Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

  ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği (1)

  Adalet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 01/11/1997

  Resmi Gazete Sayısı : 23157

  BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL ESASLAR

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolörlerinin, mesleğe giriş, atanma, yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini düzenler.

  Hukuki Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un değişik 36'ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

  Bakanlık : Adalet Bakanlığını,

  Bakan : Adalet Bakanını,

  Genel Müdürlük : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

  Başkanlık : Kontrolörler Kurulu Başkanlığını,

  Başkan : Kontrolörler Kurulu Başkanını,

  Başkan Yardımcısı: Kontrolörler Kurulu Başkan Yardımcısını,

  Kontrolör : Kontrolörler Kurulu Başkanını, Başkan Yardımcısını,

  Başkontrolörleri, Kontrolörleri ve Stajyer Kontrolörleri,

  Grup Başkanı : Grup halinde yapılan denetimlerde en kıdemli kontrolörü,

  Büro : Kontrolörler Kurulu Başkanlığı Bürosunu,

  Yönetmelik : Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtlarının İdare Muhasebe ve İhale Yönetmeliğini,

  ifade eder.

  Kuruluş ve Bağlılık

  Madde 4- Kontrolörler denetimlerini Bakanlık adına yaparlar.

  Kontrolörler, görev yönünden doğrudan Başkanlık kanalıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürüne bağlı olup, sevk ve idarelerinden Bakanlık Makamına karşı Genel Müdür sorumludur.

  Genel Müdür, Kontrolörler Kurulunun yönetim ve çalışmalarını düzenlemek, Genel Müdürlükle koordineyi sağlamak üzere, kıdemli Başkontrolörlerden birini Başkan olarak görevlendirir.

  Başkan Yardımcısı da, Başkanın önerisi ile Başkontrolörler arasından Genel Müdür tarafından belirlenir.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görev, Yetki ve Sorumluluk

  Başkanın Görev ve Yetkileri

  Madde 5- Kontrolörler Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Kontrolörlerin yıllık çalışma programlarını düzenlemek ve programın uygulanmasını izlemek,

  b) Kontrolörlere yaptırılması öngörülen denetim, soruşturma, inceleme ve diğer işlere ilişkin görevlerin dağıtımını yapmak ve izlemek,

  c) Kontrolörlerce soruşturma izni istenen veya el konulan işler konusunda gerekli incelemeleri yapıp Genel Müdüre sunmak ve alınacak talimata göre gereğinin ifasını sağlamak,

  d) Kontrolörlerce düzenlenen ve Başkanlıkça da uygun görülen raporların ilgili mercilere sevkini temin ve takip etmek,

  e) Kontrolörlerin meslekte yetiştirilmesini ve verimli bir şekilde çalıştırılmasını sağlamak,

  f) Kontrolörlerin ilerleme ve yükselmeleri ile ilgili önerilerde bulunmak,

  g) Bakanlıkça veya Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak,

  h) Merkezde bulunan Kontrolörleri, gelen-teftiş raporlarını tetkik etmek üzere görevlendirmek.

  Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

  Madde 6- Başkan Yardımcısı, Başkan tarafından verilen işleri yapmakla ve Başkanın izinli, raporlu veya görevde olmadığı dönemlerde yerine bakmakla görevli ve yetkilidir.

  Başkan ve Yardımcısının Denetim Görevi

  Madde 7- Başkan ve Başkan Yardımcısı münavebeli bir şekilde Bakan veya Genel Müdür tarafından denetim veya soruşturma görevi ile her zaman taşraya gönderilebilir.

  Kontrolörlerin Görev Alanı

  Madde 8- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin yönetimine dair tüm işlem ve uygulamalar ile işyurtlarının denetimi kontrolörlerin görev alanını teşkil eder.

  Kontrolörler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile işyurtlarında görevli olup atamaları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılmış olanları denetleyemezler.

  Denetim sırasında savcı sınıfından bir görevli hakkında inceleme ve soruşturmayı gerektiren bir halin tespitinde, bununla ilgili evrak tefrik edilerek gereği merciince takdir edilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

  Kontrolörlerin Görevleri

  Madde 9- Kontrolörler, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile İşyurtlarının;

  a) Bütün işlemlerinin denetimini yapmak,

  b) Savcı dışındaki görevliler hakkında hal kağıdı veya gizli rapor tanzim etmek,

  c) Denetimini yaptığı kurum ve işyurdunun genel yönetim durumu, mevzuatın uygulanması, memur ve halkla münasebetler konularında düşünce ve tavsiyelerini raporla bildirmekle,

  görevlidir.

  Kontrolörlerin Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 10- Kontrolörler;

  a) Gerekli gördükleri her türlü defterlerle, kayıt, belge, evrak ve bilgileri ilgili dairelerden istemek, görmek ve bunların örnekleri ile herhangi bir yolsuzluğun subut delilini teşkil edenlerin de asıllarını almak, (Asılları alınan belgelerin kontrolör tarafından onaylı örneği dairesine verilir.)

  b) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin; hükümlü ve tutuklu emanet para hesabı, ambar hesabı, cezaevi yapı pulu hesabı, avans para-hesabı, demirbaş hesabının,

  İşyurtlarının; kasa, banka, ambar, atölye, kantin, çayocağı, tabldot, müessese dışındaki satış mağazaları, mandıra, besihane, fabrikalar, vesair faaliyet konusu işkolları ile demirbaş eşyaların, mevcudunu saymak, işlemlerini incelemek, gerektiğinde tetkikatı sağlıklı bir şekilde yapabilmek için mühür altına almak,

  c) Görevleri ile ilgili konularda, gerek bulundukları yerlerdeki, gerek bu yerlerin dışındaki resmi ve özel bütün kuruluş, makam ve şahıslarla yazışma yapmak, (Adalet Bakanlığı ve diğer bakanlıkların merkez teşkilâtı birimleri ile yazışmalar Genel Müdürlük aracılığı ile yapılır.)

  d) Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında inceleme yapmak, 3628 sayılı Kanun hükümleri uyarınca inceleme neticesinde delil veya emare elde ettikleri takdirde Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar etmek,

  yetkilerine sahiptir.

  Kontrolörlerin Yapamayacakları İşler

  Madde 11- Kontrolörler;

  a) Denetimle görevli oldukları kurumlarda görevlilerin yürütme işlemine karışamazlar,

  b) İnceleme için el koydukları defterler ve kağıtlar üzerinde düzeltme yapamazlar veya yazı yazamazlar, (Belirli bir döneme ait işlemlerin kontrol edildiğini gösteren ve kontrolör tarafından tarih ve imza koymak suretiyle yapılabilecek işaretler bu yasağın dışındadır.)

  c) Denetleyecekleri yerleri ve yapacakları işleri başkalarına bildiremezler,

  d) Görevlerinden dolayı duydukları ve öğrendikleri gizli hususları açıklayamazlar,

  e) Görevli bulundukları sırada denetim ve soruşturma ile ilgili memur ve şahıslarla doğrudan doğruya veya dolaylı olarak özel ilişki kuramazlar, görevlilerden hediye kabul edemezler, borç para alamazlar ve alışverişte bulunamazlar, (Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.)

  Yardım Zorunluluğu

  Madde 12- Kontrolörlere görevlerini yaparken Bakanlık teşkilâtı ile ilgili diğer kamu kuruluşları gereken kolaylığı göstermek ve yardımcı olmak zorunluluğundadır.

  Görevden Uzaklaştırma

  Madde 13- Kontrolörler denetleme ve soruşturma sırasında zimmet ve ihtilası veya işlemlerinden önemli yolsuzluğu görülen veya görevleriyle ilgili olarak talep ettikleri belge ve defterleri ibraz etmeyen veya görevleri başında kalmasında sakınca bulunan amir ve memurların görevlerinden uzaklaştırılmaları için Genel Müdürlüğe veya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına teklifte bulunurlar.

  Kontrolörler Kurulu Bürosu ve Görevleri

  Madde 14- Kontrolör Kurulu Bürosu, Genel Müdürlükçe Başkana bağlı olarak kurulur.

  Bu büro;

  a) Kontrolörlerden gelen rapor, fezleke ve soruşturma belgelerini ilgili merciilere göndermek üzere izlemekle,

  b) Çalışma ve hakediş belgelerinin zamanında gönderilmesini izlemek ve tahakkuka ilişkin işlemleri yapmakla,

  c) Büro işlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamakla,

  d) Genel Müdür ve Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmakla,

  görevlidir.

  Büro amir ve memurları, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kontrolörlüğe Alınmada Usul

  Yarışma ve Sözlü Sınavı

  Madde 15- Açıktan ilk defa veya kurum ve sınıf değiştirmek suretiyle stajyer kontrolör olarak atanmak isteyenlerin yazılı ve sözlü sınavları kazanmaları şarttır.

  Sınava Katılma Şartları

  Madde 16- Stajyer kontrolörlük sınavına katılabilmek için;

  a) Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

  b) Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak,

  c) Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

  şarttır.

  Sınava katılabilmek için Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne, adreslerini belirten müracaat formuyla, bitirdiği okul diploması aslı veya noterlikçe onaylı örneği ya da okul çıkış belgesi ile başvurulur.

  Sınav Konuları

  Madde 17- Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki safhada yapılır.

  Yazılı sınav; Türkçe, Kompozisyon, Türk İnkılap Tarihi, Anayasa, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Maliye, Genel İktisat, Ticari Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi konularında yapılır.

