Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

  Devlet Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25881

  BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç, kapsam ve dayanak

  Madde 1 - (Değişik madde: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/1.mad)

  Bu Yönetmelik;

   a) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması"nın 22 nci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III" ün,

   b) Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması"nın 23 üncü maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III" ün,

   c) Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması"nın 11 inci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol B" nin,

   ç) Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması"nın 20 nci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II" nin,

   d) Avrupa Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi'nin 19 Aralık 2006 tarih ve 3/2006 Sayılı Kararı ile tadil edilen tarım ürünleri ticaret rejimine ilişkin 25 Şubat 1998 tarih ve 1/98 Sayılı Avrupa Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı'na ek "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 3" ün,

   e) Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında bir Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Anlaşma"nın 20 nci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III" ün,

  f) (Ek bent: 17/10/2007- 26673 S.R.G Yön/1.md.) Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Serbest Ticaret Anlaşmasının" 3 üncü maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine ilişkin Protokol B'nin

   uygulanmasına dair usul ve esasları düzenler.

  Tanımlar

  Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen;

  Anlaşma: (Değişik tanım: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/2.mad) Türkiye Cumhuriyeti ile 1 inci maddede yer alan ilgili ülke arasındaki Anlaşmayı,

  Taraflar: (Değişik tanım: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/2.mad) Türkiye Cumhuriyeti ve 1 inci maddede yer alan ilgili ülkeleri,

  Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,

  Menşe İspat Belgesi: EUR.1 Dolaşım Sertifikası, EUR-MED Dolaşım Sertifikası, Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanını,

  EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Sertifikaları: Menşeli ürünlerin Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Müsteşarlık tarafından yetkili kılınacak kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, örnekleri EK III (a) ve EK III (b)'de yer alan Formları,

  EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Sertifikaları Başvuru Formu: İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları talep edilmek üzere doldurulması gereken, örnekleri EK III (a) ve EK III (b)'de yer alan Formları,

  Fatura Beyanı ve EUR-MED Fatura Beyanı: İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, metni EK IV (a) ve (b)'de yer alan, usulüne uygun olarak yapılan Beyanları,

  İmalat: Montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutmayı,

  Madde: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça veya aksamlar ve benzerini,

  Ürün: Bilahare başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa bile, imal edilmiş ürünü,

  Eşya: Hem madde hem de ürünü,

  Gümrük Kıymeti: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII'nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Gümrük Kıymetine İlişkin 1994-Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması'na göre tespit edilen kıymeti,

  Fabrika Çıkış Fiyatı: Ürün için taraf ülkelerden birinde, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibarıyla ödenen, kullanılan bütün madde kıymetlerinin dahil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenmiş veya ödenecek yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı,

  Maddelerin Kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti, bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ise taraf ülkelerden birinde maddeler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı,

  Menşeli Madde Kıymeti: "Maddelerin Kıymeti" tanımına uygun olarak, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanan, bu tür maddenin gümrük kıymetini,

  Katma Değer: (Değişik tanım: 05/03/2006-26099 S.R.G. Yön/2.mad) Fabrika çıkış fiyatından eşyaya dahil edilen, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan ve kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkeler menşeli her bir maddenin gümrük kıymetinin veya bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ilgili taraf ülkede veya Türkiye'de bu madde için ödenmiş ilk doğrulanabilir fiyatın çıkarılması ile bulunan değeri,

  Fasıllar ve Pozisyonlar: Bu Yönetmelikte "Armonize Sistem" veya "AS" olarak geçen, Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi'ni oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonları (dört haneli kodlar),

  Sınıflandırma: Belirli bir pozisyonda ürün veya maddelerin sınıflandırılmasını,

  Sevkiyat: Ya bir ihracatçıdan bir alıcıya birlikte gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,

  (Ek tanım: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/2.mad) Topluluk: Avrupa Topluluğunu,

    (Ek tanım: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/2.mad) Karar: Yönetmeliğin 1 inci maddesinin (d) bendinde belirtilen, Türkiye Cumhuriyeti ile Topluluk arasında tarım ürünleri ticaret rejimine ilişkin Ortaklık Konseyi Kararını,

  ifade eder.

  "Ülkeler" tabiri karasularını da içerir.

  İKİNCİ KISIM : Menşeli Ürünler

  BİRİNCİ BÖLÜM : Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Şartları

  Menşe kuralı

  Madde 3 - ( Değişik madde: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/3.mad)

  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler taraf ülkelerden biri menşeli kabul edilir:

   a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtildiği şekilde, tamamen ilgili taraf ülkede elde edilen ürünler,

   b) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde, ilgili taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş maddeler ihtiva ederek anılan taraf ülkede elde edilmiş ürünler.

   Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına Ek Protokol 4 hükümleri çerçevesinde Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) menşeli eşya, bu Yönetmelik çerçevesinde Topluluk menşeli olarak kabul edilir."

  Menşe kümülasyonu

  Madde 4- Kümülasyon uygulamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

  a) (Değişik Bent: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/4.mad) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak, Türkiye, İsviçre (Lihtenştayn dahil), İzlanda, Norveç veya Avrupa Topluluğu menşeli maddeler, Türkiye veya ilgili taraf ülkede bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen işlemlerin ötesinde bir işlemden geçmiş olmaları şartıyla, Türkiye veya ilgili taraf ülkede elde edilmiş bir ürün içine dahil edildikleri takdirde, Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli olarak kabul edilirler. Bu maddelerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez. Lihtenştayn Prensliği, İsviçre ile gümrük birliği oluşturmuş olup, Avrupa Ekonomik Alanına İlişkin Anlaşmaya taraftır.

  b) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak Faroe Adaları veya 27 ve 28 Kasım 1995 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa-Akdeniz Konferansında kabul edilen Barselona Deklarasyonuna dayanarak Avrupa-Akdeniz ortaklığına katılan, Türkiye hariç ülkeler [2] menşeli maddeler, Türkiye veya ilgili taraf ülkede bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen işlemlerin ötesinde bir işlemden geçmiş olmaları şartıyla, Türkiye veya ilgili taraf ülkede elde edilmiş bir ürün içine dahil edildikleri takdirde, Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli olarak kabul edilirler. Bu maddelerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.

  c) Bir taraf ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlem bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen işlemlerin ötesine geçmez ise, yalnızca o taraf ülkede eklenen katma değerin, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli kullanılan maddelerin kıymetini geçmesi halinde elde edilen ürün menşeli olarak kabul edilir. Eğer bu gerçekleşmez ise, ilgili taraf ülkedeki imalat işlemlerinde kullanılan en yüksek kıymete sahip olan ürün dikkate alınarak elde edilen ürün, o ülke menşeli olarak kabul edilir.

  d) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ülkelerden biri menşeli olup, ilgili taraf ülkede hiçbir işçilik veya işleme uğramamış ürünler, bu ülkelerden birine ihraç edilmeleri halinde menşeli ürün statülerini korurlar.

  e) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin uygulanması için, elde edilen ürünlerin Türkiye veya ilgili taraf ülkede müteakip işçilik veya işleme tabi tutulması halinde Türkiye, Tunus, Cezayir veya Fas'ta yapılan işçilik veya işlem Türkiye'de yapılmış gibi mütalaa edilir. Bu hüküm gereğince menşeli ürünlerin anılan ülkelerin iki veya daha fazlasında elde edilmesi halinde bu ürünler ancak gerçekleştirilen işçilik veya işlemin bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen işlemlerin ötesinde olması kaydıyla Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli kabul edilir. [3]

  f) Bu maddede düzenlenen kümülasyon sadece, dahil edilen maddeler veya ürünlerin bu Yönetmelikteki kurallarla aynı menşe kurallarının uygulanması ile menşeli ürün statüsünü elde ettikleri takdirde uygulanabilir.

  g) Müsteşarlık bu madde hükümlerinin ve bu hükümlerden doğacak sonuçların tatbikini mümkün kılacak düzenlemeler sonuçlandırıldıktan sonra uygulamanın başlangıç tarihi ile diğer düzenlemeleri genel bir tebliğ ile duyurur.

