Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BALIKÇI GEMİLERİNİN EMNİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  BALIKÇI GEMİLERİNİN EMNİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmelik

  Ulaştırma Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 23/02/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26089

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; balıkçı gemileri için emniyet standartlarını oluşturmak ve balıkçı gemilerinin emniyeti konusunda ulusal uygulamalarla ilgili yetki, görev ve sorumluluklar ile uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, Torremolinos Protokolü Ek'inin kapsamına girdikleri ölçüde Türk bayraklı, Türk iç sularında veya kara sularında çalışan, yakaladıkları avları bir Türk limanına getirip bırakan, boyu 24 metre ve üstü, yeni ve mevcut balıkçı gemilerini kapsar.

  (2) Ancak, boyuna bakılmaksızın ticari nitelikte olmayan balıkçılık faaliyetinde kullanılan özel tekneler, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

  Dayanak

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak,

  (2) 11/12/1997 tarihli ve 97/70/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi hükümlerine paralel olarak

  hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Balıkçı Gemisi: Ticari olarak balık veya başka deniz canlıları yakalamak için teçhiz edilmiş olan veya kullanılan herhangi bir gemiyi,

  b) Belge: Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk belgesini,

  c) Boy: Aksi belirtilmedikçe, en küçük kalıp derinliğinin omurga hattından ölçülen % 85'indeki su hattı toplam uzunluğunun % 96'sı; veya daha büyük ise, pruvanın baş tarafından dümen milinin eksenine kadar söz konusu su hattındaki uzunluk olup; omurgası eğik tasarlanmış gemilerde, bu uzunluğun ölçüldüğü su hattının, tasarlanan su hattına paralel olması gerektiğini,

  d) Denetim Uzmanı: Denizcilikle ilgili ulusal mevzuat ile taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerine göre denetim yapan ve sonucunda rapor düzenleyen ve idare tarafından denetim yapmak üzere yetkilendirilmiş ve sadece idareye karşı sorumlu olan kamu görevlisini,

  e) Faaliyet: Uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak kara sularında zararsız geçiş hakkına ve münhasır ekonomik bölgede seyir özgürlüğüne halel getirmeksizin, balık veya diğer deniz canlılarını yakalama veya bunları yakalama ve işlemeyi,

  f) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

  g) Mevcut Balıkçı Gemisi: Yeni balıkçı gemisi olmayan balıkçı gemisini,

  ğ) Torremolinos Protokolü: 1977 tarihli Balıkçı Gemilerinin Emniyeti için Torremolinos Uluslararası Sözleşmesine ilişkin protokolü,

  h) Yeni Balıkçı Gemisi:

  1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden iki yıl sonraki tarihte veya daha sonrasında inşa veya büyük çapta değişiklik kontratı imzalanmış olan; veya

  2) İnşa veya büyük çapta değişiklik kontratı bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden iki yıl sonraki tarihten önce imzalanmış olup o tarihten üç yıl veya daha uzun bir zaman sonra teslim edilen; veya

  3) Bir inşa kontratının olmaması halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden iki yıl sonraki tarihte veya daha sonrasında; omurgası kızağa konulan veya belirli bir gemi olarak tanımlanabilecek şekilde inşasına başlanan veya hangisi daha küçük ise, en az 50 ton ağırlıkta veya bütün yapısal malzemenin tahmini kütlesinin % 1'i tutarında montajı başlamış olan bir balıkçı gemisini,

  ı) Yetkilendirilmiş Kuruluş: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; İdare adına, İdarenin belirleyeceği konularda, ulusal ve uluslararası kurallar ve yükümlülükler çerçevesinde, denetim yapma ve belge düzenleme konusunda Yetkilendirilen Kuruluşu,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : İdarenin Yetki ve Görevleri ile Balıkçı Gemilerinin Emniyetine İlişkin Uyulması Gereken Genel Hükümler

  Yetki ve görev

  Madde 5 - (1) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, İdare, balıkçı gemilerinin emniyeti ile ilgili bütün faaliyetleri ve bu Yönetmeliğin kapsamı içinde olan diğer faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti adına yürütmeye ve denetlemeye yetkili olan kamu kuruluşudur.

  Genel gereklilikler

  Madde 6 - (1) Türk balıkçı gemileri bu Yönetmeliğin Ek-I'inde aksi belirtilmedikçe, Torremolinos Protokolü Eki hükümlerine uyulması zorunludur.

  (2) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, mevcut balıkçı gemileri, en geç bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten iki yıl sonraki tarihe kadar Torremolinos Protokolü Ek'inin ilgili gerekliliklerine uygun duruma getirilir.

  (3) Bu Yönetmeliğin Ek-II'sinde aksi belirtilmedikçe, Torremolinos Protokolü Ek'inin 45 metre ve daha fazla boydaki gemiler için geçerli olan IV, V, VII ve IX sayılı bölümlerinin hükümleri 24 metre ve daha fazla boydaki yeni Türk balıkçı gemileri için de geçerlidir.

  (4) Belirli alanlarda faaliyet gösteren Türk balıkçı gemilerinin, ilgili alanlar için bu Yönetmeliğin Ek-III'ünde tanımlanmış olan hükümlere uyması zorunludur.

  (5) Türk balıkçı gemilerinin bu Yönetmeliğin Ek-IV'üne konulan özel emniyet gerekliliklerine uyması zorunludur.

  (6) Yabancı bayraklı balıkçı gemilerinin, yukarıda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda ve 9 uncu maddede söz edilen gerekliliklere uydukları kendi bayrak devletleri tarafından belgelenmiş olmadıkça, Türk iç sularında veya kara sularında faaliyette bulunmaları veya avlarını Türk limanlarına getirmeleri yasaktır.

  (7) İdare, balıkçı gemilerinin yukarda belirtilen gerekliliklere uygunluklarını denetler.

  Gemi teçhizatı

  Madde 7 - (1) Aksi belirtilmedikçe, 23/10/2005 tarihli ve 25975 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliğinin Ek-1'inde listelenmiş olan ve o Yönetmeliğin hükümlerine uygun olan deniz teçhizatı, bu Yönetmeliğin hükümleri gereği bir balıkçı gemisine yerleştirildiğinde, bu hükümlere göre söz konusu teçhizatın onaylanmasının ve İdareyi tatmin edecek şekilde testlerden geçirilmesinin gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, bu hükümlere uygun sayılır.

  (2) Ancak, yukarıdaki fıkra, belirli alanlarda çalışan gemiler için gerekli olabilecek gemi teçhizatıyla ilgili olarak ilave hükümlerin geçerli olduğu durumlarda, bu alanlar için öngörülen ilave hükümler uygulanır.

  Özel gereklilikler, muafiyetler ve eşdeğer uygulamalar

  Madde 8 - (1) İdare, özel yerel şartlara bağlı belirli durumların veya geminin özelliklerinin, belirli bir alanda faaliyet gösteren balıkçı gemileri için özel emniyet tedbirlerini gerekli kıldıklarını değerlendirirse ve bu tedbirlere ilişkin ihtiyaç gösterilirse, bu maddenin dördüncü fıkrasındaki prosedüre tabi olarak, bu gemilerin faaliyette bulundukları suların doğası ve iklim şartları, sefer süreleri veya özellikleri gibi yerel şartları dikkate alarak özel emniyet tedbirleri kabul edebilir. Kabul edilen tedbirler bu Yönetmeliğin Ek-III'üne ilave edilir.

  (2) İdare, muafiyetler içeren tedbirlerin kabul edilmesinde, bu maddenin dördüncü fıkrasında konulan prosedüre tabi olarak, Torremolinos Protokolü Ek'inin 1inci Bölüm 3 üncü Kural üçüncü paragraf hükümlerini uygular.

  (3) İdare, bu maddenin dördüncü fıkrasında konulan prosedüre tabi olarak, Torremolinos Protokolü Ek'inin 1inci Bölüm 4 üncü Kural birinci paragrafı uyarınca eşdeğer uygulamalara izin veren tedbirler kabul edebilir.

  (4) İdare bu maddenin birinci, ikinci veya üçüncü fıkraların hükümlerini uygularken, aşağıdaki usulleri izler:

  a) Talep üzerine, emniyet seviyesinin yeterince idame edildiğini doğrulamak için gerekli olduğu ölçüde ayrıntılar dahil, kabul edilen tedbirleri ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşa bildirir.

  b) Tedbirlerin bildirimden sonraki altı ay içinde, ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluş farklı bir görüş ifade eder veya önerir ise, İdare bu görüşü değerlendirip şayet uygun görürse, söz konusu tedbirlerde değişiklik yapabilir.

  c) Benimsenen tedbirler, ilgili ulusal mevzuatla belirlenecek ve ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşa bildirilir.

  d) Söz konusu tedbirler, belirlenen aynı şartlar altında çalışan bütün balıkçı gemileri için, bayraklarına veya işletenlerin tabiiyetine bakılmaksızın, aynı şekilde geçerli olur.

  e) İkinci fıkrada belirtilen tedbirler, balıkçı gemisi sadece belirlenen şartlar altında çalıştığı sürece geçerli olur.

  Tasarım, yapım ve bakım standartları

  Madde 9 - (1) Bir balıkçı gemisinin tekne, ana ve yardımcı makineleri, elektrik ve otomasyon donanımları balıkçı gemisinin inşa tarihinde yürürlükte olan, İdare tarafından yetkilendirilmiş bir klas kuruluşunun veya İdarenin gereklilikleri doğrultusunda dizayn ve inşa edilir ve bakımları yapılır.

  Denetimler ve belgeler

  Madde 10 - (1) İdare, bu Yönetmeliğin yedinci, sekizinci ve onuncu maddelerine uygun olan Türk balıkçı gemilerine, bu Yönetmelik hükümlerine Uygunluk Belgesi düzenler. Bu belgenin yanında bir teçhizat kaydı ve uygun hallerde muafiyet belgeleri verilir. Uygunluk Belgesi, teçhizat kaydı ve muafiyet belgesi bu Yönetmeliğin Ek-V'inde gösterilen mahiyette olur.

  (2) Belgeler, bir ilk denetim sonrasında İdare tarafından veya onun adına yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir.

  (3) Söz konusu denetim,

  a) İdarenin; veya

  b) İdare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşun; veya

  c) Torremolinos Protokolü Ek'inin 1i nci Bölüm 6 ncı Kuralının (1) (a) paragrafı uyarınca, denetim yapmak için İdare tarafından yetkilendirilmiş olan yabancı devletin ilgili idaresinin denetim uzmanları tarafından yapılır.

  (4) Bu maddenin birinci paragrafında belirtilen belgelerin geçerlilik süreleri, Torremolinos Protokolü Ek'inin 1 inci Bölüm 11 inci Kuralında belirtilen süreleri aşmayacaktır.

  (5) Uygunluk Belgesinin yenilenmesi, Torremolinos Protokolü Ek'inin 1 inci Bölüm 6 ncı Kuralı uyarınca periyodik denetimlerin yapılmasından sonra verilir.

  Yabancı gemilerin kontrol edilmesi

  Madde 11 - (1) Türk iç suları veya kara sularında faaliyette bulunan veya yakaladıkları avları Türk limanlarına getiren yabancı bayraklı balıkçı gemileri, bu Yönetmeliğe uygun olduklarını teyit etmek üzere, Torremolinos Protokolünün 4 üncü maddesi uyarınca ve bayrak veya işleticinin tabiiyeti bakımından herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın, İdarenin kontrolüne tabi olur.

  (2) Türk iç suları veya kara sularında faaliyette bulunmayan, yakaladıkları avları Türk limanlarına getirmeyen yabancı bayraklı balıkçı gemileri, Türk limanlarında bulundukları zamanlarda, yürürlüğe girmesinden sonra Torremolinos Protokolüne uygun olduklarını teyit etmek üzere, Torremolinos Protokolünün 4 üncü maddesi uyarınca ve bayrak veya işleticinin tabiiyeti bakımından herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın, İdarenin kontrolüne tabi olur.

  Saklı hükümler

  Madde 12 - (1) 29/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanunun ilgili hükümleri saklıdır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlük

  Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik 1/7/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

  Ek-I

  Torremolinos Protokolü Ek Hükümlerinin Bu Yönetmeliğin 7 nci Maddesi İçin Uyarlanması

  KISIM A

  Yeni Balıkçı Gemileri Hariç, Yönetmelik Kapsamındaki Bütün Balıkçı Gemileri İçin Geçerli Olacak Kurallar

  BÖLÜM I: Genel Hükümler

  Kural 2: Tanımlar

  Paragraf (1) "Yeni gemi" yerine, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki "yeni balıkçı gemisi" tanımı konulacaktır.

