Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN YURTDIŞI GÖREVLERE ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN YURTDIŞI GÖREVLERE ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Dışişleri Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Görevlere Atanmasına İlişkin Yönetmelik

  Dışişleri Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 06/09/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25928

  BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığı personelinin yurtdışı görevlere atanmasına ilişkin ilkeleri belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığında çalışan ve yurtdışı görevlere atanabilecek nitelikteki tüm memurları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 36, 39, 41, 45, 47 ve 52 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

  Bakan: Dışişleri Bakanını,

  Makam: Dışişleri Bakanını veya yetki devrinde bulunduğu kişiyi,

  Merkez: Dışişleri Bakanlığının yurt içindeki teşkilatını,

  Temsilcilik: Dışişleri Bakanlığının dış teşkilatını oluşturan diplomatik temsilcilikleri ve konsoloslukları,

  Misyon: Dış temsilcilikleri,

  ifade eder.

  İKİNCİ KISIM : Yurtdışı Görevlere Atamalar

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

  Yurtdışı Görevlere Atamalara İlişkin Genel İlkeler ve Değerlendirilecek Unsurlar

  Madde 5 - Yurtdışı görevlere yapılacak atamalarda görevin gereği öncelikli olarak değerlendirilir ve görevin en iyi ve verimli şekilde yerine getirilmesi temel ölçü alınır.

  Memurların yurtdışı görevlere atanmalarında aşağıdaki unsurlar değerlendirilir:

  a) Memurun mesleki geçmişi ve sicil durumu,

  b) Memurun yetenekleri, temsil yeteneği, çalışkanlığı ve yabancı dil bilgisi,

  c) Memurun önceki görevleri ve görev yerleri,

  d) Görevin memurun yetişmesine katkısı,

  e) Memurun ailevi durumu.

  Atama Bilgi Formu

  Madde 6 - Merkezden yurtdışına yaz kararnameleri ile atanmaları öngörülen meslek memurlarına, idari memurlara ve haberleşme teknik personeline, özel durumları ile makul ve haklı isteklerinin olanaklar ölçüsünde göz önünde tutulmasını sağlamak amacıyla atama ile ilgili bilgi formu ve boşalacak görev yerlerini gösteren geçici liste verilir. Kendilerine bilgi formu ve liste gönderilmiş olması, bu memurların muhakkak surette dış göreve atanacakları anlamına gelmediği gibi, ihtiyaca göre, listede yer almayan bir misyona atanmaları da mümkündür.

  Yurtdışı Göreve Atanacak Memurların Genel Tutum ve Davranışları

  Madde 7 - Yurtdışı göreve atanabilmek için memurun son iki yıllık sicilinin olumlu olması şarttır. Ayrıca, memurların dış göreve atanmalarına ilişkin değerlendirme, memuriyet yaşamları boyunca almış oldukları tüm siciller ile genel tutum ve davranışları da göz önünde bulundurularak yapılır.

  Yurtdışı Görevlerde Kusuru Görülerek Merkeze Alınan Memurlar

  Madde 8 - Bulundukları yurtdışı görevlerinde kusuru görülerek merkeze alınan memurlar, haklarında yapılabilecek disiplin kovuşturması saklı kalmak kaydıyla, olağan merkez görev süresi olan iki yıla ek olarak, son dış görevinde geçirdiği süre de dikkate alınarak, bir ila üç yıl daha merkezde görev yaparlar.

  Yurtdışına Atanacak Memurların Sağlık Durumu

  Madde 9 - Yurtdışına atanacak memurların her türlü iklim şartlarına dayanıklı ve sağlıklı olmaları esastır. Merkezden yurtdışına atanan bütün memurların görev yerlerine gitmeden önce Bakanlığın uygun göreceği bir sağlık kontrolünden geçmeleri zorunludur. Gerekli görülen hallerde, dış göreve atanması öngörülen memurların, bedeni ve ruhi açıdan sağlıklı olduklarını tam teşekküllü resmi hastane raporu ile belgelendirmeleri istenebilir.

