkün olan hizmetlerin cins, miktar ve tahmini bedelleri her yıl işletme bütçesi ile belirlenir ve prensipleri tespit edilir.

  İşletme Bütçesinde öngörülmeyen veya öngörülmüş olmakla beraber toplu olarak satınalınamayan ve acil olarak sağlanması gereken malzeme; "Müteferrik Satınalmalar" karşılığı konulan ödenek ile satınalınır. Bu satınalmaların yapılabilmesi için yetki limiti bakımından önceden satınalmaların icrasına yetkili mercilerden izin alınır.

  Satınalmaların satınalma komisyonlarınca yapılması

  Madde 5 - Bu Yönetmelikte, usûl ve yetki bakımından belirli görevliler ile servislere bırakılmış satınalmalar hariç, bütün mal ve hizmet satınalmaları, Satınalma Komisyonlarınca yapılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Satınalma Organları ve Teşekkülü

  Satınalma organları

  Madde 6 - Satınalma Organları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Satınalma Komisyonu,

  b) Geçici Satınalma Komisyonu,

  c) Satınalma Servisi.

  Satınalma organlarının teşekkülü

  Madde 7 - Satınalma organlarının teşekkülü aşağıda belirtilmiştir.

  a) Satınalma Komisyonu; Her yıl Yönetim Komitesi tarafından belirlenen Müessese Müdür Yardımcısı ile üç üye ve muhasebeciden teşekkül eder. Yönetim Komitesi tarafından belirlenen üyelerden ikisi, Yıllık İşletme Bütçesinde bulunan satınalma mevzularına uygun olarak belirlenen gruplara göre, ayrı ayrı olmak üzere her yıl Yönetim Komitesince belirlenir. Bu Komisyona, ayrıca ihtiyaç anında yeteri sayıda Komisyon üyesi görevlendirilmesine ve Yıllık İşletme Bütçesinde bulunan satınalma mevzularına göre grupları belirlemeye Yönetim Komitesi yetkilidir. Müessese Müdür Yardımcısı Komisyonun Başkanıdır. Komisyon eksiksiz toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Yeni Komisyon belirleninceye kadar mevcut Komisyon görevine devam eder. Herhangi bir sebeple Başkan veya Üyelerden birinin geçici olarak bulunmaması halinde, Müessese Müdürü derhal geçici olarak birini görevlendirir.

  b) Geçici Satınalma Komisyonu; muayyen işlere münhasır olmak üzere ve bu işlerin mahiyeti ve önemine göre kurulabilir. Geçici Satınalma Komisyonu bir başkan, bir muhasebeci ve üç üye olmak üzere beş kişiden teşekkül eder. Satınalma Komisyonu işlerinin fazla olması halinde hizmetin biran önce görülmesini sağlamak üzere belirli bir süre için de Geçici Satınalma Komisyonu kurulabilir. Bu Komisyonun kurulmasına ve yetki limitleri ile konularını belirlemeye Yönetim Komitesi yetkilidir. Satınalma Komisyonuna işin mahiyetine göre Müessese dışından da eleman görevlendirilebilir. Bu hususda karar vermeye de Yönetim Komitesi yetkilidir.

  c) Satınalma Servisi Eliyle Satınalma; Satınalma Servisince, yapılacak araştırmaya istinaden Satınalma Komisyonundan geçirilmeksizin, Müessese Müdürünün onayı ile kesinleşen satınalmadır. Bu suretle yapılacak satınalma limiti, Yönetim Kurulunca her yıl belirlenir. Bu satınalmaların istek yazısındaki vasıflar gereğince veya numune suretiyle yapılması mümkün olup, şartname düzenlenmesi zaruri değildir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Komisyonların Çalışması

  Satınalma mevzularının bildirilmesi

  Madde 8 - Satınalma Şefliği ve ilgili Servisler İşletme Bütçesinin Yönetim Kurulunca onayını müteakip, komisyonun görev alanı içine giren satınalma mevzularını, Müessese Müdürünün onayından geçirmek suretiyle Satınalma Komisyonuna intikal ettirirler.

