Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLÂTI MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ

  ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLÂTI MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ

  Adalet Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilâtı Memurları Sicil Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç:

  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlık Merkez Teşkilâtı ile Adlî İdarî Yargı Teşkilâtında, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde ve Ceza İnfaz kurumları ile Tutukevlerinde ve Adlî Tıp Kurumunda görevli Devlet Memurlarının meslekî ehliyetinin tespiti için sicilinde bulunacak bilgileri, hangi hallerde ayrılış sicili verileceğini, sicil raporunun şeklini, taşıyacağı soruları, sicil raporlarının doldurulmasında uygulanacak not usulünü, notların değerlendirilmesini, düzenleme zamanını, uyarılan memurlarca yapılacak itirazları ve bunları inceleyecek mercileri, sicil raporlarının muhafazası ile görevli makamlara dair esaslarla diğer hususları düzenlemektir.

  Kapsam:

  Madde 2- Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1. maddesinin 1. fıkrası kapsamına giren bakanlık Merkez Teşkilâtı ile Adli ve İdarî Yargı Teşkilâtında, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde ve Adlî Tıp Kurumunda görevli Devlet Memurları hakkında uygulanır.

  Deyimler:

  Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

  a) Sicil Raporu: Sicil âmirlerinin, meslekî ehliyetin belirlenmesini sağlayan soruları not usulüyle, şahsiyetle ilgili konuları mütalâa şeklinde değerlendirerek, memurların meslekî ehliyetleriyle şahsî meziyet ve kusurlarını belirledikleri bu Yönetmeliğe ekli formu,

  b) Sicil Âmiri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112. maddesinde öngörüldüğü şekilde yürürlüğe konulan Yönetmelik gereğince sicil raporlarını ilk (birinci), ikinci ve üçüncü derecede yetkili olarak doldurmakla görevlendirilen âmirleri,

  c) Atamaya Yetkili Merci: Atama usul ve esaslarını belirleyen mevzuat hükümleri, atama yetkisi tanınan Bakanlık makamı ile Adlî ve İdarî Yargı Adalet Komisyonları, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Adalet Komisyonları ile Adlî Tıp Kurumunu,

  d) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

  İfade eder.

  Dayanak:

  Madde 4- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 121. maddesi ve 18 Ekim 1986 gün ve 19255 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

  Memur Kütüğü:

  Madde 5- Bakanlık Merkez Teşkilâtı, Adlî ve İdarî Yargı Teşkilâtı, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerine, Adlî Tıp Kurumuna memur olarak atananlar, kurumlarınca tutulan memur kütüklerine kaydedilir. Her memura ayrı bir numara verilir.

  Kütüğün her memura ait bölümüne, memurun adı, soyadı cinsiyeti, doğum tarihi ve yeri, öğrenimi, kadrosu işe başlama ve işten ayrılma tarihi ve sebebi kaydedilir. Bakanlıkça atanan bakanlık memurlarının memur kütükleri Personel Genel Müdürlüğünce, Adlî ve İdarî Yargı ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri Adalet Komisyonları tarafından atanan memurların kütükleri bu komisyonlarca, Adlî Tıp Kurumuna atanan memurların kütükleri ise bu Kurum tarafından tutulur.

  Memur Cüzdanı:

  Madde 6- Kurumlarca her memura, kimlik belgesi olarak kullanılmak üzere düzenlenen memur cüzdanları, 5. maddede belirtilen merciler tarafından verilir. Memur cüzdanında memurun adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi ve görevi belirtilir.

  Herhangi bir sebeple kurumdan ayrılanların memur cüzdanları geri alınır.