  Tamamen elde edilmiş ürünler

  Madde 5- Aşağıda belirtilen ürünlerin tamamen taraf ülkelerden birinde elde edilmiş oldukları kabul edilir:

  a) Kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler,

  b) Taraf ülkede hasat edilen bitkisel ürünler,

  c) Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar,

  d) Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,

  e) Taraf ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler,

  f) Taraf ülke karasuları dışında kendi gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler,

  g) Münhasıran bu maddenin (f) bendinde belirtilen ürünlerden, kendi fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler,

  h) Taraf ülkede toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait, sadece sırt geçirmeye veya atık olarak kullanılmaya elverişli kullanılmış lastikler dahil olmak üzere, kullanılmış maddeler,

  i) Taraf ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar,

  j) Kendi karasuları dışındaki deniz toprağı veya deniz toprağı altı ile ilgili münhasır işletme haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler,

  k) Münhasıran bu maddenin (a) ila (j) bentlerindeki ürünlerden üretilmiş eşya.

  Bu maddenin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde geçen 'kendi gemileri' ve 'kendi fabrika gemileri' tabirleri sadece;

  1) Bir taraf ülkede kayıtlı veya tescilli,

  2) Anılan taraf ülke bayrağı altında seyreden,

  3) En az % 50'sine bu taraf ülke vatandaşları tarafından sahip olunan veya; idare merkezinin taraf ülkelerden birinde bulunduğu, müdür veya müdürlerinin, Yönetim veya Denetleme Kurulu Başkanı ve bu kurulların üyelerinin çoğunluğunun bu taraf ülke vatandaşı olduğu ve ilaveten ortaklık veya limited şirket durumunda sermayesinin en az yarısının taraf ülkelere veya bunların kamu kuruluşları veya vatandaşlarına ait olduğu bir şirket tarafından sahip olunan,

  4) Yönetici ve yetkilileri bu taraf ülke vatandaşı olan,

  5) Mürettebatının en az % 75'i bu taraf ülke vatandaşı olan

  gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.

  Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler

  Madde 6- Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre tamamen elde edilmemiş ürünler, EK II'de yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler. EK II'de yer alan listede belirtilen şartlar, Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için, bu ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan maddeler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri göstermekte olup, sadece bu maddelerle ilgili olarak uygulanır. Aynı şekilde, eğer söz konusu listede o ürün için belirtilen şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün, başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine uygulanamaz ve bu malların imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan maddeler dikkate alınmaz.

  Birinci fıkraya rağmen, listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler, ancak;

  a) Toplam kıymetlerinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmemesi,

  b) Menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan yüzdelerin, bu bendin uygulanması suretiyle aşılmaması

  koşullarıyla kullanılabilirler. Bu fıkra, Armonize Sistemin 50 ila 63 üncü Fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz.

  Bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri, üretim sırasında gerçekleştirilen işlem veya işçiliğin bu Yönetmeliğin 7 nci madde hükümlerine göre yetersiz sayılmadığı hallerde uygulanır.

  Yetersiz işçilik veya işlem

  Madde 7- Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler, menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik veya işlemler olarak kabul edilir:

  a) (Değişik Bent: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/5.mad) Nakliyat ve depolama süresince ürünlerin iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler,

  b) Ambalaj, ayırma ve birleştirme,

  c) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma,

  d) (Değişik Bent: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/5.mad) Dokuma kumaşları ütüleme veya presleme,

  e) Basit boyama ve cilalama işlemleri,

  f) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam beyazlatma, parlatma ve perdahlama,

  g) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri,

  h) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, çekirdeklerini çıkarma, zarlarını ayıklama,

  i) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme,

  j) (Değişik Bent: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/5.mad) Maddelerden setler oluşturma dahil, eleme, kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, kalibrasyon ve eşleştirme.

  k) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri,

  l) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri,

  m) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri,

  n) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması,

  o) (a) ila (n) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması,

  p) Hayvan kesimi.

  Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin bu maddenin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, taraf ülkelerden birinde gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar, Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar

  Nitelendirme birimi

  Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında nitelendirme birimi, AS Nomanklatürünü kullanmak suretiyle sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli bir üründür.

  Buna göre,

  a) Muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize Sistemde tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürün bir bütün olarak nitelendirme birimidir.

  b) Bir sevkiyat, Armonize Sistemde aynı pozisyon içinde sınıflandırılan, belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir.

  Armonize Sistemin 5 sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dahil ediliyorsa, menşeinin tespiti açısından da dahil edilir.

  Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam

  Madde 9- Bir cihaz, makina, alet veya aracın parçası beraberinde teslim edilen, normal olarak bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan ve bu nedenle ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu cihaz, makina, alet veya araç içinde mütalaa edilir.

  Setler

  Madde 10- Armonize Sistemin 3 sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, kendisini meydana getiren tüm ürünler menşeli ürün ise, o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise, menşeli olmayan ürünlerin kıymetinin setin fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmemesi koşuluyla, set bir bütün olarak o ülke menşeli kabul edilir.

  Etkisiz unsurlar

  Madde 11- Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek;

  a) Enerji ve yakıtın,

  b) Tesis ve teçhizatın,

  c) Makine ve aletlerin,

  d) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın

  menşeini belirlemek gerekmez.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Ülkesel Gereklilikler

  Ülkesellik ilkesi

  Madde 12- İkinci Kısım'da yer alan menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin koşullar, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, taraf ülkelerden birinde kesintisiz olarak yerine getirilmelidir.

  Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, taraf ülkelerden birinden başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri gelmesi halinde;

  a) Geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu, ve

  b) Söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı

  gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, menşeli olmadığı kabul edilir.

  İkinci Kısım'da belirlenen kurallar uyarınca kazanılan menşe statüsü, taraf ülkelerin birinden ihraç edilen ve daha sonra yeniden ithal edilen maddeler üzerinde, taraf ülkeler dışında yapılan işçilik veya işlemden, aşağıdaki koşulların sağlanması halinde etkilenmeyecektir:

  a) Söz konusu maddeler tamamen taraf ülkelerden birinde elde edilmişler veya ihraç edilmelerinden önce bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen yetersiz işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmişlerse, ve

  b) Gümrük idareleri; geri gelen eşyanın, ihraç edilen maddelerin işçilik veya işlemden geçirilmesi ile elde edildiği ve bu madde hükümlerinin uygulanması ile taraf ülkeler dışında kazanılan toplam katma değerin, menşe statüsü talebine konu nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu aşmadığı hususlarında ikna edilmişlerse.

  Bu maddenin üçüncü fıkrası amaçları açısından, İkinci Kısım'da düzenlenen menşe statüsünün kazanılması için gerekli koşullar, taraf ülke dışında yapılan işçilik ve işlemlere uygulanamaz. Fakat, nihai ürünün menşe statüsünün belirlenmesinde, ürüne dahil edilen menşeli olmayan tüm maddeler için EK II'deki listede belirlenen bir azami kıymet koşulu bulunduğu durumda, ilgili taraf ülkede ürüne dahil edilen menşeli olmayan maddelerin toplam kıymeti ile bu madde hükümlerinin uygulanmasıyla, taraf ülke dışında kazanılmış toplam katma değer birlikte dikkate alındığında, belirlenen yüzdeyi aşmayacaktır.

  Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümlerinin uygulanması amacıyla, "toplam katma değer", orada dahil edilen maddelerin kıymetlerini de içerecek şekilde, taraf ülke dışında oluşan tüm maliyetleri ifade eder.

  Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümleri, EK II'deki listede düzenlenen koşulları yerine getirmeyen veya sadece bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan genel tolerans kuralının uygulanması ile yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olduğu kabul edilen ürünler için uygulanmaz.

  Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümleri Armonize Sistemin 50 ila 63. fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz.

  Taraf ülke dışında yapılan ve bu madde hükümleri tarafından kapsanan türde, herhangi bir işçilik veya işlem, hariçte işleme veya ilgili diğer düzenlemeler vasıtasıyla yürütülür.

  Doğrudan nakliyat

  Madde 13- Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece, bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, taraf ülkeler arasında doğrudan nakledilen ürünler veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu diğer ülkeler üzerinden nakledilen ürünler için uygulanır. Bununla beraber tek bir sevkiyata konu ürünler, aktarma veya geçici depolama yoluyla, ancak transit geçtikleri veya depolandıkları ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında kalmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları şartıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilirler.

