Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Ceza İnfaz Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Adalet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 28/10/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25980

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevli personelden 5 inci Maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

  Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

  Kurum: Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube müdürlükleri ile eğitim merkezlerini,

  Eğitim merkezi: Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini,

  Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yapılacak yazılı sınavı,

  Sınav kurulu: Yaptırılacak görevde yükselme sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

  Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

  Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

  Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların eğitime tâbi tutulmaksızın girecekleri sınavı,

  Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesi çerçevesinde; Genel Müdürlük teşkilatında çalışılan süreler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tâbi hizmet grupları

  Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tâbi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

  1) Ceza infaz kurumu müdürü, şube müdürü (denetimli serbestlik),

  2) İdare memuru, büro şefi (denetimli serbestlik),

  3) İnfaz ve koruma başmemuru.

  b) Araştırma ve Plânlama Hizmetleri Grubu;

  1) Eğitim uzmanı,

  2) Eğitim rehberi.

  c) İdari Hizmetler Grubu;

  1) Sayman,

  2) Memur, santral memuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, veznedar, tahsildar, satın alma memuru, veri hazırlama kontrol işletmeni, şoför.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Öğretmen, kütüphaneci, programcı, mühendis, mimar, tekniker, teknisyen, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, veteriner, diyetisyen, sağlık memuru, hayvan sağlık memuru, gemi adamı.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  b) Son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan az olmamak,

  c) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

  e) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  gerekir.

  Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 7 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

  a) Ceza infaz kurumu müdürü kadrosuna atanabilmek için

  1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

  2) Kurumda idare memuru olarak en az üç yıl görev yapmış olmak,

  3) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya ertelenmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

  4) İdare memurluğu unvanında en az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak başarılı olmak,

  5) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile ceza infaz kurumu müdürlüğü görevini yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek,

  6) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

  b) Şube müdürü (denetimli serbestlik) kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

  2) İdare memuru, büro şefi (denetimli serbestlik) olarak en az üç yıl, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, eğitim uzmanı, eğitim rehberi veya öğretmen olarak en az dört yıl görev yapmış olmak,

  3) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya ertelenmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

  4) Halen bulunduğu unvanda, biri en az iki ay süreli denetimli serbestlik ile ilgili olmak üzere, en az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak başarılı olmak,

  5) Tam Teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile şube müdürlüğü (denetimli serbestlik) görevini yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek,

  6) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

  c) İdare memurluğu kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, eğitim bilimleri, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak,

  2) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya ertelenmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

  3) Halen bulunduğu unvanda en az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak başarılı olmak,

  4) İnfaz koruma başmemuru olarak en az üç yıl, cezaevi katibi veya infaz ve koruma memuru olarak en az beş yıl görev yapmış olmak,

  d) Büro şefi (denetimli serbestlik) kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, eğitim bilimleri, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak,

  2) Eğitim uzmanı, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, eğitim rehberi, öğretmen veya infaz ve koruma başmemuru olarak en az üç yıl, infaz ve koruma memuru, veri hazırlama kontrol işletmeni veya cezaevi kâtibi olarak en az beş yıl görev yapmış olmak,

  3) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya ertelenmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

  4) Halen bulunduğu unvanda, biri en az iki ay süreli denetimli serbestlik ile ilgili olmak üzere, en az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak başarılı olmak,

  5) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile büro şefliği (denetimli serbestlik) görevini yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek,

  6) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

  e) Eğitim uzmanı ve eğitim rehberi kadrolarına atanabilmek için;

  1) Öğretmen olarak en az üç yıl hizmeti bulunmak,

  2) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya ertelenmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

  3) Halen bulunduğu unvanda en az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve her dersten

  yüz üzerinden en az yetmiş puan almış olmak,

  f) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

  2) En az beş yıl hizmeti olmak,

  3) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya ertelenmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

  4) Halen bulunduğu unvanda en az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak başarılı olmak,

  5) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

  6) Cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, satın alma memuru, veznedar veya tahsildar olarak çalışıyor olmak,

  g) İnfaz ve koruma başmemuru kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

  2) En az üç yıl infaz ve koruma memuru olarak çalışıyor olmak,

  3) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya ertelenmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

  4) Halen bulunduğu unvanda en az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak başarılı olmak,

  5) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

  6) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile infaz ve koruma başmemurluğunu yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olduğunu belgelemek,

  h) Ambar memuru, memur, cezaevi katibi, veznedar, tahsildar, şoför, santral memuru, satın alma memuru, veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

  2) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya ertelenmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

  3) Halen bulunduğu unvanda en az iki defa hizmet içi eğitim kursuna katılmak ve her dersten yüz üzerinden en az yetmiş puan almış olmak,

  gerekir.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 8 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

  a) Son yıl sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

  b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

  gerekir.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

  Madde 9 - Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

  a) Öğretmen, kütüphaneci, mühendis, mimar, sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog, sosyolog, veteriner, eczacı, diyetisyen kadrolarına atanabilmek için;

  1) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,

  2) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya ertelenmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

  b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

  2) İki programlama dilini bilmek,

  3) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya ertelenmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

  c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,

  2) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya ertelenmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

  d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okullardan mezun olmak,

  2) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya ertelenmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

  e) Sağlık memuru ve hayvan sağlık memuru kadrolarına atanabilmek için;

  1) Sağlık memurluğu unvanını veren fakülte, yüksek okul ve meslek lisesinden mezun olmak veya yetkili makamlarca verilmiş sertifikası olmak,

  2) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya ertelenmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

  f) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

  2) Kaptanlık unvanı veren bir yüksek okul mezunu olmak ya da kaptan veya gemi adamı yeterlilik belgesine sahip olmak,

  3) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya ertelenmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama veya ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,

  gerekir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 10 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.

