Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FİNANSAL SEKTÖR KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  FİNANSAL SEKTÖR KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Finansal Sektör Komisyonunun Çalışma Usûl Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan

  Resmi Gazete Tarihi: 28/04/2006

  Resmi Gazete Sayısı: 26152

  Amaç

  MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Finansal Sektör Komisyonunun çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

  Dayanak

  MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 99 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

  b) Komisyon: Finansal Sektör Komisyonunu,

  ifade eder.

  Komisyonun oluşumu ve görevleri

  MADDE 4 - (1) Komisyon; Kurum, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Rekabet Kurulu, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı, İstanbul Altın Borsası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcilerinden oluşur.

  (2) Komisyon, finansal piyasalardaki güven ve istikrar ile gelişmeyi temin etmek üzere, bilgi teatisini, kurumlararası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ortak politika önerilerinde bulunmak ve finans sektörünün geleceğini ilgilendiren konulara ilişkin görüş bildirmekle görevlidir.

  Komisyon üyesi kurumların temsili

  MADDE 5 -- (1) Komisyon üyesi kurumlar, toplantıda en az müsteşar yardımcısı veya başkan yardımcısı veya genel müdür veya genel sekreter düzeyinde yetkili kişiler veya bunlara vekalet edenler ve ayrıca bu kurumlar tarafından uygun görülecek en az bir kişi tarafından temsil olunurlar.

  Komisyonun çalışma esasları ve toplanma usulü

  MADDE 6 - (1) Komisyon toplantılarına Kurum başkanı ya da uygun göreceği başkan yardımcısı başkanlık eder.

  (2) Komisyon, her yıl Mayıs ve Kasım ayları içinde olmak üzere yılda en az iki defa olağan toplanır. Komisyon üyesi kurumlardan en az ikisinin Kuruma yazılı ve gerekçeli başvurusu üzerine de Komisyon olağanüstü toplanabilir.

  (3) Olağan ve olağanüstü toplantı, Kurum merkezinde veya gerekli görülen hallerde Kurumca kararlaştırılacak başka bir yerde yapılır. Kurum sekretaryası, toplantının yeri, günü, saati ile gündemine ilişkin hususları toplantı tarihinden en az onbeş gün önce diğer üye kurumlara bildirir. Olağanüstü toplantılarda onbeş günlük bildirim süresi aranmaz.

  (4) Komisyon kararı tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı toplantı esnasında veya en geç toplantıyı izleyen 3 işgünü içinde, toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır.

  (5) Toplantıda yalnız gündeme alınan maddeler görüşülür. Temsilcilerce gündeme alınması istenen maddelerin, onbeş günlük bildirim süresi içinde Kuruma yazıyla bildirilmesi halinde, gündeme alınması zorunludur.

  (6) Komisyon, gerekli görülen hallerde üye kurumların temsilcilerinin katılımıyla çalışma grubu kurabilir.

  (7) İhtiyaç duyulması hâlinde, görüşlerinden yararlanmak üzere uzman kişiler Komisyon toplantısına davet edilebilir.

  (8) Kurum sekretaryasınca tutulan Komisyonun gündemi, toplantı tutanağı ve kararları toplantıyı izleyen yedi işgünü içinde Bakanlar Kuruluna gönderilir.

  Yürürlük

  MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100