Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor





AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ, AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMA UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATAMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

  AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ, AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMA UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATAMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

  Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş, Aile Ve Sosyal Araştırma Uzmanlığı Yeterlik Sınavları İle Atama Ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik

  Devlet Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 11/08/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25903

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının yapılma usul ve esasları ile uzman ve uzman yardımcılarının eğitim, görev, yetki, sorumlulukları ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek Aile ve Sosyal Araştırmalar uzman yardımcıları ile Aile ve Sosyal Araştırmalar uzmanları hakkında uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 10/11/2004 tarihli ve 5256 sayılı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 ve 23 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakan: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,

  Genel Müdürlük: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürünü,

  Uzman: Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanını,

  Uzman yardımcısı: Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcısını,

  KPSS (A): (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları belirleyen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

  Giriş sınavı: Aile ve sosyal araştırma uzman yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınavını,

  Giriş Sınav Kurulu: Aile ve sosyal araştırmalar uzman yardımcılığı Giriş Sınav Kurulunu,

  Sözlü Sınav Kurulu: Aile ve sosyal araştırmalar uzman yardımcılığı Sözlü Sınav Kurulunu,

  Yeterlik Sınav Komisyonu: Aile ve Sosyal Araştırmalar Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Komisyonunu,

  Tez: Aile ve sosyal araştırma uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

  Yeterlik sınavı: Aile ve sosyal araştırmalar uzmanlığı yeterlik sınavını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Atanma ve Yetiştirilmelerine İlişkin Esaslar

  Giriş sınavı ve zamanı

  Madde 5 - Uzman yardımcılığı için, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlük tarafından uygun görülecek zamanlarda ve 5256 sayılı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen sosyal bilim dallarında Bakan onayı ile sınav açılır.

  Giriş sınavına katılabilmek için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılmış olan KPSS (A)'ya katılmış olmak şarttır.

  Giriş sınavı duyurusu

  Madde 6 - Uzman yardımcılığı giriş sınavı yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, başvuru şartları, sınavın şekli, sınav konuları, sınavın değerlendirme yöntemi, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, sınava kaç kişinin çağrılacağı, sınava girebilmeleri için gereken asgari KPSS (A) puanı, başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer bilgileri içeren ilan metni, son başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı yüksek ilk beş gazeteden en az birinde bir defa ve Genel Müdürlüğün www.aile.gov.tr adresinde ilan edilir. Adayların ne şekilde müracaat edecekleri kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı hususları bu ilan ile belirtilir.

  Başvuru şartları

  Madde 7 - Uzman yardımcılığı sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

  b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve iletişim fakülteleri ile ev ekonomisi yüksekokulu, sosyal hizmetler yüksekokulu ve diğer yüksek öğrenim kurumlarının sosyoloji, felsefe, psikoloji ve istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

  c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde (A) grubu kadrolar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Genel Müdürlüğün her sınav döneminde belirleyeceği, asgari puanı almış olmak.

  d) Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) en az 70 düzeyinde başarılı olmak.

  e) Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak.

  f) Uzman yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.

  g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış yahut tecilli ya da muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli örneği.

  h) Genel Müdürlük tarafından ilan edilen diğer şartları taşımak.

  Başvuruda istenen belgeler ve başvuru işlemleri

  Madde 8 - Uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar;

  a) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlük web sayfasından temin ederek dolduracakları iş talep formu,

  b) Nüfus hüviyet cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

  c) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya noterden tasdikli sureti,

  d) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre A grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), Genel Müdürlüğün başvuru ilanında belirttiği asgari puan türünde başarılı olunduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

  e) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) en az 70 düzeyinde başarılı olduğuna ilişkin belge,

  f) Son üç ay içinde çekilmiş 4 adet (4,5 x 6) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

  g) İlanda bildirilen diğer belgeler ile

  başvururlar.

  İstenilen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  Başvuru şekli ve yeri

  Madde 9 - Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması gereklidir.

  İstenen belgelerin, Genel Müdürlük evrak birimine en geç, giriş sınavı ilanında belirtilen son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

  Giriş sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

  Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları

  Madde 10 - Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları, Genel Müdür tarafından görevlendirilecek üç kişiden oluşan Giriş Sınavı Hazırlık Komisyonu tarafından yapılır.

