Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

  DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

  Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

  Dışişleri Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2006

  Resmi Gazete Sayısı: 26139

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunun yapısını, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunun görevleri ile, Teftiş Kurulu Başkanının, müfettişlerinin ve Teftiş Kurulu Bürosunun görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile üyesi müfettişlerin atanmalarını, Teftiş Kurulu ile müfettişlerin çalışma ilke ve yöntemlerini kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

  b) Bakan: Dışişleri Bakanını,

  c) Konsolosluk: Başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlığı, fahri başkonsolosluk ve fahri konsoloslukları,

  ç) Kurul Başkanı: Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

  d) Merkez teşkilatı birimleri: Dışişleri Bakanlığı Merkezi Teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimlerini, yardımcı birimleri ve bağlı kuruluşlarını,

  e) Merkez teşkilatı birim amiri: Genel Müdür, Müstakil Daire Başkanı ve Bağlı Kuruluş Başkanını,

  f) Müfettiş: Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını ve Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu üyesi müfettişlerini,

  g) Teftiş Kurulu: Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

  ğ) Teftiş Kurulu Bürosu: Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Bürosunu,

  h) Teftiş Kurulu Bürosu personeli: Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Bürosu kadrolarında görevli personeli,

  ı) Yurtdışı teşkilatı birimleri: Büyükelçilik, daimi temsilcilik, elçilik, özel temsilcilik, büyükelçilik ve elçilik büroları, başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlığı, fahri başkonsolosluk, fahri konsolosluk ve Türk kültür merkezlerini,

  i) Yurtdışı teşkilatı birimi şefi: Büyükelçi, daimi temsilci, elçi, sürekli maslahatgüzar, özel temsilci, I. sınıf başkonsolos, başkonsolos, konsolos, muavin konsolos ve konsolosluk ajanlarını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu ve Atama

  Kuruluş

  MADDE 5 - (1)Teftiş Kurulu Başkanlığı; Başkan, müfettişler ve Teftiş Kurulu Bürosu personelinden oluşur.

  (2) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına görev yapar.

  Kurul merkezi

  MADDE 6 - (1) Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankaradır.

  Teftiş kurulu başkan ve üyelerinin atanması ve görevden alınması

  MADDE 7 - (1) Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettişler, büyükelçilik yapmış meslek memurları arasından, Müsteşarın önerisi üzerine Bakan tarafından seçilerek müşterek karar ile atanırlar. Teftiş Kurulu Başkanı ve müfettişler, kendi istekleri ve görevin gerekleri dışında teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamazlar.

  (2) Teftiş Kurulu Başkanına büyükelçilik kıdemi en yüksek müfettiş vekalet eder.

  Teftiş kurulu başkanlığının görev ve yetkileri

  MADDE 8 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri:

  a) Bakanlığın merkez ve yurtdışı teşkilat birimlerinden denetimin etkin biçimde yürütülmesine yönelik genel ilkeleri saptamak ve personelin verimli çalışmasını sağlayacak denetim sistemini geliştirmek,

  b) (a) bendinde sayılan kuruluşlarda gerekli inceleme, araştırma, denetim ve soruşturmayı yapmak veya yaptırmak, birimlerin istek ve gereksinmelerini saptayarak bu birimlerin daha sağlıklı bir biçimde işlemelerini sağlamak,

  c) Denetlenecek merkez veya yurtdışı teşkilat birimlerini, bunları denetleyecek müfettişleri, anılan birimlerin ilke olarak beş yıllık bir dönem içinde en az bir kez olmak üzere denetleme zamanlarını belirten, yıllık denetim programını, idari işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcısının da görüşüne başvurularak, her bütçe yılı öncesinde hazırlamak ve uygulamaya geçilmek üzere onaya sunmak,

  ç) Yıllık denetim programının ayrıntılarını her yılın bütçe hazırlıkları öncesinde idari işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcısına sunmak,

  d) Denetime başlamadan önce, müfettişlerin, Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilat birimlerince, uygun ve gerekli görülecek tüm bilgilerle donatılmasını sağlamak,

  e) Müfettiş raporlarını, kurul olarak değerlendirmektir.

  (2) Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatı içindeki herhangi bir birim, yönetmelik, genelge ve diğer düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkarılamaz. Herhangi bir birim, mutat ve makul süreler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın denetim dışı tutulamaz.

  Teftiş kurulu başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

  MADDE 9 - (1) Bakanlık Komisyonu üyesi de olan Teftiş Kurulu Başkanı, aynı zamanda müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olarak aşağıdaki görevleri yapar:

  a) Teftiş Kurulu Başkanlığının 8 inci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan adına yürütmek.

  b) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek.

  c) Müfettiş raporlarını Kurul üyeleri ile incelemek, Bakanlığa sunmak, Bakanlığın ilgili birimlerince alınacak önlemler ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek, alınması gereken önlemlerle ilgili önerilerde bulunmak.

