Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADALET BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

  ADALET BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

  Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

  Amaç ve Kapsam:

  Madde 1- Bu Yönetmelik, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtında çalışan adalet personelinin, kamu görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak suretiyle yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak, daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla yapılacak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri düzenler.

  Yasal Dayanak:

  Madde 2- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 ve 216'ncı maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.

  Hedefler:

  Madde 3- Adalet personelinin eğitimi ile ilgili hedefler aşağıda belirtilmiştir.

  a) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi ve becerilerini artırmak,

  b) Personelin hizmet alanındaki değişmelere intibaklarını sağlamak,

  c) Personeli daha üst görevlere hazırlamak.

  İlkeler:

  Madde 4- 1'inci maddede belirtilen amaçlara ulaşmada, hizmet içi eğitim ilkeleri şunlardır:

  a) Hizmet hiyerarşisinin her kademesindeki amirlerin; birlikte çalıştıkları memurların yetiştirilmeleri ile ilgili görev ve sorumlulukları devam eder,

  b) Eğitim, Bakanlığın politikasına uygun ve sürekli olarak uygulanır,

  c) Eğitimden yararlanmada, öncelikler esas alınmakla beraber, tüm personele fırsat eşitliği tanınır,

  d) Eğitim, ekonomik şekilde, etkinlik ve verimlilik kurallarına uygun olarak yürütülür,

  e) Eğitim yapılacak yerlerin, eğitim ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun olarak düzenlenmesine önem verilir,

  f) Eğitim çalışmaları, verimli, hizmetin ihtiyaçlarına dönük ve bu ihtiyaçlara uygun olarak; plan, yıllık programlar ve ayrıntılı, uygulama programlarına dayalı olarak Bakanlığın bütün birimlerinin işbirliği ile yürütülür.

  g) Eğitim uygulamalarında, Bakanlık, personel ilişkilerinin geliştirilmesine ve personel moralinin yükseltilmesine gerekli önem verilir,

  h) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesinde, çalışmaların devamı ve bitiminde değerlendirme usulleri uygulanır.

  Tanımlar:

  Madde 5- Bu yönetmelikte geçen;

  a) "Bakanlık" deyimi, Adalet Bakanlığını,

  b) "Adalet personeli" deyimi, hâkim ve savcı sınıfı hariç olmak üzere, ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde, bütün ilk derece adalet mahkemelerinde, adliyeye bağlı dairelerde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görevli yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri, icra memur ve yardımcıları ve diğer müdür ve memurları ile Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtında görevli personeli,

  c) "Eğitim" deyimi, hizmet için eğitimi,

  İfade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Eğitim Teşkilâtı ve Görevleri

  Eğitim Teşkilâtı:

  Madde 6- Bakanlığın eğitim faaliyetleri;

  a) Eğitim Kurulu,

  b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

  Tarafından yürütülür.

  Eğitim Kurulu:

  Madde 7- Müsteşarın başkanlığında ilgili Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza ve Tevkifevleri ile Personel Genel Müdürleri ve Eğitim Dairesi Başkanından oluşur.

  Eğitim Kurulunun Görevleri:

  Madde 8- Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Eğitim Dairesi Başkanlığının hazırlamış olduğu eğitim planlarını görüşerek Bakan'ın onayına sunmak,

  b) Yıl içinde uygulanan eğitimlerin değerlendirilmesini yapmak,

  c) Eğitimde meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için tedbirler almak,

  d) Yapılacak her türü hizmet içi eğitimin koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.

  Eğitim Kurulunun Toplanması:

  Madde 9- Eğitim Kurulu, yılda bir defa Aralık ayı içinde ve ayrıca lüzum duyulduğunda Kurul Başkanının belirleyeceği tarihlerde toplanır.

  Eğitim Kurulunun raportörlüğü ile sekreterya hizmetleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

  Eğitim Birimi:

  Madde 10- Eğitim Dairesi Başkanlığı Bakanlığın eğitim birimidir.

