Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HAKİM VE SAVCILARIN MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

  HAKİM VE SAVCILARIN MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

  Hâkim Ve Savcıların Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç:

  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 3'ncü maddesinde tanımı yapılan adlî ve idarî yargıya mensup hâkim ve savcıların yurt içindeki ve yurt dışındaki meslek içi eğitimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

  Kapsam:

  Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri 1'nci maddede öngörülenler hakkında uygulanır.

  Yasal Dayanak:

  Madde 3- Bu Yönetmelik 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 140'ıncı, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 48, 49, 50 ve 119'uncu maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar:

  Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık deyimi: Adalet Bakanlığını,

  b) Bakan deyimi: Adalet Bakanını,

  c) Kanun deyimi: 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununu,

  d)Eğitim görevlisi deyimi: Bu Yönetmelik hükümleri gereğince eğitimde görevlendirilen kişileri,

  İfade eder.

  İlkeler:

  Madde 5- Meslek içi eğitim, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına uygun olarak;

  1. Bu Yönetmelik kapsamına girenlerin bilgi, yetenek, verimlilik ve deneyimlerini geliştirmek ve artırmak üzere:

  a) Kurs,

  b) Seminer, Sempozyum, Konferans,

  c) Yurt dışı eğitim,

  şeklinde bir genel plân çerçevesinde yıllık programlara dayalı olarak yapılır.

  2. Meslek içi eğitim; adlî ve idarî yargı ve Bakanlık hizmetleri aksatılmayacak şekilde gerçekleştirilir.

  3. Yurt içinde yapılacak meslek içi eğitim; imkânlar, ihtiyaç ve şartlar göz önünde tutularak merkezde veya bölgelerde yahut illerde yapılır.

  4. Meslek içi eğitimde; Bakanlık imkânları yanında diğer kurum ve kuruluşların imkânlarından da yararlanılabilir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Yurt İçinde Meslek İçi Eğitim Uygulaması

  Genel Eğitim Planı:

  Madde 6- Eğitim Dairesi Başkanlığınca, Bakanlık merkez birimleriyle işbirliği yapılmak suretiyle hâkim ve savcıların, tespit edilen eğitim ihtiyaçları ve Bakanlığın imkânları göz önünde tutularak en az üç yıl süreli genel eğitim plânı hazırlanır.

  Genel eğitim planında; kalkınma planı ve buna ilişkin yıllık programlarda belirtilen ilkeler ve öngörülen hedefler göz önünde tutularak adlî ve idarî yargı hizmetlerinin etkin, verimli ve sür'atli şekilde yerine getirilmesine ilişkin esaslar belirtilir.

  Genel eğitim planı, Bakanlık onayı ile kesinleşir.

  Yıllık Eğitim Programları:

  Madde 7- Genel eğitim planı esaslarına uygun olarak her yılın şubat ayının birinci günü yürürlüğe girmek üzere Eğitim Dairesi Başkanlığınca yıllık eğitim programları hazırlanır.

  Yıllık eğitim programlarında, program kapsamına alınanlar, eğitim görevlileri, eğitim yeri, tarihi ve süresi, uygulanacak eğitim şekli ile gerekli görülecek diğer konular belirtilir.

  Yıllık eğitim programları Bakanlık onayı ile kesinleşir.

  Eğitim Uygulama Programları:

  Madde 8- Yıllık eğitim programlarında yer alan konular hakkında, Eğitim Dairesi Başkanlığı, ilgili birimlerin görüşlerini de almak suretiyle uygulama programları hazırlar. Çalışmalar bu programlara uygun olarak yürütülür.

  Eğitim Plan ve Programlarında Değişiklik:

  Madde 9- Durum ve şartların gerekli kılması halinde, eğitim plan ve programlarında Bakanlık onayı ile değişiklik yapılabilir.

