Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

  ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi: 07/03/2006

  Resmi Gazete Sayısı: 26101

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç ve kapsam

   MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

   (2) Bu Yönetmelik, Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri ile Kurul Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve büro personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftişe tabi olanların sorumluluklarını, Kurul Başkanı, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

   Dayanak

   MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

   b) Büro: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliğini,

   c) Genel Müdürlük: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

   ç) Genel Müdür: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürünü,

   d) İşletme: Teşekkülün mal ve hizmet üreten fabrika ve Maden Müdürlüklerini,

   e) İştirak: Teşekkülün sermayesinin en az yüzde onbeşine, ençok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketleri,

   f) Kurul Başkanlığı: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığını,

   g) Kurul Başkanı: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

   h) Merkez teşkilatı: Daire Başkanlıkları ve Merkezdeki diğer birimler de dahil olmak üzere Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlük Merkezini,

   ı) Müfettiş: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını, Başmüfettişleri ve Müfettişlerini,

   i) Müfettiş Yardımcısı: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılarını,

   j) Personel: Teşekkülde memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanları,

   k) Refakat Müfettişi: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişleri,

   l) Teşekkül: Sermayesinin tamamı Devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulmuş Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

   m) Taşra teşkilatı: Merkez dışındaki İşletme, Maden, Alım-Satım, İhracat Müdürlükleri ve diğer birimleri,

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM: Teşkilat

   Organizasyon yapısı

   MADDE 4 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı; Kurul Başkanı, Başmüfettişler, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve büro personelinden müteşekkil olup, doğrudan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürüne bağlıdır.

   Görev merkezi

   MADDE 5 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi Ankara'dır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Atanma, Görev, Yetki ve Sorumluluk

   Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri

   MADDE 6 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

   a) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İşletme, Alım-Satım ve İhracat Müdürlüğü ile Maden Müdürlüklerinde yapılacak teftişin, etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek.

   b) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İşletme, Alım-Satım ve İhracat Müdürlükleri ile Maden Müdürlükleri ve yurt dışında faaliyet gösteren iştiraklerle ilgili olarak görev verilmesi halinde; her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişleri yapmak veya yaptırmak.

   Kurul Başkanının atanması

   MADDE 7 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığına, Teftiş Kurulunda görevli Başmüfettişler arasından veya Başmüfettiş unvanını aldıktan sonra, Teşekkülün merkez veya taşra teşkilatında görev yapanlar arasından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak kaydıyla, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile atama yapılır.

   Kurul Başkanının görev ve yetkileri

   MADDE 8 - (1) Kurul Başkanı Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

   a) 6 ncı maddede belirtilen görevleri, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine Genel Müdür adına yürütmek,

   b) Teftiş Kurulunu sevk ve idare etmek, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

   c) Gerektiğinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

   d) Teftiş programlarını hazırlayarak Genel Müdürün onayına sunmak ve onaylanan programların uygulanmasını sağlamak,

   e) Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından gelen raporları incelemek, noksan, hatalı veya açık olmayan tenkit ve görüşlerin bulunması halinde Müfettişe bildirmek, raporu görüş belirterek Genel Müdürün onayına sunmak ve ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,

   f) Müfettiş Yardımcıları Sınavında "Sınav Kurulu Başkanı" olarak görev yapmak ve üç yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

   g) Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek,

   h) Teftiş Kurulunun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Genel Müdüre arz etmek,

   ı) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları arasında mevzuatın değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

   j) Görev alanlarına ilişkin konularda, görevlendirildiği komisyon, kurs, seminer ve toplantılara iştirak etmek,

   k) Teşekkül Hizmet İçi Eğitim Yönergesinde, Eğitim Kurulunun Görevleri başlığı altında tanımlanmış çalışmalara Kurul üyesi olarak iştirak etmek,

   l) Başkanlığın organizasyon ve personel yapısında ihtiyaç duyulan değişiklikleri, gerekçeleri ile birlikte İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirmek ve sonuçlananların Başkanlığa ait yönetmelik ve Organizasyon El Kitabı ile ilgili kısımlarına yansıtılmasını sağlamak,

   m) Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerinin, Kalite Yönetim Sistemi kapsamına göre yürütülmesi ve değişikliklere paralel olarak revizyonların yapılmasını sağlamak,

   n) Kurul Başkanlığı personelinin; uygun görülen kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlere katılmalarını sağlamak, mesleki bilgilerini takip etme imkanlarının artırılmasını temin etmek ve konu alanındaki yayınların satın alınmasını sağlamak,

   o) Faaliyet sahasına giren kanun, tüzük, kararname, Teşekkülün Ana Statüsü, yönetmelik, yönerge, Yönetim Kurulu kararları ve Genel Müdürlük emirleri ile verilen diğer işleri yapmak.

   Kurul Başkanının sorumluluğu

   MADDE 9 - (1) Kurul Başkanı; Teftiş Kurulunun ve Büronun yönetiminden, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının görev ve yetkileri çerçevesinde çalıştırılmasından, Genel Müdür tarafından Teftiş Kuruluna verilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden ve bu hususlarda aldığı karar ve uygulamalarından Genel Müdüre karşı sorumludur.

   Refakat Müfettişi

   MADDE 10 - (1) Kurul Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi, Genel Müdür onayı ile Refakat Müfettişi olarak görevlendirebilir.

   Kurul Başkanına vekalet

   MADDE 11 - (1) Kurul Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında Başkanın önereceği ve Genel Müdürün uygun göreceği Refakat Müfettişi kendisine vekalet eder.

   Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları

   MADDE 12 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

   a) Başmüfettiş, Müfettiş ve tek başına teftişe yetkili Müfettiş Yardımcıları Genel Müdür adına yapacakları teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinde görev bakımından aynı yetkiye sahip olup; Teşekkül merkez ve taşra teşkilatı ile iştiraklerinin faaliyet ve işlemlerinin kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, yönerge, Yönetim Kurulu kararları, genelgeler, talimatlar, yürürlükteki toplu iş sözleşmeleri ve diğer mevzuata göre yapılıp yapılmadığını teftiş etmek, inceleme ve soruşturma yapmak,

   b) Teftiş ve inceleme sırasında görev emrinin dışında öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için; sorumluları hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Kurul Başkanına bildirmek,

   c) Her türlü muhasebe, maliyet, maliye, vergi ve diğer mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Kurul Başkanlığına bildirmek,

   d) Teftiş veya soruşturma esnasında; işlerinin başından ayrılmaları sakıncalı görülen personelin izinlerinin, teftiş ve soruşturmanın sonuna bırakılmasını ve izne ayrılanların görev başına dönmelerini istemek,

   e) Para ve para hükmündeki evrak, kıymetli evrak, ayniyat, malzeme, hammadde ve ürün stoklarının muhafaza, nakil, sevk ve sarfında kullanılan işletme tesisatının ve işyerleri ile çalışanlarının her bakımdan emniyetinin sağlanmasında, alım-satım işlerinde, müteahhitlerle yapılan işlemlerde usul, mevzuat ve Teşekkül menfaatlerine aykırı hareket edilmesi, Teşekkül zararına yol açabilecek her türlü durumda müstacel cevaplı notlarla ilgili birimin dikkatini çekerek, mevzuat hükümlerinin derhal yerine getirilmesini istemek ve durumu Kurul Başkanlığına bildirmek,

   f) Görev alanlarıyla ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

   g) Kurul Başkanlığınca verilen yönetmelik ve yönergelerle ilgili incelemeler yapmak, görüş bildirmek ve verilen diğer görevleri yapmak,

   h) Görevlendirildikleri birimleri teftiş ederlerken; mevcut personelin, özellikle yönetici kadrosunun Teşekkülün faaliyetlerini sürdürme ve geliştirme ile amacı gerçekleştirme yönünden yeterli olup olamadıklarını araştırmak, personel verimini artırıcı görüş ve önerilerde bulunmak, gerektiğinde yardımcı hizmetler sınıfı hariç tüm personel hakkında Makam Onayı ile denetleme raporu düzenlemek.

   (2) Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini yaparken, görevlilerin muhafaza ettikleri bütün belge ve defterleri, para ve para yerine geçen kağıt ve senetler ile eşyayı gizlide olsa görmeye, incelemeye ve saymaya görevli ve yetkili olup yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

   (3) Müfettiş Yardımcılarının bu yetkilerini kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri; belirli bir yetişme süresinin sonunda kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür.

   Teftiş ve soruşturma sırasında memurları görevden uzaklaştırma ve kanuni kovuşturma

   MADDE 13 - (1) Teftiş ve soruşturma sırasında suç delilleri henüz elde edilmemiş olmakla beraber, iş başında kalmasının soruşturmayı güçleştireceği kanaatine varılan ya da teftiş neticesinde, evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yaptığı anlaşılan, gizli veya açık zimmeti veya işlemlerinde yolsuzluğu görülen veyahut para ve para hükmündeki kağıtlar ile ayniyat, defter ve belgeleri göstermeyen ve bunlarla ilgili soruları cevaplamayan personel, doğrudan doğruya Müfettiş tarafından veya tayine yetkili amiri tarafından usulüne göre derhal görevden uzaklaştırılır.

   (2) Görevden uzaklaştırma, tedbiri, teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan personelin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması gerekir.

   (3) Görevden uzaklaştırma işlemi, Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte ilgili personelin atamaya yetkili amirine ve Kurul Başkanlığına bildirilir. Görevden uzaklaştırma hakkında Müfettişler tarafından yapılan tebligatın yerine getirilmesi birim amirleri için mecburidir. Atama yetkisi Yönetim Kurulu'na ait personelin görevden uzaklaştırılması halinde, keyfiyet Kurul Başkanınca Yönetim Kurulu'na bilgi verilmek üzere Genel Müdüre sunulur.

   (4) Teftiş ve soruşturma neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde, görevden uzaklaştırılmış olan personel Müfettişin vereceği rapor üzerine tayine yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

   (5) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler birim amirince alınır. Görevden uzaklaştırılması gereken personel hakkında işledikleri suçların durumuna göre kanuni işlemler yerine getirilir.

   (6) Personelin işledikleri suçlarla ilgili soruşturma raporları, Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalı ile Genel Müdürlüğe gönderilir.

   Müfettişlerin görevlendirilmeleri

   MADDE 14 - (1) Müfettişler, Genel Müdürün emir veya onayı üzerine Kurul Başkanlığından aldıkları talimatla görev yaparlar. Aldıkları görevlerin neticelerini Kurul Başkanlığına bildirirler.

   Müşterek çalışmalar

   MADDE 15 - (1) Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanması durumunda her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Müfettişler işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek öneri ve tedbirlerin uygulanmasını temin ederler.

   (2) Grup Başkanı Müfettişler, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Kurul Başkanlığı'na özet bilgi verirler. Teftiş, tetkik veya soruşturmanın sonuçlanmasını müteakip, çalışmaların neticelerini, düzenleyecekleri raporlarda belirtirler.

   İşlerin süresinde bitirilememesi ve işin devri

   MADDE 16 - (1) Müfettişler, kendilerine verilen işleri, Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Müfettişler süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Kurul Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

   (2) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi esastır. Ancak, Müfettişler ellerindeki işleri, Kurul Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler.

   (3) Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş, bir devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

   a) Devredilen işin ne olduğu,

   b) İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

   c) İş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı,

   d) Beliren görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği,

   hakkındaki düşüncelerini yazar.

   (4) Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı teslim eder.

   (5) Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Kurul Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha, devreden Müfettişte kalır.

   Müfettişlerin riayet edecekleri hususlar

   MADDE 17 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının önemine uygun bir tutum ve davranış göstermek, ilişkilerde nezaket kurallarına uymak ve her ne suretle olursa olsun münakaşalara girmekten kaçınmak ve görevlerini yaparken objektif davranmak zorundadırlar.