  Özlük Dosyası:

  Madde 7- Her memur için, atamaya yetkili mercilerce bir özlük dosyası düzenlenir. Bu dosyada memurun adı ve soyadı, kütük sıra numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni hali, nüfus hüviyet cüzdanı ile öğrenim belgesinin dairece tasdik edilmiş suretleri, bakmakla yükümlü olduğu kimseler, öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitimi, staj ve incelemeleri, sınıfı, derece ve kademesi, mecburi hizmetleri, askerlik durumu, adaylık ve aslî memurluğa atanma ve işe başlama tarihi, derece ve kademe ilerlemeleri, imtihan başarı dereceleri, sınıf ve yer değişiklikleri, hizmet içi eğitim durumu, siciline işaretlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayın ve eserleri, aldığı takdirnâme ve ödüller, hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin cezaları, takipsizlik kararları, herhangi bir suçtan dolayı hakkında dâva açılmış ise, affedilmiş olsalar bile hükümlülük veya beraat kararları; sağlık durumu, görevden uzaklaştırma, yaptığı fahrî hizmetler, aldığı izinlerle ilgili bilgi ve belgeler ile memurluğa alınırken istenen diğer belgeler bulunur.

  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında özlük dosyaları, memurların sicillerinin bir parçası sayılır; gizli sicil raporlarının doldurulması esnasında ilgili sicil âmirlerince incelenebilir.

  Sicil Dosyası:

  Madde 8- Her Devlet Memurunun bir sicil dosyası bulunur. Sicil dosyalarına, sicil âmirlerince düzenlenen gizli sicil raporları ile varsa Adalet Müfettişleri tarafından verilen denetleme raporları sicil not defterleri ve mal beyannameleri konulur.

  Sicil Not Defterleri:(*)

  Madde 9- Kurumlarca, her memur için sayfaları müteselsil numaralı ve mühürlü; yapılan gözetim veya denetimin konusu ile tarihinin ve âmirinin düşüncesinin kaydedileceği bölümleri, dönem esnasına göre düzenlenmiş bulunan sicil not defterleri hazırlanarak bunları kullanacak olan birinci sicil âmirlerine dağıtılır.

  Sicil Not Defterlerinin Kullanılması:

  Madde 10- Birinci sicil âmirlerinin, sicil döneminde yaptıkları gözetim veya denetim sonunda memurlarda tespit ettikleri olumlu veya olumsuz tutum ve davranışları, üçer aylık dönemler itibariyle sicil not defterlerinin ilgili bölümlerine, düşünceleri ile birlikte kaydetmeleri şarttır. Kayıtlarda gözetim veya denetim tarihi, konusu, yeri, teferruatlı bir şekilde belli edilir.Kayıtlar memurların meslekî ehliyetleriyle birlikte genel durum ve davranışlarının da değerlendirilmesini sağlayacak şekilde tutulur. Kayda değer bir durum bulunmadığı takdirde, memur hakkında birinci sicil âmirinde teşekkül etmiş kanaate göre hizmetin; çok başarılı, başarılı, vasat, yetersiz veya henüz kanaat edinilmemişse memurun denenmekte ve denetlenmekte olduğu belirtilerek o dönemin kaydı tamamlanır.

  Görevlerinden ayrılan birinci sicil âmirleri sicil not defterlerini ve ilgili memurların sicil raporlarını, yeni göreve başlayacak birinci sicil âmirine verilmek üzere; Bakanlık merkezinde ilgili daire âmirine, taşrada Adlî ve İdarî Yargı ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlarına Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde mahallî Cumhuriyet Savcılarına, Adlî Tıp Kurumunda ise Personel Müdürüne teslim ederler.

  Özlük ve Sicil Dosyasının Önemi:

  Madde 11- Devlet memurlarının ehliyetlerinin tespitinde, bir üst göreve atanmalarında, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır. Kurum değiştiren memurların özlük ve sicil dosyaları, yeni kurumlarına eksiksiz olarak gönderilir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Gizli Sicil Raporlarının Doldurulmasına Dair Usul ve Esaslar

  Sicil Raporlarının Doldurulma Zamanı:

  Madde 12- Gizli sicil raporları, her yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulur. Raporların, ilgililerce en geç 31 Aralık günü, tatile rastladığı takdirde müteakip çalışma günü mesai saati sonuna kadar bunları muhafaza ile görevli makamlara teslim edilmesi şarttır.

