Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜK UZMANI VE GÜMRÜK UZMAN YARDIMCILARI SINAVI İLE YETİŞME VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜK UZMANI VE GÜMRÜK UZMAN YARDIMCILARI SINAVI İLE YETİŞME VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzmanı Ve Gümrük Uzman Yardımcıları Sınavı İle Yetişme Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Gümrük Müsteşarlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 23/07/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25884

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Gümrük Müsteşarlığınca yapılacak Gümrük Uzman Yardımcılığı Giriş ve Gümrük Uzmanlığı Yeterlik Sınavlarının yapılma esas ve usulleri ile bu kadrolara atanma esaslarını ve Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzmanı ve Gümrük Uzman Yardımcılarının yetişme, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Gümrük Müsteşarlığı merkez kadrolarına Gümrük Uzmanı ve Gümrük Uzman Yardımcısı olarak atanan ve atanacak olanlar hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,

  Müsteşar: Gümrük Müsteşarını,

  Merkez Teşkilâtı: Gümrük Müsteşarlığı Merkez Teşkilâtını,

  Taşra Teşkilâtı: Gümrük Müsteşarlığı Taşra Teşkilâtını,

  Birim: Müsteşarlık Ana Hizmet Birimlerini,

  Daire: Ana hizmet birimlerinin teşkilâtlanmasına esas olan daire başkanlıklarını,

  Uzman: Gümrük Uzmanını,

  Uzman Yardımcısı: Gümrük Uzman Yardımcısını,

  Eleme Sınavı: Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS'yi),

  Giriş Sınavı: Eleme Sınavında başarılı olan adaylar arasından Uzman Yardımcısı kadrosuna atanacakların tespiti için bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

  Giriş Sınav Kurulu: Gümrük Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Kurulunu,

  Yeterlik Sınavı: Gümrük Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

  Yeterlik Sınav Kurulu: Gümrük Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulunu,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

  Giriş sınavı

  Madde 5 - Uzman Yardımcıları, Müsteşarlıkça uygun görülecek tarihlerde açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

  Giriş sınavına, KPSS başarı sırasına göre, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının en fazla yirmi katı kadar aday çağrılabilir.

  Giriş sınavının ilânı

  Madde 6 - Giriş sınavı, sınavın başlama tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilân vermek suretiyle adaylara duyurulur.

  Sınav ilânında; sınava katılma şartları, istenecek belgeler, sınav konuları, sınav tarihi, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve diğer hususlar belirtilir.

  Adayların, başvuru ve kayıt süreleri, sınavın başlama tarihinden en az on beş gün önce tamamlanacak şekilde tespit edilir.

  Giriş sınavına başvuru şartları

  Madde 7 - Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

  a) KPSS'den Müsteşarlıkça bölümlere göre belirlenen asgarî puanı almış olmak,

  b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

  c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

  d) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin matematik ve istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak (Müsteşarlık, ihtiyaca göre fakülteler ve/veya fakültelerin bölümleri itibariyle sınırlama yapabilir.),

  e) KPSS'de yabancı dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca) bölümünden sorulan soruların en az 70'ini doğru cevaplamış olmak,

  f) Giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.

  Giriş sınavı başvuru işlemleri

  Madde 8 - Giriş sınavına girmek isteyenler;

  a) Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığından veya Müsteşarlık internet sitesinden (www.gumruk.gov.tr) temin edecekleri iş talep formu,

  b) KPSS Sonuç Belgesinin onaylı örneği,

  ile Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığına başvururlar.

  Posta ile yapılan başvurularda yukarıda belirtilen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına, en geç, giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

  Başvuruları uygun görülen adaylara "Sınav Giriş Belgesi" verilir.

  Giriş sınavı kurulu

  Madde 9 - Giriş Sınavı Kurulu; personel işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanı Kurulun tabiî üyesi olup, diğer üyeler Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları arasından Müsteşar tarafından belirlenir. Yedek üyeler, asıl üyelerin katılamadıkları durumlarda belirlenme sıralarına göre Giriş Sınavı Kuruluna katılırlar.