  Menşeli ürünler taraf ülkeler dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile nakledilebilirler.

  Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerin ibrazı yoluyla yapılır:

  a) İhracatçı ülkede düzenlenmiş transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı ya da,

  b) Transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen, ürünlerin;

  1) Tam bir tanımını veren,

  2) Boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve varsa kullanılan gemilerin veya diğer nakil araçlarının adlarını belirten,

  3) Transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen

  bir sertifika veya,

  c) Bunların temin edilememesi halinde, ikame kanıtlayıcı belgeler.

  Sergiler

  Madde 14- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu ülkeler dışında, taraflardan birisince bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında diğer tarafa ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, gümrük idarelerinin;

  a) İhracatçının bu ürünleri taraflardan birisinden serginin düzenlendiği ülkeye naklettiği ve burada sergilediği,

  b) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından diğer taraftaki bir kimseye satıldığı veya tasarrufuna verildiği,

  c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği durumunu koruyarak sevk edildiği, ve

  d) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmadığı

  hususlarında ikna edilmesi kaydıyla, ithallerinde Anlaşma hükümlerinden yararlanırlar.

  Beşinci Kısım hükümlerine uygun olarak bir menşe ispat belgesi düzenlenmeli veya hazırlanmalı ve normal usullere uygun olarak ithalatçı ülke gümrük yetkililerine ibraz edilmelidir. Bu belge üzerinde serginin adı ve adresi belirtilmelidir. Gerektiği takdirde ürünlerin durumu ve sergilenmelerine ilişkin koşullar hakkında ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.

  Bu maddenin birinci fıkrası, yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda özel amaçla düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre içinde ürünün gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösteri veya teşhirlerine uygulanır.

  DÖRDÜNCÜ KISIM : Geri Ödeme veya Muafiyet

  Gümrük vergilerinde geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanması

  Madde 15 - (Değişik madde: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/6.mad)

  Beşinci Kısım hükümlerine uygun olarak menşe ispat belgesi düzenlenen veya hazırlanan,

   a) Taraf ülkelerden veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olan ürünlerin imalatında kullanılıp taraf ülkelerden veya 4 üncü maddede belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olmayan maddeler, taraf ülkelerde,

   b) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Armonize Sistemin 3 üncü Faslı ile 1604 ve 1605 pozisyonlarında yer alan Avrupa Topluluğu menşeli ürünler, Avrupa Topluluğunda,

   her ne türde olursa olsun gümrük vergilerinin geri ödenmesine veya bunlardan muafiyete tabi değildir.

   Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yasak;

   a) Taraflardan herhangi birisinde imalatta kullanılan maddelere uygulanabilen gümrük vergisi veya eş etkili vergilerin kısmen veya tamamen iadesi veya muaf tutulması veya ödenmemesi yönündeki her türlü düzenlemeye, 

   b) Ürünlerin söz konusu maddelerden elde edilip ihraç edildiği ve dahilde kullanım için alıkonmadığı hallerde,

   c) Bu tür iade, muafiyet veya geri ödemelerin açıkça veya aynı etkiyi doğuracak şekilde geçerli olduğu durumlarda,

   uygulanır.

   Bir menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, menşeli olmayan maddeler kullanılarak üretilen ilgili ürünlere geri ödeme sağlanmadığını ve bu maddelere uygulanabilen tüm gümrük vergileri ile eş etkili vergilerin fiilen ödendiğini ispat eden tüm geçerli belgeleri gümrük yetkililerinin talebi üzerine herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazır olmalıdır.

   Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ambalajlara, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen aksesuar, yedek parça ve aksama ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen set halindeki ürünlere, menşeli olmadıkları durumlarda uygulanır.

   Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümleri, yalnızca Anlaşma veya Kararın uygulandığı türden maddeler için geçerlidir. Ayrıca bu hükümler, Anlaşma veya Karar hükümleri uyarınca ihracatta uygulanabilen tarım ürünleri için ihracat iadesi sisteminin işlemesine engel teşkil etmezler.

   Ürünler, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli olarak kabul ediliyorlarsa bu maddenin birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

   Bu maddenin birinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Anlaşma kapsamındaki işlemlerde 31 Aralık 2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere Armonize Sistemin 1 ila 24 üncü fasıllarında yer alan ürünler hariç olmak üzere, aşağıdaki koşullar çerçevesinde menşeli ürünler imalatında kullanılan maddelerin tabi olduğu gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin geri ödenmesi veya bunlardan muafiyet düzenlemeleri uygulanabilir:

   a) Türkiye veya Anlaşma'ya taraf diğer ülkede yürürlükte bulunan gümrük vergilerinin % 5'i veya daha düşük oranları, Armonize Sistem'in 25 ila 49 uncu ve 64 ila 97 nci fasıllarındaki ürünler açısından hükmünü sürdürür.

   b) Türkiye veya Anlaşma'ya taraf diğer ülkede yürürlükte bulunan gümrük vergilerinin % 10'u veya daha düşük oranları, Armonize Sistem'in 50 ila 63 üncü fasıllarındaki ürünler açısından hükmünü sürdürür.

    (Değişik fıkra: 17/10/2007- 26673 S.R.G Yön/2.md.) Altıncı ve yedinci fıkra hükümleri İsrail, Avrupa Topluluğu ve EFTA Ülkeleri ile tercihli ticarette uygulanmaz.

  BEŞİNCİ KISIM : Eşyanın Menşeinin İspatına İlişkin İşlemler

  BİRİNCİ BÖLÜM : Eşyanın Menşeinin İspatı

  Menşe ispat belgeleri

  Madde 16- Taraflardan biri menşeli ürünler, diğer taraf ülkeye ithal edilmeleri sırasında, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanırlar:

  a) Bir örneği EK III (a)'da yer alan bir EUR.1 Dolaşım Sertifikası,

  b) Bir örneği EK III (b)'de yer alan bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası,

  c) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, metni EK IV(a) ve EK IV(b)'de bulunan, ilgili ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan bir beyan (bundan sonraki bölümlerde "Fatura Beyanı" veya "EUR-MED Fatura Beyanı" olarak atıfta bulunulacaktır).

  Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine rağmen, bu Yönetmelik çerçevesinde menşeli ürünler, bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen durumlarda, yukarıda atıfta bulunulan belgelerden herhangi birisinin ibraz edilmesine gerek bulunmaksızın Anlaşmadan yararlanırlar.

  Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen Anlaşmalar kapsamında, bu ülkelerde düzenlenmiş EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası, Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı eşliğinde, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki gümrük birliği kapsamında olan Avrupa Topluluğu menşeli eşyanın Türkiye'ye ithalinde, 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve 23 Kasım 1970 tarihli Katma Protokol çerçevesinde yapılan düzenlemeler ile öngörülen tercihli tarife uygulanır.

  Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan ülkelerden biri menşeli eşyanın, anılan maddede zikredilen bir başka ülkeden EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası, Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı eşliğinde Türkiye'ye ithalinde, Türkiye ile eşyanın menşeli olduğu ülke arasında mevcut düzenlemeler ile öngörülen tercihli tarife uygulanır.

  Fatura beyanı

  Madde 17- Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak düzenlenir:

  a) Söz konusu Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı;

  1) Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi çerçevesinde bir Onaylanmış İhracatçı tarafından, veya

  2) Toplam kıymeti 6000 EURO'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla kaptan müteşekkil bir sevkiyat için, herhangi bir ihracatçı tarafından,

  hazırlanabilir.

  b) (Değişik Bent: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/7.mad.; Değişik bent: 17/10/2007- 26673 S.R.G Yön/3.md. ) Fatura Beyanının uygulanabileceği durumlar, (c) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilmiştir:

   1) Fatura Beyanı söz konusu ürünlerin Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye ve Mısır arasındaki tercihli ticaretinde;

   i) 4 üncü maddede belirtilen diğer ülkelerden biri ile kümülasyon uygulanmaksızın yukarıda anılan ülkeler menşeli olduğunun kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,

   ii) Söz konusu ürünlerin, 4 üncü maddede belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, anılan ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi

   durumunda uygulanabilir. (ii) paragrafının uygulanmasında söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir.

