Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ YÜKSEK KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

  GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ YÜKSEK KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

  Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulunun Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından

  Resmi Gazete Tarihi : 06/11/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25985

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, GAP İdaresi tarafından hazırlanıp, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uygulanacak olan her türlü plan, proje ve programların incelenmesi ve karara bağlanılmasına ilişkin Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 6/11/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen,

  Yüksek Kurul veya Kurul: Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulunu,

  Başkan: Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurul Başkanını,

  GAP İdaresi: Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını

  ifade eder.

  Yüksek kurulun teşekkülü

  Madde 5 - Yüksek Kurul; Başbakan veya görevlendireceği bir Devlet Bakanının başkanlığında Güneydoğu Anadolu Projesi ile görevli Devlet Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı ile Bayındırlık ve İskan Bakanından oluşur.

  Gerektiğinde Kurula konuları ile ilgili olarak diğer Bakanlar da davet edilebilir.

  Yüksek kurulun görevleri

  Madde 6 - Yüksek Kurul, GAP İdaresi tarafından hazırlanacak her türlü plan, proje ve programları inceleyerek karara bağlamakla görevlidir.

  Toplantı usulü

  Madde 7 - Yüksek Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere her yılın birinci ve ikinci yarısında olmak üzere toplam iki kez toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul, üyelerin salt çoğunluğunun katılması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır; oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

  Toplantı gündemi

  Madde 8 - Yüksek Kurulun toplantı gündemi; Sekreterya tarafından hazırlanarak toplantıdan en az onbeş gün önce Başkanın onayına sunulur.

  Gündemde yer alan konular onaylandıktan sonra Kurul üyelerine ve varsa ilgili Bakanlara toplantı tarihinden en az iki gün önce gönderilir.

  Gündemde yer alan konular hakkında GAP İdaresinin görüşüyle gerekli görüldüğü takdirde ilgili kurum ve kuruluşların Sekreterya tarafından alınacak görüşleri, Kurul üyelerine ve toplantıya katılan diğer ilgililere gündemle birlikte dağıtılır.

  Kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak GAP İdaresi tarafından hazırlanacak her türlü plan, proje ve programlar ile bunların değişiklikleri ve uygulamalar, Kurulun onayından sonra karar haline getirilerek üyelerin imzalarına sunulur. Kararlar, Kurul üyesi bakanlara ve gereği için ilgili diğer bakanlıklara dağıtılır.

  Kurul üyeleri, başkanın izni ve ilgili bakanın bilgisi dahilinde, görüşülen gündem maddesi hakkında izahatta bulunmak üzere yetkili personeli toplantıya çağırabilirler.

  Sekreterya hizmetleri

  Madde 9 - Kurulun Sekreterya hizmetleri GAP İdaresi tarafından yürütülür.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 10 - 26/12/1989 tarihli ve 20384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100