Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Denizcilik Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Ulaştırma Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 15/09/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25937

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Denizcilik Müsteşarlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Denizcilik Müsteşarlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakan: Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

  Müsteşar: Denizcilik Müsteşarını,

  Müsteşarlık: Denizcilik Müsteşarlığını,

  Birim veya hizmet birimi: Denizcilik Müsteşarlığı, merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

  Personel: Denizcilik Müsteşarlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanları,

  ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

  MEBÖDEM: Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezini,

  KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

  Görev Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılması ve gruplar içerisindeki alt hizmet gruplarının sıralanmasını,

  Alt görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

  Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan görevleri,

  Birim: 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hizmet birimlerini,

  Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolara yapılan atamaları,

  Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği sınavına tabi unvanlara geçişler için yaptırılacak yazılı sınavı,

  Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içerisinde belirtilen unvanları,

  Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Müsteşarlıkta çalışılan süreler, genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  Sınav kurulu: Açılacak olan görevde yükselme eğitim ve sınavlarına ilişkin çalışmaları yürütmek üzere atamaya yetkili amirin onayı ile kurulacak kurulu,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Hizmet grupları

  MADDE 5 - (Değişik madde: 03/03/2007 - 26451 S.R.G Yön/1.md.)

  Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda belirtilmiştir.

   Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

   a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

   1) Şube Müdürü,

   2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Denetleme Şefi,

   b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

   1) Hukuk Müşaviri,

   c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

   1) Uzman,

   d) Teknik Hizmetler Grubu;

   1) GSK Uzmanı,

   e) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

   1) Çözümleyici,

   f) İdari Hizmetler Grubu;

   1) Ayniyat saymanı,

   2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Santral Memuru, Daktilograf, Denetleme Memuru, Sekreter, Şoför, Mutemet, Gemi Adamı, Gemi Sicil Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

   g) Yardımcı Hizmetleri Grubu;

   1) Hizmetli, Kaloriferci, Bekçi.

   Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar:

   Mühendis, Fizikçi, İstatistikçi, Matematikçi, Mütercim, Hemşire, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Kaptan, Teknik Ressam, Biyolog.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesindeki şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Müsteşarlıkta geçirilmesi gereken hizmet süresi, eğitim, sicil ve disiplin şartlarını taşımak,

  b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak

  şartları aranır.

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan kadro unvanları için bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinde belirtilen tarihe kadar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav şartı aranmaz. Görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f), bentlerindeki ders konularınından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde, bu süre şartı aranmaz.

  Görevde yükselme eğitiminin, merkez teşkilatında yaptırılması esastır. Ancak, gerekli görülmesi halinde, taşra teşkilatında bölge müdürlükleri ve liman başkanlıklarında da görevde yükselme eğitimi yaptırılabilir.

  Müsteşarlıkça gerek görüldüğü takdirde, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, Devlet Personel Başkanlığı tarafından veya uygun bulunacak bir başka kurum ve kuruluş ile müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.

  Duyuru

  Madde 8 - Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve son başvurunun yapılacağı tarih, eğitim tarihinden en az bir ay önce Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca birimlere, birimlerce de bütün personele; eğitimin yapılacağı yer ve süresi ile başlama ve bitiş tarihleri ise Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca birimlere, birimlerce de en az on beş gün önce eğitime katılacaklara yazılı olarak bildirilir.

  Görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 9 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

  Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde bu Yönetmelik EK-1 Değerlendirme Formundaki esaslara göre puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere boş kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

  Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Görevde yükselme eğitimine katılamayacaklar

  Madde 10 - Görevde yükselme eğitimine;

  a) Aday memur olanlar,

  b) Görevden uzaklaştırılanlar,

  c) Aylıksız izinli olanlar,

  d) Sınava girecekleri kadro için atanabilme şartlarını taşımayanlar,

  e) Son sicil notu olumsuz ve son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 puandan aşağı olanlar

  alınamazlar.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 11 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları,

  b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

  Düzenlenecek eğitimde (g) bendinin ağırlığı yüzde altmış (% 60)'tır.

  Görevde yükselme sınavı

  Madde 12 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Müsteşarlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi veya yüksek öğretim kurumlarına yaptırılır.

  Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Müsteşarlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi veya yüksek öğretim kurumlarından birisine başvurulur.

  Bu sınavda yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 13 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

  Sınav kurulu

  Madde 14 - Sınav Kurulu, atamaya yetkili amirin görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından bir temsilci ile görevlendirilecek diğer üyeler olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

  Sınav Kurulu üyeleri, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle sınava alınacak personelden daha düşük seviyede olamazlar.

  Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; görevde yükselme sınavına eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

  Sınav kurulunun sekreterya hizmeti Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Sınav kurulunun görevleri

  Madde 15 - Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: Müsteşarlıkça yaptırılacak sınavla ilgili olarak;

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini bu Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların kaynağını belirlemek,

  d) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

  e) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

  f) Sınavla ilgili tutanakları hazırlamak, imzalamak,

  g) Sınav sonuçlarına ilişkin itirazları incelemek ve karara bağlamak,

  h) Sınavla ilgili diğer işleri yapmak.

