Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 18/10/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25970

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Müdürlük: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünü,

  Müdür: Atatürk Orman Çiftliği Müdürünü,

  Birim: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü birimlerini,

  Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Müdürlükte çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

  Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

  Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  (Ek tanım : 01/08/2006 - 26246 S.R.G Yön/1.mad) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Hizmet grupları

  Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir.

  Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

  1) Atatürk Orman Çiftliği Müdürü,

  2) Atatürk Orman Çiftliği Müdür Yardımcısı,

  3) Ziraat Sanatları Müdürü, Mayalandırma Sanatları Müdürü, Hayvanat Bahçesi Müdürü, Hayvancılık Müdürü, Bağ-Bahçe Kültürleri Müdürü, Tarla Kültürleri Müdürü, Atölye-ler Müdürü, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü, Ticaret Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü,

  4) Müdür yardımcısı,

  5) Şef,

  b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

  1) Hukuk müşaviri,

  c) İdari Hizmetler Grubu;

  1) Bilgisayar işletmeni, memur, ambar memuru, ayniyat memuru, dava takip memuru, gişe memuru, santral memuru, sekreter, veznedar, tahsildar, mutemet, daktilograf, şoför.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

  Avukat, Mühendis, Kimyager, Tekniker, Teknisyen, Veteriner Hekim, Biyolog, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Hemşire, Laborant.

  Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadroya sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

  a) Atatürk Orman Çiftliği Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hizmetin öngördüğü dallarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

  2) (Değişik altbent : 01/08/2006 - 26246 S.R.G Yön/2.mad) Tarım ve Köyişleri Bakanlığında veya bağlı ve ilgili kurum ve/veya kuruluşlarında en az 4 yıl müdürlük ve üzeri görev yapmış olmak kaydıyla en az 12 yıl hizmeti bulunmak,

  3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

  4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

  gerekir.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 7 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  b) Son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan az olmamak,

  c) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  gerekir.

  Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 8 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

  a) Atatürk Orman Çiftliği Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Müdürlük kadrolarında en az 3 yıl birim müdürü olarak görev yapmış olmak kaydıyla en az 12 yıl hizmeti bulunmak,

  2) Hizmetin öngördüğü dallarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

  b) Ziraat Sanatları Müdürü, Mayalandırma Sanatları Müdürü, Hayvanat Bahçesi Müdürü, Hayvancılık Müdürü, Bağ-Bahçe Kültürleri Müdürü, Tarla Kültürleri Müdürü, Atölyeler Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  1) Müdürlük kadrolarında en az 2 yıl mühendis veya müdür yardımcısı olarak görev yapmış olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

  2) Hizmetin öngördüğü dallarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

  c) Muhasebe ve Mali İşler Müdürü, Ticaret Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü kad-rolarına atanabilmek için;

  1) Müdürlük kadrolarında en az 4 yıl şef olarak görev yapmış olmak kaydıyla muhasebe, ticaret ve personel işlerinde 10 yıl çalışmış olmak,

  2) Hizmetin öngördüğü dallarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

  d) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Son 2 yılı Müdürlükte olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

  e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Son 2 yılı Müdürlükte olmak kaydıyla en az 12 yıl hizmeti bulunmak,

  f) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) (Değişik altbent : 01/08/2006 - 26246 S.R.G Yön/3.mad) Son 2 yılı müdürlükte olmak kaydıyla en az 8 yıl Avukat olarak çalışmış olmak ve toplam en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

  g) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son 3 yılını Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Müdürlükçe düzenlenecek kursta başarılı olmak,

  h) Memur, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Dava Takip Memuru, Gişe Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Veznedar, Tahsildar ve Mutemet kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son 3 yılını Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

  ı) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son 3 yılını Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

  3) Daktilograf sertifikasına sahip olmak,

  j) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son 3 yılını Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

  3) En az beş yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  gerekir.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 9 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

  b) Son yıl sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  gerekir.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

  Madde 10 - Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

  a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

  2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

  b) Mühendis, Kimyager, Veteriner Hekim, Biyolog kadrolarına atanabilmek için;

  1) Fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

  1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak,

  d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

  e) Veteriner Sağlık Teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

  f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakültelerin, yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

  g) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

  gerekir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 11 - (Değişik fıkra : 01/08/2006 - 26246 S.R.G Yön/4.mad) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenen görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.

  Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Duyuru

  Madde 12 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı personele eğitim tarihinden en az bir ay önce; görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Müdürlükçe duyurulur.

  Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve en son başvuru tarihi, başvuru süresinin bitiminden en az bir ay önce; unvan değişikliği sınavının yeri ve tarihi ise sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

  Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 13 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Müdürlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Müdürlüğü tarafından incelenir.

  (Değişik fıkra : 01/08/2006 - 26246 S.R.G Yön/5.mad Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Görevde yükselme eğitim programları, Müdürlük tarafından düzenlenir. Ancak, Müdürlüğün uygun görmesi durumunda başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 14 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerine ilişkin konular.

  Düzenlenecek eğitim programında, (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın (% 60) altında olamaz.

  Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme sınavı ve şekli

  Madde 15 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınavı Müdürlük; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek-öğretim kurumlarından birine yaptırır.

  Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurur.

  Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, "Başvuru Belgesi" nde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş (5) yıl süreyle görevde yükselme sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

  Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

  Sınav kurulu

  Madde 16 - Sınav kurulu, Müdürün veya görevlendireceği Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Müdürü ve Birim müdürlerinden üçünün katılımıyla, bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam 5 kişiden teşekkül eder. Ayrıca her üyenin yedeği de aynı usulle tespit edilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

  Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

  (Değişik fıkra : 01/08/2006 - 26246 S.R.G Yön/6.mad Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

  Sınav kurulunun görevleri

  Madde 17 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır;

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

  d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

  e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yapmak.

  Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

  Madde 18 - Sınav sonuçları, Müdürlüğe intikalinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde ilgili birimde aynı unvanda kadro boşalması halinde yedeklerden başarı sırasına göre atama yapılır.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 19 - Sınava katılanlardan başarılı olanların, sınavlarla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Personel ve Eğitim Müdürlüğünde saklanır.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 20 - Sınav sonuçlarının ilgililere bildiriminden itibaren beş gün içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Personel ve Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak yapılacak başvuru üzerine Sınav Kurulu tarafından itirazlar 15 gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 21 - Yapılan sınavı kazananlar, başarı sırasına göre ilgili birimlerdeki boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde atanırlar. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmeliğin EK-1' indeki Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son yıl sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

  Unvan değişikliğine ilişkin esaslar

  Madde 22 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan kurum personelinin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır.

  Unvan değişikliği sınavına katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Kurulu Başkanlığına yapılır. Sınav Kurulu, yapılan itirazları 15 gün içinde değerlendirerek karara bağlar ve ilgili adaya bildirir.

  Bu sınavlara katılacaklarda, Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev grupları arasındaki geçişler

  Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

  a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Kurum dışından yapılacak atamalar

  Madde 24 - (Değişik madde : 01/08/2006 - 26246 S.R.G Yön/7.mad

  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre Müdürlükte aynı unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilirler.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  Madde 25 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kazanılmış haklar

  Madde 26 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 27 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 28 - 3/3/2000 tarihli ve 23982 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde Müdürlükte bulunan personel hakkında bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

  Yürürlük

  Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Orman Çiftliği Müdürü yürütür.

  EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100