  Plan ve Programlarının Duyurulması:

  Madde 10- Meslek içi eğitim plan ve programları onaylanmalarını izleyen 10 gün içerisinde Bakanlık merkez birimlerine, ağır ceza merkezlerine, iller teşkilâtına, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bildirilir. Plan ve programlarda yapılan değişiklikler için de aynı işlem yapılır.

  Yayınlar:

  Madde 11- Bakanlık, meslekle ilgili eserlerin basım, alım ve dağıtımını yaparak, dergi, broşür, duyuru ve açıklama yazıları yayınlayarak meslek içi eğitime yardımcı olur.

  Yüksek Yargı Organlarında ve Diğer Kuruluşlarda Eğitim:

  Madde 12- Hâkim ve savcılar, Bakanlığın istemi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek kurulunca, Yargıtay birinci Başkanlığı ile Danıştay Başkanlığının uygun görüşü de alınmak suretiyle, bilgilerini artırmak amacıyla ve kurs yerine kaim olmak üzere ilgilerine göre anılan yüksek mahkemelerde geçici yetki ile görevlendirilebilirler.

  Hâkimler ve savcılar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra, diğer resmî kurum ve kuruluşlarda meslekle ilgili konularda düzenlenen toplantı, seminer, konferans ve sempozyumlara, resmî lisan okullarına veya kurslarına katılmak üzere Bakanlıkça gönderilebilirler.

  Eğitim Yerleri, Araç ve Gereçler:

  Madde 13- Meslek içi eğitimin yapılacağı yer ve bu eğitim için lüzumlu olan araç ve gereçler konusunda Bakanlığın ve diğer kurum ve kuruluşların imkanlarından yararlanılır.

  Bakanlıkça, yurdun coğrafi bölgeleri, ulaşım ve iklim koşulları ve hizmetin özelliği göz önünde tutularak, yeteri kadar eğitim merkezi 10 yıl içinde kurulur.

  Eğitim Görevlileri:

  Madde 14- 5'nci maddede şekilleri belirtilen meslek içi eğitimde;

  a) Hâkimler ve savcılar,

  b) yüksek öğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri,

  c) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına mensup uzmanlar, özel kanunlardaki hükümlere göre görevlendirilirler.

  Ayrıca yüksek yargı organları ve anayasal kuruluşların başkan ve üyeleriyle yabancı ülkelerden gelen bilim adamları ve uzmanlardan, konferanslar, bildiriler vermek ve tartışmalarda bulunmak suretiyle meslek içi eğitimden yararlanılabilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yurt Dışında Meslek İçi Eğitim

  Yabancı Ülkelerde Meslek İçi Eğitimin Amacı:

  Madde 15- Hâkimler ve savcılar bilgi ve görgülerini artırmak üzere meslekleriyle ilgili araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için yabancı ülkelere gönderilebilirler.

  Uygulama Programı:

  Madde 16- Genel eğitim planı çerçevesinde hâkim ve savcıların meslek içi eğitim yapmak üzere ilgili birimlerle işbirliği yapılarak Eğitim Dairesi Başkanlığınca yabancı ülkelere gönderilmelerine ilişkin yıllık uygulama programları hazırlanır.

  Bakanlık onayı ile kesinleşen program 15 gün içerisinde ilgililere duyurulur.

  Yıllık Uygulama Programında;

  a) inceleme, araştırma, kurs, öğrenim konuları,

  b) Konuların yabancı ülkelere dağılımı,

  c) Yabancı ülkelerin her birine gönderileceklerin sayısı,

  d) Her ülke ve her konu için ayrı ayrı tespit edilen süre belirlenir.

  Süre:

  Madde 17- Yabancı ülkelerde yapılacak meslek içi eğitim, iki yılı aşamaz.