  Sözlü sınavda, adayın genel kültürü, fizik ve moral yeteneği, anlama ve anlatım kabiliyeti ile tüm tavır ve hareketleri değerlendirmeye tabi tutulur.

  Sınav Yerleri

  Madde 18- Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara'da yapılır.

  Sınavla ilgili bütün işlemler Personel Genel Müdürlüğü'nce yerine getirilir.

  Gerektiğinde yazılı sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne de yaptırılabilir.

  Sınav Kurulu

  Madde 19- Yazılı ve sözlü sınavları yapacak kurul, Müsteşar veya tensip edeceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ile Personel Genel Müdüründen oluşur.

  Sınavların Duyurulması

  Madde 20- Sınavların yapılacağı yer, gün ve saat sınav kurulunca tespit edilerek sınav gününden enaz bir ay önce boş kadroların sayısı ve derecesi belirtilmek suretiyle yüksek tirajlı günlük iki gazetede iki kez yayımlanır.

  Bu ilanlarda, ayrıca başvurunun başlangıç ve bitiş tarihi, başvurulacak merci, sınav yeri ve zamanı, başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar, başvurma formuna eklenecek belgeler ve sınav konuları belirtilir.

  Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

  Madde 21- Yazılı sınav soruları sınav kurulu tarafından konularına göre hazırlanıp imzalandıktan ve sınav süresi belirlendikten sonra mühürlü zarflar içinde, Personel Genel Müdürlüğüne verilir.

  Yazılı sınavlarda Bakanlıkça verilen kağıtlar kullanılır.

  Yazılı Sınavların Yapılış Tarzı

  Madde 22- Yazılı sınavlarda gözetim görevi yapacak yeter sayıda görevli Personel Genel Müdürlüğünce belirlenir.

  Adaylar, görevlilerce kimlikleri tespit edildikten sonra sınav yerine alınırlar. Görevliler soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğuna dair tutanak düzenler, zarfı açarak soruları yazdırır veya dağıtırlar.

  Yazılı sınav başlamadan önce sınava katılanlara uymak zorunda oldukları hususlar hatırlatılır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların kağıtları alınarak sınav yerinden çıkarılır ve durum kağıt üzerine kayıt edilerek en az iki yetkili tarafından imzalanır. O sınav kağıdı değerlendirmeye alınmaz ve sahibi bundan sonra yapılacak sınavlara katılma hakkını kaybeder.

  Adaylar sınavda istedikleri sayıda sınav kağıdı kullanabilirler.

  Sınav sonunda; Sınava katılanlar ile sınav kağıtlarının sayısı vesair işlemler bir tutanakla tespit edilir. Tutanaklar ve sınav kağıtları bir zarf içine konularak zarf kapatılır ve mühürlenir. Durum ayrı bir tutanakla belirlenir ve zarf bu tutanakla birlikte Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir veya teslim edilir.

  Sınav sorularının çalınmış olduğunun, soru zarflarının veya paketlerinin belirlenen saatten önce açıldığının, soruların yetkili olmayan kişilerce önceden görüldüğünün tespiti veya belirlenen tarihlerde sınav yapılmasının çeşitli sebeplerle imkansızlaştığı hallerde Bakanlıkça sınavlar ertelenebilir veya iptal edilebilir.

  Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

  Madde 23- Yazılı sınav kağıtları 19'uncu maddede sözü edilen sınav kurulunca veya görevlendireceği beş kişilik komisyon tarafından değerlendirilir.

  Yazılı sınavlarda tam not 100 puandır.

  Yazılı sınav sorularının ağırlık derecelerine göre puanları, sınav kurulunca değerlendirilir.

  Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir.

  Yazılı sınavda başarı gösteremeyenler, en çok iki yazılı sınava daha katılabilirler.

  Yazılı sınav sonuçları, listelerin asılması suretiyle ilan edilir ve ayrıca ilgilisinin bilinen adresine iadeli taahhütlü olarak bildirilir.

  Sözlü Sınav

  Madde 24- Yazılı sınavda başarılı olanlar bir yazı ile sözlü sınava davet edilirler.

  Sözlü sınav, sınav kurulu veya 23'üncü maddede belirtilen değerlendirme komisyonu tarafından yapılır.

  Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için en az üç üyenin olumlu oyunun alınması gerekir.

  Kurul üyeleri oylarını 100 üzerinden değerlendirirler.

  Üyelerin verdiği not toplamı ortalaması en az 70 puana ulaşanlar başarılı sayılırlar.

  Sözlü sınavda başarısız sayılanlar bir daha sınavlara alınmazlar.

  Sınav sonuçları, yazılı ve sözlü notları toplamının ortalamalarını gösterir şekilde sınav kurulu tarafından ilan edilir ve sınava girenlerden kazananlara bir yazı ile bildirilir.

  Adayların Sıralanması

  Madde 25- Yazılı ve sözlü sınavı kazananlar boş kadro durumu nazara alınarak, sınav notlarına göre kendi aralarında sıralamaya konulur. Notlarda eşitlik halinde, kazananlar sınav kurulu veya 23'üncü maddede belirtilen değerlendirme komisyonunca kura ile belirlenir.

  Puan sırasına göre ihtiyaç sayısı kadar atananlardan arta kalanlar müktesep hak iddiasında bulunamazlar. Ancak yedekte kalırlar ve yeniden sınav açılıncaya kadar tayin için boşalacak kadroları ve gelecek sıralarını beklerler.

  Stajyer Kontrolörlüğe Atanma

  Madde 26- Boş kadro sayısınca sınavları asıl olarak kazananlar, başarı listesindeki not sırasına göre;

  a) Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

  b) (Değişik bend: 27/03/2007 - 26475S.R.G Yön/1.md.) Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna ilişkin yazılı beyanda bulunmak,

  c) Yaptırılacak tahkikata göre göreve engel bir hali olmamak,

  şartıyla boş kadro adedine göre Personel Genel Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanlık onayı ile stajyer kontrolörlüğe atanırlar. Yedeklerden sırası gelenlerin de atamaları aynı usulle yapılır.

  Bu atama sırasında adaylardan 16'ncı maddede yazılı belgelere ilaveten Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınacak sabıka kaydı, askerlik terhis veya muafiyet belgesi, ikametgah ilmuhaberi,yetkililerce veya noterce tasdik edilmiş nüfus cüzdanı örneği, 6 adet vesikalık fotoğraf ve mal beyannamesi alınır.

  Stajyerlik Döneminde Deneme ve Yetiştirme

  Madde 27- Stajyer kontrolörlüğe atananlar üç yıl süre ile adaylık süresi geçirirler.

  Stajyer kontrolörlüğe atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren 657 sayılı Kanunda düzenlenmiş olan adaylık eğitimine ek olarak (6) ay süre ile Kontrolörler Kurulu Başkanlığı'nca mevzuatla ilgili olarak gerekli eğitim programı uygulanır. Uygulanacak eğitim programı Kontrolörler Kurulu Başkanlığı'nın hazırlayacağı bir yönerge ile belirlenir.

  Eğitim programını başarı ile tamamlayan stajyer kontrolörler, bir başkontrolör veya kontrolörün refakatinde stajyerlik sürelerine devam ederler.

  Stajyerlik döneminde ilk iki yılını tamamlayanlardan, refakatinde çalıştıkları kontrolörlerce haklarında düzenlenecek raporları olumlu olanlara Başkanın teklifi Genel Müdürün onayı ile müstakil denetim görevi verilebilir.

  Yeterlik Sınavı

  Madde 28- Stajyer kontrolörlük dönemini başarı ile tamamlayanlar üçüncü yılın sonunda mesleki konularda sözlü olarak bir yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

  Bu Yönetmeliğin 19'uncu maddesinde belirtilen sınav kurulunca, stajyer kontrolörlerin, sınavdaki başarı derecesi, çalışkanlığı, verimliliği, becerisi, tutum ve davranışları, kişiliği değerlendirilerek başarı durumları tespit edilir.

  100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekir.

  Adaylık Süresi İçinde Göreve Son Verme

  Madde 29- Stajyer kontrolörlerden ilk defa Devlet memurluğuna atananların, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadıkları tespit edilenlerin Genel Müdürlüğün teklifi ve Personel Genel Müdürlüğü'nce alınacak Bakanlık onayı ile 657 sayılı Kanunun 56'ncı maddesi gereğince görevlerine son verilebilir.

  Önceden asli memurluğa atanmış olup, naklen gelenler de aynı usullerle başka göreve atanabilirler.

  Stajyerlik Süresi Sonunda Başarısızlık

  Madde 30- Stajyerlik süresi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarı gösteremeyen veya haklı bir sebebe dayanmaksızın bu sınava girmeyen stajyer kontrolörün Genel Müdürlüğün teklifi ve Personel Genel Müdürlüğü'nce alınacak Bakanlık onayı ile görevine son verilebileceği gibi Devlet memuru olmasında herhangi bir sakınca bulunmaması halinde Bakanlık merkez veya taşra teşkilâtında bir göreve de atanabilir.

  Kontrolörlük ve Başkontrolörlüğe Atanma

  Madde 31- Yeterlik sınavında başarı gösterenler Personel Genel Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanlık onayı ile kontrolörlüğe atanırlar.