  Komisyon, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar, KPSS (A)'dan en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının yirmi katını geçmemek ve son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere, ilanda belirlenen sayıda aday tutanakla belirlenir ve son başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilir.

  Giriş sınavına çağrı

  Madde 11 - Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday, son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere giriş sınavına çağrılır.

  İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, sınava girme hakkı kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

  Giriş sınavı Ankara'da yapılır.

  Giriş sınav kurulu

  Madde 12 - Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Giriş Sınav Kurulu tarafından yapılır.

  Giriş Sınav Kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı başkanlığında, daire başkanları, aile ve sosyal araştırma uzmanları ve gerekli görüldüğü takdirde ilgili yüksek öğretim kurumlarının öğretim elemanları arasından seçilir. Başkan dahil toplam beş üyeden oluşur. Giriş Sınav Kurulu, Bakanın onayı ile teşekkül eder. Ayrıca Kurul için iki yedek üye belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle Kurula katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Kurula katılırlar.

  Yazılı sınav, klasik veya test usulünde Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi Genel Müdür tarafından giriş sınavının tamamının veya bir kısmının başka kurum veya kuruluşlar ile üniversiteler tarafından yapılmasına karar verilebilir. Bu durumda, sınava ilişkin hususlar Genel Müdürlük ile ilgili kurum veya kuruluş arasında yapılan protokol ile belirlenir.

  Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Giriş sınavı aşamaları

  Madde 13 - Giriş sınavı, Giriş Sınav Kurulu tarafından alınacak karara göre, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılabilir. Yazılı sınav, klasik ve/veya test şeklinde uygulanabilir.

  Yazılı sınav ve konuları

  Madde 14 - Yazılı sınav yapılması halinde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendindeki dallardan, alan bilgisi ile genel kültür ve genel yetenek konularında sınav yapılır.

  Yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsar:

  a) Genel Kültür ve Yetenek

  Türkçe, sayısal ilişkiler, Atatürk ilke ve inkılapları, Türkiye coğrafyası, yurttaşlık bilgisi,

  b) Alan bilgisi

  1) Hukuk grubu,

  Anayasa Hukuku ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

  Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Aile Hukuku, Şahsın Hukuku,),

  İdare Hukuku,

  Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Kişilere Karşı Suçlar, Aile Düzenine Karşı Suçlar),

  2) İktisat grubu,

  Mikro ve makro iktisat,

  Uluslar arası iktisat,

  Türkiye ekonomisi,

  3) Maliye grubu,

  Kamu maliyesi,

  Maliye politikası,

  Bütçe,

  Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi,

  4) İşletme ve Muhasebe grubu

  Genel muhasebe,

  İşletme iktisadı,

  5) Kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler grubu

  Siyaset Bilimi,

  Siyasi Tarih,

  Türk dış politikası,

  6) İletişim grubu,

  7) İstatistik grubu,

  8) Sosyoloji, felsefe, psikoloji ve sosyal hizmetler grubu,

  İletişim, istatistik, sosyoloji, felsefe, psikoloji ve sosyal hizmetler gruplarındaki adaylar, (a) bendindeki konular ile bu gruplarda belirtilen fakültelerin müfredatları dikkate alınarak hazırlanan soruları cevaplar.

  Bu konulara aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır:

  Alan bilgisi : % 50

  Genel Kültür ve yetenek : % 50

  Yazılı sınavın Genel Müdürlük tarafından yapılması halinde, sınav soruları Giriş Sınav Kurulu tarafından hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanması için gerektiğinde öğretim üyelerinden yararlanılabilir. Giriş Sınav Kurulunca seçilen sınav sorularını, sınav süresini ve puanlarını gösterir tutanak, Kurul Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

  Yazılı sınav, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Kurul üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

  Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava katılanların önünde açılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılarak sınava başlanır. Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, isimleri kapatıldıktan sonra soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra bir tutanakla Giriş Sınav Kuruluna teslim edilir. Yazılı sınav notu Giriş Sınav Kurulu tarafından, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir.

