Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 02/11/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25984

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde görev yapan memurlardan hukuk müşaviri, şube müdürü ve daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetinde atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

  Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

  Müsteşar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarını,

  Bakanlık teşkilatı: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,

  Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

  Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

  Üst görev: 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  Alt görev: 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

  Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

  1) Şube Müdürü,

  2) Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef.

  b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

  1) Hukuk Müşaviri.

  c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

  1) APK Uzmanı, Uzman.

  d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

  1) Çözümleyici.

  e) İdari Hizmetler Grubu;

  1) Ayniyat Saymanı,

  2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Ayniyat Memuru, Daktilograf, Sekreter, Şoför, Veznedar, Mutemet.

  f) Yardımcı Hizmetler Grubu;

  1) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

  Mühendis, Kimyager, Fizikçi, İstatistikçi, Biyolog, Eczacı, Psikolog, Laborant, Mütercim, Programcı, Tekniker, Grafiker, Teknisyen, Teknik Ressam, Hemşire, Sağlık Memuru.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde geçirilmesi gereken hizmet süresi, eğitim ve sicil şartlarını taşımak,

  b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak

  şartları aranır.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 7 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  2) İstatistikçi, Çözümleyici, Programcı, APK Uzmanı, Uzman, Ayniyat Saymanı, Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef görevlerinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde en az iki yıl bulunmuş olmak,

  3) Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  b) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bakanlıkta en az iki yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak,

  3)) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  4)10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

  c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bakanlıkta Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter ve Şoför unvanlarında en az iki yıl görev yapmış olmak ve dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az beş yıl, iki yıllık yüksekokul mezunlarının en az sekiz yıl, lise veya dengi okul mezunlarının en az on yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

  2) Son üç yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  e) APK Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşları Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hariç, Bakanlıkta şef veya daha üst düzeyde unvanlı kadrolarda en az iki yıl görev yapmış olmak,

  3) Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  f) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bakanlıkta Şef veya daha üst düzeyde unvanlı kadrolarda en az iki yıl görev yapmış

  olmak,

  3) Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

  3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

  4) İki yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  5) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  h) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bakanlıkta Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Ayniyat Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Mutemet ve Şoför unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  ı) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  j) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Bakanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  k) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

  l) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Ayniyat Memuru, Veznedar, Mutemet, Sekreter kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  m) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Daktilograf sertifikasına sahip olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek daktilograf kursunda başarılı olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  n) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak

  şartlar aranır.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

  Madde 8 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Mühendis, Kimyager, Fizikçi, İstatistikçi, Biyolog, Eczacı, Psikolog, Laborant kadrolarına atanabilmek için;

  1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  2) Son sicil notu yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

  2) KPDS de (B) düzeyinde başarılı olmak,

  3) Son sicil notu yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip

  olmak,

  2) En az iki programlama dilini bilmek,

  3) Son sicil notu yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  d) Tekniker ve Grafiker kadrolarına atanabilmek için;

  1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

  2) Son sicil notu yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

  f) Sağlık Memuru kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümü mezunu olmak,

  2) Son sicil notu yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  g) Teknisyen ve Teknik Ressam kadrolarına atanabilmek için;

  1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

  2) Son sicil notu yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

  şartlar aranır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 9 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki ders konularından en az otuz (30) ve (h) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş (45) saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş (75) saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Duyuru

  Madde 10 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi eğitim tarihinden en az bir ay önce personele duyurulur.

  Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az onbeş (15) gün önce Personel Dairesi Başkanlığınca duyurulur.

  Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 11 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. İnceleme sonuçları, eğitime katılacak adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazı ile bildirilir.

  Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik EK-1'indeki Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

  Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Görevde yükselme eğitim programları, Personel Dairesi Başkanlığı yönetiminde ilgili birimlerle işbirliği yapılarak düzenlenir. Gerekirse Devlet Personel Başkanlığı veya bu Başkanlığın uygun bulacağı bir kamu kurum ve kuruluşu ile müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.

  Görevde yükselme eğitimi; Personel Dairesi Başkanlığı yönetiminde ilgili birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür. Bakanlık personeli ve diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinden de eğitimci olarak yararlanılır.

  Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 12 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konulardan oluşur.

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Kurumsal ve mesleki etik ilkeleri,

  h) 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri, atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

  Düzenlenecek eğitim programlarında, (h) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmışın (% 60) altında olamaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

  Görevde yükselme sınavı

  Madde 13 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

  Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

  Bu sınavda yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 14 - Bu Yönetmelikte belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  Sınav kurulu

  Madde 15 - Sınav Kurulu, Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve ilgili birimlerden belirlenecek üyeler olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de seçilir.

  Sınav Kurulu tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

  Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

  Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

  Sınav kurulunun görevleri

  Madde 16 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Sınavın yaptırılacağı kuruluş ile protokol düzenlemek,

  b) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini ve bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

  c) Sınav sonuçlarını değerlendirmek ve başarı listesi düzenlemek,

  d) Yönetmelikte belirtilen asgari eğitim sürelerini dikkate alarak görevde yükselme eğitimi takvimini belirlemek,

  e) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sorularının bilgi kaynağını hazırlamak,

  f) Sınav sonuçlarını ilan etmek, ilgililere duyurmak,

  g) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip, karara bağlamak,

  h) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

  Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

  Madde 17 - Sınav sonuçları Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren en geç onbeş (15) gün içerisinde sınav kurulunca ilan edilir ve sınava katılan personele yazılı olarak bildirilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde ilgili birimde aynı unvanda kadro boşalması halinde başarı sırasına göre atama yapılır.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 18 - Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını takip eden on (10) gün içinde yazılı olarak sınav kuruluna iletilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından incelenir ve karar ilgiliye on (10) gün yazılı olarak bildirilir. İtiraz sonucu verilen kararlar kesindir.

  Sınavların geçersiz sayılması

  Madde 19 - Sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

  a) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

  b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 20 - Sınavlarda başarı gösterenlerin, sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise bir sonraki sınava kadar ve en az bir yıl süreyle Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

  Atanma

  Madde 21 - Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre boş kadrolara üç (3) ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmelik EK-1 Değerlendirme Formundaki esaslara göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla olan , son sicil notu yüksek olan tercih edilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev grupları arasında geçişler

  Madde 22 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

  a) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar diğer görevlere atanabilirler.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Bakanlık teşkilatı dışından yapılacak naklen atamalar

  Madde 23 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yönetmelikte belirtilen unvanlarda çalışmış ve gerekli şartları taşıyanlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

  Diğer personel Kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmaları, ihraz ettikleri unvan ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü dikkate alınarak yapılır.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  Madde 24 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kazanılmış haklar

  Madde 25 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 26 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 27 - 22/3/2000 tarihli ve 23997 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

  Aynı tarihte görevde bulunan personelden lise veya dengi okul mezunu olanların, şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanmalarında diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde Bakanlıkta görevli bulunan personel hakkında unvanlar itibarıyla belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

  Yürürlük

  Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

  EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100