  Ancak zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Duyuru

  Madde 11 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıf, unvan derecesi ve adedi eğitim tarihinden en az bir ay önce personele duyurulur.

  Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Genel Müdürlükçe duyurulur.

  Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 12 -Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulları tarafından incelenir.

  Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını

  geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

  Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla olan ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

  Görevde yükselme eğitim programlarını Genel Müdürlük hazırlar ve buna göre eğitimlerini yaptırır. Genel Müdürlükçe, eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve hazırlanması düşünülen eğitim programı, bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Uygun görüş alınması hâlinde, anılan Başkanlık yahut uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile müştereken görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

  Görevde yükselme eğitimine, ataması adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılan personel için, öncelikle adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatından yapılan başvurular arasından seçim yapılır. Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatından yapılan başvurulardan, aranan şartları taşıyan münhal kadronun iki katı kadar aday bulunamadığı takdirde eksiklik diğer komisyonlardan başvuran ve şartları taşıyan adaylar arasından tamamlanır. Ancak ataması Bakanlıkça yapılan personel için bu hüküm uygulanmaz.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 13 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları.

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuatı,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerine ilişkin konular.

  Düzenlenecek eğitim programında, (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın (% 60) altında olamaz.

  Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri personel eğitiminden sorumlu Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme sınavı ve şekli

  Madde 14 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılır.

  Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren, bir ay içinde sınavın yapılması için Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğretim kurumlarından birisine başvurulur.

  Bu sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, "Başvuru Belgesi" nde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş (5) yıl süreyle görevde yükselme sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

  Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

  Katılım belgesi

  Madde 15 - Görevde yükselme eğitimi programlarına alınanlara katılım belgesi verilir. Katılım belgesi Genel Müdürlüğün personel eğitiminden sorumlu daire başkanlığınca düzenlenir ve Genel Müdür tarafından imzalanır.

  Sınav kurulları

  Madde 16 - Sınav kurulları;

  a) Ataması Bakanlığa ait personel için; Genel Müdürün başkanlığında personel veya eğitimden sorumlu genel müdür yardımcısı ve daire başkanı ile iki tetkik hâkiminden,

  b) Ataması adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına ait personel için; adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı ve üyelerinden,

  oluşur.

  (a) bendinde gösterilen sınav kurulunun sekretarya görevi, Genel Müdürlüğün eğitimden sorumlu daire başkanlığınca yerine getirilir.

  Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

  Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

  Sınav kurullarının görevleri

  Madde 17 - Sınav Kurullarının görevleri şunlardır:

  a) Atanacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

  d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

  e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

  Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

  Madde 18 - Sınav kurulları, sınav sonuçlarını, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde ilân eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

  Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde ilgili birimde aynı unvanda kadro boşalması halinde başarı sırasına göre atama yapılır.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 19 - Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılanlar, sınav sonuçlarına, sonucun kendilerine tebliğinden itibaren on gün içinde, yazılı olarak sınav kuruluna itiraz edebilir. Sınav kurulu bu itirazı, sınavı yaptırdığı kuruma iletir. Sınavı yapan kurum on gün içinde incelemesini yaparak sonucu sınav kuruluna bildirir. Sınav kurulu itiraz üzerine verilen kararı ilgiliye tebliğ eder. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 20 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük ve sicil dosyalarında süresiz olarak; sınavda başarısız olanlara ait belgeler ile sınavla ilgili diğer belgeler, dava açma süresinden az olmamak kaydıyla, sınav kurullarınca bir sonraki sınava kadar saklanır. Diğer belgelerin saklanması hakkında Adalet Bakanlığı'nın ilgili arşiv yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 21 - Yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar arasından sınavda başarı sıralamasına göre, üç ay içinde boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun eşit olması halinde ataması yapılacak personel, Ek-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son yıl sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

  Başarı sıralamasında ilk üçe girenlerin görev yeri tercihleri öncelikli olarak dikkate alınır.

  Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

  Madde 22 - Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde sayılan en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere, bu unvanları ihraz etmiş personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme eğitimine tâbi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucuna göre gerçekleştirilir.

  Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

  Bu sınava katılacaklarda Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev grupları arasındaki geçişler

  Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

  a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Naklen Atamalar

  Madde 24 - Aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tâbi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar aynı unvanın olmaması durumunda öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan Devlet Personel Başkanlığı'nın olumlu görüşü dikkate alınarak belirlenir.

  Kazanılmış haklar

  Madde 25 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara, ilgili mevzuatları uyarınca daha önce atananların kazanılmış hakları saklıdır.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 26 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 27 - 6/2/2004 tarihli ve 25365 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, ilanları yapılan ve devam eden görevde yükselme eğitimleri için Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 28 - Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

  EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100