  Her ne sebeple olursa olsun, sicil raporlarını birinci fıkrada belirtilen tarihlerden sonra teslim edenler hakkında idarî soruşturma açılır.

  Aday memurların sicil raporları, işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde 2 yıl süre ile adaylığa tâbi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde doldurulur.

  Bir yıldan çok, iki yıldan az bir süre ile adaylığa tâbi tutulan memurların ikinci sicil raporları, adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte doldurulur.

  Sicil Raporu Doldurmak İçin Gerekli Süre:

  Madde 13- Haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların, değerlendirilmelerini yapacak sicil âmirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şarttır.

  Üç sicil âmiri bulunan memurlar hakkında, sicil verecek âmirlerden bir veya ikisinin bulunmaması halinde mevcut âmirlerin raporuna itibar edilir.

  İki sicil âmiri bulunan memurlar hakkında da, yukarıdaki fıkrada belirtilen durumda birinci veya ikinci sicil âmirinin dolduracağı sicil raporu, o yıl için geçerli sayılır.

  Bir sicil âmiri bulunan memurlar hakkında o sicil âmirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.

  Sicil âmirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde, sicil raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından üç aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur.Bu uygulama sonunda da, memura o yıl için sicil raporu verme imkânı bulunmazsa sicil raporu, düzenleme döneminde üç aydan az olmamak üzere memurla en fazla çalışan sicil âmiri tarafından doldurulur.

  Sicil âmirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. şu kadar ki âmirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkân vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkânı bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır.

  Ayrılış Halinde Sicil Raporlarının Doldurulması:

  Madde 14- Bir görevde 6 ay veya daha fazla bir süre bulunup, başka göreve atananların sicil raporları, bunların atanmalarından önceki sicil âmirlerince ayrıldıkları Görevden tarihi takip eden 15 gün içinde doldurulur ve yeni görev yerlerine gönderilmek üzere ilgili makamlara teslim edilir.

  Sicil raporlarının doldurulma zamanı gelmeden ve yeni sicil âmirine sicil raporu doldurmak için yeterli süre kalmadan görevlerinden ayrılan sicil âmirleri en az 6 ay beraber çalıştıkları memurların sicil raporlarının kendilerine ait bölümünü, görevlerinden ayrılmadan önce doldurarak, sicil raporlarını saklamakla görevli makamlara teslim ederler.

  Sicil Not Defterlerindeki Kayıtlardan Yararlanma:

  Madde 15- Her derecedeki sicil âmirleri, sicil raporlarını doldururken sicil not defterindeki kayıtlardan yararlanırlar. Birinci sicil âmirleri, doldurdukları sicil raporlarıyla birlikte sicil not defterlerini de ikinci ve bunlar da gerektiğinde üçüncü sicil âmirlerine gönderirler. Üst sicil âmirleri sicil not defterinin 9 uncu maddedeki esaslara uygunluğunu tespit ettikten sonra, kendi düşünceleri ve mevcut kayıtlardan yararlanarak edindikleri kanaate göre sicil raporlarını doldururlar.

  Haklı bir sebep olmaksızın sayfalarından eksiklik bulunan veya kayıtlarında gereğinden fazla düzeltme yapılmış olan sicil not defterleri, üst sicil âmirlerince usulüne uygun olarak tutulmamış kabul edilir. Bu hususu tespit eden üst sicil âmirleri sicil raporunu, sicil not defterindeki kayıtları göz önünde bulundurmaksızın, kendi düşüncelerine göre doldurur ve bu durumu sicil raporunun birinci sayfasına kaydedecekleri bir notla belirtirler.

  Sicil not defterleri, sicil raporlarını en son dolduran sicil âmirince, ilgili birinci sicil âmirine iade edilir.