  Kontrolörlükte stajyerlik dönemi dahil (8) yılını dolduranlar kadro durumu, mesleki bilgisi, çalışması ve başarısı göz önüne alınarak, Başkanın uygun görüşü, Genel Müdürün teklifi ve Bakanlık onayı ile Başkontrolör olarak atanırlar.

  Kontrolörlükten Başka Göreve Atanma ve Yeniden Kontrolörlüğe Kabul Edilme

  Madde 32- Kontrolörler kendi istekleri halinde, Genel Müdürlüğün teklifi ve Personel Genel Müdürlüğü'nün alacağı Bakanlık onayı ile kazanılmış hakları saklı kalmak şartıyla merkez veya taşra teşkilâtında başka bir göreve nakledilebilirler. Kendi istekleri ile görevinden ayrılanlar talepleri halinde ve kadro durumu müsait olduğu takdirde (6) yıl içerisinde tekrar kontrolörlüğe atanabilirler.

  Kontrolörlerin hal ve hareketlerinde kontrolörlükle bağdaşmayan durumları yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, tespit edilenlerle, olumsuz sicil alanlar kazanılmış hak aylık dereceleri ile bulundukları kadro derecelerine eşit Bakanlığın merkez veya taşra teşkilâtındaki diğer bir kadroya atanabilirler.

  Kontrolörlükte Kıdem

  Madde 33 - Kıdem sırasında esas, yeterlik sınavlarının tarihleri ile bu sınavlarda kazanılan dereceler ve meslekte geçen sürelerdir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çalışma Usul ve Esasları

  Yıllık Denetim Programları

  Madde 34- Yıllık denetim programları Ocak ayında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ile koordineli olarak Başkanlıkça hazırlanarak Genel Müdür tarafından Bakan onayına sunulur.

  Kurumların en az iki yılda bir denetimi asıldır. Gerekli görülen hallerde bu süre değiştirilebilir.

  Oturma Merkezleri ve Diğer Mahallerin Denetimleri

  Madde 35- Yıllık denetim programları;

  a) Oturma merkezi denetimi,

  b) Diğer merkezlerin denetimleri,

  olmak üzere iki kısımda uygulanır. Oturma merkezi denetiminin, diğer merkezlerdeki denetimlerini bitiren kontrolörler tarafından yapılması asıldır.

  Denetimin Süre Yönünden Kapsamı

  Madde 36- Denetim dönemleri;

  a) Önceki denetimin başladığı tarihten yeni denetimin başladığı tarihe kadar,

  b) Yeni kurulan kurumlarda kuruluş tarihinden başlayarak denetimin başladığı tarihe kadar,

  geçen süreleri kapsar.

  Denetim sırasında sorumluluğu gerektiren bir durum tespit olunduğu ve aynı halin geçmiş yıllara da sirayetinden şüphe edildiği takdirde, yukarıda belirtilen sürelere bağlı kalınmaksızın geçmiş yıllar işlemleri de denetime tabi tutulur.

  Oturma Merkezi

  Madde 37- Oturma Merkezi Ankara'dır.

  Denetim Süreleri

  Madde 38- Denetim süreleri yıllık programların o yıl içinde bitirilmesini sağlayacak şekilde Genel Müdürlükçe tespit edilir.

  Kadro ve iş durumunun verdiği imkanlar ölçüsünde, kontrolörlerin gezi süreleri, kontrolörlükte geçen fiili hizmetleri itibariyle en çok;

  a) Beş yıla kadar olanlarda (beş yıl dahil) 6 ay,

  b) 6-10 yıl olanlarda 5 ay,

  c) 11-15 yıl olanlarda 4 ay,

  d) 15 yıldan daha fazla olanlarda 3 ay,

  olur.

  Kontrolörlerin Denetim Yerlerinin Değiştirilmesi

  Madde 39- Kontrolörlerin denetim yerleri ve denetim süreleri, gerekli görüldüğü hallerde, görevlendirilmelerindeki usule göre her zaman değiştirilebilir.

  Merkezdeki Çalışmaları

  Madde 40- Merkezde bulunan kontrolörler, denetim raporlarını incelerler ve tetkik edip eksikliklerini tamamladıktan sonra Başkana sunarlar. Genel Müdür ve Başkan tarafından verilecek diğer görevleri ifa ederler.

  Başkana sunulan raporlar, Başkan tarafından Genel Müdüre arz edilir.

  Denetim Konuları

  Madde 41- Denetim konuları; bu Yönetmeliğin 10'uncu maddesinin (b) bendinde sayılan birimlere kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle verilen görevlerle, cezaevi ile işyurdunun amir ve memurlarının iş ve icraatları ve katıldıkları kurul ve komisyonların her türlü karar ve işlemleridir.

  Grup Denetimlerinin Düzenlenmesi

  Madde 42- Genel Müdürlük büyük merkezleri grup halinde veya bölümlere ayırmak suretiyle bir ya da birkaç kontrolöre denetletebilir.

  Görev dağıtımında, kontrolörlerin kıdemi göz önünde bulundurulur.

  Gruba dahil kontrolörlerden kıdemli olanı, o grubun başı sıfatı ile çalışmaları, iş bölümünü ve programı düzenler.

  Grup Başkanının Görev ve Yetkileri

  Madde 43- Grup Başkanı, görevlendirilen grubun temsilcisidir.

  Bu sıfatla;

  a) Gruptaki kontrolörlerle sürekli şekilde temas kurar, gerektiğinde toplantılar yaparak çalışmaları düzenler, kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin uygulanmasında ve anlaşılmasında birliği sağlar.

  b) Kontrolörlerin çalışmalarını, iş bölümü yapılmışsa denetim raporlarının yerinde ve süresinde düzenlenip Başkanlığa ve dolayısıyla Genel Müdürlüğe gönderilmesini takip eder. Genel davranışları ile ilgilenerek gerekirse Başkan ve Genel Müdürlüğe bilgi verir.

  Özel Denetim

  Madde 44- Özel denetimler yıllık normal denetim programları dışında yapılan denetimlerdir. Özel denetimler Genel müdürlükçe görevlendirilecek kontrolörler tarafından yapılır.

  Bu denetimler Bakanın veya Genel Müdürün re'sen yazılı veya sözlü emri ile yapılır.

  Özel Denetimin Birimler Yönünden Kapsamı

  Madde 45- Özel denetim emrinde, denetimi yapılacak birimlerle denetimin konusu açıkça belirtilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Denetime Dair İşlemler

  İlk İşlemler

  Madde 46- Kontrolörler denetime başladıkları tarih itibariyle işyurduyla ilgili olarak; kasa, banka, avans, kıymetli evrak, verilen çekler ve ödeme emirleri, kantin, çay ocağı, tabldot gibi birimlere ait mevcudun tespiti ile işe başlarlar. Keyfiyeti tutanakla tevsik eder ve o gün itibariyle mizan alırlar.

  Tespiti müteakip, kurumda kullanılan hesapların ilgili defterlerinde kayıtlı madde ve mamullerin borç bakiyeleri esas alınmak suretiyle sayımları icra olunur.

  Atölye sayımlarında, henüz maliyete intikal etmemiş mamuller ile, üretimi tamamlanamamış işler için sarf edilen hammadde ve malzeme de mevcutlara ilave olunur.

  Kantinin sayımında satışa arz edilen emtia, kantinde tespit olunan satış hasılatı ve diğer çeşitli borçlar hesabında biriken paranın kayıtlara nazaran noksan çıkan emtia tutarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir.

  Ambar ve atölyeler mevcudunun tespiti, ambar ve atölye esas defterinde kayıtlı her maddenin borç bakiyesi araştırılmak suretiyle gerçekleştirilir.

  Kantin, ambar ve atölyelerin sayımları sonunda; mahsus defterde kayıtlı olup, zimmet bakiyesi gösteren maddelerin cinsi, sayımda bulunan miktarı, birim fiyatı ve tutarı ile buna nazaran noksan ve fazlalıkların miktar ve tutarları müfredatlı bir şekilde tutanakla tevsik olunur. Fazla ve noksanların sebep ve mahiyeti üzerinde durulur. Yardımcı defterlerin kendi aralarında ve bunlarla defteri kebir arasındaki mutabakatı incelenerek sonucu tutanakla izah edilir.

  Maddi duran varlıkların sayımı tasnif defterindeki kayıtlara dayanılarak yapılır.

  Sayım sonunda kayıtlı maddi duran varlıkların aynen mevcut olup olmadığı araştırılır. Noksan ve işe yaramaz olanları esas numarasıyla, kayıtlı değerleri de belirtilmek suretiyle tutanakla tevsik olunur ve sayımı yapılan kıymetlerin toplamı ile bir evvelki mali yıl sonunda tahakkuk ettirilmiş amortisman tutarına da tutanakla yer verilir.

  Sayım, tartım ve ölçümlerinde fiili imkansızlık görülen maddelerin mevcudu tercih ve takdir edilecek pratik usullerle tespit olunur. Gerektiğinde konusunda uzman kişilerin yardımından faydalanılır ve durum tutanakla açıklanır.

  Sayımlar sonunda karşılaşılan fazla ve noksanların mahiyet ve miktarları nazara alınarak tutanaktan iki örneği işlem yapılmak üzere mahalline bırakılır. Yolsuzluk niteliğinde görülenler Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

  Tazmin ettirilen, yeniden kayda aldırılan ve tashih işlemlerine dair mahsup fişlerinden birer örnek rapora eklenir.

