Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 4) (TEDAVİ YARDIMI)

  2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (SIRA NO: 4) (TEDAVİ YARDIMI)

  2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 4) (Tedavi Yardımı)

  Maliye Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi: 09/02/2005

  Resmi Gazete Sayısı: 25722 Mükerrer

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 5234 sayılı Kanunla değişik 209 uncu maddesi, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesi, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine 5234 sayılı Kanunla eklenen (p) ve (r) bendleri, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği (Bundan sonra Yönetmelik olarak ifade edilecektir.) ile Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu personeli ve emeklileri ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavi ücretleri ve tedavi yardımına ilişkin işlemlerde, kurumlararası uygulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen esaslar kararlaştırılmıştır.

  1. Kapsam

  2. 

  Bu Talimat hükümleri;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci ve ek geçici 9 ile 16 ncı maddeleri kapsamına giren personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

  b) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel (Erbaş ve erler bu Talimat hükümleri haricindedir. Erbaş ve er reçeteleri ile ilgili olarak şahıslara mali külfet getirmemek koşuluyla gerekli düzenlemeler Milli Savunma Bakanlığınca yapılacaktır) ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

  c) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesi gereğince (Yönetmeliklerindeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla) tedavi giderleri karşılanan kişiler,

  d) 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki hak sahipleri, (3816 sayılı Kanun ile Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla),

  hakkında uygulanır.

  Diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları arasında hizmet satın alınmasına yönelik protokolün uygulamaya konulması halinde bu Talimatta yer alan usul ve esaslara aynen uyulacaktır.

  233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurumlarda çalışan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurumlarında yapılan tedavilerinde de bu Talimat esaslarına göre işlem yapılır.

  2. Hasta Sevk İşlemleri

  1.1.Tanımlar

  1.2. 

  Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu: Resmi kurum tabiplikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi ile sağlık merkezlerini,

  Birinci basamak özel sağlık kuruluşu: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikleri,

  İkinci basamak resmi sağlık kurumu: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet hastaneleri, özel dal hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini,

  İkinci basamak özel sağlık kurumu: Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre ruhsat almış özel hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezlerini,

  Üçüncü basamak sağlık kurumu: Eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerini,

  ifade eder.

  2.2. Sevk İşlemleri

  Sevk işlemlerinin usulüne uygun yapılmaması, yataklı tedavi kurumlarında gereksiz birikimlere, polikliniklerde ise aşırı yığılmalara neden olduğundan sağlık kurumlarının hizmet sunumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle ilgililerin, hasta sevk işlemlerinde aşağıda yer alan hususlara titizlikle uymaları gerekmektedir.

  Memurun kendisinin hastalanması halinde, kurumu tarafından yeterli sayıda nüsha içeren hasta sevk kağıdı düzenlenerek, öncelikle kurum tabibine, kurum tabibi bulunmadığı takdirde hastanın o yerdeki en yakın birinci basamak sağlık kuruluşuna gönderilmesi, bu tabiplerce lüzum görülmesi halinde hastanın, o yerdeki ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumuna (hastane ve hekim adı belirtilmeksizin ilgili uzmanlık dalı belirtilerek) gönderilmesi gerekmektedir.

  Memurun bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertlerinin hastalanmaları halinde kurum tabipliğine veya kendisine en yakın birinci basamak sağlık kuruluşuna müracaat edilebilir.

  Memuriyet mahalli dışına yapılacak sevklerde yol gideri ve gündelik ödemelerinde Yönetmelikteki genel esaslar geçerli olmak üzere, hastanın sevk edileceği ilçe-il belirtilecektir. Tıbbi gerekli hallerin dışında öncelikle muayene ve tedavi işlemlerinin belediye sınırları ve mücavir alan içinde tamamlanması esastır. Hastanın ilk sevkinin sevk usulüne uygun olması şartıyla, sürekli olarak tedavisi gereken ve hastane tarafından kontrol amacıyla çağrılan hastalar, bu durumun sevk kağıdı üzerinde veya ayrı bir raporla belgelendirilmesi kaydıyla, birinci basamak sağlık kuruluşlarınca sevk edilebilirler.

  Birinci basamak sağlık kuruluşlarından alınacak sevk evrakı ile belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına başvurulabilir.

  Herhangi bir resmi sağlık kurumunda çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavileri, istemeleri halinde sevk zincirine tabi olmaksızın kendi sağlık kurumlarında sağlanabilecektir.

  Aynı sevk kağıdı ile bir sağlık kurumuna müracaat edenlerin ilk muayenesini müteakip yeni bir sevk kağıdına gerek kalmaksızın değişik bölümlerde aynı sevk kağıdı ile muayene, tetkik, tahlil ve tedavi olmaları mümkün bulunmaktadır. Ancak, sonraki muayeneler konsültasyon olarak kabul edilir.

  Sağlık kurumlarında yatırılarak tedavi altına alınan hastalar için, üniversite veya eğitim hastanelerinden ilgili dal uzmanı çağırılmak suretiyle konsültasyon hizmeti alınması durumunda, ikinci bir sevk işlemine gerek kalmaksızın, konsültasyon ücreti konsültan hekimce düzenlenen epikrize dayalı olarak tahakkuk ettirilecek faturaya istinaden hastayı yatıran kurum tarafından konsültan hizmeti veren kurumun döner sermayesine aktarılır.

  (Ek fıkra:15/03/2005-25756 S.R.G. Teb./1.mad) Ayakta tedavi gören hastalara ait sevk evraklarının hastalara verilen suretlerine (tek hekim tarafından verilen istirahat raporlarına ilişkin sevk evrakları hariç) muayene ve tedavi işlemlerinin tamamlanması sonrasında kurum baştabibinin onayı ve mühür tasdik işlemi yapılmayacaktır.

  5434 sayılı Kanuna tabi olan emeklilerle bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, sevk usulüne tabi olmaksızın resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına gidebilirler.

  Sevk işlemleri, şehir içi sevklerde 3 (üç) işgünü, şehir dışı sevklerde 5 (beş) işgünü geçerlidir.

  2.3. Özel Tetkik, Teşhis ve Tedavi Merkezlerine Yapılacak Sevklerde Dikkat Edilecek Hususlar

  Hastalar, başvurdukları resmi sağlık kurumlarında görevli ilgili hekim tarafından, ağız ve diş sağlığı, ESWL ve ileri tetkikleri yapılmak üzere, tabibin kendisinin, eşinin veya bunların ortaklarının özel muayenehanelerine/özel tedavi merkezlerine/özel tetkik merkezlerine sevk edilemezler. Bu şekilde, serbest diş tabibine veya özel tetkik merkezlerine sevki yapan ve tedaviyi sağlayan tabibin aynı olduğu veya eşi veya ortakları tarafından yapıldığı belirlenen tedavilere ait giderler ödenmeyecektir. Tek özel diş tabibinin veya özel tetkik merkezinin bulunduğu yerleşim birimlerinde bu tür sevkler en yakın diğer bir yerdeki başka bir sağlık kurumuna yapılacaktır. Ancak, ani olarak ortaya çıkan ve zaman geçirmeden gerekli girişimlerde bulunulmadığı takdirde sakatlık ya da ölüme yol açabilecek ani acil hallerde (bu haller Sağlık Bakanlığınca belirlenerek bir Genelge ile ayrıca duyurulacaktır.) ileri tetkik işlemi gerektiğinin ilgili tabipçe sevk belgesinde belirtilmesi kaydıyla ileri tetkik işlemi için tek özel merkeze de sevk yapılabilir.

  2.4. Yol Masrafı ve Gündelikler

  Tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilenlere Harcırah Kanununun 18 inci maddesinin (c) bendi hükümlerine göre yol masrafı ve gündelik ödenir. Gündelik, tedavinin başlamasına kadar geçecek günler ( bu süre beş günü geçemez.) ile sağlık kurumu tarafından öngörülmesi kaydıyla ayakta tedavi gördüğü günler için verilir. Yatarak tedavide geçen süreler için gündelik ödenmez.

  Yol masrafı, hastanın bulunduğu mahal ile sevk edildiği sağlık kurumunun bulunduğu yer arasındaki mutat taşıt ücreti esas alınarak ödenecektir.

  Mutat taşıt aracı dışında başka bir taşıt aracı ile hasta sevki yapılabilmesi için; ilgili doktor tarafından, hastalığın ne olduğu, mutat taşıt aracı ile seyahat edememe ve ambulans veya uygun görülen herhangi bir araçla gitmesinin gerekçelerini belirten ayrı bir rapor düzenlenmesi ve bu raporun başhekim tarafından da onaylanması gerekmektedir. Aksi halde yol masrafı mutat taşıt ücreti esas alınarak ödenecektir.

  Sağlık kurumuna ait ambulans ile memuriyet mahalli dışına yapılan hasta nakil ücreti ve acil ambulans ücreti hastanın kurumunca 08/07/2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulans ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre tespit edilecek ücretler dikkate alınmak ve rayiç bedeli aşmamak üzere ödenir.

  Ancak, hasta nakillerinde hastanın ambulansla sevkinin gerekliliğinin ilgili hekim tarafından tevsiki gerekmektedir.

  (Değişik son fıkra: 13/10/2005-25965 S.R.G. 17 S.No.Teb/1.mad) Resmi sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki hasta nakilleri ile diyaliz ve kemoterapi tedavileri için hasta naklinde kullanılacak hasta servis hizmetleri, ilgili mevzuat çerçevesinde döner sermaye imkanları ile karşılanabilir.

  2.5. Eşlik Etme Zorunluluğu

  Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi durumunda, yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğunun, hastayı gönderen sağlık kuruluşunun raporunda veya hasta sevk kağıdı üzerinde belirtilmesi ve raporun veya sevk kağıdının başhekim tarafından imzalanması halinde, hastaya biri eşlik ettirilir. Eşlik eden kimseye de memurun bağlı olduğu kurumca, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenecektir.

  2.6. Kurum Tabiplikleri (Ek madde:15/03/2005-25756 S.R.G. Teb./2.mad)

  Bünyesinde birinci basamak laboratuar hizmeti vermeyen ya da yeterli donanımı olmayan kurum tabipliklerinde, hekim tarafından Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel tıp merkezleri ve özel laboratuarlar veya resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından; tam kan sayımı, kanama ve pıhtılaşma zamanı tayini, periferik yayma, lökosit formül, açlık kan şekeri ölçümü, sedimantasyon, kan grubu tayini, temel idrar tetkikleri, gaita mikroskopisi ve gebelik testine ilişkin laboratuar tetkikleri ile direkt grafiler istenebilir. Ancak hastalara ayrıca muayene ücreti tahakkuk ettirilemez.

  3. Acil Vakalarda Tedavi

  Yönetmeliğin 15 ve 25 inci maddelerine göre, vakanın acil olması nedeniyle, gerekli başvurma ve yollama işlemleri yapılmadan doğrudan sağlık kurum ve kuruluşunca tedavi sağlandığı takdirde, tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, hastanın taburcu edildiği tarihten itibaren lüzumlu işlem ve belgelerin usulü dairesinde;

  a) Yurt içinde (resmi tatil günleri hariç) 30 gün,

  b) Yurt dışında 90 gün,

  içerisinde hazırlanıp ilgili kuruma verilmesi gerekmektedir.

  Acil vakalara ilişkin tedavilerde de ilgili sağlık kurumu tarafından bu Talimat eki (EK-8) ve (EK-9) fiyat tarifelerinde yer alan fiyatlar uygulanır. Gerekli tedavi işlem ve belgeleri tamamlanmadan yapılan giderlerin bedeli, bunların tamamlanmasından sonra ilgili masraf belgeleri verilmek suretiyle kurumdan alınır.

  4. Yurt Dışında Tedavi

  Yurt içinde tedavisinin mümkün olmadığı anlaşılan hastalıkların tedavisinin yurt dışında yaptırılmasına ilişkin uygulama; 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 29/7/1998 tarihli ve 4375 sayılı Kanun ile bu Kanunun 4 üncü maddesi gereğince, 11/8/1999 tarihli ve 23783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 9/7/1999 tarihli ve 99/13144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik" esaslarına göre yürütülecektir.

  Söz konusu düzenlemeler uyarınca; hastaların tedavi için yurt dışına gönderilmeleri; Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan hastanelerin sağlık kurullarınca (EK-1/B) de belirtilen formata uygun olarak düzenlenen raporların, aynı Bakanlıkça Ankara'da belirlenen bir hastanece teyit edildikten sonra adı geçen Bakanlıkça onaylanması şartına bağlıdır.

  Yurt dışı tedavilerine ilişkin sağlık kurulu raporlarında; Türkiye'de tedavisi yapılamayan ancak, yurt dışında yapılması mümkün olan hastalık açık olarak yazılacak, hastalığa ilişkin klinik bulgular ve laboratuar bulguları, radyolojik ve görüntüleme ile ilgili bulgular, tedavinin Türkiye'de yapılamama gerekçeleri belirtilecek, karar bilimsel/tıbbi gerekçelere dayandırılacak ve verilen kararlarda, "ileri teknoloji ile tedavi gerekli vb gibi" ifadeler kullanılmayacaktır. Raporlarda, memurun ve hastanın adı soyadı, memura yakınlık derecesi, çalıştığı kurum, dosya ve protokol numarası, raporu veren anabilim dalı/bilim dalı/klinik adı belirtilecektir. (EK-1/B rapor örneği).

  Yurt dışı tedavileri için sağlık kurulu raporu düzenlenmesi amacıyla oluşturulacak resmi sağlık kurullarına; en az biri ilgili dal uzmanı olmak kaydıyla üniversite hastanelerinde 5 öğretim üyesi, eğitim ve araştırma hastanelerinde 5 klinik şefi veya şef yardımcısı, EK-1'de yer alan diğer hastanelerde 5 uzman hekim bulunması zorunludur.

  Yurt dışı tedavilerine ilişkin raporlar Sağlık Bakanlığınca (ilgili personel için Milli Savunma Bakanlığınca) onaylandıktan sonra 3 ay içinde yurt dışına çıkmak üzere işlem yapılmayan raporların yenilenmesi gerekir. Yurt dışına çıkış sonrasında yurt dışında kesintisiz tedavi süresi azami 1 yıldır.

  Yurt içinde tedavilerinin sağlanamayacağı anlaşılanların, tedavi için yurt dışına gönderilmeleri hususunda, Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan tam teşekküllü hastaneler ile bu hastanelerce düzenlenen raporları teyit edecek hastane adları (EK-1) sayılı listede gösterilmiştir.

  Yurt dışında doku veya organ nakli amaçlı sağlık kurulu raporunun, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı (EK-1/C) de belirtilen yetkili doku ve organ nakli merkezlerinden alınması zorunludur.

  Kemik iliği nakli için yurt dışına hasta gönderilebilmesi için;

  Hastaya kemik iliği naklinin yurt içinde yapılamadığının (EK-1/C)' de belirtilen 3 kemik iliği nakli merkezince teyit edilmesi,

  Yurt dışında tespit edilen vericinin ülkemize gelemediğinin, kemik iliği nakline ilişkin sağlık kurulu raporunu düzenleyen sağlık kurumunca belgelendirilerek rapora eklenmesi gerekmektedir. Tedavisi için kemik iliği ya da kök hücre nakli gereken ve yurt içinde uygun vericisi bulunmadığı belgelendirilen hastalar için, yurt dışındaki doku bankaları aracılığı ile tespit edilen verici adaylarının kan örneklerinin getirtilmesi (bir defada en fazla 10 kişiye ve toplamda 25 kişiye ait olmak üzere) ve uygun doku bulunduğunda Türkiye'de naklin yapılabilmesi için dokunun temini ve intikali ile ilgili masraflar alıcının kurumu tarafından fatura karşılığı ödenir.

  Yurt dışına tedavi amacıyla gönderilenlerin tedavi süreci kurumlarınca izlenerek, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun işlem tesisi yönünde azami hassasiyet gösterilecektir. Hastaların yurda dönmelerini müteakip, Talimata ekli çizelge (EK-1/A) doldurularak, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.

  Yurt içinde mümkün olmayan organ nakli işlemleri yurt dışında uzun bekleme sürelerini gerektirdiğinden, hastaların yurt dışındaki ilk tetkiklerinin tamamlanmasını müteakip uygun organ teminine kadar geçecek süredeki tetkik ve tedavileri yurt içinde yapılacaktır. Uygun organ temini üzerine hasta, yeni bir sağlık kurulu raporuna ihtiyaç duyulmadan nakil işlemi için yurt dışına gönderilecektir. Bu konudaki gerekli koordinasyon işlemi, hastanın kurumu tarafından Sağlık Bakanlığı nezdinde yürütülecektir.

  5. Diş Tedavileri

  5.1. Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Yapılacak Diş Tedavileri

  5.1.1. Diş tedavileri ile ilgili sevk işlemlerinde; Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hastanın hastane veya sağlık merkezlerine yollama işlemlerinde üzerinde ağız şeması bulunan hasta yollama kağıdı kullanılacaktır. Kurumlar, söz konusu sevk kağıdını Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden veya kendi imkanları ile sağlayacaklardır.

  5.1.2. Resmi sağlık kurumlarında yapılan diş tedavileri için (EK-7) sayılı listede yer alan "Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi" uygulanacaktır.

  5.1.3. Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre yurt dışında tedavi giderleri karşılananlar ile tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlerin tıbbi lüzum üzerine yaptırdıkları diş tedavileri sonucu doğan giderlerden;

  a) Diş çekimi, kanal tedavisi, diş dolguları ve travma sonucu oluşan çene defektlerine yapılan cerrahi müdahalelerle, protez tamirlerine ait tedavi bedellerinin aynen ödenmesi,

  b) Diğer diş tedavilerine ait giderlerin ise, (EK-7) sayılı listede yer alan fiyat tarifesindeki fiyatlara %100 ilave edilmek suretiyle bulunacak miktarın esas alınması, transferi halinde ise bu Talimatın yürürlüğe girdiği günkü kurlar esas alınmak suretiyle bulunacak miktarın döviz karşılığı tutarları kadarının ödenmesi,

  gerekmektedir.

  5.1.4. Resmi sağlık kurumunda veya personelin bağlı olduğu kurum bünyesinde kurulan diş protez ünitesindeki tedavi sırasında yapılmadığının belgelendirilmesi ve tedaviyi yapan sağlık kurumunun faturasında yer almaması şartıyla, resmi sağlık kurumlarından ilgili yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak başhekimliklerce, üniversitelerde ise dekanlıklarca organize edilerek yaptırılan tek parça döküm kron için (malzeme dahil) 10.16 YTL, alt-üst çene iskelet dökümü için (malzeme dahil) 42.37 YTL döküm işçilik ücreti ödenecek, bunu aşan kısmı ise hasta tarafından karşılanacaktır.

  (Ek fıkra: 13/10/2005-25965 S.R.G. 17 S.No.Teb/2.mad) Personel yetersizliğinden dolayı bölümlü ve tam protez taleplerinin kısa sürede karşılanamaması ve randevu sürelerinin uzaması durumunda, hasta yararı gözetilmek suretiyle istekli olan kişilerin kendi talepleri doğrultusunda ve bedelini kendilerinin ödemesi kaydıyla, bölümlü ve tam protez laboratuar iş ve/veya işlemleri resmi sağlık kurumlarında ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak başhekimliklerce, üniversitelerde ise dekanlıklarca organize edilerek yaptırılabilir.

  Serbest diş tabipliklerinde yaptırılan tedaviler için ayrıca döküm işçilik ücreti ödenmeyecektir.

  5.1.5. Diş tedavileri sırasında; altın, platin, palladyum+platin, irrudyum+platin, iropal gibi kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M gibi bileşiminde kıymetli maden bulunan maddeler kullanılması zorunlu olsa dahi, Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre hiçbir şekilde ödenmeyecektir.

  5.1.6. Kemik içi dental implantların bedelleri ödenmez. Ancak, maksillofacial travma ve tümörler sonucu aşırı kemik kaybı olan ya da damak yarığı gibi deformiteleri olan hastalar ile rutin tedavilerle başarılı olunamayan rezorbe alt-üst çene vakalarında (en az 2 en fazla 4 implant ile sınırlı kalmak koşuluyla) klasik protez ile çözülemeyen ve implant tedavisinin zorunlu olduğunun üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımıyla oluşacak bir heyet tarafından karara bağlanması ve kaç ünite yapılacağının belirtilmesi şartıyla bu Talimatın eki (EK-7) Diş Tedavileri Fiyat Tarifesindeki tedavi bedeli ile implant malzemesi bedeli olarak (her ünite için) 84.75 YTL ödenir. Bu bedelin üzerindeki malzeme bedelleri hastalarca karşılanır.

  5.2. Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Diş Tedavisi

  5.2.1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki diş ünitelerinde yapılan tedavi giderlerinin ödenebilmesi için Talimatın bu bölümünde belirtilen sevk usul ve esaslarına uyulması zorunludur. Diş tedavisi amacıyla özel sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan yapılan başvurularda tedavi gideri ödenmez.

  5.2.2. Yönetmeliğin 8 ve 10 uncu maddelerinde, özel sağlık kuruluşları sayılan serbest tabipliklere sevk ilke olarak öngörülmemiştir. Bu nedenle, diş tedavileri için hastaların kendilerine en yakın resmi sağlık kurumlarına sevk edilmeleri gerekmektedir. Ancak, diş tedavisi sırasında karşılaşılan güçlükler dikkate alınarak Devlet memurları ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin, doğacak fiyat farkını kendilerinin ödemesi kaydıyla, kendilerinin talepleri üzerine serbest diş tabipliklerine, aşağıda belirtilen esaslara göre sevkleri yapılabilecektir:

  5.2.3. Diş tedavisi için sevk edildiği resmi sağlık kurumunda herhangi bir sebeple tedaviye 90 gün içinde başlanamayacağının ilgili diş tabibi tarafından belirtilmesi ve aynı sağlık kurumu başhekimi tarafından onaylanması suretiyle istekli olan hastaların serbest diş tabipliklerine veya özel sağlık kurumlarına sevkleri yapılabilecektir. Ancak, bunun için kurumca gönderildiği resmi sağlık kurumu diş tabibi tarafından hasta muayene edilip teşhis konulduktan sonra, yapılması gereken bütün tedaviler ve boşlukların ayrıntılı olarak belirlenmesi ve hangi dişin tedavi edileceğinin ağız şeması üzerinde işaretlenmesi gerekmektedir Yalnız çocukluk ve okul çağı olarak kabul edilen 5-15 yaş grubundaki çocukların 6 ve 12 yaş dişlerinin tedavileri için (münhasıran kanal ve dolgular) 90 günlük süre kaydı aranmaz. Tedavi sağlandıktan sonra sevk kağıdında belirtilen tedavinin yapıldığının, kurumun diş tabibi veya sevki yapan resmi kurumdaki diş tabiplerince onaylanması zorunludur.

  5.2.4. Resmi sağlık kurumu bünyesinde diş hekimi bulunmayan ilçelerde serbest diş hekimi bulunması halinde, resmi sağlık kurumu başhekimi tarafından serbest diş tabipliklerine sevk yapılabilecektir. Bu şekilde sağlanan tedavilerde, sevk kağıdında ve serbest meslek makbuzunda belirtilen tedavinin usulüne uygun yapıldığının ilçenin bağlı olduğu bölge diş hekimleri odasının temsilcisi tarafından onaylanması gerekmektedir. Ancak, özel kurumlarda tedaviyi yapan diş tabibinin oda temsilcisi olması halinde, onaylama işlemi en yakın yerdeki oda temsilcisi tarafından yapılacaktır.

  5.2.5. Hastaların doğacak fiyat farklarını kendilerinin ödeyeceğini beyan ederek yapılan sevkler üzerine, yukarıda (5.2.3.) ve (5.2.4.) numaralı bentlerde belirlenen usullere uygun olarak serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırılan teşhis, tedavi veya proteze ilişkin giderlerden (EK-7) sayılı listede yer alan diş tedavileri fiyat tarifesindeki kadarı karşılanacak, bunu aşan kısmı ise hasta tarafından ödenecektir.

  5.2.6. Bu Talimatın eki "Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi"nde (EK-7) tespit edilen, beher kron için 34,96 YTL ve alt ve üst çenede tam protez için 279,66 YTL esas alınmak suretiyle, serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan kron ve proteze ilişkin giderlerden;

  1- Tek çenede kronlar ile protezin birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 139,83 YTL

  2- Alt-Üst çenede kronlar ile protezin birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 279,66 YTL

  üzerinden ödeme yapılacaktır.

  En son tedavi tarihi esas alınarak bir yıl içinde yeniden kron ve protez yaptırılması halinde, bu tedavilerin bir yıllık toplamı için ödenecek tutar yukarıda belirtilen miktarları hiç bir şekilde geçemez.

  5.2.7. Bu Talimatın (5.2.6.) bendinde yer alan sınırlama sadece kron ve protez bedelleri için getirilmiş olup, diğer diş tedavilerine ait giderler anılan listede yer aldığı şekilde karşılanacaktır. Ancak, anılan listede (*) işaretli olan tedavilere ait giderlerin karşılanabilmesi için, tedavinin konularında uzman veya doktoralı diş hekimleri tarafından yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

  5.2.8. Serbest diş tabipliklerinde yaptırılan diş tedavileri için yukarıdaki esaslara göre ödenecek tutarlar azami tutarlar olup, bunun dışında hastaya serbest diş tabipliklerine gidiş-geliş için harcırah veya benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

  5.2.9. Aynı yerde birden çok resmi sağlık kurumu bulunması halinde, memurların diş tedavilerini serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırabilmeleri için, tedavilerinin o yerde bulunan ve bünyesinde diş tabibi olan resmi sağlık kurumlarının sadece birinde yapılamayacağının belgelendirilmesi yeterlidir.

  5.2.10. Serbest diş tabiplikleri veya özel sağlık kurumlarında yapılan diş tedavileri sonucunda yapılacak ödemeler sırasında, tedavinin bir bölümünün resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılmış olabileceği de dikkate alınarak tahakkuk memurları ve saymanlıklarca gerekli itina gösterilecek ve mükerrer ödemelere sebebiyet verilmeyecektir.

  5.2.11. Spastik özürlü kişilerin diş tedavileri, birinci basamak resmi sağlık kurumlarından alınacak sevk ile anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanının sorumluluğunda olan, genel ve lokal anestezi altında cerrahi müdahale uygulanabilen asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu genel anestezi ile müdahale birimi olan özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılabilir.

  Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınan raporun onaylı bir örneği düzenlenecek faturaya eklenecektir.

  Bu tür tedaviler için Diş Tedavileri Fiyat Tarifesinde (EK-7) yer alan fiyatlar geçerlidir.

  6. Göz Tedavileri

  6.1. Yönetmeliğin 33 üncü maddesi gereğince göz hastalıkları uzmanları (ihtisas yapmakta olan doktorlar dahil) tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınacak gözlük camları ile çerçevenin temininde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

  6.2. Gözlük camlarının temininde, bu Talimata ekli "Gözlük Camları Fiyat Listesi"(EK-6) esas alınacak ve ödemeler buna göre yapılacaktır. Cam bedelleri, çerçeve bedeli ile birlikte gözlükçü tarafından ilgilinin kurumuna fatura edilecektir. Reçeteye renkli gözlük camı yazılması halinde, numarasına uygun olarak beyaz cam fiyatı üzerinden ödeme yapılacaktır.

  6.3. Hatalı gözlük camı verilmesinin ya da reçeteye yazılan gözlük camı yerine farklı diyoptrili cam verilmesinin ortaya çıkaracağı sonuçlardan camı veren gözlükçü sorumludur. Bu duruma neden olan gözlükçülerden bir daha gözlük camı temin edilmez.

  6.4. Gözlük camlarına ilişkin her çerçeve için 2005 yılında 40 YTL ödenecektir.

  6.5. Gözlük camlarının temininde Talimat ekinde (EK-6) yer alan liste muhteviyatı uygulanır. Hasta tarafından bu listedeki camlar dışında ayrı çap, cins, marka ve fiyatta cam istenmesi halinde, alınan reçeteye göre Talimata ekli "Gözlük Camları Fiyat Listesi"ndeki normal camların tutarı kadarı kurumunca karşılanacak, bu miktarı aşan kısmı ile renk, degrade ve antireflo farkı ise ilgiliden alınacaktır.

  6.6. Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre yurt dışında tedavi giderleri karşılananlar ile tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında temin edilen gözlük camları ve çerçeveleri; bu Talimatta yer alan fiyatlara % 100 ilave edilmek suretiyle bulunan miktarlar esas alınarak karşılanacak, transferi halinde ise bu Talimatın yürürlüğe girdiği günkü kurlar esas alınmak suretiyle bulunacak miktarların döviz karşılığı tutarları ödenecektir.

  6.7. Kurumlar, göz tedavisi sonucunda öngörülen cam ve çerçeve bedellerinden, hangisinin ödeneceğini, hastanın sağlık karnesine işlenmiş olan eski cam ve çerçeve kayıtlarını da dikkate alarak belirleyecektir.

  Yönetmelik gereğince gözlük cam ve çerçevesine ilişkin reçetelerin sağlık karnesine işlenmesi için kurum tabipliklerine ibrazı zorunludur. Kurum tabipleri sağlık karnesine gerekli kaydı yaparken alınan cam ve çerçevenin reçete muhteviyatına uygunluğunu sağlamakla yükümlüdürler.

  Yönetmeliğin 37 nci maddesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 308 inci maddesine göre gözlük camı ve çerçevesi ile çerçeve bedeli ilgili şahsın sağlık karnesine ve/veya sağlık fişlerine alındıkları tarih belirtilmek suretiyle işlenecektir. Kurum tahakkuk memurları ve saymanlıklar bu hususa titizlikle uyacaklardır.