   2) Fatura Beyanı, söz konusu ürünlerin Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA Ülkeleri arasındaki tercihli ticaretinde;

   i) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,

   ii) Söz konusu ürünlerin, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, 4 üncü maddede belirtilen ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi

   durumunda uygulanabilir. (ii) paragrafının uygulanmasında söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir.

   3) Fatura Beyanı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanması ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla söz konusu ürünlerin Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli olduğunun kabulü durumunda uygulanabilir.

   c) (Değişik Bent: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/7.mad.; Değişik bent: 17/10/2007- 26673 S.R.G Yön/3.md. ) EUR-MED Fatura Beyanı, söz konusu ürünlerin Türkiye, ilgili taraf ülke veya 4 üncü maddede belirtilen ve kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü, Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi ve

   1) Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye ve Mısır arasındaki tercihli ticarette;

   i) 4 üncü maddede belirtilen ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması veya,

   ii) Ürünlerin 4 üncü maddede belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya,

   iii) Ürünlerin varış ülkesinden, 4 üncü maddede belirtilen diğer ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi;

   2) Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA Ülkeleri arasındaki tercihli ticarette ise;

   i) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması veya,

   ii) Ürünlerin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya,

   iii) Ürünlerin varış ülkesinden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi,

   durumunda düzenlenir.

   d) (Değişik Bent: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/7.mad.;) EUR-MED Fatura Beyanı'na aşağıdaki İngilizce ibarelerden biri yazılır:

   1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması suretiyle menşe kazanılmışsa, "CUMULATION APPLIED WITH" (Ülkenin/Ülkelerin ismi),

   2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın menşe kazanılmışsa "NO CUMULATION APPLIED".

  e) Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı'nda bulunan ihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin gümrük idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

  f) Fatura beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı ihracatçı tarafından, metni EK IV(a) ve EK IV(b)'de yer alan, Anlaşmada aynı ekte belirtilen dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuatıyla uyumlu olan beyanın, fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile damgalanması veya basılması suretiyle hazırlanır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir; bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır.

  g) Fatura beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi çerçevesinde onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı'nı kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.

  h) Bir Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı, ihracatçı tarafından, kapsadığı ürünlerin ihracatı esnasında veya ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra da hazırlanabilir.

  İKİNCİ BÖLÜM : EUR.1 Dolaşım Sertifikaları ve EUR-MED Dolaşım Sertifikaları'nın Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri

  EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve EUR-MED Dolaşım Sertifikası'nın şekli, basımı ve dağıtılması

  Madde 18- EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası, EK III(a) ve EK III(b)'de belirlenen form ve niteliklere uygun olarak ve seri numaraları verilerek Müsteşarlık veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş tarafından bastırılır ve ihtiyaca göre dağıtılır.

  EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası, yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından, birer örneği EK III(a) ve EK III (b)'de yer alan EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası ile başvuru formunun bu Yönetmeliğe uygun olarak doldurulması suretiyle yazılı başvurusu üzerine düzenlenir.

  EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının doldurulması

  Madde 19- İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları ve Başvuru Formlarını, bu Sertifikaların arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldururlar.

  a) Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre;

  1) (Değişik alt bend: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/3.mad) Sertifikalar Anlaşmada belirtilen dillerden birinde veya Fransızca1 olarak ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur. (1Bu ibare, sadece Fas ile ticarette kullanılabilecektir.)

  2) Sertifikalar yazı makinası veya elle doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır.

  3) Sertifika üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış sözcük ve ilaveler bulunmamalı, değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilerek, gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin Sertifikayı düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

  4) Sertifikada kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir çizgi çekilerek, kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.

  5) Sertifikalarda kayıtlı eşyanın, net tanınmalarına olanak verecek şekilde ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmeleri gerekir.

  Ayrıca ihracatçılar veya yetkili kanuni temsilcilerinin, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası Başvuru Formlarının arka yüzünde yer alan İhracatçı Beyanı'nda belirtilen hususları yer ve tarih göstererek imza ile teyit etmeleri gerekmektedir.

  b) (Değişik Bent: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/8.mad) İhracatçı Beyanı, eşyanın menşeinin tespitini teminen, ihracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından;

   1) Eşyanın imalatında kullanılan, Türkiye dahil bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde anılan ülkeler menşeli maddeler,

   2) Bu maddeler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilik,

   3) Eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan maddelere uygulanan işlem ve işçiliğin bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK II)'deki listede belirtilen şartları sağladığı,

   hususlarını da kapsayacak şekilde, eksiksiz olarak doldurulur ve bu hususları destekleyici tüm belgeler ibraz edilir.

   c) (Değişik Bent: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/8.mad.; Değişik bent: 17/10/2007- 26673 S.R.G Yön/4.md. ) EUR.1 Dolaşım Sertifikasının düzenlenebileceği durumlar, (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilmiştir.

   1) EUR.1 Dolaşım Sertifikası, söz konusu ürünlerin Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye ve Mısır arasındaki tercihli ticaretinde;

   i) 4 üncü maddede belirtilen diğer ülkelerden biri ile kümülasyon uygulanmaksızın yukarıda anılan ülkeler menşeli olduğunun kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,

   ii) Söz konusu ürünlerin, 4 üncü maddede belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, anılan ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi

   durumunda düzenlenebilir. (ii) paragrafının uygulanmasında söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir.

   2) EUR.1 Dolaşım Sertifikası, söz konusu ürünlerin Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA Ülkeleri arasındaki tercihli ticaretinde;

   i) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,

   ii) Söz konusu ürünlerin, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, 4 üncü maddede belirtilen ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi

   durumunda düzenlenebilir. (ii) paragrafının uygulanmasında söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir.

   3) EUR.1 Dolaşım Sertifikası, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanması ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla söz konusu ürünlerin Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli olduğunun kabulü durumunda düzenlenebilir.

   d) (Değişik Bent: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/8.mad.; Değişik bent: 17/10/2007- 26673 S.R.G Yön/4.md. ) EUR-MED Dolaşım Sertifikası, söz konusu ürünlerin Türkiye, ilgili taraf ülke veya 4 üncü maddede belirtilen ve kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü, Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi ve

   1) Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye ve Mısır arasındaki tercihli ticarette;

   i) 4 üncü maddede belirtilen ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması veya,

   ii) Ürünlerin 4 üncü maddede belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya,

   iii) Ürünlerin varış ülkesinden, 4 üncü maddede belirtilen diğer ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi,

   2) Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA Ülkeleri arasındaki tercihli ticarette;

   i) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması veya,

   ii) Ürünlerin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya,

   iii) Ürünlerin varış ülkesinden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi

   durumlarında düzenlenir.

   e) (Değişik Bent: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/8.mad) EUR-MED Dolaşım Sertifikasına aşağıdaki İngilizce ibarelerden biri yazılır:

   1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması suretiyle menşe kazanılmışsa, "CUMULATION APPLIED WITH" (Ülkenin/Ülkelerin İsmi),

   2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın menşe kazanılmışsa "NO CUMULATION APPLIED."

  İhracatçının ibraz yükümlülüğü

  Madde 20- EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, bu Sertifikaları düzenleyecek gümrük idarelerinin veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluşun talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

  Başvurunun değerlendirilmesi

  Madde 21- İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak doldurulan ve imza edilen Başvuru Formları ile Sertifikalar gümrük idarelerine veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluşa verilir.

  Buna göre;

  a) Gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş, Başvuru Formları ile EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları'nın kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, Sertifikalarda kayıtlı eşyanın bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi veya 4 üncü maddesi hükümleri gereğince Türkiye menşeli olduğu veya sayıldığı hususunda, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlarlar.

  b) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi veya 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulandığı hallerde, ihraç edilecek eşya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan Türkiye dışındaki ülkelerden biri menşeli sayıldığında ve Türkiye'de bulunması şartıyla, bu maddenin (a) bendinde belirtilen incelemelerden sonra EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenir. Bu durumda EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası'nın (4) nolu kutusuna ilgili menşe ülke yazılır.

