Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İÇ YÖNETMELİĞİ

  HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İÇ YÖNETMELİĞİ

  Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İç Yönetmeliği

  Adalet Bakanlığı

  Resmi Gazete Tarihi : 14/07/1981

  Resmi Gazete Sayısı : 17400

  GENEL HÜKÜMLER

  Kapsam ve Görev:

  Madde 1- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna 2461 Sayılı Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesinde Kurulun çalışma usulleri bu Yönetmelik hükümlerine tâbidir.

  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasa ve Kanunların tayin ettiği esaslarla, hukukun genel prensipleri; mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim teminatı ilkelerine uygun olarak görevlerini yerine getirir.

  Kuruluş:

   Madde 2- Kurul:

  a) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,

  b) İtirazları inceleme Kurulu,

  Olarak görev yapar.

  Başkanlık ve Başkan vekilliği:

  Madde 3- (Değişik) Kurula ve itirazları inceleme Kuruluna Adalet Bakanı Başkanlık eder. Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlarda Kurula Başkanlık etmek üzere seçimle gelen asıl üyeler arasında asıl ve yedek üyelerin tamamının katılması ile gizli oyla ve salt çoğunlukla bir başkan vekili seçilir.

  Adalet Bakanı ile Başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda seçimle gelen asıl üyelerin en kıdemlisi Kurula Başkanlık eder.

  Yedek Üyelerin Kurula Katılması:

  Madde 4- Hukuki veya fiili sebeplerden ötürü Kurul toplantısına asıl üyeler katılamazsa yerlerine kıdem sırasına göre ilgili kuruluştan gelen yedekleri katılırlar.

  Kıdemin Tespiti:

  Madde 5- Kıdem, Yüksek Mahkeme Üyeliğine seçilme tarihi esas alınarak saptanır. Eşitlik halinde yaş esas tutulur.

  KURULUN ÇALIŞMALARI

  Toplantı Yeri ve Günleri:

  Madde 6- (Değişik) Kurul, Adalet Bakanlığındaki özel yerinde toplanır. Törenli toplantılar Kurul kararı ile başka bir yerde de yapılabilir. Kurul, Başkan, onun yokluğunda, başkan vekilinin çağrısı üzerine her yılın Ocak ayında toplanarak toplantı günlerini tespit eder. Daha önce tespit edilen toplantı günlerinde herhangi bir değişiklik önerisi olmaması halinde, o yıl içinde aynı günler toplantı günü olarak tespit edilmiş sayılır.

  Toplantı Günleri:

  Madde 7- Bu madde (1.3.1987 gün ve 19387 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 26.1.1987 gün ve 12 sayılı kararı ile) yürürlükten kaldırılmıştır.

  Toplantı Çağrısı ve Gündem:

  Madde 8- (Değişik) Toplantı Gündemi, Toplantıdan en az bir gün önce asıl ve yedek üyelere duyurulur.

  itirazları inceleme Kurulu gündemleri, görüşme gününden en az yedi gün önce Kurul üyelerine verilir.

  Gündem, Kurul Başkanı veya Başkan vekili tarafından işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna göre düzenlenir.

  Gündem, toplantının yapılacağı gün ve saati, Kurullarda görüşülecek işleri ve sırasını gösterir.

  Tamamlanmayan gündem maddeleri ertesi gündemin kendi bölümündeki ilk sırasında yer alır.

  Gündemde Değişiklik Yapılması:

  Madde 9- Gündemde değişiklik yapılması Kurul kararı ile olur.

  Gündemin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ivedi ve süreli işlerin gündeme alınması, işlerden birinin sırasından önce ya da sonra görüşülmesi, ertelenmesi veya gündemden çıkarılması Başkan veya üyelerce istenebilir.

  Toplantı ve Görüşmelere Katılacak Olanlar:

  Madde 10- (Değişik) Toplantı ve görüşmelere Başkan ve Üyelerden başkası katılamaz. Ancak; gerektiğinde görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak üzere Adalet Bakanlığı görevlileri de toplantıya çağrılabilir.

  Ön incelemeyi gerektiren hallerde Kurulca bir veya birden fazla üye görevlendirilebilir.

