Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 11/02/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26077

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında çalışan memurların görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından şube müdürü ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

  Bakanlık Teşkilatı: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

  Personel: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

  Birim: 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek- I Sayılı Cetvelde gösterilen merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler ile taşra teşkilatı müdürlüklerini,

  Hizmet Süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

  Hizmet Grupları: Benzer ve eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Bakanlıkça görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  Unvan Değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Hizmet grupları

  Madde 5 - (Değişik fıkra : 17/05/2006 - 26171 S.R.G Yön/1.mad) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara ilişkin hizmet grupları bu maddenin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolar hariç olmak üzere aşağıda gösterilmiştir.

  Görevde yükselmeye tabi kadrolar ve görev grupları;

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

  1) Bayındırlık ve İskan Müdürü,

  2) Bayındırlık ve İskan Müdür Yardımcısı,

  3) Şube Müdürü,

  4) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

  b) Hukuk Hizmetleri Grubu:

  1) Hukuk Müşaviri,

  2) Raportör.

  c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu:

  1) (Değişik altbent : 17/05/2006 - 26171 S.R.G Yön/2.mad) Uzman.

  d) Teknik Hizmet Grubu:

  1) Başmühendis.

  e) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

  1) Çözümleyici.

  f) İdari Hizmetler Grubu:

  1) Ayniyat Saymanı,

  2) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Mutemet, Daktilograf, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sekreter ve Şoför.

  g) Yardımcı Hizmetler Grubu:

  1) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Kaloriferci, Hizmetli ve Bekçi.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

  Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi, Dekoratör, Ekonomist, Kimyager, Mütercim, Programcı, Diyetisyen, Psikolog, Laborant, Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Gelişimcisi, Hemşire, Sağlık Memuru, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam ve Fen Memuru.

  Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

  Madde 6 - Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  Bayındırlık ve İskan Müdürü ile Bayındırlık ve İskan Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

  a) Bakanlığın görev alanına giren teknik konularla ilgili öğrenim süresi dört yıl olan fakülteler ile dört yıllık yüksekokul ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen diğer fakültelerden mezun olmak,

  b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak,

  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

  d) Son yıl sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının (76) puandan aşağı olmaması,

  gerekmektedir.

  Bayındırlık ve İskan Müdür Yardımcısı kadrosu ikiden fazla olan illerde ihtiyaç duyulması halinde kadrolardan birine idari nitelikli ve öğrenim süresi dört yıl olan fakülte veya yüksekokul mezunu olanlar da atanabilir.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar:

  Madde 7 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Merkez ve taşrada Teknik Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) Bakanlıkta mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, matematikçi, fizikçi, istatistikçi, kimyager, ekonomist ve tekniker kadrolarından birinde en az iki yıl çalışmış olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak,

  3) Son yıl sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının (76) puandan aşağı olmaması,

  b) Merkez ve taşra İdari Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) Bakanlıkta APK uzmanı, uzman, şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı, mütercim, çözümleyici, programcı kadrolarından birinde en az iki yıl çalışmış olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak,

  3) Son yıl sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının (76) puandan aşağı olmaması,

  c) Hukuk müşaviri ve raportör kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

  2) Bakanlıkta en az iki yıl çalışmak,

  3) Son yıl sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının (76) puandan aşağı olmaması,

  d) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

  1) Bakanlıkta mühendis olarak en az beş yıl çalışmış olmak,

  2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son yıl sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının (76) puandan aşağı olmaması,

  e) (Değişik bend : 17/05/2006 - 26171 S.R.G Yön/3.mad) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

  1) Bakanlıkta şef ve ayniyat saymanı kadrolarından birinde en az iki yıl çalışmış olmak,

  2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükmündeki şartları taşımak,

  3) Son yıl sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının (76) puandan aşağı olmaması,

  f) Şef, ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için;

  1) Bakanlıkta memur, ambar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, sekreter ve şoför kadrolarından birinde en az iki yıl çalışmak,

  2) Son yıl sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının (76) puandan aşağı olmaması,

  g) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

  1)10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

  2) Bakanlıkta koruma ve güvenlik görevlisi olarak; dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları için en az dört yıl, iki yıllık yüksekokul mezunları için en az altı yıl hizmet süresi bulunmak,

  3) Son yıl sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının (76) puandan aşağı olmaması,

  h) Memur, ambar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, sekreter ve şoför kadrolarına atanabilmek için;

  1) Bakanlıkta iki yıl çalışmak,

  2) Son yıl sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının (76) puandan aşağı olmaması,

  ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için B sınıfı ehliyeti olmak,

  1) Son yıl sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının (76) puandan aşağı olmaması,

  i) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

  1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

  2) Son yıl sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının (76) puandan aşağı olmaması,

  gerekmektedir.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar:

  Madde 8 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi, Dekoratör, Ekonomist, Kimyager kadrolarına atanabilmek için;

  1) Atanılacak unvana ilişkin en az dört yıllık fakülte ya da yüksekokullardan mezun olmak,

  2) Son yıl sicil notunun (76) puandan aşağı olmaması,

  b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksek okuldan mezun olmak,

  2) Son yıl sicil notunun (76) puandan aşağı olmaması,

  c) Tekniker, Laborant kadrolarına atanabilmek için;

