Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 12/10/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25964

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak; Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıkları personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Ortaklıklarda görev yapan ve bu Yönetmelikte sayılan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Teşekkül: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Ortaklıklarını,

  Merkez teşkilatı: Teşekkül merkezindeki birimleri,

  Taşra teşkilatı: Teşekkül merkezi dışındaki birimleri,

  Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Teşekküle ait olan İşletme veya İşletmeler topluluğundan oluşan Anonim Şirketleri,

  Kadrolu personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan personeli,

  Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan, sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

  Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışılan süreler, genel ve katma bütçeli idareler ile mahalli idarelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  Hizmet grubu: Benzer görev unvanlarının gruplandırılmasını,

  Görev unvanı: Bu Yönetmelikte sayılan hizmet grupları içerisinde belirtilen unvanları,

  Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği sınavına tabi unvanlara geçişler için yaptırılacak olan sınavı,

  Genel müdürlük: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

  Birim: Teşekkülün Daire Başkanlıkları ile Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı Savunma Sekreterliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Müstakil Müdürlükleri,

  AR-GE: Araştırma- Geliştirme faaliyetlerini

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Hizmet grupları

  Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

  1) Daire Başkanı,

  2) (Değişik altbent : 04/08/2006 - 26249 S.RG Yön/1. md.) Tesis Müdürü, İşletme Müdürü,

  3) (Değişik altbent : 04/08/2006 - 26249 S.RG Yön/1. md.) Tesis Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı,

  4) Şube Müdürü, Müdür,

  5) Müdür Yardımcısı,

  6) Şef, Teknik Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi.

  b) Savunma Hizmetleri Grubu;

  1) Savunma Sekreteri,

  2) Savunma Uzmanı,

  3) Sivil Savunma Uzmanı.

  c) Hukuk Hizmetleri Grubu;

  1) I.Hukuk Müşaviri,

  2) Hukuk Müşaviri.

  d) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

  1) Müşavir,

  2) Başuzman.

  e) Teknik Hizmetler Grubu;

  1) Başmühendis, Başmimar,

  2) Teknik Uzman,

  3) Başteknisyen.

  f) İdari Hizmetler Grubu;

  1) Uzman,

  2) Raportör,

  3) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Ambar Memuru, Satış Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Daktilograf, Veznedar, Mutemet, Şoför.

  g) Yardımcı Hizmetler Grubu;

  Bekçi, İtfaiyeci, Dağıtıcı, Hizmetli.

  Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

  Avukat, Mühendis, Mimar, Fizikçi, Kimyager, Matematikçi, İstatistikçi, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Ressam, Hemşire, Sağlık Memuru.

  Görevde yükselmeye ilişkin genel şartlar

  Madde 6 -Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek için;

  a) Üst görev yerine ait kullanılabilir kadro ve pozisyon bulunması,

  b) Görev unvanları itibariyle belirlenen hizmet sürelerini haiz bulunması,

  c) Teşekkül veya Bağlı Ortaklık bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde görev yapan personelin son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 76 puan olması,

  d) Sözleşmeli olarak görev yapan personelin son sicil ve başarı düzeyi A veya B olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 76 puan olması,

  e) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hizmet gruplarına atanabilmek için Teşekkül veya Bağlı Ortaklık bünyesinde en az 2 yıl hizmetinin bulunması

  şartları aranır.

  Bu Yönetmelikte geçen unvan ve pozisyonlar Bağlı Ortaklıklar için de geçerli olup, Teşekkül merkezindeki personelde aranılan nitelik ve şartlar uygulanır.

  Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

  Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde, (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde, (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde, (d) bendinin (1), (2) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

  a) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

  3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C ) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

  b) Taşrada İşletme Müdürü, Tesis Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı, Tesis Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

  1) İşletme Müdürü ve Tesis Müdürü olarak atanabilmek için Mühendis unvanını almış olmak,