  Yönetmelik ve İlke Kararlarının Görüşülmesi:

  Madde 11- (Değişik) Kurul, Yönetmelik ve ilke kararlarını her yılın Ocak ayının üçüncü haftasında asıl ve yedek üyelerin katılacağı toplantıda görüşür. Bu toplantıya başkan dışında en az sekiz üyenin katılması zorunludur. Kararlar çoğunlukla alınır. Birinci müzakerede oylarda eşitlik sebebiyle çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci müzakerede Başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılır.

  Kurulca kabul edilen Yönetmelikler ve alınan ilke kararları Resmî Gazete'de yayımlanır.

  Toplantıya Katılamama:

  Madde 12- Kurul toplantılarına katılamayacak üyeler toplantıdan önce Kurul Başkanına veya Başkan vekiline durumu bildirirler.

  Kurullarda Görüşme Usulü:

  Madde 13- Kurullarda işler, gündemdeki sıraya göre incelenir ve karara bağlanır.

  Konuşmak isteyenlere istem sırasına göre söz verilir.

  Kararname Taslağının Görüşülmesi:

  Madde 14- Kurul, atama ve nakiller ile ilgili görüşmelerde ve alacağı kararlarda Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen esasları göz önünde tutar.

  Oylama:

  Madde 15- (Değişik) Konular üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilir.

  Aksine karar alınmadıkça oylama açık olur. Gizli oylamaya ilişkin Yasa hükümleri saklıdır.

  Önce, usule ilişkin hususlar oylanır. Usul konularında azınlıkta kalanlar esas hakkında oylamaya katılmak zorundadırlar.

  Başkan, Müsteşarın oyunu aldıktan sonra en kıdemsiz üyeden başlayarak oyları toplar ve en sonunda kendi oyunu kullanır.

  Üyeler, kabul ve ret şeklinde oy kullanırlar. Çekimser oy ret sayılır.

  Sonucun Tespiti:

  Madde 16- Kurul, kararlarını salt çoğunlukla verir.

  Oyların dağılması halinde ilgilinin en ziyade aleyhinde olan oy çoğunluk meydana gelinceye kadar kendisine en yakın olan oya ilave edilir.

  Oylamanın sonucu Başkan tarafından tespit edilir ve açıklanır.

  Kararlar ve Tutanaklar:

  Madde 17- Kurul Hâkim ve Savcılar hakkında toplu ve münferit olarak tesis edeceği ve yeniden inceleme istemleri üzerine yapacağı işlemleri bir kararla tespit eder.

  Kurulda görüşülen işler bir tutanakla belirlenir.

  Alınan kararlar, defterine işlenir.

  Kararlarda Bulunacak Hususlar:

  Madde 18- Kararlarda aşağıdaki hususlar bulunur:

  a) Karar tarihi,

  b) Karar numarası,

  c) Karara katılanların, varsa karşı oy kullananların, ad ve soyadları,

  d) İlgililerin ad ve soyadları ile sicil numaraları ve görevleri,

  e) Konunun, varsa iddia ve savunmanın özeti,

  f) Kararın ve lüzum görülürse karşı oyun gerekçesi ve sonucu, Kararlar en geç on gün içinde yazılır.

  Yeniden inceleme:

  Madde 19- İlgililer, Kurul kararlarının kendilerine tebliğinden itibaren on gün içinde yeniden inceleme talebinde bulunabilirler.

  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunulacak yeniden inceleme istemini kapsayan dilekçelerin düzenlenmesi ve verilmesi 22'nci maddedeki usule tabidir.

  Gündem, Tutanak ve Kararların Saklanması:

  Madde 20- Gündemler ile tutanaklar, tarih sırasına, kararlar ise tarih ve karar sayısı sırasına göre ayrı kartonlarda saklanır.

  Gündem, tutanak ve kararlar her yılın sonunda ayrı ayrı ciltlenir.

  İTİRAZLAR

  İtirazları İnceleme Kurulu:

  Madde 21- (Değişik) itirazları inceleme Kurulu, Adalet Bakanının, onun yokluğunda Başkan vekilinin Başkanlığında asıl ve yedek üyeler ile Adalet Bakanlığı Müsteşarından teşekkül eder.