  Giriş Sınavı Kurulunun sekreterya hizmetleri Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Giriş sınavının şekli

  Madde 10 - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır.

  Giriş sınavının yazılı aşaması; alan bilgisi, yabancı dil bilgisi, genel ekonomi ve genel kültür konularından oluşur. Bu konulara uygulanacak ağırlık puanları aşağıda gösterilmektedir.

  Alan bilgisi% 50

  Yabancı dil% 35

  Genel ekonomi bilgisi% 10

  Genel kültür% 5

  Yazılı sınav, Müsteşarlıkça gerekli görülmesi hâlinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine, Millî Eğitim Bakanlığına veya Üniversitelere yaptırılabilir.

  Giriş Sınavı Kurulu, sınav sorularını konularına göre ayrı ayrı hazırlayabileceği gibi Üniversitelere de hazırlattırabilir.

  Yazılı sınav notu, her konu itibariyle 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan 60 tam puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 tam puan almak gerekir. Adaylar, en yüksek puanı alandan başlamak üzere yukarıdan aşağıya sıralanır. Müsteşarlık, bu sıralama dahilinde giriş sınavı ilânında belirtilen kadro sayısının iki katı kadar adayı sözlü sınavına çağırır. Ancak, sözlü sınavına katılacak son aday ile eşit puan almış olan adayların tamamı sözlü sınavına çağrılır.

  Müsteşarlık, yazılı sınav sonuçlarını, Giriş Sınav Kurulunun sınav sonuçlarını Müsteşarlık Personel Daire Başkanlığına teslim tarihinden itibaren 7 gün içinde ilân eder ve başarılı olan adaylara bilâhare yazılı olarak da bildirir. Sözlü sınavının hangi tarihte yapılacağı bu bildirimde belirtilir.

  Yazılı sınavda başarılı olanlardan sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

  a) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu,

  b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

  c) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış belgenin aslı,

  d) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

  e) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

  f) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm),

  g) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

  h) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form.

  Ancak yukarıda sayılan belgelerden Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığınca belirlenecek olanların, sözlü sınav sonrasında da teslimi istenebilir. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar.

  Sözlü sınavda; adayların, yazılı sınava tâbi oldukları konulardaki bilgi düzeyleri, konulara hakimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları gibi hususlar göz önüne alınarak, her aday için değerlendirme yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

  Giriş sınavı sonuçları

  Madde 11 - Giriş Sınavı Kurulu; adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit eder. Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek sözlü sınavın bitimini takip eden 7 gün içerisinde sınav duyurusunda belirtilen bölümler itibariyle başarı sıralamasına göre Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde (www.gumruk.gov.tr) ilân edilir. Müsteşarlıkça, sınav sonuçları, sözlü sınavında başarılı olan adaylara 15 gün içinde yazılı olarak da bildirilir. Müsteşarlık, ihtiyaca göre, 70 ve üzerinde puan alan adaylardan başarı sıralamasına göre, asıl kazanan aday sayısını geçmeyecek kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek listede yer alan adayların hakları, bir sonraki giriş sınavının ilân edilmesine kadar geçerlidir.

  Sınav duyurusunda bölümler itibariyle alınacak Uzman Yardımcısı sayısı belirtildiği hâlde, yapılan sınavda bu sayıda aday başarılı olamamış ise, Müsteşarlık, bu bölümler arasında ihtiyaca göre sayısal düzenleme yapmaya yetkilidir.

  Uzman Yardımcılığına atanma

  Madde 12 - Giriş sınavında başarılı olan adayların, Uzman Yardımcısı olarak atanmaları için, atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 63 üncü maddesi saklı kalmak kaydıyla, Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığınca yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığına başvurması gereklidir. Uzman Yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalar başarı sırasına göre yapılır.

  Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz.