  ç) Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaşan inceleme, araştırma, denetim veya soruşturmayı gerektiren konuları Bakanlığa sunmak.

  d) Yıllık denetim programını her bütçe yılı başında Bakanın onayına sunmak.

  e) Teftiş Kurulu çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve Bakanlığa sunmak.

  f) Bakan tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.

  Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları

  MADDE 10 - (1) Bakanlık müfettişleri Bakan adına;

  a) Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilat birimlerinde gereken inceleme, araştırma, denetim ve soruşturma yapmakla,

  b) İnceleme, araştırma, denetim ve soruşturma sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan durumlar için, sorumlular hakkında, bağımlı oldukları soruşturma yöntemlerine uygun olarak, olaya gecikmeden el koyabilmek üzere, durumu ivedilikle Teftiş Kurulu Başkanına bildirmekle,

  c) Kanunların uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Başkanına bildirmekle,

  ç) Teftiş Kurulunun kuruluş ve etkinliklerine ilişkin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar yapmakla

  görevlidir.

  (2) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri saklıdır.

  (3) Müfettişler, çalışmalarını 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve yürürlükteki diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde yapmakla yükümlüdürler.

  Görevlendirilme

  MADDE 11 - (1) Soruşturma veya önceden Bakanlık tarafından onaylanmış yıllık denetim programları dışındaki denetlemelerle ilgili olarak Teftiş Kurulunun görevlendirilmesi, Bakanın emri ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılır.

  Bu görevlendirme yazısına, soruşturma veya denetleme konusu olan ilgili her türlü bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosya, dizini ile birlikte eklenir.

  Dosya, Teftiş Kurulunda değerlendirildikten sonra, görevlendirilecek müfettiş veya müfettişlerin belirlenmesi de dahil olmak üzere, Teftiş Kurulu Başkanı tarafından gerekli işlemler başlatılır.

  Müfettiş çalışma usulü

  MADDE 12 - (1) Müfettişler, bu Yönetmeliğe uygun olarak Teftiş Kurulu Başkanınca belirlenen görevleri yaparlar. Yapılan inceleme, araştırma, denetim ile soruşturma sonuç ve raporlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına sunarlar.

  Müfettişin yükümlülükleri

  MADDE 13 - (1) Müfettişler, sıfat ve görevleri ile bağdaşmayacak tutum ve davranışlardan kaçınmakla, yetkilerini aşmamakla ve yaptıkları işler hakkında yetkili makamlardan başkasına bilgi vermemekle yükümlüdürler. Müfettişler, icraya müdahale edemez, evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh düşemez, ilave ve düzeltme yapamaz ve denetime tabi kimselerle, beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği ilişkiler hariç, özel ilişkiler kuramazlar.

  Denetim veya soruşturmaya tabi personelin sorumlulukları

  MADDE 14 - (1) Denetim veya soruşturmaya tabi personelin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Denetim yapıldığı Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatı birimlerinde bulunan tüm görevli personel, denetimin her aşamasında, Müfettişin isteği üzerine, onun gerekli gördüğü bütün resmi bilgi ve belgeleri kendisine sağlamakla ve çalışmalarında yardımcı olmakla yükümlüdür. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun veya benzeri kanunlar çerçevesinde yapılacak soruşturmalarda, ilgili personel, müfettişçe gerekli görülen resmi ve kişisel, her türlü bilgi ve belgeyi müfettişe göstermek ve ona çalışmalarında yardımcı olmakla yükümlüdür.

  b) Denetim veya soruşturmanın yapıldığı teşkilat birimlerinde görevli personel, müfettişin gerekli gördüğü belgelerin örnek veya asıllarını Müfettişe vermek zorundadır. Müfettiş tarafından asılları alınan belgelerin, müfettiş tarafından onaylanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere, belgelerin alındığı birimlere verilir.

  c) Denetim veya soruşturmanın yapıldığı birimlerin şef veya yöneticileri, denetimin, gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, müfettişlere, görevleri süresince, uygun çalışma ortamını ve her türlü kolaylığı sağlamak ve gerekli önlemleri almak zorundadırlar.

  ç) Denetim veya soruşturmanın yapıldığı birimlerin görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorlayıcı durumlar dışında, müfettişin isteği üzerine denetleme veya soruşturma sonuna kadar durdurulur. İznini kullanmaya başlamış olan görevli, müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.

  Denetim ve soruşturma sırasında görevden uzaklaştırma ve yasal kovuşturma

  MADDE 15 - (1) Denetim ve soruşturma sırasında, suç delillerinin tamamı elde edilmemiş olmakla beraber, soruşturmanın selameti bakımından iş başında kalması, soruşturmayı yürüten müfettiş tarafından sakıncalı görülen veya soruşturmayı güçleştireceği kanaatine varılan, denetleme sırasında veya sonucunda, zimmet ve ihtilası veya işlemlerinde yolsuzluğu görülen veya para ve para hükmündeki değerli kağıt ile ayniyat, defter ve belgeleri göstermeyen, bunlarla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan görevliler, soruşturmanın herhangi bir aşamasında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerince derhal görevden uzaklaştırılabilirler.