  Eğitim Dairesi Başkanlığı:

  Madde 11- Hizmet içi eğitim faaliyetleri yönünden Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Yıl içinde uygulanacak yıllık eğitim planını ilgili Genel Müdürlüklerle işbirliği yaparak hazırlamak ve Eğitim Kuruluna sunmak,

  b) Yıllık eğitim planı içinde yer alan çeşitli eğitim faaliyetlerinin programlarını ilgili Genel Müdürlüklerle işbirliği yaparak hazırlamak,

  c) Eğitim programlarının uygulanmasında gerekli yer, araç ve gereçleri sağlamak,

  d) İlgili birimlerle, eğitim programlarının oluşturulmasında, eğitim görevlilerinin, ders konuları ile eğitim sürelerinin tespitinde işbirliği yapmak,

  e) Merkez ve taşra teşkilâtında programlanacak veya yürütülecek eğitim çalışmalarının sevk ve idaresinde görev alacak elemanların görevlendirilmesini sağlamak,

  f) Eğitim çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

  g) Eğitim programlarının işlerliğini sağlamak, programa katılanlar ile eğitim görevlilerini izlemek, gerekli kayıtları tutmak,

  h) Eğitim çalışmalarına katılan kursiyerlerin kurslarla ilgili çözümlenmesi gereken sorunlarını incelemek ve bu sorunların giderilmesine çalışmak,

  ı) Eğitim çalışmaları bitiminde sınavla ilgili işlemleri yapmak, başarılı olanların eğitim belgelerini hazırlamak,

  k) Eğitim sınav sonuçlarını, personelin açık sicillerine işlenmek üzere ilgili olduğu Personel Genel Müdürlüğü veya Adalet Komisyonuna göndermek,

  l) Eğitime katılan personelin katılma ve ayrılma tarihlerini ilgili olduğu Personel Genel Müdürlüğü veya Adalet Komisyonuna bildirmek,

  m) Yıllık eğitim planı içinde yapılan eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirerek, aksayan ve eksik kalan hususların düzeltilmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu konularda Eğitim Kuruluna teklifte bulunmak,

  n) Yıllık eğitim planının iki örneğini onayı müteakip, Başbakanlık Devlet Personel Dairesine göndermek,

  o) Yıllık eğitim planına göre yapılan eğitim çalışmalarının sonuçlarını, her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra bir rapor halinde Başbakanlık Devlet Personel Dairesine göndermek,

  p) Eğitim konusunda yerli ve yabancı yayınları izlemek.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim Merkezleri

  Eğitim Merkezlerinin Kuruluşu:

  Madde 12- Bakanlıkça, biri Ankara'da olmak üzere uygun görülen yerlerde kurs, seminer, konferans ve toplantı gibi eğitim faaliyetlerinin yapılacağı eğitim merkezleri kurulur.

  Eğitim merkezleri, eğitilecek personelin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatılır.

  Eğitim merkezlerinde bir müdür ile yeteri kadar öğretmen, memur ve hizmetli bulunur.

  Eğitim Merkezlerinin Görevleri:

  Madde 13- Eğitim merkezlerinin görevleri şunlardır:

  a) Yıllık eğitim planlarında, merkezleri için öngörülen eğitim hizmetlerini yürütmek,

  b) Eğitim faaliyetlerinin uygulanmasında gerekli her çeşit idari işleri yerine getirmek,

  c) Merkezin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak,

  d) Eğitim faaliyetlerinin başlama ve bitimlerinde Eğitim Dairesi Başkanlığına bu faaliyetler hakkında rapor vermek,

  e) Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından istenilen eğitim faaliyetleri ile ilgili her çeşit hizmeti yerine getirmek.