  Sınav sonuçları, Genel Müdürlük ilan panosunda ve web sayfasında otuz (30) gün içinde ilan edilir. Ayrıca sınavda başarılı olanların adreslerine yazılı olarak bildirilir. Başarılı olamayan adaylara sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç iki ay içinde istekleri üzerine başvurma belgeleri iade edilir.

  Sözlü sınav kurulu ve sözlü sınav

  Madde 15 - Yazılı sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan ve son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar olan adaylar, sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı olarak bildirilmek suretiyle sınava çağrılırlar.

  Sözlü Sınav Kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı başkanlığında, daire başkanları, aile ve sosyal araştırma uzmanları ve gerekli görüldüğü takdirde ilgili yüksek öğretim kurumlarının öğretim elemanları arasından seçilir. Başkan dahil toplam beş üyeden oluşur. Sözlü Sınav Kurulu, Bakanın onayı ile teşekkül eder. Ayrıca Kurul için iki yedek üye belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle Kurula katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Kurula katılırlar.

  Sözlü Sınav Kurulu üyeleri, sözlü sınavda, adayların alanlarındaki bilgi düzeyleri, zeka ve kavrayış, anlatım yetenekleri, davranışları ile temsil yetenekleri gibi hususları göz önüne alarak her bir aday için ayrı ayrı değerlendirme yapar. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için aritmetik ortalama olarak 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

  Sadece sözlü sınav yapılması halinde, belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türüne göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olandan başlayarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday, son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere sözlü sınava çağrılır.

  Sınav Kurulu, yazılı sınav yapıldığı takdirde yazılı ve sözlü sınavı sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasını, yazılı sınav yapılmadığı takdirde, sadece sözlü sınavı sonucu esas alınarak puanı en yüksek adaydan başlayarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazandığını başarı sırasına göre bunları takip eden aynı sayıda adayın, yedek listesini de tespit eder. Listeleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim eder. Giriş sınavı sonucu, sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde ilan edilir ve kazananlara daha sonra yazılı olarak da bildirilir.

  Giriş Sınav Kurulunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar bir yıl saklandıktan sonra imha edilir.

  Uzman yardımcılığına atanma

  Madde 16 - Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, tebliğ tarihinden itibaren on gün içerisinde;

  a) İkametgah ilmuhaberi,

  b) Sabıkası bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış belgenin aslı,

  c) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış yahut tecilli ya da muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli örneği,

  d) Sağlam olduklarına dair tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu,

  e) Adayın kendi el yazısı ile ana ve baba adları ile meslek ve işleri, ilköğretim dahil öğrenim yaptıkları okullar ve yüksek öğretimden sonra ne gibi işler yaptığını belirten imzalı özgeçmiş,

  f) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

  g) Mal bildirimi

  ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine, Genel Müdürlük tarafından durumlarına uygun olan kadrolara atamaları yapılır.

  Uzman yardımcısı kadrosuna atamalarda, atamanın yapıldığının ilgiliye tebliği işlemleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. Uzman yardımcılığı döneminde askerlik tecil işlemleri Genel Müdürlük tarafından yapılır.

  Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin veya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar başarı sırası ile aynı usulle atanabilir.

  Kendilerine tebligat yapılıp da, belge ile doğrulanabilen zorunlu nedenler dışında, on beş gün içinde göreve başlamayanlar ve belge ile ispatı mümkün zorunlu nedenlerle göreve başlayamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.

  Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri

  Madde 17 - Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak temel, hazırlayıcı ve staj eğitiminden geçirilirler.

  Genel Müdürlük tarafından aday olarak atanan uzman yardımcıları için, ilgili daire başkanlarının işbirliği ile İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca ayrı ayrı çalışma ve eğitim programı hazırlanır.

  Uzman yardımcılarının eğitim çalışmalarındaki başarı ve başarısızlık halleri, yıl sonunda sicilleri doldurulurken göz önünde bulundurulur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı, Sınav Komisyonu, Uzmanlık Tezi, Uzmanlığa Atanma

  Yeterlik sınavı

  Madde 18 - Süresi üç ayı geçen ücretsiz izinler ve askerlikte geçen süreler hariç en az üç yıl uzman yardımcısı olarak çalışan, bu süre içerisinde olumlu sicil alan ve tezini süresi içinde tamamlayarak teslim eden uzman yardımcıları yeterlik sınavına katılma hakkına sahiptir.