   (2) Müfettişler;

   a) İcraya müdahale edemezler,

   b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave, düzeltme ve değişiklik yapamazlar,

   c) Teftişe tabi kimselerle özel ilişkiler kuramazlar. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır.

   d) Teftişe gidilecek yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

   e) Asıllarını raporlarına eklemeye lüzum gördükleri belgeleri tasdikli bir suretini vermeden alamazlar,

   f) İşlerini, teftiş yerine tekrar dönmeye meydan vermeyecek şekilde sonuçlandırmadan ve Kurul Başkanlığının iznini almadan görev yerlerinden uzaklaşamaz ve işlerine ara veremezler. Teftişin, teftişe tabi yerde yapılması ve raporun burada düzenlenmesi esastır. Zaruret olmadıkça defter ve belgeleri teftiş yeri haricine çıkaramazlar.

   g) Görev yaptıkları yerin çalışmalarını aksatmamak zorundadırlar.

   Cezai yaptırımlar

   MADDE 18 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan hususlara aykırı davranışlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Bürosu ve Teftişe Tabi Olanların Sorumlulukları

   Teftiş kurulu bürosu ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

   MADDE 19 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı büro personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

   a) Başkanlığa ait her türlü evrak, kayıt, dosyalama, arşiv ve yazı işlerini yürütmek,

   b) Başkanlık personelinin özlük haklarına ilişkin tüm yazışmalarını yapmak ve takip etmek,

   c) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kaydetmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

   d) Müfettişlerin hak ediş cetvellerinin zamanında tahakkuka ait ön işlemlerini yapmak,

   e) Kurul Başkanı ve Refakat Müfettişleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

   (2) Teftiş Kurulu Bürosu: Büronun idaresi Şef veya Müdür tarafından yürütülür. Bunlar Kurul Başkanı ve Refakat Müfettişlerine karşı birinci derecede sorumludur. Büro personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile iştiraklerde teftişe tabi olanların sorumlulukları

   MADDE 20 - (1) Teftiş veya soruşturmaya tabi işyerlerinin amir ve personeli; bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uymak ve Müfettişlere her türlü kolaylığı göstermek ve yardımcı olmakla yükümlüdürler.

   (2) Ayrıca bunlar;

   a) Para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün belgeleri ilk talepte Müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak,

   b) Müfettişin gerekli gördüğü her türlü kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek,

   c) Teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak,

   d) Teftiş raporlarına ve tebliğ edilecek her türlü notlara, Müfettiş tarafından sorulan yazılı ve sözlü sorulara belirtilecek süreler içerisinde cevap vermek,

   e) Teftiş raporları ve bunlara ait diğer belgeleri düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

   f) Teftiş veya soruşturma esnasında, Müfettişin talebi halinde, hastalık ve mücbir sebepler dışında izinli ve geçici görevli personelin görevleri başına dönmesini veya izinlerin teftiş ve soruşturma sonuna kadar ertelenmesini sağlamak,

   zorundadırlar.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılığına Giriş ve Yetiştirilmeleri

   Müfettiş yardımcılığına giriş

   MADDE 21 - (1) Müfettiş Yardımcılığına; 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre, (A) grubu kadrolar için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonunda, Kurul Başkanlığınca belirlenen yeterli puanı alanlar katılabilir. Yazılı sınava, belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının yirmi katından fazla olmamak üzere, Teşekkül tarafından belirlenen sayıda aday çağırılır.

   (2) Yazılı sınav; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversitelerden birisine yaptırılır. Sözlü sınav ise bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde geçen Sınav Kurulu tarafından yapılır. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren bir ay içinde sözlü sınav yapılarak sonuçlandırılır. Sınav sonucuna göre kazananlar arasından puan sırasına göre kadro sayısı kadar Müfettiş Yardımcısı, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile atanırlar.

   Sınav kurulu

   MADDE 22 - (1) Sınav Kurulu, Genel Müdürün onayı ile Kurul Başkanının başkanlığında dört Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Başmüfettişinden oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir.

   (2) Sınav Kurulu, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sözlü Sınavını yapar. Ayrıca ÖSYM'nin bildirdiği yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve sınav ile ilgili diğer esasları belirlemekle görevlidir.

   (3) Sınav Kurulu, sözlü sınavın, yer, zaman ve esaslarını belirleyerek tutanağa bağlar. Bu esaslar çerçevesinde, uygulama Kurul Başkanlığının yetki ve sorumluluğundadır.

   Müfettiş yardımcılığı giriş sınav ilanı

   MADDE 23 - (1) Yarışma sınavlarının tarihi, yapılacağı yerler, sınava katılacakların taşımaları gereken nitelikler ile istenecek belgeler ve başvurma süresi sınav tarihinden en az otuz (30) gün önce, Resmî Gazete'de iki gün ara ile ilan edilir. Ayrıca bir tamim ile de Teşekkülün tüm birimlerine duyurulur.

   Müfettiş yardımcılığı giriş sınav şartları

   MADDE 24 - (1) KPSS sınavını müteakip yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada Ankara'da yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava katılamazlar. Sınava girebilmek için aşağıdaki niteliklerin taşınması gerekir:

   a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

   b) Sınav tarihinde otuz (30) yaşını doldurmamış olmak,

   c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Maden, Metalürji, Kimya, Jeoloji, Endüstri, Makine ve İşletme Mühendisliği branşlarından, en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

   d) Teşekkül dışında herhangi bir hizmet yükümlülüğü üstlenmemiş olmak veya mecburi hizmet borcu bulunmamak,

   e) ( Değişik bent : 29/01/2008 - 26771 S.R.G Yön/1.mad ) İşi yapmasına engel bir hali bulunmamak ve sağlık durumu bakımından Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak,

   f) Hakkında yapılacak soruşturma sonucunda, Müfettişliğe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,

   g) Teşekkül Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına birden fazla girmemiş olmak,

   h) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavında, Sınav Kurulunca, tespit ve ilan edilen yeterli puanı almış olmak.

   Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı işlemleri

   MADDE 25 - (1) Sınava girmek isteyenler, Kurul Başkanlığından temin edilecek "İş Talep Formu" ile müracaat ederler ve aşağıdaki belgeler eklenir.

   a) Nüfus cüzdanının noter tasdikli sureti,

   b) Yüksek öğrenim diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

   c) Erkek adayların askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

   d) 4x6 ebadında 4 adet fotoğraf,

   e) Savcılık sabıka kaydı belgesi,

   f) Kendi el yazısı ile özgeçmişi. (Bu özgeçmişte baba ve ana adları ile meslek veya işleri; ilk, orta veya yüksek öğrenimini yaptığı okullar ve yerleri, kendi hakkında bilgi verebilecek en az iki kişi ile açık adresleri belirtilir.)

   g) ( Değişik bent : 29/01/2008 - 26771 S.R.G Yön/2.mad ) Yazılı yarışma sınavını kazanan adayların, mülakat öncesi sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı,

   h) Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi.

   (2) Sınav için başvurular bittikten sonra, aday adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı numaraları, puanları, ad ve soyadları, yazılı ve elektronik ortamda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine bildirilerek, sınav sonuç belgelerinin geçerliliği ve doğruluğu teyit ettirilir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden gelen bilgiler ile aday adaylarının verdikleri sınav sonuç belgeleri Sınav Kurulu tarafından karşılaştırılır. Sınav sonuç belgeleri geçerli olmayan başvuru sahiplerinin başvuruları iptal edilir ve durum kendilerine yazı ile bildirilir. Sınav sonuç belgesinde silinti veya kazıntı yoluyla yahut teknoloji kullanılarak değişiklik yapıldığı belirlenen aday adaylarının başvuruları iptal edilir ve haklarında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

   (3) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgelerinin geçerli ve doğru olduğu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından teyit edilen ve istenen diğer belgeleri de tamam olan aday adaylarına, Kurul Başkanlığınca düzenlenecek fotoğraflı "Adaylık Belgesi", sınav tarih ve yerlerini de belirten bir davet yazısı ile birlikte, sınavdan en az onbeş gün önce, adayların dilekçelerinde belirttikleri yazışma adreslerine iadeli taahhütlü mektupla gönderilir.

   (4) Sınavlara adaylık belgesi gösterilerek girilir. Belgesini kaybeden veya belgesi kendisine ulaşmayan adaylar, sınavdan en az bir gün önce mesai saati sonuna kadar Kurul Başkanlığına başvurarak adaylık belgesini yeniletebilir.

   Müfettiş yardımcılığı giriş sınav konuları

   MADDE 26 - (1) Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

   a) Türkçe, Genel kültür,

   b) İktisat (İşletme İktisadı dahil),

   c) Maliye,

   d) Hukuk;

   1) Anayasa ve İdare Hukuku,

   2) Ceza Hukuku (Genel Esaslar)

   3) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Genel Esaslar)

   4) Medeni Hukuk,

   5) Borçlar Hukuku,

   6) Ticaret Hukuku,

   7) İcra İflas Hukuku.

   8) Vergi Hukuku,

   e) Muhasebe,

   1) Genel Muhasebe,

   2) Maliyet Muhasebesi,

   3) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

   4) Finansal Analiz,

   f) Yabancı dil;

   1) İngilizce,

   2) Fransızca,

   3) Almanca dillerinden birisi.

   (2) Mühendisler için açılacak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının konuları meslek gruplarına göre sınav ilanında ayrıca belirtilir.

   Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notlarının değerlendirilmesi

   MADDE 27 - (1) Konu grupları itibarıyla yazılı ve sözlü sınavın değerlendirilmesi yüz (100) tam not üzerinden ayrı ayrı yapılır.

   (2) İktisadi ve idari bilimler ile ilgili fakültelerden mezun olanların, yazılı sınavı başarmış sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin altmış (60)'tan ve ortalamasının da yetmiş (70)'ten aşağı olmaması gerekir.

   (3) Mühendislik fakültelerinden mezun olanların sınavda başarılı olabilmeleri için mesleki bilgi notunun yetmiş (70)'ten aşağı olmaması gerekir. Ayrıca, Türkçe ve genel kültür sınav notunun altmış (60)'tan, hukuk, iktisat, maliye, muhasebe sınav notunun da 40'tan az olmaması gerekir.

   (4) Mühendisler için yazılı sınav notu; Türkçe ve Genel Kültür notunun yüzde yirmisi (% 20), hukuk, iktisat, maliye, muhasebe notunun yüzde onu (% 10) ve mesleki bilgi notunun yüzde yetmişi (%70)'i alınarak tespit edilir.

   (5) Yazılı sınavda başarı gösterenler bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü sınavda; adayların genel olarak mesleki bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti tavır ve hareketi gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur. Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 70'ten aşağı olmaması gerekir.

   (6) Müfettiş Yardımcılığı Sınavını başarmış sayılmak için genel başarı notunun yetmiş (70)'ten az olmaması gerekir. Genel başarı notu yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

   (7) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa genel başarı notu üstün olanlar tercih edilir. Genel başarı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

   (8) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve Genel Müdürün onayına sunulur. Kurul Başkanlığı, onaylanan başarı listesindeki sıralamaya göre sınavda başarılı olanlara yazılı olarak tebligat yapar.

   Sınav belgelerinin saklanması

   MADDE 28 - (1) Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı ile ilgili tüm belgeler Kurul Başkanlığınca beş yıl süre ile muhafaza edilir.

   Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

   MADDE 29 - (1) Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde;

   a) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

   b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

   c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığı kazandırmak,

   d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

   e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak, esaslarına uyulur.