  Göreve başlamayan asıl adayların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uzman Yardımcılarının Eğitim Dönemi

  Eğitimin amaç ve ilkeleri

  Madde 13 - Aday olarak Müsteşarlığa atanan Uzman Yardımcıları için; Eğitim Dairesi Başkanlığınca, Birimlerinin görüşleri de alınmak suretiyle, Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ile Uygulamalı Eğitimin yer ve sürelerini de belirten bir eğitim planı hazırlanır ve bu plan Müsteşar tarafından onaylanır.

  Söz konusu eğitim planında, Uzman Yardımcılarının mesleki yönden uzmanlaşmalarını sağlamak üzere eğitim yapacakları merkez ve taşra teşkilâtındaki birimler ve süreleri belirtilir.

  Uzman Yardımcılarına uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve nitelikleri kazanmaları amacıyla verilen temel ve uygulamalı eğitimde;

  a) Uzman Yardımcılarının mesleğin gerektirdiği niteliklere göre yetiştirilmesi,

  b) Uzman Yardımcılarının, Gümrük Müsteşarlığının görev ve yetki alanları içinde bulunan konular ile dış ticaret işlem ve tekniği ve benzeri konularda uluslararası mevzuat ve düzenlemelerin gerektirdiği tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarının sağlanması,

  c) Mesleki konularda yazışma, rapor yazma, araştırma ve inceleme teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması,

  d) Uzman Yardımcılarına bilgi, yetenek ve yeterliliklerine göre yetişme ve gelişme yönünden gereken olanakların sağlanması,

  esastır.

  Temel ve hazırlayıcı eğitim

  Madde 14 - Uzman Yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Temel ve Hazırlayıcı bir eğitimden geçirilir.

  Eğitim Dairesi Başkanlığınca uygulanan temel ve hazırlayıcı eğitim süresince; Uzman Yardımcıları, hazırlanan eğitim planı doğrultusunda bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen konular ile Müsteşarlığın görev alanına giren diğer konularda temel eğitim alır.

  Merkez ve taşra teşkilâtında uygulamalı eğitim

  Madde 15 - Uzman Yardımcıları, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen plan çerçevesinde verilecek olan adaylık ve temel eğitimden sonra Birimlerde toplam altı aydan fazla olmamak üzere uygulamalı eğitim yapar.

  Uygulamalı eğitimin içeriği Eğitim Dairesi ve ilgili Birim tarafından belirlenir. Merkez teşkilâtındaki uygulamalı eğitim, eğitimin görüldüğü Birimde bir Daire Başkanının sorumluluğu ve danışmanlığında yürütülür.

  Taşra idarelerinde yapılacak uygulamalı eğitim programlarının tarihleri ve içeriği Başmüdürlüklerin iş yoğunluğuna göre Müsteşarlıkça belirlenir. Söz konusu eğitimlerle ilgili her türlü tedbirin alınmasından ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü bizzat sorumludur.

  Uzman Yardımcısı, her uygulamalı eğitim döneminin sonunda hazırlayacağı raporda, Birimdeki çalışmalarını, incelediği mevzuatı ve bunun uygulamasını özetler, görüş ve önerilerini belirtir.

  Dönüşümlü çalışma ve genel yetişme değerlendirmesi

  Madde 16 - Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ile Uygulamalı Eğitimlerini tamamlayan Uzman Yardımcıları, yetiştirilmek üzere görevlendirildikleri birimlerde, bir program çerçevesinde gümrük mevzuat ve işlemleri ile ilgili Dairelerde dönüşümlü olarak çalıştırılırlar. Uzman Yardımcıları rotasyona tâbi oldukları dairelerde görevlendirmelerinin sona ermesinden sonraki 15 gün içerisinde söz konusu Daire hakkındaki gözlem ve değerlendirmelerini rapor şeklinde Birim Amirine sunar.