  6.8. Gözlük camı ve çerçeveleri 2 yılı geçmeden yenilenemez. Ancak sağlık zarureti görülmesi dolayısıyla gözlük cam numaraları değiştiği taktirde, 6 aydan az olmamak kaydıyla reçeteye dayanılarak alınan yeni gözlük camlarının bedeli kurumca ödenir.

  6.9. Gözlük camlarının ve çerçeve ücretlerinin hasta tarafından ödenmesi halinde, gözlükçüden alınacak fatura kuruma verilmek suretiyle yukarıdaki esaslara göre belirlenen cam ve çerçeve bedelleri kurumunca ilgiliye ödenecektir.

  6.10. Katarakt ameliyatı sonucunda göz içine takılan lensler (göz içi mercekleri) ile göz ameliyatı sonucuna bağlı olarak kullanılması sağlık kurulu raporuyla gerekli görülen lens bedelleri ve bunlara ait bakım preparatları hariç olmak üzere; göz tedavilerinde kullanılmasına kesin zorunluluk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendirilse bile, "CONTAKT-LENS" camlarına ait bedeller hiç bir şekilde ödenmeyecektir. Bu uygulama yurt dışında bulunan memurlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri için de geçerlidir.

  Resmi sağlık kurulu raporuyla zorunlu görülmesi şartıyla puva, prizmatik ve teleskopik gözlük camları, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce tespit edilen fiyatları aşmamak üzere ödenecektir.

  6.11. Kurum ve kuruluşlar, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdüren müesseselerden personelin gözlüklerini temin edeceklerdir.

  7. Kaplıca Tedavileri

  Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre, sağlık kurulları tarafından kaplıcalarda tedavilerine gerek görülenler, Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığınca tespit edilen ve (EK-4) sayılı listede yer alan kaplıcalarda tedavi ettirilirler.

  Bunlara, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ile buralarda görmüş oldukları tedavi giderleri ve raporlarında belirtilen gün sayısını aşmamak üzere banyo giriş ücretlerinin Bu Talimata ekli (EK-8) Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesindeki miktarlar kadarı ödenecek, ayrıca yatak ve yemek bedeli karşılanmayacaktır.

  8. ESWL Metodu İle Yapılacak Taş Kırdırma Tedavileri

  (Değişik fıkra:15/03/2005-25756 S.R.G. Teb./3.mad) Memur ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin böbrek, üreter ve safra kesesi taşlarından kaynaklanan rahatsızlıklarının ESWL metodu ile tedavisi, Talimatın 20.7.2 nci maddesinde tanımlanan resmi sağlık kurulu raporuna istinaden resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında yapılabilir.

  (Değişik fıkra:15/03/2005-25756 S.R.G. Teb./3.mad) Bu konuda yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/08/1988 tarihli ve II/Yön.Hizm. Şb.Md. (Mev. 3120)/ 1869 sayılı Genelgesine uyulacaktır. Radyolojik veya sonografik bulgular dikkate alınarak düzenlenecek bu raporlarda kırılacak taşın sayısı ve "mm" cinsinden boyu mutlaka gösterilecektir.

  (Mülga fıkra:15/03/2005-25756 S.R.G. Teb./3.mad)

  ESWL tedavisi uygulamasında kurumlarca, Talimat ekinde yer alan Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesindeki (EK-9) fiyatlar esas alınarak seans başına; ilk seansta 169,49 YTL ödenecek, ilave seansa gerek görülmesi halinde, ikinci seans için 127,12 YTL, üçüncü seans için 84,75 YTL ödenecek, altı aylık zaman dilimi içerisinde aynı böbrek veya üreterdeki taş için toplam üç seanstan fazlasına ödeme yapılmayacaktır.

  Bu fiyatlara, tedavi sırasında yapılan tetkik, tahlil ve röntgen için kullanılan ilaç ve her türlü malzeme bedeli dahil olup, bunlar için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. (Değişik cümle: 31/12/2005-25831 S.R.G. Teb/1.mad) Tedaviye ilişkin olarak düzenlenecek fatura bedelleri bu Talimatın 21.2 nci maddesi esaslarına göre ödenecektir.

  Tedavi sonrasında kullanılması gerekli görülen ilaç bedelleri ise hasta katılım payı alınarak ilgili kurumca karşılanacaktır.

  9. Prostat Mikrodalga Termoterapisi

  Memur ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sevk edildikleri sağlık kurumlarında prostat mikrodalga termoterapi tedavisi 82 YTL olarak fatura edilir.

  Üroflowmetri, kanama-pıhtılaşma, kreatinin, hemoglobin ve tam idrar ve benzeri tetkik-tahliller ile sonda ücretleri bu fiyata dahildir.

  Ancak, bu tedaviler özel merkezlerde yapılacak ise ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarından yapılacak sevkle mümkün olacaktır.

  Aynı tedavinin iki yıl içinde tekrarı gerekirse tedavi ücreti hasta tarafından karşılanır.

  (Ek madde: 13/10/2005-25965 S.R.G. 17 S.No.Teb/3.mad)

  Hastanın radyo cerrahi yöntemleri ile tedavi edilmek üzere ilgili hastaneye sevk edilebilmesi ve tedavi giderinin kurumunca ödenebilmesi için, lokal tedavi endikasyonu bulunan intrakranial malign ve benign lezyonlar ve metastatik beyin tümörlerinde (primeri kontrol altında olan 1-3- metastazı olan) cerrahi, medikal ve klasik radyoterapiye cevap vermeyen veya uygun olmayan olgularda, eğitim ve araştırma ya da üniversite hastanelerinde iki radyasyon onkolojisi uzmanı ile beyin cerrahisi uzmanlarından oluşturulacak sağlık kurulunca düzenlenen rapora istinaden, bu Talimata ekli Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde (EK-8) yer alan fiyatlar üzerinden faturalandırılır. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgilinin kurumu hastayı doğrudan tedavi göreceği hastaneye sevk eder. Cyberknife (stereotaktik radyo cerrahi) uygulaması, ilk uygulamayı müteakip tedavi sürecinde yapılacak 2-5 seans uygulamayı kapsar. Hasta, teşhisi konularak sevk edileceğinden ayrıca MR, BT, DSA, PET-CT ücreti ödenmeyecektir.

  (Ek madde: 13/10/2005-25965 S.R.G. 17 S.No.Teb/3.mad)

  Ekstrakorpereal fotoferez tedavisi, kutanöz T hücreli lenfomalarda, graft versus host hastalığı, sezary sendromu, pemfigus vulgaris, psöriasis ve solid organ nakillerinde doku reddinin önlenmesi (kalp, akciğer, böbrek nakillerinde) amacıyla üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporu (Raporda uygulanacak tedavi programı ve süresi ayrıntılı olarak belirtilecektir.) ile belgelendirilmek ve Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Aferez-Fotoferez Danışma Komisyonunun uygun görüşü alınmak şartıyla ayakta tedavi gören veya yatan hastalar için, bu Talimata ekli Fiyat Tarifesinde (EK-8) yer alan fiyat üzerinden faturalandırılır ve hastanın kurumu tarafından en fazla altı aylık tedavi programı için ödenir. Bu fiyata, tedavide kullanılan işlem kiti, fistül iğnesi, uvadex, UV-A lambaları, izotenik serum, heparin, erişim katateri ve her türlü tıbbi- teknik işlemler dahildir. Yatan hastalar için yatak ve benzeri diğer hizmetler, bu Talimata ekli Fiyat Tarifesi (EK-8) üzerinden ayrıca faturalandırılır.

  10. Organ Nakli ve Diyaliz Tedavileri

  10.1. Organ Nakli Tedavileri

  Yönetmeliğin 3 üncü maddesi gereğince, tedavi giderlerinden yararlananların, hastalanıp organ nakline gerek görülmesi halinde, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmak şartıyla, verici durumunda bulunan kimselerin bu işlemle ilgili tedavi giderleri, Yönetmeliğin kapsamına girip girmediklerine bakılmaksızın alıcı durumundaki hastaların kurumu tarafından aynen ödenecektir.

  10.2. Diyaliz Tedavileri

  Kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan ve diyaliz tedavisi alması gerektiği resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen (akut böbrek yetmezliği tanısıyla yapılan diyaliz işlemleri hariç) diyaliz hastaları, bu tedavilerini resmi sağlık kurumlarında veya 1/9/1993 tarihli ve 21685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak açılan özel diyaliz merkezlerinde yaptırabilir.

  (Değişik cümle: 31/12/2005-25831 S.R.G. Teb/2.mad) Böbrek yetmezliği için yapılan asetatlı ve bikarbonatlı hemodiyaliz tedavi giderleri, Talimatın Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesindeki (EK-9) paket fiyatlar üzerinden, diyalize ilişkin yapılan tetkik ve tahlil giderleri ve diğer giderler ise, Talimat eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesine (EK-8) göre fiyatlandırılır. Asetatlı ve bikarbonatlı hemodiyaliz tedavisi sırasında kullanılması gerekli olan malzeme ve ilaçlardan; A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, dializör, serum, antikoagülan olarak kullanılan her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ( asetatlı, bazik ve asidik ) ve kullanılan her türlü serum bu ücretlere dahildir.

  Ayrıca, böbrek yetmezliği için yapılan periton diyalizi, hemofiltrasyon ve plazmaferezis giderleri ile bunlara ait tetkik ve tahlil giderleri ve diyalize ilişkin diğer tedaviler, Bu Talimata ekli (EK-8) Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesindeki fiyatlar esas alınarak ödenecektir.

  Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanmasına karar verilen hastalarda "Ayaktan Periton Diyalizi Uygulaması (izleme)" ücreti ayda en çok iki defa, periton diyalizi değişim sıvısı ücreti ise resmi sağlık kurulu raporunda belirtildiği şekliyle karşılanır. Periton diyalizi uygulanan hastaların hastanede yatmaları durumunda bu şart uygulanmaz.

  10.3. Tüp Bebek Tedavisi

  10.3.1. Tüp Bebek İçin Sevk Esasları

  Kısırlık tedavisinde bir tedavi yöntemi olarak kabul edilen tüp bebek uygulamaları, 21/08/1987 tarihli ve 19551 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği'ne göre Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış, kamu ve özel sektöre ait, üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde yapılabilir. Tüp bebek uygulaması amacıyla bu merkezlere sevk yapılabilmesi ve tedavi giderlerinin ilgilinin kurumunca karşılanabilmesi için;

  (Değişik fıkra:15/03/2005-25756 S.R.G. Teb./4.mad) Evli olan memurun kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eşinin kısırlığa bağlı olarak tüp bebek tedavisi olması gerektiğinin, eğitim ve üniversite hastaneleri tarafından Talimatın 20.7.3 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenecek resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi zorunludur.

  İntrauterin inseminasyon (IUI) işlemi, resmi sağlık kurumlarında bir uygulama (siklus) başına en fazla toplam 1500 ünite dozu geçmemek kaydıyla gonadotropin kullanılmak üzere kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yapılabilir. Hastanın yaşamı boyunca yapılacak IUI işlemlerinden en fazla üç uygulamada (siklus) kullanılacak toplam en fazla 4.500 ünite doz gonadotropin bedeli ödenir. Sağlık kurulu raporu ile belirlenmiş açıklanamayan infertilite vakalarında, en az üç kez intrauterin inseminasyon (IUI) işlemi yapılmadan, tüp bebek uygulamasına geçilemez.

  Tüp bebek ve intrauterin inseminasyon uygulamalarında kullanılan ilaçlar hasta katılım payından muaf değildir.

  Tüp bebek işlemi, hastanın 40 yaşına kadar olan yaşam süresi içerisinde en fazla üç uygulama (siklus) olmak üzere yapılabilir. Kullanılacak ilacın dozu (gonadotropin) üç uygulama için toplam en fazla 9.000 üniteyi aşamaz.

  10.3.2. Tüp Bebek Tedavisine Başlama Kriterleri

  A- Erkek faktörü:

  B- 

  Oligoastenospermi- azoospermi

  En az 15 gün aralarla yapılan üç ayrı spermiyogramın hepsinde total motil sperm sayısının 5 milyondan az olması gereklidir. Motil sperm sayısı aşağıdaki formül ile hesaplanmalıdır.

  Yıkama öncesi semen örneğinde; Volüm (ml) x konsantrasyon (sayı / ml) x motilite (%)

  B- Kadın faktörü:

  1- Tubal faktör

  a) Bilateral tam tubal tıkanıklık saptanan, (ağır distal tübal hastalık, bilateral organik proksimal tübal tıkanıklık, bilateral bipolar tubal tıkanıklık veya tüp yokluğu olan olgular)

  b) Ağır pelvik yapışıklık belirlenen,

  c) Tübal cerrahi (laparoskopi veya açık cerrahi ile ) sonrasında bir yıl içinde gebe kalamayan,

  olgulardır.

  Bayan yaşı 38 ve üzerindeki olgularda; yukarıda belirtilen endikasyonların sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, tübal cerrahi yapılmaksızın veya tübal cerrahi sonrası bir yıl beklemeksizin hasta doğrudan tüp bebek tedavisi için sevk edilebilir.

  2- Endometriozis

  Hafif ve orta derece endometriozis açıklanamayan infertilite, ileri evre (evre 3-4) endometriozis ise tübal patoloji gibi değerlendirilir. (Endometriozis cerrahisi tedavisinden sonra bir yıl medikal infertilite tedavisi uygulanmış olmasına rağmen gebeliğin sağlanamadığı durumlarda ve üç siklus OI ve IUI tedavisi sonrası gebelik elde edilemeyen endometriozis olgularında tüp bebek tedavisine ( IVF) başlanabilir.)

  Bayan yaşı 38 ve üzerinde olan olgularda; yukarıda belirtilen endikasyonların sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, herhangi bir bekleme süresi aranmaksızın doğrudan tüp bebek tedavisine başlanabilir.

  3- Hormonal - Ovülatuar Bozukluklar

  a) OligO - anovülasyon ,

  b) DSÖ Grup I-II ovülatuar bozukluklarda veya hiperprolaktinemiye bağlı anovülasyonda standart tedaviye yanıtsızlık açıklanamayan infertilite gibi değerlendirilir.

  Anovülasyon nedeni ile ovülasyon indüksiyonu için gonadotropin kullanımında, ilaveten intrauterin inseminasyon (IUI) işlemi yapma zorunluluğu yoktur. Hasta üç gonadotropin uygulaması ile (IUI olsun veya olmasın) gebe kalamıyor ise, bu durumun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla tüp bebek tedavisi için sevk yapılabilir.

  Bayan yaşı 38 ve üzerindeki olgularda; yukarıda belirtilen endikasyonların sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, kontrollü overyan hiperstimülasyon COH+ IUI işlemleri yapılmaksızın hasta doğrudan tüp bebek tedavisi için sevk edilebilir.

  C- Açıklanamayan İnfertilite:

  D- 

  Hem erkek, hem de kadının tetkiklerinin normal olmasına ve en az üç siklus IUI uygulanmasına rağmen üç yıl veya daha uzun süreli gebe kalamama halinde sağlık kurulu raporu ile tüp bebek tedavisine başlanabilir.

  Bayan yaşı 38 ve üzerindeki olgularda; yukarıda belirtilen endikasyonların sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, hasta beklemeksizin doğrudan tüp bebek tedavisi için sevk edilebilir.

  10.3.4. Tüp Bebek Tedavisi İşlem Bedeli ve Ödeme Esasları

  Tüp bebek tedavisi kapsamında yapılan işlemler aşağıda sıralanmış olup fiyatlara kullanılan her türlü sarf malzemesi dahildir. Tüp bebek işlemleri ile tüp bebek işlemi öncesi yapılan tetkik ve tahlil giderleri de bu Talimata ekli Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesindeki (EK-8) fiyatlar üzerinden faturalandırılır.

  Ovülasyon indüksiyonu, oosit aspirasyonu, sperm- oosit hazırlanması ve inkübasyonu,embriyo transferi, ICSI (Mikro enjeksiyon), invaziv sperm elde etme yöntemleri, embriyo freeezing (1 yıla kadar)

  Ayrıca tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçlar, bu Talimat eki ilaç listelerinde yer almak kaydıyla bu Talimatın 12.1 inci maddesinde belirlenen esaslara uygun olarak düzenlenecek resmi sağlık kurulu raporunda belirtilen dozları aşmayacak şekilde, üremeye yardımcı tedavi merkezinde tedaviyi yapacak uzman hekim tarafından reçete edilerek, hasta katılım payı alınmak suretiyle temin edilir.

  Tüp bebek ve intrauterin inseminasyon ( IUI ) uygulamalarında kullanılan ilaçlar, hasta yatırılmadan ayaktan reçete edilir ve bu ilaçlar katılım payından muaf değildir.

  Tüp bebek tedavisi için bu madde hükümlerine uygun olarak resmi veya özel üremeye yardımcı tedavi merkezlerine sevk edilen hastaların, tüp bebek kapsamında yapılan her türlü tıbbi işlemin kaydının tutulması ve tutulan kayıtların denetim esnasında ibrazı zorunludur. Bu kayıtların doğru ve sağlıklı bir şekilde tutulması ve muhafazası merkez sorumlusunun yükümlülüğündedir. Tüp bebek tedavisine ait giderlerin kurumlarca ödenebilmesi için ilgili hastaya tüp bebek tedavisi kapsamında uygulanan tıbbi işlemlerin yukarıda belirtilen bedeller üzerinden ücretlendirilerek, düzenlenecek faturalarda ayrı ayrı gösterilmesi ve bu işlemlere ait kayıtların tedaviyi yapan merkez sorumlusu tarafından tasdiklenmiş bir örneğinin fatura ekine konulması gerekir.

  Tüp bebek tedavisi en fazla üç uygulama ile sınırlı tutulduğundan, yapılan her bir uygulamaya ait kayıtlar sağlık karnesinin ilgili bölümüne işlenir ve ilgilinin kurumu tarafından bu Talimatın 23.2 nci maddesi uyarınca ilgili adına tutulan sağlık dosyasına işlenmek suretiyle takibi yapılır.

  11. Reçetelerin Düzenlenmesi (Değişik ek: 15/12/2005-26024 S.R.G. Teb/2.mad)

  11.1. Ayakta veya Evde Tedavilerde Reçetelerin Düzenlenmesi

  Ayakta veya evde tedavi sırasında gerekli görülen ilaçlar için sağlık karnelerinde bulunan kendinden kopyalı reçeteler kullanılacaktır.

  11.2. Yatarak Tedavilerde Reçetelerin Düzenlenmesi

  Yatarak tedavilerde hastanede kullanılan ilaçların hastane eczanelerinden temini zorunludur.

  Dışardan alınması gereken ilaçlar, hak sahiplerinin sağlık karnelerine, üzerinde yer alan bilgiler tam ve eksiksiz olarak kendinden kopyalı reçetelere yazılacak, "ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA" kaşesi vurularak başhekimlik tarafından onaylanacaktır.

  Hastanelerde bu şekilde düzenlenen reçeteler beş günlük maksimal tedavi dozunu geçemeyecektir. Bilahare ilacın hastane eczanesince temin edilememesi ve tedavinin devam ettiği durumlarda "doz" bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür.

  Yukarıda belirtilen esaslara göre, hastanelerde yatan hastalar için düzenlenen reçete muhteviyatı ilaçların, rasyonel kullanımını sağlamak amacıyla, eczanelerden dönüşümlü olarak temini hususunda, hastaneler, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile işbirliği yapabilir. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından müştereken belirlenir. Yatan hastalar taburcu edilirken idame tedavileri için reçete edilen ilaçlar, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri nedeniyle hastane stoklarında kayıtlı ve üzerlerinde "SSK MALIDIR SATILAMAZ" ibaresi bulunan ilaçlarla sınırlı olmak üzere, hastane eczanesinden verilebilir ve hastanın kurumuna tedavisine ait diğer işlemlerle birlikte fatura edilir. Bu ilaçlar SSK mensubu hastalara verildiği takdirde provizyon sistemine girilir. Hasta katılım payı peşin alınan hak sahiplerinden, hastane tarafından tahsil edilir, maaşından kesilen hak sahipleri için ise kurumlarınca ilgili hastanelere ödenir. Bu uygulamada, Talimatta belirtilen reçete yazım kuralları ile indirim oranları dikkate alınır.

  (Ek fıkra: 31/12/2005-25831 S.R.G. Teb/3.mad) Yatan hastalar taburcu edilirken idame tedavileri için reçete edilen ilaçlar, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri nedeniyle hastane stoklarında kayıtlı ve üzerlerinde "SSK MALIDIR SATILAMAZ" ibaresi bulunan ilaçlarla sınırlı olmak üzere, hastane eczanesinden verilebilir ve hastanın kurumuna tedavisine ait diğer işlemlerle birlikte fatura edilir. Hasta katılım payı peşin alınan hak sahiplerinden, hastane tarafından tahsil edilir, maaşından kesilen hak sahipleri için ise kurumlarınca ilgili hastanelere ödenir. Bu uygulamada, Talimatta belirtilen reçete yazım kuralları ile indirim oranları dikkate alınır.

  12. Reçete Yazımı ve İlaç Kullanım İlkeleri

  12. Reçete Yazımı ve İlaç Kullanım İlkeleri (Değişik madde: 15/12/2005-26024 S.R.G. Teb/3.mad)

  İlaç kullanımında aşağıda belirtilen konular temel alınacaktır.

  Tüm reçetelere mutlaka teşhis yazılacaktır. Ayaktan hastalar için yazılan reçetelerde, reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi (kaşede kurumun adı, hekimin uzmanlık dalı ve diploma numarası mutlaka yer alacaktır.) bulunacak, ayrıca kurum başhekiminin onayı ve mühür aranmayacaktır. Teşhisi yazılmayan, ilgili hekimin imza ve kaşesi bulunmayan reçeteler resmi ve özel eczaneler tarafından kabul edilmeyecektir. Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ihtisas yapan asistanlar, uzman hekimlerin yazması gereken ilaçları da yazabilir.

  Bu Talimat hükümleri gereği sağlık kurulu raporuna dayalı olarak uzman tabiplerce reçete edilmesi gereken ilaçların yazımı için hastalar birinci basamak sağlık kuruluşlarından sevk işlemine tabi tutulmaksızın, kurumlarından alacakları sevkle doğrudan ikinci basamak sağlık kurumlarına başvurabilirler. Ancak bu amaçla yapılan başvurularda, reçetelere sağlık kurulu raporunda belirtilen ilaçlar dışında başka ilaç yazılmayacaktır.

  Bütçe Uygulama Talimatı hükümleri kurum provizyon sistemlerine aynen yansıtılacaktır.

  12.1. Reçetelere Yazılabilecek İlaç Miktarı (Değişik ek: 15/12/2005-26024 S.R.G. Teb/3.mad)

  Ayaktan yapılan tedavilerde; aşağıda 12.4 üncü maddede belirtilen durumlar dışında; reçetelere en fazla dört kalem ve yedi günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacaktır. İlacın yedi günlük tedavi dozunu belirlemek üzere, reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu da belirtilecektir. İlacın piyasada bulunan en küçük ambalajı, yedi günlük tedavi dozundan fazla ise, bu ilaç bir kutu olarak verilecektir. Antibiyotiklerin on gün süreyle kullanımı gerekiyorsa, reçetede kutu adedinin yanına yazıyla, konulan teşhis ve "On günlük" ifadesi yazılacaktır.

  İlaç verilmesinde genel kural en fazla dört kalem ilaç, yedi günlük tedavi dozu ve her kalemden de bir kutu ilacın hekim tarafından reçeteye yazılmasıdır. Ancak, bir kutu ilacın yedi günlük tedavi dozunu karşılamaması durumunda gerekli miktardaki ilaç hekim tarafından reçeteye yazılabilecektir.

  Örnek 1- Hasta (A) ya yedi günlük tedavi süresi için orijinal ambalajında 20 adet draje bulunan bir antibiyotik yazılmış olsun. Günde 12 saat ara ile toplam 2 adet kullanılması öngörülen bu ilaç yedi günlük tedavi dozunu karşılayacağından reçeteye ancak bir kutu yazılabilecektir.

  Örnek 2- Hasta (B) ye hekim tarafından orijinal ambalajı 100 cc.lik süspansiyon şeklinde olan ve günde 6 saat ara ile 5 cc üzerinden 4 kez alınması uygun görülen yedi günlük antibiyotik tedavisi önerilmiş olsun. Bu durumda bir kutu yedi günü karşılamadığına göre, bir haftalık tedavi dozunu sağlamak için hekim tarafından reçeteye bu ilaçtan en fazla 2 kutu yazılabilecektir.

  Örnek 3- Hasta (C) ye orijinal ambalajında 16 adet kapsül bulunan ve günde 8 saat ara ile 3 adet kullanılması uygun görülen (500) mg'lik antibiyotik yazılmış olsun. Hekim tarafından yedi günlük tedavi süresi öngörülmüş olduğu takdirde hastanın reçetesine bu ilaçtan en fazla 2 kutu yazılabilecektir.

  Sağlık kurumu ve kuruluş tabiplerince hasta reçeteleri bu esaslara uygun olarak düzenlenecektir.

  a) Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar (EK-2) listesinde yer almamakla birlikte, uzun süreli kullanımı sağlık kurulu raporuyla tevsik edilen ilaçlarda (hasta katılım payı maaşlardan kesilmek kaydıyla),

  b) Menopoz ve disfonksiyonel uterin kanamalarda rapor aranmaksızın,

  en fazla üç aylık tedavi dozu yazılabilir.

  a) Yanık tedavilerinde kullanılan ilaçlarda ve yalnız dermatoloji uzmanlarınca reçetelenebilen oral retinoidlerde (izotretionin, asitretin),

  b) Ameliyat sonrasında taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelerde,

  en fazla bir aylık dozda yazılabilecektir.

  Yatarak tedavi edilen hastalar için gerekli olan ve hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar en fazla beş günlük tedavi dozunu geçmeyecek şekilde reçeteye yazılabilecektir. Bu reçetelerde mutlak surette günlük tedavi dozu da yazılacak, beş günlük tedavi dozunu aşan ilaç eczane tarafından kesinlikle verilmeyecektir. Ancak, sağlık kurumlarında uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık miktarda tüberküloz ilaçları yazılabilecektir.

  Bir ilacın Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacaktır.

  12.2. Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar (Değişik ek: 15/12/2005-26024 S.R.G. Teb/3.mad)

  Bu Talimata ekli Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (EK-2)'de yer alan hastalıklarda kullanılacak ilaçlar sağlık kurulu raporuna istinaden en fazla 3 aylık miktarda yazılabilecektir.

  Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (EK-2) bulunan hastalıklarda rapora istinaden bir reçetede 4 kalem sınırlaması bulunmamaktadır.

  a) Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (EK-2) yer alan ilaçlar, sağlık kurulu raporuna dayanılarak reçete tekrarında tüm tabiplerce de yazılabilecektir.

  b) Ayaktan yapılan I.V.P. ve HSG tetkiklerinde kullanılacak noniyonik radyoopak maddelerden 50 ml.lik bir kutu kullanılması halinde yalnızca tetkiki isteyen uzman hekim tarafından reçete düzenlenecek, reçeteye radyoopak madde ve yapılacak tetkikin ne olduğu açıkça yazılacaktır. 50 ml.yi aşan dozda noniyonik radyoopak madde kullanılması halinde ise ayrıca kullanılma gerekçesi reçeteye yazılacaktır.

  c) Ayaktan yapılacak radyolojik tetkikler için kullanılacak tüm iyonik ve noniyonik radyoopak maddelerden katkı payı alınmayacaktır. Reçeteye ön tanı ve istenilen tetkik, ilgili hekim tarafından yazılıp imzalanacaktır.

  Tedavi için yurtdışından getirtilecek ilaçlar, reçeteye 3 aylık doza kadar yazılabilecektir.

  Onkoloji ilaçları en fazla 6 kürlük dozda getirtilebilecektir.

  12.3. Hastanede Yatan Hastalarda Kullanılabilecek İlaçlar (Değişik ek: 15/12/2005-26024 S.R.G. Teb/3.mad)

  Bu Talimata ekli (EK-2/B) sayılı listede yazılan anestezikler ve ilaçların bedelleri, sadece hastanede yatan hastalarda ve/veya tedavisi klinik şartlarında yapılabilen hastalarda kullanımı halinde ödenecektir.

  Listede yer alan ilaçların kullanımı için reçeteler bu Talimatın 11.2 nci bölümündeki esas ve usullere uyularak düzenlenecektir. Bu ilaçların ayakta tedavilerde reçetelere yazılması durumunda Kurumlar ve saymanlıklarca ödeme yapılmayacaktır.

  Sağlık kurulu raporu ile tevsik edilen ve sürekli periton diyalizi tedavisinde kullanılması zorunlu görülen diyaliz solüsyonu ile sarf malzemeleri ayakta tedavide de yazılabilir.

  12.4. Ayakta Tedavide Kullanımı Sağlık Kurulu Raporuna Bağlı İlaçlar (Değişik ek: 15/12/2005-26024 S.R.G. Teb/3.mad)

  Bu Talimata ekli (EK-2/C) sayılı listede yer alan ilaçların, ayakta tedavilerde kullanımı durumunda reçetelere yazımı sağlık kurulu raporuna bağlıdır. Bu sağlık kurulu raporu, hastanın adı, teşhis (kısaltma yapılmadan), etken madde adı ve dozu, uygulama planı ve süresi ile hastayı tedavi eden birimin ve uzman hekimin adını da ayrıca kapsar. Preparatın maksimum dozu belirtilerek maksimum dozu aşmamak kaydıyla düzenlenen rapor tedavi süresi boyunca geçerlidir. Bu süre her hal ve takdirde iki yılı geçemez. Bu talimatta yapılan güncelleştirmeler ile kullanım kuralları değişen ilaçlar için daha önce düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarına istinaden 6 ay süreyle bundan önceki reçete yazılım kuralları geçerlidir.

  Yukarıda belirtilen listede yer almakla birlikte (EK-2) sayılı Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde yer almayan ilaçlardan hasta katılım payı alınacak, (EK-2) liste kapsamında olanlardan ise sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla hasta katılım payı alınmayacaktır.