  Mizan ve bilançolarda görülen bütün hesaplar defterlerine dayanılarak incelenir. Mevzuata uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediği hususu araştırılır. Bu çerçevede zamanın elverdiği ölçüde fazla sayıda mahsup belgesi tetkik edilir ve yevmiye numaraları rapora yazılır. Kantin, ambar ve atölyelere ait yardımcı defterlerde yıl sonlarında bakiye veren maddelerin müteakip yıl defterlerine aynı miktar ve birim fiyatları üzerinden devren kaydedilip edilmedikleri incelenir.

  Yardımcı defterlerdeki bakiyeler toplamı o hesaba ait mizandaki bakiye ile uygunluk arzetmediğinin görülmesi halinde ilgili hesap işlemi yeniden yekûn alınması, makbuz veya dayanağı evrakın kayıtlarla karşılaştırılması suretiyle tetkik olunup neticesine göre işlem yapılır.

  Diğer taraftan;

  -İşyurtlarında çalıştırılan hükümlü ve tutukluların gündeliklerinden tevkif edilen ekmek ve yiyecek bedellerinin ilgili hesaba zamanında aktarılması konusu,

  -Hükümlü ve tutuklulara meslek öğretilmesi, eğitim, ıslah ve rehabilitasyon çalışmalarına verilen önem,

  -Muhasebe biriminin faaliyetleri yanında defter ve kayıtların tutulması ve muamelatın yürütülmesi, maliyet, avans, amortisman, ayniyat ve mahsup işlemleri,

  -Ay ve yıl sonu muameleleri, hesapların kapatılması, gelir tablosu ve bilanço tanzimi,

  -Alım ve satım ile devir teslim işlemleri,

  -Toprak, deniz ve hayvan mahsulleriyle ilgili yeni çalışmalar,

  -Kurumun faaliyet programının tespiti ile işyurdunun idaresi,

  -Alacakların tahsili, borçların zamanında ödenmesi,

  -Vergi kanunlarıyla ilgili mükellefiyetlerin yerine getirilip getirilmediği,

  -Yeni iş kollarının kurulup mevcudun geliştirilmesi,

  üzerinde durulur ve bu konularda gerekli incelemeler yapılır.

  Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin denetiminde; Hükümlü ve Tutuklu Emanet Para Hesabı, Ambar Hesabı, Cezaevi Yapı Pulu Hesabı, Avans Para Hesabının tespit ve sayım işlemleri yapılır.

  Ayrıca;

  -Kurum binasının yeri, inşaat şekli, istiabı, disiplin hücrelerinin durumu,

  -Muhafaza ve aydınlatma tedbirlerinin yeterliliği, haberleşme ve alarm tesisatının durumu,

  -Koğuşlarda yatma planı bulunup bulunmadığı, koğuşların hangi hükümlüler ve tutuklulara tahsis edildiği, kısmi ve umumi aramalar ile günlük yoklamaların yapılıp yapılmadığı,

  -Personele ait nöbet çizelgelerinin düzenlenme, tasdik ve tatbikinde mevzuata uyulup uyulmadığı,

  -Disiplin cezaları verilmişse mahiyeti, infaz edilip edilmediği, kararların kartonlarda saklanıp saklanmadığı, mahsus defterine işlenip işlenmediği, iki denetim tarihi arasında müessif olaylar meydana gelmiş ise sebepleri, yapılan işlemler ile sonuçları,

  -Gönderilen ve alınan mektuplar, mevkute ve basılı eserlerin Kuruma alınırken kontrole tabi tutulup tutulmadığı,

  -Görüşlerde mevzuat ve Bakanlık genelgelerine uygun davranılıp davranılmadığı,

  -Şikayet kutusunun hükümlü ve tutukluların bulundukları bölümlere konulup konulmadığı,

  -Resmi kimlik kartlarının dağıtılarak hüviyet cüzdanlarının alınıp alınmadığı,

  -Açılan kurslara katılma ve başarı durumu, ders ve konferansların mahiyet ve yeterliliği, eğitim, öğretim ve psiko-sosyal hizmet programının uygulanma durumu,

  -Kitaplıktan yararlanma usulleri ile bu konudaki yönetmelik hükümlerinin uygulanması,

  -Televizyon, radyo gibi iletişim araçlarının temini ve kullanılması usulleri,

  -Genel bütçeye dahil demirbaş eşyaların mevcudiyeti, kullanılabilirliği veya fazlalığı,

  -Kırtasiye ve mefruşatın yeterliliği, ihtiyaç duyulanların belirlenmesi,

  -Hükümlü ve tutuklu defterlerine resim yapıştırılıp yapıştırılmadığı,

  - Hükümlü ve tutuklulara idarece verilen elbiselerin giydirilip giydirilmediği, şahsi elbiselerin toplanarak depoda muhafaza edilip edilmediği,

  - Hükümlü ve tutukluların kıymetli eşyalarının korunup korunmadığı,

  -Sabotajlara ve yangınlara karşı önleme tedbirlerinin durumu,

  -Kurumda olağanüstü hallerde uygulanacak plan tatbikatının yapılıp yapılmadığı,

  -Hükümlü müşahadelerinin zamanında yapılıp yapılmadığı,

  -Emanet paralarının alınma ve dağıtılma usullerine riayet edilip edilmediği ve faizlerinin amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı,

  -Hükümlü ve tutukluların temizlik, traş ve banyo ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı,

  -Hükümlü ve tutukluların aşı ve muayenelerinin yaptırılıp yaptırılmadığı,

  -Mutfak teşkilâtı olmayan yerlerde yemeklerin pişirilmesi, likit gaz tüplerinin ve gaz ocaklarının muhafaza yerleri çiğ ve kuru gıda maddeleri ile ekmeğin temin ve dağıtım durumu ile mutfak teşkilâtı olan kurumlarda günlük tabelaların tanziminde titizlik gösterilip gösterilmediği,

  -Genel bütçeye ait giyecek ve temizlik maddelerinin alım ve dağıtımında mevzuat çerçevesinde davranılıp davranılmadığı,

  -Hükümlülerin izinlerini düzenleyen esaslara riayet edilip edilmediği,

  -Bir yıldan ziyade hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlara vasi tayin ettirilip ettirilmediği,

  -Yiyecek bedellerinin tahsilinde özen gösterilip gösterilmediği,

  gibi hususlar incelenir, mevcut bütün defter ve kartonlara bakılır.

  Hükümlü ve tutuklularla konuşulup istekleri tespit edilerek makul olanların icrası yönünde ilgililer uyarılır, gerekirse ilgili birime ulaştırılmak üzere durum Genel Müdürlüğe aksettirilir.

  Önceki Denetim Sonuçlarının Araştırılması

  Madde 47- Denetimlerde, önceki denetim sonunda yapılan tenkit ve tavsiyelerin ne ölçüde yerine getirildiği hususları araştırılır. O tarihe kadar tamamlanmayan veya düzeltilmeyen konular denetim raporlarında belirtilir. Ayrıca ilgililerin açıklamaları yerinde ve yeterli bulunmadığı takdirde, konuların önemine göre keyfiyet gereğinin takdir ve ifası için Genel Müdürlüğe bildirilir. Önceki denetim sonunda yapılan tenkit ve tavsiyelere eksiksiz bir şekilde uyulmuşsa, denetim raporunda bu konuya da değinilir.

  Denetimin Memurun Huzuru İle Yapılması

  Madde 48- Denetim, hizmet aksatılmaksızın görevlilerin huzuru ile yapılır. İlgili memurlar, saklamakla ve yönetmekle görevli oldukları her türlü iş ve işlemlere ait açık ve gizli bütün belge, bilgi, kayıt ve defterleri istendiğinde kontrolöre göstermek, sorularını cevaplandırmak, sayım, tespit ve inceleme işlemlerine yardım etmekle mükelleftirler.

  Bu mükellefiyetlerini hiçbir sebeple geciktiremezler. Kontrolörlerin denetime başlamasından itibaren denetime tabi memurlar kendi birimlerinin denetimi bitinceye kadar yıllık izin kullanamazlar.

  Denetim Raporunun Düzenlenmesi

  Madde 49- Kontrolörler raporlarını mahallinde düzenlerler ve Başkanlığa gönderilmek üzere postaya verirler.

  Denetim raporları 3 nüsha düzenlenir. Raporlardan bir tanesi öneriler listesi ile birlikte Genel Müdürlükçe Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

  Raporların başına "Denetimi Yapan Kontrolör", "Denetim Tarihi", "Önceki Denetimi Yapan Kontrolör ve Denetim Tarihi" yazılır. Denetim birden fazla kontrolör tarafından yapıldığı takdirde "Denetimde İşbölümü veya Denetimin Müştereken Yapıldığı" belirtilir.