  2) İşletme Müdür Yardımcısı ve Tesis Müdür Yardımcısı olarak atanabilmek için Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  3) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

  c) (Değişik bent : 04/08/2006 - 26249 S.RG Yön/2. md.) Müdür (Ticaret Müdürü, Eğitim Müdürü, Merkez Ambar Müdürü, AR-GE ve Atölye Müdürü, Test Müdürü olarak) kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

  d) (Değişik bent : 04/08/2006 - 26249 S.RG Yön/2. md.) Müdür Yardımcısı (Ticaret Müdür Yardımcısı, Eğitim Müdür Yardımcısı, Merkez Ambar Müdür Yardımcısı, AR-GE ve Atölye Müdür Yardımcısı, Test Müdür Yardımcısı olarak ) kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 8 yıl hizmeti bulunmak.

  e) Savunma Sekreteri kadrosuna atanabilmek için;

  24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları haiz olmak.

  f) Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

  24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları haiz olmak.

  g) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

  14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda belirlenen şartları haiz olmak.

  h) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Avukat unvanını haiz olmak,

  2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

  ı) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Teşekkülde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, Savunma Sekreteri, Daire Başkanı görevlerinden birinde çalışmış olmak.

  j) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Teşekkülde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görevlerden birinde çalışmış olmak.

  Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 8 - Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

  a) Merkezde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Genel Müdürlükte 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek II sayılı cetvelde Müdür Yardımcısı olarak 2 yıl çalışmış olmak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  b) Taşrada Müdür kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Başmühendis, Başmimar, Teknik Şef, Şef olarak 4 yıl çalışmış olmak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  c) Merkezde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Merkez Teşkilatında Şef, Teknik Şef, Başmühendis, Başmimar veya Teknik Uzmanlıkta 3 yıl, Taşra teşkilatında Başmühendis veya Teknik Şeflikte 4 yıl çalışmış olmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Avukat unvanını haiz olmak,

  2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  e) Merkezde Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Başmimar veya Teknik Uzman olarak 2 yıl, Mühendis, Mimar veya Lisansiyerlerin 5 yıl, 2-3 yıllık Teknik Okul mezunları için Tekniker olarak 7 yıl çalışmış olmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  f) Taşrada Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Başmimar veya Teknik Uzman olarak 2 yıl, Mühendis, Mimar veya Lisansiyerlerin 4 yıl, 2-3 yıllık Teknik Okul mezunları için Tekniker olarak 7 yıl çalışmış olmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  g) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) (Değişik altbent : 04/08/2006 - 26249 S.RG Yön/3. md.) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen görevlerde çalışanlardan (Koruma ve Güvenlik personeli hariç) 4 yıllık yüksekokul mezunlarının 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarının 7 yıl hizmeti bulunmak,

  3) (Mülga altbent : 04/08/2006 - 26249 S.RG Yön/3. md.)

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  h) Koruma ve Güvenlik Amiri ile Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonlarına atanabilmek için;

  1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 4 yıllık yüksek öğrenim görenlerin 5 yıl, 2-3 yıllık yüksek öğrenim görenlerin 7 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  ı) Başmühendis, Başmimar pozisyonlarına atanabilmek için;

  1) Mühendis veya mimar unvanını haiz olmak,

  2) Teşekkülde Mühendis veya Mimar görevlerinde 3 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  j) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Mühendis, Mimar veya Teknik Lisansiyer olarak 3 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  k) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lise mezunu olmak,

  2) Teknisyen olarak 8 yıl hizmeti bulunmak,

  3 ) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  l) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Liselerin Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

  2) Teknisyen olarak 5 yıl hizmeti bulunmak,

  3 ) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  m) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) (Değişik altbent : 04/08/2006 - 26249 S.RG Yön/3. md.) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen görevlerde (Koruma ve Güvenlik personeli hariç) çalışmak kaydıyla 4 yıl hizmeti bulunmak,

  3) (Mülga altbent : 04/08/2006 - 26249 S.RG Yön/3. md.)

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  n) Raportör pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

  2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (f) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan (Koruma ve Güvenlik personeli hariç) görevlerden birinde 4 yıllık yüksekokul mezunlarının 3 yıl, 2-3 yıllık yüksekokul mezunlarının 4 yıl, Lise ve dengi okul mezunlarının 5 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  o) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Koruma ve Güvenlik Teşkilatında 4 yıllık yüksek öğrenim görenlerin 3 yıl, 2-3 yıllık yüksek öğrenim görenlerin 5 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  p) Ambar Memuru, Satış Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet, Daktilograf, Memur pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

  2) 2 yıl hizmeti olmak,

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  r) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

  2) (Değişik alt bend: 02/11/2007- 26688 S.R.G Yön/1.md.) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası almış olmak veya Teşekkülün düzenlemiş olduğu bilgisayar eğitimini tamamlamış olmak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  s) Şoför pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

  2) 5 yıl hizmeti olmak,

  3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  t) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Personeli pozisyonuna atanabilmek için;

  10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak.

  Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 9 - Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

  a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Avukat unvanını haiz olmak,

  2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  b) Mühendis, Mimar, Fizikçi, Kimyager, Matematikçi, İstatistikçi pozisyonlarına atanabilmek için;

  1) Fakültelerin mesleğin gerektirdiği ilgili Mühendis, Mimar, Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik bölümlerinden mezun olmak,

  2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  c) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Fakültelerin Mühendis, Fizik, Matematik, İstatistik veya Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

  2) En az iki program dili bilmek,

  3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  d) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Teknik okulların teknik eğitim fakültesi ya da 2 veya 3 yıllık yüksek teknik okul mezunu olmak,

  2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  e) Teknisyen, Ressam pozisyonlarına atanabilmek için;

  1) Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lise mezunu olmak,

  2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  f) Hemşire, Sağlık Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 10 - Görevde yükselme eğitimine alınanlar bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz (30) , (g) ve (h) bentlerindeki ders konularından en az kırkbeş (45) saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş (75) saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programının tamamına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on (10) saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Görevde yükselme eğitiminde, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlüğün ana ve yardımcı hizmet birim yöneticilerinden yararlanılabilir.

  Eğitim; İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Eğitim ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yönetiminde atama yapılacak kadro/pozisyonların ait olduğu birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

  Görevde yükselme eğitimini tamamlayıp görevde yükselme sınavında başarılı olan katılımcılara bitirme belgesi verilir. Bu belge, yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  Görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 11 - Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro ve pozisyon sayısının üç katını geçemez. üç katından az istekli bulunması halinde, durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Eğitime katılacakların sayısı, kadro/pozisyon sayısının üç katından fazla olması halinde Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir komisyon tarafından, bu Yönetmeliğin EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlamaya göre değerlendirme yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde, sırasına göre hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir. Eğitimi tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Başka kurumlarda veya kendi kurumlarındaki başka birimlerde aynı görevler için benzer eğitim almış olanlardan naklen ataması yapılanların bu hakları saklıdır.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personelin aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Aynı unvan için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı, eğitime alınacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katından az ise, gruplar duruma göre diğer unvan sınavlarına gireceklerle birleştirilebilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 12 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular,

  h) Mesleki etik ilkeleri.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

  Duyuru

  Madde 13 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro/pozisyonların sınıfı, unvanı, hangi birimde bulunduğu, derecesi ve sayısı ile sınava girecek personelde aranacak şartlar eğitim tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

  Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az onbeş (15) gün önce Genel Müdürlükçe duyurulur.

  Başvuru

  Madde 14 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığı ile İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilir.

  Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca incelenir, uygun görülen adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. Uygun görülmeyenlerin durumu birimine yazıyla bildirilir.

  Sınavın şekli

  Madde 15 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde yazılı sınavın yapılmasına yönelik gerekli protokolün tesis edilmesi amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine başvuruda bulunulur.

  Sınavda yüz (100) üzerinden en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 16 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara bu unvanları ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre yapılır.

  Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

  Bu sınava katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  Sınav kurulu

  Madde 17 - Sınav kurulu; Teşekkül veya Bağlı Ortaklık Genel Müdürünün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısı veya İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanının başkanlığında, bu başkanlık ile Eğitim ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından Müdür düzeyinde birer personel ile Teşekkül veya Bağlı Ortaklık Genel Müdürünce uygun görülecek diğer üyeler olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Ancak, gerektiğinde Genel Müdürün onayı ile bir başkan ve dört üyeden oluşmak kaydıyla birden fazla sınav kurulu teşkil edilebilir.