   Müfettiş yardımcılarını yetiştirme programı

   MADDE 30 - (1) Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi için Kurul Başkanlığınca bir çalışma programı düzenlenir. Müfettiş Yardımcıları, üç yıllık Yardımcılık döneminde bu programa göre yetiştirilirler.

   a) Birinci dönem çalışmaları: Bu dönem çalışmaları Kurul Başkanlığınca Kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

   b) İkinci dönem çalışmaları: Bu dönem çalışmaları, Müfettişler refakatinde Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik teftişlerle yürütülür. Yetiştirme görevi Müfettiş Yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç Müfettişe verilir. Müfettiş Yardımcıları, belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler. Tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor ve fezleke düzenleyemezler. Müfettişler programlarını; mevzuat ve tatbikatının teftiş ve soruşturma usullerinin Müfettiş Yardımcıları tarafından yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar.

   c) Üçüncü dönem çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin görüşleri de alınarak, Genel Müdür onayını müteakiben Kurul Başkanlığınca tek başına teftiş tetkik ve soruşturma yetkisi verilebilir.

   (2) Tek başına teftiş, tetkik ve soruşturmaya yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları, lüzumu halinde diğer Yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte görev yaparlar.

   (3) Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Kurul Başkanlığınca düzenlenir.

   Yeterlik sınavı

   MADDE 31 - (1) Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavına girecek Müfettiş Yardımcılarına sınavların yeri, günü ve saati sınavdan en az iki ay önce, sözlü sınava gireceklere ise onbeş (15) gün önce Kurul Başkanlığınca duyurulur.

   (2) Müfettiş Yardımcılığı döneminde Müfettişlik kariyer ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, Yeterlik Sınavı beklenilmeksizin Kurul dışında durumlarına uygun bir pozisyona nakledilirler.

   ALTINCI BÖLÜM: Müfettişliğe Atanma

   Müfettiş yeterlik sınavı komisyonu

   MADDE 32 - (1) Müfettişlik yeterlik sınavı, Kurul Başkanının başkanlığında, Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Başmüfettişler arasından seçilen dört (4) üyenin iştirakiyle oluşacak beş (5) kişilik bir komisyon tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

   Yeterlik sınavı

   MADDE 33 - (1) Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı programında aşağıda esasları açıklanan yürürlükteki mevzuat ve tatbikat ile teftiş, tetkik ve soruşturma usulleri yer alır.

   (2) Yazılı sınav konuları aşağıda belirtilen iki bölümde toplanır:

   a) Genel konular;

   1) Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ne ait mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, çalışma hayatını düzenleyen kanunlar, Teşekkül Ana Statüsü, Teşekkül faaliyetleri ile ilgili diğer kanun, yönetmelik, yönerge, genelgeler ve benzeri mevzuat.

   2) Mali ve ticari işler, muhasebe, işletme ve sigortacılık ile ilgili genel ve özel hususlar,

   3) Mühendis olarak mezun olan Müfettiş Yardımcıları için, teknik konular,

   b) Mesleki konular;

   1) Teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemleri,

   2) Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri.

   (3) Yazılı sınav: Sınav Komisyonu, Kurul Başkanının çağrısı üzerine üye tam sayısıyla toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Sınav Komisyonu, yazılı sınavlara ait soruları ve cevapları her türlü kuşkudan ve şaibeden uzak bir şekilde hazırlar.

   (4) Yukarıda gösterilmiş konulardan hazırlanan sınav soru kağıtları, Kurul Başkanı ve üyelerce imzalanır ve yeteri kadar çoğaltılarak zarfların üzeri Kurul Başkanlığı mührü ile mühürlenerek Sınav Komisyonu tarafından imzalanır. Mühürlenen ve imzalanan zarflar; Kurul Başkanlığı kasasında saklanır. Bu zarflar, sınav günü ve saatinde Sınav Komisyonu huzurunda üyelerinden biri tarafından açılır ve Müfettiş Yardımcılarına dağıtılır.

   (5) Sözlü sınav: Sözlü sınavda yazılı sınav konularına ilaveten, adayların mesleki bilgileri ve yetişme dönemindeki çalışmaları dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

   Yeterlik sınavı notlarının değerlendirilmesi ve müfettişliğe atanma

   MADDE 34 - (1) Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notundan meydana gelir. Tam not; yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı ve sözlü sınavda tek olmak üzere yüz (100)'dür.

   (2) Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için;

   a) Alınan notların her birinin altmış (60)'tan,

   b) Yazılı sınav gruplarından alınan notların ortalamasının yetmiş (70)'ten,

   c) Yazılı ve sözlü sınav notu ortalamasının da yetmiş (70)'ten,

   aşağı olmaması gerekir.

   (3) Yeterlik sınavını başaranlar Müfettişliğe atanırlar.

   Sınava giremeyenler ile sınavda başarı gösteremeyenler

   MADDE 35 - (1) Mücbir sebeplerle sınava giremeyenler ile sınavda başarı gösteremeyenler, Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile bir yıl içerisinde ikinci kez sınava çağrılırlar. Bu sınavda da başarılı olamayanlar veya bu sınava katılamayanlar, Teşekkülde durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer görevlere atanırlar.

   Müfettişlikte kıdem

   MADDE 36 - (1) Müfettişliğe tayin edilenlerin kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

   (2) Müfettişlik kıdemine esas süre; Müfettiş Yardımcılığında, Müfettişlikte, Müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli, ücretsiz ve tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

   (3) Müfettişlik kıdemi aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

   (4) Başmüfettişlerin kıdem sırası, Müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde, Başmüfettişliğe atanma tarihi aynı tarihte atananlar için Müfettişlik kıdemi, Müfettişlik kıdemi aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

   Başmüfettişliğe terfi

   MADDE 37 - (1) Başmüfettişliğe terfide; mesleki yetenek, Kuruldaki kıdem, gayret ve başarı ile Kurul Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel intiba ve kanaatin olumlu ve durumuna uygun bir kadro olması, Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak toplam on (10) yıl hizmeti bulunması gerekir.

   Kuruldan istifa veya nakil suretiyle ayrılmalar ile teşekküle tekrar atanma

   MADDE 38 - (1) Kurul Başkanlığından istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Kurul Başkanlığına tekrar kabulleri Teftiş Kurulu Başkanlığının önerisi üzerine, Genel Müdürün onayına bağlıdır.