  Eğitim Merkezlerinde Çalışma Esasları:

  Madde 14- Eğitim merkezlerinde çalışma esasları şunlardır:

  a) Eğitim merkezlerinde uygulanacak kurs, seminer, toplantı ve benzeri eğitim hizmetlerinin konusu, tarihi, süresi, eğitime katılanlar ve ders verecek öğretmenlerin adlarını gösterir eğitim programları, Eğitim Dairesi Başkanlığınca eğitim merkezine bildirir.

  b) Kurs ve seminerlerde, Devlet Memurları Kanununun belirlediği çalışma saatleri esas alınır.

  c) Eğitime katılacakların yemekleri, bedeli kendilerinden alınmak üzere tabldot usulü ile karşılanır, yatacak yer için ücret alınmaz.

  d) Eğitime katılanların kitap, ders notları ve broşür gibi ihtiyaçları karşılanır ve mecburiyet bulunmadıkça bunlar geri alınmaz.

  e)Eğitim merkezlerinde kurs, seminer ve toplantılara katılanların yararlanmaları için bir kütüphane kurulur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim Görevlileri

  Eğitim Görevlilerinin Seçilmesi ve Görevlendirilmesi:

  Madde 15- (Değişik) Merkezde yapılan her düzeydeki hizmet içi eğitim uygulamalarında, öncelikle Bakanlık Tetkik Hâkimleri ile Yargıtay ve Danıştay Başkanlıklarının belirlediği Yargıtay ve Danıştay Tetkik Hâkimleri ve Yargıtay ve Danıştay Başsavcılarının belirlediği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcıları ve Danıştay Savcılarından yararlanılır. İmkanlarının elverdiği ölçüde de, Ankara'daki Mahkemelerin Hâkim ve Savcıları ile Bakanlıkça atanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri personeline de görev verilebilir.

  Taşradaki eğitim uygulamalarında ise, merkezden gönderilebilecekler dışında eğitim yapılan yerin hâkim ve savcıları ile o yerin Bakanlıkça atanan personeline de görev verilir.

  Eğitim konuları hakkında, bu görevliler dışında da ders verilmesinde fayda görülmesi halinde, üniversite ve yüksek okul öğretim üyeleri ile diğer eğitim kurumları öğretmenleri de çağrılabilir.

  Bakanlık Tetkik Hâkimleri ile Mahkeme Hâkim ve Savcılarından eğitimde görevlendirilecekler, ilgili Genel Müdürlükle işbirliği yapılarak Eğitim Dairesi Başkanlığınca tespit olunur. Bu maddeye göre tespit olunan eğitim görevleri, Bakan Onayı ile görevlendirilir.

  Eğitim Görevlilerinin Görevleri:

  Madde 16- Eğitim görevlilerinin görevleri şunlardır:

  a) Konuları ile ilgili ders notlarını hazırlamak,

  b) Verecekleri derslerin planını hazırlamak,

  c) Konuların öğretiminde, müfredat programına uymak ve uygulama çalışmalarına geniş ölçüde yer vermek.

  Program Yöneticisi:

  Madde 17- Eğitim programlarının uygulama hazırlığı, uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin hizmetler, Eğitim Dairesi Başkanlığınca görevlendirilecek program yöneticisi tarafından aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

  Program Yöneticisinin Görevleri şunlardır:

  a) Eğitim için gerekli bütün hazırlıkları yapmak, araç ve gereçlerin eğitimde hazır bulundurulmasını ve eğitim görevlileri tarafından hazırlanan eğitim notlarının eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak,

  b) Eğitim çalışmaları süresince, eğitime katılanların devam durumları ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmek,

  c) Gerekli görüldüğünde, eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamak,

  d) Eğitim sonunda, eğitime katılan personelin devam durumlarına, eğitimi olumsuz yönde etkileyen davranışlarına ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ile onların çözümlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin bir rapor hazırlamak,

  e) Eğitim görevlileri ile işbirliği yapmak, onların eğitimle ilgili isteklerini yerine getirmek.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Eğitime Katılanlar

  Eğitime Katılanların Seçimi:

  Madde 18- Her çeşit hizmet içi eğitime katılanlar, bağlı oldukları Adalet Komisyonlarının da görüşü alınmak suretiyle, ilgilisine göre Ceza ve Tevkifevleri ile Personel Genel Müdürlüklerince seçilir.