  Aranılacak şartlar:

  Madde 18- 1) Meslekle ilgili araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için göndermede;

  a) Meslekte fiilen 5 yıl başarı ile çalışmış olmak,

  b) Olumlu sicile sahip bulunmak,

  c) Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

  d) Öğrenim görecekler için 40, araştırma yapacaklar veya kurs görecekler için 50 yaşını aşmamış bulunmak,

  e) Bakanlıkça veya Bakanlığın göstereceği kuruluşlarca yapılacak yabancı dil yeterlik sınavını kazanmış olmak,

  şartları aranır.

  2) Bilgi ve görgü artırma amacı ile gönderme:

  (1) numaralı fıkranın (d) ve (e) bentleri hariç olmak üzere diğer bentlerde belirtilen şartları taşıyanlar, yabancı dil bilen bir hâkim veya savcının refakatında bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla ve 45 günü geçmemek üzere gerektiğinde gruplar halinde yabancı ülkelere gönderilebilirler.

  Yetkili Merci:

  Madde 19- (Değişik) Kanunda ve bu Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyanlardan yabancı ülkelere gönderilecek Hâkim ve Savcılar, hizmetin gerekleri göz önünde tutularak, Bakanlıkça seçilirler.

  (Değişik: 19.09.2000 tarihli Bakan Olur'u) Seçim, Bakanın başkanlığında Müsteşar, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanı, Personel Genel Müdürü ve Eğitim Dairesi Başkanından oluşan komisyonca yapılır.Bakanın katılmaması halinde, komisyona Müsteşar başkanlık eder. Bu halde, Müsteşarın belirleyeceği bir Müsteşar Yardımcısı komisyona iştirak eder.

  Hâkim ve Savcıların yabancı ülkelere gönderilmeleriyle ilgili işlemler, Eğitim Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

  Eğitim Yerlerinin Tespiti:

  Madde 20- Yurt dışına öğrenim görmek üzere gönderileceklerin akseptansları Bakanlık veya ilgili hâkim ve savcı tarafından, araştırma yapmak veya kurs görmek üzere gideceklerin yerleri ise Bakanlık tarafından sağlanır.

  Dış Burslarla Yabancı Ülkelere Gönderilme:

  Madde 21- 18 inci maddede tespit edilen şartlarla burs veren tarafından öngörülen şartları taşıyanlar yabancı ülkelere gönderilebilirler.

  Dış burslarla gönderileceklerin işlemleri, burs veren ülke veya kuruluşun Türkiye'deki daimi temsilcilikleriyle Bakanlık ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca tamamlanır.

  Rapor Verme Zorunluluğu:

  Madde 22- Yabancı ülkelere gönderilenler, yurda dönerek asıl görevlerine başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde, yurt dışındaki meslek içi eğitim konularıyla ilgili olarak üç nüsha halinde hazırlayacakları raporu Bakanlığa sunarlar.

  Raporun bir nüshası ilgilinin kişisel dosyasında, diğer iki nüshası da gerektiğinde faydalanılmak veya yayımlanmak üzere Bakanlık arşivinde saklanır.

  Haklar, Yükümlülükler ve Giderler:

  Madde 23- Yabancı ülkelere gönderilenlerin malî hakları, yükümlülükleri, giderlerinin karşılanması, aylık ve ödeneklerinin transferi konularında Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.

  Yabancı ülkelere gönderilenlerin, derece yükselmeleri, kademe ilerlemeleri, emeklilik, aylık, ödenek ve diğer bütün özlük hakları ile yükümlülükleri devam eder.

  Yüklenme Senedi:

  Madde 24- Öğrenim veya kurs görmek veya araştırma yapmak üzere yabancı ülkelere gönderilen hâkim ve savcılardan Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun yüklenme senedi ile imzası geçerli ve onaylanmış müteselsil kefalet senedi alınır. Bu belgeleri tamamlamayanların yurt dışına çıkmalarına izin verilmez.