  Dış Temsilciliklerin Gruplandırılması

  Madde 10 - Dış temsilcilikler, Bakanlık Komisyonunca aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurularak beş grup halinde belirlenir ve bir genelge ile Bakanlık teşkilatına duyurulur. İhtiyaçlar dikkate alınarak zaman içinde yapılacak değişiklikler için de aynı usul izlenir.

  a) Temsilciliğin memurun mesleki bakımından yetişmesine katkısı,

  b) Ülkenin memurun yabancı dil bakımından gelişmesine katkısı,

  c) Ülkenin yaşam koşulları (iklim, uzaklık, asayiş ve güvenlik, sağlık, çocuklar için eğitim olanakları, konut durumu ve benzeri),

  d) Ülkenin diğer özellikleri (savaş, siyasi ve sosyal çalkantı ve benzeri).

  İKİNCİ BÖLÜM : Meslek Memurlarının Atanmaları

  İlk Kez Yurtdışı Göreve Atanan Meslek Memurları

  Madde 11 - İlk kez yurtdışına atanan meslek memurlarının görev süresi, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında, ilke itibariyle beş yıldır. Meslek memurlarının ilk yurtdışına atanmalarında iki ayrı temsilcilikte görev yapmaları esastır.

  İlk kez yurtdışına atanan meslek memurlarının, beş yıllık ilk dış görev süresi içinde C, D veya E gruplarında yer alan dış temsilciliklerde en az iki yıl görev yapmaları esastır.

  İlk kez yurtdışı göreve atanma sırasında merkezden A veya B gruplarında yer alan bir dış temsilciliğe atanan meslek memurları, iki yıllık görev süresini tamamladıktan sonra üç yıllık bir görev süresi için C grubunda yer alan bir temsilciliğe atanabilirler. A veya B grubundaki bir temsilcilikte üç yıl görev yapan meslek memurları ise iki yıllık bir görev süresi için D veya E grubunda yer alan bir temsilciliğe atanırlar. Herhangi bir nedenle C, D, veya E grubundaki bir temsilciliğe zamanında nakledilemeyenler, bulundukları temsilcilikte en çok dört yıl görev yaparak merkeze dönerler. Bu meslek memurları, ikinci kez yurtdışı göreve atanmalarında, mutlaka C, D veya E gruplarındaki bir temsilciliğe en az iki yıl için atanırlar.

  İlk dış görevde D veya E grubundaki bir temsilcilikte iki yıl görev yapan meslek memurları üç yıllık bir görev süresi için A veya B grubundaki bir temsilciliğe atanırlar.

  Meslek Memurlarının Merkez ve Yurtdışı Unvanları

  Madde 12 - Meslek memurlarının merkezde ve yurtdışında kullanacakları unvanlar, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı bölümünde gösterilmiştir. Bu unvanlar 4009 sayılı Kanunda düzenlenen şartlara bağlı olarak kullanılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hukuk Müşavirlerinin Atanmaları

  Hukuk Müşavirlerinin Görev Süresi

  Madde 13 - Hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında, hukuk müşavirlerinin yurtdışı görev süresi en çok dört yıl, merkez görev süresi ise en az iki yıldır.

  Hukuk Müşavirlerinin Yurtdışına Atanmalarında Göz Önünde Tutulacak Hususlar

  Madde 14 - Hukuk müşavirlerinin yurtdışına atanmalarında, bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde belirtilen ilkelerin yanı sıra, mesleki uzmanlık alanları ve yabancı dil bilgileri de göz önünde tutulur.

  Hukuk müşavirleri yurtdışı görevde hukuk müşaviri unvanını taşırlar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İdari Memurların Atanmaları

  İdari Memurların Atanacakları Misyon Grupları

  Madde 15 - İdari memurlar yurtdışına birinci veya ikinci çıkışlarından birinde mutlaka C, D veya E gruplarında yer alan misyonlara atanırlar.

  İdari Memurlara Konsolos veya Muavin Konsolos Görev ve Unvanı Verilmesi

  Madde 16 - 4009 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde öngörülen şekilde idari memurlara Konsolos veya Muavin Konsolos görev ve unvanı, gerektiğinde Misyon Şefinin görüşü de alınarak, Personel Dairesinin teklifi üzerine Makamın onayı ile verilir.