  Eğitime Katılma Zorunluluğu:

  Madde 19- Düzenlenen eğitime katılması uygun görülen adalet personeli, eğitime zamanında katılmak zorundadır. Ancak, kaçınılmaz bir sebeple eğitime katılamayacakların durumu eğitimi düzenleyen birime derhal bildirilir.

  Uyulması Gereken Hususlar:

  Madde 20- Eğitime katılan adalet personeli aşağıdaki hususları bilmek ve bunlara uymak zorundadır.

  a) Eğitimin başladığı gün eğitim mahallinde bulunulması gerekir. Ancak, önemli nedenlerle süresi bir aya kadar olan eğitimlerde bir günlük gecikme, bir aydan fazla olan eğitimlerde de üç günlük gecikme mazeret olarak kabul edilebilir. Bu süreyi geçirenler eğitime kabul edilmezler ve haklarında idari soruşturma açılır.

  b) Eğitime katılanlar, eğitim süresince idari yönden, eğitimin sevk ve idaresinden sorumlu olan daireye bağlıdır.

  c) Eğitime katılanlar, eğitim süresince ders ve uygulama çalışmalarına muntazam devam etmeye, verilen ödevleri zamanında yapmaya ve sınavlara girmeye zorunludur.

  d) Eğitim süresi içinde hastalık veya diğer bir özüre dayansa bile, eğitim süresinin 1Ğ8 oranında devamsızlığı olanların o eğitimle ilişiği kesilir. Aynı konuda düzenlenecek bir sonraki katılmaları sağlanabilir.

  e) Disiplin dışı hareketlerde bulunulmaz.

  f) Devamsızlık ve diğer disiplin dışı hareketi görülenlere, ilk defa için gerekli uyarıda bulunulur. Tekrarında eğitimle ilişiği kesilir. Durum eğitim birimine ve ilgili olduğu Genel Müdürlüğe veya Adalet Komisyonuna bildirilir.

  g) Eğitime katılanlar, eğitim süresince yıllık izin kullanamaz.

  ALTINCI BÖLÜM : Eğitim Plân ve Programları

  Yıllık Eğitim Planı:

  Madde 21- Bakanlığın hizmet içi eğitim uygulamaları, yıllık eğitim planı ve programları doğrultusunda yürütülür.

  Eğitim Dairesi Başkanlığı, kalkınma planları ve yıllık programların ışığı altında ve ilgili Genel Müdürlüklerle işbirliği yaparak yıllık eğitim planını hazırlar ve Eğitim Kuruluna sunar. Plan, kurulda kesinlik kazandıktan sonra Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.

  Yıllık eğitim plânında, eğitilecek adalet personelinin niteliği, uygulanacak eğitimin şekli, konusu, uygulanacağı yer ve zamanı belirtilir.

  Yıllık eğitim plânının uygulama devresinde yapılması zorunlu görülen değişiklikler Bakanın onayı ile olur.

  Eğitim Plânının Uygulanması:

  Madde 22- Yıllık eğitim plânı, Bakanın onayından sonra ilgili Genel Müdürlüklerle işbirliği yapılarak Eğitim Dairesi Başkanlığınca programlanarak uygulanır.

  Programda; eğitimin şekli, konusu, süresi, yapılacağı yer; eğitime tabi tutulacak personelin niteliği, sayısı, görev mahalli; eğitim görevlileri; kurslarda okutulacak dersler ve bu derslerin saatleri ile lüzumlu diğer hususlar gösterilir.

  Merkez dışında yapılacak eğitimlerde program, Eğitim Dairesi Başkanlığının talebi üzerine, eğitim plânının uygulanacağı mahalli savcılık veya bölge idare mahkemesi başkanlığınca yapılır ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

  Plânı Bildirme:

  Madde 23- Yıllık eğitim plânı onaylanmasından sonra, eğitim çalışmalarının başlamasından en az bir ay önce tüm teşkilâta bildirilir.