  Sicil Raporlarının Doldurulmasında Uygulanacak Not Usulü ve Notların Derecelendirilmesi:

  Madde 16- Sicil âmirleri, sicil raporunun memurların meslekî yöneticilik ve yurt dışı görevlerdeki ehliyetlerinin belirlenmesini sağlayan soruların her birinin ihtiva ettikleri unsurları esas almak suretiyle 100 tam not üzerinden değerlendirir ve sorulara verdikleri notların toplamını soru sayısına bölerek memurların sicil notunu tespit ederler. Her bir sicil âmirince bu şekilde belirlenen sicil notlarının toplamının, sicil âmiri sayısına bölünmesi suretiyle de, memurların sicil notu ortalaması bulunur ve buna göre sicil notu ortalaması:

  a) 60 dan 75'e kadar olanlar orta,

  b) 76'dan 89'a kadar olanlar iyi,

  c) 90'dan 100'e kadar olanlar çok iyi,

  Derecede başarılı olmuş, olumlu; 59 ve daha aşağı not alanlar ise yetersiz görülmüş, olumsuz sicil almış sayılırlar.

  Sicil notu ve ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır.

  Memurların Genel Durum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi:

  Madde 17- Sicil âmirleri, sicil raporunu doldurdukları her memuru;

  a) Dış görünüşü (kılık, kıyafet),

  b) Zekâ derecesi ve kavrayış kabiliyeti,

  c) Azim ve sebatkârlık, dürüstlük, sır saklamada güvenirlilik ve beşerî münasebetlerdeki başarısı,

  d) Alkol, kumar vb. alışkanlıklarını memuriyetle bağdaşmayacak ölçüde sürdürme gibi halleri,

  e) Güvenilir olmama, şahsî menfaatlerini aşırı ölçüde düşünme, yalan söyleme, dedikodu yapma, kıskançlık, kin tutma gibi kötü huy ve davranışları;

  Bakımından genel bir değerlendirmeye tâbi tutarlar. Değerlendirme için sicil not defterlerindeki kayıtlarla, sicil döneminde edinilen diğer bilgi ve müşahadelerden yararlanılır. Değerlendirme sonucuna göre memurların olumlu yönleri ile sicil not defterindeki kayıtlarla veya başka şekilde teyit edilen olumsuz yönleri, kusur ve noksanları hakkındaki düşünceler sicil raporunun şahsiyet değerlendirilmesine ait bölümüne ayrı ayrı, açık ve gereğine göre kısa veya teferruatlı olarak yazılır.

  Sicil âmirlerinin memurların genel durum ve davranışları hakkındaki düşünceleri, not takdirlerinde dikkate alınır.

  Sicil Raporlarının Dolduruluş şekli:

  Madde 18- Sicil raporları, önceden hazırlanan müsvetelerden yararlanılarak, herhangi bir silinti ve kazıntı yapılmaksızın doldurulur. Müsvetteler imha edilir. Fazla ve yanlış yazılan kelime veya notlar, okunulacak surette çizilerek doğrusu yazıldıktan sonra keyfiyet imza ile tevsik edilir.

  Sicil âmirleri, 16'ıncı madde uyarınca tespit edecekleri sicil notunu kendileri hesaplayarak, sicil raporunun ilgili bölümüne yazarlar. Memurların sicil notu ortalamaları, özlük işleriyle görevli birimlerin başında bulunan âmir ve en yakın yardımcıları, böyle bir birim yoksa özlük işleriyle görevli memurlardan en üst yöneticiler tarafından seçilenlerce hesaplanarak, sicil raporunun ilgili bölümüne yazılır.

  Sicil Raporlarının Gönderileceği Makamlar:

  Madde 19- Düzenlenen sicil raporları, sicil âmirleri tarafından (gizli-kişiye özel) işareti taşıyan kapalı bir zarf içinde, bunları saklamakla görevli aşağıda belirtilen makamlara gönderilir.

  Bu makamlar şunlardır;

  a) Bakanlık Merkez Teşkilâtına, Adlî ve İdarî Yargı Teşkilâtı ile Adlî Tıp Kurumuna, Bakanlıkça atanan personel için Personel Genel Müdürlüğü,

  b) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerine Bakanlıkça atanan memurlar için Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmek üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,

  c) Atamaları mahallî Adli ve İdarî Yargı ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri Adalet Komisyonlarınca yapılan personel için, ilgili Adalet Komisyonu Başkanlıkları,

  d) Atamaları Adlî Tıp Kurumunca yapılan memurlar için Adlî Tıp Kurumu Personel Müdürlüğüdür.