  Uzman Yardımcılarının yetişme durum ve yeterlikleri ilgili Uzmanın da görüşü alınarak Daire Başkanları tarafından "Genel Yetişme Değerlendirmesi" ile değerlendirilir (Ek-1). Değerlendirme, "yeterli" veya "yetersiz" şeklinde yapılır. Yetersiz görülen hususlar, değerlendirmeyi yapan Daire Başkanı tarafından Uzman Yardımcısına yazılı olarak bildirilir. Değerlendirme sonuçları, yıl sonu sicil raporları düzenlenirken göz önünde bulundurulur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığı Görev ve Çalışma Düzeni

  Uzman Yardımcılarının görevleri

  Madde 17 - Uzman Yardımcıları;

  a) Çalıştıkları birimin görev alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren işleri yapmak,

  b) Görevlendirildikleri konularda yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak ve ön hazırlıkları yapmak,

  c) Uzmanlar ve/veya diğer Müsteşarlık personeli ile birlikte gerektiğinde kurum içi ve dışı, yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılmak,

  d) Görev alanına giren konulardaki ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek,

  hususlarında görevlidir.

  Uzman Yardımcılarının çalışma düzeni ve sorumluluğu

  Madde 18 - Uzman Yardımcıları, yardımcılık süresince çalıştıkları birimdeki Daire Başkanlarınca uygun görülen Uzmanın gözetimi altında ve Uzmanlarla birlikte çalışmalarını yürütür. Uzman Yardımcıları çalışmalarını ana hizmet birimlerine bağlı daireler bünyesinde yürütür. Uzman Yardımcıları bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmekle bağlı bulunduğu Daire Başkanına karşı doğrudan sorumludur.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Gümrük Uzmanlığı Yeterlik Sınavı

  Yeterlik sınavı

  Madde 19 - Uzman Yardımcıları, Uzmanlığa atanabilmek için yeterlik sınavına tâbi tutulur. Yeterlik sınavı, yılda en fazla iki defa ve Müsteşarlık tarafından uygun görülecek tarihlerde açılır. Sınav tarihleri en az üç ay önceden ilgililere duyurulur. Yeterlik sınavı üç aşamalıdır.

  a) Yeterlik Tezi

  b) Yeterlik Yazılı Sınavı

  c) Yeterlik Sözlü Sınavı

  Yeterlik sınavı kurulu

  Madde 20 - Yeterlik Sınavı Kurulu, personel işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanı Kurulun tabiî üyesi olup, diğer üyeler Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları arasından Müsteşar tarafından belirlenir. Yedek üyeler, asıl üyelerin katılamadıkları durumlarda belirlenme sıralarına göre Giriş Sınavı Kuruluna katılırlar.

  Yeterlik Sınavı Kurulunun sekreterya hizmetleri Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Yeterlik tezi

  Madde 21 - Uzman Yardımcıları, adaylık dönemi dahil, Uzman Yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin ile fiilen görev yapılmayan lisans üstü öğrenim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, iki yıllık fiilî hizmet süresini tamamlamak ve her yıl olumlu sicil almış olmak şartıyla, yeterlik tezi hazırlamaya hak kazanır.

  Yeterlik tez konusu seçimi

  Madde 22 - Tez konusunu ve tez danışmanını bildirme tarihi, Personel Dairesi Başkanlığınca, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca iki yıllık fiilî hizmet süresini tamamladıktan itibaren bir ay içerisinde yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Şartları uygun olmayanlara durum gerekçeli olarak yazıyla bildirilir.

  Uzman Yardımcısı, birim amirinin uygun görüşü ile Müsteşarlığın görev sahası ile ilgili bir tez konusunu seçmek zorundadır. Birim amirince Daire Başkanları veya Uzmanlar arasından uygun görülen tez danışmanı ve tez konusu Personel Dairesi Başkanlığına ve ilgili Uzman Yardımcısına bildirilir. Tez danışmanı Uzman Yardımcısına yol gösterir ve tez çalışmalarına nezaret eder.

  Uzman Yardımcısı; yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak Türkçe olarak hazırlayacağı tezde bilimsel araştırma esaslarına uygun olarak hareket eder. Uzman Yardımcısı, tezinde ele aldığı konuyu özellik taşıyan yönleriyle de inceleyerek kendi görüş ve önerilerini belirtir. Tezde, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinde özet bölümün de bulunması şarttır.