  YEDİNCİ BÖLÜM :Eğitim şekilleri

  Eğitim şekilleri:

  Madde 24- Adalet personelinin eğitimi;

  a) Uygulamalı eğitim,

  b) Kurs,

  c) Seminer,

  d) Konferans,

  e) Toplantı,

  f) Yayın,

  Yoluyla eğitim şekillerinde yapılır.

  Uygulamalı Eğitim:

  Madde 25- Uygulamalı eğitim, bir program dahilinde herhangi bir yerde toplu olarak yapılabileceği gibi, bir görevin ifası anında kişisel olarak da yapılabilir.

  Her kademedeki adalet personeli, hâkim ve savcılar ile kendilerinden önce göreve başlamış ve o konuda daha deneyimli personelin bilgisinden faydalanır.

  Bu personel de yanlarında çalışanlara öğretmek ve onlara yardımcı olmakla görevlidir.

  Kurs Yoluyla Eğitim:

  Madde 26- Kurs yoluyla eğitim, adalet personelinin yetiştirilmelerini sağlamak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla, teorik bilgilerin uygulama ile birlikte verildiği eğitim faaliyetleridir.

  Kurs yoluyla eğitim, eğitim merkezlerinde veya uygun görülecek diğer yerlerde toplu olarak yapılır.

  Kurslar, sınav hariç, bir aydan az, altı aydan fazla süreli olamaz.

  Seminer Yoluyla Eğitim:

  Madde 27- Adalet personeline belirli çalışma konularında daha fazla bilgi ve beceri kazandırılması amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetidir.

  Seminer yoluyla, eğitim, eğitim merkezlerinde veya uygun görülecek diğer yerlerde toplu olarak yapılır.

  Konferans Yoluyla Eğitim:

  Madde 28- Adalet Personeline bir konu hakkında aydınlatıcı bilgi vermek için yapılan eğitimdir.

  Konferans yoluyla eğitim, eğitim merkezlerinde veya uygun görülecek diğer yerlerde yapılır.

  Toplantı Yoluyla Eğitim:

  Madde 29- Adalet personelinin ihtiyacı olan konularda bilgi vermek gayesiyle yapılan eğitimdir.

  Toplantı yoluyla eğitim, eğitim merkezlerinde veya uygun görülecek diğer yerlerde yapılır.

  Yayın Yoluyla Eğitim:

  Madde 30- Adalet personelinin bilgisini artırmak amacıyla bastırılan veya satın alınan ve teşkilâta dağıtılan çeşitli mesleki yayınlarla ve film, video gibi araçlarla yapılan eğitimdir.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Kurslarda Okutulacak Dersler

  Mahkemeler Personeli:

  Madde 31- Adliye mahkemeleri ile bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri personelinin kurs yoluyla eğitiminde aşağıdaki dersler okutulur.

  a) Türkçe Dil Bilgisi ve Kompozisyon,

  b) Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku hakkında genel bilgiler),

  c) Usul Hukuku Bilgisi (Kurslara katılanların ilgisine bağlı olarak),

  d) Tebligat Hukuku,

  e) Kalem Mevzuatı ve Harçlar Kanunu (Kurslara katılanların ilgisine bağlı olarak),

  f) Bakanlık merkez teşkilâtı ve Bakanlık genelgeleri ile Devlet Memurları Kanunu hakkında genel bilgiler,

  g) Daktilo,

  h) (Ek 4.11.1999 tarihli Bakan Olur'u) İnsan hakları.