  EUR.1 Dolaşım Sertifikaları önceden düzenlenmiş veya verilmiş bir menşe ispat belgesi olması halinde, söz konusu belgenin teslim edilmesi koşuluna bağlı olarak düzenlenir ve daha önce düzenlenen menşe ispat belgesi en az üç yıl saklanır.

  EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının gümrük idarelerince incelenmesi

  Madde 22- (Değişik madde: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/9.mad)

  Gümrük idareleri, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri çerçevesinde başvurunun değerlendirilmesini müteakip; aşağıda (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususları, ürün ve imalatında kullanılan maddelere ait diğer evrakın yanı sıra, nakliyeciler tarafından verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri, fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeleri ve gerektiğinde muhasebe kayıt ve defterlerini incelemek ve ihraç konusu eşyayı Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek suretiyle kontrol ederler.

   a) Dolaşım Sertifikalarının bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özellikle ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılması imkanını ortadan kaldıracak şekilde doldurulup doldurulmadığı,

   b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibariyle Dolaşım Sertifikasındaki kayıtlara uygun olup olmadığı,

   c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu veya sayıldığı.

   Bu şekilde Dolaşım Sertifikalarının kontrolü yapıldıktan sonra bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümleri uyarınca vize işlemine geçilir.

  EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının vize edilmesi

  Madde 23- İhracatçılar tarafından vize edilmek üzere ibraz olunan, usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları, bu Yönetmeliğin 21 ve 22 inci maddeleri uyarınca yapılacak değerlendirme ve incelemelerin uygun sonuç vermesi halinde Gümrük İdarelerince vize edilir.

  Dolaşım Sertifikalarının gümrük idaresince vize edilmesini talep etme hakkı, bizzat ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir. Yetkili olmayan kimseler tarafından yapılan vize talepleri, gümrük idaresince reddedilir.

  Dolaşım Sertifikalarının gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru olarak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize işlemi Sertifikayı geçersiz kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.

  Gümrük idareleri, Dolaşım Sertifikasındaki (11) numaralı vize kutusuna;

  a) Beyannamenin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazarlar.

  b) İdarenin okunabilir mührünü işaretli bölümdeki yere basarak, tarih, imza ve kaşe koymak suretiyle vize işlemini tamamlarlar.

  EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası Anlaşma ile sağlanan tercihli ticarette yazılı delil olarak ancak gümrük idaresinin vizesi ile hüküm ifade edeceğinden, düzenleme işlemi vize ile tamamlanmış olur.

  Düzenlenen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası fiili ihraç gerçekleştiği veya kesinleştiği anda ihracatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.

  Biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki Dolaşım Sertifikasının nüshalarının hangi birimlere verileceğini Müsteşarlık belirler.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının Sonradan Verilmesi, İkinci Nüsha Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi

  EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının ihracattan sonra verilmesi

  Madde 24- Sonradan düzenlenen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalarına ilişkin esaslar şunlardır:

  a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümlerine istisna olarak EUR.1veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları;

  1) Hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması veya,

  2) Bir EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususu, gümrük idarelerine veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluşa tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi

  halinde ait olduğu ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.

  b) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümlerine istisna olarak EUR-MED Dolaşım Sertifikaları, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (d) bendinde belirtilen hükümlerin karşılandığı hususunda gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınan kuruluşun tatmin edici şekilde ispat edilmesi halinde, ait olduğu ve ihracatı esnasında EUR 1 Dolaşım Sertifikası düzenlenen eşyanın ihracatından sonra da düzenlenebilir.

  c) Bu durumda ihracatçı;

  1) Eşyanın cinsi, nevii, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur.

  2) Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenemediği veya EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası'nın ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder.

  3) Usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası ve Başvuru Formunu imzalayıp talep yazısına ekler.

  d) Yukarıdaki şartları yerine getiren ihracatçının talebi ilgili gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası verilir ve vize edilir.

  e) İhracattan sonra verilen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları'nın (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna aşağıdaki İngilizce ibare yazılır:

  EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

  Bu madde'nin (b) bendinde belirtilen durumlarda ihracattan sonra düzenlenen EUR-MED Dolaşım Sertifikaları aşağıdaki İngilizce ibareyi taşımalıdır.

  EN "ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no

  ) [d ate and place of issue]"

  İhracatçı ülke gümrük idarelerince düzenlenen ve bu ibarelerden birini taşıyan EUR.1 Dolaşım Sertifikaları veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları, ithalatçı ülke gümrük idarelerince kabul edilir.

  Teknik nedenlerle EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının reddi

  Madde 25- EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası, bu Yönetmelikte öngörülen şekilde düzenlenmemiş ise "teknik nedenlerle" reddedilebilir. Aşağıda belirtilen;

  a) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının, öngörülen form dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi (örneğin ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı olması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde basılmaması),

  b) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasında doldurulması zorunlu kutulardan birinin (örneğin EUR.1 Dolaşım Sertifikası/EUR-MED Dolaşım Sertifikasının (4) numaralı kutu) doldurulmaması,

  c) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının mühürlenip imzalanmaması (EUR.1 Dolaşım Sertifikası/ EUR-MED Dolaşım Sertifikası (11) numaralı kutu),

  d) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının yetkili olmayan bir makam tarafından onaylanması,

  e) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası vize edilirken kullanılan mührün bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi hükümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür olması,

  f) İbraz edilen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının orijinal olmayıp fotokopi veya suret olması,

  g) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının (2) veya (5) numaralı kutusuna Anlaşmaya taraf olmayan ülkelerden birinin yazılması,

  gibi teknik nedenlerle kabul edilmeyen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları sonradan düzenlenebilir.

  Teknik nedenlerle reddedilen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası üzerine "BELGE KABUL EDİLMEMİŞTİR" ibaresi yazılarak, hangi nedenlerle kabul edilmediği de belirtilerek sonradan düzenlenen yeni bir EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası alması için ithalatçıya iade edilir. Ancak, Gümrük İdareleri gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontrol amacıyla veya hile yapıldığından şüphe edilmesi halinde reddedilen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının bir fotokopisini saklayabilirler.

  İkinci nüsha düzenlenmesi

  Madde 26- EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının çalınma, kaybedilme veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, ilk sertifikayı düzenleyen gümrük idaresine veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluşa başvurarak Sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.

  Gümrük idareleri, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait belgelere ve ilk sertifikaya uygun olarak düzenlendiğini tespit ettikten sonra ikinci nüsha Sertifikanın vize işlemini yaparlar.

  Ancak, gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, ilk Dolaşım Sertifikasının vize tarihi ve seri numarası yazılır.

  Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Sertifikaların (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna İngilizce aşağıdaki ibare yazılır.

  EN "DUPLICATE"

  Menşe ispat belgelerinin değiştirilmesi

  Madde 27- Menşeli ürünler taraf ülkelerden birinin gümrük idaresinin kontrolü altında iken, ürünün tamamının veya bir bölümünün bulunduğu ülke veya taraf diğer ülke içinde başka bir yere gönderilmesi gerektiği durumda, gönderilecek kısım için asıl sertifika yerine geçmek üzere bir veya birden çok müfrez EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenir ve durum esas EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası üzerine işaret edilir.

  Müfrez EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenme talebi eşyayı kontrol altında bulunduran gümrük idaresine yazılı olarak yapılır. İlgili idare tarafından gerekli her türlü inceleme yapılarak bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde talep yerine getirilir.

  Düzenlenen müfrez Sertifika bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası olarak kabul edilir.

  Esas EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının tarih ve seri numarası müfrez Sertifikanın veya Sertifikaların (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna yazılır, aslına ve tüm nüshalarına "MÜFREZ MENŞE İSPAT BELGESİDİR" kaşesi basılır.

  Gümrük idaresi, esas menşe ispat belgesi ile buna dayanılarak düzenlenen yeni Sertifikanın veya Sertifikaların beyaz nüshasını muhafaza eder.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İbraz

  Menşe ispat belgelerinin geçerliliği

  Madde 28- Bir EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.

  Bir Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı, ihracatçı tarafından hazırlanış tarihinden itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.

  İthalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilecek menşe ispat belgeleri, istisnai durumlar nedeniyle, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sürelerden sonra da, uygulanan tercihli muamele çerçevesinde kabul edilebilir.

  Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, eşyanın belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.

  Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili gümrüğe başvurulmuş olması gerekmektedir.

  İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu Başmüdürlüğe intikal ettirir. İlgili Başmüdürlük konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise Sertifikaların süresini en çok bir ay uzatabilir.

  Menşe ispat belgelerinin ibrazı

  Madde 29- Menşe ispat belgeleri, gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat gereğince ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilir. Söz konusu gümrük idaresi, menşe ispat belgelerinin tercümesini talep edebilir. Ayrıca idare beyannameye ek olarak, ithalatçıdan eşyanın Anlaşmanın koşullarına uygunluğunu gösteren yazılı bilgi ve belgeleri talep edebilir.

  Eşyanın tercihli rejiminden yararlanmasını teminen ibrazı gereken menşe ispat belgelerinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin olarak tahsil edilir. Ancak, bu kabil eşyanın fiili ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne uygun menşe ispat belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde; ibraz olunan menşe ispat belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve ekleri belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süresinin geçirilmemiş olduğunun tespiti kaydıyla, tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları ile tercihsiz vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine iade edilir.

  Parçalar halinde ithalat

  Madde 30- İthalatçının talebi üzerine ve Müsteşarlıkça belirlenen şartlara binaen, Armonize Sistem'in 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistem'in XVI ncı ve XVII nci Bölümlerinde, ya da 73.08 ve 94.06 No.lu pozisyonlarda yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı esnasında gümrük idaresine verilecektir.

  Tedarikçi Beyanı

  Madde 31- Türkiye veya ilgili taraf ülkede menşeli ürünler için menşe ispat belgesi düzenlenirken anılan menşeli ürünlerin imalatında Cezayir, Fas, Tunus veya Türkiye'den gelip bu ülkelerde tercihli menşe statüsü kazanmaksızın işçilik veya işleme tabi tutulmuş ürünlerin kullanılması halinde bu madde hükümleri uyarınca anılan ürünler için tedarikçi beyanı esas alınır.

  Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen tedarikçi beyanı, ürünlerin Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli ürünler gibi kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi amacıyla, söz konusu ürünlerin imalatında kullanılan ürünlere Cezayir, Fas, Tunus veya Türkiye'de işçilik veya işlem uygulandığının bir kanıtı olarak kullanılır.

  Bu maddenin dördüncü fıkrası hükümleri dışında tedarikçi tarafından her bir ürün sevkiyatı için söz konusu ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlanmasını mümkün kılacak derecede açıklayan fatura, teslimat notu veya ticari belge üzerine eklenen bir kağıt üzerine bu Yönetmeliğin V numaralı ekinde öngörüldüğü şekilde ayrı bir tedarikçi beyanı düzenlenebilir.

  Cezayir, Fas, Tunus veya Türkiye'de makul bir süre içerisinde aralıksız olarak işçilik veya işleme tabi tutulması beklenen ürünleri tedarikçinin belirli bir müşteriye devamlı olarak sunması halinde tedarikçi bu ürünler için anılan ürünlerin müteakip sevkiyatını kapsayan tek bir tedarikçi beyanı sunabilir. (Bundan sonraki bölümlerde Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı olarak atıfta bulunulacaktır.) Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı normal koşullarda beyannamenin düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıla kadar geçerlidir. Müsteşarlık daha uzun sürenin kullanılabileceği şartları bir Tebliğ ile belirleyebilir. Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı, tedarikçi tarafından bu Yönetmeliğin VI numaralı ekinde yer alan ve söz konusu ürünlerin teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayacak şekilde düzenlenir. Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı ilgili alıcıya beyanname kapsamı ürünlerin ilk sevkiyatı yapılmadan önce veya ilk sevkiyat beraberinde sunulur. Uzun Dönem Tedarikçi Beyanının sunulan ürünlere daha fazla uygulanamayacağı hallerde tedarikçi alıcısına derhal bildirimde bulunur.

  Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrasında belirtilen tedarikçi beyanı Türkiye ile ilgili taraf ülke arasında imzalanan Anlaşmanın dillerinden biri kullanılarak beyannamenin düzenlendiği ülkenin iç mevzuat hükümleri çerçevesinde yazılır veya basılır ve tedarikçinin elle yazılmış orijinal imzasını taşır. Beyannamenin el yazısı ile hazırlanması halinde matbaa harfleriyle ve mürekkeple doldurulur.

  Beyannamede bulunan tedarikçi, beyannamenin sunulduğu ülke gümrük idaresinin talebi üzerine beyannamede yer alan bilgilerin doğruluğunu ispatlayan gerekli tüm vesaiki herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazır olmalıdır. [4]

  Tevsik edici belgeler

  Madde 32 - (Değişik madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/4.mad;Değişik madde: 05/03/2006-26099 S.R.G. Yön/6.mad)

  Aşağıda sayılan belgeler, bir EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı kapsamındaki ürünlerin taraf ülkelerden veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olduğu ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirdiğini ve tedarikçi beyanında belirtilen bilginin doğru olduğunu tevsik etmek amacıyla bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, 20 nci maddesinde ve 31 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen belgeler arasındadır:

   a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte (örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan) doğrudan deliller,

   b) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,

   c) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, maddeler üzerinde bu ülkelerde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,

   d) Kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik etmek üzere, taraf ülkelerden birinde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden birinde, bu Yönetmelikte yer alan kurallarla aynı menşe kurallarına göre düzenlenmiş veya hazırlanmış olan EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları veya Fatura Beyanları veya EUR-MED Fatura Beyanları,

   e) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümlerinin uygulanması açısından anılan madde hükümlerinin karşılandığını ispat eden veya Türkiye veya ilgili taraf ülke dışında gerçekleştirilen işçilik veya işlemlere ilişkin uygun kanıtlar,

   f) (Değişik Bent: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/10.mad) Kullanılan maddelerin Türkiye, Tunus, Fas veya Cezayir'de işçilik veya işleme tabi tutulduğunu ispatlayan bu ülkelerde düzenlenen tedarikçi beyanı.

  Menşe ispat belgeleri ve tevsik edici belgelerin muhafazası

  Madde 33- Yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak üzere;

  a) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı ve gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş, bu Yönetmeliğin 20 inci maddesinde belirtilen belgeleri,

  b) Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanında bulunan ihracatçı, bu beyanın bir nüshasını ve bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgeleri,

  c) Tedarikçi Beyanında bulunan tedarikçi, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan vesaiklerin yanı sıra beyanname ve faturaların nüshalarını, teslimat notu veya beyanname eki diğer ticari vesaiki, Uzun Dönem Tedarikçi Beyanını düzenleyen tedarikçi bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan vesaiklerin yanı sıra beyanname ile tüm faturaların nüshalarını, teslimat notu ile alıcıya gönderilen beyanname kapsamı ürünlerle ilgili diğer tüm vesaiki,

  d) (Değişik bent: 17/10/2007- 26673 S.R.G Yön/5.md.) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenleyen gümrük idaresi veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş, Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen Başvuru Formunu ve başvuru sırasında firma tarafından kendilerine sunulan diğer tüm vesaiki,

  e) İthalatçı ülkenin gümrük idareleri, kendilerine ibraz edilen menşe ispat belgelerini

  en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedirler.

  Bu maddenin (c) bendinde belirtilen Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı için bu süre Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı'nın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

  Farklılıklar ve şekli hatalar

  Madde 34- Menşe ispat belgelerindeki beyanlar ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük farklılıkların bulunması, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesinlikle ortaya konması kaydıyla, söz konusu menşe ispat belgelerinin geçerliliğini kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

  Menşe ispat belgeleri üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektirmez.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Menşe İspatından Muafiyet

  Ticari mahiyette olmayan eşya

  Madde 35- Küçük paketler halinde gerçek kişilerden gerçek kişilere gönderilen veya yolcuların zati ya da hediyelik eşyasının bir bölümünü oluşturan eşya; ticarete konu olmamaları, bu Yönetmelik gereklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde menşe ispat belgesi istenmeksizin menşeli ürünler olarak kabul edilir. Posta yoluyla gelen eşyada beyan, Posta Gümrük Beyannamesi (CN22/CN23 belgesi) veya bu belgeye eklenen bir kağıt üzerinde yapılabilir.