  Tezlerin teslimi

  Madde 23 - Uzman Yardımcısı; tezini, tez konusunun kendisine tebliğinden itibaren altı ay içinde, Yeterlik Sınav Kuruluna iletilmesini sağlamak üzere, birim amirine vermek zorundadır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde, tez danışmanın uygun görüşü ve birimin amirinin onayı ile en çok iki ay uzatılabilir.

  Tez danışmanları, aynı süre içinde, tez hakkındaki görüşlerini ve Uzman Yardımcısının çalışmalarını bir rapor hâlinde birim amirine sunar. Birim amirine teslim edilen tezler ve danışman raporları, Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

  Personel Dairesi Başkanlığı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış Uzman Yardımcılarının tezlerini ve danışman raporlarını 10 gün içinde Yeterlik Sınavı Kuruluna teslim eder.

  Tezlerin değerlendirilme esasları

  Madde 24 - Uzman Yardımcılarınca hazırlanan tezler, Yeterlik Sınavı Kurulunca belirlenecek esaslara göre incelenerek, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı ve başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır.

  Tezleri başarılı görülen Uzman Yardımcıları, yeterlik sınavının ikinci aşamasına girmeye hak kazanırlar. Tezleri başarısız görülen Uzman Yardımcıları yeterlik sınavının ikinci aşamasına katılamazlar.

  Tezleri eksik görülen Uzman Yardımcılarının tezlerinde tespit edilen eksiklikler ile bu eksikliklerin giderilmesi için ilgili Uzman Yardımcısına verilecek süre Yeterlik Sınavı Kurulunca Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir. Bu süre, 2 aydan az, 6 aydan çok olamaz. Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığı, tezin eksikliklerini verilen sürede tamamlamaları için Uzman Yardımcılarına yazılı olarak bildirimde bulunur.

  Tezleri başarısız görülen Uzman Yardımcıları, açılacak bir sonraki yeterlik sınavına, başarısız olarak değerlendirilen tezini tamamlayarak veya bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek bir başka konuda tez hazırlayarak girmek hakkına sahiptir. İkinci hakkında da tezi başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tezini teslim etmeyen Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder. Bunlar Müsteşarlıkça durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

  Yeterlik yazılı sınavına girebilme şartları

  Madde 25 - Yeterlik sınavının yazılı aşamasına girebilmek için Uzman Yardımcılarının; Uzman Yardımcısı kadrosunda, adaylık dönemi dahil, ücretsiz izin ile fiilen görev yapılmayan lisans üstü öğrenim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, üç yıllık fiilî hizmet süresini tamamlayarak her yıl olumlu sicil almış olması ve yeterlik tezinin başarılı bulunması gerekir.

  Yeterlik sınavının yazılı aşaması

  Madde 26 - Yeterlik sınavının yazılı aşaması aşağıda belirtilen konularda yapılır.

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

  b) Gümrük mevzuatı,

  c) Kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin mevzuat,

  d) Uluslararası ekonomik ve ticari örgütler ile dış ticarete ilişkin düzenlemeler,

  e) Dış ticaret mevzuatı,

  f) Kambiyo mevzuatı ile ihracatı ve yatırımı teşvik mevzuatı,

  g) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

  h) Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu.

  Yeterlik yazılı sınavında başarılı sayılabilmek için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Başarılı olan Uzman Yardımcıları, yeterlik sınavının üçüncü aşaması olan sözlü sınavına girmeye hak kazanırlar.

  Yazılı sınavda başarısız görülen Uzman Yardımcısı, açılacak bir sonraki yeterlik sınavının yazılı aşamasına doğrudan girme hakkına sahiptir. İkinci yazılı sınav hakkını da kullanıp başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın yazılı sınava girmeyen Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder ve Müsteşarlıkça durumuna uygun kadroya atanır.