  Konsolos veya Muavin Konsolos Unvanı Verilen İdari Memurların Önde Gelme Sırası

  Madde 17 - Konsolos veya Muavin Konsolos unvanı verilen idari memurlar, önde gelme sıralamasında, aynı misyondaki eşit unvanlı meslek memurlarından sonra gelirler. Verilecek unvan, idari memurun görev yapacağı veya yapmakta olduğu misyondaki en kıdemsiz meslek memurunun taşıdığı unvanın önüne geçemez.

  Konsolos veya Muavin Konsolos Unvanı Verilen İdari Memurların Mali Hakları

  Madde 18 - Büyükelçilik konsolosluk şubesinde görevlendirilen ve bu Yönetmeliğin 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca Konsolos veya Muavin Konsolos unvanı verilmesi uygun görülen idari memurların, yerel uygulama nedeniyle bu unvanları ile diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan yararlanmalarında güçlük bulunduğu takdirde, yerel makamlara Ataşe unvanıyla tanıtımları sürdürülür. Ancak, bu idari memurlar, kendilerine verilmesi uygun görülen Konsolos veya Muavin Konsolos unvanına bağlı 4009 sayılı Kanunda öngörülen mali haklardan yararlanırlar.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Haberleşme Teknik Personelinin Atanması

  Haberleşme Teknik Personelinin Atanmasında Göz Önünde Tutulacak Hususlar

  Madde 19 - Haberleşme teknik personelinin yurtdışına atanmasında, 4009 sayılı Kanunda yer alan atamalarla ilgili hükümlerin ve bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde belirtilen ilkelerin yanı sıra, personelin mesleki uzmanlık alanı da göz önünde tutulur.

  Haberleşme teknik personeli dış görevde Ataşe unvanı taşır.

  Haberleşme Teknik Personelinin Görev Süresi

  Madde 20 - Haberleşme teknik personelinin, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında, yurtdışı görev süresi en çok dört yıl, merkez görev süresi ise en az iki yıldır.

  Haberleşme Teknik Personelinin Atanacağı Misyon Grupları

  Madde 21 - Haberleşme teknik personeli, yurtdışına birinci veya ikinci çıkışlarından birinde mutlaka C, D veya E gruplarında yer alan temsilciliklere atanırlar.

  ALTINCI BÖLÜM : Sürekli Merkez Görevi Yapan Memurların Atanmaları

  Sürekli Merkez Görevi Yapan Memurların Yurtdışına Atanmalarına İlişkin İlkeler

  Madde 22 - 4009 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca her yıl yurtdışına atanacak memurların belirlenmesinde, bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde belirtilen hususların yanısıra;

  a) Üniversite mezunlarına,

  b) Fiili hizmeti fazla olanlara,

  c) Sicil not ortalaması yüksek olanlara,

  d) (Mülga bent: 04/11/2006 - 26336 S.R.G Yön./1. md.)

  öncelik verilir.

  Bakanlığa bağlı yurtdışı sözleşmeli personel kadrolarında ve merkez görevlilerine ait diğer kadrolarda kesintisiz olarak geçmiş süreler ile askerlik süresi, fiili hizmet süresine eklenir. Yurtdışında daha önce memur kadrolarında geçmiş süreler dikkate alınmaz.

  (Ek fıkra: 04/11/2006 - 26336 S.R.G Yön./1. md.) Atama yapılacak boş kadro sayısının en fazla iki katı sayıda personel Bakanlık tarafından düzenlenecek hazırlık kurslarına katılır. Kurslara alınacak personelin seçimi ilgili mevzuat çerçevesinde Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Hazırlık kurslarını en az "70 başarı notuyla" tamamlayan personel arasından Ataşe Yardımcısı ataması başarı sıralaması dikkate alınarak yapılır. Hazırlık kursları arasında Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenecek yabancı dil kursu da yeralır. Kamu Personeli Dil Sınavı'ndan (KPDS) en az "C" seviyesinde not alanlar sözkonusu yabancı dil kursundan muaf tutulurlar.