  Sınavların ertelenmesi, geçersiz sayılması

  Madde 16 - Sınavda kopya çekmek, kopya vermek veya buna teşebbüs etmek, sınav kağıdına belirtici işaret koymak nedeniyle hakkında işlem yapılanların sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

  Sınava girecek aday yerine başka birinin sınava girdiğinin tespit edilmesi halinde ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

  Sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya doğal afet gibi olağanüstü nedenlerden dolayı sınav ertelenebilir.

  Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle hakkında işlem yapılanlar beş yıl süre ile görevde yükselme eğitim ve sınavına katılamazlar.

  Atama

  Madde 17 - Sınav sonucunda başarılı bulunanlar başarı sıralamasına göre, ilan edilen boş kadrolara 3 ay içinde atanır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel ekli Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan tercih edilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. Daha sonra kadroların boşalması durumunda müteakip sınav yapılıncaya kadar kazanan adaylar arasından sırayla atanır.

  Sınav neticesinde sınavı kazananlardan ataması yapılanlar, kanuni süresi içinde görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

  Sınavı kazandığı halde atamaları yapılmadan önce Müsteşarlığa başvuruda bulunarak atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel, atanma hakkını kaybeder.

  Bu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında bahsi geçen personel, aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça, atanma hak ve talebinde bulunamaz. Bu kadrolara müteakip sınav tarihine kadar, o unvanda yapılan sınavı kazanan adaylar arasından bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki esaslara göre atama yapılır.

  Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

  Sınav sonuçlarının açıklanması

  Madde 18 - Sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Müsteşarlığa bildirildiği tarihten itibaren en geç on gün içerisinde sınav kurulunca ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 19 - Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren on (10) gün içerisinde bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itirazda bulunabilirler. Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç on (10) gün içerisinde değerlendirilir ve sonuçlar ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 20 - Sınavda başarı gösteren adayların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başarısız olanların belgeleri ise Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca bir sonraki sınava kadar muhafaza edilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görev Gruplarına Göre Atama Şartları

  Atama şartları

  Madde 21 - (Mülga madde: 03/03/2007 - 26451 S.R.G Yön/2.md.)

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

  Madde 22 - Görevde yükselme eğitimi ve sınavı suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında Uzman, GSK Uzmanı, Mühendis, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Mütercim, Şef, Denetleme Şefi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Araştırmacı, Çözümleyici, Programcı görevlerinde çalışıyor olmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, denetleme memuru, gemi sicil memuru, gemi adamı, daktilograf, sekreter, mutemet, santral memuru görevlerinde çalışıyor olmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  c) Denetleme Şefi kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında denetleme memuru, gemi sicil memuru, kaptan, gemi adamı görevlerinde çalışıyor olmak,

  3) Renk körlüğü ile % 40'ı aşan oranda özrü bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile durumunu belgelendirmek,

  4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  d) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,

  3) Bu maddenin uygulanmasında, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine haiz olmak,

  4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  e) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

  2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  f) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında şef, denetleme şefi, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, denetleme memuru, gemi sicil memuru, gemi adamı, daktilograf, sekreter, mutemet, santral memuru görevlerinde çalışıyor olmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  g) Gemi Sörvey Kurulu Uzmanlığı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun veya yurt içi ve yurt dışındaki bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olup; uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinist veya üstü ehliyetlerden birisine sahip olarak, denizcilik alanında en az 2 yıl çalışmak; gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az 2 yıl çalışmış olanlarda yukarıda sayılan ehliyete sahip olma şartı aranmaz.

  2) Renk körlüğü ile % 40'ı aşan oranda özrü bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile durumunu belgelendirmek,

  3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) (D) düzeyinde başarılı olmak, Üniversiteler Arası Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÜDS) ile uluslar arası geçerliliği olan Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) sınavlarından buna denk puan almış veya yabancı dil bildiğini belgelemek,

  4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  h) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında programcı, bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışıyor olmak,

  3) Bilgi işlem programlamasında iki programlama dili bildiğini resmi bir belge ile belgelendirmek,

  4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  ı) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az ön lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Memur, denetleme memuru, gemi sicil memuru, gemi adamı, daktilograf, sekreter, mutemet görevlerinde en az bir yıl hizmeti olmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  j) Memur kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  k) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Memur, denetleme memuru, gemi sicil memuru, gemi adamı, daktilograf, sekreter, mutemet görevlerinde en az bir yıl hizmeti olmak,

  3) Bilgisayar eğitimi veya kursunda başarılı olmak,

  4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  l) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Memur, denetleme memuru, gemi sicil memuru, gemi adamı, daktilograf, sekreter, mutemet görevlerinde en az bir yıl hizmeti olmak,