  Denetim Raporlarına;

  İşyurdu ile ilgili olarak denetime başlanıldığı tarih itibariyle düzenlettirilecek mizan ile ayrıntılı gelir tablosundan başka, alacaklar, borçlar, sermaye, gelecek yıllarda indirilecek KDV, işkollarının gelir durumlarını, satışların maliyetini, atölye ve işkollarının maliyet durumlarını, bütçe ile tahmin olunup elde edilen gelirlerini gösteren,

  Denetim devresine ait, yıl sonu bilanço ve mizanları ile ayrıntılı gelir tabloları ve işkollarının gelir durumlarını, satışların maliyetini, atölye ve işkollarının maliyet durumlarını, bütçe ile tahmin olunup elde edilen gelirlerini gösteren,

  müfredatlı cetvelleri,

  Cezaevi ile ilgili olarak, iki denetim tarihi arasındaki hükümlü ve tutukluların yaptıkları toplu olayları, tahliye olan hükümlü ve tutuklu sayılarını ve sebeplerini, cezaevine giren hükümlü ve tutuklu adedini, ölen, cezası ertelenen ve firar eden hükümlü ve tutukluları, hükümlü ve tutuklulara verilen izinleri,

  Denetim tarihi itibariyle de terör suçlarını, Kurum dışında bulunanları, suç nevilerine göre hükümlü ve tutuklu mevcudunu,

  gösterir cetveller, alınarak eklenir.

  Raporlarda;

  a) Kuruluşların yerleşim, araç, gereç, malzeme ve nakit durumları,

  b) İşyurtlarının, kuruluş esas ve amaçlarına uygun çalışma gösterip göstermedikleri, faaliyetlerine devamda fayda olup olmadığı ve yeni iş kollarına ihtiyaç duyulup duyulmadığı,

  c) Verimlilik ve kârlılık durumları,

  d) Denetleme sırasında tespit olunan noksanlıklar ile kurumun gelişmesi yönünden alınması gereken tedbirleri,

  e) Cezaevi ve işyurdu kadrolarının mevcut iş hacmi ve yoğunluğuna göre yeterli olup olmadığı,

  f) 2802 sayılı Kanuna göre atamaları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca yapılan mümessil savcılar dışındaki personelin mesleki durumları, başarı dereceleri, sosyal yaşayışları, varsa kişisel sorunları, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkileri,

  belirtilir.

  Denetim sonunda düzenlenecek üç nüsha tavsiyeler listesi rapora eklenir. Liste Genel Müdürlükçe kontrol edildikten sonra bir örneği yerine getirilmek üzere mahalline yollanır ve sonucu takip edilir.

  Hal Kağıtları ve Gizli Raporların Düzenlenmesi

  Madde 50- Tayini Bakanlıkça yapılan memurlar hakkında düzenlenecek hal kağıtları;

  a) Görevlinin kimliği ve kişisel özellikleri,

  b) Şahsi ve ailevi durumu,

  c) Mesleki çalışma ve başarı durumu,

  d) Sonuç ve kanaat,

  bölümlerinden oluşur.

  Tayinleri Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca yapılan görevlilerden durumları olumsuz olanlarla, görevlerinde olağanüstü başarı gösterenler hakkında düzenlenecek gizli raporlar da sözü edilen komisyona gönderilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Mali Hakların Ödenişi

  Madde 51- Kontrolörler her türlü özlük hakları, yollukları, posta, telgraf ve diğer taşıma giderlerini her ay başında çekle mal sandıklarından alırlar. Çekilen paranın, hak edilecek olanı aşmaması asıldır.

  Aylık Cetveller

  Madde 52- Hesapların ay sonunda kapatılması, aylık çalışma ve haketme cetvellerinin (yolluk bildirimlerinin) en geç sonraki ayın yedinci gününe kadar Başkanlığa gönderilmesi şarttır.

  Denetim Yerinden Ayrılma

  Madde 53- Kontrolörler, milli bayramlar ve genel tatillerle hafta tatillerini yol masrafı istememek kaydı ile diledikleri yerlerde geçirebilirler. Bu takdirde tek başına çalışanlar ve grup başkanları Başkanlığa, gruba dahil olanlar da grup başkanına bilgi verirler.

  Haberleşme

  Madde 54- Gizli işlerde haberleşme şifre ile, bunların dışında işin aciliyet derecesine göre telgraf ve diğer haberleşme yolları ile yapılır.

  Kimlik Cüzdanı, Resmi Mühür ve Şifre Anahtarı

  Madde 55- Kontrolörlere Bakanlık Makamı tarafından imzalanan kontrolörlük sıfat ve yetkisini belirten bir kimlik belgesi ile resmi mühür ve şifre anahtarı, stajyer kontrolörlere ise Genel Müdürce imzalanan bir kimlik belgesi verilir.

  Kontrolörler bunları başkasının eline geçmeyecek şekilde muhafaza etmek zorundadır.

  İşe Başlayış ve Ayrılış Bildirimi

  Madde 56- Kontrolörler merkez dışındaki çalışmalarında göreve başlayış ve ayrılışlarını Başkanlığa bildirirler.

  Araç ve Gereçler

  Madde 57- Kontrolörlere imkanlar ölçüsünde yazı makinası, bilgisayar, çanta ve hesap makinası gibi mesleki araç ve gereçler Genel Müdürlükçe sağlanır.

  Kontrolörler, kendilerine verilen araç ve gereçleri görevleri süresince iyi ve temiz kullanmak, kontrolörlükten ayrıldıklarında geri vermekle yükümlüdürler.

  Kontrolörlerin Sicil Amirleri

  Madde 58- Başkan Yardımcısının, başkontrolör ve kontrolörler ile stajyer kontrolörlerin sicil amirleri 1'inci derecede Kontrolörler Kurulu Başkanı, 2'nci derecede Genel Müdür, 3'üncü derecede Müsteşardır. Kontrolörler Kurulu Başkanının sicil amirleri ise sırası ile Genel Müdür, Müsteşar ve Bakandır.

  Kontrolörlerin Yurt Dışına Gönderilmesi

  Madde 59- Kontrolörlerden Genel Müdürlükçe uygun görülenler araştırma ve inceleme yapmak üzere yurt dışına gönderilebilirler.

  Kaldırılan Hükümler

  Madde 60- 27.09.1991 tarihli ve 21004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz ve Islah Kurumları İşyurtları Döner Sermaye Kontrolörleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 61- Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 62- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

  KODLAMA SİSTEMİNİN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

  Bilindiği üzere, "Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliği" 22 Mart 1989 tarihli ve 20116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

  Bu Yönetmeliğin amacın uygun ve etkili şekilde tatbik edilebilmesini temin İçin, belli bir "Kodlama Sistemi"nin de uygulanmasındaki zaruret aşikardır.

  Bu itibarla, birim arşivleri ile kurum arşivleri düzeni kurulurken gözönünde tutulacak olan "Kodlama Sistemi"nin, Bakanlığımız ile bağlı kuruluşlarında ve Taşra Teşkilatımızda aynı birlik ve düzen İçinde işletilmesini sağlamak üzere, aşağıdaki "Kodlama Esasları"nın aynen uygulanması gerekmektedir.

  1- Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

  A) Birim ve kurum arşivleri düzenlenirken ve bu arşivlerle ilgili yazışmalar yapılırken,

  B) Kurum arşivlerinin, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüyle, Bakanlığımız vasıtasıyla yapacakları yazışmalarda ve kurum arşivlerinden, söz konusu Genel Müdürlüğe arşiv malzemesi gönderilirken,

  ilgisine göre ek listelerdeki kod numaraları kullanılacaktır.

  2- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile taşra teşkilatımıza ait birimler, kendilerine tahsis edilen kurum kod numaraları esas alınmak suretiyle 5 gruba ayrılmış ve sırasıyla bu gruplar Ek-1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı listelerde gösterilmiştir.

  3- (Ek-6) numaralı liste ise, taşra teşkilatımızda tesis olunan birim ve kurum arşivlerinin bulundukları il ve ilçeler dikkate alınmak suretiyle arşivlerinde kullanılacak kod numaralarını belirtir şekilde düzenlenmiştir.

  4- Hizmet üniteleri tarafından kullanılacak olan kod numaraları;

  A) Kurum kodu,

  B) Birim kodu,

  C) Alt birim kodu,

  D) il kodu,

  E) ilçe kodu,

  F) Hizmet birim kodu,

  şeklinde ve altı grup halinde tasnif edilmiştir.

  5- Hizmet üniteleri tarafından kullanılacak olan kod numaraları belirlenirken, kod sütunlarının aşağıda açıklanan özellikleri gözönünde tutulacaktır.

  A) Kurum kodu: Bu kod numarası, Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşları ile Ceza infaz Kurumları ve Tutukevleri için100; Adli Tıp Kurumu ve bağlı üniteleri için101; il ve ilçe Cumhuriyet Başsavcılıkları ile il ve ilçelerdeki adli yargı mahkemeleri için023; İdari Yargı mahkemeleri için024; Devlet güvenlik mahkemeleri için025 olarak tespit edilmiştir.

  B) Birim kodu: Bakanlığımız ve bağlı kurumları ile taşra teşkilatımıza ait her bir birim için ayrı birim kod numarası tahsis edilmiş olup, Ek- 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı listelerde bu numaralar ilgili sütununda gösterilmiştir.

  illerde kurulan fon bürosu müdürlükleri için il kod numarasından önce (F) harfi eklenecektir.

  C) Alt birim kodu: Alt birim kodları birimlerin alt birimlere bölündüğü kuruluşlarımızda kullanılacaktır.

  D) il kodu: il kodu, Adalet Bakanlığı merkez kuruluşları ile Merkez Fon Müdürlüğü için kullanılmayacak, buna karşılık, illerdeki Fon büroları, ceza infaz kurumları ve tutukevleri, Adli Tıp Kurumunun bağlı üniteleri, il ve ilçe Cumhuriyet Başsavcılıkları, adli yargı mahkemeleri, İdari Yargı mahkemeleri ve Devlet güvenlik mahkemeleri bakımından bulundukları illere göre (Ek-6) numaralı liste esas alınarak tespite dilecek ve bu numaraların başına (V) harfi ilave edilecektir.