  Zorunlu Giderlerin Ödenmesi:

  Madde 25- Yurt dışına gönderilen hâkim ve savcıların;

  a) Gidiş ve dönüş yol giderleri (Uçak-tren ve diğer mutad araçlar),

  b) Yüklenme ve kefalet senedinin gerektirdiği harçlar ve pasaport harcı,

  c) Yol süresince seyahat gündeliği ve diğer zorunlu giderler,

  d) Öğrenim, kurs ve araştırmanın gerekli kıldığı giderlerle, kitap ve dökümanların alınması veya yollanmasıyla ilgili diğer giderler,

  e) Harcırah Kanunu hükümlerine göre ikamet gündelikleri,

  Bakanlıkça karşılanır.

  Dış burslardan faydalanılmak suretiyle gönderilenlere, yukarıdaki fıkrada sayılan giderlerden, bursu veren memleket veya kuruluşça karşılanmayanlar da Bakanlıkça ödenir.

  Zorunlu Hizmet:

  Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenim veya kurs görmek veya araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilen hâkim ve savcılar, yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar adlî veya idarî yargıda hizmet görmekle yükümlüdürler.

  Zorunlu hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden ayrılanlar veya bir ceza nedeniyle meslekten çıkarılanlar, hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait giderleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun zorunlu hizmetle ilgili bölümünde belirtilen esaslara göre öderler.

  Askerlikte geçen süreler zorunlu hizmetten sayılmaz.

  Göreve Dönme:

  Madde 27- Öğrenim veya kurs görmek veya araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilen hâkim ve savcılar, sürenin bitiminden itibaren yol süresi hariç onbeş gün içinde görevlerine dönmek zorundadırlar. Bu sürenin bitiminde özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar ve haklarında yukarıdaki madde hükmü uygulanır.

  Disiplin Kovuşturması:

  Madde 28- Yabancı ülkelere gönderilen hâkim ve savcılardan çalışma programının gerektirdiği ödevleri veya uymakla yükümlü oldukları hususları yerine getirmedikleri öğrenilenler ile 22 inci maddede öngörülen raporu süresi içinde vermeyenler hakkında Hâkimler ve Savcılar Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.

  Geri Çağrılma:

  Madde 29- Yurt dışına gönderilen hâkim ve savcılardan:

  a) Türk vatandaşlığının, hâkimlik ve savcılık mesleğinin şeref ve haysiyetini kıracak davranışlarda bulunanlar,

  b) Meşru ve zorunlu nedenler dışında çalışma programını gerçekleştirmeyen, geciktiren, programdaki yer, kurum ve kuruluşları veya çalışma konusunu kendiliğinden değiştirenler,

  c) Çalışmakta olduğu kurum veya kuruluşlara düzenli şekilde devam etmeyenler,

  d) Devam ettiği kurum veya kuruluşlarla, kendi kusurları sebebiyle ilişkilerini kesenler,

  e) Memleket için zararlı sayılan eylem ve davranışlardan ötürü yabancı ülkede kalmalarının sakıncalı olduğu büyükelçilik veya elçiliklerce bildirilenler,

  f) Hastalığı sebebiyle, programını gerçekleştiremeyeceği tespit edilenler.

  Bakanlıkça geri çağrılırlar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Sonuç Belgesi:

  Madde 30- Meslek içi eğitimin 5'nci maddede sayılan aşamalarına katılanlara Bakanlıkça durumu kanıtlayan bir belge veya sertifika verilir. (Örnek Ek: 1)

  Sicil Kayıtlarına İşleme:

  Madde 31- Meslek içi eğitim görenlerin sicillerine durum kaydedilir.

  Yurt İçi Eğitime Çağrılanların Yasal Durumu:

  Madde 32- Yurt içi eğitime çağrılanlar yolda geçirecekleri süre de dahil, eğitim süresince geçici görevli sayılırlar ve yollukları, zorunlu yol masrafları, seyahat ve ikâmet gündelikleri Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlık bütçesinden ödenir.

  Yürürlük:

  Madde 33- Bu Yönetmelik Adalet Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.

  Yürütme:

  Madde 34- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100