  Satınalma Komisyonu, 26 ncı maddenin hükümlerini de dikkate alarak, kendilerine intikal ettirilen mevzuların Satınalma Usulleri hakkında alacağı prensip kararını Yönetim Komitesinin Onayını müteakip Satınalma Şefliği ve ilgili servislere bildirir. Tüm satınalma organları işbu prensip kararına tabidir.

  Satınalma dosyası

  Madde 9 - İlgili servisler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlayacakları dosyaları ilgili Satınalma Komisyonu Başkanlığına bir yazı ile gönderirler.

  Satınalma dosyası, satınalma mevzuunu teşkil eden ticari şartname ve varsa teknik şartname ile satınalma konusu mal veya hizmetin özelliğine göre tespit edilecek hususları da kapsayacak şekilde hazırlanır.

  Tekliflerin tetkik, muayene ve mukayeseleri

  Madde 10 - İlgili Komisyonca lüzum görülmesi halinde teklifler ile ihaleye katılan istekliler hakkında her türlü araştırma ve inceleme ilgili servislerce yapılır. Sonuçlar bir rapor halinde Komisyona intikal ettirilir. İhtiyaç duyulduğu takdirde Müessese Müdürlüğünce ayrı bir araştırma ve inceleme komisyonu da kurulabilir.

  İlgili servislerin kadrosu, bu tetkiklerin yapılmasına yeterli olmadığı takdirde, bu hizmet Müessese dışından sağlanır. Buna Müessese Müdürü yetkilidir.

  Komisyon kararlarının alınması ve onayı

  Madde 11 - Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karara muhalif kalan üye muhalefet sebebini yazarak imzalar. Komisyon Başkan ve Üyeleri oylarından şahsen sorumludurlar.

  Satınalma Komisyonları tarafından verilen kararlardan her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen limitler dahilinde olanlar Müessese Müdürünün bu limitlerin üzerinde olan kararlar ise, Yönetim Komitesinin onayı ile kesinleşir.

  Komisyon kararlarının imzalanması

  Madde 12 - Komisyon kararlarının imzalanması ve onaylanmasını Başkan temin eder ve sonucunu Satınalma Şefliği ve ilgili servislere bildirir. Komisyon kararlarının aslı Komisyon arşivinde saklanır.

  Damga vergisi

  Madde 13 - Komisyon tarafından aksine bir karar alınmadıkça veya şartname ve sözleşme tasarısında kaydedilmedikçe satınalma kararı ile ilgili karar damga vergisi, Müessese tarafından karşılanır.

  Muamelât ve arşiv işleri

  Madde 14 - Muamelât ve arşiv işleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

  a) Satınalma Komisyonunun her türlü muamelât ve arşiv işleri Satınalma Servisi tarafından yürütülür.

  b) Geçici Satınalma Komisyonlarının raportörlüğü, Komisyon Başkanının sorumluluğu altında, Komisyon Başkanının tespit edeceği bir elemana yaptırılır. Geçici Satınalma Komisyonları, görevin bitiminden itibaren en geç iki hafta içerisinde, alınan kararların asıllarını sonuçlanmış olarak Satınalma Şefliğine teslim ederler.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Satınalmanın Duyurulması, Satınalma Usulleri, Teklif Verilmesi, Teminat İstenmesi

  Satınalmanın duyurulması

  Madde 15 - Satınalmalar teklif isteme, ilân veya mektupla duyurulur. Ayrıca, mahalli meslek teşekkülleri de durumdan haberdar edilebilir.

  a) İlândan amaç, özellik, mahiyet ve önemine göre satınalmaların uygun araçlarla ilgililere duyurulmasıdır. İlânlar, satınalma için piyasada olabileceği düşünülen mahallerde ilgililerin haberdar olmalarına ve hazırlıklarını yapmalarına imkân verecek şekilde yapılır.

  b) Mektupla teklif isteme usûlü, bahis konusu satınalma hakkında bu Yönetmelikhükümleri dairesinde satınalma ile ilgili isteklilerin tespit edilen adreslerine mektup yazılması suretiyle tekliflerinin istenmesidir. İlân veya mektuplarda, satınalma konusu olan mal veya hizmetin cins ve miktarının, teklif mektubunun verileceği yer ve zamanın, şartnamenin temin edileceği yerin ve ihaleye katılacak olanlar için şartname ve eklerinin bedelinin belirtilmesi mecburidir.