  E) ilçe kodu: ilçe kodu, Adalet Bakanlığı merkez kuruluşlarında kullanılmayacak, buna karşılık hizmet birimlerimizin ilçelerde kurulmuş olmaları halinde; kod numarası (Ek-6) numaralı liste esas alınarak tespite dilecektir.

  F) Hizmet birim kodu: Hizmet birim kodları, adli ve İdari Yargı mahkemelerinin iş yoğunluğu dikkate alınarak numaralandırıldığı ve buna göre iş bölümü yapıldığı hallerde kullanılacaktır. Bu sistem, Adli Tıp Kurumunun bağlı kuruluşlarında ve ceza infaz kurumları ve tutukevleri bakımından da geçerli bulunmaktadır.

  6- Yukarıda verilen izahat çerçevesinde kodlama sistemine açıklık getirmek üzere aşağıdaki örnekler verilmiştir.

  Birim Kodu

  Bakanlık Özel Kalemi (100 01)

  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (100 05 03)

  idari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı (Ayniyat Saymanlığı) (100 73 4)

  Ankara Kapalı Cezaevi (100 V06 1)

  Keskin Kapalı Cezaevi (100 V06 32 1)

  Adli Tıp Kurumu ihtisas Daireleri (101 10 01)

  Adli Tıp Kurumu Ankara şube Müdürlüğü (101 V06 01)

  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (023 V06 00)

  Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi(023 V06 07 2)

  Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı(023 V06 32 0)

  Keskin Sulh Ceza Mahkemesi (023 V06 32 0)

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi (024 V06 01)

  Ankara 2. Nolu Vergi Mahkemesi (024 V06 03 2)

  Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı (025 V06 00)

  Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (025 V06 02)

  (Ek-1)

  ADALET BAKANLIĞI MERKEZ İLE CEZA iNFAZ KURUMLARI

  VE TUTUKEVLERİ KODLARI

  Alt

  Kurum Birim Birim

  Kodu KoduKodu

  100 - - Adalet Bakanlığı

  01 - Bakanlık Özel Kalemi

  02 - Müsteşarlık Özel Kalemi

  05 01 Yüksek Hakimler Kurulu

  02 Yüksek Savcılar Kurulu

  03 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

  100 10 - Ceza işleri Genel Müdürlüğü

  11 - Hukuk işleri Genel Müdürlüğü

  12 - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

  13 - Adli sicil ve istatistik Genel Müdürlüğü

  14 - Kanunlar Genel Müdürlüğü

  15 - Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Başkanlığı

  39 - Merkez Fon Müdürlüğü

  41 - Adalet Meslek Lisesi Müdürlüğü

  60 - Teftiş Kurulu Başkanlığı

  63 - Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği

  64 - Savunma Sekreterliği

  65 - Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

  71 - Personel Genel Müdürlüğü

  72 - Eğitim Dairesi Başkanlığı

  73, 74 - idari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı

  731 inşaat Emlak şube Müdürlüğü

  2 Daire Müdürlüğü

  3 Genel Evrak şube Müdürlüğü

  4 Ayniyat Saymanlığı

  100 741 Hesaba şube Müdürlüğü

  2 Levazım şube Müdürlüğü

  F il kodu (il Teşkilatı) Fon Bürosu Müdürlükleri

  V il kodu 1 Kapalı ceza infaz kurumları ve tutukevleri (illerde)

  V il kodu 2 Yarı açık ceza infaz kurumları (illerde)

  V il kodu 3 Açık ceza infaz kurumları (illerde)

  V il kodu 4 Çocuk cezaevleri ve ıslahevleri (illerde)

  V il kodu ilçe kodu 1Kapalı ceza infaz kurumları ve tutukevleri (ilçelerde)

  V il kodu ilçe kodu 2Yarışçık ceza infaz kurumları (ilçelerde)

  V il kodu ilçe kodu 3Açık ceza infaz kurumları (ilçelerde)

  V il kodu ilçe kodu 4Çocuk cezaevleri ve ıslahevleri (ilçelerde)

  (Ek-2)

  ADLİ TIP KURUMU KODLARI

  Alt Hizmet

  Kurum Birim Birim Birim

  Kodu Kodu Kodu Kodu

  101 - - - Adli Tıp Kurumu

  01 - - Başkanlık

  05 01 - İhtisas Kurulları

  02 -

  03 -

  10 01 - İhtisas Daireleri

  02

  03

  71 - - Personel şube Müdürlüğü

  75 - - Döner Sermaye Saymanlığı

  64 - - Savunma Sekreterliği

  V il kodu - - Grup Başkanlıkları

  V il kodu 1 Şube Müdürlükleri

  Aynı ilde birden çok şube müdürlükleri varsa hizmet birim olarak bunlar 01-20 arası kodlanacaktır.

  (Ek-3)

  İL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VE ADLİ YARGI

  MAHKEMELERİ KODLARI

  Alt Hizmet

  Kurum Birim Birim Birim

  Kodu Kodu Kodu Kodu

  023 V il kodu 00 Cumhuriyet Başsavcılığı

  01 Adli Yargı Adalet Komisyonları

  02 İcra ve iflas Daireleri

  03 Ağır Ceza Mahkemeleri

  04 Asliye Ceza Mahkemeleri

  05 Sulh Ceza Mahkemeleri

  06 Çocuk Mahkemeleri

  07 Asliye Hukuk Mahkemeleri

  08 Sulh Hukuk Mahkemeleri

  09 Ticaret Mahkemeleri

  İLÇE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VE ADLİ YARGI

  MAHKEMELERİ KODLARI

  V il ilçe Hizmet

  023Kodu Kodu B.Kodu

  0 Cumhuriyet Başsavcılıkları

  1 Adli Yargı Adalet Komisyonları

  2 icra ve iflas Daireleri

  3 Ağır Ceza Mahkemeleri

  4 Asliye Ceza Mahkemeleri

  5 Sulh Ceza Mahkemeleri

  6 Çocuk Mahkemeleri

  7 Asliye Hukuk Mahkemeleri

  8 Sulh Hukuk Mahkemeleri

  9 Ticaret Mahkemeleri

  NOT: illerde aynı tür mahkemeler isimlerine göre 1., 2., 3., mahkemesi hizmet birim kodu yerine ilçe kodları yazılacak, illerdeki alt birim kodları ilçelerde hizmet birim kodu olarak baştaki sıfırlar kaldırılarak kullanılacaktır. Eğer aynı türden birden çok mahkeme varsa 2. rakam bunlara ayrılacaktır.

  Örnek : Altındağ 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 023 V06 30 81

  " 2. "" " 82

  Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi 023 V06 032

  (Ek-4)

  İDARİ YARGI MAHKEMELERİ KODLARI

  Alt Hizmet

  Kurum Birim Birim Birim

  Kodu Kodu Kodu Kodu

  024 V il kodu 00 İdari Yargı Adalet Komisyonları

  01 Bölge İdare Mahkemeleri

  02 idare Mahkemeleri

  03 Vergi Mahkemeleri

  04 Bakanlıkça Kurulmuş Ticaret sicili

  Memurlukları

  (Ek-5)

  DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİ KODLARI

  Alt

  Kurum Birim Birim

  Kodu Kodu Kodu

  025 V il kodu 00 Devlet Güvenlik Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıkları

  01 Devlet Güvenlik Mahkemeleri Adalet Komisyonları

  02 Devlet Güvenlik Mahkemeleri

  01 ADANA

  22 Aladağ

  24 Ceyhan

  26 Feke

  28 İmamoğlu

  30 Karaisalı

  32 Karataş

  34 Kozan

  36 Pozantı

  38 Saimbeyli

  40 Tufanbeyli

  42 Yumurtalık

  02 ADIYAMAN

  22 Besni

  24 Çelikhan

  26 Gerger

  28 Gölbaşı

  30 Kâhta

  32 Samsat

  34 Sincik

  36 Tut

  03 AFYON

  22 Başmakçı

  24 Bayat

  26 Bolvadin

  28 Çay

  30 Çobanlar

  32 Dazkırı

  34 Dinar

  36 Emirdağ

  38 Evciler

  40 Hocalar

  42 İhsaniye

  44 İscehisar

  46 Kızılören

  48 Sandıklı

  50 Sincanlı

  52 Sultandağı

  54 Şuhut

  04 AĞRI

  22 Diyadin

  24 Doğubeyazıt

  26 Eleşkirt

  28 Hamur

  30 Patnos

  32 Taşlıçay

  34 Tutak

  05 AMASYA

  22 Göynücek

  24 Gümüşhacıköy

  26 Hamamözü

  28 Merzifon

  30 Suluova

  32 Taşova

  06 ANKARA

  22 Akyurt

  24 Ayaş

  26 Balâ

  28 Beypazarı

  30 Çamlıdere

  32 Çubuk

  34 Elmadağ

  36 Evren

  40 Gölbaşı

  42 Güdül

  44 Haymana

  46 Kalecik

  48 Kazan

  50 Kızılcahamam

  52 Nallıhan

  54 Polatlı

  56 Sincan

  58 Şereflikoçhisar

  07 ANTALYA

  22 Akseki

  24 Alanya

  26 Elmalı

  28 Finike

  30 Gazipaşa

  32 Gündoğmuş

  34 İbradı

  36 Kale

  38 Kaş

  40 Kemer

  42 Korkuteli

  44 Kumluca

  46 Manavgat

  48 Serik

  08 ARTVİN

  22 Ardanuç

  24 Arhavi

  26 Borçka

  28 Murgul

  30 Hopa

  32 Şavşat

  34 Yusufeli

  09 AYDIN

  22 Bozdoğan

  24 Buharkent

  26 Çine

  28 Didim

  30 Germencik

  32 İncirliova

  34 Karacasu

  36 Koçarlı

  38 Köşk

  40 Kuşadası

  42 Kuyucak

  44 Nazilli

  46 Söke

  48 Sultanhisar

  50 Yenipazar

  10 BALIKESİR

  22 Ayvalık

  24 Balya

  26 Bandırma

  28 Bigadiç

  30 Burhaniye

  32 Dursunbey

  34 Edremit

  36 Erdek

  38 Gömeç

  40 Gönen

  42 Havran

  44 İvrindi

  46 Kepsut

  48 Manyas

  50 Marmara

  52 Savaştepe

  54 Sındırgı

  56 Susurluk

  11 BİLECİK

  22 Bozüyük

  24 Gölpazarı

  26 İnhisar

  28 Osmaneli

  30 Pazaryeri

  32 Sögüt

  34 Yenipazar

  12 BİNGÖL

  22 Adaklı

  24 Genç

  26 Karlıova

  28 Kiğı

  30 Solhan

  32 Yayladere

  13 BİTLİS

  22 Adilcevaz

  24 Ahlat

  26 Güroymak

  28 Hizan

  30 Mutki

  32 Tatvan

  14 BOLU

  22 Akçakoca

  24 Cumaovası

  26 Çilimli

  28 Düzce

  30 Dörtdivan

  32 Gerede

  34 Gölyaka

  36 Göynük

  38 Gümüşova

  40 Kıbrıscık

  42 Mengen

  44 Mudurnu

  46 Seben

  48 Yeniçağa

  50 Yığılca

  15 BURDUR

  22 Ağlasun

  24 Altınyayla

  26 Bucak

  28 Çavdır

  30 Çeltikçi

  32 Gölhisar

  34 Karamanlı

  36 Kemer

  38 Tefenni

  40 Yeşilova

  16 BURSA

  22 Büyükorhan

  24 Gemlik

  26 Gürsu

  28 Harmancık

  30 İnegöl

  32 İznik

  34 Karacabey

  36 Keles

  38 Kestel

  40 Mudanya

  42 Mustafakemalpaşa

  44 Orhaneli

  46 Orhangazi

  48 Yenişehir

  17 ÇANAKKALE

  22 Ayvacık

  24 Bayramiç

  26 Biga

  28 Bozcaada

  30 Çan

  32 Eceabat

  34 Ezine

  36 Gelibolu

  38 Gökçeada

  40 Lâpseki

  42 Yenice

  18 ÇANKIRI

  22 Atkaracalar

  24 Bayramören

  26 Çerkeş

  28 Eldivan

  30 Eskipazar

  32 Ilgaz

  34 Kızılırmak

  36 Korgun

  38 Kurşunlu

  40 Orta

  42 Şabanözü

  44 Yapraklı

  19 ÇORUM

  22 Alaca

  24 Bayat

  26 Boğazkale

  28 Dodurga

  30 İskilip

  32 Kargı

  34 Laçin

  36 Mecitözü

  38 Oğuzlar

  40 Ortaköy

  42 Osmancık

  44 Sungurlu

  46 Uğurludağ

  20 DENİZLİ

  22 Acıpayam

  24 Akköy

  26 Babadağ

  28 Baklan

  30 Bekilli

  32 Beyağaç

  34 Bozkurt

  36 Buldan

  38 Çal

  40 Çameli

  42 Çardak

  44 Çivril

  46 Güney

  48 Honaz

  50 Kale

  52 Sarayköy

  54 Serinhisar

  56 Tavas

  21 DİYARBAKIR

  22 Bismil

  24 Çermik

  26 Çınar

  28 Çüngüş

  30 Dicle

  32 Eğil

  34 Ergani

  36 Hani

  38 Hazro

  40 Kocaköy

  42 Kulp

  44 Lice

  46 Silvan

  22 EDİRNE

  22 Enez

  24 Havsa

  26 İpsala

  28 Keşan

  30 Lalapaşa

  32 Meriç

  34 Süloğlu

  36 Uzunköprü

  23 ELAZIĞ

  22 Ağın

  24 Alacakaya

  26 Arıcak

  28 Baskil

  30 Karakoçan

  32 Keban

  34 Kovancılar

  36 Maden

  38 Palu

  40 Sivrice

  24 ERZİNCAN

  22 Çayırlı

  24 İliç

  26 Kemah

  28 Kemaliye

  30 Otlukbeli

  32 Refahiye

  34 Tercan

  36 Üzümlü

  25 ERZURUM

  22 Aşkale

  24 Çat

  26 Hınıs

  28 Horasan

  30 Ilıca

  32 İspir

  34 Karaçoban

  36 Karayazı

  38 Köprüköy

  40 Narman

  42 Oltu

  44 Olur

  46 Pasinler

  48 Pazaryolu

  50 Şenkaya

  52 Tekman

  54 Tortum

  56 Uzundere

  26 ESKİŞEHİR

  22 Alpu

  24 Beyli kova

  26 Çifteler

  28 Günsüzü

  30 Han

  32 İnönü

  34 Mahmudiye

  36 Mihalgazi

  38 Mihalıççık

  40 Sarıcakaya

  42 Seyitgazi

  44 Sivrihisar

  27 GAZİANTEP

  22 Araban

  24 İslâhiye

  26 Karkamış

  28 Nizip

  30 Nurdağı

  32 Oğuzeli

  34 Şahinbey

  36 Şehitkamil

  38 Yavuzeli

  28 GİRESUN

  22 Alucra

  24 Bulancak

  26 Çamoluk

  28 Çanakçı

  30 Dereli

  32 Doğankent

  34 Espiye

  36 Eynesil

  38 Görele

  40 Güce

  42 Keşap

  44 Piraziz

  46 Şebinkarahisar

  48 Tirebolu

  50 Yağlıdere

  29 GÜMÜŞHANE

  22 Kelkit

  24 Köse

  26 Kürtün

  28 Şiran

  30 Torul

  30 HAKKARİ

  22 Çukurca

  24 Şemdinli

  26 Yüksekova

  31 HATAY

  22 Altınözü

  24 Belen

  26 Dörtyol

  28 Erzin

  30 Hassa

  32 İskenderun

  34 Kırıkhan

  36 Kumlu

  38 Reyhanlı

  40 Samandağ

  42 Yayladağı

  32 ISPARTA

  22 Aksu

  24 Atabey

  26 Eğirdir

  28 Gelendost

  30 Gönen

  32 Keçiborlu

  34 Senirkent

  36 Sütçüler

  38 Şarkikaraağaç

  40 Uluborlu

  42 Yalvaç

  44 Yenişarbademli

  33 İÇEL

  22 Anamur

  24 Aydıncık

  26 Bozyazı

  28 Çamlıyayla

  30 Erdemli

  32 Gülnar

  34 Mut

  36 Silifke

  38 Tarsus

  34 İSTANBUL

  22 Adalar

  24 Bağcılar

  26 Bakırköy

  28 Bahçelievler

  30 Beykoz

  32 Beyoğlu

  34 Büyükçekmece

  36 Çatalca

  38 Eyüp

  40 Fatih

  42 Gaziosmanpaşa

  44 Kadıköy

  46 Kartal

  48 Küçükçekmece

  50 Pendik

  52 Sarıyer

  54 Silivri

  56 Şile

  58 Şişli

  60 Ümraniye

  62 Üsküdar

  64 Zeytinburnu

  35 İZMİR

  22 Aliağa

  24 Bayındır

  26 Bergama

  28 Beydağ

  30 Bornova

  32 Çeşme

  34 Dikili

  36 Foça

  38 Karaburun

  40 Karşıyaka

  42 Kemalpaşa

  44 Kınık

  46 Kiraz

  48 Menderes

  50 Menemen

  52 Ödemiş

  54 Seferihisar