  Alıcıların, yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren arızi ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle ticari bir amaç gözetilmediği bariz ise, ticari ithalat olarak kabul edilmez.

  Ayrıca, söz konusu ürünlerin toplam kıymetinin, küçük paketler halindeki eşyada 500 EURO'yu, yolcu zati ve hediyelik eşyasında 1 200 EURO'yu geçmemesi gerekir.

  ALTINCI BÖLÜM : EURO ile İfade Edilen Tutarlar

  EURO karşılıklarının tespiti

  Madde 36- Bu Yönetmeliğin 17 inci maddesi ile 35 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasında, eşyanın EURO dışında bir para birimi üzerinden faturalandırıldığı durumlarda, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde adı geçen ülkelerin ulusal para birimleri cinsinden ifade edilen EURO tutarına eşit tutarlar, ilgili ülkelerin her biri tarafından yıllık olarak sabitlenir.

  Bir sevkiyat, ilgili ülkede sabitlenen tutara göre, faturanın düzenlendiği para birimine atıf yapılmak suretiyle, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi ile 35 inci maddesi hükümlerinden yararlanır.

  EURO cinsinden eşdeğer tutarlar ve bunlara ilişkin değişiklikler ülke bazında Müsteşarlıkça duyurulur.

  ALTINCI KISIM : Basitleştirilmiş İşlemler

  Onaylanmış ihracatçı yetkisinin verilmesi

  Madde 37- Taraflar arasındaki ticarette aşağıdaki hükümler çerçevesinde basitleştirilmiş işlem uygulanması mümkündür:

  Müsteşarlık;

  a) Sık sık EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan,

  b) Eşyanın menşe statüsünün ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirildiğinin saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idarelerine veren,

  c) Vergi ve gümrük mevzuatı ile ilgili ciddi ve mükerrer suç işlememiş olan,

  d) Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan

  gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu eşyanın kıymetine bakılmaksızın bir örneği EK IV(a)'da yer alan Fatura Beyanı veya EK IV(b)'de yer alan EUR-MED Fatura Beyanını hazırlayabilmesi konusunda Onaylanmış İhracatçı yetkisi verebilir.

  Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), basitleştirilmiş işlem uygulamasını teminen yetki belgesi verilmesi ve yetkinin Onaylanmış İhracatçı tarafından kullanımının izlenmesine ilişkin usulleri belirler.

  Onaylanmış ihracatçı yetkisinin iptali

  Madde 38- Onaylanmış ihracatçıların bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen koşullara uymamaları veya bu koşulların ortadan kalkması halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen yetki Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir.

  Muhasebesel ayırım

  Madde 39- Aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan madde stoklarının ayrı tutulmasının önemli maliyetler ve somut güçlükler doğurduğu hallerde, ilgililerin yazılı talebi üzerine gümrük idaresi, bu stokların yönetiminde "muhasebesel ayırım" adı verilen yöntemin kullanılmasına izin verebilir.

  Bu yöntem, belirli bir referans dönemi için, elde edilen "menşeli" kabul edilebilecek ürün sayısının, stokların fiziksel ayırıma tabi tutulmuş olması halinde elde edilecek ürün sayısı ile aynı olmasını sağlayabilmelidir.

  Gümrük idaresi bu izni gerekli göreceği her türlü koşula bağlı olarak verebilir.

  Bu yöntem, ürünlerin imal edildiği ülkede uygulanan genel muhasebe ilkelerine göre uygulanır ve kaydı tutulur.

  Bu kolaylıktan yararlanan kişi, menşeli kabul edilebilecek ürün miktarı için, yerine göre, Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenleyebilir veya EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için başvurabilir. Gümrük idaresinin talebi üzerine, yararlanan kişi, stoklarının nasıl işletildiğine ilişkin bir bildirge sunar.

  Gümrük idaresi, iznin kullanımını izler ve her ne suretle olursa olsun yararlananın izni uygunsuz kullandığı veya bu Yönetmelikte belirlenen diğer herhangi bir koşulu yerine getiremediği her durumda geri alabilir.

  Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) "muhasebesel ayırım" yönteminin kullanılması ile buna ilişkin iznin verilmesi, geri alınması ve iznin kullanımının izlenmesine dair usulleri belirler.

  YEDİNCİ KISIM : İdari İşbirliği

  BİRİNCİ BÖLÜM : Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İşbirliği

  Mühür ve adreslerin iletilmesi

  Madde 40 - (Değişik madde: 05/03/2006-26099 S.R.G. Yön/7.mad)

  Taraf ülkelerin gümrük idareleri, kendi gümrük idarelerinde EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası vize ederken kullandıkları mühürlerin örnek baskılarını, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının ve Fatura Beyanları ile EUR-MED Fatura Beyanları veya tedarikçi beyanlarının sonradan kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini birbirlerine ileteceklerdir.

  Karşılıklı yardım

  Madde 41 - (Değişik madde: 05/03/2006-26099 S.R.G. Yön/8.mad)

  Taraf ülkeler, yetkili gümrük idareleri vasıtasıyla birbirlerine EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları veya Fatura Beyanları ile EUR-MED Fatura Beyanları veya tedarikçi beyanlarının geçerliliklerinin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde yardımcı olurlar.

  Sonradan kontrol talebi

  Madde 42- İthalatçı ülke gümrük idareleri, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları ve Fatura Beyanları ile EUR-MED Fatura Beyanlarının sonradan kontrolünü talep edebilirler.

  İthalatçı ülke gümrük idaresi, ihracatçı ülke gümrük idaresince verilen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları ve Fatura Beyanları ile EUR-MED Fatura Beyanlarının gerçekliği veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeleri sonradan kontrol talebi ile bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde vizeyi yapan ihracatçı ülke gümrük idaresine geri gönderir.

  İthalatçı ülke gümrük idareleri, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası ve fatura ile, eğer ibraz edilmiş ise Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanını, yahut bu belgelerin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine geri gönderirler. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.

  Sonradan kontrol işlemleri

  Madde 43- Menşe İspat Belgelerinin kontrol talebi, bu belgelerin Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi suretiyle yapılır.

  Ancak, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının kontrol talebi, Sertifikaların (13) numaralı bölümünün aşağıdaki şekilde doldurulması suretiyle yapılır:

  a) Dolaşım Sertifikasını vize eden ihracatçı ülke gümrük idaresinin adı ve adresi,

  b) Kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke gümrük idaresinin adı ve açık posta adresi

  yazı makinası veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılır.

  Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.

  Sonradan kontrol talebinin incelenmesi

  Madde 44- Kontrol, ihracatçı ülke gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı ülke gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

  İhracatçı ülke gümrük idareleri EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının kontrol sonucunu Sertifikaların (14) numaralı bölümünü aşağıdaki şekilde doldurmak suretiyle belirtirler:

  a) Birinci veya ikinci maddelerden uygun olanın önüne (x) işareti konulur,

  b) Kontrolü yapan gümrük idaresinin adı ve kontrol tarihi yazılır,

  c) Okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.

  Sonradan kontrol sonuçları

  Madde 45- Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke gümrük idaresi, kontrol sonucundan en kısa zamanda haberdar edilir.

  Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünlerin taraf ülkelerden veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilmelidir.

  İthalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının sonradan kontrol işlemine tabi tutulması halinde, söz konusu belge kapsamı eşyanın kanuni vergisi ile tercihli vergisi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak, eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır. Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım sertifikalarının, ihracatçı gümrük idaresince doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilir.

  Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaması veya cevapta söz konusu belgelerin doğruluğunun ya da ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke gümrük idareleri, istisnai durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını reddedebilir.

  Tedarikçi Beyanının sonradan kontrolü

  Madde 46 - Tedarikçi Beyanı veya Uzun Dönem Tedarikçi Beyanının sonradan kontrolü, sondaj usulü veya EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenmek üzere söz konusu beyannamelerin dikkate alındığı ülke gümrük idaresinin bu belgelerin geçerliliğine veya belgede yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin makul şüphesi olduğu her an yapılır.