  Satınalma usulleri

  Madde 16 - Satınalmalarda aşağıda belirtilen usûller uygulanır.

  a) Mutemet eliyle alım usûlü,

  b) Pazarlık usûlü,

  c) Açık teklif usûlü,

  d) Kapalı teklif isteme usûlü.

  Mutemet eliyle alım usûlü

  Madde 17 - Satınalma ile ilgili eleman tarafından piyasada araştırma yapılmak suretiyle icra edilen, Müessese Müdürünün onayı ile kesinleşen satınalma usûlüdür.

  Bu suretle yapılacak satınalma limiti, her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilir.

  Bu satınalmaların istek yazısındaki vasıflar gereğince veya numune suretiyle yapılması mümkün olup, şartname düzenlenmesi zaruri değildir.

  Bu satınalmalar mutemetlerce alınacak avans yolu ile de yapılabilir.

  Pazarlık usûlü

  Madde 18 - İstekli veya istekliler ile satınalmaya yetkili olanlar arasında pazarlık yapılması usûlüdür.

  Bu usûl aşağıdaki durumlardan en az birinin meydana gelmesi halinde uygulanır.

  a) Bir mal veya hizmetin yalnız bir isteklinin elinde bulunması,

  b) Mal veya hizmetin özelliği, ivediliği veya önemi itibariyle satınalmanın muayyen bir istekliden yapılmasının lüzumu veya mal veya hizmetin açık teklife konulmasında fayda görülmemesi,

  c) Derhal onarımı gereken teknik arıza veya ani bir harabiyet sonucu taşıma aracı, makinaların onarım zarureti veya işletme malzemesinin işletmeyi durduracak ve Müessese zararını doğuracak bir seviyeye düşmesi,

  d) Müşterilerce ihtiyaçlarına binaen marka, tip, özellik, numune ve benzeri hususlar belirtilmek suretiyle malzeme talep edilmesi,

  e) Kapalı teklif isteme usûlü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonlarca uygun görülmediği takdirde veya açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usûlle ihale açılmazsa; Müessese yararının görülmesi durumunda, işin pazarlıkla yaptırılması zarureti. Bu usûlün tatbikinde satınalmayla görevli merciler, tespit edilerek bildirilen istekli veya istekliler ile pazarlık yapar. Pazarlık muhabere suretiyle de yapılabilir. İhale, şartname esaslarına uygun mal bulunamaması sebebiyle geri kalmış ise, zaruret nedeniyle şartname düzenlenmeyip, ihtiyaç ve istek yazılarında gösterilen özellikler veya numuneler esas tutulmakla yetinilebilir.

  Açık teklif usûlü

  Madde 19 - Açık teklif usûlüne göre ihaleler, isteklilerin satınalma komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

  Ancak; istekliler ilânda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlıklarına ulaşmış olmak şartıyla, tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

  İlânda belirtilen ihale saatinde, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamıyacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

  Tutanaktan sonra, ihaleye giremiyecekler ihale yerinden çıkartılır, diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

  İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar, bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekilmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

  Kapalı teklif isteme usûlü

  Madde 20 - İlân etmek veya doğrudan doğruya isteklilere mektup göndermek suretiyle kapalı teklif isteme usûlüdür.

  Diğer usûllerin uygulanması için bu Yönetmelikte gösterilen haller hasıl olmadıkça, yapılacak satınalmalar bu usûl dahilinde yürütülür.

  Teklif mektuplarının muhtevası

  Madde 21 - Teklif mektuplarında satınalma mevzuu mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli ve şartname ve eklerinin okunup aynen kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın açık olarak yazılması zorunludur.