  12.5. Bedeli Ödenecek İlaçlar (Değişik ek: 15/12/2005-26024 S.R.G. Teb/3.mad)

  Kurum ve kuruluşlarca bedeli ödenecek olan ilaçlar bu Talimata ekli Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) belirtilmiştir. Bu listede ticari isimleri ve barkot numaraları ile birlikte yer alan ilaçlar dışındakilerin bedelleri, reçeteye yazılsa dahi kurumlarca hiçbir şekilde ödenmeyecektir.

  Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alacak veya bu listeden çıkarılacak ilaçların tespitine ilişkin değerlendirmeler, 14.02.2004 tarih ve 25373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 06.02.2004 tarih ve 2004/6781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan "Geri Ödeme Komisyonu" tarafından yapılır. Etken maddesi geri ödeme listesinde olan bir ilacın eşdeğeri olanlar en ucuz eşdeğerinin altında fiyat taşıması halinde "Geri Ödeme Komisyonu" tarafından ivedilikle değerlendirilir.

  12.6. İntravenöz İlaç Tedavisi (Değişik ek: 15/12/2005-26024 S.R.G. Teb/3.mad)

  Üniversite hastaneleri ve eğitim hastaneleri ile Sağlık Bakanlığınca uygun görülen resmi ve özel hastanelerde,

  a) Kanser, kronik osteomiyelit, infektif endokardit vb. hastalıklarda ve/veya,

  b) Kan ürünleri ile damar yoluyla kullanılan antibiyotikler gibi ürün ve ilaçların kullanımı,

  gereken hallerde hastanın hastaneye yatışı yapılmadan intravenöz tedavi/kemoterapi uygulanabilir. Bu uygulama için tedavide kullanılacak ilaçlar ve sarf malzemeleri tedaviyi yapan sağlık kurumu tarafından temin edilmesi halinde ilgili kuruma fatura edilir ve provizyon sistemine girilir.

  Uzun süreli intravenöz ilaç tedavisi (kemoterapi vb) uygulamaları sonucunda hasta adına düzenlenecek faturaya, hastalığın adını, uygulanan tedavi planını, verilen ilacın günlük dozunu ve miktarını belirten ve ilgili uzman tabibin imzası ile başhekimin onayını içeren tedavi planı eklenmesi gerekmektedir.

  12.7. Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç kullanımına İlişkin Düzenlemeler (Değişik: 15/12/2005-26024 S.R.G. Teb/3.mad)

  12.7.1. Altın Preparatları, Biyolojik Ajanlar, Leflunomid Kullanım İlkeleri

  a) Altın preparatları kullanımından önce diğer antiromatizmal ilaçlar ile tedavi yapılacaktır. Bu tedaviye cevap alınamaması durumunda ve tedavinin devamı gerektiğinde; yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi ile ayrıntılı tedavi şemasını belirten sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

  b) Romatolojide biyolojik ajanlardan Anti TNF ilaçların (İnfliksimab, etanarsept, adalimumab gibi) kullanım ilkeleri;

  - En az 2 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3er ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru DAS 28

  5.1) veya yan etki nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı resmi sağlık kurulu raporunda belirtilen romatoid artritli hastalarda,

  - Biri maximum doz indometazin olmak üzere en az 2 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maximum dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda, sulfasalazin veya metotreksat kullanılmasına rağmen cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi BASDAİ

  4, Visual Analog Skoru VAS 0-10cm) ,

  asyon şeklinde) standart dozda en az altı ay kullanılmışsa ve yanıt alınmamışsa (bir ay arayla yapılmış iki ayrı muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) veya toksisiteden dolayı altı aydan daha kısa sürede yukarıdaki ilaçlar kesilmek zorunda kalmışsa psöriatik artrit tedavisinde,

  Anti TNF ilaçlar kullanılabilecektir.

  c) Bu maddenin (a) ve (b) bendlerinde belirtilen ilaçlar;

  Fizik tedavi ve rehabilitasyon, erişkin ve pediyatrik romatoloji, immunoloji uzman tabiplerinin en az birinin bulunduğu üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ve immunoloji ve/veya romatoloji ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık kurumlarında düzenlenecek sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu uzman tabiplerden biri tarafından reçete edilebilecektir.

  Intravenöz formları, mutlaka ilacın başlandığı üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde veya immunoloji ve/veya romatoloji ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde uygulanacaktır.

  Subkütan formlarının ilk dozları ilacın başlandığı üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde veya immunoloji ve/veya romatoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde tabip gözetiminde yapılacak, uygun enjeksiyon tekniği konusunda hastaya veya hasta yakınına eğitim verildikten sonra ilgili uzman tabip uygun gördüğü ve sağlık kurulu raporunda "Mahallinde tedavisi sürdürülebilir" ibaresine yer verdiği taktirde hastane dışında uygulanmak üzere iki aylık dozlar halinde reçete edilebilecektir.

  Hastalar iki ayda bir üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde veya immunoloji ve/veya romatoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde muayene edilecek, ilk ilaç etkinliği iki ay sonunda değerlendirilecek, yeterli cevap alınamamışsa (Romatoid artrit için, DAS 28'de 0.6 puandan, ankilozan spondilit için, BASDAİ'de 2 birimden daha az düzelme olması, psöriatik artrit için, psöriatik artrit yanıt kriterlerine "PSARC" göre yanıt alınamaması durumunda) ilaca devam edilmeyecektir.

  d) Psoriyazis vulgariste üniversite hastaneleri ve eğitim ve araştırma hastanelerinde cilt hastalıkları uzman tabibinin yer aldığı diğer hastalık modifiye edici ilaçlara dirençli olduğunu, kullanılacak ilacın miktar ve süresini belirten sağlık kurulu raporuna dayanılarak cilt hastalıkları uzman tabiplerince yazılabilecektir.

  e) Crohn hastalığında; diğer tedavilere cevap vermeyen fistülize vakalarda hastalığın teşhis, kullanılan ilacın ismi, günlük kullanım dozu ve kullanım süresini belirten İç hastalıkları gastroenteroloji ve genel cerrahi, uzmanlarının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak sağlık tesislerinde klinik koşullarda uygulanacaktır. Bu grup ilaçlar sağlık kurulu raporuna dayanılarak iç hastalıkları, gastroenteroloji, genel cerrahi uzmanlarınca reçete edilir.

  f) Leflunomid Kullanım İlkeleri;

  Diğer hastalık modifiye edici ilaçlarla kontrol altına alınamadığı veya bu ilaçlara kontrendikasyonu olduğu belgelenmiş romatoid artritli hastalarda iç hastalıkları, romatoloji, immünoloji veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile verilebilir. Tedavinin devamında reçete bu uzman hekimler tarafından düzenlenir. Raporda tedavinin ne kadar süre devam edeceği, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi belirtilecek, rapor ekinde ayrıntılı tedavi şemasına yer verilecektir.

  12.7.2. Antidepresanlar ve Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri

  a) Trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir.

  Yeni nesil (SSRI, SNRI, RIMA, NASSA gibi gruplara giren) antidepresanlar, psikiyatri (erişkin ve çocuk), nöroloji (erişkin ve çocuk), geriatri yan dal veya aile hekimliği uzman hekimleri tarafından yazılacaktır. Yatan hastalarda, yatışı yapan ilgili uzman hekim tarafından da tek kutu olarak reçete edilebilecektir.

  Ayaktan tedavide, en az bir psikiyatri veya nöroloji uzman hekiminin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak, diğer hekimler tarafından da yazılabilecektir.

  b) Yeni nesil (Atipik) antipsikotiklerin (Klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon) oral formları psikiyatri (Erişkin ve çocuk) veya nöroloji (Erişkin ve çocuk) uzman hekimlerince, paranteral formları ise yalnızca psikiyatri(Erişkin ve çocuk) uzman hekimlerince yazılır.

  Yeni nesil (Atipik) antipsikotikler, en az bir psikiyatri (Erişkin ve çocuk) veya nöroloji (Erişkin ve çocuk) uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, diğer hekimler tarafından da yazılabilir.

  Yeni nesil (Atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar diğer hekimlerce de yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın yazılabilir.

  Acil hallerde paranteral formları tek doz olarak diğer hekimlerce klinik şartlarda kullanılabilir.

  Demansta, atipik antipsikotik ilaçlar, psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimi tarafından veya bu hekimlerden birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer hekimlerce yazılacaktır.

  c) Antidepresanlar ve antipsikotikler için düzenlenecek raporda, hastanın tedavisinde kullanılacak ilaç veya ilaçların; etken madde ismi, günlük kullanım dozu, ilacın kullanılacağı süre belirtilecektir. Bu süre bir yılı aşamayacaktır.

  12.7.3. Aşı Uygulaması

  Hayati önemi haiz olan botulismus serumu vb. zehirlenmelerde kullanılan antidotlar (panzehirler) hekim tarafından hastanın reçetesine yazıldığında, sağlık kurulu raporu aranmaksızın, bedellerinin tamamı hastanın kurumunca ödenecektir.

  Böbrek yetmezliği, kistik fibrozis, KOAH, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsüpresif tedavi alan, bağışıklık durumu olumsuz etkilendiği için enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyrettiği yüksek riskli kişilerin bu durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporu bulunması halinde reçete edilen aşıların (Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamına dahil olan; kızamık, difteri, boğmaca, tetanoz, hepatit B, polio ve BCG aşıları hariç (MMR ve HİB, Sağlık Bakanlığı tarafından kapsama dahil edildiğinde hariç tutulacak) bedeli kurumunca ödenir.

  Bronşiyal astma, allerjik rinit, allerjik konjoktivit ve benzeri atopik (akar) duyarlılığı olan hastaların tedavisinde kullanılması sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen ve immünoloji, çocuk hastalıkları, kulak burun boğaz, göz hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzman tabiplerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen hastalara bu uzmanlar ve bunların bulunmadığı yerlerde dahiliye ve aile hekimi uzman tabiplerince reçetelenen enjektabl yolla alınan allerji aşısı bedeli, hasta katılım payı ilgililerce karşılanmak kaydıyla ödenir.

  Medikal tedavi ve izlemin 3 ay yapılması sonrası laboratuar testlerine göre aşı uygulaması tam teşekküllü resmi sağlık tesisinde ve öncelikle hastayı allerji yönünden izleyen uzman tabibin kontrol ve sorumluluğunda, bu tabibin bulunmaması durumunda yukarıda belirtilen branş uzmanlarından biri tarafından yapılacaktır.

  Tedavi arı venom allerjisi hariç 5 yılı geçemez.

  Arı venomları sağlık kurulu raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.

  Grip aşıları için;

  - (Metinden çıkartılan ibare:(14) sıra numaralı 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatının 1. mad)

  - Astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diabetes mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immunosupresif olan erişkin ve çocuklar ile 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve adölesanların hastalıklarını belirten heyet raporuna istinaden,

  tüm hekimlerce reçete edildiğinde aşıların bedelleri kurumlarınca yılda bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.

  Pnömokok aşısı 2 yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde Astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diabetes mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immunosupresif olan erişkin ve çocuklar ile 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve adölesanların hastalıklarını belirten heyet raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edildiğinde aşıların bedelleri kurumlarınca 5 yılda bir ödenir.

  Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan aşı bedelleri ödenmeyecektir.

  Sağlık Bakanlığı, UNICEF ile yapacağı protokol kapsamında aşı ve serum temin edebilir, bu aşı ve serumları ücretsiz olarak halka uygular.

  12.7.4. Botulismus Antitoksini

  Botulismus zehirlenmelerinde botulismus antitoksini aşağıda belirtilen kurallara göre kullanılacaktır.

  a) Botulismus hastalığının tedavisine başlamadaki gecikmenin hayati tehlike doğurabileceği göz önüne alınarak elde mevcut belgelerle sağlık tesisince ilacın temini işlemlerine başlanacaktır.

  b) Botulismus hastalığının tedavisinde botulismus antitoksini için belirlenen maksimum tedavi dozu (literatürde belirtilen doz) 250 ml lik serumlardan 2 adettir.

  Tedavi için 2 kutuyu aşan miktarda serum gerektiğinde hasta adına sağlık kurulu raporu düzenlenecek ve raporda kullanılacak ilacın tedavi süresi ve dozu belirtilmiş olacaktır.

  Botulismus antitoksini uzman hekimlerce reçete edilecektir.

  12.7.5. Botulismus Toksini Tip A

  a) Botulismus toksini, ancak organik nedenleri ekarte edilmiş ve tıbbi tedaviye cevap vermeyen vakalarda, bu durumu belirten ve kullanılacak ilacın dozuyla, kullanım süresini içeren sağlık kurulu raporuna dayanılarak;

  - Göz adelesi fonksiyon felçleri bozuklukları

  - Blefarospazm

  - Hemifasiyal spazm

  - Servikal distoni (spazmodik tortikollis)

  - EMG esnasında uygulanacak fokal distoni

  - Erişkinlerde inme sonrası gözlenen fokal spastisite

  vakalarında yalnızca üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde kullanılabilecektir.

  Reçeteler uygulamayı yapacak göz hastalıkları, nöroloji veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından düzenlenecektir.

  b) Pediyatrik Serebral Palside Botulismus Toksini Kullanımı

  - Yalnızca üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde olmak şartıyla,

  - 10 yaşa kadar sistemik hastalığı, kemiksel deformite, kanama diyatezi, fikst kontroktür olmayan hastalarda en fazla iki adaleye uygulanmak üzere,

  - Ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, pediatrik nöroloji veya çocuk hastalıkları uzmanı hekimlerinin katılımıyla oluşturulacak sağlık kurulu raporuna dayanılarak,

  - Tedaviden yarar görüp tekrarı düşünülen hastalarda 6 ay sonra yeni bir rapor düzenlenerek en fazla iki uygulama,

  - Tek seansta botox için toplam 300 üniteyi, dysport için 1000 üniteyi aşmamak üzere,

  yapılacaktır.

  12.7.6. Büyüme Hormonu Kullanım Esasları

  Büyüme hormonu ile tedaviye başlanabilmesi çocuk endokrinoloji/ endokrinoloji dallarından veya bu dalın uzmanları bulunan hastanelerin ilgili bölümlerinden alınacak sağlık kurulu raporuna bağlıdır. Bu sağlık kurulu raporu, hastanın -hastalığın adı, ilacın adı ve dozu, uygulama planı ve süresi ile hastayı tedavi eden birimin ve uzman hekimin adını da ayrıca kapsar. Bu sağlık kurulu raporu, en fazla bir yıl süreyle geçerli olacak hastanın yaşı ve fiziki boy uzunluğu bu rapora yazılacaktır.

  İlaçlar ilgili uzman hekim (Endokrinoloji/çocuk endokrinoloji) tarafından günlük doz miktarı ve bir kutunun kaç günlük doza tekabül ettiği belirtilmek suretiyle en fazla 3 er aylık dozlar halinde reçeteye yazılır ve yazılan ilaç miktarı doktorun ismi, diploma numarası ve imzası ile birlikte sağlık karnesine işlenir.

  A) Çocuklarda;

  Tedaviye başlanabilmesi için hastanın ilgili uzman hekim tarafından en az 6 ay süreyle büyüme hızı izlendikten sonra; büyümeyi etkileyen sistematik bir hastalığı veya beslenme bozukluğu olmayan hastalarda;

  1- Yıllık büyüme hızı;

  - 0-4 yaş 6 cm nin altında,

  - 4 yaş üzeri 4, 5 cm nin altında,

  - Puberte de; izleme süresi ve büyüme hızı hastanın diğer bulgularına göre endokrinoloji/ çocuk endokrinoloji uzman hekimince değerlendirilmesi;

  2- Kemik yaşı;

  - Puberte öncesi için kronolojik yaşa göre en az 2 yıl geri olması,

  - Pubertal dönem için sadece epifizlerin açık olması,

  (Puberte Kıstasları: Erkeklerde gonadarj (testis hacimlerinin) 4 ml. ve üzerine çıkması, kızlarda T2 düzeyinde telarşın olması, kızlarda kemik yaşının 8'in, erkeklerde 10'un üzerine çıkması, pubertenin başlangıcı olarak kabul edilecektir.)

  3- Ötiroid hastalarda uygulanan büyüme hormonu uyarı testlerinden en az ikisine (laboratuarın kriterlerine göre) yetersiz yanıt alınarak izole büyüme hormonu eksikliği veya büyüme hormonunun diğer hipofiz hormonlarının eksikliği ile birlikte olması (hipopitüitarizm) tanılarının konması;

  Hastanın yaş grubu ve pubertal bulguları gerektiriyorsa büyüme hormonu testleri yapılmadan mutlaka priming yapılmalıdır.

  4- Boy sapması patolojik olan (yani -2, 5 SD den daha kötü), yıllık uzama hızı yetersiz olan, kemik yaşı takvim yaşına göre 2 yıldan daha fazla geri olan, ancak yapılan 2 farmakolojik uyarı testine yeterli yanıt alınan hastalara uyku esnasında büyüme hormonu profili çıkartılmalı ve hastada büyüme hormonu eksikliği olmamasına rağmen eğer büyüme hormonu salınımında bir bozukluk söz konusu ise, yani nörosekretuar disfonksiyon söz konusu ise ya da; hastada biyoinaktif büyüme hormonu saptanmış ise (IGF 1 testi ile);

  Bu hususların düzenlenecek sağlık kurulu raporu ile tevsik edilmesi halinde hastaya büyüme hormonu tedavisi uygulanacaktır.

  Büyüme hormonu ile tedavisine başlanan hastalar endokrinoloji/ çocuk endokrinoloji hekimi tarafından en az 6 aylık sürelerle izlenerek, radyolojik olarak epifiz hatlarının açık olduğunun gösterilmesi kaydıyla hedeflenen yaş grubu ortalama boy sıkalasına göre 25 percentile ulaşana kadar durum her yıl sağlık kurulu raporu ile tevsik edilecektir.

  Sonlandırma Kıstasları:

  1) Epifiz hattı kapandığında,

  2) Yıllık büyüme hızı 5 cm ve altında olduğunda,

  3) Boy uzunluğu kızlarda 155 cm ye erkeklerde 165 cm ye ulaştığında,

  tedavi sonlandırılacaktır.

  4) Tedavi esnasında boy 25 percentile ulaştığında tedavi sonlandırılacaktır.

  B) Erişkinlerde;

  1) Epifiz hatları açık olan erişkin yaştaki hastaların büyüme hormonu kullanım esasları, çocuk yaş grubu ile aynıdır.

  2) Epifiz hatları kapalı olan hastalarda:

  a) Çocukluk yaş grubunda büyüme hormonu eksikliği tanısı konulup, büyüme hormonu tedavisi verilen ve epifizleri kapandığı için tedavisi kesilen hastalarda tekrarlanan iki adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa (kontrendikasyon yoksa testlerden biri insülin tolerans testi olarak tercih edilmelidir.) erişkin dozda büyüme hormonu tedavisi başlanabilir.

  b) Erişkin yaş grubunda hipotalamohipofizer hastalıklara bağlı büyüme hormonu eksikliği düşünülen hastalarda, 2 adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa (kontrendikasyon yoksa testlerden biri insülin tolerans testi olarak tercih edilmelidir.) erişkin dozda büyüme hormonu tedavisi başlanabilir.

  3) Hipofiz hormonlarından (Prolaktin ve büyüme hormonu dışında) bir veya daha fazla ek ön hipofiz hormonu eksikliği varsa, bir adet büyüme hormonu uyarı testi (kontrendikasyon yoksa insülin tolerans testi tercih edilmelidir.) tanı için yeterlidir.

  4) İnsülin tolerans testine göre büyüme hormonu eksikliği tanısı için pik büyüme hormonu cevabının 3mcg/L'den küçük olması gereklidir.

  5) Büyüme hormonu, büyüme hormonu tedavisine karar verilen hastalara, üniversite hastanesi ve eğitim ve araştırma hastanelerinin endokrinoloji bölümleri ile endokrinoloji kliniği olan ihtisas hastanelerince hazırlanan resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak başlanabilecektir. Rapora hastanın tanı ve tedavi şeması ile ilgili ayrıntılı bilgi yazılacaktır. Bu rapor en fazla bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

  6) Reçeteler erişkin endokrinoloji uzman tabibince yazılacaktır.

  12.7.7. Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kullanım İlkeleri

  Bu ilaçlar rapor aranmaksızın uzman hekimler tarafından yazılabilecektir. Hastalığın tanısı, günlük dozu, kullanılacak ilaç miktarını ve süresini gösteren sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de yazılabilecektir.

  Hastanede yatan hastalarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda acil servislerde rapor aranmaksızın bu ilaçlar diğer hekimlerce de yazılabilecektir.

  12.7.8. Enteral ve Paranteral Beslenme Ürünleri Verilme İlkeleri

  Enteral beslenme ürünleri, normal çocuk beslenmesinde kullanılanlar hariç olmak üzere ayaktan tedavide malnütrisyonu olan veya oral beslenemeyen ancak enteral beslenmesi gereken tüm hastalara sağlık kurulu raporuyla, kullanılabilir.

  Raporda, hastalığın tanısı, kullanılacak beslenme ürününün jenerik ismi, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça yazılıp, reçeteye en fazla üçer aylık dozda yazılacaktır.

  Malnütrisyon tanımı açısından;

  -Son 3 ayda ağırlığında % 10 ve daha fazla kilo kaybı veya

  -Kan albümin seviyesi 2.5 gram/desilitrenin altında olanlar kabul edilecektir.

  Parenteral beslenme ürünleri yatan hastalar dışında resmi sağlık tesislerinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile oral veya tüple beslenemeyen hastalara verilebilir.

  12.7.9. Eritropoietin Alfa-Beta, Darbepoetin ve Sevelamer Kullanım İlkeleri

  a) Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin içeren ilaçların kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören hastalara kullanımı ve reçeteye yazımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

  Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin ile tedaviye başlamadan önce; hastanın ferritin ve/ veya transferrin saturasyonu (TSAT) değerlerine bakılacaktır. Bu değerler TSAT

  %20 ve/ veya ferritin

  100

  g/ L ise hastaya öncelikle oral veya intravenöz demir tedavisine başlanacaktır. TSAT %20 ve/ veya ferritin 100

  g /L olduğunda hemoglobin değeri 10 (on) gr/dl altında ise eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin tedavisine başlanabilir. Hedef hemoglobin değeri 11-12 gr/dl arasıdır. Hemoglobin değeri 11 (onbir) gr/dl'ye ulaşıncaya kadar eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin ile tedaviye devam edilecek ve Hb seviyesini 11-12 gr/dl arasında tutabilmek için idame dozda tedaviye devam edilecektir. Hb seviyesi 12 (oniki) gr/dl'yi aşınca tedavi kesilecektir. Hasta Hb seviyesi için takibe alınacak ve Hb seviyesi 11-12 gr/dl'nin arasına gelince hastaya idame dozda tedaviye tekrar başlanabilecektir. İdame tedavi sırasında ve/veya tedaviye yeniden başlandığında TSAT

  %20 ve/veya ferritin

  100

  g/ L olacaktır. Bu değerlere 2 ayda bir bakılacak ve sonuç belgesi reçeteye eklenecektir.

  Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin, nefroloji uzmanı veya diyaliz sertifikalı uzman hekimlerden en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile nefroloji uzmanı, diyaliz sertifikalı uzman veya diyaliz sertifikalı hekimlerce yazılabilir.

  Eritropoietin alfa-beta ile tedaviye başlangıç dozu 50- 150 IU/ kg/ hafta ve idame dozu 25- 75 IU/ kg/ haftadır. Darbepoetin ile tedaviye başlama dozu 0.25-0.75 mcg/kg/hafta ve idame dozu 0.13-0.35 mcg/kg/haftadır.

  b) Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin içeren ilaçların kronik böbrek yetmezliğinin dışında kullanımı;

  Eritropoietin türevlerini ve darbepoetin içeren ilaçların kronik böbrek yetmezliği dışında kullanımında Sağlık Bakanlığınca belirlenen endikasyonlara ve kurallara uyulacaktır.

  Yeni doğanda eritropoietin kullanımı: Doğum ağırlığı 1500 gr.'ın altında veya 32 gebelik haftasından önce doğan bebeklere 200 İU/ kg / hafta 3 kez 6 hafta süre ile uygulanabilir.

  Bir defada en fazla iki aylık ilaç verilebilecektir. Sağlık kurulu raporlarında ilacın adı, kullanım dozu ve süresi belirtilecektir. Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin endikasyon muadili olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

  c) Sevelamer ile tedaviye başlamak için diğer fosfor düşürücü ilaçların 3 ay süreyle kullanılmış olması gerekmektedir. Bu süre sonunda kalsiyum ve fosfor çarpımı 72 ve üzerinde olan son dönem böbrek yetmezlikli hastalara nefroloji veya diyaliz sertifikalı dahiliye uzman hekimlerinin düzenlediği sağlık kurulu raporu ile nefroloji veya diyaliz sertifikalı dahiliye uzman hekimleri tarafından reçete edilir.

  12.7.10. Lizozomal Hastalıklar için Tedavi Esasları

  Hastalığın kesin teşhis ve tedavisinin sağlanması için hasta endokrinoloji ve metabolizma uzmanı hekiminin bulunduğu eğitim ve araştırma hastanelerine gönderilecektir. Bu hastanelerde, hastaya tanı konulacak, hastalığı ile ilgili endokrinoloji ve metabolizma veya gastroenteroloji (çocuk veya erişkin) uzman hekiminin bulunduğu, tanı-tedavi şemasını gösterir sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

  Bu rapora dayanılarak hastanın tedavisi için gerekli ilaçlar endokrinoloji ve metabolizma veya gastroenteroloji (çocuk veya erişkin) uzman hekimi tarafından 3 ayı aşmayacak miktarda reçeteye yazılacaktır. Hastanın takip ve tedavi edildiği endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimi bulunan eğitim ve araştırma hastanelerinde hastalar adına dosyalar açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir.

  Hastanın tedavisi sağlık kurulu raporunda belirtilen tedavi şemasına göre endokrinoloji ve metabolizma veya gastroenteroloji (çocuk veya erişkin) uzman hekimi, bulunmadığı yerlerde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince klinik koşullarda uygulanacaktır.

  Hasta 3 ayda bir endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimi bulunan eğitim ve araştırma hastanelerinde kontrol edilecektir.

  A) Gaucher Hastalığı Tedavi Esasları

  a) Tanı Kriterleri;

  1- Hastanın enzim düzeyi (Glucocerebrosidase) belirlenerek, enzimatik tanı konulacaktır veya

  2- Mutasyon analizi yapılacaktır.

  b) Enzim tedavisine başlama kriterleri;

  1- Tedavi endikasyonu olan hastalık tipleri

  - Tip I (Non Nöropatik Form)

  - Tip III (Kronik Nöropatik Form) 'dir.

  - Tip II (Akut Nöropatik Form) için enzim tedavisi yapılmayacaktır.

  2- Hastalığın tanısı, bir eğitim hastanesinde ve gastroenteroloji (çocuk veya erişkin) veya endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarının da yer aldığı bir sağlık kurulu tarafından konulacak ve hastaya tanı ve tedavi ile ilgili tüm bilgileri içeren bir rapor düzenlenecektir.

  c) Tedavinin Kesilmesi;

  1- Hasta 3 ayda bir tanı ve tedavi aldığı merkezde kontrol edilecektir. İzlemde karaciğer-dalak boyutlarının değerlendirilmesi ve tam kan sayımı ile karaciğer enzimlerinin tayini, eğer gerek görülür ise 1 yıllık periyotlar ile karaciğer-dalak boyutlarının volumetrik, kemik lezyonlarının takibi uygundur.

  2- Hastanın tedavisinin yapıldığı resmi sağlık tesisinde hastalar adına dosyalar açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir.

  3- Tanıyı koyan resmi sağlık tesisi tarafından hastanın tedaviye başlama öncesi kriter/kriterlerindeki düzelme durumu dökümante edilecektir.

  4- Halen tedavi almakta olan hastaların tedaviye devam edip etmeyecekleri bu Talimatta yer alan tedavi kriterlerine göre değerlendirilecektir.

  5- Tedaviye cevap alınamadığı belirlenen durumlarda tedavi kesilecektir (İzleme parametrelerinde tedavi başlandıktan en az 6 ay sonra hiçbir düzelme meydana gelmez ise).

  B) Fabry Hastalığı Tedavi Esasları

  1- Hastanın enzim düzeyi (Galactosidase) belirlenerek enzimatik tanı konulacaktır.

  2- Uygulanacak enzim dozu Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği dozu geçmeyecektir.

  2 haftada bir 1mg/ kg dır.

  Hastalığın teşhisi, bir eğitim hastanesinde ve gastroenteroloji (çocuk veya erişkin) veya endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarının da yer aldığı bir sağlık kurulu tarafından konulacak ve hastaya tanı ve tedavi ile ilgili tüm bilgileri içeren bir rapor düzenlenecektir.

  C) Mukopolisakkaridoz Tip I Hastalığı Tedavi Esasları

  1- Hastanın enzim düzeyi (L-İduronidase) belirlenerek enzimatik tanı konulacak ve mutlaka mutasyon analizi yapılacaktır.

  2- Enzim tedavisi tek başına Hurler-Schie ve Schie formlarında haftada bir 0.58mg/ kg dır. Hurler tipinde ise 3 aylık enzim tedavisinin ardından kemik iliği transplantasyonu yapıldıktan sonra 3 ay daha enzim tedavisi devam edecek, klinik düzelme olduğu takdirde tedavi sonlandırılacaktır.

  D) Diğer Lizozomal Depo Hastalıklarının Tedavi Esasları

  Pompe, Mukopolisakkaridoz Tip II, VI, VII, niemann-pick, wolman hastalığı, kolesterol ester depo hastalığı gibi hastalıkların tedavileri için bu maddede belirtilen esaslara uyulacaktır.