  Yeterlik sınavı, sırası ile tez değerlendirmesi ile tez savunması ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşur.

  Yeterlik sınav komisyonu

  Madde 19 - Uzman yardımcılarının Uzmanlık Yeterlik Sınavları, Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Sınav Komisyonu, Genel Müdürün veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının ya da bir daire başkanının başkanlığında bir başkan, dört asil ve iki yedek üyeden oluşur. Tez danışmanları danışmanı oldukları tezin değerlendirilmesi ve savunulmasının yapıldığı komisyonun toplantılarına Sınav Komisyonu üyesi olarak katılırlar. Komisyonun diğer üyeleri ana hizmet birimlerinin daire başkanları, Genel Müdürlük uzmanları veya üniversite öğretim üyeleri arasından Genel Müdür tarafından seçilir Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

  Komisyonun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Tez danışmanı ve tez konusunun belirlenmesi

  Madde 20 - Genel Müdürlük uzman yardımcılarına, Yeterlik Sınav Komisyonuna seçilme yeterliliği olanlar arasından, uzman yardımcılarının adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık sürelerinin tamamlanmasından itibaren iki ay içinde birer tez danışmanı görevlendirir. uzman yardımcıları tezlerini tez danışmanları rehberliğinde hazırlarlar.

  Uzman yardımcıları, tez danışmanının görevlendirilmesinden itibaren bir ay içinde tez önerisi verirler. Birim amirleri, verilen tez önerilerini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına beş gün içerisinde yazılı olarak bildirirler. Tez önerileri anılan Başkanlık tarafından beş gün içerisinde Genel Müdürün onayına sunulur. Uygun bulunan tez önerileri, on beş gün içerisinde uzman yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

  Genel Müdürün tez önerisini uygun bulmaması halinde, uzman yardımcısından on beş gün içerisinde yeni bir tez önerisi hazırlaması istenir. İkinci kez de tez önerisinin Genel Müdür tarafından uygun görülmemesi halinde on beş günlük süre içinde tez önerisi vermesi için uzman yardımcısına son bir hak daha verilir. Yine uygun görülmeme halinde tez konusu yedi gün içinde resen belirlenir.

  Tezin hazırlanmasına ilişkin esaslar

  Madde 21 - Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının Türkçe hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

  Hazırlanacak tezlerin şekil unsurları ile ilgili esaslar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde çıkarılacak olan Yönerge ile belirlenir.

  Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi

  Madde 22 - Uzman yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde hazırladığı tezini ilgili birim amirinin aracılığıyla, Genel Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır. Geçerli görülecek bir mazeret sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen uzman yardımcısına, talebi üzerine, Genel Müdürün onayı ile zorunlu halin gerektirdiği kadar ek süre verilir.

  Tez danışmanı aynı süre içinde, rehberlik ettiği tez hakkındaki görüşlerini içeren raporunu birim amirine sunar. Birim amirlerine teslim edilen tezler ve danışman raporları, iki iş günü içinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

  Genel Müdürlük tezlerin en geç teslim edilme tarihini takip eden on beş gün içerisinde Yeterlik Sınav Komisyonunu oluşturur. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlüğün onayı ile uzman yardımcılarının tezlerini ve danışman raporlarını Yeterlik Sınav Komisyonuna teslim eder.

  Tez değerlendirme, tez savunması ve mülakat

  Madde 23 - Yeterlik sınavının ilk aşaması olan tez değerlendirme aşamasında Yeterlik Sınav Komisyonu tezleri yazılı metin üzerinden değerlendirerek tezlerin yeterli olup olmadığına karar verir. Yeterlik Sınav Komisyonu tezlerin komisyona tesliminden sonra en geç iki ay içinde değerlendirmelerini tamamlar.

  Yeterlik sınavının ikinci aşaması olan tez savunması ve mülakata tez değerlendirmesinde tezleri yeterli görülen uzman yardımcıları çağrılır. Bu çağrı sözlü savunma tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak yapılır.