  BÖLÜM V : Yangından Korunma, Yangın Algılama, Yangın Söndürme ve Yangınla Mücadele

  Kural 2: Tanımlar

  Paragraf (2) "standart yangın testi" standart sıcaklık eğrisi bakımından aşağıdaki ekleme yapılacaktır:

  "

  Standart zaman-sıcaklık eğrisi, aşağıda verilen fırının başlangıç ocak-içi sıcaklık noktalarından çizilen düzgün bir eğridir:

  - başlangıç ocak-içi sıcaklığı:20

  C

  - ilk beş dakikanın sonunda:576

  C

  - 10 dakikanın sonunda:679

  C

  - 15 dakikanın sonunda:738

  C

  - 30 dakikanın sonunda:841

  C

  - 60 dakikanın sonunda: 945

  C"

  BÖLÜM VII : Can Kurtarma Teçhizatı ve Tertibatları

  Kural 13: Telsiz Can Kurtarma Teçhizatı

  Paragraf (2) aşağıdaki şekilde olacaktır:

  "Mevcut gemiler üzerinde bulunan ve IMO tarafından kabul edilmiş performans standartlarına uygun olmayan iki-yönlü VHF telsiz telefon cihazları, onaylanmış iki yönlü VHF telsiz telefon cihazlarıyla uyumlu olduklarının belirlenmesi şartıyla, [1 Şubat 2010] tarihine kadar idare tarafından kabul edilebilir."

  BÖLÜM IX : Telsiz Haberleşmesi

  Kural 1: Uygulama

  Paragraf (1), ikinci cümle aşağıdaki şekilde olacaktır:

  "Ancak, mevcut gemiler için, idare gereklerin uygulanmasını [1 Şubat 2010] tarihine kadar erteleyebilir."

  Kural 3: Muafiyetler

  Paragraf (2)(c) aşağıdaki şekilde olacaktır:

  gemi [1 Şubat 2014] tarihinden önce hizmetten çıkarılacağı zaman.

  KISIM B

  Yeni Balıkçı Gemileri İçin Geçerli Olacak Kurallar

  Aşağıdaki kuralların mevcut metni aşağıdaki şekilde olacaktır:

  BÖLÜM I: Genel Hükümler

  Kural 2: Tanımlar

  Alt paragraf (22) (a) (ii)

  Boyu 45 metreden daha az olan gemiler için, gemi perdesi baş dikmeden 0,05L'den az ve 1,35 metre artı 0,05L'den fazla olmayan bir mesafede bulunacaktır.

  Kural 6: Denetimler

  Alt paragraf (1)(c)

  Alt paragraf (b)(i) uyarınca gerekli olan periyodik denetime ek olarak, geminin yapısı ve makineleri yönünden ara denetimler; ahşap dışında bir malzemeden inşa edilen gemiler için iki yıl artı/eksi üç ay aralıklar ile, ahşaptan inşa edilen gemiler için İdarenin belirlediği aralıklar ile yapılacak olup, bu denetimlerde geminin veya mürettebatın emniyetini olumsuz etkileyecek değişikliklerin yapılmadığından emin olunacaktır.

  BÖLÜM II: Yapı, Su Geçirmezlik ve Teçhizat

  Kural 1: Yapı

  Paragraf (1)

  Tekne, yaşam mahalli, güverte yapıları, makine kaportaları, merdivenler ve diğer tüm yapıların ve gemi teçhizatının sağlamlığı ve yapısal özellikleri, tasarlanan hizmetin bütün öngörülebilir koşullarına dayanmak için yeterli olacak ve yetkilendirilmiş bir kuruluşun kurallarına uygun olacaktır.

  Kural 2: Su Geçirmez Kapılar

  Paragraf (1)

  Kural 1(3) gereğince su geçirmez perdelerdeki açıklıkların sayısı, geminin genel tertibatıyla ve işletim ihtiyaçlarıyla uyumlu olan asgari sayıya indirilecektir; açıklıklar, yetkilendirilmiş bir kuruluşun kurallarına uygun olan su geçirmez kapatma araçlarıyla donatılacaktır. Su geçirmez kapılar, bitişikte yer alan deliksiz yapıya eşdeğer sağlamlıkta olacaktır.

  Kural 2: Su Geçirmez Kapılar

  Alt paragraf (3) (a)

  45 metre ve daha fazla boydaki gemilerde, su geçirmez kapılar, geminin cinsi ve faaliyeti dikkate alınarak İdare tarafından bunun gereksiz olduğu veya uygulanabilir olmadığı değerlendirilmedikçe, eşikleri en derin su hattının altında bulunuyor ise ve denizde açılmaları tasarlanmışsa sürmeli tipte olacaktır.

  Bir üye devletin bu kuralla ilgili olarak tanıyacağı muafiyetler, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki prosedüre tabi olacaktır.

  Kural 5: Ambar Ağızları

  Paragraf (3)

  Ahşap ambar kapaklarını hava geçirmez bir şekilde neta etme tertibatı, 1966 tarihli Uluslararası Yükleme Hatları Sözleşmesi Ek-I'in 14 ve 15 numaralı kurallarında verilen standartlara uygun olacaktır.

  Kural 9: Manikalar

  Paragraf (1)

  45 metre ve daha fazla boydaki gemilerde, makine dairesi manika ağızlarından başka manika ağızlarının güverte üstünden yüksekliği, çalışma güvertesi üzerinde en az 900 mm ve yaşam mahalli güvertesi üzerinde en az 760 mm olacaktır. Boyu 45 metreden daha az olan gemilerde, bu ağızların yüksekliği (sırasıyla) 760 mm ve 450 mm olacaktır. Makine dairesine sürekli olarak hava vermek ve gerektiğinde jeneratör dairesine derhal hava vermek için gerekli olan makine dairesi manika ağızlarının güverte üstünden yüksekliği, genel olarak II/9 (3) numaralı kurala uygun olacaktır. Ancak, geminin boyutu ve tertibatı nedeniyle bunun uygulanabilir olmadığı durumlarda, ilgili mekanlara yeterli miktarda kesintisiz havalandırma temin etmek için başka uygun tertibat ile birlikte II/9 (2) numaralı kural uyarınca hava geçirmez kapatma cihazları sağlanması şartıyla daha küçük, fakat her durumda çalışma güvertesi ve yaşam mahalli güvertesi üstünde 900 mm'den az olmayan yükseklikler kabul edilebilir.

  Kural 12: Lumbuzlar

  Paragraf (6)

  İdare, yetkilendirilmiş kuruluşların ilgili ISO standartlarına dayalı kurallarını dikkate alarak, geminin emniyetinin bundan zarar görmeyeceğine kanaat getirmek şartıyla, çalışma güvertesinde veya onun üstünde yer alan güverte yapılarının kenar ve arka perdelerinde kör kapaksız lumbuz ve pencereler olmasını kabul edebilir.

  Kural 15: Demir Teçhizatı

  Hızlı ve emniyetli işletim için tasarlanmış olan ve demirleme teçhizatından, demir zincirleri veya tel halatlardan, bosa ve bir ırgattan veya demiri funda ve vira etmek için ve tüm öngörülebilir hizmet şartlarında gemiyi demirlenmiş vaziyette tutmak için yapılan başka tertibatlardan oluşan demir teçhizatı sağlanacaktır. Gemilerde, bütün işletim şartlarında emniyetli bağlama için yeterli bağlama (palamar) teçhizatı da bulunacaktır. Demirleme ve bağlama teçhizatı, yetkilendirilmiş bir kuruluşun kurallarına uygun olacaktır.

  BÖLÜM III: Denge ve Denge İle İlişkili Denize Elverişlilik

  Kural 1: Genel

  Gemiler; bu bölümdeki gereksinimler 7 numaralı kuralda belirtilen işletim şartlarında yerine getirilecek şekilde tasarlanacak ve inşa edilecektir. Doğrultma kolu eğrilerinin hesaplamaları, Bütün Gemi Tipleri İçin Tam Denge Üzerine IMO Kodu uyarınca yapılacaktır.

  Kural 2: Denge Kriterleri

  Paragraf (1)

  İdare, faaliyet tecrübelerinin bunlardan ayrılmayı haklı kıldığına kanaat getirmedikçe, aşağıdaki asgari denge kriterlerine uyulacaktır. Gereken asgari denge kriterlerinden bir üye devletçe müsaade edilen herhangi bir ayrılma, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki prosedüre tabi olacaktır.

  Alt paragraf (1)(d)

  Başlangıç metasenter yüksekliği GM, tek güverteli gemiler için 350 mm'den az olmayacaktır. Yaşam mahalli tam olan gemilerde, metasentrik yükseklik İdare'nin uygun gördüğü kadar azaltılabilir fakat hiçbir durumda 150 mm'den az olamaz. Gerekli metasentrik yükseklikte bir üye devletçe müsaade edilen azalma, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki prosedüre tabi olacaktır.

  Paragraf (3)

  Birinci paragrafa uyulmasını sağlamak için balast öngörüldüğünde, bunun niteliği ve tertibatı İdareyi tatmin edici olmalıdır. 45 metreden daha az boydaki gemilerde, söz konusu balast daimi olacaktır. Balastın daimi olduğu hallerde, balast katı olacak ve gemiye sağlamca yerleştirilecektir. İdare, geminin herhangi bir pompalama sistemiyle irtibatı olmayan tamamen dolu tanklarda tutulan sıvı balastı da kabul edebilir. Birinci paragrafa uyumu sağlamak için daimi balast olarak sıvı balast kullanılırsa, ayrıntıları Uygunluk Belgesine ve Denge Kitapçığına dahil edilecektir.

  Daimi balast, İdare'nin onayı olmaksızın gemiden çıkarılmayacak veya yeri değiştirilmeyecektir.

  Kural 4: Belirli Avlanma Metotları

  Avlanma faaliyetleri esnasında gemi üzerine ilave dış kuvvetler bindiren belirli avlanma metotları kullanan gemiler, gerekirse İdare'yi tatmin edecek surette 2(1) numaralı kuralın arttırılan denge kriterlerini yerine getirecektir. Bumlu trol metoduyla avlanan gemiler, aşağıda gösterilen arttırılmış denge kriterlerini yerine getirmelidir.

  (a) Kural 2(1)(a) ve (b)'de, doğrultma kolu altındaki saha için ve doğrultma kolları için verilen ölçütler % 20 oranında arttırılacaktır;

  (b) Metasentrik yükseklik 500 mm'den az olmayacaktır;

  (c) Yukarıda (a) kapsamında verilen ölçütler, sadece, kurulu sevk gücü aşağıdaki formüllerde verilen kilowatt değerini geçmeyen gemilere uygulanacaktır:

  - boyu 35 metre veya daha az olan gemiler için; N = 0,6 Ls 2,

  - boyu 37 metre ve daha çok olan gemiler için; N = 0,7 Ls 2,

  - geminin boyu ikisinin arasında ise, Ls katsayısı 0,6 ile 0,7 arasında oranlama yapılarak bulunmalıdır,

  - Ls Tonaj Belgesine göre toplam boydur.

  Kurulu sevk gücü yukarıdaki formüllerde verilen standart sevk gücü değerlerini aşıyor ise, (a) kapsamında belirtilen ölçütler, daha yüksek olan sevk gücüyle doğru orantılı olarak arttırılacaktır.

  İdare, bumlu trollar için yukarıda arttırılan denge kriterlerini bu bölümde 7 (1) numaralı kural kapsamında belirtilen faaliyet şartlarında yerine getirildiğinden emin olacaktır.

  Denge hesabında, sırıkların yatay çizgiyle 45 derecelik bir açıda yukarı kaldırıldıkları farz edilecektir.

  Kural 5: Şiddetli Rüzgar ve Yalpaya Düşme

  Gemiler, mevsimsel hava şartlarını, geminin faaliyette bulunacağı deniz durumlarını, gemi cinsini ve işletim tarzını dikkate alarak, ilgili deniz şartlarında şiddetli rüzgar ve yalpa etkilerine dayanabilecek durumda olacaklardır. Bu konuyla ilgili hesaplamalar, Bütün Gemi Tipleri İçin Tam Denge Üzerine IMO Koduna uygun olarak yapılacaktır.