  Teklif mektupları, fiyatın bildirildiği bir iç zarf ile şartnamesinde yazılı belgeleri ihtiva eden dış zarf olmak üzere iç içe konulmuş iki zarf ile gönderilir.

  Teklif mektuplarının verilmesi

  Madde 22 - Teklif mektupları belirtilen gün ve saate kadar Müesseseye verilir. Alınan teklifler bir tutanakla tespit edilir. Bu saatten sonra verilen teklif mektupları kabul edilmez. Posta ile gönderilen teklif mektuplarının belirtilen gün ve saate kadar satınalmaya yetkili mercilere gelmiş olması gerekir.

  Postada gecikmiş teklifler dikkate alınmaz.

  Müessese'ye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz ve ek teklif kabul edilmez.

  Teklif mektuplarının açılması

  Madde 23 - Usûlüne uygun olarak verilen veya gönderilen teklif mektupları, satınalma ile görevli merciler tarafından hazır bulunmak isteyen teklif sahipleri veya vekilleri huzurunda sıra ile açılır. Kimlerin ihaleye kabul edildiği hazır bulunanlara duyurulur. İhaleye kabul edilmeyen isteklilerin iç zarfları açılmayarak kendilerine veya vekillerine iade olunur. İhaleye kabul olunmayanlar komisyon toplantı mahallinden çıkarılır. Bundan sonra iç zarflar sıra ile açılarak yüksek sesle okunur.

  Komisyon oturum neticelerini bir tutanakla tespit eder.

  Teklif mektuplarındaki noksanlıklar

  Madde 24 - Teklif mektuplarındaki noksanlıklardan;

  a) Teklif edilen miktarın bildirilmemiş olması,

  b) Fiyatın bildirilmemiş veya şüphe ve karışıklığa meydan verecek şekilde yazılmış olması,

  c) Teknik özellik veya teslim müddet veya yerinin eksik olarak bildirilmiş olması,

  d) Teklifin imzasız olması,

  e) Ticari şartname ile teklif mektubuna ek olarak istenilen belgelerin eksik olması,

  f) İşin hususiyetine göre teklif mektubunda görülecek noksanlıklar,

  arz ettikleri öneme göre tekliflerin reddine sebep olabilir.

  Tenzilât teklifi

  Madde 25 - Herhangi bir usûl ile yapılan satınalmada, ilk teklif fiyatlarının belirlendiği günü takip eden üç iş günü içerisinde, kararlaştırılan en uygun bedelden %10'dan aşağı olmamak ve teklif edilen bedel üzerinden kesin teminat vermek şartıyla ihaleye iştirak etmiş olan istekli veya istekliler tarafından yapılan tenzilât teklifleri kabul edilebilir.

  Bu takdirde, teklifi en münasip olan istekli ile tenzilât teklifinde bulunan istekli veya istekliler arasında, bir defaya mahsus olmak üzere açık eksiltme yapılır.

  Teminat istenmesi

  Madde 26 - Satınalınacak mal ve hizmetlerin mahiyeti ve özellikleri, teminat alınmasını gerektiriyorsa, bu husus ve alınacak teminat miktarı işin selâmeti ve emniyeti de gözönünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Komitesince onaylanan prensip kararı ile belirlenir ve işin başlangıcında ilgililere duyurulur.

  Teminat olarak kabul edilecek değerler

  Madde 27 -Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır.

  a) Tedavüldeki Türk Parası,

  b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,

  c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

  Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

  İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

  Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

  Her ne surette olursa olsun, Müessesece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

  İhale serbestisi

  Madde 28 - Müessese ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

  Müessesenin ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbest olduğunun, şartname, ilân ve teklif isteme mektuplarında belirtilmesi mecburidir.

  Satınalma sonucunun bildirilmesi

  Madde 29 - Şartnamesinde aksine hüküm bulunmadığı durumda; Satınalmaya ait komisyon kararının yetkili merciler tarafından onaylandığı tarihten itibaren en geç opsiyon süresi içerisinde satınalmanın sonucu, kendisine ihale yapılan istekliye yazı ile bildirilir.

