Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 28/02/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26094

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan personel ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki, Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi memur ve sözleşmeli personelden, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

  b) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  c) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

  ç) Genel Müdürlük: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

  d) Genel Müdür: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürünü,

  e) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  f) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev unvanlarını,

  g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

  ğ) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  ı) Hizmet süresi: Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Teşekkülde çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  i) İşletme: Genel Müdürlüğün mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini,

  j) Merkez teşkilatı: Daire Başkanlıkları ve merkezdeki diğer birimler de dahil olmak üzere Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlük merkezini,

  k) Taşra teşkilatı: Merkez dışındaki işletme, maden, alım-satım, ihracat müdürlükleri ve diğer birimleri,

  l) Sözleşmeli personel: Teşekkülde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

  m) (Değişik bent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/1.mad.) Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,

  n) Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  o) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

  Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro/pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

  (2) Görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlar:

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

  1) Daire Başkanı, İşletme Müdürü,

  2) Daire Başkan Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı,

  3) Maden Müdürü, Alım-Satım Müdürü, İhracat Müdürü, Maden Müdür Yardımcısı, Alım-Satım Müdür Yardımcısı, İhracat Müdür Yardımcısı,

  4) Müdür,

  5) Müdür Yardımcısı,

  6) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/2.mad.) Koruma ve Güvenlik Amiri,

   7) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/2.mad.) Şef, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı,

   8) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/2.mad.) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi.

  9) (Mülga altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/2.mad.)

  b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

  1) I. Hukuk Müşaviri.

  2) Hukuk Müşaviri.

  c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

  1) Müşavir,

  2) Başuzman.

  ç) Teknik Hizmetler Grubu;

  1) Başmühendis, Teknik Uzman,

  2) Teknik Şef.

  d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

  1) Çözümleyici,

  2) Sistem Programcısı.

  e) Savunma Hizmetleri Grubu;

  1) Savunma Sekreteri,

  2) Savunma Uzmanı,

  3) Sivil Savuma Uzmanı.

  f) İdari Hizmetler Grubu;

  1) Uzman,

  2) Uzman Yardımcısı,

  3) Şef Yardımcısı,

  4) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Veznedar, Daktilograf, Şoför, Tahsildar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

  g) Yardımcı Hizmetler Grubu;

  1) Aşçı, Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Hizmetli, Kaloriferci.

  (3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

  a) Avukat, Mühendis, Mimar, Kimyager, İstatistikçi, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Ressam, Topoğraf, Çocuk Eğitimcisi, Laborant, Hemşire, Sağlık Memuru.

  Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atanacaklarda aranacak şartlar

  Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde; (b) bendinin (1) numaralı alt bendi; (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

  a) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  3) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/3.mad.) Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde belirtilen cezaları almamış olmak,

  4) İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkan Yardımcısı veya Müdür kadrolarından birinde bulunmuş olmak,

  5) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmiş altı puandan aşağı olmamak.

  b) İşletme Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  3) Hukuk Müşaviri, Daire Başkan Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı veya Müdür kadrolarından birinde bulunmuş olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmiş altı puandan aşağı olmamak.

  c) Daire Başkan Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  3) Hukuk Müşaviri veya Müdür kadrolarından birinde bulunmuş olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmiş altı puandan aşağı olmamak.

  ç) İşletme Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  3) Hukuk Müşaviri veya Müdür kadrolarından birinde bulunmuş olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmiş altı puandan aşağı olmamak.

  d) Maden, Alım-Satım ve İhracat Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  3) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/3.mad.) Hukuk Müşaviri, Müdür, Maden, Alım-Satım ve İhracat Müdür Yardımcısı, Başmühendis veya Teknik Uzman kadro/pozisyonlarından birinde bulunmuş olmak,

  4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  e) Maden, Alım-Satım ve İhracat Müdür Yardımcısı pozisyonlarına atanabilmek için;

  1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Başmühendis, Teknik Uzman, Şef veya Uzman pozisyonlarından birinde en az iki yıl görev yapmış olmak ve en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  f) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

  2) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/3.mad.) Hakim, Savcı, hukuk alanında öğretim üyeliği veya kamu kurum ve kuruluşlarında Hukuk Müşaviri olarak görev yapmış olmak,

  3) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  4) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/3.mad.) Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde belirtilen cezaları almamış olmak,

  5) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmiş altı puandan aşağı olmamak.

  g) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Teşekkülde; Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İşletme Müdürü kadrosunda görev yapmış olmak,