  Sürekli Merkez Görevi Yapan Memurların Yurtdışı Görevde Taşıyacağı Unvan

  Madde 23 - Sürekli merkez görevi yapan memurlar yurtdışı görevde Ataşe Yardımcısı unvanı taşırlar. Atamalarda dış temsilciliklerin büro hizmetleriyle ilgili gereksinimleri ve talepleri göz önünde bulundurulur.

  Ataşe Yardımcılarının Atanacağı Misyon Grupları

  Madde 24 - (Değişik Madde: 08/11/2007- 26694 S.R.G Yön/1.md.)

  Ataşe yardımcıları herhangi bir gruptaki misyona atanabilir. Atandıkları dış temsilcilikten bir başka dış temsilciliğe nakledilemezler. Atandıkları dış temsilciliklere gitmeyi kabul etmeyenler başka yurtdışı göreve atanmazlar. Bunlardan kendi istekleri ile ya da kusurlu ve/veya kasti fiilleri neticesinde üç yıldan önce merkeze atananlar, dış görev sürelerini tamamlamış sayılırlar.

  Ancak, ataşe yardımcısının kusuru ve kastı dışındaki bir sebeple üç yıldan önce merkez görevine atanmış ve atanacak olanlar, Bakanlıkça uygun görülen herhangi bir kararname döneminde aynı veya diğer bir misyona üç yıllık görev sürelerinin kalan kısmını tamamlamak üzere puanlama ve sınav sistemine tabi olmaksızın yeniden atanabilirler.

  Ataşe Yardımcısı Atanamayacaklar

  Madde 25 - (Değişik madde: 04/11/2006 - 26336 S.R.G Yön./3. md.)

  Sürekli merkez görevi yapan memurlardan 60 yaşını doldurmuş olup uzman unvanını kazanamamış olanlar Ataşe Yardımcısı olarak atanamazlar.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Her İkisi de Bakanlık Mensubu Olan Evli Memurların Atanmaları

  Her İkisi de Bakanlık Mensubu Olan Evli Memurların Atanmalarına İlişkin Esaslar

  Madde 26 - Her ikisi de Dışişleri Bakanlığı mensubu olan evli memurların, yurtdışı görevlere, eşleri ile aynı evi paylaşacak şekilde atanmasına gayret edilir. Çiftlerin aynı temsilciliğe atanmaları, eşlerden birinin Misyon Şefi olmaması kaydıyla mümkündür.

  Atamalarda memurların tercih ve ihtiyaçları dikkate alınmakla birlikte, hizmet gerekleri ön planda tutulur. Çiftlerin aynı temsilciliğe veya aynı evi paylaşacak şekilde atanmaları, idare açısından bir yükümlülük olmayıp, kamu hizmetinin gerekleri ve temsilciliklerin memur sayısındaki dengeler göz önünde bulundurularak takdir edilir. Atama bakımından kişilerin birbiriyle evli olmaları ikincil unsur olarak kabul edilir. Hizmetin gereği ve memurların ayrı ayrı kişisel nitelikleri öncelikli kriterlerdir. Hizmetin gereğine uygun olması ve imkanların elvermesi halinde, çiftlerin aynı evi paylaşacak şekilde bir kez "A" veya "B" bölgesinde atanmalarına gayret edilir. Atama kararnamesinin sayısal dengelerine ve hizmetin gereğine uygun olmak kaydıyla, evli memurların "C", "D" ve "E" bölgesinde yer alan misyonlara, birden fazla kez, aynı evi paylaşacak şekilde atanmaları mümkündür. Eş atamalarının hizmetin gereğine ve liyakat ilkesine en uygun biçimde gerçekleştirilmesinde Bakanlık Komisyonunun takdiri esastır.