   (2) Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra bu görevden ayrılanlar, istekleri halinde Başmüfettişliğe atanırlar. Bu şekilde Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.

  YEDİNCİ BÖLÜM: Müfettişlerin Çalışma Esasları

   Müfettişlerin çalışma anlayışı ve amacı

   MADDE 39 - (1) Müfettişler; esas itibarıyla Teşekkülde teftiş ve denetimi etkin bir şekilde yürütmek ve bu çerçevede konuları ekonomik, sosyal, idari, hukuki ve teknik açılardan irdeleyerek Teşekkül faaliyetlerinin rasyonel ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak teftiş sistemini geliştirmek gayesini göz önünde tutarlar.

   (2) Müfettişler, Kurul Başkanlığının muvafakati ile çalışmaları esnasında tespit ettikleri çalışkan, görevini gayret ve feragat ile yapan, Teşekkül menfaatlerini gözeten basiretli ve başarılı personelin taltif edilmeleri için basit rapor tanzim edebilirler. İnceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş faaliyetleri sırasında personelin morallerini bozmayacak ve işin verimini artıracak şekilde hareket etmeye özen gösterirler. Ancak ifa edilmeyen veya sürüncemede bırakılan işlerin ikmal edilmesine ve buna yol açanların da cezalandırılmasına yönelik gerekli işlemleri başlatırlar.

   Teftiş programları ve uygulama

   MADDE 40 - (1) Kurul Başkanlığınca her yıl için yaz ve kış döneminde yürürlüğe konulmak üzere çalışma programları hazırlanarak Genel Müdürün Onayını müteakip Müfettişlere bildirilir. Soruşturma veya mücbir sebepler nedeniyle bu programlar değiştirilebilir.

   (2) Onaylanan teftiş programları, Müfettişlere gönderilirken varsa birlikte çalışılacak Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları da belirtilir.

   (3) Merkez ve taşra teşkilatı içindeki herhangi bir birim, yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkartılamaz. Herhangi bir birim mutat ve makul süreler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın teftiş dışı tutulamaz.

   Teftiş usulleri

   MADDE 41 - (1) Teftişler normal ve fevkalade olmak üzere iki kısma ayrılır.

   Normal teftişler; bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen esaslara göre, her yıl Kurul Başkanlığınca düzenlenen ve Genel Müdür tarafından onaylanan programlara göre yapılır.

   (2) Fevkalade teftişler; Genel Müdür tarafından verilecek emir veya normal teftiş sırasında Müfettişlerce görülecek lüzum üzerine, program haricinde ve Genel Müdürün izni ile Kurul Başkanının talimatına göre yapılabilecek teftişlerdir. Bunlar bütün işlemleri kapsayabileceği gibi, belirli konularla da sınırlı olabilir.

   Yurtdışına Gönderilme

   MADDE 42 - (1) Müfettişler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78, 79 ve 80 inci maddeleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

   Yurtdışında teftiş

   MADDE 43 - (1) Genel Müdürün uygun görmesi halinde; Teşekkül Müfettişleri yurt dışı teşkilatlarında teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapabilirler. Yabancı ülkelerde yapılacak teftişlerle ilgili teftiş süreleri teftiş programları ile belirlenir.

   Müfettişlik güvencesi

   MADDE 44 - (1) Teftiş hizmetleri diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Teşekkül Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar. Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin sağlık kurulu raporu, yargı kararı ve Müfettiş raporu ile belgelendirilmesi esastır.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM: Raporların Düzenlenmesi

   Rapor çeşitleri

   MADDE 45 - (1) Teşekkül Müfettişleri çalışmalarının sonuçlarını, işin özelliğine göre;

   a) Cevaplı Teftiş Raporu,

   b) İnceleme Raporu; Tetkikat veya Basit Rapor,

   c) Tahkikat Raporu,

   ile tespit ederler.

   Cevaplı teftiş raporları

   MADDE 46 - (1) Cevaplı teftiş raporları yapılan teftişler sonucunda düzenlenen raporlardır. Teftiş sırasında düzeltilemeyen ve yanlışlıkları giderilemeyen hata ve eksikler ile tenkit edilmesi gerekli görülen işlerin mahiyetleri, bunların hangi kanun ve mevzuata aykırı ve Teşekkülün menfaatlerine hangi bakımdan uygun olmadığı ve bunlara göre yapılması gereken işlem ve alınması gerekli tedbirlerin neler olacağı hususları esaslı bir şekilde incelenerek, sonuçları kısa ve açık bir şekilde bu raporlarda belirtilir.

   (2) Cevaplı teftiş raporları dört nüsha olarak düzenlenip, iki nüshası Kurul Başkanlığına, bir nüshası cevaplandırılmak üzere teftiş edilen birime verilir, bir nüshası da Müfettişin kendisinde kalır.

   (3) Cevaplı teftiş raporlarının bir nüshası, onbeş (15) günden fazla olmamak kaydıyla Müfettişçe verilecek süre içinde cevaplandırılması için, bir yazı ekinde teftiş edilen birimin amirine verilir. Kendilerine cevaplı rapor verilen ilgililer, eleştirilen işlemleri usul ve mevzuata göre düzeltmek ve cevaplarında bunu göstermekle görevlidirler. Eleştirinin bir kısmı veya tamamı hakkında Müfettişten ayrı bir düşüncede bulunduklarında, bunun dayandığı haklı ve kanuni gerekçeleri açık ve kısa bir şekilde belirterek, hazırlayacakları cevapları Müfettişe gönderirler.

   (4) Birim tarafından Müfettişe süresi içinde cevap verilememesi durumunda; birim ek süre talebinde bulunur ve Müfettişin uygun görmesi üzerine on (10) günlük ek süre verilebilir. Bu süre içerisinde de cevap verilememesi halinde, gerekçeleri ile birlikte durum birim amiri tarafından Kurul Başkanlığına bildirilerek ek süre talebinde bulunur. Durum Kurul Başkanlığı tarafından değerlendirilerek bir sonuca bağlanır.