  12.7.11. Glokom İlaçları

  Glokom ilaçları ile tedaviye göz hastalıkları uzmanı tarafından başlanacaktır. Göz hastalıkları uzmanının bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesini belirten bir sağlık kurulu raporu mevcut ise, rapor süresince diğer tabiplerce de reçeteye yazılabilecektir.

  12.7.12. Gammaglobulinler ve Hiperimmun Globulinler Kullanım İlkeleri

  Yüksek doz gammaglobulin uygulamaları için üniversite tıp fakülteleri hastanelerinin ilgili anabilim dallarından veya eğitim hastanelerinin ilgili bölümlerinden sağlık kurulu raporu alınacaktır. Bu ilaçlara ait reçeteler uzman tabiplerce yazılacaktır.

  Hiperimmun globulinler hastaya uzman hekim ve başhekim onayı ile mesai saatleri dışında nöbetçi uzman hekim onayı ile verilecektir.

  12.7.13. İnterferon ve Human Albumin Kullanım İlkeleri

  Kronik Viral Hepatitlerde Alfa İnterferon Kullanım İlkeleri;

  1) İnterferonların, kronik hepatit tedavisinde bir tıp fakültesi veya eğitim ve araştırma hastanesinin çocuk veya erişkin gastroenteroloji, enfeksiyon hastalıkları veya hepatoloji bölümlerince düzenlenen sağlık kurulu raporunda yer alması şartıyla, iç hastalıkları veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca reçetelendirilmesi mümkündür.

  2) Kronik hepatit B'de 6 aydan fazla süredir ALT düzeyleri normalin en az 2 katından fazla, HBV DNA pozitif olan histolojik olarak kronik hepatit saptanan kompanse kronik hepatit-B'li hastalara uygulanır.

  Tedavi süresi 12 ayı, tedavi dozu haftada 35 milyon üniteyi geçemez.

  3) Kronik hepatit C'de Anti HCV ve HCV RNA'sı pozitif histolojik olarak kronik hepatit saptanan, kompanse karaciğer hastalığı bulguları olan hastalara ribavirinle kombine uygulanır.

  Ancak, ribavirin kontrendikasyonu var ise interferon monoterapisi uygulanacaktır.

  Gerek monoterapide gerekse ribavirin + interferon kombine tedavisinin 3üncü - 4 üncü ayında tedaviye cevap alınamaması halinde tedavi sonlandırılacaktır.

  Tedavi süresi 12 ayı, tedavi dozu haftada 18 milyon üniteyi geçemez.

  4) Hepatit-D'de 6 aydan fazla süredir ALT düzeyi normalin en az 2 katından fazla, anti deltası pozitif olan histolojik olarak kronik hepatit saptanan, kompanse karaciğer hastalığı bulguları olan hastalara uygulanır.

  Tedavi süresi 24 ayı, tedavi dozu haftada 35 milyon üniteyi geçemez.

  5) Pegile İnterferonların kullanım ilkeleri;

  2 ve 3 üncü maddede belirtilen kronik hepatit B ve kronik hepatit C tedavisine başlama kriterlerine uygun olarak 18 yaşın üzerindeki hastalarda veya interferon tedavisinde nüks hastalarda kullanılacaktır.

  Tedavi süresi 12 ayı geçemeyecektir. 3 üncü - 4 üncü ayda tedaviye yanıt alınamaması durumunda tedavi kesilecektir.

  6) Kronik hepatit-B'de (1)nci madde de yer alan uzman hekimlerce sağlık kurulu raporu ile adefovir kullanılır.

  7) Teşhise esas olan bulgular sağlık kurulu raporunda belirtilecektir.

  Human albumin preparatları yalnızca yatarak tedavi gören hastalara, albümin düzeyi 2.5g/dl ve altında ise uzman hekimlerce yazılabilir, laboratuar sonuçları ve kullanılan miktar epikrizde belirtilecektir. Hastane eczanesinde bulunmadığı durumlarda, günlük doz ve tedavi protokolünü ve kan albümin düzeyinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak en fazla 3 (üç) günlük dozda verilecektir. Plazmaferezde kan albümin düzeyi şartı aranmaz.

  Multipl Skleroz Hastalığında Beta İnterferon ve Copolymer-l Kullanım İlkeleri:

  a) Disabilite skorunun (E.D.S.S.) 0-5,5 arasında olması, hastanın yardımsız olarak en az 100 m. yürüyebilmesi,

  b) Olguların remitting-relapsing türü olması, (2 yıl içerisinde en az 2 atak geçirmesi, yeni vaka'larda ise 1 yıl içerisinde 2 atak geçirmiş olması, gerekmektedir.)

  Bu ilaçlar tıp Fakültesi hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinde düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilecektir.

  Reçeteler yalnızca nöroloji uzman hekimlerince düzenlenecektir.

  12.7.14. Kanser İlaçları Verilme İlkeleri

  a) Kemoterapi yapılacak kanserli hastalara kür tedavisi uygulanıyor ise epikriz ile birlikte düzenlenecek kür protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir kürlük, kür tedavisi uygulanmayanlarda ise en fazla 3 aylık dozda ilaç verilebilir.

  Ancak; hormonlar ve hormon antagonistleri ile maligniteye bağlı metastatik olgularda kullanılan yardımcı ilaçlar, sağlık kurulu raporu ile 3 aylık dozlarda verilebilir.

  b) Kanser ilaçları diğer ilaçlarda olduğu gibi Sağlık Bakanlığının izin verdiği endikasyonlarda kullanılacaktır. Ruhsatlı endikasyonda kemoterapi seçeneğini kullanmış olan ve kemoterapi dışında seçeneği olmayan kanserli hastalar için; cevap alınabilecek veya sağ kalım avantajı sağlayabilecek kanser ilaçlarının bedeli, yeterli literatür desteği ile birlikte Sağlık Bakanlığınca onaylandığı takdirde ödenir. Bu durumda sağlık kurulu raporunda ilk tedavi veya rekürrent hastalıkta kullanım muhakkak belirtilecektir.

  c) Bu ilaçlar hastalığın teşhisi, teşhise esas teşkil eden patoloji veya sitoloji raporunun merkezi, tarihi ve numarası, (patoloji veya sitolojik inceleme yapılamamış ise teşhise esas teşkil eden bilgiler içeren bir epikriz) evre veya risk grubu, varsa daha önce uygulanan kemoterapiler, planlanan kemoterapi ve planı yapan ilgili uzman hekimin adı, ünvanı ve imzasının bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

  Interferon alfa 2a-2b, eritropoietin alfa-beta, darbepoetin, trastuzumab, rituximab, interleukin-2, bevacisumab, cetuximab, ibritumomab, imatinib, gefinitib, erlotinib, octreotid, bortezomib, talidomit etken maddelerini içeren ilaçlar tıbbi onkoloji ile pediatrik onkoloji, hematoloji veya pediatrik hematoloji uzmanlarınca, ayrıca bu uzmanların bulunduğu hastanelerde diğer hekimlerce tavsiye edildiğinde yukarıda sayılan uzmanların uygun görüşüyle, sayılan uzmanların bulunmadığı hastanelerde ise hastalıkla ilgili branşlarda diğer uzmanlarca düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarına istinaden tüm hekimlerce yazılabilir.

  12.7.15. Klopidogrel Kullanım İlkeleri

  a) Koroner ve/ veya periferik artere stent uygulanan hastalarda stent uygulama tarihinden itibaren 3 (ilaç kaplı stend uygulanmış ise 6 ) ayı geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus olmak üzere;

  - akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılıp EKG değişikliği veya troponin pozitifliği tespit ve dokümante edilmiş olan ST yükselmesiz miyokard infarktüsü veya anstabil angina hastalarında 3 ayı geçmemek üzere,

  Kardiyoloji, iç hastalıkları veya kalp damar cerrahisi uzman hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir.

  b) Gastrointestinel intolerans veya diğer tıbbi nedenlerden dolayı asitilsalisilik asit kullanılmasına kontrendikasyon bulunduğunun veya diğer antiagregan ilaçların kullanılamama gerekçesi ile birlikte belirtilmesi halinde; Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, koroner arter hastalığı, veya tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olayı olanlarda (iskemik inme) tespit ve dokümante edilen yüksek riskli hastalarda sağlık tesislerinde düzenlenen ve ilacın kullanım gerekçesi, dozu ve en fazla 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği, kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ve kalp damar cerrahisi uzman hekimleri tarafından rapor aranmaksızın, belirtilen hekimlerden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile diğer hekimler tarafından da yazılabilir. Ayrıca yüksek riskli hastalarda, girişimsel radyolojik veya nöroradyolojik işlemlerde yerleştirilen veya yerleştirilecek olan, intrakranyal de dahil olmak üzere tüm intravasküler (intraarteriel veya intravenöz) stent, stentgraft, kaplı stent veya tüm intravasküler cihaz (koil, trispan, onyx veya benzeri) konulan hastalarda tedavi veya premedikasyon amacıyla, radyoloji uzmanları tarafından da rapor aranmaksızın yazılabilir. Raporlarda doz miktarı ve 1 (bir) yılı geçmemek üzere kullanım süresi belirtilecektir.

  c) Yatan hastalarda rapor şartı aranmadan ilgili uzmanlar tarafından yazılabilir.

  12.7.16. Metabolik Hastalıklar ile Enzim Bozukluğu Hastalıkları

  a) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle listeye dahil edilmemiştir. Ancak, doğuştan metabolik hastalığı, enzim bozukluğu olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü allerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, sağlık kurulu raporu alınması koşuluyla tüm hekimler tarafından yazılabilir.

  b) Çölyak hastalığında; özel formüllü un ve özel formüllü un içeren ürünler çocuk veya erişkin gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir aylık 2 kg'ı mamül olmak üzere toplamda en fazla 5kg verilecektir. Tedavinin devamı için eğitim ve araştırma hastanelerinden verilen sağlık kurulu raporunda belirtilen kullanım süresi ve miktarlara uygun olarak tüm hekimlerce reçeteye yazılabilecek ve bedeli katkı payı alınmaksızın kurumlarca karşılanacaktır.

  12.7.17. Osteoporoz İlaçları Kullanım İlkeleri

  Aşağıdaki hasta gruplarında bifosfonatların veya diğer osteoporoz ilaçların kullanımında (calsitonin, raloksifen, stronsiyum ranelat v.b.) raporda tedavi süresi belirtilecek, omurgadan ve femurdan yapılan tetkikler, kemik mineral içeriği (gr) ile kemik mineral yoğunluğu değerini (gr/cm2)cinsinden ve bu değerlere göre geliştirilmiş T skoru rapora işlenecektir.

  1. Osteoporotik patolojik kırık bulunan ve lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen "T" değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olduğu hastalarda,

  2. Lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen "T" değerlerinden herhangi birinin -2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda,

  3. Osteoporozla ve kırık oluşumu ile ilgili diğer risk faktörleri bulunan lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen "T" değerlerinden herhangi birinin -1,5 ile -2,5 arasında olduğu hastalarda,

  kullanılacaktır.

  4. Bu grup ilaçlar sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir. Rapor süresi 1 yıldır. Rapor süresi bitiminde KMY Ölçümü tekrarlanacaktır. Reçete ekinde raporun ve KMY ölçümünün bir örneği bulunacaktır.

  Bu esaslar yatan hasta reçetelerinde de uygulanır.

  12.7.18. Orlistat ve Sibutramin Etken Maddesi İçeren İlaçların Kullanım İlkeleri

  Endokrinoloji ve metabolizma uzman hekiminin de bulunduğu resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen en fazla 3 aylık süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yazılabilecek, raporun fotokopisi reçeteye eklenecektir. Bu rapora dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilecektir.

  - Daha önce dört ardışık hafta boyunca yalnızca diyetle en az 2,5 kg.lık bir kilo kaybı olmalıdır.

  - Obez hastalarda vücut kitle indeksi (BMI)

  30 kg/m2 olmalıdır.

  - Bu grup ilaçlardan aynı anda sadece biri kullanılacaktır.

  İlk üç ay hastaların kontrolü her ay yapılacaktır. İlaçlar birer aylık verilecektir.

  Tedavinin 12 haftası sonunda hastalarda başlangıçtaki vücut ağırlığının en az %5'ini kaybetmesi halinde tedavinin devamına karar verilirse, yeni bir rapor daha düzenlenerek tedavi üçer aylık sürelerle uzatılabilecektir. 12 hafta sonunda vücut ağırlığının en az %5'inin kaybolmaması halinde tedavi kesilecektir.

  12.7.19. Triptanların Kullanım İlkeleri

  Migrende kullanılan sumatriptan, eletriptan, zolmitriptan, naratriptanın oral formları uzman tabipçe reçete edilir. Sağlık kurulu raporu varsa diğer hekimler tarafından da yazılabilir.

  Bu grup ilaçlardan yalnız bir etken madde reçete edilebilir (ayda en fazla 6 doz (tablet, sprey veya kartuş) yazılabilir). Aynı ilacın farklı farmasötik formları aynı anda yazılamaz.

  12.7.20. Polivizumab Kullanım İlkeleri

  Polivizumab etken maddesini taşıyan Synagis 50 ve 100 mg İM enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon isimli preparatın yenidoğan, allerji ve enfeksiyon üst ihtisası yapmış çocuk hastalıkları uzmanları tarafından reçetelenmesi ve belirtilen koşullarda kullanılması halinde bedelleri hasta katılım payı alınmadan ödenir.

  Yüksek RSV riski taşıyan pediatrik hastalarda respiratuvar sinsisyal virüsün (RSV) neden olduğu ciddi alt solunum yolu hastalığının önlenmesinde;

  a) 12 aylıktan küçük ve tıbbi destek alan (oksijen, diüretik, steroid ve bronkodiladatör) bronkopulmoner displazisi olanlarda,

  b) Bronkopulmoner displazisi olmaksızın gestasyon yaşı 35 haftadan küçük (prematüre bebek) olanlarda profilaktik olarak Ekim-Mart ayları arasında, ayda bir kez ve en fazla 2 yaşına kadar sezon başlangıcında kullanılmalıdır.

  12.7.21. Gingo Biloba İhtiva Eden İlaçların Kullanım İlkeleri

  Gingo biloba ihtiva eden ilaçlar uzman hekimce reçete edilir. Sağlık kurulu raporu varsa diğer hekimler tarafından da yazılabilir.

  12.7.22. Aktive Protein C (Xigris) Kullanım İlkeleri

  Yoğun bakım ünitelerinde, en az üç uzman hekim (Anestezi ve reanimasyon, enfeksiyon hastalıkları, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, genel cerrahi) onayı ile, en az iki organ yetmezliği gelişmiş ağır sepsis hastalarının tedavisinde, ilk 48 saat içerisinde, hastalığın teşhisi, günlük kullanım dozu ve süresini belirten onaylı epikriz raporuna dayanılarak yazılabilecektir (24

  g/kg/saat IV x 96 saat). Yeniden kullanım gerektiğinde bir önceki verilen ilacın kullanıldığının yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi ve bu raporda da hastalığın teşhisi, günlük kullanım dozu ve süresinin kayıtlı olması gereklidir.

  12.7.23. Amfoterisin-B ve Kaspofungin ve Vorikanozole Kullanım İlkeleri

  Hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal ise ilk tercih klasik amfoterisin-B veya fluconazol'dür.

  Klasik amfoterisin-B'ye allerjik reaksiyon gösterdiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi ya da hastanın karaciğer veya böbrek fonksiyon testlerinin laboratuvar verileri ile bozuk olduğunun klinik olarak belgelenmesi hallerinde, flukonazol kullanılır; bu ilaçla da benzer yan etkilerin görülmesi halinde, raporda belirtilen lipozomal veya lipid kompleks amfoterisin-B kullanılabilecektir.

  Kaspofungin ve parenteral vorikanazol Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonuna göre kullanılabilir.

  Kaspofungin, vorikanazol, lipozomal amfoterasin-B ve lipid kompleks amfoterisin-B'nin parenteral formları EHU onayı ile mutlak surette yatarak tedavide kullanılabilir. Bu ilaçların oral formları ise yine EHU onayı ile ayaktan tedavide de kullanılabilecektir.

  12.7.24. Solunum Sistemi Hastalıkları İlaçları Kullanım İlkeleri

  Bu grup ilaçların ayaktan tedavide kullanımı aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır.

  1. Astım tedavisinde;

  Formeterol, salmeterol ve kombinasyonları, reçeteye göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, alerji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabiplerden en az birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

  Montelukast, zafirlukast, reçeteye iç hastalıkları, çocuk hastalıkları göğüs hastalıkları ve alerji uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabiplerden en az birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

  2. KOAH tedavisinde;

  Formeterol, salmeterol ve tiotropium, reçeteye göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabiplerden en az birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir.

  Formeterol ve salmeterol'ün inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları, reçeteye iç hastalıkları, çocuk hastalıkları, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabibin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yapılabilecektir.

  12.7.25. Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri

  Gabapentin, lamotrigin, topiramat, vigabatrin, levatirasetam ve yeni nesil antiepileptikler, nöroloji (erişkin ve çocuk), çocuk hastalıkları, uzman hekimleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman hekimlerden birinin bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer hekimlerce de reçeteye yazılabilecektir.

  12.7.26. Levosimendan Kullanım İlkeleri

  Akut kalp yetmezliği, dekompanse kalp yetmezliğinin akut döneminde yatan hastalara;

  - Hastane eczanesinden temin edilerek (reçeteye yazılarak hastaya hariç eczanelerden aldırıldığı taktirde, reçete bedeli hastane faturasından düşülecektir.),

  - İnvaziv hemodinamik monitarizasyon yapılabildiği yoğun bakım ünitelerinde,

  - Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, anestezi ve reanimasyon ile acil uzman hekimleri tarafından,

  kullanılabilecektir.

  12.7.27. Faktör ve Diğer Kan Ürünleri Reçeteleme İlkeleri

  A ) Faktörler

  Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman tabibinin imzasının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak;

  - Akut kanaması olduğu durumlarda ya da cerrahi girişimler öncesi,

  - Faktör düzeyi % l'in altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan hastalarda proflaksi endikasyonu konulduktan sonra haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçmediği taktirde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen hastaya özel Hemofili Takip Karnesine yazılarak verilecektir.

  Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda ayrıca bu durumu belirten yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

  Acil müracaatlarda; hastanın tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarına başvurması halinde, Hemofili Takip Karnesinin mevcut olmaması veya bu belge mevcut, ancak ilaçta doz arttırılmasını gerektirecek yeni bir endikasyonun gelişmesi halinde ilk mesai gününde raporun çıkarılması, reçete veya tabela üzerinde bu durumun tabibin el yazısı ile belirtilmesi koşuluyla, hastanın tedavisi sağlanacaktır.

  Acil durumlarda hastaya en fazla bir günlük dozda ilaç yazılarak hematoloji uzman tabibinin bulunduğu tam teşekküllü bir hastaneye sevkedilecektir.

  B ) Anti Rh Kullanım İlkeleri

  a) Doğum Sonu Kullanım;

  Doğum belgesi, anne-bebek kan grubu belgesi, Direkt Coombs testi negatifliğini gösteren belge ve Anti Rh reçetesine dayanılarak verilecektir.

  b) Düşük veya küretaj sonrası kullanımı;

  Resmi ve anlaşmalı sağlık tesisinde annenin ve babanın kan grubu belgesi, düşük veya küretaj olduğuna dair bir sağlık kuruluşunun belgeleri ekinde Anti Rh reçetesine dayanılarak verilecektir.

  c) Antenatal Kullanım;

  Anne-baba kan grubu belgeleri ve İndirekt Coombs testi negatifliğini gösteren belge ile sağlık kurulu raporunda doz ve kullanım süresi belirtilerek verilecektir.

  d) Idiopatik (İmmun) Trombositopeni'de Kullanımı:

  İntravenöz formu Rh pozitif ve splenektomisiz hastalarda resmi sağlık kurulu raporunda doz ve kullanım süresi belirtilerek verilebilir. Reçeteler hematoloji uzman tabibince düzenlenecektir.

  C ) Antitrombin III Kullanım İlkeleri

  Hastalığın tanısı, günlük kullanım dozu ve süresini belirten resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak en fazla 3 günlük dozda verilebilecektir. Yeniden kullanımı gerektiğinde bir önce verilen ilacın kullanıldığının yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi ve bu raporda da hastalığın tanısı, günlük kullanım dozu ve süresinin kayıtlı olması gereklidir.

  12.7.28. Viskosuplemantasyon Ürünleri Kullanım İlkeleri

  Bu ürünler her bir eklem için yılda bir kürden (1 kür tedavi birer hafta arayla 3 doz uygulamayı kapsar.) fazla uygulanamaz. Ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, romatoloji ve immünoloji, çene cerrahisi uzman hekimlerince reçete edilecektir. Aynı eklem için 3 kürden fazla uygulama yapılmaz.

  12.7.29. Kadın Cinsiyet Hormonları Kullanım İlkeleri

  Bu grup ilaçlardan;

  1. Östrojenler ve hormon replasman tedavisinde kullanılanlar

  - Östradiol ya da konjüge östrojen ve progestojen kombinasyonları

  - Yalnız östrojen içerenler

  - Tibolon içerenler.

  2. Progestojenler,

  Kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve aile hekimi uzmanları tarafından ve sağlık kurulu raporuna istinaden tüm hekimlerce yazılabilir.

  13. Eczanelerle Yapılacak Anlaşma

  13.1. Yönetmelik gereğince, kurumlarca ilaç ve gereçlerin sağlanmasının mümkün olmadığı hallerde, kurumlarla eczaneler arasında yapılacak anlaşmaya esas teşkil etmek üzere Bakanlığımız ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti (TEB) arasında Protokol (EK-3) imzalanmıştır.

  13.2. Eczaneler, Kurumlarla sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak TEB tarafından bastırılmış, imzalanan bu Protokole uygun "Tip Sözleşmeleri" kullanırlar. (EK-3/A).

  13.3. Kurumlar, "Protokol"de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, imalatçı/ithalatçı indirimi ile eczacı indirimini yapan ve yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan her eczane ile protokol ekinde yer alan örnek sözleşme formuna göre (bu protokoldeki hükümlere aykırı hareketleri nedeniyle sözleşmeleri feshedilenler hariç) sözleşme yapacaktır. Kurumlar belirlenen indirim oranları ve şartlar dışında sözleşme yapmaya yetkili değildir.

  13.4. T.C. Emekli Sandığı, protokol ile belirlenen genel esaslara aykırı olmamak şartıyla, bilgisayar ile reçete kabulüne ilişkin usul ve esasları tespit edebilir.

  13.5. İlgili yıl protokolüne uygun olarak düzenlenen sözleşme metni, ödeme yapacak birime ibraz edilecektir.

  13.6. Kurum ve kuruluşlar, sözleşme yaptıkları eczanelerin adresini gösterir bir yazıyı yıl boyunca personelin görebileceği uygun bir yere (kurum tabipliği gibi) asacaklardır.

  13.7. Sözleşmeler, ilk defa yapılacak olanlar hariç, eczaneler tarafından bu Talimatın Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden en geç 45 gün içerisinde yenilenecektir.

  13.8. Eczanelerce düzenlenen faturalar, bir üst yazı ile kuruma teslim edilir.

  13.9. Bu protokoldeki hükümlere aykırı hareketleri nedeniyle sözleşmeleri feshedilen eczaneler, eczacının açık kimliği ve eczanenin adresi de belirtilerek feshi yapan kurumca ilgili Valiliğe (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ) ve Türk Eczacıları Birliğine (Willy Brandt sokak No. 9 06690 Çankaya/ANKARA) bildirilir. Valilikçe il düzeyinde (ilçeler dahil) tüm kamu kurum ve kuruluşları durumdan haberdar edilerek bu eczanelerden ilaç alımları hususunda dikkatli davranmaları için uyarılır. Durum ayrıca Maliye Bakanlığı ile T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne de bildirilir.

  13.10. Türk Eczacıları Birliği, sözleşmesi feshedilen eczaneleri tüm eczacı odalarına bildirir.

  Sözleşmesi feshedilen eczacının başka bir yerleşim yerinde eczane açması halinde sözleşme yapılamaz ve bu amaçla eczacı odası tarafından onay verilmez.

  13.11. Eczane bulunmayan mahallerde, ilaçlar; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun hükümlerine göre tabipler tarafından açılan ecza dolaplarından bu Talimat ve eki protokolde tespit edilen oranlarda indirim yapılmak suretiyle temin edilecektir.

  14. İlaçlarda Uygulanacak İndirim Oranları ve Eşdeğer İlaç Uygulaması

  14.1. Uygulanacak İndirim Oranları

  Eczanelerden temin edilecek reçete muhteviyatı ilaçlar için eczaneler, ilgili kurum ve kuruluşlara aşağıda belirtilen şekilde indirim yapacaklardır;

  a) Tüm Jenerik ilaçlarda perakende satış fiyatı (KDV dahil) üzerinden %11 oranında imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır, ayrıca indirimli bedel üzerinden % 3,5 oranında eczacı indirimi yapılır.

  b) Orijinal ilaçlar iki grupta ele alınacak, indirim iki grup için farklı uygulanacaktır.

  ba) Birinci Grup: İlgili ilaç molekülünün Türkiyede ilk ruhsatlandığı tarihten itibaren 6 tam yılı doldurmamış ilaçlarda perakende satış fiyatı (KDV dahil) üzerinden % 4 oranında imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır, ayrıca indirimli bedel üzerinden % 3,5 oranında eczacı indirimi yapılır.

  bb) İkinci Grup: Birinci grubun dışındaki orijinal ilaçlarda perakende satış fiyatı (KDV dahil) üzerinden %11 oranında imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır, ayrıca indirimli bedel üzerinden % 3,5 oranında eczacı indirimi yapılır.

  c) Bakanlar Kurulunun 06/02/2004 tarih ve 2004/6781 sayılı Kararının eki "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar" gereğince, 15 Haziran 2004 tarihi itibariyle fiyatları, Sağlık Bakanlığınca belirlenen azami fiyatların (referans fiyat) altında kalan orijinal ilaçlarda, imalatçı veya ithalatçı indirimi oranı, referans fiyatın altında kaldığı oran kadar daha az uygulanacaktır.

  d) KDV dahil perakende satış fiyatı 3,24 YTL ve daha az olan ilaçlar için perakende satış fiyatı (KDV dahil) üzerinden % 4 oranında imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır, ayrıca indirimli bedel üzerinden % 3,5 oranında eczacı indirimi yapılır.

  Yukarıda belirtilen indirim oranlarının uygulanmasında; ilacın perakende satış fiyatına (KDV dahil), bu ilacın perakende satış fiyatının 3,24 YTL nin altında olup olmadığı da dikkate alınarak, önce bu Talimata ekli "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi"nde (EK-2/D) belirtilen imalatçı veya ithalatçı indirim oranı, sonra varsa referansa göre azaltılacak indirim oranı uygulanır ve bulunan bu bedelden % 3,5 oranındaki eczacı indirimi yapılır.

  Uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bedeli ödenecek ilaçların barkod numaraları, ticari isimleri ve her birine uygulanacak indirim oranları bu Talimata ekli Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) belirtilmiştir. İlaç molekülünün Türkiye'de ilk ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren 6 tam yılı doldurması nedeniyle imalatçı/ithalatçı indirim oranı değişecek ilaçlar ile 2005 yılı içerisinde 6 yaşını dolduracak ilaçların 6 yaşını doldurdukları tarih ve bu tarihten sonra uygulanacak indirim oranları bu listede ayrıca gösterilmiştir.

  İlaç firmaları, satışa sundukları ilaçları için, yukarıda belirtilen indirim oranlarının üzerinde ilave indirim uygulanması hususunda Geri Ödeme Komisyonu'na talepte bulunabilirler.Bu talepler anılan Komisyonca değerlendirilir ve varsa yapılacak değişiklikler ayrıca duyurulur.

  (Değişik fıkra: 31/12/2005-25831 S.R.G. Teb/7.mad) Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da yukarıda belirtilen esaslara göre indirim uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından "depocu fiyatlı ilaçlar" şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden Talimata ekli Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) gösterilen imalatçı/ithalatçı indirimi uygulanır, %3,5 oranındaki eczacı indirimi uygulanmaz.

  (Ek fıkra: 31/12/2005-25831 S.R.G. Teb/7.mad) Majistral ilaçlarda; terkibinde eczanelerde perakende satışı olan ilaçların kullanılması halinde, bu müstahzarlara ilişkin imalatçı/ithalatçı indirim oranı ile eczacı indirimi uygulanacak, terkibinde müstahzar bulunmayanlarda ise sadece Türk Eczacıları Birliği tarafından yayımlanan Majistral Tarife üzerinden %3,5 oranında eczacı indirimi uygulanacaktır.

  (Ek fıkra: 31/12/2005-25831 S.R.G. Teb/7.mad) Eczaneler, majistral ilaçların faturalarını düzenlerken, "8699999999999" kodunu kullanacaklardır.

  (Ek fıkra: 31/12/2005-25831 S.R.G. Teb/7.mad) Reçeteyi yazan hekimin el yazısı ile serumların adet bilgisinin yanında "setli" ibaresine yer verilmediği takdirde, eczaneler tarafından setli ürün barkodu girilse dahi yazılan tüm serumların bedeli setsiz fiyatları üzerinden ödenecektir.

  14.2. Geri Ödeme Açısından Eşdeğer (Benzer) İlaç Uygulaması (Değişik madde: 31/12/2005-25831 S.R.G. Teb/8.mad)

  17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine eklenen (r) bendi çerçevesinde, eşdeğer ilaç uygulaması gerçekleştirilecek olup, bu uygulama kapsamında tüm kurumlar eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde en ucuzunun %30 fazlasına kadarını dikkate alacaklardır. Fiyatları en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dahil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir. Söz konusu süre ve pazar payının her bir eşdeğer ilaç grubundaki ilaç sayısı dikkate alınarak yeniden belirlenmesine ve bunlara ilişkin tereddütlerin giderilmesine Geri Ödeme Komisyonu yetkilidir.