  Yeterlik sınavının sözlü aşaması

  Madde 27 - Yeterlik sınavının üçüncü aşaması, sözlü olarak yapılır. Bu sınav; Uzman Yardımcılarının ağırlıklı olarak genel kültür düzeyleri ile güncel olaylara bakış açıları ve bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen mesleki konularla birlikte muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri ile genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk açısından değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Yeterlik sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

  Sözlü sınavda başarısız görülen Uzman Yardımcısı, açılacak bir sonraki yeterlik sınavının sözlü aşamasına doğrudan girme hakkına sahiptir. İkinci sözlü sınav hakkını da kullanıp başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın sözlü sınava girmeyen Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder ve Müsteşarlıkça durumuna uygun bir kadroya atanır.

  Yeterlik sınavının değerlendirilmesi

  Madde 28 - Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü aşamalarını tamamlayan Uzman Yardımcısının başarı derecesi, yazılı ve sözlü notunun aritmetik ortalaması alınarak bulunacak nota göre belirlenir.

  Yeterlik Sınavı Kurulu, sınava giren Uzman Yardımcılarının nihai başarı derecelerini belirleyerek, sıralamaya tâbi tutar ve sınav sonuçları, yeterlik sınavının bittiği günü takip eden yedi gün içinde liste hâlinde duyurulur.

  Uzman Yardımcısı unvanını kaybetme

  Madde 29 - Bu Yönetmeliğin 25, 26 ve 27 nci maddelere göre yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybedenler ile sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde geçerli mazereti olmaksızın iki sınav hakkını kullanmayanlar Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Müsteşarlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

  Uzman kadrosuna atanma

  Madde 30 - Yeterlik sınavında başarılı olan Uzman Yardımcısı, Uzman kadrosuna atanırlar.

  İstifa veya nakil yolu ile ayrılanlar

  Madde 31 - İstifa eden veya naklen ayrılan Uzmanlar, talepleri hâlinde, ihtiyaç ve kadro durumuna göre yeniden Uzman kadrosuna atanabilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Uzmanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Uzmanların görev ve yetkileri

  Madde 32 - Uzmanlar, Ana Hizmet Birimlerinde görevlendirilirler. Uzmanlar, görevlendirildikleri birimlerde Müsteşarlığın görev alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren hizmetleri yapmakla yükümlüdür.

  Uzmanların görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır.

  a) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak,

  b) Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönleri tespit etmek ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak Birim Amirine bildirmek,

  c) Her türlü gümrük ve dış ticaret konularına ve bunların uygulanmasına ait bilimsel ve teknik araştırma ve incelemeler yapmak,

  d) Müsteşarlığı yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen toplantı, seminer, kurs ve konferanslarda temsil etmek ve buralarda tartışılan konular ile ilgili Müsteşarlık görüşü oluşturulmasına katkıda bulunmak,

  e) Gümrük ve dış ticaret konularında ihtiyaç duyulan hususlara ilişkin olarak, görevlendirilmeleri hâlinde danışma hizmeti, seminer ve konferans vermek,

  f) Gümrük iş akışı analizi yaparak bilişim teknolojileri ile gümrük ve dış ticaret tekniği doğrultusunda daha etkin ve verimli iş akışları önermek,

  g) Birim Amiri tarafından görevlendirilmeleri hâlinde sonradan kontrol incelemelerini yapmak,

  h) İlgili makamlar tarafından talep edilmesi ve Müsteşarlık Makamınca uygun bulunması hâlinde bilirkişilik yapmak,

  ı) Gümrük işlem ve tekniğine ilişkin mevzuatın izlenmesi ve hazırlanmasına katkıda bulunmak amacıyla mevzuat geliştirilmesiyle ilgili olarak gözlem, görüş ve düşüncelerini bağlı olduğu Birim Amirine sunmak,

  i) Uzman Yardımcılarının yetiştirilmelerine bilgi ve tecrübeleriyle katkıda bulunmak.