  Tez savunması ve mülakatta uzman yardımcısından öncelikle tezini sözlü olarak savunması istenir. Yeterlik Sınav Komisyonu üyeleri ayrıca uzman yardımcısına uzman olarak çalışacağı ve Genel Müdürlüğün çalışma alanına giren konulardaki bilgisini ölçmeye yönelik sorular da yöneltirler. Yeterlik değerlendirmeleri uzman yardımcısının her iki konudaki başarısına göre yapılır.

  Sonuçlar beş iş günü içerisinde ilan edilir. Sınav Komisyonu sınavın her iki aşamasında da değerlendirme raporu hazırlayarak Genel Müdürün onayına sunar. Yetersiz görülen tezler için gerekçe gösterilir. Sınav Komisyonu kararlarını yeterli veya yetersiz şeklinde oy çokluğuyla alır.

  Başarısız olma ve yeni sınav hakkı

  Madde 24 - İki aşamadan oluşan yeterlik sınavının her hangi bir aşamasında başarısız olan uzman yardımcılarına başarısız oldukları her bir aşama için yeni bir sınav hakkı verilir.

  Sınavın ilk aşamasında tezi yeterli bulunmayarak başarısız sayılan uzman yardımcısı, daha önceden hazırlamış olduğu tezini, sonuçların ilanından itibaren altı ay içerisinde, Sınav Komisyonunun yetersiz bulma gerekçelerini de dikkate alarak, düzeltme hakkını kullanabileceği gibi başka bir konuda yeni bir tez hazırlamak için bir yıllık süre de talep edebilir. Uzman yardımcısı sınavın ilk aşamasıyla ilgili ikinci hakkını ne şekilde kullanacağını sınav sonuçlarının ilanını takip eden on beş gün içinde Genel Müdürlüğe bildirir

  Sınavın ikinci aşaması olan tez savunması ve mülakatta başarısız olan uzman yardımcılarına altı aylık bir süre verilerek bu sürenin sonunda tekrar tez savunması ve mülakata girme hakkı verilir.

  Sınavın her hangi bir aşamasında başarısız olup yeni bir hak verilen uzman yardımcılarına ikinci hakları bu Yöneltmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen usul çerçevesinde kullandırılır.

  Uzmanlığa atanma

  Madde 25 - Uzman olarak atanabilmek için;

  a) Süresi üç ayı geçmeyen ücretsiz izinler dahil olmak üzere uzman yardımcısı olarak üç yıl çalışmış olmak,

  b) Uzman yardımcısı olarak çalışılan dönemde olumlu sicil almış olmak,

  c) Yeterlik sınavında başarılı olmak

  gerekir.

  Bu şartları yerine getiren uzman yardımcıları uzman kadrosuna atanır.

  Başarısızlık hali

  Madde 26 - Geçerli bir mazereti olmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde, Uzmanlık Yeterlik Sınavına katılmayan, süresinde tezini teslim etmeyen veya sınava katıldığı halde başarısız olan uzman yardımcıları, uzmanlığa atanma haklarını tamamen kaybederler.

  Uzman yardımcısı unvanını kaybetme

  Madde 27 - Uzmanlığa atanma haklarını tamamen kaybeden uzman yardımcıları, uzman yardımcısı unvanını da kaybederler. Uzman yardımcısı unvanını kaybedenler, Genel Müdürlükte durumlarına uygun başka bir kadroya atanırlar

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Uzman ve Yardımcıların Sorumlulukları, Yurt Dışında Eğitimleri ve Uzmanlığa Yeniden Atanmaları

  Sorumluluk

  Madde 28 - Uzman ve uzman yardımcıları; ilgili daire başkanlıklarınca kendilerine verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden dolayı ilgili amirle veya amirlerle birlikte sorumludurlar.

  Yurtdışında eğitim

  Madde 29 - Uzman ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Genel Müdürlük tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak veya yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla akademik çalışma yapmak üzere yurt dışında görevlendirilebilirler.

  Uzmanlığa yeniden atanma

  Madde 30 - 5256 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Aile Araştırma Uzmanı olanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Aile ve Sosyal Araştırmalar Uzmanı unvanını kazanmış olanlar, kurumdan ayrılmış olsalar bile münhal kadro bulunduğu takdirde talepleri üzerine Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanı olarak tekrar atanabilirler.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Hüküm bulunmayan haller

  Madde 31 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkındaki Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 32 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 33 - Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam Alanı







Zirve100