  Malzeme miktarının artırılması

  Madde 30 - Müessese dilerse yüklenicinin muvafakatini almak kaydıyla sözleşme konusu malzemeyi ilk ihale miktarını aşmamak kaydıyla, aynı şartlarla artırabilir.

  Avans

  Madde 31 - Mal ve hizmet alımlarında, şartnamesiyle, sözleşme tasarısında öngörülmek veya isteklilerin talep etmeleri ve satınalma organlarınca kabul edilmesi kaydıyla, ihale bedelinin % 25'ine kadar avans verilebilir. % 25'in üzerindeki avanslar ise, Yönetim Komitesi Kararıyla verilir. Verilecek avansın gerekçesi ilgili kararda belirtilir.

  Satınalmalarda avans tutarının % 50 fazlasıyla kati süresiz banka avans teminat mektubu karşılığında avans verilebilir. Avansı verip vermemekte ve miktarını tesbitte Müessese serbesttir.

  Satıcıların tanınması ve piyasaların takibi

  Madde 32 - Satıcıların tanınması ve piyasaların takibinde aşağıdaki işlemler uygulanır :

  Satınalma organları satınalınacak mal ve hizmetler için bunların satışları ile iştigal eden firmaların isim ve adreslerini tespit ederek bunların (ithalatçı, imalatçı, toptancı veya acenta gibi) durumlarıyla, sermaye ve iş kabiliyetlerini Ofis nezdindeki sadakat durumlarını resmi kaynaklardan mümkün olduğu kadar bilgi alarak inceledikten sonra, bu hususlarda her firma için temin ettikleri bilgileri bilgisayar kayıtlarına veya düzenleyecekleri firma repertuvarına geçirerek muhafaza ederler. Ayrıca, malın fiyat ile ilgili değişiklikleri veya yerine geçerli olabilecek yeni ürünleri ve bunların firmalarını da takip ederler. Satınalma organı, satınalınacak mal ve hizmetlerin iç piyasaya ait fiyat dalgalanmalarının yönlerini tayine ve bu hususta mümkün olduğu kadar özel ve resmi kaynak ile yayınlardan yararlanarak sıhhatli etüdler yapmaya özen gösterir.

  ALTINCI BÖLÜM : Sözleşme ve Şartnameler, Fesih Hükümleri

  Sözleşme tasarıları ve şartnamelerin onayı

  Madde 33 - Tip sözleşme tasarıları ve ticari şartnameler Satınalma Şefliği tarafından hazırlanarak Yönetim Komitesinin onayından geçirilir.

  Satınalma mevzuuna ait teknik şartnameler, ilgili servis tarafından hazırlanarak Müessese Müdürünün onayından geçirilir.

  Fesih hükümleri

  Madde 34 - Fesih hükümleri aşağıda gösterilmiştir.

  a) Yaptırılacak işe ait ihalenin kendisine yapıldığına dair bildirim tarihinden itibaren, 15 gün içerisinde istekli, Müesseseye müracaat ederek kesin teminatını vermeye ve bütün masrafları kendisine ait olmak üzere sözleşme yapmaya mecburdur. Bu süre zaruret halinde Müessese Müdürlüğünce uzatılabilir. Aksi takdirde, ayrıca protesto çekmeye ve bir hüküm almaya gerek kalmaksızın isteklinin teminatı irad kaydolunur. Durum istekliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içerisinde kesin teminatı vermeyen veya verilen siparişi kabul etmeyen yahut sözleşme imzalamayan isteklilerden ihale bedeli üzerinden, her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen oranlarda ayrıca cezai şart alınır.

  b) Sözleşmenin aktinden sonra yüklenici, sözleşme hükümlerine kısmen veya tamamen riayet etmez veya taahhüdünü yerine getirmez ise, protesto keşidesini müteakip, bir hüküm almaya hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshetmeye Müessese yetkilidir. Sözleşme feshedildiği takdirde yüklenicinin kesin teminatı irad kaydolunur. Durum yükleniciye yazılı olarak bildirilir. Fesih halinde taahhüdün ifa olunmayan kısmına ait tutarın her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen oranında ayrıca cezai şart alınır. Bu hallerde ayrıca yüklenici nam ve hesabına ihaleye çıkılmaz. İrad kaydolunan teminat cezai şarttan mahsup edilmez. Yüklenicinin borç ve alacağı tasfiye edilir.