  1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,

  2) Son yıl sicil notunun (76) puandan aşağı olmaması,

  d) Fen Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam kadrolarına atanabilmek için;

  1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,

  2) Son yıl sicil notunun (76) puandan aşağı olmaması,

  e) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

  1) Atanılacak unvana ilişkin fakülte ya da yüksekokullardan mezun olmak,

  2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) seviyesinde puan almış olmak,

  3) Son yıl sicil notunun (76) puandan aşağı olmaması,

  f) Diyetisyen, Psikolog, Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Gelişimcisi kadrolarına atanabilmek için;

  1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,

  2) Son yıl sicil notunun (76) puandan aşağı olmaması,

  g) Hemşire, Sağlık Memuru kadrolarına atanabilmek için;

  1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,

  2) Son yıl sicil notunun (76) puandan aşağı olmaması,

  şartları aranır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

  Duyuru

  Madde 9 - Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derece ve adedi, birimi ile unvanla ilgili aranılan şartlar Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline eğitim tarihinden en az 1 ay önce, eğitim yeri ve zamanı ile diğer hususlar ise, eğitime katılacaklara en az 15 gün önce bildirilir.

  Başvuru esasları

  Madde 10 - Eğitim duyurusunun yapılmasından sonra durumları aranılan niteliklere uygun olan personel, Görevde Yükselme Formunu doldurarak eğitime katılma isteklerini birimlerine bildirirler.

  Birim amirleri, başvuru formlarını 1 hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

  Birimler tarafından gönderilen başvuru formları, başvuruda bulunanların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının saptanması amacıyla Personel Dairesi Başkanının Başkanlığında görevli şube müdürleri tarafından incelenir. İnceleme sonuçları eğitime katılacak adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine duyurulur.

  Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 11 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az 30 (günde en fazla 7 saat) ve (g) bendindeki konulardan da en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

  Ancak, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin Ek- I Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

  Daha önce görevde yükselme eğitimine katılan ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personele, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 12 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

  a) T.C. Anayasası,

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları.

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Atanılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular,

  Eğitimin % 40'ı (a) ile (f) bentleri arasında belirtilen konulardan, % 60'ı ise (g) bendinde belirtilen konulardan oluşur.

  Sorular, unvanlara ve boş kadroların niteliklerine göre hazırlanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme sınavı

  Madde 13 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

  Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

  Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 14 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

  Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  Sınav kurulu

  Madde 15 - Sınav kurulu Bakan Oluru ile oluşturulur.

  Sınav kurulu; Personel Dairesi Başkanının Başkanlığında dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Aynı usulle Başkan hariç her üyenin yedeği belirlenir. Sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

  Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

  Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

  Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.

  Sınav kurulunun görevleri

  Madde 16 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara bildirmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı

  sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

  d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

  e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

  Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

  Madde 17 - Yazılı sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.

  Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanak ile belirlenir. Ayrıca her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

  Sınavın yaptırıldığı kurum tarafından düzenlenecek bir tutanakla sınavı geçersiz sayılanlar hakkında ayrıca disiplin işlemi de uygulanır.

  Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları nedeniyle sınavları geçersi sayılanlar beş yıl süre ile görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılamazlar.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 18 - İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına yapılır.

  Bu itirazlar, sınav kurulunca, intikalden itibaren en geç 10 gün içinde değerlendirilir ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 19 - Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için yapılacak sınava katılarak başarılı olmaları şarttır. Görevde yükselme sınavında başarılı olanların atanması başarı sıralamasına göre, duyuruda belirtilen boş kadro sayısı dikkate alınarak, en geç üç ay içinde yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde, atanacak personel bu Yönetmeliğin Ek- I Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak tespit edilir. Puanlarının da eşit olması durumunda sırasıyla, hizmet süresi fazla ve sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

  İlan edilen kadrolardan boşalma olması halinde müteakip sınav yapılıncaya kadar kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  Unvan değişikliği sınav sonucu başarı sırasına göre ataması yapılır. Boşalan kadrolara aynı görev için müteakip sınav açılıncaya kadar yedek listesinden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

  Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonucunda ataması yapılanlardan, geçerli mazereti ve belge ile ispatı olmadan süresi içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir ve bu sınava ilişkin tüm haklarını kaybederler.

  Sınav sonuçları, Personel Dairesi Başkanlığına intikalinden itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilir ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev grupları arasındaki geçişler

  Madde 20 - (Değişik fıkra : 17/05/2006 - 26171 S.R.G Yön/4.mad) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır;

  a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  Madde 21 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  4046 sayılı Kanun gereğince Bakanlığa tahsis edilen kadrolara sadece Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine atama yapılabilir.

  Kazanılmış haklar

  Madde 22 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

  Hüküm bulunmayan haller

  Madde 23 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 24 - 30/12/1999 tarihli ve 23922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

  Ayrıca, 18/4/1999 tarihinde Bakanlıkta görevli bulunan personel bakımından bu Yönetmelikte unvanlar itibarıyla öngörülen öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi belirlenebilir.

  Yürürlük

  Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

  EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100