  Eşdeğer ilaç uygulaması; temelde, sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması esasına dayanır.

  Bu esasa göre, belirlenen eşdeğer ilaç gruplarının her birinde:

  a) Bu Talimatın 14.1 inci maddesinde belirtildiği şekilde indirim oranları uygulanmak suretiyle, ilaçların indirimli kutu fiyatı bulunur.

  b) İndirimli kutu fiyatı üzerinden, gruba dahil ilaçların ortak en küçük birimi başına düşen "indirimli birim bedel" hesaplanır.

  c) Gruptaki ilaçlar için bulunan bu indirimli birim bedeller karşılaştırılarak o eşdeğer ürün grubu için geçerli en ucuz birim bedel bulunur.

  d) Bulunan en ucuz fiyata % 30 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim bedel bulunur.

  e) Bu şekilde bulunan ödenebilecek azami birim bedel esas alınarak, gruptaki her bir ilacın ambalaj formuna göre o ilaca özgü kutu bedeli hesaplanır ve ortaya çıkan bu kutu fiyatı, aynı ilacın indirimli kutu fiyatı ile karşılaştırılır.

  f) İndirimli kutu fiyatının, azami birim bedelden yola çıkılarak hesaplanan kutu fiyatını aşan kısmı Kurumlar tarafından ödenmez.

  Örnek 1: Eşdeğer ilaç uygulamasının birim fiyata göre hesaplanması;

  İndirimli bedelleri 10 mg 10 tabletlik ürün 10 YTL, 10 mg 8 tabletlik ürün 9 YTL, 10 mg 14 tabletlik ürün 15 YTL ise, bu eşdeğer ürün grubu içinde tablet birim fiyatı en ucuz olan 10 tabletlik form (birim Fiyatı 1 YTL) eşdeğer ilaç uygulamasında esas alınır. Gruba dahil olan en ucuz ilacın birim fiyatı 1 YTL olduğu için, birim fiyat olarak ödenebilecek üst limit (1*1,30)= 1,30 YTL olacak, gruba dahil olan ilaçlar için ödenebilecek üst limitler, ilacın tablet sayısı ile 1,30 rakamı çarpılarak bulunacaktır.

  Eczacılar tarafından fatura düzenlenirken, eşdeğer ilaçlara ilişkin % 30 üst sınırı, 14.1 inci maddede belirtilen esaslara göre bulunan indirimli bedeller üzerinden hesaplanacaktır. (Örneğin; bir eşdeğer ilaç grubu içindeki en ucuz ilacın indirimli bedeli 100 YTL ise, aynı gruptaki reçete edilen herhangi bir ilaç için ödenebilecek azami bedel 130 YTL dir. Ancak, reçeteye yazılan ilacın bedeli 125 YTL ise 130 YTL değil, 125 YTL ödenecektir.)

  Bu Talimat ve eki Protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde, hasta tarafından alınan ilaç, eşdeğer ilaç uygulamasına tabi bir ilaç ise; önce ilacın indirimli bedeli hesap edilecek, daha sonra bu indirimli bedel dikkate alınarak bulunan birim fiyat üzerinden eşdeğer ilaç uygulaması yapılacaktır.

  Hasta katılım payları, ilacın indirim oranı ve eşdeğer ilaç uygulaması yapıldıktan sonraki tutarı üzerinden hesaplanarak düşülür. Hasta katılım payından muaf ilaçlar için kurumlarca en fazla, eşdeğer ilaç uygulaması sonucu bulunacak üst limitler kadar ödeme yapılacaktır.

  Eşdeğer ilaç grupları ve bu gruba dahil olan ilaçlar Talimata ekli Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) "Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu" sütununda eşdeğer ürün grup kodu ile belirtilmiştir. Bu gruplar, Sağlık Bakanlığının da görüşü alınarak gerektiğinde değiştirilebilir.

  Örnek 2: Eşdeğer ilaç uygulamasına tabi olmayan ilaçlar için;

  İmalatçı fiyatı 10 YTL olan bir ilacın, depocu fiyatı 10,90 YTL (% 9 depocu karı ilaveli), KDV hariç eczacı fiyatı 13,62 YTL (% 25 eczacı karı ilaveli) ve KDV dahil perakende satış fiyatı (eczacı satış fiyatı) 14,71 YTL (% 8 KDV ilaveli) olduğu dikkate alınarak;

  Bu ilaç için imalatçı/ithalatçı indirim oranı % 11 ise, bu durumda kurumlara yapılacak indirim şu şekilde hesaplanacaktır. İmalatçı fiyatı 8,90 YTL (% 11 indirim), depocu fiyatı 9,70 YTL (% 9 depocu karı ilaveli), KDV hariç eczacı fiyatı 12,12 YTL (%25 eczacı karı ilaveli) ve KDV dahil kurumlara satış fiyatı 13,09 YTL (% 8 KDV dahil) olacaktır. Aynı fiyata ulaşmak için 14,71 YTL olan KDV dahil perakende satış fiyatı üzerinden % 11 oranında imalatçı/ithalatçı indirimi düşürüldükten sonra, kurumlara satış fiyatı olan 13,09 bulunacaktır.

  Bu fiyat üzerinden eczacı tarafından %3,5 oranında eczacı indirimi yapılacak ve hasta katılım payı hariç ödemeye esas tutar (12,63 YTL) bulunacaktır.

  Bu tutar üzerinden % 20 oranında hasta katılım payı hesaplanarak (12,63x%20=2,52) düşüldükten sonra, kalan tutar (12,63- 2,52=10,11) kuruma fatura edilecektir.

  Bu ilaç için imalatçı/ithalatçı indirim oranı % 4 ise bu durumda kurumlara yapılan indirim şu şekilde hesaplanacaktır. İmalatçı fiyatı 9,60 YTL (% 4 indirim), depocu fiyatı 10,46 YTL (% 9 depocu karı ilaveli), KDV hariç eczacı fiyatı 13,08 YTL (% 25 eczacı karı ilaveli) ve KDV dahil kurumlara satış fiyatı 14,13 YTL (% 8 KDV dahil) olacaktır. Aynı fiyata ulaşmak için 14,71 YTL olan KDV dahil perakende satış fiyatı üzerinden % 4 imalatçı/ithalatçı indirimi düşürüldükten sonra, kurumlara satış fiyatı olan 14,13 YTL bulunacaktır.

  Bu fiyat üzerinden eczacı tarafından % 3,5 oranında eczacı indirimi yapılacak ve hasta katılım payı hariç ödemeye esas tutar (13,62 YTL) bulunacaktır.

  Yukarıda belirtildiği şekilde hasta katılım payı düşüldükten sonra, kalan tutar kuruma fatura edilecektir.

  Örnek 3: Eşdeğer ilaç uygulamasına tabi ilaçlar için;

  Eşdeğer ilaç uygulamasındaki ilaç grubuna dahil olan ilaçların; etken madde miktarları ile tablet sayılarının aynı, KDV dahil perakende satış fiyatlarının ise 120, 130, 155 ve 170 YTL olduğunu varsayalım. Bu ilaçların yukarıdaki örnekte belirtildiği şekilde üretici/ithalatçı indirimi ile eczacı indirimi düşüldükten sonra kalan tutarları, sırası ile 103,06, 111,65, 133,12 ve 146,00 YTL olmaktadır. (A) Memuru, indirimli fiyatı 103,06, 111,65 veya 133,12 YTL olan ilaçlardan herhangi birisini aldığı takdirde, bu ilacın bedeli, hasta katılım payı da düşülerek memurun kurumuna fatura edilecektir. Reçeteye bağlı olarak memur tarafından KDV dahil perakende satış fiyatı 170 YTL, indirimli fiyatı ise 146 YTL olan ilacın alınması halinde, bu ilacın fiyatı, eşdeğer ilaç uygulaması sonucu bulunan en ucuz bedelden % 30 artırımlı azami tutarın (103,06x1,30= 133,97) üzerinde olduğundan, kurum tarafından ödemeye esas tutar 133,97 YTL olacak, 133,97 YTL esas alınarak hesaplanan %20 hasta katılım payı (26,79 YTL) düşülerek, kalan tutar (107,17 YTL) kuruma fatura edilecektir. Aynı ilaç, katılım payından muaf bir ilaç ise kuruma 133,97 YTL üzerinden fatura edilecektir.

  Memurun aldığı ilacın fiyatının 155 YTL olması ve imalatçı/ithalatçı indirim oranının % 4 olması halinde, bu ilacın indirimli tutarı (143,59), eşdeğer üst limitin üzerinde olduğundan, ödemeye esas tutar 133,97 YTL olacaktır.

  Örnek 4: Eşdeğer ilaç uygulamasına tabi ilaçlar için;

  Eşdeğer ilaç uygulamasındaki ilaç grubuna dahil olan ilaçların; üçüncü örnekte olduğu gibi etken madde miktarları ile tablet sayılarının aynı, KDV dahil perakende satış fiyatlarının ise 120, 130, 155 ve 170 YTL olduğunu varsayalım. Bu ilaçların üretici/ithalatçı indirimi ile eczacı indirimi düşüldükten sonra kalan tutarları, sırası ile 103,06, 111,65, 133,12 ve 146,00 YTL olmaktadır. (A) Memuru, kendisine reçete edilen 170 YTL tutarındaki ilaç yerine 130 YTL tutarındaki ilacı almış ise, hasta katılım payı 130 YTL tutarındaki ilacın indirimli fiyatı esas alınarak hesaplanacak ve katılım payı da düşülerek memurun kurumuna fatura edilecektir.

  15. Eczanelerden İlaç Temini

  15.1. Tabipler tarafından reçete ile gerekli görülen ilaçlar, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile imzalanan protokol (EK-3) de yer alan hükümler çerçevesinde sözleşme yapılan eczanelerden temin edilecektir.

  Bilgisayar sistemine (barkod okuyucu) geçmiş kurumların eczanelerden yazılı istekte bulunmaları halinde eczaneler tarafından ilaç ambalajları üzerindeki barkod (çizgikod) diyagramları da kesilerek fiyat kupürleriyle beraber reçeteye düşmeyecek şekilde yapıştırılacaktır.

  Kurumlarca reçete bedellerinin eczanelere ödenmesi sırasında reçete tarihindeki fiyatlar esas alınarak kurum tahakkuk memurları ve saymanlıklar tarafından protokol hükümlerine uyulması yönünde gerekli itina gösterilecektir. Bu çerçevede, reçetelere eklenen ilaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramlarının orijinal ambalajına uygun olup olmadığı mutlaka kontrol edilecektir.

  Kurumlarca ilaç bedellerinin ödenmesinden sonra yeniden kullanımını önlemek üzere tahakkuk evrakının ekinde yer alan reçetelere yapıştırılan ilaç fiyat kupürleri ve barkod diyagramları mürekkepli bir kalemle çizilecektir.

  Reçeteler üzerinde, ilaç isim ve dozlarının değiştirilmesi, karalama, düzeltme, silinti, kazıntı ve ekleme yapılması hallerinde (ilgili doktor tarafından reçete tashihinin imzalanması ve mühür ve/veya kaşe basılması halleri hariç) bedelleri saymanlıklarca ödenmeden reçeteler ilgili eczaneye iade edilerek protokol hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

  15.2. İlaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren dört iş günü içinde öncelikle sözleşme yapılan eczanelerden temin edilecektir. Bu sürenin dışında vaki müracaatlarda reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir.

  Ayakta veya meskende yapılan tedaviler sonucu gerekli görülen ilaçların sözleşmeli eczanelerden alınması halinde, bu Talimatın 14 üncü maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanan indirim miktarı ve hasta katılım payı düşüldükten sonra, geri kalan kısmı için fatura düzenlenerek hastanın kurumundan tahsili yoluna gidilecektir.

  15.3. Sözleşmeli eczane bulunmaması veya sözleşmeli eczane bulunmasına rağmen reçetede yazılı ilacın bu eczanelerden temin edilememesi durumunda, sözleşme yapılmayan herhangi bir eczaneden memur tarafından alınan ilacın bedelinden, bu Talimatın 14 üncü maddesinde belirtildiği şekilde hasta katılım payı ve imalatçı/ithalatçı indirim oranı ile eczacı indirimi düşüldükten sonra, kalan kısım kurum tarafından ilgili memura ödenecektir. Bu ödemenin yapılabilmesi için, reçeteye ilaçların fiyat kupürlerinin tamamı ilacın ismi de yer alacak şekilde yapıştırılacaktır. Eczane tarafından verilen ilaçları ve tutarını gösteren faturanın da ilaç fiyat kupürleri yapıştırılmış olan reçete ile birlikte ibrazı zorunludur.

  15.4. Kurumlar, reçete bedellerini, üzerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, reçetelerin kuruma veriliş tarihinden itibaren en geç 18 iş günü içinde ödeyeceklerdir.

  15.5. Sağlık Bakanlığının 03/03/2001 tarihli ve 24335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliği ile açıklanan esaslar çerçevesinde yeni fiyat verilen veya mevcut fiyatların ayarlanması sonucu ortaya çıkacak fiyat değişiklikleri sebebi ile sürşarj yapılan müstahzarların isim ve yeni fiyatlarını gösterir listeler, saymanlıklarca İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek bu listelere göre ödemeler yapılacaktır. Fiyat değişikliği durumunda da reçete tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır. Yersiz ödemelere yol açmamak için de işlemlerin yürütülmesinde gerekli itina gösterilecektir.

  16. İlaç Bedellerinin Ödenmesi

  16.1. Sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak sağlanan tedaviler sonucu doğan ilaç bedellerinin tamamı hastanın kurumu tarafından ödenecektir.

  Ayakta veya evde yapılan tedavilerde kullanılan ilaç bedellerinden, eczane tarafından yapılan indirim ve hasta katılım payı düşüldükten sonra kalan tutarlar kurum tarafından ödenecektir.

  Hasta katılım payı, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen esaslara göre ilgililerin maaşlarından kesilecektir.

  16.2. Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek suretiyle tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına gerek görülen ve anılan hastalıkların tedavisi için hayati önem taşıdıkları Sağlık Bakanlığınca tespit edilen jenerik (etken madde) isim veya farmakolojik tasnif itibariyle "Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar" listesinde (EK-2) yer alan ilaçlardan hasta katılım payı alınmayacaktır.

  İlaç bedellerinin ödenebilmesi için reçetelere ilgili hastaya ait sağlık kurulu raporu fotokopisi eklenecek, bu reçetelerden hiç bir şekilde hasta katılım payı alınmayacaktır. Sağlık kurulu raporunun fotokopisinin aslına uygunluğu, reçeteyi yazıp onaylayan sağlık kurumu veya kuruluşu tarafından onaylanacaktır.

  Söz konusu hastalıklar için hastalığın devam edip etmediğine dair ilgiliden kurumca iki yılda bir sağlık kurulu raporu istenecektir.

  Hasta katılım payından muaf ilaçlar listesinde yer alan etken maddeleri ihtiva etmeyen ilaçların, uzun süreli kullanımı resmi sağlık kurulu raporu ile gerekli görülse dahi, Yönetmelik gereğince bedellerinin hasta katılım payı düşüldükten sonraki kalan kısmı kurumlarca ödenecektir.

  16.3. Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükmü çerçevesinde ayakta veya meskende yapılan tedaviler için yurt dışından getirilen ve kullanılan ilaç bedellerinden ilaç katılım payı olarak öngörülen kısım hasta tarafından ödenecektir. Bu ilaçlardan talimata ekli (EK-2) nolu liste kapsamında olanlardan sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla hasta katılım payı alınmayacaktır.

  Bu şekilde yurt dışından getirilen ilaç bedellerinin ödenmesinde; fatura veya fiyat kupürleri esas alınacak, bunlar yok ise Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kayıtlardaki fiyatlar üzerinden ödeme yapılacaktır.

  16.4. Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre kaplıca tedavilerine gerek görülenlerin; buralarda yaptırmış oldukları tedavilerinde kullanılan ilaç bedellerinin % 20'si ilacın temini sırasında yukarıdaki usullere uygun olarak kendilerinden peşin olarak alınacaktır.

  16.5. İlaçların kullanımı ve bedellerinin ödenmesi amacıyla verilecek sağlık kurulu raporlarının yukarıdaki esaslara göre düzenlenmesi zorunludur. Ancak bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş mevcut sağlık kurulu raporları süreleri bitimine kadar geçerlidir.

  16.6. (Mülga madde:15/03/2005-25756 S.R.G. Teb./7.mad)

  17. Enjeksiyon-Röntgen-Tahlil Bedelleri

  Sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan tahlil ve röntgen film bedellerinin Talimat eki (EK-8) fiyat tarifesinde yer almaması halinde, bu bedeller ilgili kurum tarafından ödenmeyecektir.

  Sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tabipler tarafından reçeteye yazılan "ampul" adedi kadar ml'sine uygun plastik (disposable) enjektör bedeli aynen ödenecektir. Tabipçe reçeteye enjektör ve adedi yazılmamışsa reçetenin arkasına, verilen enjektörlerin (en fazla reçetedeki ampul sayısı kadar) alındığına dair bir kayıt düşülmek suretiyle eczacı tarafından ilgiliye imzalattırılır. İlacın ampul veya şişe (Flakon) olarak verilmesinde enjektör sayısının ilaç miktarına ve dozuna uygun olup olmadığı dikkate alınacaktır.

  Tomografi, magnetik rezonans vb. ileri tetkik işlemleri için özel sağlık kuruluşlarına sevk ancak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarından sevk gerekçesi belirtilerek yapılabilir. Sevk işlemi için;

  a) Daha önce yapılması gereken tetkik ve tahlillerin yapılmış olması ve sonuçlarına göre gönderilmesinin zorunlu olduğunun ve sevki gerektirdiğinin tıbbi gerekçeleriyle birlikte tetkiki isteyen uzman hekim raporuyla belgelendirilmesi,

  b) Yukarıdaki prosedürlerin tamamlanmasından sonra "Tomografi, Magnetik Rezonans vb. İleri Tetkik İşlemleri Sevk Formu" ( 01/03/2005 tarihinden itibaren otokopili olacaktır ve otokopi örnekleri ilgili sağlık kurumunda saklanacaktır) (EK-1/D) formatına uygun olarak, tetkiki isteyen ilgili dal uzmanı ile tetkiki yapan ilgili dal uzmanınca sevk işleminin yapılması ve başhekim/mesul müdür tarafından onaylanması,

  şartları aranacaktır.

  Daha önce yapılmış olan tetkik ve tahlillerin isimleri ile sevke neden gerek duyulduğunun sevk formatında belirtilmesi zorunludur.

  Ayrıca, ileri tetkikleri yapan özel sağlık kurum veya kuruluşu tarafından hastaya yapılan tetkike ait sonuç raporunun faturaya eklenmek suretiyle ilgili ödeme kuruluşuna gönderilmesi zorunludur.

  Sevk işlemi sadece bir tek tetkik için yapılacaktır. Özel tetkik merkezinde yaptırılan tomoğrafi, magnetik rezonans vb. ileri tetkik bedelleri, bu Talimata ekli Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde (EK-8) belirtilen tutarı hiçbir şekilde geçmeyecektir.

  18. Kan ve Kan Ürünleri Bedelleri

  18.1. Kan ve Kan Komponentleri Bedelleri

  (Değişik madde: 31/12/2005-25831 S.R.G. Teb/10.mad) Hastalar için hekimler tarafından gerekli görülen kan ve kan komponentleri (eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, vb.); resmi hastaneler bünyesinde bulunan kan merkezleri ile Kızılay kan birimlerinden (kan merkezleri ve istasyonları) temin edilir ve bedeli, bu Talimata ekli Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi (EK-8) esas alınarak ödenir.

  Kan ihtiyacının karşılanmasında güvenli kan temini esas olup, hasta yakınlarının kan verecek kişileri bulmasının sebep olduğu sağlık ve sosyal sorunları önlemek için, Kızılay kan birimlerinde kan ve kan komponentlerinin bulunduğu durumlarda, replasman kan alınma yöntemi tercih edilmeyecektir. Resmi ve özel hastaneler (Üniversite hastaneleri dahil), kan ihtiyaçlarını, Kızılay'a ait kan birimi bulunan yerlerde, bu birimlerden aşağıdaki esaslara göre talep edeceklerdir.

  a) Kızılay kan birimi talep edilen kan veya kan komponentlerini bu Talimata ekli Kan ve Kan Komponentleri Talep Formuna (EK-2) uygun olarak talep sahibi sağlık kurumuna talep edilen süre içerisinde ulaştırmakla yükümlüdür.

  b) Kan ve kan komponentlerinin talep ve transfer sürecindeki her türlü işlem, talebi yapan sağlık kurumu ile Kızılay kan birimi arasında doğrudan gerçekleştirilecek, hasta veya hasta yakınlarından bu konuda herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

  c) Bu madde hükümlerine göre temin edilen kan ve kan komponentlerinin bedeli, Kızılay kan birimlerince, bu Talimatın eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesindeki (EK-8) birim fiyatlar üzerinden % 5 indirim uygulanarak ilgili sağlık kurumuna fatura edilir. Sağlık kurumunca da bu Talimatın eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesindeki (EK-8) birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilerek hastanın kurumundan tahsil edilir.

  d) Tanıya Dayalı Paket Fiyat Uygulama İlkelerinin 5 inci maddesi gereği kan ve kan komponentleri paket fiyata dahil olduğundan, paket fiyat kapsamında yapılan işlemler için bu hükümler esas alınır.

  e) Bu madde hükümleri çerçevesinde temin edilerek hastalara kullanılan kan ve kan komponentleri için hastalardan ayrıca ücret talep edilemez.

  f) Kan stoklarının israf edilmemesi ve etkin kullanımının sağlanması bakımından, sağlık kurumları ile Kızılay kan birimleri, belirleyecekleri iletişim yöntemi ile stoklarındaki kan miktarı ve türü konusunda karşılıklı olarak ve sürekli bilgi aktarımını sağlamak ve mevcut stokları en etkin biçimde kullanmakla yükümlüdürler.

  Kızılay kan birimleri ile ilgili sağlık kurumları arasında bu madde hükümleri çerçevesinde protokol düzenlenebilir.

  18.2. Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçetelenmesi ve Hemofili Hastalarının Bildirim Zorunluluğu

  a) Hemofili teşhisi konulan hastalar, teşhisi koyan hastane tarafından "Hemofili Bildirim Formu" düzenlenerek, Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.

  b) Hemofili hastaları bildirim formunda; hastanın adı soyadı, çalışmakta olduğu kurum, emekli ve kurum sicil numarası, doğum tarihi, doğum yeri, ev ve işyeri telefon numaraları, adresi, kan grubu, eksik faktör (tipi-düzeyi), inhibitör düzeyi, aşıları ve tanı tarihi bildirilecektir.

  c) Hemofili hastaları için Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık kurumları tarafından en az bir hematoloğun imzasının da bulunduğu sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Hemofili hastaları için düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, faktör düzeyleri ve hematoloji uzmanı ibaresi mutlaka belirtilecektir.

  d) Hastalara, Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak düzenlenmiş "Hemofili Takip Karnesi" ve turuncu renkte, dört nüshalı hemofili reçetesi verilecektir. Hemofili reçetelerine hematoloji veya dahiliye veya pediatri uzmanı tarafından yalnız FAKTÖR yazılabilecek, reçetede bulunan bölümler ilgili hekim ve eczacılar tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır.

  e) Faktör dışındaki diğer kan ürünleri de özel renkte (mor) "Kan Ürünleri Reçetesi"ne yazılacaktır. Hastanede yatan hastalar için de aynı reçete kullanılacaktır.

  f) Kan ürünü reçeteleri, ilgili birimlerden alınacak sağlık kurulu raporlarına bağlı olarak uzman hekimler tarafından yazılabilecektir. Ancak," acil hallerde kullanılması zorunlu olan ürünlerden yalnız tetanoz ve anti D immünglobulinleri için sağlık kurulu raporu ve mor reçete şartı aranmayacaktır.

  Hastanelerde yatan hastalarda; faktör dışındaki kan ürünleri için sağlık kurulu raporu gerekli değildir.

  Yeterli uzmanı olmayan yerlerde, çıkan vakalara vaktinde müdahale edilebilmesi için yalnız kuduz ve tetanoz immunglobulinleri pratisyen hekim tarafından da kan ürünleri reçetesine yazılabilir.

  g) Hemofili hastalarının faktör reçeteleri ve diğer kan ürünü reçeteleri dört nüshalı olacak, reçetelerin birinci nüshası eczaneler tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne, ikinci nüshası hastanın kurumuna gönderilecek, üçüncü nüsha eczanede, dördüncü nüsha ise karnede kalacaktır.

  h) Hemofili takip karnesini alamadan herhangi bir nedenle hastalanmış olanların ilaçları, ilgili uzmanlar tarafından, bir kereye mahsus olmak üzere sağlık kurulu raporuna istinaden "Kan Ürünleri Reçetesi"ne yazılabilir.

  Karnesiz ikinci defa tedavi görme imkanı olmadığından, tedaviden sonra hastaların, hematoloji uzmanı bulunması zorunlu olan sağlık kurulu raporu ile birlikte vakit geçirmeden Hemofili Takip Karnesi alabilmek için İl Sağlık Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

  i) Kan ürünü veren eczaneler, reçetelerin ilk nüshası ile birlikte reçete bilgilerini de içeren "Hemofili Reçete Formunu" ve "Kan Ürünleri Reçete Formunu" doldurarak her ay İl Sağlık Müdürlüklerine gönderecektir.

  j) İl Sağlık Müdürlükleri, eczanelerin gönderdiği form ve beraberindeki reçeteleri kontrol ettikten sonra, tüm formları birleştirerek tek bir form halinde Sağlık Bakanlığına gönderecektir.

  k) Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçeteleri, Türk Eczacıları Birliğince oluşturulacak usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak verilecek, bu reçetelerin ödenebilmesi için Türk Eczacıları Birliği Bölge Eczacı Odasının onayı aranacaktır.

  l) Hastanın bağlı bulunduğu kurumun değişmesi halinde, bu değişiklik ilgili kurum tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.

  m) Kan ürünleri ve faktörlerden hasta katılım payı alınmayacaktır.

  19. İşitme Cihazları

  Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre sağlık kurulu raporuyla verilen her bir işitme cihazı için en fazla 790 YTL ödenecek, bu miktarı aşan kısım ilgili tarafından karşılanacaktır.

  Hasta tarafından edinilen cihaza ait fatura tutarının yukarıda belirtilen miktardan az olması halinde faturada yer alan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.

  Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (B) bendi kapsamında bulunanlara, bir işitme cihazı için yapılacak ödeme; yukarıda belirtilen miktarı geçmeyecektir.

  İşitme cihazlarının kalıbı ve pil bedelleri, ilgili uzman tabip raporuyla gerek görülmesi kaydıyla ödenebilir.

  20. Çeşitli Protez ve Ortezler, Tedavi Cihaz ve Malzemeleri İle Sarf Malzemelerinin Temini ve Birim Fiyatları

  20.1. Organ Protez ve Ortezlerinin Temini ve Birim fiyatları

  Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince Maliye ve Sağlık Bakanlıklarınca hazırlanan organ protez ve ortezleri (EK-5) sayılı listede gösterilmiştir.

  Protez ve ortezler öncelikle sağlık kurumları tarafından temin edilmek suretiyle hastalara kullanılır. Bu şekilde hastalara kullanılan protez ve ortez hastanın kurumuna fatura edilir, bedeli en kısa süre içerisinde hastanın kurumu tarafından ilgili sağlık kurumuna ödenir.

  Bu Talimatın eki (EK-5/C) listesinde yer alan "Vücut Organ Protez ve Ortezler Listesinde" birim fiyatları tespit edilen protez ve ortezlerin bedelleri, sağlık kurulu raporuyla öngörülmeleri kaydıyla, bu fiyatları aşmayacak şekilde ödenir. Pes planus (düz tabanlık) için gerekli görülen ortopedik bot bedeli ödenmez.

  Hasta tarafından edinilen ve bu listede yer alan protez ve ortezlere ait fatura tutarlarının, belirtilen miktarlardan az olması halinde, faturada yer alan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.

  Anılan listede birim fiyatları belirtilen ithal protez ve ortezler fatura edildiğinde, kurum veya kuruluş,"ithal ana malzemelerde uluslararası standart" (CE) belgesine sahip malzemeler kullanmak zorundadır. Ayrıca, kuruluşlar, kullanılan ithal malzemeye ait fatura ile diğer bilgi ve belgeleri istenildiğinde ibraz etmek durumundadırlar.

  Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (B) bendi kapsamında bulunanlara ve tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlere tekerlekli sandalye için yapılacak ödeme, bu listede belirtilen miktarı aşamaz.

  Sadece bilateral ampute hastalar ve karşı ekstremiteyi kullanamayacak hastalar için, tıp fakültelerinin ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile bu durumlarının belgelendirilmesi (Hastanın durumuna ilişkin ayrıntılı değerlendirmeleri içeren ilgili uzman tabibin raporu sağlık kurulu raporuna eklenir) ve Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara veya İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanelerince onaylanması kaydıyla, myoelektrik kontrollü kol protezlerinin bedelleri, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün protokol fiyatlarını geçmeyecek şekilde, Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak ödenir.

  Sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen tekerlekli sandalye bedeli, "Özelliği olmayan motorsuz tekerlekli sandalye"nin birim fiyatı esas alınarak ödenir. Ancak, hastanın özürlülük durumu nedeniyle özellikli motorlu tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve özürlülüğünün sürekli olduğunun resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde özellikli motorsuz tekerlekli sandalye bedeli ödenir. Özellikli motorsuz tekerlekli sandalye, kollukları çıkarılabilir, ayaklıkları ve arkalığı ayarlanabilir, katlanabilir ve gerektiğinde baş-boyun desteği eklenebilir niteliktedir.