  Sorumluluk

  Madde 33 - Müsteşarlıkça yapılan hizmetlerin gerektirdiği uzmanlık çalışmaları, Birim Daire Başkanlarının koordinatörlüğünde yürütülür.

  Uzmanlar, bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmekle bağlı bulunduğu Daire Başkanına karşı sorumludur.

  Dönüşümlü çalışma

  Madde 34 - Uzmanlar, çalıştıkları Birimlerin Dairelerinde Uzmanlık mesleğinin gereğine uygun olarak yetiştirilmek üzere dönüşümlü olarak çalıştırılır. Dönüşümlü çalışma programları hizmetin özelliği ve Birimin görev alanı ile ilgili olarak Birim Amiri tarafından hazırlanır ve duyurulur.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 35 - Müsteşarlıkça yapılan sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden veya ilân edilmesinden itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığına yapılır. Personel Dairesi Başkanlığı tarafından sınav kuruluna iletilen itirazlar en geç 10 gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Çalışma Düzenine İlişkin Ortak Hükümler

  Mesleki ve bilimsel çalışmalar

  Madde 36 - Müsteşarlık, Uzman ve Uzman Yardımcılarının bu Yönetmelikte belirtilen mesleki ve bilimsel çalışmalarını, gerektiğinde programa bağlayarak teşvik eder ve düzenler.

  Uzman ve Uzman Yardımcılarının yabancı dilini ilerletmesi veya yeni bir yabancı dil öğrenmesi ve mesleki konularda lisans üstü akademik çalışmalar yapması için özendirici önlemler alması esastır. Bu amaçla Uzman ve Uzman Yardımcılarının yabancı dil kurslarına, yüksek lisans ve doktora çalışmaları ile yurt dışı programlara katılmalarını sağlayıcı önlemler alınır.

  Yabancı ülkelerde staj ve inceleme

  Madde 37 - Yardımcılık dönemi dahil en az 5 yıl fiilî hizmeti bulunan Uzmanlar, meslekî bilgilerini geliştirmek, ihtisas ve staj yapmak veya yetiştirilmek amacıyla inceleme ve araştırma yapmak üzere bir yıla kadar yurt dışına gönderilirler. Gönderilme sırası belirlenirken kıdem sırası dikkate alınır.

  Raporlar

  Madde 38 - Uzman ve Uzman Yardımcıları, çalışmalarıyla ilgili olarak rapor veya not düzenler. Söz konusu rapor veya notlarda, incelenen konuyla ilgili olarak karşılaştırmalı değerlendirme ve eleştiri yapılarak ileriye dönük öneriler getirilir.

  Raporun sunulduğu Daire Başkanı, bu raporlar ve notlar hakkındaki düşüncesini gerekçeli olarak ve mesleki yönden değerlendirme yaparak birim amirine sunar.

  Hizmet içi eğitim

  Madde 39 - Müsteşarlık, Uzman ve Uzman Yardımcıları için düzenli aralıklarla başta gümrük ve dış ticaret konuları olmak üzere Müsteşarlık görev alanına giren konularda iyi yetişebilmeleri, günün koşullarına uyum sağlayabilmeleri ve yönetici özelliklerini geliştirmeleri amacıyla her yıl en az 15 gün hizmet içi eğitim programları düzenler.

  Hizmet içi eğitim programlarının koordinasyonunu Eğitim Dairesi Başkanlığı yürütür.

  Bu programlara katılması uygun görülen Uzman ve Uzman Yardımcılarının başarı ve başarısızlık halleri, yıl sonunda sicil raporları doldurulurken göz önünde bulundurulur.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Hüküm bulunmayan hususlar

  Madde 40 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 41 - 22/8/2001 tarihli ve 24501 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzman ve Gümrük Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar için, Uzman Yardımcısı kadrosunda bulundukları süre zarfında, 22/8/2001 tarihli ve 24501 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzman ve Gümrük Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

  Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin gerektirdiği düzenlemeler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde yapılır.

  Yürürlük

  Madde 42 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 43 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

  Ek-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100