  c) Yüklenici iflâs ederse sözleşme fesholunur ve teminat irad kaydedilir, (b) bendi hükmü uygulanır.

  d) Hakiki şahıs olan yüklenicinin ölümü halinde teminat geri verilir ve sözleşme hükümsüz addedilir. Bununla beraber 45 gün içerisinde lüzumlu teminatı vererek taahhüdün yapılmasına talip olan varislere aynı hükümleri ihtiva etmek şartıyla, mevcut sözleşmeyi devre Müessese yetkilidir.

  e) Herhangi bir suçtan tevkif edilip, mevkufiyeti 30 günden fazla olduğu takdirde, Müessesece kabul edilebilecek bir vekil göstermek sureti ile yüklenici işe devam edebilir. Aksi takdirde sözleşme feshedilir, (b) bendi hükmü uygulanır.

  f) Sözleşmeye bağlanan ihale mevzuu iş, Müessesenin izni olmadıkça başkasına devredilemez. Aksi takdirde sözleşme feshedilir ve (b) bendi hükmü uygulanır. Bu takdirde yüklenici hiç bir hak talep edemez.

  g) Yüklenicinin askere çağrılması halinde işi yürütmek üzere Müessesece kabul edilebilecek bir vekil tayin etmeye mecburdur. Bu vekil işin sonuna kadar yüklenicinin bütün yetki ve sorumluluğuna sahip bulunacaktır. Yüklenici askeri hizmete çağrıldığını ileri sürerek taahhütten vazgeçemez. Aksi takdirde (b) bendi hükmü uygulanır.

  Sözleşme ve şartnamelere konulması mecburi hükümler

  Madde 35 - Çeşitli satınalmalara ait ticari şartnamelerle, yapılacak sözleşmelere aşağıdaki hükümlerin konulması mecburidir.

  a) 34 üncü maddenin uygun görülen hükümleri,

  b) Bu Yönetmeliğin, isteklilerin müracaat şekillerini tespit eden hükümleri,

  c) Genel mevzuat, ticari teamüllerin gerektirdiği diğer hususlar,

  d) 36 ncı madde hükmü.

  Şartnamelerle sözleşme hükümleri arasında aykırılık

  Madde 36 - Satınalmaya esas olan teknik ve ticari şartnamelerin hükümleri ile bunlara dayanılarak akdedilecek sözleşme hükümleri arasında aykırılık olduğu takdirde, bunlardan Müessese lehine olanlar tatbik edilir.

  İhaleye katılamayacak olanlar

  Madde 37 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

  a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

  b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

  c) Ofisin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

  d) Ofisin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

  e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

  f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

  İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

  Ofis bünyesinde bulunan veya Ofis ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler Müessesenin ihalelerine katılamazlar.

  Ayrıca, 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümlerine de uyulması zorunludur.

  Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

  Yasak fiil veya davranışlar

  Madde 38 - İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

  a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

  b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

  c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

  d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

  e) 37 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

  Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Yönetmeliğin Yedinci bölümünde belirtilen hükümler uygulanır.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu

  İhalelere katılmaktan yasaklama

  Madde 39 - 38 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, Kamu İhale Kanununun 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

  Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

  İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, Ofisçe o ihaleye iştirak ettirilmiyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Ofis tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

  Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

  Ofis, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştığı takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

  İsteklilerin ceza sorumluluğu

  Madde 40 - Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktansonra tespit edilmiş olsa dahi, 38 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  Hükmolunacak cezanın yanısıra, Ofisçe 39 uncu maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 39 uncu maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

  Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

  Madde 41 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmetisunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 39 ve 40 ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Geçici Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış olan işler tabi oldukları esas ve usule göre sonuçlandırılır.

  Yürürlük

  Madde 42 - Bu Yönetmelik 5/5/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 43 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100