  56 Selçuk

  58 Tire

  60 Torbalı

  62 Urla

  36 KARS

  22 Akkaya

  24 Arpaçay

  26 Digor

  28 Kağızman

  30 Sarıkamış

  32 Selim

  34 Susuz

  37 KASTAMONU

  22 Abana

  24 Ağlı

  26 Araç

  28 Azdavay

  30 Bozkurt

  32 Cide

  34 Çatalzeytin

  36 Daday

  38 Devrekani

  40 Doğanyurt

  42 Hanönü

  44 İhsangazi

  46 İnebolu

  48 Küre

  50 Pınarbaşı

  52 Seydiler

  54 Şenpazar

  56 Taşköprü

  58 Tosya

  38 KAYSERİ

  22 Akkışla

  24 Bünyan

  26 Develi

  28 Felahiye

  30 Hacılar

  32 İncesu

  34 Pınarbaşı

  36 Özvatan

  38 Sarıoğlan

  40 Sarız

  42 Talas

  44 Tomarza

  46 Yahyalı

  48 Yeşilhisar

  39 KIRKLARELİ

  22 Babaeski

  24 Demirköy

  26 Kofçaz

  28 Lüleburgaz

  30 Pehlivanköy

  32 Pınarhisar

  34 Vize

  40 KIRŞEHİR

  22 Akçakent

  24 Akpınar

  26 Boztepe

  28 Çiçekdağı

  30 Kaman

  32 Mucur

  41 KOCAELİ

  22 Gebze

  24 Gölcük

  26 Kandıra

  28 Karamürsel

  30 Körfez

  42 KONYA

  22 Ahırlı

  24 Akören

  26 Akşehir

  28 Altınekin

  30 Beyşehir

  32 Bozkır

  34 Cihanbeyli

  36 Çumra

  38 Derbent

  40 Derebucak

  42 Doğanhisar

  44 Emirgazi

  46 Ereğli (Konya )

  48 Güneysınır

  50 Hadım

  52 Halkapınar

  54 Hüyük

  56 Ilgın

  58 Kadınhanı

  60 Karapınar

  62 Karatay

  64 Kulu

  66 Sarayönü

  68 Seydişehir

  70 Taşkent

  72 Yunak

  43 KÜTAHYA

  22 Altıntaş

  24 Aslanapa

  26 Çavdarhisar

  28 Domaniç

  30 Dumlupınar

  32 Emet

  34 Gediz

  36 Hisarcık

  38 Pazarlar

  40 Simav

  42 Şaphane

  44 Tavşanlı

  44 MALATYA

  22 Akçadağ

  24 Arapkir

  26 Arguvan

  28 Battalgazi

  30 Darende

  32 Doğanşehir

  34 Doğanyol

  36 Hekimhan

  38 Kale

  40 Kuluncak

  42 Pütürge

  44 Yazıhan

  46 Yeşilyurt

  45 MANİSA

  22 Ahmetli

  24 Akhisar

  26 Alaşehir

  28 Demirci

  30 Gölmarmara

  32 Gördes

  34 Kırkağaç

  36 Köprübaşı

  38 Kula

  40 Salihli

  42 Sarıgöl

  44 Saruhanlı

  46 Selendi

  48 Soma

  50 Turgutlu

  46 KAHRAMANMARAŞ

  22 Afşin

  24 Andırın

  26 Çağlayancerit

  28 Ekinözü

  30 Elbistan

  32 Göksun

  34 Nurhak

  36 Pazarcık

  38 Türkoğlu

  47 MARDİN

  22 Dargeçit

  24 Derik

  26 Kızıltepe

  28 Mazıdağı

  30 Midyat

  32 Nusaybin

  34 Ömerli

  36 Savur

  38 Yeşilli

  48 MUĞLA

  22 Bodrum

  24 Dalaman

  26 Datça

  28 Fethiye

  30 Kavaklıdere

  32 Köyceğiz

  34 Marmaris

  36 Milas

  38 Ortaca

  40 Ula

  42 Yatağan

  49 MUŞ

  22 Bulanık

  24 Hasköy

  26 Korkut

  28 Malazgirt

  30 Varto

  50 NEVŞEHİR

  22 Acıgöl

  24 Avanos

  26 Derinkuyu

  28 Gülşehir

  30 Hacıbektaş

  32 Kozaklı

  34 Ürgüp

  51 NİĞDE

  22 Altunhisar

  24 Bor

  26 Çamardı

  28 Çiftlik

  30 Ulukışla

  52 ORDU

  22 Akkuş

  24 Aybastı

  26 Çamaş

  28 Çatalpınar

  30 Çaybaşı

  32 Fatsa

  34 Gölköy

  36 Gülyalı

  38 Gürgentepe

  40 İkizce

  42 Kabadüz

  44 Kabataş

  46 Korgan

  48 Kumru

  50 Mesudiye

  52 Perşembe

  54 Ulubey

  56 Ünye

  53 RİZE

  22 Ardeşen

  24 Çamlıhemşin

  26 Çayeli

  28 Derepazarı

  30 Fındıklı

  32 Güneysu

  34 Hemşin

  36 İkizdere

  38 İyidere

  40 Kalkandere

  42 Pazar

  54 SAKARYA

  22 Akyazı

  24 Ferizli

  26 Geyve

  28 Hendek

  30 Karapürçek

  32 Karasu

  34 Kaynarca

  36 Kocaali

  38 Pamukova

  40 Sapanca

  42 Söğütlü

  44 Taraklı

  55 SAMSUN

  22 Alaçam

  24 Asarcık

  26 Ayvacık

  28 Bafra

  30 Çarşamba

  32 Havza

  34 Kavak

  36 Ladik

  38 19 Mayıs

  40 Salıpazarı

  42 Terme

  44 Tekkeköy

  46 Yakakent

  48 Vezirköprü

  56 SİİRT

  22 Aydınlar

  24 Baykan

  26 Eruh

  28 Kurtalan

  30 Pervari

  32 Şirvan

  57 SİNOP

  22 Ayancık

  24 Boyabat

  26 Dikmen

  28 Durağan

  30 Erfelek

  32 Gerze

  34 Saraydüzü

  36 Türkeli

  58 SİVAS

  22 Akıncılar

  24 Altınyayla

  26 Divriği

  28 Doğanşar

  30 Gemerek

  32 Gölova

  34 Gürün

  36 Hafik

  38 İmranlı

  40 Kangal

  42 Koyulhisar

  44 Suşehri

  46 Şarkışla

  48 Ulaş

  50 Yıldızeli

  52 Zara

  59 TEKİRDAĞ

  22 Çerkezköy

  24 Çorlu

  26 Hayrabolu

  28 Malkara

  30 Marmaraereğlisi

  32 Muratlı

  34 Saray

  36 Şarköy

  60 TOKAT

  22 Almus

  24 Artova

  26 Başçiftlik

  28 Erbaa

  30 Niksar

  32 Pazar

  34 Reşadiye

  36 Sulusaray

  38 Turhal

  40 Yeşilyurt

  42 Zile

  61 TRABZON

  22 Akçaabat

  24 Araklı

  26 Arsin

  28 Beşikdüzü

  30 Çarşıbaşı

  32 Çaykara

  34 Dernekpazarı

  36 Düzköy

  38 Hayrat

  40 Köprübaşı

  42 Maçka

  44 Of

  46 Sürmene

  48 Şalpazarı

  50 Tonya

  52 Vakfıkebir

  54 Yomra

  62 TUNCELİ

  22 Çemişgezek

  24 Hozat

  26 Mazgirt

  28 Nazımiye

  30 Ovacık

  32 Pertek

  34 Pülümür

  63 ŞANLIURFA

  22 Akçakale

  24 Birecik

  26 Bozova

  28 Ceylanpınar

  30 Halfeti

  32 Harran

  34 Hilvan

  36 Siverek

  38 Suruç

  40 Viranşehir

  64 UŞAK

  22 Banaz

  24 Eşme

  26 Karahallı

  28 Sivaslı

  30 Ulubey

  65 VAN

  22 Bahçesaray

  24 Başkale

  26 Çaldıran

  28 Çatak

  30 Erciş

  32 Gevaş

  34 Gülpınar

  36 Muradiye

  38 Özalp

  40 Saray

  66 YOZGAT

  22 Akdağmadeni

  24 Aydıncık

  26 Boğazlıyan

  28 Çayıralan

  30 Çekerek

  32 Kadışehri

  34 Saraykent

  36 Sarıkaya

  38 Sorgun

  40 Şefaatli

  42 Yenifakılı

  44 Yerköy

  67 ZONGULDAK

  22 Alaplı

  24 Çaycuma

  26 Devrek

  28 Ereğli

  30 Gökçebey

  68 AKSARAY

  22 Ağaçören

  24 Eskil

  26 Gülağaç

  28 Güzelyurt

  30 Ortaköy

  32 Sarıyahşi

  69 BAYBURT

  22 Aydıntepe

  24 Demirözü

  70 KARAMAN

  22 Ayrancı

  24 Başyayla

  26 Ermenek

  28 Kazımkarabekir

  30 Sarıveliler

  71 KIRIKKALE

  22 Bahşili

  24 Balışeyh

  26 Çelebi

  28 Delice

  30 Karakeçili

  32 Keskin

  34 Sulakyurt

  36 Yahşihan

  72 BATMAN

  22 Beşiri

  24 Gercüş

  26 Hasankeyf

  28 Kozluk

  30 Sason

  73 ŞIRNAK

  22 Beytüşşebab

  24 Cizre

  26 Güçlükonak

  28 İdil

  30 Silopi

  32 Uludere

  74 BARTIN

  22 Amasra

  24 Kurucaşile

  26 Ulus

  75 ARDAHAN

  22 Çıldır

  24 Damal

  26 Göle

  28 Hanak

  30 Posof

  76 IĞDIR

  22 Aralık

  24 Karakoyunlu

  26 Tuzluca

  77 YALOVA

  22 Altınova

  24 Armutlu

  26 Çınarcık

  28 Çiftlikköy

  30 Termal

  78 KARABÜK

  22 Eflani

  24 Eskipazar

  26 Ovacık

  28 Safranbolu

  30 Yenice

  79 KİLİS

  22 Elbeyli

  24 Musabeyli

  26 Polateli

  80 OSMANİYE

  22 Bahçe

  24 Düziçi

  26 Hasanbeyli

  28 Kadirli

  30 Sumbas

  32 Toprakkale

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100