  Kural 8: Buz Birikmesi

  Bu kural tavsiye 2 ile İdare takdirine bırakılmış olan buzlanma payının değiştirilmesine müsaade edilmediği hallerde uygulanır.

  Kural 9: Meyil Testi

  Paragraf (2)

  Bir gemide onun boş ağırlığını ve/veya ağırlık merkezinin konumunu etkileyen değişiklikler yapılması durumunda, İdarece geminin denge sınırları dikkate alınarak idarece gerekli görülmesi halinde, gemi yeniden meyillendirilecek ve denge bilgileri revize edilecektir. Ancak, eğer boş ağırlık değişimi orijinal boş ağırlığın % 2'sini aşıyorsa ve geminin denge kriterlerine uymaya devam ettiği hesaplama yoluyla gösterilemiyor ise, gemi yeniden meyillendirilecektir.

  Kural 12: Pruva Yüksekliği

  Pruva yüksekliği güverteye aşırı su çıkmasını önlemek için yeterli olmalıdır.

  Sahilden 10 milden fazla açıkta olmayan uzaklıktaki kısıtlanmış alanlarda çalışan gemiler için, asgari pruva yüksekliği İdarenin uygun gördüğü ölçüde olacak ve mevsimsel hava şartlarını, geminin faaliyette bulunacağı deniz durumlarını, geminin cinsini ve işletim tarzını dikkate alarak belirlenecektir. Diğer bütün alanlarda çalışan gemiler için:

  1- Avlanma faaliyetleri esnasında, yakalanan balıkların, güverte yapısı veya üstyapının önünde bir açık çalışma güvertesi üzerinde bulunan ambar ağızları yoluyla balık ambarlarına istiflenmesi gerekiyorsa, asgari Pruva yüksekliği, Torremolinos Konferansı Nihai Senedine ilişik Ek-3'ün 4 numaralı tavsiyesinde yer alan hesaplama metoduna uygun olarak hesaplanacaktır.

  2- Tutulan balıkların, bir güverte yapısının veya üstyapının koruduğu bir açık çalışma güvertesi üzerinde bulunan bir ambar ağzı yoluyla balık ambarlarına istiflenmesi gerekiyorsa, asgari Pruva yüksekliği, 1966 tarihli Uluslararası Yükleme Hatları Sözleşmesi Ek-I'in 39 numaralı kuralına uygun olarak hesaplanacak olup, en az 2 000 mm olacaktır. Bu hususta, verilmiş yaz yükleme sının yerine, müsaade edilen azami işletim draftı dikkate alınacaktır.

  Kural 14: İç Bölmeler ve Hasar Durumunda Denge

  Boyu 100 metre ve daha fazla olan gemiler, taşınan toplam kişi sayısı 100 veya daha çok olduğunda, geminin cinsi, tasarlanan hizmeti ve faaliyet alanı dikkate alınarak, hasara uğradığı farz edilen herhangi bir bölmenin su ile dolmasından sonra, pozitif denge ile su üstünde yüzer durumda kalabilmelidir. Hesaplamalar, dipnotta belirtilen rehber bilgilere uygun olarak yapılacaktır.

  BÖLÜM IV: Makinalar ve Elektrik Tesisatı ve Periyodik Olarak Kontrol Altında Bulunmayan Makina Mahalleri

  Kural 3: Genel

  Paragraf (1)

  Ana yürütme, kontrol, buhar borusu, yakıt, sıkıştırılmış hava, elektrik ve soğutma sistemleri, yardımcı makineler, kazanlar ve diğer basınçlı kaplar, boru ve pompa tertibatı, dümen teçhizatı ve güç iletimine yönelik dişliler, şaftlar ve kaplinler, yetkilendirilmiş bir kuruluşun kurallarına uygun olarak tasarlanacak, inşa edilecek, test edilecek, takılacak ve bakımları yapılacaktır. Kaldırma donanımı, vinçler, balık elleçleme ve balık işleme teçhizatına ek olarak bu makine ve teçhizat; gemideki kişilere yönelik herhangi bir tehlikeyi asgariye indirecek şekilde korunmalıdır. Hareketli parçalara, sıcak yüzeylere ve diğer tehlikelere özellikle dikkat edilecektir.

  Paragraf (7)

  İdare, 16-17-18 numaralı kuralların yetkilendirilmiş bir kuruluşun kurallarına uygun olarak düzenli bir biçimde uygulandıkları ve tatbik edildiklerinden emin olacaktır.

  Paragraf (9)

  Bütün teçhizatın, manevra dahil, bütün işletim şartlarında güvenilir biçimde işlediğinden ve devamlı olarak güvenilir işletimi sağlamaya yönelik düzenli denetimler ve rutin testler için yetkilendirilmiş bir kuruluşun kuralları uyarınca düzenlemeler yapılmış olduğundan emin olmak için İdarenin uygun gördüğü tedbirler alınacaktır.

  Paragraf (10)

  Yetkilendirilmiş bir kuruluşun kurallarına uyumlu gemilere, periyodik olarak nezaret altında bulunmayan makine mahalleri ile faaliyete uygun olduklarını gösteren belgesel kanıt verilecektir.

  KISIM B

  Makina Techizatları

  Kural 6: Buhar Kazanları, Besleme Sistemleri ve Buhar Devreleri Tertibatı

  Paragraf (1)

  Her buhar kazanında ve ateşlenmeyen her buhar jeneratöründe, yeterli kapasiteye sahip en az iki emniyet valfi bulunacaktır. Ancak, herhangi bir buharlı kazanın veya ateşlenmeyen buhar jeneratörünün kapasitesi veya başka özelliklerini dikkate alarak, İdare, yetkilendirilmiş bir kuruluşun kurallarına uygun biçimde aşırı basınca karşı yeterli koruma sağlandığından emin olursa, sadece bir tane emniyet valfi takılmasına müsaade edebilir.

  Kural 8: Köprüüstünden Kontrol

  Alt paragraf (1) (b)

  Yürütme makinelerinin köprüüstünden kontrol edildiği durumlarda, aşağıdaki hususlar geçerli olacaktır; alt paragraf (a)'da belirtilen uzaktan kontrol, gerekli olduğunda yürütme makinelerinin aşırı yüklenmesini önleyen, yetkilendirilmiş bir kuruluşun kurallarına uygun bir kontrol cihazı yoluyla gerçekleştirilir.

  Kural 10: Yakıt, Yağlama Yağı ve Diğer Yanıcı Yağlar İçin Düzenlemeler

  Paragraf (4)

  Hasarlandığı takdirde çift dip üzerinde bulunan bir depolama, dinlendirme veya günlük servis tankında, yağ kaçmasına yol açacak olan yakıt boruları, tankın bulunduğu mahalde bir yangın çıkması halinde o mahallin dışında emniyetli bir konumdan kapatılabilen bir musluk veya valf ile donatılacaktır. Herhangi bir şaft veya boru tünelinde veya benzeri mahalde bulunan derin tankların özel durumunda, tank üzerinde valflar takılmış olacak fakat yangın halinde kontrol, tünelin veya benzeri mahallin dışındaki boru veya borular üzerinde bir ilave valf yoluyla yapılabilecektir. Bu ilave valf makine alanına takılmış ise, bu alanın dışından çalıştırılabilecek şekilde olacaktır.

  Paragraf (7) (a)

  Yakıt boruları ve onların valfleri ve bağlantı parçaları çelik veya eşdeğer bir malzemeden yapılmış olacak, fakat asgari miktarda esnek borular kullanılabilecektir. Söz konusu esnek borular ve eklentiler yeterli sağlamlıkta olacak ve yetkilendirilmiş bir kuruluşun kurallarına uygun olarak ateşe dayanıklı onaylanmış malzemeden yapılmış veya ateşe dayanıklı malzemeyle kaplanmış olacaktır. Esnek boruların takılması, "Yanıcı Sıvı Sistemlerinden Kaçakları Asgariye İndirmek İçin Esaslar" başlıklı 647 sayılı IMO MSC Sirkülerine uygun olacaktır.

  Paragraf (10)

  Basınçlı yağlama sistemlerinde kullanılan yağın depolanması, dağıtılması ve kullanılması için düzenlemeler, yetkilendirilmiş bir kuruluşun kurallarına uygun olacaktır. A Kategorisindeki makine dairelerinde ve uygulanabilir olduğu takdirde diğer makine mahallerinde bu türden düzenlemeler, en azından (1), (3), (6) ve (7) numaralı paragrafların hükümlerine ve gerekli olduğu ölçüde, yetkilendirilmiş bir kuruluşun kuralları uyarınca, (2) ve (4) numaralı paragraflara uygun olacaktır. Fakat bunların uygun derecede ateşe dayanıklı oldukları test ile gösterilmiş olmaları şartı ile yağlama sistemlerinde akış gözleme camları da kullanılabilir.

  Paragraf (11)

  Paragraf (10)'da belirtilen kontrol ve çalıştırma sistemleri ve ısıtma sistemlerinde kullanılan, yağdan başka, güç iletim sistemlerinde basınç altında kullanılan yanıcı yağların depolanması, dağıtılması ve kullanılması için tertibatlar, yetkilendirilmiş bir kuruluşun kurallarına uygun olacaktır. Tutuşma vasıtalarının bulunduğu mahallerde, söz konusu düzenlemeler en azından (2) ve (6) numaralı paragrafların hükümlerine ve sağlamlık ve yapı bakımından (3) ve (7) numaralı paragrafların hükümlerine uygun olacaktır.

  Kural 12: Gürültüye Karşı Korunma

  Makine alanlarında personel üzerinde gürültünün etkilerini Gemilerde Gürültü Seviyeleri Hakkında IMO Kodu'nda verilen seviyelere indirmek için tedbirler alınacaktır.

  Kural 13: Dümen Donanımı

  Paragraf (1)

  Gemilerde, yetkilendirilmiş bir kuruluşun kurallarına uygun olarak, bir ana dümen teçhizatı ve dümenin hareket ettirilmesi için yardımcı bir sistem bulunacaktır. Ana dümen donanımı ve dümenin hareket ettirilmesi için yardımcı sistem, makul ve mümkün olduğu ölçüde, birindeki tek bir arıza diğerini işlemez hale getirmeyecek şekilde tertip edilecektir.

  Kural 16: Ana Elektrik Kaynağı

  Alt paragraf (1) (a)

  Geminin yürütülmesi ve emniyeti için gerekli yardımcı hizmetleri idame etmenin tek vasıtasını elektrik enerjisinin teşkil ettiği hallerde, biri ana makine ile çalıştırılabilecek en az iki jeneratör setinden oluşan bir ana enerji kaynağı bulunacaktır. Yetkilendirilmiş bir kuruluşun kurallarına uygun olarak, eşdeğerli elektrik kabiliyetine sahip başka düzenlemeler de kabul edilebilir.

  BÖLÜM V: Yangından Korunma, Yangın Algılama, Yangın Söndürme ve Yangınla Mücadele

  Kural 1: Genel

  Alt paragraf (c)

  Metot IIIF: Yangın çıkması beklenebilecek bütün alanlarda otomatik bir yangın alarm ve algılama sistemi takılacaktır. Genel olarak, iç bölme perdelerinin cinsi üzerinde kısıtlama olmayıp, "A" veya "B" sınıfında bir bölmeyle çevrelenmiş herhangi bir yaşam mahalli alanı hiçbir durumda 50 m2'yi geçmeyecektir. Bununla birlikte, İdare ortak kullanılan mahaller için bu alanı 75 m2 'ye kadar arttırabilir.

  Kural 2: Tanımlar

  Paragraf (1)

  "Yanıcı olmayan malzeme" yaklaşık olarak 750

  C sıcaklığa kadar ısıtıldığında kendi kendine ateşlenme için yeterli miktarda yanıcı buhar çıkarmama ve yanmama özelliği, IMO Yangın Testi Prosedürleri Koduna göre tespit edilmiş bir malzeme anlamına gelecektir. Bunun dışındaki malzeme, yanabilir bir malzemedir.

  Paragraf (2) 'standart yangın testi' şöyle ifade edilecektir.