  İcra ve İflâs Daireleri Personeli:

  Madde 32- İcra ve iflas daireleri personelinin kurs yoluyla eğitiminde aşağıdaki dersler okutulur.

  a) Türkçe Dil Bilgisi ve Kompozisyon,

  b) Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza ve Medeni Usul Hukuku hakkında genel bilgiler),

  c) İcra ve İflâs Hukuku,

  d) Tebligat Hukuku,

  e) İcra ve İflâs Kanunu Tüzüğü ve Yönetmeliği ile Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği (harçlarla ilgili bilgiler dahil),

  f) Bakanlık merkez teşkilâtı ve Bakanlık genelgeleri ile Devlet Memurları Kanunu hakkında genel bilgiler,

  g) Daktilo,

  h) (Ek 4.11.1999 tarihli Bakan Olur'u) İnsan hakları.

  Bakanlıkça Atanan Ceza İnfaz Kurumu Personeli:

  Madde 33- Bakanlıkça atanan ceza infaz kurumları ile tutukevleri personelinin kurs yoluyla eğitiminde aşağıdaki dersler okutulur.

  a) Türkçe Dil Bilgisi ve Kompozisyon,

  b) Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Medeni Usul Hukuku İcra ve İflâs Hukuku, Tebligat Hukuku hakkında genel bilgiler)

  c) Cezaevi İdaresi (Bakanlık merkez teşkilâtı ve Bakanlık genelgeleri, Devlet Memurları Kanunu hakkında genel bilgiler dahil),

  d) Ceza ve Ceza Usul Hukuku,

  e) İnfaz Hukuku,

  f) Kriminoloji,

  g) Psikoloji,

  h) İşletmecilik (Döner sermaye)

  ı) Uygulamalı çalışma,

  i) (Ek 4.11.1999 tarihli Bakan Olur'u) İnsan hakları,

  Ceza İnfaz Kurumları Mahalli Personeli:

  Madde 34- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin mahalli personelinin kurs yoluyla eğitiminde aşağıdaki dersler okutulur.

  a) Türkçe Dil Bilgisi ve Kompozisyon,

  b) Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tebligat Hukuku ve Usul Hukukları hakkında genel bilgiler)

  c) Cezaevi İdaresi (Bakanlık merkez teşkilâtı ve Bakanlık genelgeleri ile Devlet Memurları Kanunu hakkında genel bilgiler dahil)

  d) İnfaz Hukuku,

  e) Kriminoloji,

  f) Psikoloji,

  g) Beden eğitimi (yakın savunma),

  h) Uygulamalı çalışma,

  ı) (Ek 4.11.1999 tarihli Bakan Olur'u) İnsan hakları.

  Merkez Teşkilâtı Personeli:

  Madde 35- Bakanlık merkez teşkilâtı personelinin kurs yoluyla eğitiminde aşağıdaki dersler okutulur.

  a) Türkçe Dil Bilgisi ve Kompozisyon,

  b) Genel Hukuk Bilgisi (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tebligat Hukuku ve Usul Hukukları hakkında genel bilgiler),

  c) Bakanlık merkez teşkilâtı adli ve idari yargı mahkemeleri teşkilâtı ve Devlet Memurları Kanunu hakkında genel bilgiler,

  d) Daktilo,

  e) (Ek 4.11.1999 tarihli Bakan Olur'u) İnsan hakları.

  Okutulacak Derslerin Seçimi:

  Madde 36- Kurs programlarına, kursların süresi, niteliği ve yapıldığı yer nazara alınmak suretiyle yukarıda gösterilen derslerden istenilenler alınabileceği gibi, bu maddelerde gösterilenler dışındaki dersler de, kursa tabi personelin görev özelliğine göre programa dahil edilebilir.

  Programa alınan dersler, genel esasları dahilinde okutulur ve bu konular hakkında genel bilgiler verilir.

  DOKUZUNCU BÖLÜM :Sınavlar ve Değerlendirmeler

  Sınav şekli:

  Madde 37- Eğitime katılan adalet personelinin başarısı, öğretim konularından eğitim sonunda yazılı veya sözlü veya ikisi birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla ölçülür. Öğretim konusunun gerektirmesi halinde uygulamalı sınav da yapılabilir. Sınavın şekli ve soruları o dersin öğretmeni tarafından tespit edilir.

