Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcılığından

  Resmi Gazete Tarihi : 17/12/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 26026

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Başkanlık: Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını,

  Başkan: Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanını,

  Başkan Yardımcısı: Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısını,

  Hizmet Grubu: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları için belirtilen görev unvanlarını,

  Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

  Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  Görevde Yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

  Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca görev özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitiminde başarılı bulunanlar için Başkanlıkça, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınavı,

  Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Başkanlıkta çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

  Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

  a) Yönetim hizmetleri grubu;

  1) Şube müdürü, grup müdürü,

  2) Şef.

  b) Araştırma, planlama hizmetleri grubu;

  1) Uzman.

  c) İdari hizmetler grubu;

  1) Memur, bilgisayar işletmeni, sekreter, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.

  d) Destek hizmetleri grubu;

  1)  Bekçi.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

  Mühendis, mimar, şehir-bölge plancısı, şehir plancısı, jeomorfolog, teknisyen, teknik ressam.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  b) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak,

  c) Son sicil notu olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

  d) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak

  gerekir.

  Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 7 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolarda görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

  a) Şube müdürü veya grup müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul bitirmiş olmak,

  b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az 2 yıllık yüksek okul bitirmiş olmak,

  c) Uzman kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul bitirmiş olmak,

  d) Memur, bilgisayar işletmeni, sekreter, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için, bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,

  3) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

  4) Şoför kadrosuna atanabilmek için, "B" sınıfı sürüsü belgesine sahip olmak.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 8 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

  a) Son sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

  b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

  gerekir.

  Unvan değişikliği sınav sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

  Madde 9 - Unvan değişikliğine tabi kadrolarda atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, şehir-bölge plancısı ve jeomorfolog kadrolarına atanabilmek için;

  1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  b) Teknisyen ve teknik ressam kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az kadrosunun gereği olan meslek lisesi mezunu olmak

  gerekir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 10 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere, toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, eğitimi verecek olan kurumlar tarafından, eğitim süresince zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Duyuru

  Madde 11 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı eğitim tarihinden en az bir ay önce personele; eğitimin yeri, tarihi ve diğer hususlar eğitime katılacaklara en az on beş gün önce duyurulur.

  Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve en son başvuru tarihi başvuru süresinin bitiminden en az bir ay önce; unvan değişikliği sınav yeri ve tarihi sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

  Başvuru

  Madde 12 - Görevde yükselme eğitimlerine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri, birimleri aracılığıyla İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Genel Koordinatörlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Genel Koordinatörlüğü tarafından incelenir, başvurusu uygun görülenler ile uygun görülmeyenlere durum bir yazı ile bildirilir.

  Görevde yükselme eğitimine katılamayacak personel

  Madde 13 - Görevde yükselme eğitimi başvuruları süresince; aşağıda belirtilen maddelerdeki durumları haiz olanlar, o dönemki görevde yükselme eğitimine ve sınavına katılamazlar.

  a) Aday memur olanlar,

  b) Görevden uzaklaştırılanlar,

  c) Aylıksız izinli olanlar,

  d) Başkanlık personeli olmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar,

  e) Kadroları başka kurumlarda olup Başkanlıkta geçici görevde bulunanlar,

  f) Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamı dışındakiler.

  Görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 14 - Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçmez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formu'nda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

  Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre son sicil notu yüksek olan ve hizmet süresi fazla olanlar tercih edilir.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Görevde yükselme eğitim programları, Başkanlık tarafından düzenlenir. Ancak, Başkanlığın uygun görmesi durumunda bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 15- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

  a) T.C. Anayasası

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Atanılacak görev alanı, niteliği ve mesleki etik ilkeleri ile ilgili konular,

  Eğitimin %40'ı bu maddenin (a)-(f) bentlerinde, %60'ı ise (g) bendinde belirtilen konulardan oluşur.

  Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Genel Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınavı Esasları

  Görevde yükselme sınavı ve şekli

  Madde 16 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

  Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

  Sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Bu sınavda herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek olan eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Sınav kurulu

  Madde 17 - Sınav kurulu, eğitim programına katılacakları seçmek ve eğitim programı sonunda başarılı olanları belirlemek, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapmak amacıyla, Başkanın görevlendirdiği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Genel Koordinatörü, İdari ve Mali İşler Genel Koordinatörü ile sınava katılacak olan personelin bağlı olduğu birimin sorumlusu olarak görevlendirilen uzman ve atama yapılacak kadrolardan alt bir görevde olmamak şartıyla birim temsilcisinden oluşmak üzere bir başkan ve dört üyeden olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir.

  Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılmaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

  Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarda görev alamazlar.

  Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

  Sınav kurulunun görev ve yetkileri

  Madde 18 - Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

  d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

  e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

  Sınavların geçersiz sayılması

  Madde 19 - Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar, sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi de uygulanır.

  Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

  Sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

  Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar, beş yıl süreyle hiçbir görevde yükselme sınavına alınmazlar.

  Sınav salonuna sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez.

  Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

  Madde 20 - Görevde yükselme yazılı sınavı ve unvan değişikliği sınavı sonuçlarının Başkanlığa ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde Sınav Kurulunca ilan edilir ve sınava katılan personele yazılı olarak bildirilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde ilgili birimde aynı unvanda kadro boşalması halinde yedeklerden başarı sırasına göre atama yapılır.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 21 - Sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren on gün içerisinde bir dilekçe ile sınav kurulu başkanlığına yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından on beş gün içinde karara bağlanır ve ilgililere yazı ile bildirilir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilen kararlar kesindir.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 22 - Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Genel Koordinatörlüğü'nce topluca saklanır.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 23 - Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre ilan edilen boş kadrolara üç ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel, EK-1 Değerlendirme Formu'na göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre son sicil notu yüksek olan, hizmet süresi fazla olanlar tercih edilir.

  Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmadan süresi içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir ve sınav sonuçlarından doğan hakkı kaybolur.

  Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

  Madde 24 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan kurum personelinin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak olan unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

  Unvan değişikliği sınavına katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar ilan tarihinden itibaren on gün içinde dilekçe ile Sınav Kurulu başkanlığına yapılır. Sınav Kurulu, yapılan itirazları on beş gün değerlendirerek karara bağlar ve ilgili adaya bildirir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev grupları arasındaki geçişler

  Madde 25 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

  a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Kurum dışından yapılacak atamalar

  Madde 26 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden;

  Bu Yönetmelikteki aynı unvana veya aynı alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara, bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

  Diğer kurum ve kuruluşlarda görevli personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar ve unvan değişikliğine tabi kadrolardan sayılan unvanları elde etmiş olanlardan aynı unvanla veya istekleri halinde hiyerarşik kademe bakımından daha alt bir göreve genel hükümlere göre, kurumlar arası naklen atama yapılabilir.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  Madde 27 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kazanılmış haklar

  Madde 28 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

  Özürlülerin eğitim ve sınavı

  Madde 29 - Başkanlık gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

  Hüküm bulunmayan haller

  Madde 30 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 31 - 4/5/2000 tarihli ve 24039 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

  Yürürlük

  Madde 32 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 33 -Bu Yönetmelik hükümlerini Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  **Ekler için R.G. ye bakınız.**

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100