Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 17/10/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25969

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

  Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

  Bakanlık Teşkilatı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatını,

  Birim: 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen birimleri,

  Birim Yöneticisi: 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen birimlerin en üst yöneticisini,

  Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,

  Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

  Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

  Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  Unvan değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Hizmet grupları

  Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

  Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

  1) Şube Müdürü,

  2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

  b) Hukuk Hizmetleri Grubu

  1) Hukuk Müşaviri.

  c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

  1) APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı.

  d) Savunma Hizmetleri Grubu;

  1) Savunma Uzmanı.

  e) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

  1) Çözümleyici.

  f) İdari Hizmetler Grubu;

  1) Ayniyat Saymanı,

  2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Anbar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Mutemet, Harita Mutemedi, Sekreter, Şoför.

  g) Yardımcı Hizmetler Grubu;

  1) Bekçi, Dağıtıcı, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Hizmetli.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

  Mühendis, İstatistikçi, Ekonomist, Mütercim, Kimyager, Tekniker, Topograf, Teknisyen, Hemşire, Laborant, Programcı.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  b) Son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan az olmamak,

  c) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  gerekir.

  Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 7 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

  a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Son 2 yılı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

  3) APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Kimyager, İstatistikçi, Ekonomist kadrolarından birinde en az 3 yıl asaleten görev yapmış olmak veya,

  Şef, Ayniyat Saymanı, Çözümleyici, Programcı, Tekniker kadrolarından birinde en az 4 yıl asaleten görev yapmış olmak ya da,

  Topograf, Teknisyen kadrolarından birinde en az 5 yıl asaleten görev yapmış olmak,

  b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

  2) 2 yılı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla fakülte veya 4 yıllık yüksekokul bitirenlerin en az 4 yıl, dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenlerin ise en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Mütercim, Anbar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Mutemet, Harita Mutemedi, Sekreter, Teknisyen kadrolarının birinde en az 4 yıl hizmeti bulunmak,

  c) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

  2) 2 yılı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla fakülte veya 4 yıllık yüksekokul bitirenlerin en az 4 yıl, dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenlerin ise en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Koruma ve Güvenlik görevlisi olarak en az 4 yıl çalışmış olmak,

  d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

  2) 2 yılı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

  e) APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman kadrolarına atanabilmek için;

  1) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) 2 yılı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Ekonomist, Şef, Ayniyat Saymanı, Çözümleyici, Programcı, Tekniker, Topograf, Teknisyen kadrolarından birinde en az 2 yıl asaleten görev yapmış olmak,

  f) Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

  24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak,

  g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

  1) Yükseköğrenim kurumlarının bilgisayar dalından lisans diplomasına sahip olmak veya diğer yükseköğrenim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olanlar için en az iki işletim sisteminin uygulanmasını ve en az iki programlama dilini bilmek,

  2) 2 yılı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

  h) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

  2) 2 yılı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla fakülte veya 4 yıllık yüksek okul bitirenlerin en az 4 yıl, dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenlerin en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Mütercim, Anbar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Mutemet, Harita Mutemedi, Sekreter, Teknisyen kadrolarının birinde en az 4 yıl hizmeti bulunmak.

  ı) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) 2 yılı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

  3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

  i) Bilgisayar İşletmeni, Veri hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) 2 yılı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,

  j) Memur, Anbar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Mutemet, Harita Mutemedi, Sekreter kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) 2 yılı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

  k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) 2 yılı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

  3) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  gerekir.

  Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Özel Kalem Müdürü kadrolarında en az 6 ay asaleten görev yapanlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlere, görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atanabilirler.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 8 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  b) Son yıl sicil notu yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  gerekir.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

  Madde 9 - Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

  a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

  b) Kimyager kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların kimya bölümünden mezun olmak.

  c) Ekonomist kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların iktisat veya ekonomi bölümü mezunu olmak.

  d) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların istatistik bölümü mezunu olmak.

  e) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) KPDS'den en az "B" seviyesinde başarılı olmak.

  f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az 2 yıl süreli teknik öğrenim veren yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

  g) Topograf kadrosuna atanabilmek için;

  1) Meslek yüksek okulları veya meslek liselerinin harita kadastro ile tapu ve kadastro bölümlerinden mezun olmak.

  h) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise dengi okulların mesleki veya teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

  ı) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

  1) Üniversitelerin, yüksek okulların ve sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak.

  i) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

  1) Yüksek okulların ve meslek liselerinin laborant veya kimya bölümü mezunu olmak.

  j) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Yükseköğrenim kurumlarının bilgisayar dalından en az ön lisans diplomasına sahip olmak veya diğer yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için en az bir işletim sisteminin uygulanmasını ve en az bir programlama dilini bilmek.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 10 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.

  Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Duyuru

  Madde 11 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı personele eğitim tarihinden en az bir ay önce, görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce duyurulur.

  Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve en son başvuru tarihi, başvuru süresinin bitiminden en az bir ay önce; unvan değişikliği sınavının yeri ve tarihi ise sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

  Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 12 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

  Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personel eğitime alınır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

  Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla olan ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

  Görevde yükselme sınav duyurusunda ilan edilen kadrolara başvuru sayısının, sınav açılan kadro sayısından az olması halinde Bakanlıkta en az 2 yıl hizmeti bulunmak şartı aranmaz.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Görevde yükselme eğitim programları, Bakanlık tarafından düzenlenir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 13 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları.

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Atama yapılacak kadroların görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerine ilişkin konular.

  Düzenlenecek eğitim programında, (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın (% 60) altında olamaz.

  Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme sınavı ve şekli

  Madde 14 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

  Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

  Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, "Başvuru Belgesi"nde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş (5) yıl süreyle görevde yükselme sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

  Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

  Sınav kurulu

  Madde 15 - Sınav kurulu, Bakan'ın belirleyeceği kişinin başkanlığında sınav açılan kadronun görev alanı ile ilgili konularda tecrübe sahibi üç üye ile Personel Dairesi Başkanından teşekkül eden toplam 5 kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

  Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

  Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

  Sınav kurulunun görevleri

  Madde 16 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

  d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

  e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

  Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

  Madde 17 - Sınav sonuçları, Bakanlığa intikalinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı

  olarak bildirilir.

  Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde ilgili birimde aynı unvanda kadro boşalması halinde yedeklerden başarı sırasına göre atama yapılır.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 18 - Sınava katılanlardan başarılı olanların, sınavlarla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 19 - Sınav sonuçlarının ilgililere bildiriminden itibaren beş gün içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak başvuru üzerine Sınav Kurulu tarafından itirazlar 15 gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 20 - Yapılan sınavı kazananlar, başarı sırasına göre ilgili birimlerdeki boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde atanırlar. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmeliğin EK-1' indeki Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son yıl sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

  Unvan değişikliğine ilişkin esaslar

  Madde 21 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan kurum personelinin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

  Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev grupları arasındaki geçişler

  Madde 22 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

  a) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personel ile aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili

  personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Kurum dışından yapılacak atamalar

  Madde 23 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ile görevinden herhangi bir nedenle ayrılmış bulunan personelin bu Yönetmelik kapsamındaki aynı unvana veya aynı alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre atamaları yapılabilir.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  Madde 24 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kazanılmış haklar

  Madde 25 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

  Özürlülerin eğitimi ve sınavları

  Madde 26 - Bakanlık, Özürlülerin açıktan atama ve görevde yükselme eğitim ve sınavları ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 27 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 28 - 29/12/1999 tarihli ve 23921 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

  Ayrıca 18/4/1999 tarihinde Kurumda görevde bulunan personel bakımından bu Yönetmelikte unvanlar itibarıyla öngörülen öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi belirlenebilir.

  Yürürlük

  Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

  EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100