  Sınav Komisyonu:

  Madde 38- Sınav komisyonu bir başkan ve iki üyeden oluşur.Komisyon başkanı, sınavı yapılacak dersin öğretmenidir. Üyeler ise merkezde Eğitim Dairesi Başkanı, taşrada Cumhuriyet savcısı, bölge idare mahkemesi başkanı veya Eğitim Merkezi Müdürü tarafından belirlenir.

  Değerlendirme:

  Madde 39- Sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almak gerekir.

  90 - 100 Çok iyi

  71 - 89 İyi

  60 - 70 Orta

  0 - 59 Başarısız

  olarak kabul edilir.

  Sınavların yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, başarı notu her ikisinin ortalamasıdır.

  Sınav sonuçları sınavların bitiminden sonra ilgililere bildirilir.

  Sınav Yapılmayacak Eğitimler

  Madde 40- Seminer, konferans ve toplantı şeklinde yapılan eğitimlerde sınav yapılmaz.

  Başarı ve Katılma Belgesi:

  Madde 41- Eğitim çalışmaları sonunda, eğitime katılan personele;

  a) Eğitim sonunda sınav yapılmışsa sınavda başarılı olan personele "Başarı Belgesi",

  b) Eğitim sonunda sınav yapılmamışsa "Katılma Belgesi",

  Verilir.

  Bu belgelerin şekli Bakanlıkça tespit olunur.

  Belgelerin bir sureti ilgilinin özlük dosyasına konulur.

  Eğitim Sonu Değerlendirme:

  Madde 42- Eğitimin genel değerlendirilmesinde yardımcı olmak ve gelecek eğitim dönemlerinde faydalı olmak üzere, eğitim esnasında veya sonunda eğitime katılanların görüş ve düşüncelerini almak amacıyla anketler düzenlenebilir.

  ONUNCU BÖLÜM : Malî Hükümler

  Eğitim Giderleri:

  Madde 43- Hizmet içi eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili bütün giderler Bakanlık bütçesinden karşılanır.

  Eğitim Görevlilerinin Giderleri:

  Madde 44- Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunu hükümlerine göre gerekli ödeme yapılır.

  Eğitime Katılanların Giderleri:

  Madde 45- Hizmet içi eğitime katılanlara 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanunlarının hükümlerine göre geliş ve gidiş, yolluk ve gündelikleri ile kurs müddetince kurs gündeliği verilir. Eğitimin görev mahallinde yapılması halinde kurs gündeliği ödenmez.

  ONBİRİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

  Kaldırılan Yönetmelikler:

  Madde 46- Çeşitli adalet personeli hakkında çıkarılmış bulunan;

  a) İcra ve İflas Daireleri Memur ve Yardımcıları Kurs Yönetmeliği,

  b) Zabıt Kâtipleri Yetiştirmek ve Geliştirmek Amacıyla Açılacak Kurslar Hakkında Yönetmelik,

  c) Ceza İnfaz Kurumları Yönetim Personeli Kurs Yönetmeliği,

  d) Ceza İnfaz Kurumlarındaki Gözetim Servisi Görevlilerinin Bilgilerini Artırmak Amacıyla Açılacak Meslek Kursları Yönetmeliği,

  e) Ceza İnfaz Kurumlarına Müdür, İdare ve Hesap Memuru Yetiştirmek, Mevcut Müdür ve Muhasiplerin Bilgilerini Artırmak Amacıyla Açılacak Meslek Kursları Yönetmeliği,

  Yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde - İhtiyacı karşılayacak eğitim merkezleri kuruluncaya kadar, atanması Bakanlıkça yapılan adalet personelinin eğitimleri merkezde; bunların dışındaki adalet personelinin eğitimleri, ilgilerine göre Devlet güvenlik mahkemesi veya ağır ceza merkezleri ile bölge idare mahkemeleri bulunan yerlerde yapılır.

  Yürürlük:

  Madde 47- Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Adalet Bakanının onay tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme:

  Madde 48- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100