  Ayrıca, aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımıyla toplanır ve kararlar oyçokluğuyla alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

  Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

  Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar; görev almalarının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

  Kurulun sekreterya hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Sınav kurulunun görevleri

  Madde 18 - Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağını hazırlamak,

  b) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

  c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  d) Sınava ilişkin diğer işleri yürütmek.

  Sınav sonuçlarının ilanı

  Madde 19 - Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş (15) gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 20 - Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına kendilerine tebliğinden itibaren yazılı olarak on (10) gün içinde itiraz edebilir. İtirazlar sınav kurulu tarafından on (10) gün içinde incelenerek karara bağlanır ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Sınav kurulunca verilen karar kesindir.

  Sınavın yürütülmesi

  Madde 21 - Sınava giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar.

  Sınavın geçersiz sayılması

  Madde 22 - Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır ve her ikisi hakkında da yasal işlem uygulanır.

  Yazılı sınava ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

  Sınavı tutanakla geçersiz sayılanlar beş yıl süreyle düzenlenecek görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınmazlar.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 23 - Yazılı sınavı kazananlar başarı sırasına göre üç (3) ay içinde ilan edilen boş kadro ve pozisyonlara atanırlar.

  Diğerlerinin atamaları, kadro/pozisyon boşaldıkça yine başarı sırasına göre yapılır. Görevde yükselme sınavı sonunda alınan puanların eşit olması halinde atama yapılacak personel bu Yönetmeliğin EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir. Yine de puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

  Sınava girilen kadronun sınav tarihinden sonra yeniden boşalması halinde, o kadro sınavında başarılı olup da atanamayanlar başarı sırasına göre atanır. Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

  Madde 24 - Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda kazananlardan; başvuruları sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

  Göreve başlama

  Madde 25 - Görevde yükselme veya unvan değiştirmek suretiyle atama işlemi yapılanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesine göre göreve başlarlar.

  Ancak, bu Yönetmelikte yeralan kadrolara sınav sonucu atananlar, atandıkları yerde göreve başladıkları tarihten itibaren en az iki (2) yıl süreyle çalışmak zorundadırlar. Bu süreden önce Teşekkülde başka bir birime nakil işlemleri yapılamaz.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 26 - Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise müteakip sınava kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında saklanır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Kazanılmış hakların saklılığı

  Madde 27 - Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

  Personelin görevde yükselme sürelerinin tespitinde, 12/8/1993 tarihli ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla mülga Türkiye Elektrik Kurumu ve 5/2/2001 tarihli ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketinde geçen süreler de dikkate alınır.

  Görev grupları arasında geçişler

  Madde 28 - Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

  a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar alt görevlere atanabilirler.

  Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri ile alt görevlere veya Başmühendislerin Teknik Şef olarak atanmaları sınavsız yapılabilir.

  b) Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri veya bulundukları kadro ve pozisyonun görevini yapamayacakları tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olanların aynı ana görev grubunun alt grubunda yer alan diğer kadro veya pozisyona atamalarında bu Yönetmelikte öngörülen sınav ve hizmet şartı aranmaz.

  c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere ve alt grubundaki görevlere atamalar, bu Yönetmelikteki disiplin ve sicil şartları dikkate alınmak suretiyle görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan yapılabilir.

  d) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir.

  Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama

  Madde 29 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Naklen atamalar

  Madde 30 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden naklen atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere naklen geçişleri mümkündür. Ancak, görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadro unvanlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hükümlere göre atama yapılır.

  Özürlülerin eğitimi ve sınavı

  Madde 31 - Teşekkül gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavların özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

  Hüküm bulunmayan haller

  Madde 32 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 33 - 17/4/2002 tarihli ve 24729 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımı olan 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

  (Ek fıkra : 04/08/2006 - 26249 S.RG Yön/5. md.) Ancak, adıgeçen Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte Teşekkülde görevli personel hakkında, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde bulunanlardan idari görevlere atanacaklar ile (6) numaralı alt bendindeki Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı ile Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonlarına atanacaklar için unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

  Geçici Madde 2 - (Mülga madde : 04/08/2006 - 26249 S.RG Yön/6. md.)

  Yürürlük

  Madde 34 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 35 - Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

  EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100