  20.2. Sağlık Kurumları Tarafından Temini Zorunlu Tıbbi Sarf Malzemeleri

  Bu Talimat eki (EK-5/A) listesinde belirtilen "Sağlık Kurumları Tarafından Temini Zorunlu Yatan Hastalara Reçete Edilemeyecek ve Faturalarda Gösterilecek Tıbbi Sarf Malzemeleri" hiçbir şekilde reçete edilmeyecek ve dışardan temin ettirilmeyecektir. Tedaviyi yapan sağlık kurumları tarafından temin edilerek hastalara kullanılan sarf malzemeleri Talimatın 21.1 inci maddesinde belirtilen esaslara göre ve (EK-5/A) Listesinde belirlenen birim fiyatları aşmayacak şekilde fatura edilir ve hastanın kurumundan tahsil edilir.

  Bu liste kapsamı dışında kalan faturalandırılabilir sarf malzemelerinin sağlık kurumları tarafından temin edilerek hastalara kullanılması durumunda, KDV dahil alış fiyatı üzerine % 15 işletme gideri ilave edilmek suretiyle fatura edilir ve hastanın kurumundan tahsil edilir. Bu şekilde temin edilecek malzemelerin en az % 50 sinin rekabeti ve toplu alımı sağlayacak ihale usulüyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  Bu Talimata ekli "Sağlık Kurumları Tarafından Temini Zorunlu Yatan Hastalara Reçete edilemeyecek ve Faturalarda Gösterilebilecek Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi"nde (EK-5/A) yer alan malzemeler hiçbir şekilde hastalara aldırılamaz. Aksi takdirde, aldırılan malzemeye ilişkin fatura bedeli hastaneye yapılacak olan ödemelerden mahsup edilerek hastanın kurumu tarafından hastaya ödenir ve durum bir yazı ile hastaneye bildirilir.

  Bu liste dışında kalan ve reçete edilmek suretiyle hasta tarafından hastane dışından temin edilen tıbbi malzeme (ortopedi sarf malzemeleri hariç) bedelleri de, sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek kaydıyla sosyal güvenlik kuruluşlarınca belirlenen protokol fiyatı üzerinden, protokol fiyatı yok ise yapılacak piyasa araştırması sonucu bulunacak en düşük bedel üzerinden ödenir.

  Hastane tarafından temin edilerek hastaya kullanılan veya reçete edilmek suretiyle hastane dışından temin edilen ortopedik sarf malzemeleri T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanan liste kapsamındaki birim fiyatlar üzerinden ödenir.

  20.3. Basit Sıhhi Sarf Malzemelerinin Temini

  Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavi sırasında kullanılacak sarf malzemelerinin tedaviyi yapan resmi sağlık kurumunca temini zorunludur. Bu Talimatın ekinde bulunan (EK-8) Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde yer alan birim fiyatlar "basit sarf malzemeleri dahil" olarak tespit edildiğinden, basit sarf malzemeleri listesinde (EK-5/B) yer alan sarf malzemeleri hiç bir şekilde hastalara aldırılamaz ve hastane faturalarında ayrıca gösterilemez.

  20.4. Ortak Hükümler

  Protez, ortez ve diğer iyileştirici tıbbi malzemelerinin reçete edilmek suretiyle hastane dışından temini için "sağlık kurulu raporu" düzenlenmesi zorunludur.

  Protez ve ortezlerin yenilenmesi, Yönetmelik gereğince sağlık kurulu raporu ile tevsik edilme şartına bağlı olduğundan, kurumlar protez ve ortezlerin yenilenmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarında "önceden verilen protez ve ortezin yenilenmesi gerektiğine" dair kayıt arayarak ödeme yapacaklardır. Tedavi amacıyla kullanılan araç, gereç, organ protez ve ortez bedellerinden hasta katılım payı alınmayacaktır.

  Hastalara dışarıdan aldırılan ilaç, protez ve ortezler ile çeşitli sarf malzemelerinin bedelleri hastanın kurumunca ödendiğinden, tahakkuk memurları, saymanlar ve diğer ilgililer mükerrer ödemeyi önlemek üzere sağlık kurumunun gönderdiği faturalar üzerindeki incelemede gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.

  Ortopedik ve acil müdahaleler, gastroenteroloji, diyaliz, radyodiagnostik vb. girişimsel işlemler ayakta da verilen sağlık hizmetleridir. Hastaya yatış işlemi yapılmadan ayakta verilebilen bu işlemler sırasında kullanılan ilaç ve sarf malzemeleri tedaviyi yapan resmi sağlık kurumu tarafından sağlanır ve bedeli ilgili kuruma fatura edilir. Ayrıca, sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılan kolostomi torbalarının en fazla ikişer aylık ihtiyaçları karşılanmak suretiyle reçetelenmesi halinde bedelleri ödenir.

  (Mülga fıkra:15/03/2005-25756 S.R.G. Teb./7.mad)

  20.5. Hasta Alt Bezi

  Hastalığı nedeniyle "mesane veya rektum" kontrolü olmadığı (Çocuklar için en az iki yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) ve hasta altı bezi kullanması gerektiği sağlık kurulu raporuyla belgelendirilenlerin, ihtiyaca binaen kullanılması öngörülen hasta alt bezine ait fatura bedelleri; günde 4 adedi ve her bez için 51 YKr geçmemek üzere birer aylık devreler halinde ödenecektir. Sağlık kurulu raporları bir yıl süreyle geçerlidir.

  20.6. Şeker Ölçüm Çubukları

  Tip I diyabetli ve insüline bağımlı tip II diyabetlilerin kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedeller, aşağıda belirtilen esas ve şartlarda ödenecektir;

  a) Kişinin, tip I diyabetli veya insüline bağımlı tip II diyabetli olduğuna dair endokrinoloji ve metabolizma, iç hastalıkları, çocuk sağlığı hastalıkları, var ise diyabet bilim dalları uzmanlarından birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu alınacaktır.

  b) Sağlık kurulu raporunda hastalığın tipi, varsa özelliği ve komplikasyonları ile kendi kendine veya yakınlarınca kontrol yeteneği kazanmış oldukları belirtilecektir.

  c) Hastalar şeker ölçüm cihazlarını kendileri temin edeceklerdir.

  d) Şeker ölçüm çubukları; hastanın satın almış olduğu cihaza uygun olarak, Tip I Diyabetes Mellituslu hastalar için günde üç adet, Tip II Diyabetes Mellituslu insülin kullanan hastalar için günde bir adet, münhasıran oral antidiyabetik ilaç kullanan Diyabetes Mellituslu hastalara iki günde bir adet hesabıyla en fazla fazla birer kutu dozlar halinde bir aylık doza tekabül edecek şekilde yazılacak reçetelere göre verilecektir.

  e) Sağlık kurulu raporuna istinaden verilen ölçüm çubuğu miktarları reçeteyi yazan doktorlar tarafından ilgililerin sağlık karnelerine işlenecek ve ölçüm çubuğunun verildiği tarihler, miktarı, reçeteyi yazan doktorun isim, imza ve diploma numarası karnede yer alacaktır.

  f) Kan şekeri ölçüm çubuklarına ait fatura, usulüne uygun doldurulmuş sevk kağıdı ve reçetenin asılları ile sağlık kurulu raporu ve sağlık karnesinin ilgili sayfasının fotokopisi ödeme evrakına eklenecektir.

  g) Ödemeler doğrudan ilgili kişilere yapılacak, yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenmeyen fatura bedelleri kurumlar ve saymanlar tarafından ilgililere ödenmeyecektir.

  h) Sağlık kurulu raporları en fazla bir yıl geçerli olacaktır.

  20.7. Sağlık Kurulu Raporları (Ek:15/03/2005-25756 S.R.G. Teb./7.mad)

  20.7.1. İlaç ve Sarf Malzemesi Kullanımı, Katkı Payı Muafiyeti ve İstirahat Raporları

  İlaç kullanımı, hasta katılım payı muafiyeti, hastalara kullanılacak sarf malzemelerinin reçete yolu ile temini veya istirahat (tek hekim tarafından verilen istirahat raporları hariç) için gerekli olan sağlık kurulu raporları ile tedavi amacıyla verilen raporlar; var ise ilgili daldan üç uzman tabibin katılımı, aynı daldan üç uzman tabip bulunmaması halinde ilgili dal uzmanı ile birlikte bu uzmanlık dalına en yakın dallardan iki uzman tabibin katılımı ile üç uzman tabipten oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir.

  20.7.2. ESWL Tedavisi İçin Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları

  ESWL yöntemi ile yapılacak taş kırdırma tedavileri için gerekli olan sağlık kurulu raporları; bünyesinde var ise üç üroloji uzmanının katılımı, bulunmaması halinde üroloji uzmanı ile birlikte bu uzmanlık dalına en yakın dallardan iki uzman tabibin katılımı ile üç uzmandan oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir.

  Bu raporlar yukarıda belirtilen şartları haiz sağlık kurulu raporu vermeye yetkili resmi sağlık kurumu veya üniversite hastanelerinden (ilgili personel için askeri hastanelerden) alınacaktır. Bu hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları başka bir hastaneye teyit ettirilmeyecektir.

  20.7.3. Tüp Bebek Tedavileri İçin Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları

  Tüp bebek tedavisi için gerekli olan sağlık kurulu raporları; iki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve bir üroloji uzmanının katılımı ile üç uzmandan oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir. Bu raporların eğitim, eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınması zorunludur.

  21. Faturalandırma İşlemleri

  21.1. Faturaların Düzenlenmesi

  Faturanın tanımı:

  Faturalarda;

  a) Hastanın adı soyadı,

  b) Hasta sevk kağıdının tarih ve nosu,

  c) Kurum adresi (Tahakkuk dairesinin adresi)

  d) Hastanın dosya numarası,

  e) Hastanın kurum/emekli sicil numarası

  f) Fatura eki belgeleri (hasta sevk kağıdı, epikriz, mor ve turuncu reçete kapsamında kan ürünleri küpürleri) (Bu belgelerin dışında herhangi bir belge talep edilmeyecek ve epikrizler, sadece yatan hasta faturalarına eklenecektir)

  g) Fatura işlem detayları (Muayene, tetkik, tahlil, ilaç, yatak, ameliyat, protez, ortez ve diğer sarf malzemeleri):

  - İşlemin sıra nosu,

  - İşlemin kayıt tarihi,

  - İşlemin Bütçe Uygulama Talimatı kodu ve adı

  - İşlemin adedi

  - İşlemin birim fiyatı,

  - İşlemin tutarı yer almalıdır.

  Sağlık kurumları tarafından hastalara kullanılan ilaçlar ile protez, ortez ve diğer iyileştirici tıbbi malzemeler (EK-5/B)'de belirtilen basit sarf malzemeleri hariç) hastane faturalarında dökümlü olarak birim fiyatları belirtilmek suretiyle gösterilir veya dökümlü ilaç ve malzeme listesi faturaya eklenir.

  Hastane tarafından temin edilerek hastaya kullanılan sarf malzemeleri, açıklamalı olarak hastanın raporunda veya epikrizinde belirtilecektir.

  Faturalar, hastanın yatış süresine ve görmüş olduğu tedaviyle uyumlu olarak düzenlenecektir.

  Hasta tabelasına uygun olarak tane hesabıyla hastaya verilen ilaçlar, kutu bazında değil, tane hesabıyla birim fiyatları üzerinden hesaplanarak fatura edilecektir. Bu şekilde faturalandırılmayan ilaç bedelleri, fatura bedelinden düşülecektir.

  Faturalar, hastane tarafından, hastanın kimlik bilgileri, kurumu, tedavinin başlama ve bitiş tarihleri belirtilmek suretiyle, tedavinin bitmesini müteakip en kısa süre içerisinde düzenlenerek, hastanın kurumuna ivedilikle gönderilecektir. Faturalarda kurum baştabibinin onayı ve resmi mühür aranmayacaktır.

  Ayrıca, birinci basamak sağlık kuruluşları hariç 01/07/2005 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığınca ilan edilecek hastalıkların sınıflandırılmasına (ICD-10) ait hastalık sınıf adı ile kodu faturalarda bulunacaktır.

  21.2. Faturaların Ödenmesi

  Hastane faturaları ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra tahakkuka bağlanarak, en geç on beş gün içerisinde ödemeyi yapacak birime (saymanlığa) intikal ettirilecek, saymanlarca gerekli incelemeler yapılarak intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde faturanın ödenmesi sağlanacaktır. Ödenek bulunmaması halinde en seri şekilde ödenek talebinde bulunulacaktır. İta amirleri ödemenin zamanında yapılması hususunda gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.

  Faturalar kuruma gelişinden itibaren en geç kırk beş gün içerisinde ödenmiş olacak, ödeme yapılırken ödemesi yapılan faturanın tarih ve numarası dekonta yazılacaktır.

  Faturaların, sağlık kurumlarına ödenmesini müteakip, tedavi yardımından yararlanan hastaların hastanelerde tedavileri sırasında hekim tarafından lüzum görülen tetkik, röntgen ve diğer tedavileriyle ilgili hizmetlerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti açısından ilgili amirler, gerekli tedbirleri alacaklar ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerdir. Bu esaslar çerçevesinde uygulama yapmayan ilgililer hakkında idari işlem yapılır.

  21.3. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Uygulanacak Fiyat Tarifesi

  21.3.1. Tanıya Dayalı (Paket) Fiyatlar Üzerinden Ödeme

  21.3.2. 

  Resmi sağlık kurumlarında bu Talimata ekli Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesinde (EK-9) yer alan işlemler, bu listedeki fiyatlar üzerinden fatura edilecektir.

  Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ise sadece yanında (*) işareti olan paket işlemler uygulanacak ve faturalandırmada (EK-9) listesinde yer alan bu fiyatlara %10 ilave edilecektir.

  Paket işlemlere ait bedellerin ödenmesinde, (EK-9) listenin ekinde yer alan Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Uygulama İlkelerinde belirtilen esaslar dikkate alınacaktır.

  Resmi sağlık kurumları tarafından yapılan tedavilere bağlı olarak düzenlenecek faturalar, bu esaslar ile fiyatlara uygun olarak düzenlenecektir.

  Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tanıya dayalı (paket) tedavilere ait bedeller, özel sağlık kurum ve kuruluşlarını temsil eden derneklerle imzalanan Özel Tedavi Protokolü gereğince, anılan protokol ve eklerinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenecektir.

  Söz konusu Protokol ile eki paket fiyat uygulama ilkeleri, sözleşme örneği ve paket fiyat listesi Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.bumko.gov.tr

  http://www.bumko.gov.tr/

  ) adresinde yer almaktadır.

  Paket fiyatlara ait faturalar öncelikli olarak ödenecektir.

  21.3.3. Fiyat Tarifesi Üzerinden Ödeme

  21.3.4. 

  Kamu personeli ve emeklileri ile bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait ücretlerin hesaplanmasında;

  a) Bu Talimatta tanımlanan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yapılacak muayene-tetkik-tahlil-ameliyat ve tedavilerde (EK-8) ve (EK-9)da yer alan fiyat tarifesi;

  b) Diş tedavilerinde; bu Talimata ekli "Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi" (EK-7)

  c) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Bölge Hıfzıssıhha Enstitülerinde yapılan tetkik ve tahlil işlemlerinden (EK-8)'de yer alanlar bu tarife üzerinden, diğerlerinde ise bu Başkanlığın Sağlık Bakanlığı Onayı ile kabul edilen fiyat tarifesi,

  esas alınacaktır.

  Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için (EK-8) fiyat tarifesinin "8. Radyoloji Görüntüleme ve Tedavi" ile "9. Laboratuar İşlemleri" bölümlerinde yer alan işlem bedellerine %10 oranında ilave edilerek uygulanacaktır.

  Resmi sağlık kurumlarına sevk kağıdı ile giden, ancak özel muayene olmak isteyen hastaların muayene giderlerinden; resmi fiyat tarifesindeki kadarı kuruma fatura edilecek, bunu aşan kısmı ise hastadan alınacaktır.

  T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, bu Talimat ve eki listelerdeki fiyatları aşmamak üzere, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine sözleşme yapabilir. Anılan Genel Müdürlük, sağlık kurulu raporuyla kullanılması öngörülen ilaçların, rapor süresince ilgililere verilebilmesi hususunda ve bu ilaçların bir başka kurum aracılığı ile verilebilmesi hususunda düzenleme yapabilir, buna ilişkin usul ve esaslar tespit edebilir.

  21.4. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Faturaları

  Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ana Çocuk Sağlığı, Sağlık Ocağı, Sağlık Merkezi ve Halk Sağlığı Laboratuarı gibi birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene, tetkik, tahlil ve tedavi giderleri kurum ve kuruluşlarca ödenir.

  (Değişik fıkra:15/03/2005-25756 S.R.G. Teb./8.mad) Birinci basamak resmi ve özel sağlık kuruluşlarında, özel tıp merkezleri, özel dal merkezleri ile Kızılay tıp merkezlerinde bu Talimata ekli Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi (EK-8) aynen uygulanacaktır. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetler ücretlendirilmeyecektir.

  Faturalar, hastanın kimlik bilgileri, kurumu, tedavinin başlama ve bitiş tarihleri belirtilmek suretiyle, bu Talimatın 21.1 inci maddesinde belirtilen esaslara göre düzenlenecektir.

  Tedavinin bitiminde, sevk kağıdı eksiksiz olarak doldurulduktan sonra fatura ile birlikte hastanın kurumuna gönderilir.

  Birinci basamak sağlık kuruluşlarınca hastanın başka bir resmi sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde, bu kuruluşlarca yapılmış bulunan tetkik ve tahlil sonuçlarının birer örneği sevk edilen sağlık kurumuna gönderilir.

  (Ek fıkra:15/03/2005-25756 S.R.G. Teb./9.mad) Birinci basamak sağlık kuruluşlarınca hastanın ikinci basamak sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde, muayene ücreti Talimatın eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde (EK-8) yer alan 520.090 kodlu "1.Basamaktan sevk halinde poliklinik muayene ücreti" üzerinden fiyatlandırılacak, ayrıca 520.080 kodlu "1.Basamak poliklinik muayene ücreti" tahakkuk ettirilmeyecektir.

  22. Özürlü Çocukların Eğitim, Tedavi ve Rehabilitasyonu

  Doğuştan ya da herhangi bir hastalık veya kaza sonucu fiziksel, görme, işitme, konuşma, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş özürlü çocukların eğitim ve tedavi rehabilitasyon hakkından yararlanabilmeleri için, yukarıda sayılan yetersizlikleri ile ilgili olarak Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre düzenlenmiş özürlü sağlık kurulu raporu geçerli belge sayılacaktır.

  Düzenlenecek raporda tıbbi tanılamanın yanı sıra varsa çocuk gelişimi ve eğitimcisi, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist ve gerek görülen diğer meslek elemanlarından en az biri veya birkaçının eğitimsel tanılama ve özürlünün durumunu değerlendirmeleri ve yazılı olarak bildirecekleri görüşlerinin belgelendirilmek suretiyle özürlü sağlık kurulu raporuna eklenmesi gerekmektedir.

  Özel eğitim merkezleri, fatura edilen fiziksel, görme, işitme, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal engelli olan çocuklara yönelik özel eğitim, grup eğitimi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilebilmesi için ilgili mevzuatında öngörülen gerekli beceriye sahip meslek elemanlarını çalıştırdıklarını belgelemek zorundadırlar.

  Özürlü çocukların rehabilitasyonlarının ve eğitimlerinin, ruhsat aldıkları kurumların ilgili yönetmeliklerinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli personeli istihdam eden resmi (kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından açılan merkezler) ve özel rehabilitasyon ile özel eğitim merkezlerinde sağlanması durumunda; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından hazırlanan aylık/yıllık çalışma programı, bireyselleştirilmiş eğitim planı ve belirlenmiş rehabilitasyon programları doğrultusunda aldıkları; Grup eğitimi için aylık 60 YTL, aylık/yıllık çalışma programı bireyselleştirilmiş eğitim planı ve belirlenmiş rehabilitasyon hizmeti bedelinin ise aylık 245 YTL tutarı kadarı karşılanacaktır. Bu miktarları geçen kısım ise ilgili tarafından karşılanacaktır.

  Özürlü çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon programlarından yararlanmasının gerekli ve zorunlu olup olmadığı ve tedaviye ilk başlama tarihi esas alınarak belirli dönemler halinde hastadaki iyileşme durumunun, özel eğitime ve rehabilitasyona devam edilip edilmeyeceği hususunun yetkili sağlık kurumlarından alınacak ayrıntılı gelişimsel ve eğitimsel tanılama raporları ile tevsiki gerekmektedir. Sağlık kurulu raporlarının en geç iki yılda bir yenilenmesi gerekir. Raporda daha kısa bir süre belirtilmişse, bu süre esas alınır.

  Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporunun yenilenmesi için süresi sona ermeden en az bir ay önce, özürlü ve ailesinin ilgili sağlık kuruluşuna başvurmaları için, hizmet aldıkları rehabilitasyon merkezi tarafından rehberlik yapılacaktır. Özürlüye verilen eğitim ve rehabilitasyonun sürekliliğinin sağlanması için özürlülere verilecek sağlık kurulu raporunun zamanında yenilenmesi hususunda yetkili sağlık kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermeleri ve ailenin de işlemleri tamamlamak üzere gerekli takibi yapması gerekmektedir.

  Özürlü çocukların eğitimlerinin, tıbbi rehabilitasyonlarının ve psiko-sosyal rehabilitasyonlarının yapılacağı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin denetimleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden kuruluş açma ve işletme izni veren kurum denetim elemanlarınca yapılır. Bu merkezlerden usulüne uygun olarak işletilmeyen ve hizmet sunmayanlar hakkında kuruluş açma ve işletme izni aldıkları kurum mevzuatına göre işlem yapılır.

  Saymanlıklar veya diğer ilgililer yapılacak ödemelerde bu gerekleri göz önünde bulunduracaklardır.

  23. Sağlık Karnesi ve Sağlık Dosyası

  23.1. Sağlık Karnesi

  Yönetmeliğin 38 inci maddesine göre, bütün memurlara, herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşlerine, bakmakla yükümlü bulundukları ana, baba ve aile yardımına müstahak çocuklarına birer sağlık karnesi verilmesi gerekmektedir.

  Memur ve aile fertlerinin, yurt içinde muayene ve tedavisi için başvurdukları tabip ve sağlık kurumlarına sağlık karnesini ibraz etmeleri zorunlu bulunmaktadır.

  Kurum tabiplikleri, resmi sağlık kuruluşları, sağlık ocakları ve hastaneler, kendilerine müracaat eden kişilere verilen ilaçları, protez-ortezleri ve sağlık durumlarına ait bilgileri, tarih sırasıyla sağlık karnelerine işlemekle yükümlüdürler.

  Muayene ve tedaviyi gerçekleştiren tabip tarafından yazılan ilaçlar, daha önce verilen ilaçlar da dikkate alınarak yazılacaktır.

  23.2. Sağlık Dosyası

  Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre, her Devlet memuru için kurumların özlük işlerini yürüten ünitelerince biri memura, diğeri bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait olmak üzere iki sağlık dosyası tutulması gerekmektedir.

  24. Tedavi Giderlerine Ait Katma Değer Vergisi

  Bu Talimatta yer alan fiyat tarifeleri ve birim fiyatlar katma değer vergisi hariç olarak tespit edilmiştir. Katma değer vergisi, ilgili mevzuatı çerçevesinde ayrıca ödenecektir.

  25. Yürürlük

  Bu Talimat, 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Talimatta yer alan ilaç indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulamasına ilişkin düzenlemeler 10/02/2005 tarihinde, Tanıya Dayalı (Paket) Fiyatlar Üzerinden Ödeme başlık 21.3.1 inci bölümündeki hükümlerle buna ilişkin diğer hükümler ise 01/03/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

  Tebliğ olunur.

  EKLER

  EK - 1

  YURTDIŞINDA TEDAVİ AMACIYLA SAĞLIK KURULU RAPORU

  VERMEYE YETKİLİ RESMİ SAĞLIK KURUMLARI

  Ankara Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Ankara Atatürk Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahi Eğ. ve Araş. Hastanesi

  Adana Numune Hastanesi

  Antalya Devlet Hastanesi

  Bursa Devlet Hastanesi

  Diyarbakır Devlet Hastanesi

  Erzurum Numune Hastanesi

  Gaziantep Devlet Hastanesi

  İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi

  İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve D. Cer. Eğ. ve Araş. Hastanesi

  İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Konya Devlet Hastanesi

  Samsun Devlet Hastanesi

  Sivas Numune Hastanesi

  Trabzon Numune Hastanesi

  Üniversite Tıp Fakültesi Hastanelerinin Tümü

  22. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ek:15/03/2005-25756 S.R.G. Teb./10.mad)

  23. Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ek:15/03/2005-25756 S.R.G. Teb./10.mad)

  24. İstanbul Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ek:15/03/2005-25756 S.R.G. Teb./10.mad)

  25. İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ek:15/03/2005-25756 S.R.G. Teb./10.mad)

  RAPORLARI TEYİT EDECEK HASTANE:

  Ankara Numune Hastanesi yukarıda belirtilen hastanelerce verilecek sağlık kurulu raporlarını teyit etmekle yetkilidir. (İlgili dallarda eğitim hastaneleri ile İşbirliği yapmak kaydıyla).

  EK- 1/A

  YURT DIŞI TEDAVİSİ İÇİN

  HASTA İZLEME ÇİZELGESİ

  11 MEMURUN: KURUMUMEMURUN: KURUMU  

  22 ADI SOYADIADI SOYADI  

  33 GÖREVİ/UNVANIGÖREVİ/UNVANI  

  44 HASTANIN ADI SOYADIHASTANIN ADI SOYADI  

  55 MEMURA YAKINLIĞIMEMURA YAKINLIĞI  

  66 HASTALIĞIN TÜRÜHASTALIĞIN TÜRÜ  

  77 YURTDI YURT DIŞINA GİDİŞ TARİHİYURTDI YURT DIŞINA GİDİŞ TARİHİ  

  88 DÖNÜŞ TARİHİDÖNÜŞ TARİHİ  

  99 KREDİ TUTARIKREDİ TUTARI  

  1010 AVANS TUTARIAVANS TUTARI  

  1111 TOP. ÖDEME TUTARI:TOP. ÖDEME TUTARI:  

  1212 a) Tedavi Gideria) Tedavi Gideri  

  1313 b) Harcırahb) Harcırah  

  1414 REFAKATÇIYA YAPILAN ÖDEME REFAKATÇIYA YAPILAN ÖDEME  

  EK: Sağlık kurulu rapor örneği

  EK-1/B "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

  EK-1/C "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

  EK-1/D "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

  EK-2 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

  EK-2/A "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

  EK-2/B (Değişik ek: 15/12/2005-26024 S.R.G. Teb/1.mad)

  SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALİNDE BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR

  1. Active protein-C

  2. Amfoterisin-B formları, Kaspofungin ve Vorikanozol (parenteral formları)

  3. Antihuman lenfosit globulinler

  4. Aztreonam, Vankomisin, İmipenem, Meropenem, Linezolid.

  5. Sefodizim, Sefoperazon, Sefaperazon-Sulbaktam, Sefotaksim, Seftazidim, Seftizoksim, Seftriakson, Siprofloksasin Parenteral, Levfloksasin Parenteral, Ofloksasin Parenteral, Moksifloksasin Parenteral, Teikoplanin,Gansiklovir (Kanser Hastalarında, Tüberküloz Hastalarında, Bronşektazide, Pnömonide, Diyaliz tedavisi gören ve Kronik Böbrek Hastalarında, Nefrotik Sendromda, Osteomiyelitte, Tromboflebitte, Kistik Fibroziste, Antibiyotik kullanımı gerektiren immun bozukluğu olan hastalarda, Kronik Karaciğer Hastalıklarında, Diyabetli Hastalarda, Bir aydan küçük yenidoğan bebeklerdeki enfeksiyonlarda, Orbital selülitte, yatarak tedavide başlanan antibiyotiğin hastaneden çıkışta devamı gerektiğinde bu ilaçların antibiyotik tablosunda belirtilen şartlarda ayaktan verilebilecektir.)

  6. İrrigasyon solüsyonları

  7. Amiodarone Ampul

  8. Dopamin

  9. Dobutamin

  10. Droperidol ve Midazolam ( klinik şartlarda yapılacak tetkik ve müdaheleler için gerekli görüldüğü takdirde ayaktan tedavide de verilebilir)

  11. Fenitoinler (ampul formları)

  12. Human Albumin

  13. İnterlökinler

  14. İntravenöz inhalasyon anestezikleri (kanser hastalarında rapora dayanılarak ayaktan verilir)

  15. Karbakol

  16. Levosimendan

  17. Muromonap-CD3

  18. Nitrogliserin paranteral

  19. Nitroprussit

  20. Nöromuskuler kavşak bloke edici ilaçlar

  21. Paranteral antifungal

  22. Paranteral beta-blokerler

  23. Paranteral peptik ülser ilaçlarından H proton pompa inhibitörleri (omeprazol vb)

  24. Servikal prosta glandinler

  25. Surfaktanlar

  26. Streptokal

  27. Streptokinaz,ürokinaz,trofiban, Plazminojen aktivatörleri

  28. Tedavide Kullanılan Anestezik Antidotlar (Flumazenil,Opioid Antagonistler)

  29. Traneksamik asit parenteral formları (hemofili hastasında ayaktan tedavide de ödenir)

  30. Gözde kullanılan viskoelastikler

  31. Terlipresin

  32. Dekstemedetomidin

  33. Aprotinin

  NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.

