Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Kültür ve Turizm Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 10/10/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25962

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü, idare müdürü ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

  Genel Müdürlük: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür: Devlet Tiyatroları Genel Müdürünü,

  Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Genel Müdürlükte çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

  Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Genel Müdürlükçe, görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitiminin tamamına katılanlar için ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumlarından birisi tarafından yapılacak yazılı sınavı,

  Unvan Değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  Unvan Değişikliği Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlara atanmak için yaptırılacak yazılı sınavı

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

  Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

  1) Şube Müdürü, İdare Müdürü,

  2) Şef.

  b) Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu;

  1)APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı.

  c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

  1)Çözümleyici.

  d) İdari Hizmetleri Grubu;

  1) Sayman, Ayniyat Saymanı,

  2) Memur, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Santral Memuru, Veznedar, Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför.

  e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

  Bekçi, Hizmetli, Dağıtıcı, İtfaiyeci, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Kaloriferci.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

  Avukat, Mühendis, Bilgisayar Mühendisi, Kütüphaneci, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Hemşire.

  Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanma şartları

  Madde 6 - Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

  Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

  a) Şube Müdürü ve İdare Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  3) En az iki yılı Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere toplam on yıl hizmeti bulunmak,

  4)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  3) En az iki yılı Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak,

  4)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  c) Uzman, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  3) En az iki yılı Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere toplam on yıl hizmeti bulunmak,

  4)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  3) En az iki yılı Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak,

  4)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  e) Sayman ve Ayniyat Saymanı olarak atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  3) En az iki yılı Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere toplam on yıl hizmeti bulunmak,

  4)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  f) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Santral Memuru, Veznedar, Daktilograf, Şoför kadrolarına atanabilmek için;

  1)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak

  şartları aranır.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanma şartları

  Madde 7 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

  2) Avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesi veya staj bitim belgesi almış olmak,

  3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  b) Mühendis ve Bilgisayar Mühendisi kadrolarına atanabilmek için;

  1) Fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  c) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

  2) En az iki programlama dilini bilmek,

  3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

  1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

  2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

  2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  g) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

  2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

  şartları aranır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

  Görevde yükselme

  Madde 8 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Genel Müdürlükte geçirilmesi gereken hizmet süresi, eğitim, sicil ve disiplin şartlarını taşımak,

  b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak

  şartları aranır.

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 9 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen ortak ders konularında en az otuz (30) (günde en fazla yedi (7) saat), (g) bendinde belirtilen kurumsal konularda en az kırkbeş (45) saat olmak üzere, toplam yetmişbeş (75) saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on (10) saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Duyuru

  Madde 10 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, birimi, unvanı, derecesi ve adedi eğitim tarihinden en az bir (1) ay önce personele duyurulur.

  Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş (15) gün önce Genel Müdürlükçe duyurulur.

  Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 11 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

  Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik EK-1'indeki Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

  Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Görevde yükselme eğitim programları, Genel Müdürlük tarafından düzenlenir. Ancak, Genel Müdürlükçe Devlet Personel Başkanlığının onayı alınarak, Devlet Personel Başkanlığı veya başka bir kamu kurum ve kuruluşu ile müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 12 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

  Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

  Görevde yükselme sınavı

  Madde 13 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

  Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

  Bu sınavda yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 14 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

  Bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  Sınav kurulu

  Madde 15 - Sınav Kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin Başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ile atamaya yetkili amirce belirlenecek üç birim amiri üyeden ibaret olmak üzere toplam beş (5) kişiden teşekkül eder. Ayrıca her üyenin yedeği de tespit edilir. Kurul, Başkan ve üyelerin tamamının katılımıyla toplanır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

  Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim sınavlarında görev alamazlar.

  Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

  Sınav kurulunun görevleri

  Madde 16 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların kaynağını belirlemek,

  d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

  e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

  Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

  Madde 17 - Yazılı sınav sonuçları, Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş (15) gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yazılı olarak bildirilir.

  Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 18 - Sınava katılanlar, sınav sonucunun kendilerine tebliğinden itibaren on (10) gün içinde sınav sonucuna karşı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından en geç on (10) gün içerisinde karara bağlanır ve sonuç Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca ilgiliye yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 19 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük ve sicil dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl veya müteakip sınava kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

  Sınavların ertelenmesi, geçersiz sayılması

  Madde 20 - Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

  Sınava girecek aday yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin veya sınava giren kişinin sınav sorularını çaldığının anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca, her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

  Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

  Sınav yapıldıktan sonra, yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde sınav geçersiz sayılır.

  Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle haklarında işlem yapılanlar birbirini izleyen üç sınava katılamazlar.

  Sınavı kazanların atanması

  Madde 21 - Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre boş kadrolara üç (3) ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmeliğin EK-1'indeki Değerlendirme Formunda yer alan esaslara göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev grupları arasında geçişler

  Madde 22 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

  a) Aynı görev grubunun içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Naklen atamalar

  Madde 23 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, Genel Müdürlükteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara bu Yönetmelikteki hükümlere bakılmaksızın genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  Madde 24 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Genel Müdürlüğe ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kazanılmış haklar

  Madde 25 - Bu Yönetmelikte sayılan unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 26 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 27 - 28/1/2000 tarihli ve 23947 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde Çalışan Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

  Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yürürlükte olan 28/1/2000 tarihli ve 23947 sayılı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde Çalışan Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin yayımı tarihi olan 28/1/2000 itibarıyla Genel Müdürlükte bulunan personel hakkında, unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

  Yürürlük

  Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü yürütür.

  EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100