  3) Bilgisayar eğitimi veya kursunda başarılı olmak,

  4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  m) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  n) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

  1) Sekreterlik Meslek Lisesi mezunu veya en az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  o) Mutemet kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az ortaöğretim düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  p) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az ortaöğretim düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) (E) veya (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  r) Santral Memuru kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az ortaöğretim düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) İşitme yeteneğinde zayıflık, konuşmasında pelteklik ve kekemelik bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla belgelemek,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  s) Denetleme Memuru kadrosuna atanabilmek için;

  1) (Değişik bent: 03/03/2007 - 26451 S.R.G Yön/3.md.) En az ön lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Memur, denetleme memuru, gemi sicil memuru, gemi adamı, daktilograf, sekreter, mutemet görevlerinde en az bir yıl hizmeti olmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  t) Gemi Sicil Memuru kadrosuna atanabilmek için;

  1) (Değişik bent: 03/03/2007 - 26451 S.R.G Yön/3.md) Hukuk, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler ile denizcilik fakülteleri mezunu olmak. Bu fakülte mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde, en az lisans düzeyinde eğitim almış olanların ataması yapılabilir.

  2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  u) Gemi Adamı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Renk körlüğü, akıl hastalığı ile % 40'ı aşan oranda özrü bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile durumunu belgelendirmek,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  v) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

  Madde 23 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya yüksek okulların mühendislik bölümlerden mezun olmak,

  2) Son sicil notu en az 70 puan olmak,

  3)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  b) Kaptan kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) Kaptan ehliyetine sahip olmak,

  3) Renk körlüğü ile % 40'ı aşan oranda özrü bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,

  4) Son sicil notu en az 70 puan olmak,

  5) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  c) Şehir Plancısı, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

  1) Lisans düzeyinde yaptıkları öğrenim sonucunda bu kadrolar ile ilgili unvanları kazanmış olmak,

  2) Son sicil notu en az 70 puan olmak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim okulu mezun olmak,

  2) Son sicil notu en az 70 puan olmak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  e) Teknik Ressam kadrosuna atanabilmek için;

  1) Meslek veya teknik liselerinin teknik resim bölümlerinden mezun olmak,

  2) Son sicil notu en az 70 puan olmak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise üstü en az iki yıl süreli teknik öğrenim veren okulların elektrik, elektronik, bilgisayar, inşaat, sıhhi tesisat, telekomünikasyon, motor, metal, boya bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak,

  2) Son sicil notu en az 70 puan olmak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  g) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

  1) Üniversite veya Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak

  2) Son sicil notu en az 70 puan olmak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  h) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az önlisans düzeyinde eğitim almış olmak.

  2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,

  3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) ( C ) düzeyinde başarılı olmak veya Üniversiteler Arası Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÜDS) ile uluslar arası geçerliliği olan Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) sınavlarından buna denk puan almış olmak. (İstekli bulunmadığı takdirde KPDS'den (D) seviyesinden atama yapılabilir)

  4) Son sicil notu en az 70 puan olmak,

  5) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  ı) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az önlisans düzeyinde eğitim almış olmak,

  2) En az iki programlama dili bildiğine dair programcı sertifikasına sahip olmak,

  3) Son sicil notu en az 70 puan olmak,

  4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  j) (Ek bent: 03/03/2007 - 26451 S.R.G Yön/4.md) Biyolog kadrosuna atanabilmek için;

   1) Üniversitelerin biyoloji bölümünden mezun olmak,

   2) Son sicil notu en az 70 puan olmak,

   3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Hizmet grupları arasında geçişler

  Madde 24 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

  a) Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

  b) Görev grupları arasında, görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak Müsteşarlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görev grubundaki atamalar görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Özürlülerin eğitim ve sınavı

  Madde 25 - Müsteşarlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

  Özelleştirilme kapsamındaki kuruluşlardan atama

  Madde 26 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Naklen atamalar

  Madde 27 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, Müsteşarlıktaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

  Diğer personel kanunlarına tabi olanların, bu Yönetmelik kapsamındaki ihraz ettikleri unvanlı kadrolara, aynı unvanın olmaması durumunda ise atanacağı unvanlı kadro Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak belirlenir.

  (Değişik fıkra: 03/03/2007 - 26451 S.R.G Yön/5.md) Bu Yönetmeliğe tabi olmayan üst unvanlardan bu Yönetmeliğe tabi görevlere bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın atama yapılabilir.

  Kazanılmış haklar

  Madde 28 - Bu Yönetmelikte sayılan unvanları, mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 29 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 30 - 7/3/2000 tarihli ve 23986 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici madde 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

  Geçici madde 2 - (Mülga madde: 03/03/2007 - 26451 S.R.G Yön/6.md)

  Yürürlük

  Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 32 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  EKLER "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100