  Sicil Âmirinin Sorumlulukları:

  Madde 20- Sicil âmirleri, sicil raporlarını itinalı, doğru ve tarafsız bir şekilde düzenlerken; Devlete sadakat ve bağlılığı, memuriyet sıfatının gerektirdiği şeref ve itibar ile hizmetlerin süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini; güvenilir ve yetenekli memurların yükselmeleri, diğerlerinin ise kamu hizmetlerinden uzaklaştırılmaları gerektiğini esas alır.

  Sicil âmirlerinin maiyetlerinde çalışan memurları değerlendirmedeki başarıları, üst sicil âmirleri tarafından kendisinin değerlendirilmesinde de dikkate alınır.

  Garez ve özel amaçla, sicil raporlarını gerçeğe aykırı doldurdukları anlaşılan sicil âmirlerinin cezaî sorumlulukları saklıdır.

  Değerlendirmelerin Genel Niteliği ve Geçerli Sayılmayacağı Haller:

  Madde 21- Birinci ve ikinci sicil âmirlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, memurlar hakkında sicil raporlarında yaptıkları değerlendirmeleri, birbirinden bağımsız ve 16'ncı madde hükümlerine göre etkili ve geçerlidir.Memurların sicil notu, sicil âmirlerince takdir olunan notların aritmetik ortalamasına göre tespit edilir. Ancak birinci ve ikinci sicil âmirlerince yapılan değerlendirmelerin, memurun sicilinin olumlu veya olumsuz olmasına tesir etmesi veya ortalama sicil notları arasında 10 veya daha fazla fark olması halinde, varsa üçüncü sicil âmirinin kanaatine müracaat edilir ve üçüncü sicil âmirinin değerlendirmesi esas alınır.

  Üçüncü sicil âmiri bulunmadığı takdirde, ikinci sicil âmirinin değerlendirmesi ile iktifa edilir. Bir sicil âmirinin bulunması halinde, birinci sicil âmirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.

  Garez veya özel maksatla memur hakkında gerçeğe aykırı değerlendirme yaptığı anlaşılan sicil âmirinin değerlendirmesi geçersiz sayılarak, memur hakkında varsa diğer sicil âmiri ve âmirlerinin değerlendirmesine göre, yoksa o sicil döneminde son üç yılın aritmetik ortalaması esas alınarak, buna göre işlem yapılır. Gerçeğe aykırı olarak memur lehine yapıldığı anlaşılan değerlendirmeler de geçersiz sayılır. Bu takdirde de diğer değerlendirmelere; başka değerlendirme yapılmamışsa, memurun son üç yıla ait sicil raporlarının; hakkında daha az sayıda sicil raporu doldurulmuş olanların mevcut sicil raporlarının ortalamasına göre işlem yapılır.

  Yetersiz Memurların Uyarılmaları:

  Madde 22- Yetersiz olarak değerlendirilmiş bulunan memurlar, bu duruma sebep olan kusur ve noksanlıklarını gidermeleri için sicil raporlarının, bunların muhafazası ile görevli makamlara en son teslim tarihini takip eden bir ay içinde, atamaya yetkili mercilerce gizli bir yazı ile uyarılırlar.

  Uyarılan Memurların itiraz Hakkı:

  Madde 23- 22'nci madde uyarınca, uyarılan memurlar, Bakanlıkça atanan memur olmaları halinde Bakanlığa, mahallî memur olmaları halinde, bağlı bulundukları ve atamaya yetkili Adlî, İdarî Yargı ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri Adalet Komisyonlarına, Adli Tıp Kurumunca atanan memur olmaları halinde ise, bu Kurumun başkan veya vekiline, uyarı yazısını tebellüğ ettikleri tarihi takip eden bir ay içerisinde itirazda bulunabilirler.

