Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor





DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Dış Ticaret Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi: 22/03/2006

  Resmi Gazete Sayısı: 26116

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Dış Ticaret Müsteşarlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Dış Ticaret Müsteşarlığının merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmesinde, müdür ve daha alt unvanlı kadrolara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

  a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

  c) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  ç) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

  d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tâbi tutulacağı yazılı sınavı,

  g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  ğ) Müsteşar: Dış Ticaret Müsteşarını,

  h) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

  ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  i) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esasları

  Görev grupları

  MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tâbi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  (2) Görevde yükselmeye tâbi kadrolar:

  a) Yönetim hizmetleri grubu;

  1) Bölge Müdürü, Serbest Bölge Müdürü,

  2) Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdür Yardımcısı,

  3) Şube Müdürü (yardımcı hizmet birimleri), Döner Sermaye Merkez Müdürü, İşletme Müdürü, Laboratuvar Müdürü,

  4) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

  b) Hukuk hizmetleri grubu;

  1) Hukuk Müşaviri.

  c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

  1) Araştırmacı.

  ç) İdari hizmetler grubu:

  1) Sayman, Ayniyat Saymanı,

  2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ayniyat Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Veznedar, Mutemet, Sekreter, Daktilograf, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.

  d) Destek hizmetleri grubu;

  1) Hizmetli, Bekçi, Dağıtıcı.

  (3) Unvan değişikliğine tâbi kadrolar;

  a) Mühendis, Kimyager, Kütüphaneci, Mütercim, Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Laborant.

  Görevde yükselme sınavına tâbi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

  MADDE 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

  a) Bölge Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  2) 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen eğitim şartını haiz olmak,

  3) En az üç yılı Müsteşarlıkta Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Dış Ticaret Uzmanı, Dış Ticaret Kontrolörü veya Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni kadrolarında olmak üzere hizmet süresi toplamı oniki yıldan az olmamak,

  4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

  5) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak.

  b) Serbest Bölge Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  2) 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen eğitim şartını haiz olmak,

  3) En az üç yılı Müsteşarlıkta Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Dış Ticaret Uzmanı, Dış Ticaret Kontrolörü veya Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni kadrolarında olmak üzere hizmet süresi toplamı oniki yıldan az olmamak,

  4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

  5) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak.

  c) Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  2) 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen eğitim şartını haiz olmak,

  3) En az üç yılı Müsteşarlıkta Şube Müdürü, Dış Ticaret Uzmanı, Dış Ticaret Kontrolörü veya Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni kadrolarında olmak üzere, hizmet süresi toplamı on yıldan az olmamak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak.

  ç) Serbest Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  2) 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen eğitim şartını haiz olmak,

  3) En az üç yılı Müsteşarlıkta Şube Müdürü, Dış Ticaret Uzmanı, Dış Ticaret Kontrolörü, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni, Mühendis, Araştırmacı veya Şef kadrolarında olmak üzere, hizmet süresi toplamı on yıldan az olmamak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak.

  d) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

  1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile diğer mevzuat hükümlerine göre atanma şartlarına sahip olmak.

  Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

  MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Müsteşarlıkta geçirilmesi gereken hizmet süresi, eğitim, sicil ve disiplin şartlarını taşımak,

  b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak

  şartları aranır.

  Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

  MADDE 8 - (1) Bu Yönetmeliğe tâbi kadrolara görevde yükselme sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Şube Müdürü (yardımcı hizmet birimleri) kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

  2) Sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl Müsteşarlık Şef, Sayman veya Ayniyat Saymanı ile en az dört yıllık yüksek öğrenim şartı aranan unvan değişikliğine tâbi kadrolarda bulunmuş olmak şartıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak.

  b) Döner Sermaye Merkez Müdürü ve İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

  2) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

  3) En az iki yılı Müsteşarlık kadrolarında olmak üzere hizmet süresi toplamı on yıldan az olmamak,

  4) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak.

  c) Laboratuvar Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) Yüksek Kimya Mühendisi, Kimya Mühendisi, Yüksek Gıda Mühendisi, Gıda Mühendisi veya Kimyager unvanlarından birine sahip olmak,

  2) En az iki yıl Müsteşarlık laboratuvarlarında çalışmış olmak şartıyla sınav tarihi itibarıyla yukarıda yer alan unvanlarda en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak.

  ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Sınav tarihi itibarıyla Müsteşarlıkta Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Sekreter, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Santral Memuru, Ayniyat Memuru, Veznedar ve Mutemet unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla; dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunları için en az beş yıl, iki yıllık yüksek okul mezunları için ise yedi yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak.

  d) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Sınav tarihi itibarıyla Müsteşarlıkta en az iki yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

  e) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

  2) Son üç yılını Müsteşarlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak.

  f) Sayman, Ayniyat Saymanı kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Sınav tarihi itibarıyla Müsteşarlıkta Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Sekreter, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Santral Memuru, Ayniyat Memuru, Veznedar ve Mutemet unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla; dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunları için en az beş yıl, iki yıllık yüksek okul mezunları için ise yedi yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak.

  g) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Sınav tarihi itibarıyla son iki yılını Müsteşarlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az altı yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  4) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Müsteşarlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak.