  Her İkisi de Bakanlık Mensubu Olan Evli Memurların Sicil ve Disiplin Amirleri

  Madde 27 - Her ikisi de Dışişleri Bakanlığı mensubu olan evli memurlar, birbirinin sicil ve disiplin amiri olamazlar. Eşlerden birinin, diğerinin sicil ve disiplin amiri konumunda bulunması halinde bu sorumluluk kıdem itibariyle bir üstteki sicil amirine geçer.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Atandığı Yurtdışı Göreve Gitmeyen Memurlar ile Yurtdışı Göreve Atanamayacak Memurlar

  Atandığı Yurtdışı Göreve Gitmeyen Memurlar

  Madde 28 - Memurlar atandıkları yurtdışı görevlere gitmekle yükümlüdürler. Atandıkları görev yerlerine gitmeyen memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

  Ancak, atandıkları görev yerine gitmemek hususundaki taleplerinin haklı nedenlere dayandığı belirlenen memurlar, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Makamın onayı ile, merkezde bir başka göreve atanmak üzere bulundukları görevden alınırlar ve mutad merkez hizmetine ilaveten en az bir yıl daha merkezde tutulurlar. Bu şekilde merkezde kalan memurlar, müteakip atamalarında, gitmedikleri görev yeri ile dış temsilcilikler bölge sınıflamasında aynı grupta bulunan bir temsilciliğe atanırlar.

  Bu hususlar, bir dış görevden başka bir dış göreve atanan memurlar için de aynen geçerli olup, yeni atandığı dış göreve gitmemek hususundaki talebinin haklı nedenlere dayandığı belirlenen memurlar Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Makamın onayı ile en az iki yıl görev yapmak üzere merkeze atanırlar.

  Yurtdışı Göreve Atanamayacak Memurlar

  Madde 29 - 4009 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip olmayan memurlar yurtdışı göreve atanamazlar. Yurtdışında görevli memurlardan, söz konusu niteliklere sahip olmadığı anlaşılanlar merkeze atanırlar.

  Yurtdışındaki görevin gerektirdiği temsil ve hizmet şartlarının uygun olmadığı tespit edilen memurlar ile sicilleri olumsuz tekemmül etmemiş olsa bile, sicillerine de yansıyan durum ve özellikleri itibariyle dış göreve uygun bulunmayan memurlar, Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Makamın onayı ile 4009 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde belirtilen sürelere bakılmaksızın, yurtdışına atanmayabilirler veya yurtdışında iseler merkeze atanabilirler.

  Meslekteki otuz yıllık fiili hizmet süresi içinde yurtdışında diplomatik Misyon Şefliği veya Elçi, Elçi-Müsteşar, Daimi Temsilci Yardımcısı, Birinci Sınıf Başkonsolos unvanı ile, merkezde de en az Genel Müdür Yardımcısı veya Müstakil Daire Başkanı olarak görev yapmamış olan meslek memurları dış görevlere atanamazlar. İki seneden fazla kesintisiz ve başarılı olarak geçici Maslahatgüzarlık yapmış olan 1 inci ve 2 nci derece meslek memurları atamaları bu unvanla yapılmamış olsa da bu madde gereğince diplomatik Misyon Şefliği yapmış kabul edilirler.

  Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları taşımalarına rağmen, altmış yaşına kadar Büyükelçi veya Daimi Temsilci olarak görev yapmamış olan meslek memurları da dış görevlere atanamazlar.

  DÖRDÜNCÜ KISIM : Geçici ve Son Hükümler

  Geçici Madde 1 - Atandıkları ve fiilen görev yaptıkları tarihte C, D veya E grubunda yeralan bir temsilcilikte iki yıl görev yapmış olan memurlar, bu temsilciliğin sınıflaması değişmiş de olsa, 12 nci maddede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılırlar.

  Geçiçi Madde 2 - (Ek Madde: 08/11/2007- 26694 S.R.G Yön/2.md.)

  1/9/2007 tarihinden önce, kendi kusuru ve kastı dışındaki bir sebeple üç yıldan önce merkez görevine atanmış olan ataşe yardımcıları, aynı veya diğer bir misyona üç yıllık görev sürelerinin kalan kısmını tamamlamak üzere, puanlama, yaş sınırı ve sınav sistemine tabi olmaksızın yeniden atanabilirler.

  Yürürlük

  Madde 30 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100