  Uyarı ve itirazlara Dair Usul ve Esaslar:

  Madde 24- itirazlar, sadece uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara karşı yazılı olarak yapılır.

  İtirazlar;

  a) Bakanlık Merkez Teşkilâtına, İdarî, Adlî Yargı ve Devlet Güvenlik Mahkemelerine, Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevlerine ve Adli Tıp Kurumuna Bakanlıkça atanan memurlar hakkında;

  aa) Bakanlık Özel Kaleminde görevli müdür için Bakan, diğer personel için Müsteşar,

  bb) Müsteşarlık kalemindeki personel için Müsteşar,

  cc) Bakanlık Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri için Bakan; müşavirliklerdeki diğer personel için Müsteşar,

  dd) Teftiş Kurulundaki şube müdürü ve diğer personel için Müsteşar,

  ee) APK kurulu Başkanlığındaki şube müdürü için ilgili Müsteşar Yardımcısı, diğer personel için Başkan,

  ff) Genel Müdürlüklerde görevli personel için, ilgili Genel Müdür,

  gg) Müstakil Daire Başkanlıklarında görevli daire tabibi, mühendis, mimar, teknik ressam, elektronik teknisyeni için Müsteşar; Genel İdare ile Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıfına dahil diğer personel için Müsteşar Yardımcısı, Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil diğer personel için Daire Başkanı,

  **) Adalet Meslek Lisesinde, Okul Müdürü için Müsteşar, diğer personel için ilgili Müsteşar Yardımcısı,

  ıı) Hâkim ve Savcı Adaylığı Eğitim Merkezi Başkanlığında görevli idarî ve sosyal işler şefleri için ilgili Müsteşar Yardımcısı, diğer personel için Daire Başkanı,

  kk) Savunma Sekreterliğinde, Sekreter için Bakan, Uzmanlar için Müsteşar, diğer personel için ilgili Müsteşar Yardımcısı,

  ll) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde bulunan 1'nci Müdürler ile Müdürlük Teşkilâtı olmayan kurumlardaki idare memurları için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, diğer görevliler için ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ilgili Genel Müdür Yardımcısı,

  mm) Adlî Tıp Kurumunda, Kurum Başkanı için Adalet Bakanı; Başkan Yardımcısı için Müsteşar;

  İhtisas Dairesi Başkanı, Grup Başkanı, şube Müdürü, Hukuk Müşaviri, Personel Müdürü, Bütçe Muhasebe Müdürü, İdare Müdürü, Daire Müdürü, Dosya Arşiv Müdürü için ilgili Müsteşar Yardımcısı; diğer personel için ise Kurum Başkanı,

  nn) İcra Memurları için Personel Genel Müdürü,

  oo) Ticaret Sicili Memurları için Personel Genel Müdürlüğünün ilgili Genel Müdür Yardımcısı,

  b) Mahallince atanan memurlar hakkında Adlî, İdarî ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri Adalet Komisyonları,

  c) Adlî Tıp kurumunca atanan mahalli memurlar hakkında bu kurumun Başkanı,

  Tarafından veya bu maddenin yukarıda (a, b, c) fıkralarında sayılan atamaya yetkili mercilerin görevlendireceği ve itiraz edilen değerlendirmeyi yapan sicil amirleri ile aynı olan veya daha üst derecede bulunan yetkili tarafından incelenir.

  İnceleme, gereğine göre memurun özlük ve sicil dosyası ile sicil not defterleri ve konu ile ilgili diğer belgeler tetkik edilerek tamamlanır.

  Atamaya yetkili merci, itiraz tarihinden itibaren 2 ay içerisinde kararını ilgiliye bildirir.

  İki Defa Üst Üste Olumsuz Sicil Alanlar:

  Madde 25- İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar, başka bir sicil âmirinin emrine atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde, Bakanlıkça Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  Sicil Raporlarının Muhafazası ile Görevli Makamlar:

  Madde 26- Sicil raporları, Bakanlıkça atanan memurlar için Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünün, mahallî memurlar için bağlı bulundukları Adlî, İdarî Yargı ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri Adalet Komisyonları Başkanlıklarının veya bunların görevlendireceği Komisyon Yazı İşleri Müdürlerinin, Adlî Tıp Kurumunda Personel Müdürünün sorumluluğunda muhafaza edilir.