  'Bir standart yangın testi' ilgili perdeler veya güvertelerden numunelerin bir test fırınında yaklaşık olarak standart sıcaklık eğrisine tekabül eden sıcaklıklara maruz bırakıldıkları bir testtir. Test metotları, IMO Yangın Testi Prosedürleri Koduna uygun olacaktır.

  Paragraf (3) (son cümle)

  İdare, IMO Yangın Testi Prosedürleri Koduna uygun olarak sağlamlık ve sıcaklık artışı için yukarıdaki gerekleri karşıladığını belirlemek amacıyla prototip bir perde veya güvertenin test edilmesini isteyecektir.

  Paragraf (4) (son cümle)

  İdare, IMO Yangın Testi Prosedürleri Koduna uygun olarak sağlamlık ve sıcaklık artışı için yukarıdaki gerekleri karşıladığını belirlemek amacıyla prototip bir bölmenin test edilmesini isteyecektir.

  Paragraf (6) (son cümle)

  İdare, IMO Yangın Testi Prosedürleri Koduna uygun olarak sağlamlık ve sıcaklık artışı için yukarıdaki gerekleri karşıladığını belirlemek amacıyla prototip bir bölmenin test edilmesini isteyecektir.

  Paragraf (9)

  Düşük alev yayılması; bu şekilde tarif edilmiş yüzeyin, alevin yayılmasını yeterince sınırlayacağını anlamına gelecektir. Bu husus, IMO Yangın Testi Prosedürleri Koduna göre tespit edilir.

  Kural 4: Yaşam ve Hizmet Mahallerindeki Perdeler

  Paragraf (4)

  Metot IIIF: Bu kuralla ve bu kısımdaki diğer kurallarla "A" veya "B" sınıfı bölmeler olması gerekli tutulmayan perdelerin yapısı üzerinde herhangi bir kısıtlama olmayacaktır. Kural 7'deki tablo 1 uyarınca "C" sınıfı perdelerin gerekli olduğu münferit haller dışında, kesintisiz bir "A" veya "B" sınıfı bölmeyle çevrelenmiş herhangi bir barınma mahallinin alanı hiçbir durumda 50 m2'yi geçmeyecektir. Ancak, İdare ortak kullanılan yerler için bu alanı 75 m2'ye kadar arttırabilir.

  Kural 7: Perdelerin ve Güvertelerin Yangına Karşı Dayanımı

  Tabloların son notuna aşağıdaki ekleme yapılacaktır:

  (*) Tablolarda bir yıldız işareti olduğunda, bölmenin çelik veya eşdeğer malzemelerden yapılmış olması gerekir fakat "A" sınıfı standartta olması gerektirmez. Bir güverte; elektrik kablolarının, boruların ve havalandırma kanallarının geçmesi için delindiği takdirde, açılan bu delikler alev ve duman geçişini önlemek için sızdırmaz duruma getirilecektir.

  Kural 8: İnşa Detayları

  Paragraf (3), Metotlar IF, IIF ve IIIF

  (a) Yük mahalleri veya hizmet alanlarının soğutmalı bölümleri haricinde, yalıtım malzemeleri yanıcı olmayacaktır. Yalıtımla ilgili olarak kullanılan buhar bariyerleri ve yapıştırıcıların ve soğuk hizmet sistemleri için boru tesisatı yalıtımlarının yanıcı olmayan malzemeden yapılmış olması gerekmez, ancak bunlar mümkün olan en az miktarda olacak ve açıktaki yüzeyleri IMO Yangın Testi Prosedürleri Koduna göre tespit edilen düşük alev özelliklerini taşıyacaktır. Petrol ürünleri sızmasının mümkün olduğu mahallerde, yalıtımın yüzeyi petrole veya petrol buharına karşı geçirimsiz olacaktır.

  Kural 9: Havalandırma Sistemleri

  Alt paragraf (1) (a)

  Havalandırma kanalları, yanıcı olmayan malzemeden olacaktır. Ancak, genel olarak 2 metreden daha uzun olmayan ve enine kesiti 0,02 m2' yi geçmeyen kısa havalandırma kanalları, aşağıdaki şartlara tabi olarak, yanıcı olmayan malzemeden yapılmış olmak zorunda değildir.

  (i) Bu kanallar, IMO Yangın Testi Prosedürleri Koduna göre tespit edilen düşük alev yayılma özelliğine sahip bir malzemeden yapılmış olacaktır.

  Kural 11: Muhtelif Unsurlar

  Paragraf (2)

  Açıktaki iç yüzeyler üzerinde kullanılan boyalar, vernikler ve diğer apreler; aşırı miktarlarda duman veya zehirli gazlar veya buharlar çıkarabilen türde olmayacak, bu husus, IMO Yangın Testi Prosedürleri Koduna göre tespit edilecektir.

  Kural 12: Gaz Silindirlerinin ve Tehlikeli Malzemelerin Depolanması

  Paragraf (4)

  Mahallinde hizmet için gerekli olması haricinde, son derece yanıcı sıvılar veya sıvılaştırılmış gazların depolanması için kullanılan kompartımanlarda elektrik kabloları ve tesisatı bulunmayacaktır. Bu türden elektrik tesisatının takılmış olduğu mahallerde, bu tesisat belgelenmiş emniyetli tipte olacak ve Uluslararası standart IEC'nin 79 sayılı "Patlayıcı Gaz Atmosferleri İçin Elektrikli Cihazlar" başlıklı yayınının ilgili hükümlere uygun olacaktır. Isı kaynakları bu tip mahallerin uzağında tutulacak ve görünür bir yerde "Sigara İçilmez" ve "Çıplak Işık Yasaktır" uyarıları konulacaktır.

  Kural 13: Kaçış Yolları

  Paragraf (1)

  Makine alanları hariç, mürettebatın normal olarak istihdam edildiği mahallerde ve bütün yaşam mahalline giriş-çıkış sağlayan sabit ve taşınabilir merdivenler, açık güverteye ve oradan da can kurtarma araçlarına kolayca kaçış yolları temin edecek şekilde düzenlenecektir. Özellikle, bu mahaller ile ilgili olarak:

  (e) Kaçış yollarının devamlılığı İdare'nin yeterli bulacağı nitelikte olacaktır. Kaçış yolları olarak kullanılan sabit merdivenler ve koridorlar 700 mm'den daha az genişlikte olmayacak ve en azından bir tarafta bir tırabzan bulunacaktır. Bir sabit merdivene açılan kapı aralıklarının açık genişliği 700 mm'den daha az olmayacaktır.

  Paragraf (2)

  A kategorisindeki her makine mahallinden aşağıdaki vasıtalardan biriyle iki kaçış yolu bulunacaktır:

  (a) Aralarında olabildiğince fazla mesafe olan, makine mahallinin üst kısmında benzer şekilde birbirlerinden uzak, açık güverteye ulaşmayı temin eden kaportalara erişim sağlayan iki adet taşınabilir çelik merdiven. Genel olarak, bu merdivenlerden bir tanesi, makine mahallinin alt kısmından dışarıda emniyetli bir konuma doğru, yangına karşı devamlı bir korunak sağlayacaktır. Ancak, makine mahallinin özel düzenlemeleri veya boyutları nedeniyle, bu mahallin alt kısmından emniyetli bir kaçış yolu sağlanırsa, İdare bu korunağı talep etmeyebilir. Bu korunak, çelikten yapılmış, A-60 sınıfı standardında yalıtılmış ve alt ucunda kendi kendine kapanan A-60 sınıfında bir çelik kaporta ile donatılmış olacaktır; veya

  Kural 14: Otomatik Püskürtücü ve Yangın Alarm ve Yangın Algılama Sistemleri (Metot IIF)

  Paragraf (11)

  Her bölmedeki püskürtücüler için yedek püskürtücü kafaları olmalıdır.

  Yedek püskürtücü kafaları, gemiye monte edilmiş olan bütün tipleri ve dereceleri içerecek ve aşağıda gösterildiği gibi bulunacaktır:

  - 100'den az püskürtücü kafası : 3 yedek kafa,

  - 300'den az püskürtücü kafası : 6 yedek kafa,

  - 300-1000 püskürtücü kafası: 12 yedek kafa.

  Kural 15: Otomatik Yangın Alarm ve Yangın İhbar Sistemleri (Metot IIIF)

  Paragraf (4)

  Sistem, korunacak olan mahallerin herhangi birinde anormal bir hava sıcaklığı, anormal bir duman yoğunlaşması veya yeni başlamış bir yangının işareti olan başka faktörler ile harekete geçecektir. Hava sıcaklığına duyarlı olan sistemler 54

  C'den daha düşük sıcaklıklarda harekete geçmeyecek ve sıcaklık artışı dakikada 1

  C'den fazla olmadığında 78

  C'den daha yüksek olmayan bir sıcaklıkta harekete geçecektir. İdare'nin takdiriyle, müsaade edilen harekete geçiş sıcaklığı, kurutma dairelerinde ve normal olarak yüksek ortam sıcaklığına sahip benzer mahallerde, azami ortam sıcaklığının 30

  C üzerine çıkarılabilir. Duman yoğunlaşmasına duyarlı olan sistemler, iletilen bir ışık huzmesinin yoğunluğunda azalma olması üzerine harekete geçecektir. Duman detektörlerinin, duman yoğunluğu metre başına % 12,5 kararmayı geçmeden önce çalışmaya başladıkları, fakat duman yoğunluğu metre başına % 2 kararmayı geçinceye kadar çalışmaya başlamadıkları belgelendirilmiş olacaktır. İdare'nin takdiriyle, aynı ölçüde etkili olan başka harekete geçiş metotları da kabul edilebilir. Algılama sistemi, yangın algılamasından başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

  Kural 17: Yangın Pompaları

  Paragraf (2)

  Herhangi bir kompartımandaki bir yangın, bütün yangın pompalarını işlemez hale getirebilecek ise, yangınla mücadele için su temin etmenin alternatif bir yöntemi olacaktır. Boyu 75 metre ve daha fazla olan gemilerde, bu alternatif yöntem, bağımsız çalıştırılabilen sabit bir acil durum yangın pompası olacaktır. Bu acil durum yangın pompası, asgari 0,25 N/mm2 basınçla iki su jeti su verebilme kapasitesinde olacaktır.

  Kural 20: Yangın Söndürücüler

  Paragraf (2)

  1. Gemide taşınan yeniden doldurulabilir nitelikte, her tipteki yangın söndürücüler için; ilk 10 yangın söndürücü için % 100 yedek dolum malzemesi ve geri kalan en fazla 60 söndürücü için % 50 yedek dolum malzemesi temin edilecektir.

  2. Gemide yeniden doldurulamayan yangın söndürücüler için, yedek dolum malzemesi yerine, aynı tipte ve kapasitede en azından % 50 oranında ilave yangın söndürücü temin edilecektir.

  3. Yeniden doldurma talimatları gemide taşınmalıdır. Yeniden doldurma amacıyla, yalnızca söz konusu yangın söndürücüler için onaylanmış olan yedekler kullanılabilir.

  Paragraf (4)

  Yangın söndürücüler İdare tarafından yetkilendirilmiş olan uzman bir kişi tarafından her yıl muayene edilecektir. Her bir söndürücüye muayene edilmiş olduğunu belirten bir işaret takılacaktır. Kalıcı bir şekilde basınç altında olan yangın söndürücülerin kapları ve basınçsız yangın söndürücülerin itici tüpleri 10 yılda bir hidrolik basınç testinden geçirilecektir.

  Kural 21: Kontrol İstasyonlarında ve Yaşam ve Hizmet Alanlarındaki Taşınabilir Yangın Söndürücüler

  Paragraf (2)

  1. Gemide yeniden doldurulabilir nitelikteki yangın söndürücüler için; ilk 10 yangın söndürücü için % 100 yedek dolum malzemesi ve geri kalan en fazla 60 söndürücü için % 50 yedek dolum malzemesi temin edilecektir.

  2. Gemide yeniden doldurulamayan yangın söndürücüler için, yedek dolum malzemesi yerine, aynı tip ve kapasitede en azından % 50 oranında ilave yangın söndürücü temin edilecektir.

  3. Yeniden doldurma talimatları gemide taşınmalıdır. Yeniden doldurma amacıyla, yalnızca söz konusu yangın söndürücüler için onaylanmış olan yedekler kullanılabilir.