  (2) Denetleme ve soruşturma sonucunda suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunamadığı durumlarda, görevden uzaklaştırılmış olan personel, müfettişin vereceği rapor üzerine, geciktirilmeden görevine iade edilir.

  (3) Soruşturma sonunda disiplin açısından veya cezai yönden işlem yapılmasının gerektiği belirtilen personelle ilgili soruşturma raporları, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalı ile Bakanlığa sunulmak üzere Bakanlık yetkili kurullarına tevdi edilir.

  Denetleme

  MADDE 16 - (1) Denetleme sırasında yapılacak işler Teftiş Kurulu Başkanlığınca ayrıca belirlenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Raporların Hazırlanması

  Rapor çeşitleri

  MADDE 17 - (1) Müfettişler, inceleme, araştırma, denetleme ve soruşturma çalışmalarının sonucunda:

  a) Ön İnceleme Raporu,

  b) Denetleme Raporu,

  c) Soruşturma Raporu

  düzenlerler.

  Ön inceleme raporu

  MADDE 18 - (1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına giren bir suçun işlendiğine ilişkin olarak memurlar ve diğer kamu görevlilerinden alınan ifadelerin, incelenen belgelerin, elde edilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi suretiyle soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda ulaşılan kanaati içeren raporlardır.

  Denetleme raporu

  MADDE 19 - (1) Denetleme raporları, işin özelliklerine göre, incelenen, araştırılan, gözlenen, denetlenen ve değerlendirilen çeşitli durum ve konularda, müfettişin nesnel bilgi ve gözlemlerine dayanan kanaatlerini, öneri, önlem, eleştiri, görüş ve düşüncelerini içerir.

  Soruşturma raporu

  MADDE 20 - (1) Soruşturma raporları, denetleme ve soruşturmaya tabi personelin veya personelle ve görevli bağlantılı olmak koşuluyla üçüncü kişilerin ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin soruşturmalar sonunda düzenlenen raporlardır.

  Raporların sunulması

  MADDE 21 - (1) Müfettiş, soruşturma raporunu telkin ve görüşleriyle birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına iletir.

  (2) Müfettiş, inceleme ve soruşturmayı bitirdikten sonra en çok bir ay içinde soruşturma raporunu tamamlayarak Teftiş Kurulu Başkanlığına vermek zorundadır. Teftiş Kurulu Başkanlığınca kabul edilebilir özrünün bulunması durumunda bu süre birer ay olarak iki kez uzatılabilir.

  (3) Düzenlenen soruşturma raporlarının asılları Bakanlığa sunulmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına verilir. Raporun bir örneği Kurul Başkanlığınca muhafaza edilir.

  İşlerin süresinde bitirilememesi ve işin devri

  MADDE 22 - (1) Müfettişler görevlerini Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde sonuçlandırılamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi vererek alacakları yönergeye göre hareket ederler.

  (2) Müfettişlere verilen işin devredilememesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya izni ile başka bir müfettişe devredebilirler.

  (3) Devredilecek işler için, devri yapacak olan Müfettiş bir "devir notu" hazırlar. İki nüsha olarak hazırlanacak devir notuna:

  a) Devredilen işin ne olduğu,

  b) Devir gününe kadar; işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, iş hakkında ne gibi kanaate varıldığı ve o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma biçiminin ne olması gerekeceği

  hakkındaki düşüncelerini yazar.

  (4) Ayrıca, devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir örneğini, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan müfettişe imza karşılığı verir.

  (5) Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci örneği yazı ekinde devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur.

  Raporlar üzerinde yapılacak işlemler

  MADDE 23 - (1) Denetleme ve soruşturma raporları Teftiş Kurulu Başkanlığında Kurul olarak değerlendirilir.

  (2) Raporlar üzerinde yapılması gereken işlemlerin Bakanlık ilgili birimlerinde izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir.

  (3) Raporlar üzerinde ilgili makamların uygulanmasını yerinde gördükleri işlem ve önlemler Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Bürosu ve Son Hükümler

  Teftiş kurulu bürosundaki personelin görev, yetki ve sorumlulukları

  MADDE 24 - (1) Teftiş Kurulu Bürosu, Teftiş Kurulu Başkanının emri altında yeterli sayıda personelden oluşur.

  (2) Teftiş Kurulu Bürosu,

  a) Kurul Başkanlığının tüm gelen ve giden yazışmalarının kayıt, dosyalama ve muhafaza işlerini, haberleşme ve ulaşım işlevlerini üstlenmek,

  b) Teftiş Kurulunun tüm rapor ve gizli belgelerini düzenli biçimde muhafaza etmek,

  c) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görev ve işlemleri yapmakla görevlidir.

  (3) Büro personeli görevleri nedeni ile edindikleri bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  MADDE 25 - (1) 14/3/1979 tarihli ve 16578 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Denetleme Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100