  EK-2/C (Değişik ek: 15/12/2005-26024 S.R.G. Teb/1.mad)

  AYAKTA TEDAVİDE SAĞLIK KURULU RAPORU İLE VERİLEBİLECEK İLAÇLAR

  1. Azothioprine

  2. Betanekol

  3. Bifosfonatlar

  4. Bosentan: sadece primer pulmoner hipertansiyonda evre 3, 4 te ve sklerodermaya bağlı pulmoner hipertansiyonda

  5. Büyüme hormonları

  6. Calcitriol, calcitonin, alfa calcitol

  7. Clostridium botulinum toxini

  8. Corynebacterium parvum

  9. Danazol

  10. Desmopressin(Primer enurezis nokturna endikasyonunda uzman tabipçe de reçetelenebilir.)

  11. Donepezil HCI (Uzman tabipçe de reçete edilir)

  12. Edrofonyum

  13. Eritropoietin, darbepoietin

  14. Everolimus

  15. Ezetimib: Kardiyoloji veya iç hastalıkları uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile Statinlerle sonuç alınamayan veya karaciğer toksisitesinin başladığı vakalarda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve kullanılan statin dozunun azaltılması koşuluyla kullanılabilir.

  16. Faktör VII,VIII, IX, X

  17. Fentanyl Transdermal TTS

  18. Fibrinojen

  19. Gabapentin (Uzman tabipçe de reçetelenebilir)

  20. Galantamine (Uzman tabipçe de reçete edilir)

  21. Gonadotropinler (FSH, LH, HCG)

  22. Granisetron parenteral

  23. Her türlü immün serum, hiperimmün gammaglobinler (hepatit B, kuduz ve tetanoz immün serumları hariç)

  24. Her türlü enteral ve parenteral beslenme solüsyonları (Lipid, protein, aminoasit solusyonları gibi ; Md. 12.7.8)

  25. Immunglobulinler

  26. İnterferonlar

  27. Koloni stimule eden faktörler (Granülosit, makrofaj,filgastrim gibi)

  28. Kontraseptifler (prospektüsündeki mevcut dismenore, endometriozis, over kistleri, polikistik over ve hirsutismus endikasyonları dışında ödenmez)

  29. Memantine (Uzman tabipçe de reçete edilir)

  30. Metil Fenidat Hcl içeren ilaçlardan uzun etkili formlar: hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, 18 yaş altında, tedavi şemasını içeren, çocuk/erişkin psikiyatrisi uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, çocuk/ erişkin psikiyatristi, çocuk nörolojisi, nöroloji ve çocuk hastalıkları uzmanlarınca yazılabilir

  31. Ondansetron parenteral

  32. Parenteral kanser kemoterapötikleri

  33. Parenteral Asiklovir

  34. Parenteral Zidowudin

  35. Periton ve hemodializ solusyonları

  36. Raloxifen

  37. Rivastigmin (Uzman tabipçe de reçete edilir)

  38. Siklosporin

  39. Siproteron acetate (düşük doz kombine preparatlar hariç)

  40. Somatostatin ve analogları

  41. Paranteral Triptanlar

  42. Sülfosalazin ve mesalazin

  43. Tropisetron parenteral

  44. Vazopresin

  45. Verteporfirin

  46. Grip aşıları (Md. 12.7.3'e göre)

  47. Pnömokok aşıları (Md. 12.7.3'e göre )

  48. Riluzol (Nöroloji uzmanının bulunduğu heyet raporu ile tüm hekimlerce)

  49. Altın Preparatları (Md. 12.7.1'de belirtilen uzmanların katıldığı SK ile)

  50. Etanersept (Md. 12.7.1'de belirtilen uzmanların katıldığı SK ile)

  51. İnfliksimab (Md. 12.7.1'de belirtilen uzmanların katıldığı SK ile)

  52. Adalimumab (Md. 12.7.1'de belirtilen uzmanların katıldığı SK ile)

  53. Leflunomid (Md. 12.7.1'de belirtilen uzmanların katıldığı SK ile)

  54. Allerji aşıları (Md. 12.7.3'de belirtilen uzmanların katıldığı SK ile)

  55. Botilismus Antitoksini Tip A (Md. 12.7.5'de belirtilen uzmanların katıldığı SK ile)

  56. Sevelamer (Md.12.7.9'de belirtilen uzmanların katıldığı SK ile)

  57. Copolymer (Md.12.7.13)

  58. Klopidogrel (Md. 12.7.15)

  59. Metabolik hastalıklarda kullanılan mamalar (Md.12.7.16)

  60. Polivizimab (Md.12.7.20)

  61. Antitrombin III (Md.12.7.27)

  62. Strontium Renelate

  63. Özel amaçlı tıbbi mamalar

  64. Vorikanazol oral

  65. Thalidomid

  NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.

  Bedeli ödenecek ilaçlar listesi "Html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

  EK- 3

  PROTOKOL

   Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak, kurumlarla eczaneler arasında yapılacak sözleşme için aşağıda belirtilen hususlarda görüş birliğine varılmış ve bu protokol düzenlenmiştir.

  I- KAPSAM

   Bu protokol hükümleri;

   1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi kapsamına giren memurlar ile aynı Kanunun ek geçici 9 ve 16 ncı maddeleri kapsamına giren personel ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

   2- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

   3- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesi uyarınca emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleriyle, dul ve yetim aylığı alanlar,

   4- 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kurumlarda çalışan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

    5- 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki hak sahipleri,

   hakkında uygulanır.

  II- DAYANAK

   Bu protokol, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (h) Bendinde Belirtilen Alımlara İlişkin Yönetmelik ile Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.

  III- UYGULANACAK ESASLAR

  1- Uygulanacak indirim oranları:

     Bu protokol kapsamına girenlerin, tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde eczanelerden temin edecekleri reçete muhteviyatı ilaçlar için eczaneler, ilgili kurum ve kuruluşlara aşağıda belirtilen şartlarda indirim yapacaklardır.

  a) Tüm Jenerik ilaçlarda perakende satış fiyatı (KDV dahil) üzerinden % 11 oranında imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır, indirimli bedel üzerinden % 3,5 oranında eczacı indirimi yapılır.

  b) Orijinal ilaçlar iki grupta ele alınacak, indirim iki grup için farklı uygulanacaktır.

  ba) Birinci Grup: İlgili ilaç molekülünün Türkiye'de ilk ruhsatlandığı tarihten itibaren 6 tam yılı doldurmamış ilaçlarda perakende satış fiyatı (KDV dahil) üzerinden % 4 oranında imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır, indirimli bedel üzerinden % 3,5 oranında eczacı indirimi yapılır.

   bb) İkinci Grup: Birinci grubun dışındaki orijinal ilaçlarda perakende satış fiyatı (KDV dahil) üzerinden % 11 oranında imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır, indirimli bedel üzerinden % 3,5 oranında eczacı indirimi yapılır.

   c) Bakanlar Kurulunun 06.02.2004 tarih ve 2004/6781 sayılı Kararının eki "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar" gereğince, 15 Haziran 2004 tarihi itibariyle fiyatları, Sağlık Bakanlığınca belirlenen azami fiyatların (referans fiyat) altında kalan orijinal ilaçlarda, imalatçı veya ithalatçı indirimi oranı, referans fiyatın altında kaldığı oran kadar daha az uygulanacaktır.

  d) KDV dahil perakende satış fiyatı 3,24 YTL ve daha az olan ilaçlar için perakende satış fiyatı (KDV dahil) üzerinden % 4 oranında imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır, indirimli bedel üzerinden % 3,5 oranında eczacı indirimi yapılır.

   Yukarıda belirtilen indirim oranlarının uygulanmasında; ilacın perakende satış fiyatına (KDV dahil), bu ilacın perakende satış fiyatının 3,24 YTL nin altında olup olmadığı da dikkate alınarak, önce bu Talimata ekli "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi"nde (EK- 2/D) belirtilen imalatçı veya ithalatçı indirim oranı, sonra varsa referansa göre azaltılacak indirim oranı uygulanır ve bulunan bu bedele %3,5 oranındaki eczacı indirimi yapılır.

   Uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bedeli ödenecek ilaçların barkod numaraları, ticari isimleri ve her birine uygulanacak indirim oranları Talimata ekli "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi"nde (EK- 2/D) belirtilmiştir.

   2- Eşdeğer İlaç Uygulaması:

   17/09/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine eklenen (r) bendi çerçevesinde, eşdeğer ilaç uygulaması gerçekleştirilecek olup, bu uygulama kapsamında tüm kurumlar eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde en ucuzunun %30 fazlasına kadarını dikkate alacaklardır. Fiyatları en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dahil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir. Bu uygulamaya ilişkin tereddütler "Geri Ödeme Komisyonu"nca giderilir.

   Eczacılar tarafından fatura düzenlenirken, eşdeğer ilaçlara ilişkin % 30 üst sınırı, yukarıda belirtilen esaslara göre bulunan indirimli bedeller üzerinden hesaplanacaktır. (Ör: Bir eşdeğer ilaç grubu içindeki en ucuz ilacın indirimli bedeli 100 YTL ise, aynı gruptaki reçete edilen herhangi bir ilaç için ödenebilecek azami bedel 130 YTL dir. Ancak reçeteye yazılan ilacın bedeli 125 YTL ise 130 YTL değil 125 YTL ödenecektir.)

    Eşdeğer ilaç grupları ve bu gruba dahil olan ilaçlar barkod numaraları ve ticari isimleri ile birlikte Talimat ekinde yayımlanacaktır. Bu liste, Sağlık Bakanlığının da görüşü alınarak gerektiğinde değiştirilebilir. 

   3- Sağlık kurum ve kuruluş doktorları tarafından verilecek reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece aynen ve tamamen verilecektir.

   İlaçların verilmesinde;

   a) Düzenlenen reçetelere, eksiksiz olarak doldurulmuş hasta sevk kağıdının eklenmesi şarttır.

   b) Reçete muhteviyatı ilaç tutarlarının eczaneye ödenebilmesi için;

   ba) Oto-kopi reçeteli sağlık karnesinin eczaneye ibraz edilmesi,

   bb) İlaçların sağlık karnelerindeki kendinden kopyalı özel reçetelere yazılması ve bu reçetelerin eksiksiz olarak doldurulmuş olması, 

   bc) Emeklilerin öğrenci olan çocuklarının sağlık karnelerinde belirtilen geçerlilik süresi bitimindeki taleplerin karşılanmaması,

   bd) Reçetelere ilacı alan kişinin ad ve soyadı yazılarak imzasının alınması, sağlık karnesinin o reçete ile ilgili sayfasına eczane kaşesi basılarak imzalanması, bu işlemler tamamlandıktan sonra sağlık karnesinin ilgili kişiye geri verilmesi,

   gerekmektedir.

   4- Reçetenin eczaneye ibraz edilmesi üzerine, her kalem ilacın (veya yerine verilen ilacın); ticari ismi, (KDV dahil) perakende satış fiyatı, Talimat ile tespit edilen indirim oranı, katılım payı, eşdeğer ilaç uygulaması kapsamında belirlenen fiyata bağlı olarak kurumca ödenecek tutarı ve reçetenin toplam tutarı bir listeye yazılarak reçeteye eklenir. Bilgisayar ortamında reçete kabul eden kurumlar için provizyon çıktısı eklenir. Hasta katılım payları, ilacın indirim oranı ve eşdeğer ilaç uygulaması yapıldıktan sonraki tutarı üzerinden hesaplanarak düşülür. Mevzuat hükümlerine uygun olarak belgelendirilmek koşuluyla, uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklara ait ilaçlar ile yatarak tedavi gören hastalar için Talimatın 11.2 maddesine uygun olarak düzenlenen reçetelerden katılım payı alınmayacaktır.

   5- Reçete bedelleri, kurumdan tahsili için bir listeye yukarıda belirtilen indirim oranları dikkate alınarak ayrı ayrı yazılmak suretiyle toplanır. Yukarıdaki 4 üncü maddede belirtildiği şekilde hesaplanan hasta katılım payı indirildikten sonraki kalan tutar, eczanenin kurumdan alacağıdır.

   Bu maddeye göre düzenlenen listeler, eczane tarafından onaylandıktan sonra faturaya eklenecektir. İstenildiği takdirde listeler fatura üzerinde gösterilebilir.

   6- Reçetelerde yer alan ilaçların dış ambalajlarının üzerindeki ilacın adını (ticari ismini) içeren fiyat kupürü kesilerek reçeteye yapıştırılacaktır. Fiyat kupürü bulunmayan ilaçların bedeli ödenmez. Dış ambalajı madeni veya bakalit olan ilaçlar için prospektüsteki fiyat kupürü reçeteye yapıştırılacaktır.

   Kutusuz ve prospektüsü olmayan serumların ve majistral ilaçların fiyatları el ile yazılacak, kupürü olmadığı belirtilerek imzalanacak ve majistral ilaçlar için Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanan majistral tarife programından çıktı alınarak reçeteye eklenecektir. Gerek duyulması halinde kurumca bu tip ilaçların fiyatları hakkında Sağlık Bakanlığından bilgi istenecektir.

   7- Bilgisayar sistemine (barkod okuyucu) geçmiş kurumların eczanelerden yazılı istekte bulunmaları halinde eczaneler tarafından ilaç ambalajları üzerindeki barkod (çizgikod) diyagramları da kesilerek fiyat kupürleriyle beraber reçeteye düşmeyecek şekilde yapıştırılacaktır.

   8- Reçetelere yazılan her bir ilaç miktarı hem rakam hem yazı ile belirtilecektir. Reçetelerin doktor tarafından doldurulması gereken kısımları eksiksiz olarak doldurularak imzalanacaktır.

   9- Reçetede ilacın ticari adı belirtilmeyip, sadece kimyasal adı yazıldığı takdirde, eczacı verdiği ilacın ticari adını reçeteye işleyecektir.

   10- Reçete muhteviyatı ilaçlar bölünemez, hepsinin bir eczane tarafından verilmesi ve fatura edilmesi şarttır.

   11- Reçetelerde yazılı ilaçların ambalaj şekilleri (ünite veya mg.) doktor tarafından belirtilmemiş ise, eczacı hastanın yaşını, durumunu göz önüne alarak tedaviyi sağlayabilecek mümkün olan en küçük ambalaj, uygun doz ve ünitede olanı verecektir. Büyük veya hastane ambalajlı olanların verilmesi halinde bedelleri ödenmeyecektir.

   12- Ayakta ve yatarak tedavilerde Talimatta öngörülen süreye uygun olmayan ve Talimatta belirtilen diğer esaslara uymayan reçetelere ait bedeller ödenmez.

   13- 2 ile 12 inci fıkralar arasında belirtilen hususların eksikliğinde, bu eksiklikler giderilmek üzere reçete eczaneye iade edilir. Eksikliklerin tamamlanmaması halinde reçete bedeli ödenmez.

   14- Reçete üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmaksızın sehven doktorun yazdığı miktardan fazla ilaç fiyat kupürü ve barkod diyagramı yapıştırıldığı anlaşılan reçetelerde yer alan fazla ilaç kupürleri ve barkod diyagramları iptal edilir ve kalan reçete bedeli eczaneye ödenir.

   15- Reçetenin tanzim tarihinden itibaren dört iş günü içinde müracaat eden hak sahiplerine ilaçları verilecek, bu süreden sonra vaki müracaatlarda, reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir.

   16- Fiyatı değişen ilaçların uygulanmasında reçete tarihi esas alınır. Faturalanan ilaç bedelinin reçete tarihinde o ilaç için öngörülen ödeme bedelinden fazla olması halinde reçete tarihine göre Talimat ekindeki listede belirtilen bedeller esas alınarak eczaneye ödeme yapılır ve eczacı yazılı olarak uyarılır. Bu fiilin tekrarı halinde ise sözleşmenin feshini gerektiren hususlar başlıklı III/c bölümüne göre işlem yapılır.

   17- Doktor tarafından reçeteye yazılmış olan ilacın yerine, farmasotik eşdeğerinin verilebilmesi için, verilecek ilaç bedelinin reçetede yazılı ilaç bedelinden fazla olmaması ve eczacı tarafından reçete üzerine "........................ilacı yerine ....................... ilacını veriyorum, farmasotik eşdeğeri olduğunu onaylıyorum." ibaresinin yazılarak, kaşelenip imzalanması şarttır.

   Bu şekilde ibare konulmayan, kaşe ve imzası bulunmayan reçeteler eksiklikleri giderilmek üzere eczacıya iade edilir. Eksiklikleri tamamlanan reçete bedelleri kurumca ilgili eczaneye ödenir.

   18- Reçetelerin arkasına, kaç kalem ilaç alındığı (.... kalem .... kutu ilacı aldım) yazılarak, ilacı alan kişinin adı ve soyadı yazılıp, imzası alınacaktır.

   19- Doktor tarafından yazılmış olsa dahi Talimatın ekinde yayımlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer almayan ilaçlar eczacı tarafından verilemez, verilse dahi bedelleri ödenmez.

   Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tabipler tarafından reçeteye yazılan ampul adedi kadar "ml.sine uygun plastik (disposable) enjektör" bedeli aynen ödenir. Tabipçe reçeteye enjektör ve adedi yazılmamış olsa dahi reçetedeki ampul sayısı kadar ml.sine uygun plastik enjektör verilir, alındığına dair reçeteye bir kayıt düşülmek suretiyle ilgiliye imzalattırılır.

   20- Yeni fiyat verilen veya mevcut fiyatların ayarlanması sonucu fiyatı değişen müstahzarların bedelleri ilgili mevzuatı çerçevesinde duyurulur ve ödemeler bu listeler esas alınarak yapılır.

  IV- SÖZLEŞMENİN FESHİNİ GEREKTİREN HUSUSLAR

  1- Aşağıda belirtilen fiiller nedeniyle eczanelerin sözleşmeleri ilgili kurum tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve bu eczanelerle fesih tarihinden itibaren aşağıda belirtilen süreler içerisinde yeniden sözleşme yapılamaz. Sözleşmeleri feshedilen eczaneler eczacının kimliği, eczanenin ismi ve adresi belirtilmek suretiyle feshi yapan kurum tarafından Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine bildirilir. Türk Eczacıları Birliği de bu eczaneleri tüm eczacı odalarına bildirir. Sözleşmesi feshedilen eczacının başka bir yerleşim yerinde eczane açması halinde sözleşme yapılamaz ve bu amaçla eczacı odası tarafından onay verilmez.

   Ayrıca ilgili kurumlar tarafından bu durum ilgili Valiliğe (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü), Maliye Bakanlığı ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirilir. Valilikçe de il düzeyinde (ilçeler dahil) tüm kamu kurum ve kuruluşları durumdan haberdar edilerek, söz konusu eczanelerle sözleşme yapmamaları, yapmışlar ise sözleşmelerini feshetmeleri ve bu eczanelerden ilaç alımları hususunda daha dikkatli davranmaları için uyarılırlar.

        Fesih Süreleri

  Fiilin Niteliği (Fesih Tarihinden İtibaren)

  a)a) Sözleşmeleri feshedilen veya anlaşması olmayan eczanelere ait reçetelerin kurumlara fatura edilmesi .....................................................................................................................Sözleşmeleri feshedilen veya anlaşması olmayan eczanelere ait reçetelerin kurumlara fatura edilmesi ..................................................................................................................... 1 yıl

  b)b) Yazılı uyarıya rağmen aynı sözleşme döneminde reçeteye yazılan ilaç yerine farmasotik eşdeğer olmayan ilaç verilmesinin tekrarı (bu hallerde kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. Merkez Heyetine durumu bildirir, T.E.B.'de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir) ......................................Yazılı uyarıya rağmen aynı sözleşme döneminde reçeteye yazılan ilaç yerine farmasotik eşdeğer olmayan ilaç verilmesinin tekrarı (bu hallerde kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. Merkez Heyetine durumu bildirir, T.E.B.'de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir) ...................................... 1 yıl

  c)c) Yazılı uyarıya rağmen aynı sözleşme döneminde reçete tarihi ile uyumlu olarak Talimat hükümlerine göre ödenmesi gereken bedellere nazaran fazla fiyat yazılması (bu hallerde kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. Merkez Heyetine durumu bildirir, T.E.B.'de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir)Yazılı uyarıya rağmen aynı sözleşme döneminde reçete tarihi ile uyumlu olarak Talimat hükümlerine göre ödenmesi gereken bedellere nazaran fazla fiyat yazılması (bu hallerde kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. Merkez Heyetine durumu bildirir, T.E.B.'de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir) 1 yıl

  d)d) Bozuk, zamanı geçmiş, mağşuş veya gayri saf ilaç verilmesi (zamanı geçmiş ilaç verilmesi halinde aynı sözleşme döneminde 3 defa tekrar şartı aranır. Bu durumda kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B.'e durumu bildirir, T.E.B.'de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir.) .............................Bozuk, zamanı geçmiş, mağşuş veya gayri saf ilaç verilmesi (zamanı geçmiş ilaç verilmesi halinde aynı sözleşme döneminde 3 defa tekrar şartı aranır. Bu durumda kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B.'e durumu bildirir, T.E.B.'de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir.) ............................. 2 yıl

  e)e) Sağlık karnelerinde kayıtlı olmayan reçeteler ile ilgili hasta sevk kağıdına ait olmayan reçete bedellerinin kurumlara fatura edilmesi ............................................................Sağlık karnelerinde kayıtlı olmayan reçeteler ile ilgili hasta sevk kağıdına ait olmayan reçete bedellerinin kurumlara fatura edilmesi ............................................................ 4 yıl

  f)f) Doktor numunesi olan ilaçların verilerek fiyat kupürlerinin reçete üzerinde kullanılması .Doktor numunesi olan ilaçların verilerek fiyat kupürlerinin reçete üzerinde kullanılması . 4 yıl

  g)g) Reçetelere orijinal ambalajdan kesilmiş ilaç fiyat kupürleri yerine ilaç kutusunun her hangi bir yerinden ilaç ismi taşıyan kısımların kesilerek veya herhangi bir kartona sürşarj etiketi yapıştırılarak reçeteye eklenmesi, sürşarj yoluyla mükerrer satış yapmak için ilaç fiyat kupürünün pencere şeklinde kesilerek veya fiyat kupürünün soyularak reçeteye eklenmesi ..........................................................................Reçetelere orijinal ambalajdan kesilmiş ilaç fiyat kupürleri yerine ilaç kutusunun her hangi bir yerinden ilaç ismi taşıyan kısımların kesilerek veya herhangi bir kartona sürşarj etiketi yapıştırılarak reçeteye eklenmesi, sürşarj yoluyla mükerrer satış yapmak için ilaç fiyat kupürünün pencere şeklinde kesilerek veya fiyat kupürünün soyularak reçeteye eklenmesi .......................................................................... 4 yıl

  h)h) Bilgisayar ortamında on-line reçete kabul eden kurum reçetelerinde; reçetede kayıtlı ilaç/ilaçlar yerine pahalı ilaç barkodunun okutulup, buna göre fatura düzenlenmesinin bir yıl içinde yazılı uyarıya rağmen tekrarı ...............................................................................Bilgisayar ortamında on-line reçete kabul eden kurum reçetelerinde; reçetede kayıtlı ilaç/ilaçlar yerine pahalı ilaç barkodunun okutulup, buna göre fatura düzenlenmesinin bir yıl içinde yazılı uyarıya rağmen tekrarı ............................................................................... 4 yıl

  i)i) Reçeteler üzerinde tahrifat yapılması..................................................................................Reçeteler üzerinde tahrifat yapılması.................................................................................. 7 yıl

  j)j) Daha önce gerek resmi gerekse özel kurum ve kuruluşlarda yapılan tedavilerde kullanılan ilaçların toplanan fiyat kupürlerinin reçetelere eklenmek, yapıştırılmak v.b. şekillerde fatura edilmesi ....................................................................................................Daha önce gerek resmi gerekse özel kurum ve kuruluşlarda yapılan tedavilerde kullanılan ilaçların toplanan fiyat kupürlerinin reçetelere eklenmek, yapıştırılmak v.b. şekillerde fatura edilmesi .................................................................................................... 7 yıl

  k)k) Sahte olarak bastırılmış ilaç fiyat kupürlerinin tanzimi ve kullanılması, sahte reçete tanzimi ve kullanılması ...................................................................................................Sahte olarak bastırılmış ilaç fiyat kupürlerinin tanzimi ve kullanılması, sahte reçete tanzimi ve kullanılması ................................................................................................... 7 yıl

     2- Yukarıda belirtilen fiiller nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczanelerin aynı il (ilçeler dahil) dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmeleri feshedilir.

   Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi feshedilen eczane ile feshin nedeni olan fiiller için öngörülen süreler içerisinde sözleşme yapılmaz. Protokolde iki ayrı fiil için öngörülen süre farklı ise daha uzun olan süre esas alınır.

  3- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü denetim elemanlarınca yapılan incelemeler sonucu, protokol hükümlerine kasıtlı olarak uymayıp kurumu zarara uğrattıkları anlaşılan ve bu nedenle Sandık tarafından sözleşmesi yedi yıl süreyle feshedilen eczanelerin, diğer kamu kurumları ile olan sözleşmeleri de 7 yıl süreyle feshedilir.

   4- Katılım paylarının maaşlardan kesilmek suretiyle tahsil edilmesi nedeniyle, eczacı tarafından hastaya ilaç katılım payının iade edildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme iki yıl süreyle feshedilir. Fesih yapılabilmesi için; tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak ilgili kuruma delilleri ile birlikte yazılı olarak başvurulması gerekir. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının ve ilgili kişilerin uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.

   5- Eczacı sözleşme yapmak istediği kuruma ve bu kuruma bağlı vakıf, dernek gibi kuruluşlara bağış yapamaz, hediye vb. şekilde katkıda bulunamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleşme bir yıl süreyle feshedilir. Fesih yapılabilmesi için; tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak ilgili kuruma yazılı olarak başvurulması gerekir. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.

   6- Eczane tarafından kurumlardan çeşitli yöntemlerle reçete toplattırılması ve yönlendirme yapılmasının tespit edilmesi halinde, sözleşme bir yıl süreyle feshedilir. Fesih yapılabilmesi için; tespit işleminin, bölge eczacı odasının görevlendirdiği denetçi eczacı tarafından yapılarak, delilleri ile birlikte kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.

   7- Bu protokoldeki fesih hükümleri çerçevesinde sözleşmeleri feshedilen eczaneler hakkında da (eczane sahibi ve mesul müdürünün başka adlar altında eczaneler açması ve aynı eczanenin bir başka eczacı tarafından muvazaalı bir şekilde devralınması durumları da dahil olmak üzere) feshi yapan kurum veya kuruluşça yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.

   8- Eczane, bir ay önceden sözleşme yaptığı kurumlara haber vermek şartıyla sözleşmeyi feshedebilir.

  V- ÖDEME ZAMANI:

   İlgili kurumlar, reçeteler üzerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, bedellerini reçetelerin kuruma veriliş tarihinden itibaren en geç 18 iş günü içinde ödemek üzere gerekli işlemleri tamamlamak zorundadırlar. Kan ürünü ve hemofili reçeteleri öncelikli ödenir.

  VI- İHTİLAF

   1- Bu protokol esaslarına göre yapılacak sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümlenmesinde kurumun bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.

   2- Gerek görüldüğü hallerde kurum bu protokolün uygulanmasıyla ilgili hususları, eczane nezdinde yapılacak olan da dahil olmak üzere, her zaman incelettirebilir. İnceleme neticesinde protokol hükümlerine kasıtlı olarak uymadığı anlaşılan eczane ile yapılan sözleşme 1 yıl süreyle feshedilir. Protokolün sözleşmenin feshini gerektiren hususlar kısmında belirtilen fiillerin tespiti halinde ise III. kısımda belirtilen fesih süreleri uygulanır.

   3- Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti gerekli gördüğü hallerde, eczane nezdinde protokolün uygulanmasına ilişkin inceleme yapmaya ve inceleme sonucuna göre sözleşmenin feshi yolunda işlem yapılmasını kurumlardan talep etmeye yetkilidir.

  VII- SÖZLEŞME:

   1- Kurumlarla eczaneler arasında bu protokol esaslarına göre sözleşme yapılır. Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar eczaneye ait olacaktır.

   2- Eczaneler, sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak TEB tarafından bastırılmış,imzalanan bu Protokole uygun "Tip Sözleşmeleri" kullanırlar. (EK-3/A). 

  3- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (Sandık) internet sitesinde yayımlanan elektronik sözleşmenin kullanılmasıyla, eczacılar ve Sandık arasında uygulama sözleşmesi konuyla ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik olarak da yapılabilir.

   Bu sözleşme ile uygulama içinde olan eczaneler, genel ve katma bütçeli dairelerle de elektronik sözleşme yapabilir.

   Yapılan elektronik sözleşme neticesinde ilgili eczacı odasına sözleşme yapılan eczanelerin listesi verilir.

    Elektronik sözleşme yapılabilmesi için sözleşmenin seri numarasının elektronik ortamda kaydedilmesi zorunludur.

   Yapılan elektronik sözleşme neticesinde ilgili eczacı odasına sözleşme yapılan eczanelerin listesi ve sözleşme seri numaraları verilir.

   4- Bakanlık tarafından, Sandıkça yapılan uygulama paralelinde genel ve katma bütçeli daire ve idarelerde çalışan personel için, bilgisayar ortamında reçete kontrolünün yapılması çalışmaları başlatılmıştır. Bu uygulamanın başlatıldığı kurumlarda; eczanelerin ilaç verebilmesi için öncelikle Sandık ile anlaşma yapmış olması gerekmektedir. Reçete muhteviyatı ilaçlar, Bakanlık ve Sandık tarafından konuyla ilgili tespit edilen esas ve usullere göre verilecektir. Bu anlaşmanın eczacı ve kurum arasında imzalanarak yürürlüğe girmesinden sonra Sandık tarafından sözleşmesi feshedilen eczane, sistem dışı kalacağından, bilgisayar ortamında reçete kontrolünün başladığı kurumların personeline ait reçeteleri de veremeyecektir.