  Sorumlular, sicil dosya veya raporlarının muhafaza edildikleri yerlerden bir süre için çıkarılmalarını gerektiren her iş hakkında yukarıdaki yöneticisi veya görevlendirdikleri yardımcılarına bilgi vermek mecburiyetindedirler.

  Özlük İşleri ile Görevli Merci ve Memurların Sorumlulukları:

  Madde 27- Sicil raporlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak doldurulması ve siciller ile ilgili bütün işlemlerin mer'i hükümlere göre yürütülmesinden, Bakanlık memurları için Personel Genel Müdürlüğü, mahallî memurlar için Adlî, İdarî Yargı ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri Adalet Komisyonları, Adlî Tıp Kurumu memurları için ise bu Kurumun Personel Müdürlüğü sorumludur.

  Yukarıda sayılan merci ve görevliler, kendilerine teslim edilen sicil raporlarını, bu Yönetmelikte belirtilen en son teslim tarihlerini takip eden 15 gün içinde, sicil âmirlerinin not ve mütalâası ile yaptıkları değerlendirmeler dışında, her yönüyle inceleyerek tespit ettikleri noksanlıkların giderilmesini temin ederler.

  Bu işle görevlendirilenlerin gizliliğe riayetleri, edindikleri bilgileri açıklamamaları şarttır. Bu esaslara uymadıkları tespit edilenler, 657 sayılı Kanuna göre cezalandırılmakla beraber, bir daha aynı görevlerde çalıştırılamazlar.

  Gizliliğe Riayet:

  Madde 28- Memurların sicilleri ile ilgili her türlü yazışma, evrak ve belgelerin sevkinde ve sicil raporlarının muhafazasında (gizli ve kişiye özel) işaretli zarfların kullanılması şarttır.

  Sicil raporları, sicil dosyaları ile birlikte kilitli dolaplarda muhafaza edilir.

  Sicil Dosyalarını İnceleyebilecek Yetkililer:

  Madde 29- Merkezde; Bakan, Müsteşar, İlgili Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Adalet Müfettişleri, İlgili Genel Müdür, İlgili Genel Müdür Yardımcıları, İlgili Daire Başkanları, İlgili Tetkik Hâkimleri ve İlgili şube Müdürleri,Taşrada; Adlî İdarî Yargı ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkan ve Üyeleri ile C. Savcıları, C. Savcı Yardımcıları, Hâkimler ve Cezaevi Müdürleri, Adlî Tıp Kurumunda Başkan, Başkan Yardımcıları, Personel Müdürü, memurların sicil dosyalarını inceleyebilirler. 26'ncı maddenin 2'nci fıkrası hükmü saklıdır.

  Memuriyetleri Sona Erenlerin Sicil Dosyaları:

  Madde 30- Memurlardan;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre memurluktan çıkarılan,

  b) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşıldığı veya memurlukları sırasında bunlardan birini kaybettiği için memuriyetine son verilen,

  c) İstifa eden veya istifa etmiş sayılan,

  d) İstek, yaş haddi, malüllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılan veya ölenlerin,

  Sicil dosyaları, özlük dosyaları ile birleştirilerek ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde muhafaza edilir.

  Sicil Raporu ile Not Defterlerinin Temin Edilmesi:

  Madde 31- Bu Yönetmeliğin 3'ncü maddesinin (a) fıkrasında belirtilen ve bu Yönetmeliğe ekli sicil raporları ile 9'ncu maddesinde öngörülen standartları ve şekli, Devlet Malzeme Ofisince belirlenen "Sicil Not Defteri Örneği", Bakanlıkça bastırılarak birinci sicil âmirlerine dağıtılmak üzere, yetkili mercilere gönderilir.

  Madde 32- Bu Yönetmelik, onayı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 33- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100