  Kural 24: İtfaiyeci Teçhizatı

  Paragraf (1)

  En azından iki itfaiyeci taşınacaktır. Yangınla mücadele kıyafetleri IMO Yangın Emniyeti Sistemleri Kodu, Bölüm III'ündeki 2.1, 2.1.1 ve 2.1.2 numaralı kurallara uygun olacaktır. Gerekli her solunum cihazı için iki yedek tüp temin edilecektir.

  Kural 25: Yangın Kontrol Planı

  Devamlı olarak sergilenen bir yangın kontrol planı olacaktır. Bu planın içeriği "Yangın Kontrol Planları İçin Grafik Semboller" başlıklı A.654(16) sayılı IMO Kararına ve "Yangın Kontrol Planlarıyla Verilecek Bilgiler Üzerine Tavsiyeler" başlıklı A.756(18) sayılı IMO Kararına uygun olacaktır.

  Kural 28: Yapısal Yangın Korunması

  Alt paragraf (2) (a)

  Gövdesi yanıcı olmayan malzemelerden inşa edilmiş gemilerde, A sınıfı makine alanlarını, yaşam ve hizmet mahallerinden veya kontrol istasyonlarından ayıran güverteler ve perdeler, A sınıfı makine alanında sabit bir yangın söndürme sisteminin olmadığı hallerde "A-60" sınıf standardında, böyle bir sisteminin bulunduğu hallerde ise "A-30" sınıf standardında inşa edilecektir. Diğer makine mahallerini, yaşam ve hizmet mahallerinden ve kontrol istasyonlarından ayıran güverteler ve perdeler "A-0" sınıfı standardında inşa edilecektir.

  Kontrol istasyonlarını yaşam ve hizmet mahallerinden ayıran güverteler ve perdeler, bu bölümdeki 7 numaralı kuralın 1 ve 2 numaralı tablolarına uygun olarak "A" sınıf standardında inşa edilecektir. Bununla birlikte İdare; kaptan kamarası gibi bu tip mahallerin köprüüstünün bir parçası olarak kabul edildikleri durumlarda, bu tip mahallerin köprüüstünden ayrılması için "B-15" sınıfında bölmelerin montesine müsaade edebilir.

  Kural 31: Muhtelif Unsurlar

  Paragraf (1)

  Yaşam ve hizmet mahalleri, kontrol istasyonları, koridor ve merdiven çevrelerinde bulunan açık yüzeyler ve yaşam ve hizmet mahalleri ve kontrol istasyonlarında bulunan perdelerin, tavanların, panellerin ve kaplamaların arkasında bulunan gizlenmiş yüzeyler, IMO Yangın Testi Prosedürleri Kodunda tespit edildiği şekilde, düşük alev yayılım özelliklerine sahip olacaklardır.

  Paragraf (3)

  Açıktaki iç yüzeyler üzerinde kullanılan boyalar, vernikler ve diğer apreler, IMO Yangın Testi Prosedürleri Kodunda tespit edildiği şekilde aşırı miktarlarda duman veya zehirli gazlar veya buharlar çıkarabilecek nitelikte olmayacaktır.

  Kural 32: Gaz Silindirlerinin ve Tehlikeli Malzemelerin Depolanması

  Paragraf (4)

  Mahallinde hizmet için gerekli olması haricinde, son derece yanıcı sıvılar veya sıvılaştırılmış gazların depolanması için kullanılan kompartımanlarda elektrik kabloları ve tesisatı bulunmayacaktır. Bu türden elektrik tesisatının takılmış olduğu mahallerde, bu tesisat belgelenmiş emniyetli tipte olacak ve Uluslararası Standart IEC'nin 79 sayılı "Patlayıcı Gaz Atmosferleri İçin Elektrikli Cihazlar" başlıklı yayınının ilgili hükümlere uygun olacaktır. Isı kaynakları bu tip mahallerin uzağında tutulacak ve görünür bir yerde "Sigara İçilmez" ve "Çıplak Işık Yasaktır" uyarıları konulacaktır.

  Kural 38: Yangın Söndürücüler

  Paragraf (2)

  1- 2'de (aşağıda) belirtilen durumlar hariç, Gemide taşınan yeniden doldurulabilir nitelikte, her tipteki yangın söndürücüler için; ilk 10 yangın söndürücü için % 100 yedek dolum malzemesi ve geri kalan en fazla 60 söndürücü için % 50 yedek dolum malzemesi temin edilecektir.

  2- Boyu 45 metreden daha az olan gemiler için ve gemide yeniden doldurulamayan yangın söndürücüler için, yedek dolum malzemesi yerine, aynı tip ve kapasitede en azından % 50 oranında ilave yangın söndürücü temin edilecektir.

  3- Yeniden doldurma talimatları gemide taşınmalıdır. Yeniden doldurma amacıyla, yalnızca söz konusu yangın söndürücüler için onaylanmış olan yedekler kullanılabilir.

  Paragraf (4)

  Yangın söndürücüler İdare tarafından yetkilendirilmiş olan uzman bir kişi tarafından her yıl muayene edilecektir. Her bir söndürücüye muayene edilmiş olduğunu belirten bir işaret takılacaktır. Kalıcı bir şekilde basınç altında olan yangın söndürücülerin kapları ve basınçsız yangın söndürücülerin itici tüpleri 10 yılda bir hidrolik basınç testinden geçirilecektir.

  Kural 39: Kontrol İstasyonlarında ve Yaşam ve Hizmet Mahallerindeki Taşınabilir Yangın Söndürücüler

  Paragraf (2)

  1- 2'de (aşağıda) belirtilen durumlar hariç gemide taşınan yeniden doldurulabilir nitelikte, her tipteki yangın söndürücü için; ilk 10 yangın söndürücü için % 100 yedek dolum malzemesi ve geri kalan en fazla 60 söndürücü için % 50 yedek dolum malzemesi temin edilecektir.

  2- Boyu 45 metreden daha az olan gemiler için ve gemide yeniden doldurulamayan yangın söndürücüler için, yedek dolum malzemesi yerine, aynı tip ve kapasitede en azından % 50 oranında ilave yangın söndürücü temin edilecektir.

  3- Yeniden doldurma talimatları gemide taşınmalıdır. Yeniden doldurma amacıyla, yalnızca söz konusu yangın söndürücüler için onaylanmış olan yedekler kullanılabilir.

  Kural 41: İtfaiyeci Teçhizatı

  Boyu 45 metre ve daha fazla olan gemilerde, en az iki itfaiyeci teçhizatı taşınacak ve kolayca ulaşılabilir ve birbirinden ayrı ve yangın halinde dışarıyla bağlantısının kesilmesi ihtimali olmayan mahallerde depolanacaktır. İtfaiyeci teçhizatı IMO Yangın Emniyeti Sistemleri Kodu, Bölüm III' ündeki 2.1, 2.1.1 ve 2.1.2 numaralı kurallara uygun olacaktır.

  Gerekli her bir solunum cihazı için en azından iki yedek tüp temin edilecektir.

  Kural 42: Yangın Kontrol Planı

  Devamlı olarak sergilenen bir yangın kontrol planı olacaktır. Bu planın içeriği "Yangın Kontrol Planları İçin Grafik Semboller" başlıklı A.654(16) sayılı IMO Kararına ve "Yangın Kontrol Planlarıyla Verilecek Bilgiler Üzerine Tavsiyeler" başlıklı A.756(18) sayılı IMO Kararına uygun olacaktır.

  Boyu 45 metreden daha az olan gemilerde, İdare bu gerekliliği aramayabilir.

  BÖLÜM VI: Mürettebatın Korunması

  Kural 3: Parampetler, Parmaklıklar ve Korkuluklar

  Paragraf (2)

  En derin su hattından parampetin tepesinin en alçak noktasına veya, korkuluklar takılmış ise, çalışma güvertesinin kenarına kadar olan asgari dikey mesafe; geminin içinde çalışabileceği deniz durumları ve hava şartları, faaliyet alanları, geminin cinsi ve balık avlama metodu dikkate alınarak, güverteye çıkan sudan mürettebatın yeterince korunmasını sağlayacak ölçüde olacaktır. Balık tutulan çalışma güvertesinin kenarından vasatta ölçülen fribord, hangisi daha büyük ise 300 mm'den veya müsaade edilen azami drafta denk gelen friborddan daha az olmayacaktır. Korunaklı çalışma mahallerine su girmeyecek şekilde düzenlenmiş olan korunaklı çalışma güverteli gemiler için, müsaade edilen azami drafta denk gelen friborddan başka herhangi bir asgari fribord gerekli değildir.

  Kural 4: Sabit ve Taşınabilir Merdivenler

  Mürettebatın emniyeti için, parmaklı ve kaymayan oluklu yeterli büyüklük ve sağlamlıkta sabit ve taşınabilir merdivenler ilgili ISO standartlarına uygun olarak inşa edilecek ve bulunacaktır.

  BÖLÜM VII: Can Kurtarma Teçhizatı ve Tertibatları

  Kural 3: Can Kurtarma Teçhizat ve Tertibatının Değerlendirilmesi, Test Edilmesi ve Onaylanması

  Paragraf (2)

  İdare, can kurtarma teçhizatına ve tertibatına onay vermeden önce, bu teçhizat ve tertibatın, Can Kurtarma Araçlarının Test Edilmesi Üzerine IMO Tavsiyelerini de içeren Gemi Teçhizatı Yönetmeliği gereklerine uygun olarak, bu bölümün gereklerine uygun olduklarını doğrulamak amacıyla test edilmiş olmalarını sağlayacaktır.

  Paragraf (6)

  Bu bölümle istenmiş olup KISIM C'de kendileri için ayrıntılı özellikler verilmemiş olan can kurtarma teçhizatı, 1974 tarihli değişik SOLAS Bölüm III'ünde ve IMO Uluslararası Can Kurtarma Teçhizatları Kodunda bu tip teçhizat için verilen ayrıntılı özellikler dikkate alınarak, İdare'yi tatmin edici şekilde olacaktır.

  Kural 6: Can Kurtarma Araçları ve Kurtarma Botlarının Kullanıma Hazır Olması ve İstiflenmesi

  Alt paragraf (4)(a)

  Her bir can kurtarma aracı, aşağıdaki şekilde istif edilecektir:

  - Ne can kurtarma aracı ne de istif edilmesine yönelik tertibat, başka herhangi bir mayna mahallindeki başka herhangi bir can kurtarma aracı veya kurtarma botunun işletilmesine engel olmayacaktır,

  - Su yüzeyine mümkün ve emniyetli olduğu kadar yakın; gemiden denize atılmak üzere tasarlanmış bir can salından başka bir can kurtarma aracı söz konusu olduğunda, gemi elverişsiz şartlar altında tam olarak yüklü durumdayken hangisi daha küçük ise, en fazla 10 derecelik trimli ve herhangi bir tarafa doğru en fazla 20 derecelik meyilli durumda, veya geminin hava güvertesi kenarının suya battığı açıda, binme konumundaki can kurtarma aracı su yüzeyinin en az 2 metre üzerinde olacaktır.

  - Mürettebatın araca binme ve denize indirme hazırlıklarını 5 dakikadan daha az bir zamanda yapabilmeleri için devamlı bir hazır bulunma durumunda olunacaktır.

  - Bu bölüm gereğince tam olarak donatılmış halde hazır olacaktır.

  Kural 23: Kurtarma Botları

  Alt paragraf (1)(b)

  Kurtarma Botları, katı veya şişirilen yapıda veya ikisinin bir karışımı olabilir ve;

  (i) Boyları 3,8 metreden kısa ve 8,5 metreden uzun olmayacaktır. Boyu 45 metreden daha kısa olan gemilerde, geminin boyutu nedeniyle veya başka nedenlerle, bu türden botların taşınmasının makul veya mümkün olmadığı hallerde, İdare, en az 3,3 metre olmak şartıyla, daha kısa botları da kabul edebilir.

  (ii) Oturan en az beş kişiyi ve yatan en az bir kişiyi taşıyabilecek veya, boyu 45 metreden az olan gemiler için, boyu 3,8 metreden daha az bir kurtarma botu söz konusu olduğunda, oturan en az dört kişiyi ve yatan en az bir kişiyi taşıyabilecek kapasitede olacaktır.