  ğ) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ayniyat Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Veznedar, Mutemet, Sekreter ve Daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Sınav tarihi itibarıyla son iki yılını Müsteşarlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak.

  h) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Sınav tarihi itibarıyla son iki yılını Müsteşarlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

  ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Sınav tarihi itibarıyla son iki yılını Müsteşarlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  4) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak şartlar

  MADDE 9 - (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Mühendis, Kimyager kadrolarına atanabilmek için;

  1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

  2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

  3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

  1) İki yıl süreli meslekî veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

  2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

  2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  3)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  e) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

  1) İlgili meslek lisesi veya yüksekokul mezunu olmak,

  2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise dengi meslekî veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

  2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

  Görevde yükselme

  MADDE 10 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (f) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Duyuru

  MADDE 11 - (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve son başvurunun yapılacağı tarih, eğitim tarihinden en az otuz gün önce Personel Dairesi Başkanlığınca birimlere yazılı olarak duyurulur. Ayrıca, Müsteşarlık web sitesi ve ilan panolarında da söz konusu hususlar ilan edilir.

  (2) Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce yazılı olarak duyurulur.

  Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

  MADDE 12 - (1) Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

  (2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

  (3) Puanların eşitliği halinde ise sırasıyla hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

  (4) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmek bakımından, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin usul ve esaslara tâbidir.

  (5) Görevde yükselme eğitim programları, Müsteşarlık tarafından düzenlenir. Ancak, Müsteşarlığın uygun görmesi durumunda başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  MADDE 13 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları.

  b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  d) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

  e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  f) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile meslekî etik ilkelerine ilişkin konular.

  (2) Düzenlenecek eğitim programlarında (f) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ve soruların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

  Görevde yükselme sınavı

  MADDE 14 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Müsteşarlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

  (2) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren otuz gün içinde sınavın yapılması için Müsteşarlık tarafından birinci fıkrada sayılan kurumlardan birisine başvurulur.

  (3) Bu sınavda yüz üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

  (4) Sınav kurulu tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek nottan başlamak üzere, başarı listesi hazırlanarak sınav komisyonu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

  (5) Sınav sonuçları, Personel Dairesi Başkanlığına intikalinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  Unvan değişikliği sınavı

  MADDE 15 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tâbi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Müsteşarlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

  (3) Bu sınavlara katılacaklarda Müsteşarlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  Sınav kurulu

  MADDE 16 - (1) Sınav kurulu, Müsteşar tarafından;

  a) Müsteşarlık merkez teşkilatı kadrolarına yapılacak atamalar için; Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, bir Genel Müdür, bir Genel Müdür Yardımcısı, Personel Dairesi Başkanı ve eğitimden sorumlu Personel Dairesi Başkan Yardımcısı olmak üzere toplam beş kişiden;

  b) Müsteşarlık taşra teşkilatı kadrolarına yapılacak atamalar için; Personel Dairesi Başkanı başkanlığında, bir Bölge Müdürü, bir Serbest Bölge Müdürü, eğitimden sorumlu Personel Dairesi Başkan Yardımcısı ve bir Daire Başkanı olmak üzere toplam beş kişiden

  oluşturulur.

  (2) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

  (3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

  (4) Yukarıdaki fıkra hükmü uyarınca veya diğer mazeretler nedeniyle sınav kuruluna katılamayacak başkan veya üyeler yerine, Müsteşar tarafından aynı usullerle yeni başkan veya üyeler seçilir.

  (5) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

  (6) Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

  Sınav kurulunun görevleri

  MADDE 17 - (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

  ç) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

  d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  e) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

  Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

  MADDE 18 - (1) Yazılı sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının veya diğer mücbir sebep hallerinin tespiti hallerinde ertelenebilir.

  (2) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

  (3) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla saptanarak sınav geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

  (4) Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

  İtirazlar

  MADDE 19 - (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının yazılı bildiriminden itibaren on gün içinde bir dilekçeyle Personel Dairesi Başkanlığına yapılır.

  (2) İtirazlar, ilgili sınav kurulunca en geç on gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  Atama

  MADDE 20 - (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre ilan edilen boş kadrolara otuz gün içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmelik EK-1'indeki Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde ise sırasıyla hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

  (2) Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerli olup, ilan edilmiş bulunan kadrolarda boşalma olması halinde, boşalan kadrolara yeni bir sınav ilanı tarihine kadar başarılı olanlardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

  (3) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

  (4) Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar, sınava girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça, bu unvana denk sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev grupları arasında geçişler

  MADDE 21 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

  a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

  b) Yönetim hizmetleri grubundaki görevlerden daha önce çalışılan görev grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir.

  c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbidir.

  ç) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Naklen atamalar

  MADDE 22 - (1) Müsteşarlıkça, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde ve üçüncü fıkrasında sayılan unvanlardan, aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapılabilir.

  (2) Ancak bu şekilde atama yapılacak kadrolara, bu Yönetmelikte belirtilen Müsteşarlıkta belirli süre çalışmış olma şartı dışındaki şartlar ayrıca aranır.

  Özürlülerin eğitim ve sınavı

  MADDE 23 - (1) Müsteşarlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  MADDE 24 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Müsteşarlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kazanılmış haklar

  MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

  Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

  MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  MADDE 27 - (1) 28/10/1999 tarihli ve 23860 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki veya üç yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler ve bu tarihte Müsteşarlıkta bulunan personel hakkında, görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanılacak unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam Alanı







Zirve100