  3) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  ğ) Savunma Sekreteri kadrosuna atanabilmek için;

  1) 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanunundaki şartları haiz olmak,

  h) Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları haiz olmak,

  şartları aranır.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

  a) Teşekkülde en az iki yıl çalışmış olmak,

  b) Atanılacak kadro/pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve sicil şartlarını taşımak,

  c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  şartları aranır.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 8 - (1) Görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

  1) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/4.mad.) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  2) Dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  4) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/4.mad.) Müdür ve daha üst kadrolarda görev yapmamış Başuzman olarak bir yıl veya Müdür Yardımcısı, Başmühendis, Teknik Uzman ya da Baştabip olarak iki yıl, Hakim, Savcı veya Avukat olarak toplam yedi yıl çalışmış olmak,

  5) (Mülga bent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/3.mad.)

  b) Müdür Yardımcısı kadro/pozisyonuna atanabilmek için;

  1) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/4.mad.) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  2) Dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  4) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/4.mad.) Başmühendis, Teknik Uzman, Teknik Şef, Uzman, Şef, Çözümleyici veya Sistem Programcısı görevlerinden birinde iki yıl çalışmış olmak,

  5) (Mülga bent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/3.mad.)

  c) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Uzman Yardımcısı olarak iki yıl veya Şef Yardımcısı olarak üç yıl çalışmış olmak,

  4) (Mülga bent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/3.mad.)

  ç) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak en az iki yıl ya da Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı ve Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonlarında toplam en az üç yıl görev yapmış olmak kaydıyla, özel güvenlik teşkilatında en az yedi yıl çalışmış olmak,

  d) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Teşekkülde; Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonunda en az iki yıl görev yapmak kaydıyla, özel güvenlik teşkilatında en az beş yıl çalışmış olmak,

  e) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Özel güvenlik teşkilatında en az üç yıl çalışmış olmak,

  f) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/4.mad.) Teşekkülde Avukat olarak görev yapmış olmak,

   4) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/4.mad.) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  g) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

  1) Teşekkülde; Müdür Yardımcısı, Başmühendis, Teknik Uzman veya Uzman pozisyonlarından birinde görev yapmış olmak,

  2) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/4.mad.) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  ğ) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/4.mad.) Teknik Şef olarak en az iki yıl çalışmak kaydıyla, en az altı yıl hizmeti bulunmak,

  4) (Mülga bent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/3.mad.)

  h) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyinde teknik öğrenim veren bölümlerinden veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/4.mad.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknik Şef olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

  4) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birisinden en az (C) seviyesinde puan almak,

  ı) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

  1)Yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyinde teknik öğrenim veren bölümlerinden veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleği ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

  i) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bilmek, bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  4) Teşekkül bilgi işlem birimlerinde Programcı pozisyonunda en az iki yıl çalışmak kaydıyla, en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  j) Sistem Programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bilmek, bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek,

  4) Teşekkül bilgi işlem birimlerinde Programcı pozisyonunda en az iki yıl çalışmak kaydıyla, en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  k) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/4.mad.) 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte belirlenen şartları taşımak,

  l) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/4.mad.) Teşekkülde; Uzman Yardımcısı veya Şef Yardımcısı olarak en az iki yıl çalışmak kaydıyla, en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

  m) Uzman Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/4.mad.) Teşekkülde en az altı yıl hizmeti bulunmak,

  n) Şef Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) En az üç yıl hizmeti bulunmak,

  o) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

  4) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/4.mad.) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

  ö) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

  4) (Değişik altbent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/4.mad.) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

  p) Memur pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Hizmetli, Kaloriferci, Aşçı veya Teknisyen Yardımcısı olarak en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  r) Veznedar pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Hizmetli, Kaloriferci, Aşçı veya Teknisyen Yardımcısı olarak en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  s) Daktilograf pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Öğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan daktilo veya bilgisayar kullanma sertifikası sahibi olmak,

  4) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

  ş) Şoför pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) En az beş yıllık (B) veya (E) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

  4) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

  t) Tahsildar pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

  2) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Hizmetli, Kaloriferci, Aşçı veya Teknisyen Yardımcısı olarak en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  u) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, Kaloriferci, Aşçı veya Teknisyen Yardımcısı olarak en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak

  şartları aranır.

  Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için aranacak şartlar

  Madde 9 - (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

  2) Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

  3) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  b) (Değişik bent: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/5.mad.) Mühendis, Mimar, Kimyager pozisyonlarına atanabilmek için;

  1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümü mezunu olmak,

  2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  c) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

  2) En az iki programlama dilini bilmek,

  3) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  ç) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

  1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokul mezunu olmak,

  2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  d) Teknisyen, Teknik Ressam, Ressam, Topoğraf pozisyonlarına atanabilmek için;

  1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

  2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  e) Çocuk Eğitimcisi pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Üniversitelerin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olmak,

  2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  f) Laborant pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Fakülte, yüksekokul, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

  2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  g) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

  2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  ğ) Sağlık Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümünden mezunu olmak,

  2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

  şartları aranır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları Görevde yükselme eğitimi

  Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan ders konularından en az otuz ve (f) bendinde belirtilen ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Duyuru

  Madde 11 - (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro/pozisyonların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi eğitim tarihinden en az bir ay önce personele duyurulur.

  (2) Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce duyurulur.

  Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 12 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonların birden fazlasının şartlarını taşıyanlar yalnızca bu kadro/pozisyonlardan birisine müracaat edebilirler. Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları aynı Başkanlık tarafından incelenir.

  (2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro/pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin Ek-1'indeki Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

  (3) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  (4) Görevde yükselme eğitim programları Teşekkül tarafından düzenlenir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu ile müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

  (5) Görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

  e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  f) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkeleri.

  (2) Eğitim programının (f) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ve soruların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları Görevde yükselme sınavı

  Madde 14 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

  (2) (Değişik fıkra: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/6.mad.) Görevde yükselme eğitim programının belirlenmesini müteakip, Teşekkül tarafından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğretim kurumlarından birisine sınav yaptırılması için başvurulur.

  (3) Bu sınavda yüz üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 15 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

  (3) Bu sınava katılacaklarda, Teşekkülde veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  Sınav kurulu

  Madde 16 - (1) Sınav Kurulu, Genel Müdür onayı ile oluşturulur.

  (2) Sınav Kurulu, Genel Müdürün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanı, Mali İşler Dairesi Başkanı, İşletmeler Dairesi Başkanı ve Planlama ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üye de belirlenir. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve kararları oy çokluğuyla alır. Çekimser oy kullanılamaz.

  (3) Asil üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya yedek üye katılır. Sınav Kurulunu oluşturacak üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük düzeyde olamazlar.

  (4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

  (5) Kurulun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Sınav kurulunun görevleri

  Madde 17 - (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların kaynağını belirlemek,

  ç) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurulmasını sağlamak,

  d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  e) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

  Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

  Madde 18 - (1) Sınav sonrası en yüksek puandan başlamak üzere başarı listesi düzenlenir. Başarı notunun aynı olması halinde bu Yönetmelik Ek-1'indeki Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak atama yapılacak personel tespit edilir. Puanların eşit olması durumunda ise sırasıyla hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

  (2) Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğe intikalinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  (3) Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

  Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

  Madde 19 - (1) Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması halleri aşağıda belirtilmiştir.

  a) Yazılı sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.

  b) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

  c) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 20 - (1) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını takip eden on gün içinde yazılı olarak sınav kuruluna iletilmek üzere İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığına yapılır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenir ve karar ilgiliye on gün içinde yazılı olarak bildirilir. İtiraz sonucu verilen karar kesindir.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 21 - (1) (Değişik fıkra: 29/02/2008- 26802 S.R.G Yön/7.mad.) Sınavı kazananların atanmaları, başarı sırasına göre en geç üç ay içerisinde yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmeliğin Ek-1'indeki Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde sırasıyla hizmet süresi fazla ve son yıl sicil notu yüksek olan tercih edilir.

  (2) Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmadan süresi içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir ve sınav sonuçlarından doğan hakları kaybolur.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler Görev grupları arasında geçişler

  Madde 22 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

  a) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın diğer görevlere atanabilirler.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Teşekkülde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Kurum dışından yapılacak atamalar

  Madde 23 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel, Teşekküldeki aynı unvanlı kadrolara genel hükümler çerçevesinde naklen atanabilirler.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  Madde 24 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kazanılmış haklar

  Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara, ilgili mevzuatları uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 26 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  Madde 27 - (1) 30/6/2001 tarihli ve 24448 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklar Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki veya üç yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

  Yürürlük

  Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 29 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

  EKLER "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100