   (5) Teftiş edilen birimlerden verilen cevapların Müfettişlerce değerlendirilerek iki nüsha halinde düzenlenen son görüş kısa sürede Kurul Başkanlığına verilir.

   (6) Cevaplı teftiş raporuna ilgililerce verilen cevaplar Müfettişlerce yeterli görülmemesi halinde, teftiş edilen birime verilecek talimatların son görüşte açık ve gerekçeli olarak yazılması gerekir.

   (7) Cevaplı teftiş raporlarının ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında, gereği yapılmak üzere Müfettişlerce Kurul Başkanlığına bilgi verilir.

   (8) Cevaplı teftiş raporu tebliğine lüzum görülmeyen hallerde, durum bir yazı ile teftiş edilen birime bildirilir ve bu yazının bir nüshası Kurul Başkanlığına tevdi edilir.

   (9) İlgililerin mali yönden de sorumlu görüldükleri durumlarda, sorumluluğu gerektiren işler, tutum ve davranışlar bu raporlarda kanıtlarıyla birlikte açıkça gösterilir. Teftiş sırasında disiplin cezasını veya Türk Ceza Kanunu ile diğer ilgili kanunlara göre kovuşturmayı gerektiren durumlar cevaplı teftiş raporlarına yazılmaksızın konu bir yazı ile Kurulu Başkanlığına bildirilir ve alınacak emre göre işlem yapılır.

   İnceleme raporları

   MADDE 47 - (1) İnceleme raporları başlıca şu bölümleri kapsar:

   a) Konu ve Müfettişliğe intikali,

   b) Yapılan inceleme,

   c) Netice ve kanaat.

   (2) İnceleme raporları;

   a) Yürürlükteki mevzuat ve Genel Müdürlük emirlerinin uygulanmasında görülen noksanlık ve aksaklıklar ile mevzuatta görülen noksanlıkların düzeltilmesi yollarıyla yeniden konulması gereken hüküm ve usullere ilişkin görüş ve öneriler,

   b) Doğrudan doğruya veya Kurul Başkanlığınca gerek görülmesi üzerine belirli konu ve sorunlara ilişkin incelemeler,

   c) Teftişlerde, cevaplı teftiş raporlarına bağlanması gerekli görülmeyen hususlar ve bunlara ilişkin düşünce ve öneriler,

   d) Teftiş yeri amiri veya Genel Müdürlük ihtisas birimleri ile yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan konular,

   hakkında düzenlenir.

   (3) İnceleme raporları, bir nüshası Kurul Başkanlığınca tetkik edildikten sonra Genel Müdüre sunulmak, bir nüshası Kurul Başkanlığında muhafaza edilmek, bir nüshası da Müfettişte kalmak üzere üç nüsha düzenlenir.

   Tahkikat raporları

   MADDE 48 - (1) Kanunlara göre suç sayılan ve/veya disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin varlığına rastlanıldığı veya haber alındığı zaman, bunların gerçek olup olmadığını, gerçek ise kimler tarafından ve ne suretle işlendiğini, zarar ve ziyan mevcut ise mahiyet ve miktarları ile sorumluların kimler olduğunu tespit etmek için soruşturma yapılır.

   (2) Müfettişler:

   a) Kurul Başkanı tarafından kendilerine verilen talimata istinaden,

   b) Kimliği belli kimseler tarafından imzalı olarak kendilerine verilen ihbar ve şikayet mektuplarında yazılı olup soruşturmayı gerektiren,

   c) Teftiş sırasında ortaya çıkarttıkları ve soruşturmayı gerektiren,

   hususlar hakkında soruşturma yapmak ve rapora bağlamakla yükümlüdürler.

   (3) Yukarıdaki (b) ve (c) bentleri uyarınca soruşturmaya başlanabilmesi için durum Kurul Başkanlığına bildirilerek izin alınması gerekir. Şu kadar ki; soruşturmaya başlanmaması durumunda ceza ve/veya disiplin hukuku yönünden suç sayılan durumların veya usulsüzlüklerin tekrarlanacağına veya kanıtlarının yok olacağına veya bu yolda Teşekkülün maddi veya manevi zarara uğratıldığına kanaat getirilirse Müfettişler tarafından soruşturmaya hemen başlanır ve durum en seri araçla Kurul Başkanlığına bildirilir. Soruşturma sırasında Teşekkül dışındaki gerçek veya tüzel kişilerle ilgili olarak resmi şekilde yapılacak işlem veya alınacak önlemler için Kurul Başkanlığı kanalıyla durum Genel Müdürlüğe iletilerek işlemler tamamlanır.

   (4) Soruşturma raporları başlıca şu bölümleri kapsar;

   a) Konu ve Müfettişliğe intikali,

   b) Yapılan inceleme ve soruşturma,

   c) Netice ve kanaat.

   (5) Soruşturma raporları üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası Müfettişte kalır, iki nüshası Kurul Başkanlığına gönderilir. Dava konusu olan, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve Bakanlık kanalıyla gelen konularla ilgili soruşturma raporları dört nüsha olarak düzenlenir.

   Raporların sonuçlandırılması

   MADDE 49 - (1) Cevaplı teftiş raporları; Kurul Başkanlığınca incelenerek, bir müzekkere ekinde Genel Müdüre arz edilir. Genel Müdürün onayı üzerine teftiş gören birime gerekli talimatlar verilir.

   (2) İnceleme ve soruşturma raporları ise; Kurul Başkanlığınca incelenerek varılan sonuçlar hakkında Kurul Başkanlığı görüşlerini içeren ve mucipte önerilen hususlar, Genel Müdürce onaylanmasını müteakip ilgili birimlere gönderilmek suretiyle gereği yerine getirilir.

   Rapor düzenlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar

   MADDE 50 - (1) Raporlar mümkün olduğunca kısa ve özlü olmalı, teftiş edilenlerin kişiliklerini incitebilecek mahiyette ifadelerden kaçınılmalı ve tenkitler müspet olay ve belgelere dayandırılmalıdır.