  Alt paragraf (1)(c)

  Bir kurtarma botunun taşımasına müsaade edilecek kişilerin sayısı, bir oturma testi yoluyla İdare tarafından belirlenecektir. Asgari taşıma kapasitesi 23(1)(b)(ii) sayılı kuralda verildiği gibi olacaktır. Oturma yerleri dümenci hariç olmak kaydıyla, botun zemini de olabilir. Bir oturma yerinin hiçbir kısmı borda tirizinin veya, ayna kıçın üzerinde veya filikanın yanlarındaki şişirilmiş yüzdürme bölgesi üzerinde olmayacaktır.

  Ek II

  Torremolinos Protokolü Eki Bölüm IV, V, VII ve IX Hükümlerinin, Söz Konusu Protokol Ekinin 3(4) Maddesine Uygun Olarak, 24 Metre ve Daha Fazla Boydaki Yeni Balıkçı Gemilerine Uygulanmak Üzere Uyarlanması,

  BÖLÜM IV: Makine ve Elektrik Tesisatı ve Periyodik Olarak Nezaret Altında Bulunmayan Makine Mahalleri

  Kural 1: Uygulama Kapsamı

  Aşağıdaki şekilde olacaktır:

  "Aksi belirtilmedikçe, boyu 24 metre ve daha fazla olan yeni balıkçı gemileri bu bölümün kapsamına girecektir."

  Kural 7: Köprüüstü ve Makine Mahalli Arasında Haberleşme

  Aşağıdaki ekleme yapılacaktır:

  "Bir tanesi bir makine dairesi telgrafı olan iki ayrı haberleşme vasıtası ..... temin edilecektir, ancak, yürütme makinesinin direkt olarak köprüüstünden kumanda edildiği, boyu 45 metreden daha az olan gemilerde, İdare bir makine dairesi telgrafından başka haberleşme vasıtası kabul edebilir."

  Kural 8: Yürütme Makinesinin Köprüüstünden Kontrolü

  Paragraf 1(d)'ye aşağıdaki ekleme yapılacaktır:

  "

  veya kontrol odası. Boyu 45 metreden daha az olan gemilerde; İdare, köprüüstündeki izleme ve kontrolün yeterli olması şartıyla, makine mahallindeki kontrol istasyonunun sadece bir acil durum istasyonu olmasına müsaade edebilir."

  Kural 16: Elektrik Gücü Ana Kaynağı

  Paragraf 1(b)'ye aşağıdaki ekleme yapılacaktır:

  "

  grupların durdurulması. Ancak, boyu 45 metreden daha az olan gemilerde, jeneratör gruplarından herhangi birinin durdurulması halinde, sadece gemilerin hareketi ve emniyeti için zorunlu olan hizmetlerin işlemesini sağlamak için gerekli olacaktır."

  Kural 17: Elektrik Gücü Acil Durum Kaynağı

  Paragraf 6'ya aşağıdaki ekleme yapılacaktır:

  "Boyu 45 metreden daha az olan gemilerde telsiz vericisi ve alıcısı için takılan bataryalar dışında, bu kurala uygun olarak takılmış bir akümülatör bataryası .......... monte edilecektir."

  Kural 22: Alarm Sistemi

  Paragraf 2(a)'ya aşağıdaki ekleme yapılacaktır:

  "Alarm sistemi ... uygun bir konumda. Ancak, boyu 45 metreden daha az olan gemilerde, İdare, sistemin yalnızca köprüüstündeki her ayrı alarm işlevini gösterebilen ve duyurabilen kabiliyette olmasına müsaade edebilir."

  Paragraf 2(b)'ye aşağıdaki ekleme yapılacaktır:

  "Boyu 45 metre ve daha fazla olan gemilerde, alarm sisteminin ...... bir bağlantısı olacaktır."

  Paragraf 2(c)'ye aşağıdaki ekleme yapılacaktır:

  "Boyu 45 metre ve daha fazla olan gemilerde, bir mühendis alarmı

  ."

  BÖLÜM V: Yangından Korunma, Yangın Algılama, Yangın Söndürme ve Yangınla Mücadele

  Kural 2: Tanımlar

  Paragraf 14(b)'ye aşağıdaki değişiklik yapılacaktır:

  "

  375 kilovattan daha az olmayan"

  KISIM C

  Başlığa aşağıdaki değişiklik yapılacaktır:

  KISIM C - Boyu 24 Metre ve Daha Fazla Olan Ama 60 Metreden Daha Az Olan Gemilerde Yangın Emniyet Tedbirleri

  Kural 35: Yangın Pompaları

  Bu kurala aşağıdaki ekleme yapılacaktır:

  "V/35(1) sayılı Kuralın hükmüne rağmen, her zaman en azından iki yangın pompası temin edilecektir."

  Paragraf 8'e aşağıdaki ekleme yapılacaktır:

  "

  veya 25 m3/h, hangisi daha büyükse."

  Kural 40: Makine Mahallerinde Yangın Söndürme Araçları

  Paragraf 1(a)'ya aşağıdaki değişiklik yapılacaktır:

  "

  375 kilovattan daha az olmayan

  ."

  BÖLÜM VII: Can Kurtarma Teçhizatı ve Tertibatları

  Kural 1: Uygulama

  Paragraf 1'e aşağıdaki ekleme yapılacaktır:

  "Aksi belirtilmedikçe, boyu 24 metre ve daha fazla olan yeni gemiler bu bölümün kapsamına girecektir."

  Kural 5: Can Kurtarma Araçları ve Kurtarma Botlarının Sayısı ve Tipleri

  1. Paragraf 3'ün başlangıcı aşağıdaki şekilde olacaktır:

  "Boyu 75 metreden daha az fakat 45 metreden daha çok olan gemiler aşağıdaki hususlara uygun olacaktır

  "

  2. Yeni bir paragraf 3(a) aşağıdaki şekilde olacaktır:

  "(3a) Boyu 45 metreden daha az olan gemilerde aşağıda sayılanlar bulunacaktır:

  (a) Gemi üzerindeki toplam kişi sayısının en azından % 200'ünü almaya yetecek toplam kapasitede can kurtarma araçları bulunacaktır. Bunlardan gemideki kişilerin en azından toplam sayısını almaya yetecek kadarı, geminin her iki tarafından da denize indirilebilir nitelikte olacaktır; ve

  (b) Geminin boyutu ve manevra kabiliyeti, yakındaki arama ve kurtarma imkanları ve meteorolojik uyarı sistemlerinin mevcudiyeti, ağır hava şartlarına maruz olmayan alanlarda geminin faaliyeti veya işletimin mevsimsel özellikleri nedeniyle, idare böyle bir hükmün gereksiz olduğuna kani olmadıkça, bir kurtarma botu."

  3. Paragraf 4'ün başlangıcı aşağıdaki şekilde olacaktır:

  "2(a), 3(a) ve 3a(a) numaralı paragrafların gereklerini karşılamak yerine, gemiler ... taşıyabilir."

  Kural 10: Can Simitleri

  1. Alt paragraf 1(b) aşağıdaki şekilde olacaktır:

  "Boyu 75 metreden daha az fakat 45 metreden daha çok olan gemilerde altı can simidi;"

  2. Aşağıdaki gibi yeni bir alt paragraf 1(c) eklenecektir:

  "1(c) Boyu 45 metreden daha az olan gemilerde dört can simidi,"

  Kural 13: Telsiz Can Kurtarma Teçhizatı

  Aşağıdaki gibi yeni paragraf 1(a) eklenecektir:

  "1(a) Ancak, boyu 45 metreden daha az olan gemiler için, İdare, geminin faaliyet alanını ve gemi üzerinde çalıştırılan kişilerin sayısını dikkate alarak, üç adet bu tip cihaz taşıma şartını gereksiz görürse, cihazların sayısı ikiye indirilebilir;"

  Kural 14: Radar Yanıtlayıcılar

  Son kısıma aşağıdaki ekleme yapılacaktır:

  "

  her bir can kurtarma aracında. Boyu 45 metreden daha az olan her gemide, en az bir adet radar yanıtlayıcı taşınacaktır."

  BÖLÜM IX: Telsiz Haberleşmesi

  Kural 1: Uygulama

  Paragraf 1, ilk cümle aşağıdaki şekildeki gibidir:

  "Aksi belirtilmedikçe, bu bölüm 24 metre ve daha fazla boydaki yeni gemilere ve 45 metre ve daha fazla boydaki mevcut gemilere uygulanacaktır."

  Kural 7: Telsiz Teçhizatı - Deniz Alanı A1

  Aşağıdaki gibi yeni bir paragraf (4) ilave edilecektir:

  "Kural 4(a) hükümlerine rağmen, İdare, boyu 24 metre ve daha fazla ama 45 metreden daha az olan ve sadece deniz alanı A1'de sefer yapan yeni balıkçı gemilerini, Kural 6(1)(a) gereğince bir VHF telsiz tesisatıyla ve ek olarak, Kural 7(1)(a) gereğince, gemiden kıyıya yardım çağrıları iletilmesi için DSC kullanan bir VHF telsiz tesisatıyla donatılmış olmaları şartıyla, 6(1)(f) ve 7(3) numaralı kuralların gereklerinden muaf tutabilir."

  Ek-III

  Bölgesel ve Yerel Hükümler

  A. "Kuzey" Bölgesel Hükümler (Maddeler 7(3) ve 4(1))

  1. Uygulama Alanı

  Başka yerde aksi belirtilmedikçe, Baltık Denizi hariç olmak üzere, Ek-III'ün sonunda yer alan haritada gösterildiği şekilde sınırın kuzeyindeki sular: Bu sınır Norveç'in batı kıyısından 62

  N enleminin paraleliyle 4

  W boylamına, oradan 4

  W boylamının meridyeninden 60

  30

  N enlemine, oradan 60

  30

  N enleminin paralelinden 5

  W boylamına, oradan 5

  W boylamının meridyeninden 60

  N enlemine, oradan 60

  N enleminin paralelinden 15

  W boylamına, oradan 15

  W boylamının meridyeninden 62

  N enlemine, oradan 62

  N enleminin paralelinden 27

  W boylamına, oradan 27

  W boylamının meridyeninden 59

  N enlemine ve oradan 59

  N enleminin paralelinde batıya.

  2. Tanımlar

  "Yüzen ağır buz" deniz yüzeyinin 8/10 veya daha çoğunu kaplayan yüzen buz demektir.

  3. Kural III/7(1) (Çalışma koşulları)

  III/ 7(1) numaralı Kuralda verilen özel çalışma koşullarına ek olarak, aşağıdaki çalışma koşulları da dikkate alınacaktır:

  (e) Kural 2'de listelenmiş denge ölçütlerinde yer alan denge parametrelerinin en düşük değerlerini, çalışma koşulu (b), (c) veya (d)'den hangisi vermekte ise, Kural III/8 hükümlerine uygun olarak buz birikmesi payını da içerecek şekilde hesaplanacaktır;

  (f) Gırgır ağıyla avlanan gemiler: balıkçılık takımlarıyla birlikte, avlanma sahasından ayrılış, tutulan balık olmadan ve % 30 malzeme, yakıt, vs.. Kural III/8 hükümleri uyarınca buz birikmesi payı dahil.

  4. Kural III/8 (Buz Birikmesi)

  Kural III/8'in özel gereklilikleri ve Torremolinos Konferansının 2 numaralı tavsiyesinde verilen özel rehberlik, ilgili bölge içinde; yani söz konusu tavsiyenin ilişiğindeki haritada gösterilen sınırların dışında geçerli olacaktır.

  Kural III/8(1)(a) ve (b) hükümlerine rağmen, 28

  W boylamı ve 11

  W boylamı arasında, 63

  N enleminin kuzeyindeki alanda çalışan gemiler için denge hesaplamalarında aşağıdaki buzlanma payı bırakılacaktır:

  (a) güverteler ve iskeleler üzerinde metrekare başına 40 kilogram;

  (b) su hattı kesiti üstünde geminin her bir yanının dışarıya doğru yanal alanı için metrekare başına 10 kilogram.

  5. Kurallar VII/5(2)(b) ve (3)(b) (Can Kurtarma Araçları ve Kurtarma Botlarının Sayısı ve Tipleri)

  Kural VII/5 (2)(b), (3)(b), ve (3a) hükümlerine rağmen, Torremolinos Protokolü Ek'inin II/1/2 numaralı kuralı uyarınca yüzen ağır buz kütleleri yoğunlaşmasının olduğu sularda faaliyet amacı ile, yetkilendirilmiş bir kuruluşun kurallarına uyacak şekilde inşa edilmiş gövdesi olan balıkçı gemileri için, (2)(b), (3)(b) veya (3a)(b)'de gerekli tutulan can filikası/kurtarma botu en azından kısmen kapalı olacak (Kural VII/18'de tanımlandığı gibi) ve gemideki tüm kişileri almaya yeterli kapasitede olacaktır.