  Bu Kurulun toplantılarına Başkan dışında en az sekiz üyenin katılması zorunludur.

  İtiraz Usulü:

  Madde 22- (Değişik) itiraz yazılı olarak yapılır. Yeniden inceleme yoluna başvurulmadıkça Kurul kararlarına itiraz edilemez. Ancak, yeniden inceleme yoluna başvurulmadan yapılan itirazlar, yeniden inceleme talebi sayılarak işleme tabi tutulur.

  Yeniden inceleme talebi süre yönünden reddedilenlerin itirazları, itirazları inceleme Kurulunda yeniden inceleme talebinin süresinde olup olmadığı yönünden incelenir. Süresinde olduğu anlaşıldığı takdirde, esas yönünden incelenmek üzere inceleme evrakı Kurula gönderilir.Sürenin geçirildiği anlaşıldığı takdirde işin esasına geçilmeden talep reddedilir.

  İtiraz dilekçeleri, itirazları inceleme Kuruluna sunulmak üzere Adalet Bakanlığına, Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya Cumhuriyet Savcılıklarına verilebilir.

  Dilekçeler, verdiği gün kayda geçirilerek Kurul Başkanlığına gönderilir. Kararlara bu tarihte itiraz edilmiş sayılır. Taahhütlü olmak şartıyla posta ile göndermelerde dilekçe tarafından tarihi belgelendirilmek kaydıyla postaya veriliş tarihi itiraz tarihi sayılır.

  İtiraz dilekçeleri, itiraz olunan kararın tarih ve numarasını ve konusu ile itiraz sebeplerini kapsar.

  İtiraz Süresi:

  Madde 23- itiraz süresi kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren on gündür.

  Kararların Tebliğ Usulü:

  Madde 24- (Değişik) Tebligat, ilgilinin sıfat ve görev yerine göre Adalet Komisyon Başkanlıkları, Cumhuriyet Savcılıkları veya bağlı olduğu kurumun başkanlığı aracılığı ile yapılır.

  İtirazları inceleme Kurulu Kararları:

  Madde 25- (Değişik) itirazları inceleme Kurulu Kararları, katılanların çoğunluk oyu ile verilir. Oyların eşitliği halinde karar çıkmamış sayılır. Bu takdirde itiraz evrakı müteakip toplantı gündeminin ilk sırasında yer alır.

  İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

  Bu kararlar hakkında başka idari veya kazaî mercie başvurulamaz.

  İtirazlarda Raportörlük:

  Madde 26- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda bir husus hakkında raportörlük yapanlar, aynı konunun itirazları inceleme Kurulundaki incelemesinde, bu görevi yapamazlar.

  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

  Yazışmalar:

  Madde 27- Kurulun yazışmaları Adalet Bakanlığı'nca yapılır.

  Kurul Üyelerinin Sicil, Dosya ve Belgeleri incelemeleri:

  Madde 28- Asıl ve yedek üyeler 2461 Sayılı Kanunun 4'ncü maddesinde yazılı görevlerin yerine getirilmesinde,

  a) Yüksek Mahkemelerin üye seçimlerinde aday olanların gizli ve açık sicillerini,

  b) Hâkim ve Savcıların gizli ve açık sicillerini,

  c) Görev konusuna giren ve Adalet Bakanlığı'nda mevcut olan her türlü belgeyi incelemeye yetkilidirler.

  Gizlilik ve Sır Saklama:

  Madde 29- Kurulda yapılan işlemler ve bunlarla ilgili görüşmeler gizlidir.

  Görev sebebiyle elde edilen bilgi ve belgeler görevden ayrıldıktan sonra dahi açıklanamaz.

  Yıllık Aravermede Çalışma:

  Madde 30- (Değişik) Yıllık ara vermede, Kurulun ne şekilde çalışacağı Haziran ayı sonuna kadar belirlenir.

  Yürürlük:

  Madde 31- 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 24'üncü maddesinin üçüncü bendine göre hazırlanan bu İç Yönetmelik Hükümleri Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme:

  Madde 32- Bu İç Yönetmelik hükümleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100