   5- Kurum ve kuruluşlar yukarıda belirtilen indirim oranlarını kabul eden ve başvuru formunu getiren her eczane ile (feshi gerektirecek hususlar nedeniyle sözleşmeleri feshedilenler ile muvazaalı olarak açılan eczaneler hariç) sözleşme yapacaklardır.

   6- Kurum veya kuruluş, yukarıda belirtilen fiillerden dolayı mahkemelerde yargılanmaları devam eden eczanelerle, bu protokolde belirtilen süreden az olmamak şartıyla fesih sürelerine bağlı kalınmaksızın yargılama süresince sözleşme yapamaz.

  VIII- YÜRÜRLÜK:

   Bu protokol; Talimat eki olarak Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren yeni bir protokol düzenleninceye kadar geçerlidir. İki örnek olarak düzenlenen bu protokol, taraflar arasında kabul edilerek imzalanmış ve taraflara birer örneği verilmiştir. Ankara, 19.01.2005.

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİMALİYE BAKANLIĞI

  MERKEZ HEYETİ

  EK-3/A

  TİP SÖZLEŞME

  ..................................................................................................................................................ile

  .......................................................................................................................................adresinde

  .......................................................... Eczanesi sahibi ................................................................ ....................................................... ve mesul müdürü ................................................................. arasında Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin ortaklaşa imzaladıkları protokol esaslarına uygun olarak işbu sözleşme yapılmıştır.

   Bu sözleşmede (Kurum) kelimesi ....................................................... ........................ 'nı,

  (Eczane) kelimesi ise sözleşme örneğini imzalayan eczanenin sahip ve mesul müdürünü ifade eder.

   Bu sözleşme; Kurumda görevli memurların ve tedavi yardımı beyannamesinde bildirilen aile fertlerinin, tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumların anlaşma yaptığı özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki muayene ve tedavileri sonucunda verilecek reçetelerdeki muhteviyatın, ............. .................................................................................. Eczanesinden ...../...../........ tarihinden itibaren Protokol ve Talimatta belirlenen indirim uygulanmak suretiyle alınmasını kapsar.

   Bu sözleşmede ...../...../........ tarih ve ............. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve MALİYE BAKANLIĞI ile TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ arasında imzalanan protokol hükümleri geçerlidir.

  ECZANE KURUM

  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

  BÖLGE ECZACI ODASI

  EK- 4EK- 4

    İŞLETME RUHSATI VERİLEN KAPLICALAR

      İLİ

  ADI

  RUHSAT TARİHİRUHSAT TARİHİ

  11 AFYONAFYON İkbal Termal Oteliİkbal Termal Oteli 25.11.200225.11.2002

  22 AFYONAFYON OruçoğluOruçoğlu 25.11.200225.11.2002

  33 AFYONAFYON HüdaiHüdai 25.11.200225.11.2002

  44 BALIKESİRBALIKESİR GönenGönen 31.1.200331.1.2003

  55 DENİZLİDENİZLİ ColesseaColessea 25.6.200325.6.2003

  66 DENİZLİDENİZLİ HeraklesHerakles 25.6.200325.6.2003

  77 ANKARA Ayaş 13.8.2003 ANKARA Ayaş 13.8.2003

  99 İZMİRİZMİR BalçovaBalçova 27.8.200327.8.2003

  1010 SİVASSİVAS Kangal Balıklı Kaplıcası 26.9.2003Kangal Balıklı Kaplıcası 26.9.2003  

  1111 YALOVAYALOVA YalovaYalova 24.12.200324.12.2003

  1212 AYDINAYDIN AlangüllüAlangüllü 19.2.200419.2.2004

  1313 BALIKESİRBALIKESİR EnturEntur 25.2.200425.2.2004

  1414 KÜTAHYAKÜTAHYA TutavTutav 28.4.200428.4.2004

  1515 MUĞLAMUĞLA ThermeMarisThermeMaris 12.5.200412.5.2004

  1616 KONYAKONYA İsmilİsmil 8.6.20048.6.2004

  1717 DENİZLİDENİZLİ UmutUmut 9.7.20049.7.2004

  1818 KONYAKONYA IlgınIlgın 12.7.200412.7.2004

  1919 BİNGÖLBİNGÖL Bin-KapBin-Kap 15.7.200415.7.2004

  2020 ANKARA Edesa 20.7.2004 ANKARA Edesa 20.7.2004

  2121 İSTANBULİSTANBUL TuzlaTuzla 22.7.200422.7.2004

  2222 KONYAKONYA KöşkKöşk 16.8.200416.8.2004

  2323 YALOVAYALOVA ErdilliErdilli 17.8.200417.8.2004

  2424 SAKARYASAKARYA KuzulukKuzuluk 19.8.200419.8.2004

  2525 AYDINAYDIN Radon TermalRadon Termal 9.9.20049.9.2004

  2626 AYDINAYDIN Natur-MedNatur-Med 21.9.200421.9.2004

  2727 BALIKESİRBALIKESİR Serpin-ManyasSerpin-Manyas 14.10.200414.10.2004

  2828 MANİSAMANİSA KurşunluKurşunlu 12.10.200412.10.2004

  2929 NEVŞEHİRNEVŞEHİR Yapı-SelYapı-Sel 2.11.20042.11.2004

  3030 HATAYHATAY Kumlu HamamatKumlu Hamamat 17.11.200417.11.2004

  3131 BALIKESİRBALIKESİR KörfezKörfez 21.11.200421.11.2004

  3232 NEVŞEHİRNEVŞEHİR TermalyaTermalya 14.11.200414.11.2004

  3333 ANKARA Asya Termal 22.12.2004 ANKARA Asya Termal 22.12.2004

  3434 KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMARAŞ Mehmet KaçamazMehmet Kaçamaz 22.12.200422.12.2004

  3535 DENİZLİDENİZLİ Pam TermalPam Termal 29.12.200429.12.2004

  3636 BALIKESİRBALIKESİR AdramisAdramis 30.12.200430.12.2004

  (Ek liste: 31/12/2005-25831 S.R.G. Teb/14.mad)

  İli  Tesisin Adı  Ruhsat Tarihi

  Çanakkale Kırkıgeçit Termal Tesisleri 21.2.2005

  Ankara Haymana Belediyesi Merkez Kaplıcası 28.2.2005

  Nevşehir Güneş Kaplıca Tesisi 3.3.2005

  Bursa Yeni Kaplıca-Kaynarca-Karamustafa Kaplıcaları 3.3.2005

  Tokat Reşadiye Kaplıca Ter. Tes. ve Kür Merkezi 4.03.2005

  Ankara Ab-ı Hayat 9.2.2005

  Ankara Beyter Dutlu Tahtalı 23.03.2005

  Denizli Hıerapolis Termal Otel 12.4.2005

  Ankara Patalya Termal Otel 12.4.2005

  Ankara K.hamam Termal Otel ve Büyük Kaplıca 13.4.2005

  Kırşehir Grand Hotel Terme Kaplıcası 15.4.2005

  Kırşehir Terme Kür Hotel Kaplıcası 15.4.2005

  Rize Ayder Kaplıca Tesisleri 19.4.2005

  Amasya Gözlek Termal Tesisleri 19.4.2005

  Şanlıurfa Karaali Kaplıca Tesisi 28.4.2005

  (Ek liste: 13/10/2005-25965 S.R.G. 17 S.No.Teb/7.mad)

  İli Adı Ruhsat Tarihi

  Nevşehir  Vural 18/5/2005

  Kayseri  Bayramhacı 6/6/2005

  Bursa  Oylat  14/6/2005

  . 

  EK-5

  PROTEZ, ORTEZLER VE DİĞER TIBBİ SARF MALZEME LİSTESİ

  ÖNCELİKLİ OLARAK HASTANELERCE TEMİN EDİLMESİ GEREKEN VEYA HASTAYA REÇETE EDİLEBİLECEK MALZEMELER

  Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 35 inci maddesi gereğince, tedavi amacı ile kullanılan protezlerin listesi.

   A- GÖZ:

  1. Orbitotomi ve ekzanterasyon ameliyatı ile alınmış gözlere ait kusuru kapamak üzere göz çevresine uygulanan kaş, kapak, göz protezleri.

  2. Enüklasyon ve evisserasyon ameliyatı ile alınmış gözlere ait kusuru kapamak üzere hareketsiz göz protezleri.

   3. Hareketli protez ve implantları.

   B- K.B.B.:

  1. Kulak hastalıklarında hastalığın tedavisi ile işitmesinin temini için gerekli her türlü madeni ve plastik protezler.

   2. Burun ameliyatı ve sonrası kullanılan plastik maddeler.

  3. Laryks ameliyatlarında kullanılan madeni ve plastik kanüller, ayrıca Larynjektomi sonrası konuşma için gerekli pilli veya mekanik protezler ve ortezler.

   C- NÖROŞİRÜRJİ :

   1. Hidrosofalı Shunt'ları

   2. Cerabral kemik kitlesi

   D- KARDİYOLOJİ :

   1. Kalp kapakları protezleri

   2. Damar protezleri

   3. Yapay pil

   4. Yapay kalp

   5. Desferal pompası

   6. Kateter Malzemesi (kalp, damar, beyin vb.)

   E- ORTOPEDİ :

  1. Omuz, dirsek, bilek, elkemikleri ile kalça, diz, ayak, bilek, ayak eklemlerine kalıcı olarak uygulanan madeni veya madeni materyalle iştirak ettirilmiş plastik materyalden yapılmış parsiel veya eklem protezleri, eklem kaplamaları (cup artroplasti için kullanılan) el eklemleri için slikon protezleri.

  2. Geniş kemik ve eklem kayıplarında hasta için özel imal edilmiş madeni veya plastik kemik ve eklem protezleri,

  3. Hasta vücudunda devamlı kalabilecek kemik tesbiti için kullanılan her türlü kemik plağı, çivisi, vidası ve tel.

  4. Tendonlar ve eklem bağlarının yerine ikame edilecek plastik veya plastikle madeni iştirakli, tendon ve ligament protezleri.

  5. Protezleri kemiğe tesbit için kullanılan kemik çimentosu (bone cement), ameliyatta elzem (hemovag) kan aspiratörü, ameliyat sahası korunması için ameliyatta kullanılan plastik örtüler (surgical drape).

   6. Kemik tümörlerinde kullanılan fabrikasyon steril homogen veya heterogen kemik greftleri.

   G- ÜROLOJİ :

  1. Enürezis alarm cihazı

   H- REHABİLİTASYON

   UZUV PROTEZ VE ORTEZLERİ

   Uzuv protez ve ortezleri Talimat eki Protez ve Ortezler Listesi altında yer almaktadır.

  EK-5/A "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

  EK- 5/B

  BEDELİ ÖDENMEYECEK BASİT SIHHİ SARF MALZEMESİ LİSTESİ

  A-Cerrahi malzemeler

  1- Bistüri ucu veya disposable bistüri

  2- Çam ağacı tek, çift taraflı

  3- Pernöz dren

  4- Eldiven (cerrahi steril eldiven hariç)

  5-Aspiratör ucu ve hattı

  6-Disposable kep, maske, galoş, örtü

  B- Enjeksiyon, kateter malzemesi ve anestezide kullanılan malzeme

  1- Disposable enjektör (1,2,5,10,20 ve 50 cc likler)

  2- Disposable enjektör iğnesi

  3-Metal iğne

  4-Oksijen maskesi

  5-Turnike

  C- Sargı-pamuk-flaster-ateller ve diğer pansuman malzemesi

  1- Gazlı bez ve çeşitleri

  2- Fındık tampon

  3- Her türlü flaster (hipofiks, sanifiks ve hipoallerjik flasterler, IV katater sabitleyici v.b)

  4- Her türlü tıbbi gaz

  5- Kağıt bant

  6- Lastik bant (esmach bandaj, elastik bandaj, turnike)

  7- Mermerşahi

  8- Pet ve pedi

  9- Pamuk ve çeşitleri

  10- Sargı bezi ve çeşitleri

  D- Her türlü laboratuvar malzemesi

  1- Cam tüp

  2- İdrar dansimetresi

  3- Kültür tüpü

  4- Lam

  5- Lamel

  6- Lancet

  7- Petri kutusu

  8- Spesmen kavanozu veya torbası

  E-Aseptik-antiseptik-serumlar ve diğer solüsyonlar

  1- Alkol

  2- Her türlü el ve alet dezenfektanı

  3- Distile su

  4- Ether

  5- Formol

  6- Iyot ve çözeltisi (mersol vb.)

  7- Oksijen (pansuman için)

  8- Her türlü antiseptik solusyon (batticon, savlon, hibiscrup gibi,..)

  9- Puar

  10-Kan şekeri ve idrar için stikler

  F- Diğer malzeme

  1- Abeslang (dil baskısı)

  2- Rondel

  3- Vazelin (katı ve sıvı)

  4- Disposable EKG elektrodu

  5- EKG kağıdı 

  6- Endoskobik tetkiklerde kullanılan her türlü kaydırıcı

  7- Beden derecesi

  8- Anne-bebek bileziği

  EK-5/C "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

  EK-6 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

  NUMARALI GÖZLÜK CAMLARI FİYAT LİSTESİNE

  GÖRE REÇETELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARI

   Listedeki Tablolar ile ilgili Açıklamalar:

   a- SPH camlarının (0'dan 20 Dioptriye kadar ve daha büyük) fiyatları (A) cetvelinden,

   b- (P,CYL),(SPH/CYL) ve (MİXT) camların fiyatları ise;

   1- (CYL) ği 0.25 den 2 ye kadar olanlar (B) cetvelinden,

   2- (CYL) ği 2.25 ten 4 e kadar olanlar (C) cetvelinden,

   3- (CYL) ği 4,25 ten 6 ya kadar olanlar (D) cetvelinden değerlendirilir.

   I- Gözlük Reçetelerinde Kaideye Uygun olarak yazılan (SPH/CYL) camları ile Kaideye Uygun Olmayan (MİXT) Camların Dioptri Değerleri (Transpoze) edilir, bulunan Dioptri değerlerine göre listede fiyat değerlendirilmesi yapılır.

   II- Transpoze; gözlük reçetelerinde Kaideye Uygun Olarak veya Kaideye Uygun Olmayarak yazılan (SPH/CYL) veya (MİXT) camlara Eş Değerdeki Camı bulmak için (MİYOP ve HİPERMETROPLARDA) uygulanan cebirsel bir işlemdir. (SPH/CYL) ve (MİXT) camlarda (CYL) hanesinde yazılı dioptri değeri, (SPH) hanesinde yazılı dioptri değeri ile toplanır. Elde edilen dioptri değeri üzerinden, listedeki fiyatı tesbit edilir.

   III- ÖRNEKLER:

  1- SPH (-1.50) CYL (-0.50) olan SPH/CYL) bir cam.

   SPH(-2.00) CYL (+0.50) olarak değerlendirilir ve Listede b sütunu 2/2 sırasındaki fiyat uygulanır.

   2-Sph (+1.75) CYL(+0.75) olan (SPH/CYL) bir cam,

   SPH(+2.50) CYL(-0.75) olarak değerlendirilir ve Listede B sütunu 4/2 sırasındaki fiyat uygulanır.

   3- SPH (-4.00) CYL (-2.00) olan (SPH/CYL) bir cam,

   SPH(-6.00) CYL (+2.00) olarak değerlendirilir ve Listede B sütunu 6/2 sırasındaki fiyat uygulanır.

   4- SPH(+0.50) CYL(-3.00) olan (MİXT) bir cam,

   SPH(-2.50) CYL (+3.00) olan değerlendirilir ve Listede C sütunu 4/4 sırasındaki fiyat uygulanır.

   5- SPH (0.00) CYL (+6.00) olan (P.CYL) bir cam,

   SPH (+6.00) CYL (-6.00) olarak değerlendirilir ve Listede D sütunu 6/6 sırasındaki fiyat uygulanır.

   6- SPH camlarda 20'den büyük SPH/CYL camlarda SPH ği 20'den CYL ği 6'dan büyük camlar listesinin A-B-C-D sütunlarının son satırlarına göre değerlendirilir.

   IV- BEYAZ, RENKLİ, COLORMATİC ve BİFOCAL camlar isimlerine ve çaplarına göre ayrı, ayrı sütunlarda gösterilmiş olup örnek verilmeyen, diğer Dioptri değerlerine de yukarda belirtilen örnekler gibi aynı cebirsel işlem uygulanarak bulunan eşdeğer cama ait sıradan fiyat tesbiti yapılır. Saptanan fiyatlar camın bir çifti içindir.

   V- Reçete de, SAĞ ve SOL göz için ayrı ayrı Dioptri değerleri yazılmış ise, CAM fiyatları bu camın ait olduğu ilgili sütun ve sırasına göre tek tek değerlendirilerek ikisinin toplamı alınır.

   VI- BİFOCAL Camlarda, reçetedeki Büyük Dioptri; a)- Uzak gözlüğü için yazılmışsa, uzak gözlük Dioptri değerleri b)- Yakın gözlüğü için yazılmışsa yakın gözlük Dioptri değerleri esas alınarak listeden değerlendirilir.

  EK-7 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

  EK-8

  RESMİ SAĞLIK KURUMLARI FİYAT TARİFESİ

  AÇIKLAMALAR

  MADDE 1. Yatak, laboratuar ve her türlü sarf malzemeleri ile ileri tetkik, tıbbi tedavi ve ameliyatlarda kullanılan diğer sarf malzemeleri (Bu Talimatın Bedeli Ödenmeyecek Basit Sıhhi Sarf Malzemeleri Listesinde (EK-5/B) yer alan malzemeler hariç, kalp pili, sun'i damar, kalp kapağı, çivi, kanül, plastik maddeler, plaklar her çeşit şant, greft, protezler ve diğerleri) ve ilaçlar ücrete tabidir.

  MADDE 2. Yatak ücretlerine yemek masrafları dahildir.

  MADDE 3. Refakat, hekimin lüzum göstermesi şartıyla kabul edilebilir. Özel, 1 inci sınıf ve 2 nci sınıf odalarda yatak ücretlerinin yarısı kadar, diğer sınıflarda ise yatak ücretinin üçte biri kadar ücret alınır.

  MADDE 4. Devlet Memurları Tedavi Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi gereğince "Estetik bakımdan yapılan tıbbi ve cerrahi müdahalelerin parası" ödenmez. Bu işlem için müracaat eden kişiler ücretlerini kendileri öderler. "Estetikten kasıt tedavi maksadıyla olmayan düzeltme, güzelleştirme vb. tür ameliyatlardır."

  MADDE 5. Resmi yazı ile müracaat eden ancak, özel olarak tıp fakülteleri öğretim üyesi profesör ve doçentlere muayene olmak isteyen hastalar, bu tarifeye göre ortaya çıkacak muayene ve tedaviye ait fiyat farkını kendileri ödemek zorundadır.

  MADDE 6. Resusitasyon; havayolu açılması, yapay solunum sağlanması ve dolaşımın başlatılmasıdır.

  Yoğun bakım veya temel yaşam desteği, özel aletler, (moniterizasyon, ventilatör, nebulizatör, vb.) ve ilaçlarla solunum ve dolaşımın sürdürülmesine yönelik olarak yoğun bakım şartlarında verilen sağlık hizmetidir.

  Resusitasyon veya Yoğun bakım (temel yaşam desteği) ücretlendirildiğinde, moniterizasyon, ventilatör, nebulizatör, oksijen tedavisi ve derin trakeal aspirasyon ücreti ayrıca tahakkuk ettirilemez.

  MADDE 7. İnvitro Diagnostik Kit Kontrolü ile ilgili çalışma yapan sağlık kurum ve kuruluşlarında (serakonversiyon kaneli ya da doğrulama testleri hariç) bu amaçla yapılan her bir test, Talimat ekinde (EK- 8) belirlenen birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilir ve bedeli ilgili firmanın kendisi tarafından karşılanır.

  MADDE 8. Bu Fiyat Tarifesinde bulunan her işlemin kodu, açıklaması ve puanı bulunmaktadır. 2005 Mali Yılında, her bir işlem puanının 0,593 katsayısı ile çarpılmak suretiyle birim fiyatları tespit edilmiştir.

  EK-8 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

  EK-9 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

  RESMİ SAĞLIK KURUMLARI TANIYA DAYALI (PAKET)

  FİYAT UYGULAMA İLKELERİ

  1.Tanıya dayalı (paket) fiyat; dahili ve cerrahi branşlarda sık karşılaşılan hastalıkların tanı ve tedavisi sırasında hizmet içeriği bakımından hasta bazında çok fazla değişiklik göstermeyen ve bu nedenle yaklaşık maliyeti önceden tahmin edilebilen tüm işlemlerin tek bir fiyat olarak belirlenmesidir.

  2.Sağlık kurumları, uygulama çerçevesinde vaka seçimi yapamazlar, hastanın tedavisi tamamlanıncaya kadar hastaneden taburcu edemezler.

  3.Sağlık kurumu, tedavi ile ilgili bilgi, belge ve raporların bir örneğini isteği halinde hastaya ve kurumuna vermek zorundadır. Fatura ve raporların değerlendirilmesi sonucunda ödenecek bedellerin belirlenmesi yetkisi ödeme yapacak kurumlara aittir. Talimat hükümlerine uyulmaması nedeniyle ödemeden kesinti yapılacak olması halinde, kesinti gerekçesi sağlık kurumuna bildirilerek alınacak bilgiye göre fatura iade edilir ya da eksik ödeme yapılır.

  4.Tanıya dayalı fiyatlarda 3 üncü sınıf yatak esas alınmıştır. 657 sayılı Kanuna tabi olan Devlet memurları ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler ile bunların emeklilerinin yatışları sırasında, kadro derecelerinin öngördüğü daha üst yatak sınıflarındaki odalarda yer bulunması halinde bu odalara yatışları yapılacaktır.

  Hekimin tıbbi açıdan lüzum görmesi ve raporla belgelenmesi kaydıyla, hastaların kadro derecelerinin öngörmediği üst sınıflardaki odalara yatışlarının olması halinde ortaya çıkacak olan sınıf farkı tanıya dayalı fiyat dışında ayrıca kurumlara fatura edilecektir. Ancak hastaların bu odalara yatışları kendileri talep etmeleri halinde ortaya çıkacak olan sınıf farkı ücreti ise hastalar tarafından ödenecektir.

  5.Tanıya dayalı fiyatlara; operasyon ve girişimler, poliklinik, anestezi ilaçları, ilaç, kan komponentleri (eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, v.b.), sarf malzemesi, anestezi ücreti, laboratuar ve radyoloji tetkikleri, refakatçı ücreti gibi ilgili tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahildir. Ancak, fiyatlar, her paket fiyat için ayrı ayrı belirtilen istisnaları kapsamaz. Bu istisnalar, ayrıca faturada gösterilerek faturalandırılır.

  Tıbbi zorunluluğu olmaksızın refakatçi kalınması durumunda refakatçi ücreti hasta tarafından ayrıca karşılanır.

  6.Ameliyatına karar verilen hastanın ameliyat öncesi yapılması gereken muayene ve tetkikler vb. yatış hizmetleri ile birleştirilerek tanıya dayalı fiyat kapsamında hastanın kurumuna fatura edilecektir. Ameliyat / Girişim kararı verilen hasta, tedaviye karar veremez, başka bir kurumu tercih eder veya ameliyat programına alındıktan sonra herhangi bir nedenle tedaviden vazgeçerse, hastanın hastaneden ayrılmasından 10 gün sonra o zamana kadar yapılan işlemler Talimat fiyatları üzerinden % 10 indirimli olarak fatura edilecektir.

  7.Hastanın tetkik aşamasında ölmesi veya ortaya çıkan başka sağlık sorunları nedeniyle, tanıya dayalı fiyat kapsamına giren bir müdahalenin yapılamaması halinde verilen hizmetler Talimat fiyatları üzerinden fatura edilecektir.

  8.Tanıya dayalı fiyat kapsamına giren hastaların, sağlık kurumlarında yatış tarihinden önceki 3 haftada yapılan ameliyat öncesi hazırlık (preoperatif) işlemleri tanıya dayalı fiyat kapsamı içinde değerlendirilir ve ayrıca faturalandırılamaz.

  9.Hastanın taburcu olduktan sonraki 15 gün içerisinde ilk kontrol amaçlı muayenesi ve bu muayene sonucunda gerekli görülen rutin biyokimyasal, bakteriyolojik, hematolojik, kardiyolojik (ekg, eko, efor) ve radyolojik tetkikler ücretsiz olarak yapılır. Ancak birinci kontrollerde gerekli olacak ileri tetkikler (anjiyografi, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans vb.) ilgili tetkikin raporuyla belgelendirilmek koşuluyla ilave olarak ücretlendirilebilir.

  10.İlaç ve sarf malzemeleri, tanıya dayalı fiyatlara dahildir. Fiyata dahil olmayan tıbbi malzemeler; Kemik yıkama sistemleri, plak+çivi, external fixatör, her türlü eklem implantı, omurga implantı, kan ürünleri, kalp pili, pace elektrodu, koroner stentler, kalp kapakları, intraaortik balon, kapaklı kapaksız kondüvit, valv ringi, her türlü greft (shunt ve suni damar), protezler, burr, aterektomi cihazı, lazer kateteri, septostomi kateteri ve paket tanımlarında belirtilen malzemelerdir.

  Tanıya dayalı (paket) fiyata dahil olmayan ve tanıya dayalı fiyat dışı tedavi edilen hastalıklarda kullanılan her türlü tedavi edici ve iyileştirici tıbbi malzemeler; varsa Bütçe Uygulama Talimatı EK- 5/A listesinde yer alan fiyatlarla, bu listede yer almayanlar geri ödeme kurumlarınca tespit edilmiş protokol fiyatlarıyla, bunların dışındakiler ise sağlık kurumlarının KDV dahil alış fiyatı üzerine % 15 işletme gideri ilave edilerek tespit edilecek fiyatlar üzerinden ödenecektir. Yukarıda sayılan malzemeler SSK sağlık yardımlarından yararlandırılanlar için SSK tarafından temin edilir.

  11.Tanıya dayalı fiyat çerçevesinde, tedavisi yapılan hastaya bu kapsam dışında tanıya dayalı fiyat ücretlendirilmesi bulunmayan tedavi gerektiren bir komplikasyon ortaya çıkması durumunda, yapılan komplikasyonun tedavisine ait ücret, Talimatın % 20 eksiğiyle faturalandırılır.

  Hastanın önceden bilinen risk faktörleri (diabetes mellitüs, hipertansiyon, morbid obezite, alkolizm, vb) veya eşlik eden hastalıklarının (hemofili, lösemi, immun yetmezlikler, organ yetmezlikleri, maliniteler, immun ve otoimmun, romatolojik hastalıklar vb) bulunması ve bunlarla ilgili olarak gelişen komplikasyonlarda bu indirim uygulanmaz. Bu hastalarda eşlik eden hastalıklarla ilgili (hemofili, lösemi, immun yetmezlikler, organ yetmezlikleri, maliniteler vb) teşhis ve tedavi hizmetleri EK-8 üzerinden ayrıca faturalandırılır.

  12.Hastanın tedavisi sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle, aşağıda belirtilen tedavi süresinin aşılması halinde;

  A Grubu Ameliyatlarda ameliyat gününden sonra :15 günü,

  B Grubu Ameliyatlarda ameliyat gününden sonra :10 günü,

  C Grubu Ameliyatlarda ameliyat gününden sonra : 8 günü,

  D Grubu Ameliyatlarda ameliyat gününden sonra : 5 günü,

  E Grubu Ameliyatlarda ameliyat gününden sonra : 3 günü,

   geçen her bir yatış günü için verilen tedavi hizmetleri, Talimat fiyatları esas alınarak ayrıca fatura edilir. Bu süreler için hastalardan ayrıca herhangi bir ücret talep edilemez.

  13.Aynı seansta aynı kesi ile birden fazla ameliyat yapılması halinde; en üst gruptaki tanıya dayalı fiyat tam olarak, diğer işlemler ise kendi tanıya dayalı fiyatının %25'i olarak fiyatlandırılır.

  Aynı seansta ayrı kesi ile birden fazla ameliyat yapılması halinde; en üst gruptaki tanıya dayalı fiyat ücreti tam olarak, diğer ameliyatlar ise kendi tanıya dayalı fiyatının %50'si olarak fiyatlandırılır.

  Ayrı seans veya aynı seansta ayrı kesiden farklı klinikler tarafından yapılan işlemlerde tanımlanmış tanıya dayalı fiyatlar ayrı ayrı uygulanacaktır.

  Anatomik olarak göğüs bölgesinde yapılacak planlı ameliyatlarda, kapalı göğüs drenajı veya göğüs tüpü takılması ayrıca fatura edilmeyecektir.

  (Ek fıkra: 31/12/2005-25831 S.R.G. Teb/17.mad) Eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde aynı veya ayrı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı durumlarda;

  a) En üst gruptaki ameliyat, eğitim ve araştırma hastanelerinde Tanıya Dayalı ( Paket) Fiyat Listesine (EK-9) göre yapılması gereken (*) işaretli ameliyatlardan ise, yapılan diğer ameliyat veya ameliyatların (*) işaretli olup olmadığına bakılmaksızın, hastaya yapılan tüm ameliyatlar, (EK-9) sayılı Listede belirlenmiş olan fiyatlara % 10 ilave edilmek suretiyle, bu İlkelerde belirtilen indirim oranları ve esaslarına göre ücretlendirilerek faturalandırılır.

  a) En üst gruptaki ameliyat, eğitim ve araştırma hastanelerinde Tanıya Dayalı ( Paket) Fiyat Listesine (EK-9) göre yapılması gereken (*) işaretli ameliyatlardan değilse, yapılan diğer ameliyat veya ameliyatların (*) işaretli olup olmadığına bakılmaksızın, hastaya yapılan tüm ameliyatlar, paket uygulamadan çıkarılıp, Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde (EK-8) yer alan birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilerek faturalandırılır.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100