  6. Kural VII/9 (Dalma Giysileri ve Isı Koruyucu Giysiler)

  Kural VII/9 hükümlerine rağmen, Kural VII/25'e uygulanan ve Ek-III'ün madde 1.8 altında listelenmiş olan tedbirler dahil, kuralın hükümlerine uygun yeterli büyüklükte onaylanmış bir dalma giysisi gemideki herkes için temin edilecektir.

  7. Kural VII/14 (Radar Yanıtlayıcı)

  Bölüm VII, Kısım B hükümlerine ek olarak, her can filikası, kurtarma botu ve can salı, 9 GHz bandında çalışabilen onaylanmış bir radar yanıtlayıcı ile daimi surette donatılmış olacaktır.

  8. Kural VII/25 (Dalma Giysileri)

  Kural VII/25 hükümlerine rağmen, Ek-III'ün 1.6 sayılı maddesi kapsamında gerekli olan bütün dalma giysileri, tek bir ünite olarak, kendi içinde yalıtımlı malzemeden yapılmış olacak ve aynı zamanda VII/24(1)(c)(i) numaralı Kuralın yüzdürme gereklerine de uygun olacaktır. Ayrıca VII/25 sayılı Kuralın bütün ilgili diğer gereklerine de uyulacaktır.

  9. Kural X/3(7) (Radar Tesisatları)

  Kural X/3(7) hükümlerine rağmen, boyu 24 metre ve daha fazla olan her gemi, idareyi tatmin edici nitelikte bir radar tesisatıyla donatılmış olacaktır. Bu radar tesisatı 9 GHz bandında çalışabilir olacaktır.

  10. Kural X/5 (İşaret Verme Teçhizatı)

  Kural X/5 hükümlerine ek olarak, her gemi yüzen buz kütlesi olabilecek sularda çalışırken, 750 metre mesafede ölçüldüğünde en azından 1 lüks aydınlatma kapasitesine sahip en az bir adet ışıldak ile donatılmış olacaktır.

  B. "Güney" Bölgesel Hükümler

  1. Uygulama Alanları

  Değişik şekliyle 1996 tarihli Uluslararası Yükleme Hatları Sözleşmesi Ek-II'sinde bulunan "Bölgeler ve mevsimsel alanlar haritası" nda tarif edildiği gibi, Atlantik Okyanusunun yaz bölgesinde, İspanya ve Portekiz kıyısından 20 mil mesafe içinde, Akdeniz ve kıyı alanları.

  2. Kural VII/9(1) (Dalma Giysileri)

  VII/9 numaralı Kuralın 4 üncü paragraf hükümlerini dikkate alarak, 1 nci paragrafın sonuna aşağıdaki cümle ilave edilecektir:

  "Boyu 45 metreden daha az olan gemiler için, dalma giysilerinin sayısının ikiden fazla olması gerekmez."

  3. Kural IX/1 (Telsiz haberleşme)

  Aşağıdaki gibi yeni bir paragraf 1a eklenecektir:

  "Bu bölüm içinde faaliyet gösterdikleri alanın, IMO ana planına uygun olarak işleyen bir kıyı istasyonu tarafından yeterli ölçüde desteklenmesi şartıyla, boyu 24 metre ve daha fazla olan yeni gemilere de uygulanacaktır."

  KUZEY BÖLGESİ

  **Resim vardır**

  Ek-IV

  Özel Emniyet Gerekleri (Madde 3(4))

  BÖLÜM II: Yapı, Su Geçirmez Bütünlük ve Teçhizat

  Aşağıdaki yeni kurallar ekleme yapılacaktır:

  Kural 16: Kapalı Bir Üstyapı İçindeki Çalışma Güverteleri

  1- Bu türden güverteler, yıkama sularını ve balık bağırsaklarını bertaraf etmek için yeterli akaçlama kapasitesine sahip olan, etkili bir akaçlama sistemiyle donatılmış olacaktır.

  2- Balık avlama operasyonları için gerekli olan bütün menfezler, tek bir kişi tarafından hızla ve etkili biçimde kapatılabilme yöntemlerine sahip olmalıdır.

  3- Tutulan balıklar, elleçleme veya işleme maksadıyla bu türden güvertelere çıkarıldığında, bir havuzun içine konulacaktır. Bu türden havuzlar, Bölüm III'ünün Kural 11'ine uygun olacaklardır. Etkili bir akaçlama sistemi tesis edilecektir. Çalışma güvertesine istenmeyen su girişine karşı yeterli korunma sağlanacaktır.

  4- Bu tür güvertelerden en az iki çıkış bulunacaktır.

  5- Çalışma mahallindeki başüstü mesafe, bütün noktalarda, iki metreden az olmayacaktır.

  6- Saatte en az altı defa hava değişimi sağlayan bir sabit havalandırma sistemi bulunacaktır.

  Kural 17: Draft Markaları

  1- Bütün gemilerde, baş ve kıçın her iki tarafında desimetre cinsinden draft markaları bulunacaktır.

  2- Bu işaretler, kaimelere olabildiğince yakın konulacaktır.

  Kural 18: Dondurulmuş veya Soğutulmuş Deniz Suyunda Balık Saklama Tankları

  1- Dondurulmuş veya soğutulmuş deniz suyu tankları veya benzer tank sistemleri kullanılırsa, bu tanklar, deniz suyunun doldurulması ve boşaltılması için sabit ve ayrı bir tertibata sahip olacaktır.

  2- Bu tanklar kuru yük taşınması için de kullanılacak ise, bir sintine sistemiyle düzenlenecek ve sintine sisteminden tanklara su girmesini engellemek için uygun araçlar ile donatılacaktır.

  BÖLÜM III: Denge ve Denge İle İlişkili Denize Elverişlilik

  Kural 9: Meyil Testi

  Aşağıdaki şekilde yeni paragraf 4 eklenecektir:

  "4. Kural III/9(1) uyarınca meyil testi ve şartların belirlenmesi, en azından 10 yılda bir defa yapılacaktır."

  BÖLÜM IV: Makineler ve Elektrik Tesisatı ve Periyodik Olarak Nezaret Altında Bulunmayan Makine Mahalleri

  Kural 13: Dümen Teçhizatı

  Paragraf 10'a aşağıdaki metin eklenecektir:

  "Bu güç kaynağı elektriksel ise, acil durum elektrik enerjisi kaynağı, dümeni çalıştıran yardımcı yönteme en azından 10 dakika süreyle hizmet etme kapasitesinde olacaktır."

  Kural 16: Elektrik Enerjisinin Ana Kaynağı

  Aşağıdaki şekilde yeni paragraf 3 eklenecektir:

  "3. Seyir fenerleri, sadece elektrikle çalışıyor ise, kendilerine ait ayrı bir elektrik panelinden beslenecek alacak ve bu fenerlerin izlenmesi için uygun yöntemler bulunacaktır."

  Kural 17: Elektrik Enerjisi Acil Durum Kaynağı

  Paragraf 2'ye rağmen, boyu 45 metre ve daha fazla olan gemiler için, acil durum elektrik enerjisi kaynağı, söz konusu Kural'da listelenmiş olan tesisatlara sekiz saatten az olmamak üzere hizmet etme kapasitesinde olacaktır.

  BÖLÜM V: Yangından Korunma, Yangın Algılama, Yangın Söndürme ve Yangınla Mücadele

  Kural 22: Makine Mahallerindeki Yangın Söndürme Teçhizatı

  Bu Kuralın hükümlerine rağmen, A kategorisindeki bütün makine alanları, sabit bir yangın söndürme tertibatıyla donatılmış olacaktır.

  Kural 40: Makine Mahallerindeki Yangın Söndürme Teçhizatları

  Bu Kuralın hükümlerine rağmen, A kategorisindeki bütün makine alanları, sabit bir yangın söndürme tertibatıyla donatılmış olacaktır.

  Ek-V

  UYGUNLUK BELGESİ, MUAFİYET BELGESİ VE TEÇHİZAT KAYDI FORMLARI

  Uygunluk Belgesi

  Bu uygunluk belgesine bir teçhizat kaydı eklenecektir.

  (Resmi mühür) (İdare)

  Yeni/mevcut (

  ) bir balıkçı gemisi için

  (İdarece düzenlenen ilgili önlemlerin adı)

  hükümlerince, aşağıda adı yazılı geminin, boyu 24 metre ve daha fazla olan balıkçı gemileri için eşdeğer bir emniyet düzeni kuran Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmeliğe uygunluğunu tasdik etmek üzere

  . tarafından verilen yetkiye dayanarak

  (İdarenin tam resmi sıfatı)

  ...

  tarafından düzenlenmiştir.

  (Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmeliğin Hükümlerince yetkilendirilmiş

  kuruluşun tam resmi sıfatı)

  Geminin adıGeminin adı Belirleyici numara veya harfleriBelirleyici numara veya harfleri Sicil limanıSicil limanı Boyu (

  )Boyu (²)

  İnşa veya önemli tadilat kontratı tarihi (

  ):

  ..

  Omurganın konduğu veya geminin benzer

  bir inşa aşamasında olduğu tarih (

  ):

  ..

  Teslim veya önemli tadilatın tamamlanma tarihi (

  ):

  .

  ...

  ..

  (

  ) 4. maddedeki tanımlara göre, uygun olmayanı çiziniz.

  (

  ) 4. maddedeki tanıma göre boy

  (

  ) 4. maddedeki tanıma uygun olarak

  (Belgenin arka sayfası)

  İlk denetim

  TASDİK OLUNUR Kİ:

  1. Gemi, 1993 tarihli Torremolinos Protokolünün Ekinin I/6 (1) (A) Kuralına uygun olarak denetlenmiştir;

  2. Bu denetim, aşağıdakileri göstermiştir:

  1. Gemi, Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmelik gereklerine tamamen uygundur; ve

  2. Geminin her bir işletim durumuyla bağlantılı en fazla izin verilen faaliyet draftı, ............... tarihli onaylı denge kitapçığında bulunmaktadır.

  3. Bir muafiyet belgesi düzenlenmiştir/düzenlenmemiştir (

  )

  Bu belge, Kural I/6 (1) (b) (ii) ve (iii) ve (c) 'daki denetimlere tabi olarak ................. tarihine kadar geçerlidir.

  .....................................................'da ............................ tarihinde düzenlenmiştir.

  (Belgenin verildiği yer) (Düzenlenme tarihi)

  ....................................................................

  (Yetkili kişinin imzası)

  ve/veya

  (Veren makamın mührü)

  Eğer imzalanmış ise, aşağıdaki paragraf eklenecektir:

  Aşağıda imzası bulunan bahse konu üye devlet tarafından bu belgeyi düzenlemek için gerektiği şekilde yetkilendirildiğini beyan eder.

  ..............................................................................

  (İmza)

  ----

  (

  ) Uygun olmayanı çiziniz.

  (Belgenin müteakip sayfası)

  Kural I/11 (1)'in uygulandığı yerlerde tanınan bir mühlet süresince belgenin geçerliliğini uzatma onayı

  Bu belge, Kural I/11 (1) uyarınca ............................. tarihine kadar geçerli kabul edilecektir.

  İmza:.........................................................................................................

  (Onayı düzenleyen yetkili kişinin imzası)

  Yer:.........................................................................................................

  Tarih:.........................................................................................................

  .................................................................

  (Düzenleyen makamın mührü veya damgası)

  Kural I/11 (2)'in veya Kural I/11 (4)'ün uygulandığı yerlerde tanınan bir mühlet süresince veya denetim limanına ulaşana kadar belgenin geçerliliğini uzatma onayı

  Bu belge, Kural I/11 (2) / Kural I/11 (4) (

  ) uyarınca ............................. tarihine kadar geçerli kabul edilecektir.

  İmza:.........................................................................................................

  (Onayı düzenleyen yetkili kişinin imzası)

  Yer:.........................................................................................................

  Tarih:.........................................................................................................

  .................................................................

  (Düzenleyen makamın mührü veya damgası)

  -----

  (

  ) Uygun olmayanı çiziniz.