   (2) Cevaplı teftiş raporlarında teftiş edilenlerin ve amirlerinin şahsiyetlerini ilgilendiren durumlara yer verilmez. Bu durumlarla ilgili olarak basit rapor düzenlenir.

  DOKUZUNCU BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

   Aylık ve yollukların alınması

   MADDE 51 - (1) Müfettişler ve Müfettiş Yardımcıları aylık ve yolluklarını bulundukları yerdeki Teşekkül merkez ve taşra teşkilatı birimlerinden alabilirler. Bir aylık yolluğun avans olarak alınması mümkündür.

   (2) Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması esastır. Ertesi aya borç devri ancak görevle ilgili olarak ayın son günlerinde yapılması halinde uygun görülebilir.

   Çalışma ve hakediş cetveli

   MADDE 52 - (1) Müfettişler ve Müfettiş Yardımcıları her ay sonunda, o aya ait hesap ve çalışma durumlarını gösteren çalışma ve hakediş cetvelini tanzim ederler ve en geç ertesi ayın beşinci günü akşamına kadar Kurul Başkanlığına verirler veya gönderirler.

   (2) Bu cetvellerde; aylık hak edişler, aldıkları paralar, bulundukları yer ve günler, üzerindeki iş durumu ve ay içindeki yazışma ve raporlar ana hatlarıyla belirtilir.

   (3) Kadroları Teşekkülde olup başka kuruluşlarda geçici görevli bulunanların çalışma ve hakediş cetvelinin hakediş bölümünü tanzim etmeleri zorunludur.

   Müfettişlik kimlik belgesi, mühür ve demirbaşlar

   MADDE 53 - (1) Teşekkül Müfettişlerine ve yetkili Müfettiş Yardımcılarına Kurul Başkanı ve Genel Müdür tarafından imzalanmış, yetkilerini belirten bir kimlik belgesi ve mühür verilir.

   (2) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına verilecek demirbaşlar Kurul Başkanlığınca belirlenip temin edilir.

   Teftiş ve soruşturmaya diğer yetkililerce el konulması

   MADDE 54 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları görevli gittiği yerde, Teşekkülde aynı konuda teftişe yetkili ilgili Bakanlık Müfettişinin bulunması veya orada çalışmakta iken böyle bir Müfettişin teftiş veya soruşturma için gelmesi yahut bir işe daha önce veya sonradan yetkili bir makamca el konulması veya konulmak istenilmesi durumlarında, Müfettiş teftiş veya soruşturmanın konu ve amacını öğrenerek durumu Kurul Başkanlığına bildirir ve alacağı emre göre hareket eder.

   (2) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının diğer kurum ve kuruluşlara bağlı Müfettiş veya yetkili personelle herhangi bir konuda işbirliği yapabilmeleri, Kurul Başkanlığından ayrı bir emir almalarına bağlıdır.

   İzin kullanılması

   MADDE 55 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; Kurul Başkanlığının muvafakati üzerine aldıkları izinlere hangi gün başlayacaklarını ve göreve dönüş tarihlerini Kurul Başkanlığına yazı ile bildirirler.

   Haberleşme

   MADDE 56 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli kişi ve kuruluşlarla münasebetlerinde doğrudan doğruya veya Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalı ile haberleşme yaparlar. Resmi dairelerle doğrudan haberleşme yapılması Başkanlığın izni ile mümkündür.

   (2) Kurul Başkanlığına gönderilecek belgeler ilgili birimlere ulaştırılmak üzere yeter sayıda hazırlanır.

   (3) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Kurul Başkanlığına faks ve e-posta ile bildirirler.

   Kayıt ve dosya işleri

   MADDE 57 - (1) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılar ile genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

   (2) Raporlar, Kurul Başkanlığına ve ilgili birimlere takdim yazısına eklenerek gönderilir.

   (3) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları düzenledikleri teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarına sıra numarası verirler.

   (4) Birden fazla Müfettiş tarafından düzenlenen raporlara kıdemli olan Müfettiş tarafından numara verilir.

   (5) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; yazılarına, birbirini izleyen ve "genel" olarak adlandırılan bir sıra numarası verirler. Bunlardan Kurul Başkanlığına gönderilen yazılar (Kurum), ayrıca Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü dışına gönderilen yazılar (Müteferrik) diye gruplandırılır ve genel sıra numarası yanında bir sıra numarası verilir. Bu numaralar yazışmalarda gösterilir ve bunlar kayıt defterine işlenir.

   Kazanılmış haklar

   MADDE 58 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında; Başkan ve Müfettiş olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır.

   Özel hükümler

   MADDE 59 - (1) Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda hizmetin en üst seviyeye çıkartılması, etkin olarak yerine getirilmesi, verimliliğin artırılması ve kaynakların tutumlu harcanması için her kademedeki personel, bu ilkelere uygun olarak gereken çalışmayı ve anlayışı göstermekle yükümlüdür.

   Bilgi verme

   MADDE 60 - (1) Kurul Başkanlığı personeli; gizli, hizmete özel ve amirleri tarafından gizlilik derecesi belirlenmiş konular dışında Teşekkül içerisinde diğer birimlerin personeline iş ilişkileri ve iş etkileşimleri doğrultusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi verebilirler.

   (2) Başkanlık personeli Teşekkül dışındaki özel kişi veya tüzel kişiliklere yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin müsaade ettiği seviyede, amirinin onaylamasını müteakip yazılı olarak bilgi ve belge verebilirler.

   (3) Bilgi vermek söz konusu olduğunda; personel, amirine bilgi verir ve açıklama yapar.

   Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

   MADDE 61 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının faaliyet alanı ile ilgili olup da, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda; yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri, Teşekkül Ana Statüsü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetmelikleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

   Yürürlükten kaldırılan mevzuat

   MADDE 62 - (1) 22/10/1999 tarihli ve 23854 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eti Holding A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   MADDE 63 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   MADDE 64 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100