  Birinci fıkra hükümlerinin uygulanması amacıyla söz konusu fıkrada belirtilen ülkelerin gümrük idareleri, tedarikçi beyanı, fatura, teslimat notu veya beyanname kapsamı ürünlerle ilgili diğer ticari vesaiki, beyannamenin düzenlendiği ülkenin gümrük idaresine gerektiğinde araştırmanın biçimi veya gereklerini de belirterek geri gönderir.

  Tedarikçi Beyanında yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir. Tedarikçi Beyanı veya Uzun Dönem Tedarikçi Beyanının kontrol talebi, bu belgelerin Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi suretiyle yapılır.

  Sonradan kontrol, beyannamenin düzenlendiği gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla ilgili gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve tedarikçinin hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

  Sonradan kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi, bu kontrolün sonuçlarından mümkün olan en kısa zamanda haberdar edilir. Bu sonuçlar, tedarikçi beyanında bulunan bilgilerin doğru olup olmadığını, tedarikçi beyanının EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenebilmesi için yeterli olup olmadığı veya tedarikçi beyanının hangi kapsamda dikkate alınabileceğini açıkça belirtmelidir.

  Anlaşmazlıkların çözümü

  Madde 47- Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklar, bu Yönetmeliğe ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli kuruluşlarca Müsteşarlığa iletilir.

  Bu tereddüt ve anlaşmazlıklardan, bu Yönetmeliğin 42 ila 46 ncı maddelerinde belirtilen sonradan kontrol işlemlerine ilişkin olup, taraf ülkeler gümrük idarelerince kendi aralarında çözümlenemeyenler veya ilgili Anlaşma eki Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokolün yorumlanmasında ortaya çıkan sorunlar Ortak Komite'ye sunulur.

  İthalatçı ile ithalatçı ülkenin gümrük idareleri arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, bu ülkenin mevzuatı çerçevesinde çözüme bağlanır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Cezalar

  Cezalar

  Madde 48- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 10/07/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

  SEKİZİNCİ KISIM : Serbest Bölgeler

  Serbest bölgeler

  Madde 49- Taraf ülke gümrük idareleri, nakliyeleri esnasında kendi ülkesi içinde bulunan bir serbest bölgeyi kullanan ve bir menşe ispat belgesi kapsamında ticarete konu olan eşyanın başka eşyayla değiştirilmemesinin veya hasara uğramasını önleyici normal işlemler dışındaki herhangi bir işleme tabi tutulmamasının temini konusundaki her türlü tedbiri alırlar.

  Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak, taraf ülkelerden biri menşeli herhangi bir ürün, bir menşe ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur ve bir işçilik veya işlemden geçirilirse, tatbik edilmiş olan işçilik veya işlemin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması koşuluyla, ihracatçının talebi üzerine yeni bir EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası ilgili gümrük idaresi veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş tarafından düzenlenir.

  DOKUZUNCU KISIM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

  Madde 50- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ve Gümrük Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

  Transit haldeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin geçici hükümler

   Ek Madde 1- (Ek madde: 05/03/2006-26099 S.R.G. Yön/9.mad)

   Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte transit halinde olan ya da Türkiye veya ilgili taraf ülkede antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine söz konusu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın Madde 13 hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı ülkenin gümrük idaresince sonradan verilmiş bir EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası'nın sunulması kaydıyla, Anlaşma hükümleri tatbik edilebilir.

  Ceuta ve Melilla

   Ek Madde 2 - (Ek madde: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/11.mad) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde geçen "Topluluk" terimi, Ceuta ve Melilla'yı kapsamaz. Ancak, Yönetmeliğin "Özel Şartlar"a ilişkin hükümleri dikkate alınmak kaydıyla, Türkiye menşeli ürünler, Ceuta veya Melilla'ya ithal edildiğinde, Topluluk gümrük bölgesi menşeli ürünlere uygulanan aynı gümrük rejimi; ve Yönetmelik kapsamı Ceuta ve Melilla menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında, Topluluk menşeli ürünlerin tabi olduğu aynı gümrük rejimi uygulanır.

   Özel Şartlar

   Ek Madde 3 - (Ek madde: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/11.mad) Bu Yönetmelik hükümlerinin Ceuta ve Melilla açısından uygulanmasında, 13 üncü madde hükümleri uyarınca doğrudan nakledilmiş olmaları koşuluyla,

   a) Aşağıda belirtilen ürünler, Türkiye menşeli ürünler olarak kabul edilirler:

   1) Tamamen Türkiye'de elde edilmiş ürünler,

   2) Sözkonusu ürünlerin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olması ya da Ceuta ve Melilla veya Topluluk menşeli ürünlerin bu Yönetmelik çerçevesinde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen yetersiz işçilik veya işlemin ötesinde bir işçilik veya işleme tabi tutulmuş olması kaydıyla, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilenlerin dışındaki ürünlerin imalatta kullanılması suretiyle Türkiye'de elde edilmiş olan ürünler.

   b) Aşağıda belirtilen ürünler, Ceuta ve Melilla menşeli ürünler olarak kabul edilirler:

   1) Tamamen Ceuta ve Melilla'da elde edilmiş ürünler,

   2) Söz konusu ürünlerin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olması ya da Türkiye veya Topluluk menşeli ürünlerin bu Yönetmelik çerçevesinde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen yetersiz işçilik veya işlemin ötesinde bir işçilik veya işleme tabi tutulmuş olması kaydıyla, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilenlerin dışındaki ürünlerin imalatta kullanılması suretiyle Ceuta ve Melilla'da elde edilmiş olan ürünler.

   c) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, Ceuta ve Melilla tek bir ülke olarak kabul edilir.

   d) İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının 2 no.lu kutusuna veya fatura beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanına "Türkiye" ve "Ceuta ve Melilla" ibarelerini yazar. Ayrıca ürünlerin Ceuta ve Melilla menşeli olmaları halinde ise, bu husus EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının 4 no.lu kutusuna veya fatura beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanında gösterilir.

   e) Protokol'ün Ceuta ve Melilla'da uygulanmasından İspanyol gümrük idareleri sorumludur.

   San Marino Cumhuriyeti ve Andora Prensliği

   Ek Madde 4 - (Ek madde: 27/02/2007 - 26447 S.R.G. Yön/11.mad) Türkiye, San Marino Cumhuriyeti menşeli ürünler ile Armonize Sistemin 25 ila 97. Fasıllarında yer alan Andora Prensliği menşeli ürünleri, bu Yönetmelik anlamında Topluluk menşeli ürünler olarak kabul eder. San Marino Cumhuriyeti ve Andora menşeli ürünlerin menşe statüsü, bu Yönetmelik hükümlerinde gerekli uyarlamalar yapıldıktan sonra, uygulanması suretiyle belirlenir.

  Yürürlük

  Madde 51- Bu Yönetmelik, Anlaşma çerçevesinde Tunus'la tercihli ticarette, 1/7/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 52- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

  [1] Lihtenştayn Prensliği, İsviçre'yle bir gümrük birliği oluşturmuştur ve Avrupa Ekonomik Alanı'na ilişkin anlaşmaya taraftır.

  [2] Cezayir, Mısır, İsrail, Lübnan, Ürdün, Fas, Suriye, Tunus, Batı Şeria ve Gazze Şeridi. Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi'nin Akdeniz Ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesinden önce Türkiye, 1999 yılından itibaren Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi'ne taraf olmuştur.

  [3] Bu hüküm sadece, Türkiye ile Tunus, Fas ve Cezayir arasında tercihli ticarette bu Yönetmelikteki kurallarla aynı menşe kurallarına sahip kuralların uygulanması halinde geçerlilik kazanır.

  [4] Bu madde hükümleri sadece, Türkiye ile Tunus, Fas ve Cezayir arasında tercihli ticarette bu Yönetmelik'teki kurallarla aynı menşe kurallarına sahip kuralların uygulanması halinde geçerlilik kazanır.

  [5] Bu fıkra hükümleri sadece Türkiye ile Tunus, Fas ve Cezayir arasında tercihli ticarette bu Yönetmelikteki kurallarla aynı menşe kurallarına sahip kuralların uygulanması halinde geçerlilik kazanır.

  Ekler için

  1- 20/07/2005 tarih ve 25881sayılı

  2- 05/03/2006 tarih ve 26099 sayılı

  resmi gazetelere bakınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100