  (Belgenin müteakip sayfası)

  Periyodik denetimlerin onayı

  Teçhizat denetimi

  TASDİK OLUNUR Kİ; Kural I/6 (1) (b) (ii)gereği yapılan bir denetimde, gemi, ilgili kurallara uygun bulunmuştur.

  İmza:.........................................................................................................

  (Onayı düzenleyen yetkili kişinin imzası)

  Yer:.........................................................................................................

  Tarih:.........................................................................................................

  ...............................................................

  (Düzenleyen makamın mührü veya damgası)

  Telsiz denetimleri

  TASDİK OLUNUR Kİ; Kural I/6 (1) (b) (iii) gereği yapılan bir denetimde, gemi, ilgili kurallara uygun bulunmuştur.

  İlk periyodik telsiz denetimi:

  İmza:.........................................................................................................

  (Onayı düzenleyen yetkili kişinin imzası)

  Yer:.........................................................................................................

  Tarih:.........................................................................................................

  .................................................................

  (Düzenleyen makamın mührü veya damgası)

  (Belgenin müteakip sayfası)

  İkinci periyodik telsiz denetimi:

  İmza:.........................................................................................................

  (Onayı düzenleyen yetkili kişinin imzası)

  Yer:.........................................................................................................

  Tarih:.........................................................................................................

  .................................................................

  (Düzenleyen makamın mührü veya damgası)

  Üçüncü periyodik telsiz denetimi:

  İmza:.........................................................................................................

  (Onayı düzenleyen yetkili kişinin imzası)

  Yer:.........................................................................................................

  Tarih:.........................................................................................................

  .................................................................

  (Düzenleyen makamın mührü veya damgası)

  Ara denetimin onayı

  TASDİK OLUNUR Kİ; Kural I/6 (1) (c) gereği yapılan bir denetimde, gemi, ilgili kurallara uygun bulunmuştur.

  İmza:.........................................................................................................

  (Onayı düzenleyen yetkili kişinin imzası)

  Yer:.........................................................................................................

  Tarih:.........................................................................................................

  .................................................................

  (Düzenleyen makamın mührü veya damgası)

  Muafiyet Belgesi

  (Resmi mühür) (İdare)

  Yeni/mevcut (

  ) bir balıkçı gemisi için

  (İdarece düzenlenen ilgili önlemlerin adı)

  hükümlerince, aşağıda adı yazılı geminin, boyu 24 metre ve daha fazla olan balıkçı gemileri için eşdeğer bir emniyet düzeni kuran Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında

  Yönetmeliğe uygunluğunu tasdik etmek üzere

  . tarafından verilen yetkiye dayanarak

  (İdarenin tam resmi sıfatı)

  ...

  tarafından düzenlenmiştir

  (Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmelik Hükümlerince yetkilendirilmiş

  kuruluşun tam resmi sıfatı)

  Geminin özellikleri:

  Geminin adıGeminin adı Belirleyici numara veya harfleriBelirleyici numara veya harfleri Sicil limanıSicil limanı Boyu (

  )Boyu (²)

  ----

  (

  ) 4. maddedeki tanımlara göre, uygun olmayanı çiziniz.

  (

  ) 4. maddedeki tanıma göre boy

  (Belgenin arka sayfası)

  TASDİK OLUNUR Kİ:

  Kural ....................................................................................... uyarınca verilen yetkiye göre, gemi ........................................................................................... ...................................................... gereksinimlerinden muaf tutulmuştur.

  Muafiyet belgesinin, eğer varsa, verilme koşulları:

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  Bu belge, kendisinin ekli bulunduğu uygunluk belgesinin geçerli olmasına tabi olarak ................. tarihine kadar geçerlidir.

  .....................................................'da ............................ tarihinde düzenlenmiştir.

  (Belgenin verildiği yer) (Düzenlenme tarihi)

  ................................................................................................

  (Yetkili kişinin imzası)

  ve/veya

  (Veren makamın mührü)

  Eğer imzalanmış ise, aşağıdaki paragraf eklenecektir:

  Aşağıda imzası bulunan bahse konu üye devlet tarafından bu belgeyi düzenlemek için gerektiği şekilde yetkilendirildiğini beyan eder.

  ..............................................................................

  (İmza

  (Belgenin müteakip sayfası)

  Kural I/11 (1)'in uygulandığı yerlerde tanınan bir mühlet süresince belgenin geçerliliğini uzatma onayı

  Bu belge, Kural I/11 (1) uyarınca ............................. tarihine kadar geçerli kabul edilecektir.

  İmza:.........................................................................................................

  (Onayı düzenleyen yetkili kişinin imzası)

  Yer:.........................................................................................................

  Tarih:.........................................................................................................

  .................................................................

  (Düzenleyen makamın mührü veya damgası)

  Kural I/11 (2)'in veya Kural I/11 (4)'ün uygulandığı yerlerde tanınan bir mühlet süresince veya denetim limanına ulaşana kadar belgenin geçerliliğini uzatma onayı

  Bu belge, Kural I/11 (2) / Kural I/11 (4) (

  ) uyarınca ............................. tarihine kadar geçerli kabul edilecektir.

  İmza:.........................................................................................................

  (Onayı düzenleyen yetkili kişinin imzası)

  Yer:.........................................................................................................

  Tarih:.........................................................................................................

  .................................................................

  (Düzenleyen makamın mührü veya damgası)

  -----

  (

  ) Uygun olmayanı çiziniz.

  (Uygunluk belgesi ekinin formu)

  uygunluk belgesi için

  Teçhizat Kaydı

  Bu kayıt Uygunluk Belgesine kalıcı şekilde iliştirilecektir

  Boyu 24 metre ve daha fazla olan balıkçı gemileri için eşdeğer bir emniyet düzeni kuran Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmeliğe uygunluk için teçhizat kaydı

  1. Geminin özellikleri:

  Geminin adıGeminin adı Belirleyici numara veya harfleriBelirleyici numara veya harfleri Sicil limanıSicil limanı Boyu (

  )Boyu (²)

  2. Can kurtarma teçhizatının detayları:

  1. Can kurtarma teçhizatı sağlanan toplam kişi sayısı1. Can kurtarma teçhizatı sağlanan toplam kişi sayısı .........................................................

   İskele tarafİskele taraf Sancak tarafSancak taraf

  2. Toplam can filikası sayısı 2.1. İstiap ettikleri toplam kişi sayısı 2.2. Kısmen kapalı can filikası sayısı (Kural VII/18) 2.3. Tamamen kapalı can filikası sayısı (Kural VII/19) 3. Kurtarma botları sayısı 3.1 Yukarıdaki toplam filika sayısına dahil edilen bot sayısı 4. Can salları 4.1. Onaylı denize atma tertibatı gerekenler 4.1.1 Can salları sayısı 4.1.2. İstiap ettikleri kişi sayısı 4.2. Onaylı denize atma tertibatı gerekmeyenler 4.2.1. Can salları sayısı 4.2.2. İstiap ettikleri kişi sayısı 2. Toplam can filikası sayısı 2.1. İstiap ettikleri toplam kişi sayısı 2.2. Kısmen kapalı can filikası sayısı (Kural VII/18) 2.3. Tamamen kapalı can filikası sayısı (Kural VII/19) 3. Kurtarma botları sayısı 3.1 Yukarıdaki toplam filika sayısına dahil edilen bot sayısı 4. Can salları 4.1. Onaylı denize atma tertibatı gerekenler 4.1.1 Can salları sayısı 4.1.2. İstiap ettikleri kişi sayısı 4.2. Onaylı denize atma tertibatı gerekmeyenler 4.2.1. Can salları sayısı 4.2.2. İstiap ettikleri kişi sayısı ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

  (

  ) 4. maddedeki tanıma göre boy

   İskele tarafİskele taraf Sancak tarafSancak taraf

  5. Can simitleri sayısı 6. Can yelekleri sayısı 7. Dalma giysileri 7.1. Toplam sayısı 7.2. Can yelekleri gereklerine uyan dalma giysisi sayısı 8. Isıl koruyucu giysi sayısı (

  ) 9. Can kurtarma teçhizatında kullanılan telsiz donanımı 9.1. Radar yanıtlayıcılarının sayısı 9.2. Çift yönlü VHF radyotelefon cihazı sayısı 5. Can simitleri sayısı 6. Can yelekleri sayısı 7. Dalma giysileri 7.1. Toplam sayısı 7.2. Can yelekleri gereklerine uyan dalma giysisi sayısı 8. Isıl koruyucu giysi sayısı (¹) 9. Can kurtarma teçhizatında kullanılan telsiz donanımı 9.1. Radar yanıtlayıcılarının sayısı 9.2. Çift yönlü VHF radyotelefon cihazı sayısı ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

  (

  ) Kural VII/17 (8) (xxi) ve VII/20 (5) (a) (xxiv) gereği istenenler hariç(¹) Kural VII/17 (8) (xxi) ve VII/20 (5) (a) (xxiv) gereği istenenler hariç

  3. Telsiz teçhizatı detayları

  MaddeMadde DurumDurum

  1. Ana sistemler 1.1. VHF telsiz teçhizatı 1.1.1. DSC kod çözücü 1.1.2. DSC nöbet alıcı 1.1.3. Radyotelefon 1.2. MF telsiz teçhizatı 1.2.1. DSC kod çözücü 1.2.2. DSC nöbet alıcı 1.2.3. Radyotelefon 1.3. MF/HF telsiz teçhizatı1.3.1. DSC kod çözücü 1.3.2. DSC nöbet alıcı 1.3.3. Radyotelefon 1.3.4. Direkt yazmalı telsiz telgraf 1.4. Inmarsat gemi-yer istasyonu 2. Tali alarm imkanları 3. Deniz güvenlik bilgisi alma imkanları 3.1 Navtex alıcı 3.2. EGC alıcı 3.3. HF direkt yazmalı telsiz telgraf 1. Ana sistemler 1.1. VHF telsiz teçhizatı 1.1.1. DSC kod çözücü 1.1.2. DSC nöbet alıcı 1.1.3. Radyotelefon 1.2. MF telsiz teçhizatı 1.2.1. DSC kod çözücü 1.2.2. DSC nöbet alıcı 1.2.3. Radyotelefon 1.3. MF/HF telsiz teçhizatı1.3.1. DSC kod çözücü 1.3.2. DSC nöbet alıcı 1.3.3. Radyotelefon 1.3.4. Direkt yazmalı telsiz telgraf 1.4. Inmarsat gemi-yer istasyonu 2. Tali alarm imkanları 3. Deniz güvenlik bilgisi alma imkanları 3.1 Navtex alıcı 3.2. EGC alıcı 3.3. HF direkt yazmalı telsiz telgraf ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ........................................................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

  MaddeMadde DurumDurum

  4. Uydu EPIRB 4.1. Cospas-Sarsat 4.2. Inmarsat 5. VHF EPIRB 6. Geminin radar yanıtlayıcısı 7. Radyotelefon tehlike frekansı nöbet alıcısı 2 182kHz 8. 2 182 kHz'de radyotelefon alarm sinyali üretme cihazı 4. Uydu EPIRB 4.1. Cospas-Sarsat 4.2. Inmarsat 5. VHF EPIRB 6. Geminin radar yanıtlayıcısı 7. Radyotelefon tehlike frekansı nöbet alıcısı 2 182kHz 8. 2 182 kHz'de radyotelefon alarm sinyali üretme cihazı ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

  4. Telsiz imkânlarının mevcudiyetini sağlamakta kullanılan yöntemler (Kural IX/14)

  4.1.Cihaz çiftlemesi:.........................................................................................

  4.2.Kıyıda bakım:.........................................................................................

  4.3.Denizde bakım imkanı:.........................................................................................

  TASDİK OLUNUR Kİ bu teçhizat kaydı her bakımdan doğrudur.

  .....................................................'da ............................ tarihinde düzenlenmiştir.

  (Belgenin verildiği yer) (Düzenlenme tarihi)

  ....................................................................

  (Yetkili kişinin imzası)

  ve/veya

  (Veren makamın mührü)

  Eğer imzalanmış ise, aşağıdaki paragraf eklenecektir:

  Aşağıda imzası bulunan bahse konu üye devlet tarafından bu belgeyi düzenlemek için gerektiği şekilde yetkilendirildiğini beyan eder.

  ..............................................................................

  (İmza)

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100