Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 19/12/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 26028

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü memur personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan Devlet Memurlarından Şube Müdürü ve daha alt unvanlı görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Teşkiline Dair Kanun hükümlerine göre hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Genel Müdürlük: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,

  Genel Müdür: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürünü,

  Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde belirtilen süreleri,

  Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

  Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

  Madde 5 - Bu yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

  1) Şube Müdürü,

  2) Şef.

  b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

  1) Hukuk Müşaviri.

  c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

  1) APK Uzmanı.

  d) Bilgi İşlem Grubu;

  1) Çözümleyici.

  e) İdari Hizmetler Grubu;

  Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur,

  Anbar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Haberleşme Memuru, Mutemet, Sekreter, Daktilograf, Veznedar, Tahsildar, Şoför.

  f) Yardımcı Hizmetler Grubu;

  Dağıtıcı, Aşçı, Hizmetli.

  g) Savunma Hizmetleri Grubu;

  1) Savunma Uzmanı.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

  Avukat, Mühendis, Mimar, Matematikçi, Programcı, Jeomorfolog, Jeolog, Jeofizikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Diyetisyen, Kütüphaneci, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Hemşire, Çocuk Eğitimcisi.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

  a) En az iki yılının Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünde geçmiş olması kaydıyla 657

  sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  b) Son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  c) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  gerekir.

  Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 7 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atanmalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  2) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak, (Teknik Birimlerdeki Şube

  Müdürlükleri için, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mezunu olmak)

  3) (Mülga bend: 19/12/2006-26381S.R.G. Yön/1.mad)

  b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

  1) Dört yıllık yüksekokul mezunlarının üç yıl, üç yıllık yüksekokul mezunlarının dört yıl, iki yıllık yüksekokul mezunlarının beş yıl hizmeti bulunmak.

  c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

  2) En az 10 yıl memuriyet hizmeti bulunmak,

  3) Avukat ruhsatı almış olmak.

  d) APK Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

  2) Genel Müdürlükte Ekonomist, Şef ve Programcı kadrolarında asaleten bulunmuş olmak.

  e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

  2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

  3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

  4) En az iki yıl hizmeti bulunmak.

  f) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,

  3) En az iki yıl hizmeti bulunmak.

  g) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,

  3) En az iki yıl hizmeti bulunmak.

  h) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) En az iki yıl hizmeti bulunmak,

  3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

  ı) Memur,Anbar Memuru,Santral Memuru, Satınalma Memuru, Haberleşme Memuru, Mutemet, Sekreter, Daktilograf, Veznedar, Tahsildar kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) En az iki yıl hizmeti bulunmak.

  i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) En az iki yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  3) En az iki yıl hizmeti bulunmak.

  j) Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 8 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

  a) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  b) Unvan değişikliği sınavında 100 üzerinde 70 ve daha fazla puan almak,

  gerekir.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 9 - Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

  a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak ve Avukatlık ruhsatını almış olmak,

  b) Mühendis, Mimar, Matematikçi, Jeomorfolog, Jeolog, Jeofizikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Diyetisyen, Kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için;

  1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

  c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Yükseköğrenim kurumlarının en az dört yıllık bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmakla birlikte; Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

  2) En az iki program dilini bilmek,

  d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim veren meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  e) Teknisyen, Teknik Ressam kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümlerinden mezun olmak,

  g) Çocuk Eğitimcisi kadrosuna atanabilmek için;

  1) Mesleki liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 10 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularından en az 30 ve (g), (h) ile (ı) bentlerinde belirtilen ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla sekiz saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Duyuru

  Madde 11 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı personele eğitim tarihinden en az bir ay önce, görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce duyurulur.

  Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve en son başvuru tarihi, başvuru süresinin bitiminden en az bir ay önce; unvan değişikliği sınavının yeri ve tarihi ise sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

  Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 12 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

  Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personel eğitime alınır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla olan ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Görevde yükselme eğitimi, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yönetiminde, ilgili birim veya birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

  Görevde yükselme eğitim programları Genel Müdürlük tarafından düzenlenir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 13 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları.

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Kamu personelinin etik davranış ilkeleri,

  h) 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Teşkiline Dair Kanun ve ilgili yönetmelikler,

  ı) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolara ait görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

  Düzenlenecek eğitim programlarında (g), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilenlere ilişkin eğitim ve soruların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

  Görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme sınavı ve şekli

  Madde 14 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

  Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Genel Müdürlükçe birinci fıkrada adı geçen kurumlardan birisine başvurulur.

  Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Sınav Kurulu

  Madde 15 - Sınav Kurulu, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenecek konularda tecrübe sahibi diğer üyelerin katılımıyla bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir.

  Kurul, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

  Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

  Sınav kurulunun başkan ve üyeleri ; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

  Sınav Kurulunun görevleri

  Madde 16 -Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

  d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

  e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

  Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

  Madde 17 - Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğe intikalinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde ilgili birimde aynı unvanda kadro boşalması halinde yedeklerden başarı sırasına göre atama yapılır.

  Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

  Madde 18 - Yazılı sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.

  Sınavın yaptırıldığı kurum tarafından düzenlenecek bir tutanakla sınavı geçersiz sayılanlar hakkında ayrıca disiplin işlemi de uygulanır.

  Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

  Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları nedeniyle sınavları geçersiz sayılanlar beş yıl süre ile görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılamazlar.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 19 - Sınav sonuçlarının ilgililere bildiriminden itibaren beş gün içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak başvuru üzerine sınav kurulu tarafından itirazlar incelettirilir. İnceleme sonuçları ilgililere on gün içinde yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 20 - Yapılan sınavı kazananlar, başarı sırasına göre ilgili birimlerdeki boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde atanırlar. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmeliğin EK-1' indeki Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son yıl sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

  Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara, bu Yönetmeliğe uygun olarak atananlardan belge ile ispatı mümkün geçerli mazereti olmadan süresi içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir ve bu sınava ilişkin tüm haklarını kaybederler.

  Unvan Değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

  Madde 21 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölüm de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

  Bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev grupları arasında ve aynı grup içerisindeki geçişler

  Madde 22 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

  a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Kurum dışından yapılacak atamalar

  Madde 23 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden;

  Bu Yönetmelikteki görevde yükselme sınavına tabii olmayan unvanlara, aynı unvana veya aynı alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara, bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

  Diğer kurum ve kuruluşlarda görevli personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar ve unvan değişikliğine tabi kadrolardan sayılan unvanları elde etmiş olanlardan aynı unvanla veya istekleri halinde hiyerarşik kademe bakımından daha alt bir göreve genel hükümlere göre, kurumlar arası naklen atama yapılabilir.

  Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara atanmalarında, ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması durumunda öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınarak belirlenir.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  Madde 24 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kazanılmış haklar

  Madde 25 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

  Hüküm bulunmayan haller

  Madde 26 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 27 - 9/7/2000 tarihli ve 24104 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü yürütür.

  EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100