Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HAVA ARACI BAKIM EĞİTİMİ KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ (SHY-147)

  HAVA ARACI BAKIM EĞİTİMİ KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ (SHY-147)

  Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-147)

  Ulaştırma Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi: 30/04/2006

  Resmi Gazete Sayısı: 26154

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hava aracı bakım teknisyeni lisansı alacak personele verilecek eğitimleri ve sınavları gerçekleştirmek üzere yetki talep eden kuruluşların yetkilendirilmeleri ile uymaları gereken usul ve esasları düzenlemektir.

  (2) Bu Yönetmelik, yönetim teşkilatı Türkiye'de yerleşik olan Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşlarını, ilgili yönetici personel ile geçerli lisans ve/veya sertifika sahibi olan ve bu eğitimleri alacak olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa dayanılarak;

  7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonunun personel lisansları konulu bir nolu ekine ve 28/11/2003 tarihli Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşu başlıklı EASA Bölüm 147'ye paralel olarak

  hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen,

  a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

  b) Bakım Çıkışı: Bakımı yapılan hava aracı/hava aracı parçasının Onaylı Bakım Kuruluşu tarafından yeniden hizmete verilmesini,

  c) BEKAD: İçeriği bu Yönetmeliğin Ek-3 ünde belirtilmiş olan Bakım Eğitimi Kuruluşu Açıklamalar Dokümanını,

  ç) EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansını,

  d) EASA Bölüm 147: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı tarafından alınan 28/11/2003 tarihli Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşu başlıklı kararları,

  e) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

  f) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

  g) Hava Aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

  ğ) Hava Aracı Bakım Lisansı: İçeriğinde belirtilen herhangi bir hava aracı temel kategorisi ve hava aracı tipi sınıfı için, bilgi ve deneyim olarak SHY-66'nın gereksinimlerini karşılayan kişinin, onaylanan niteliğinin kanıtı olarak yayımlanmış belgeyi,

  h) JAA: Avrupa Sivil Havacılık Otoriteleri Birliğini,

  ı) Kuruluş: Tüzel bir kişilik olarak tescil edilmiş olan kuruluşu,

  i) Modül: SHY-66 lisansına esas sınavlarda sorumlu olunan dersi,

  j) Onaylı Temel Eğitim Kursu: SHY-66'da gerekli görülen bakım deneyim süresinin azaltılmasını sağlayacak düzeyde eğitim ve deneyim vermek üzere tasarlanmış bir bakım eğitimi kursunu,

  k) Sorumlu Yönetici: Bir bakım eğitimi kuruluşunun eğitim konusundaki bütün taahhütlerinin finanse edilmesi ve bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak yerine getirilmesini sağlayacak yetkiye sahip olan kişiyi,

  l) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

  m) SHY-145: 9/7/2004 tarihli ve 25517 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliğini,

  n) SHY-66: 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hava Aracı Onaylayıcı Personel Yönetmeliğini,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar ve Uygulama Esasları

  Yönetim teşkilatı ve karşılıklı tanınma

  MADDE 4 - (1) Yönetim teşkilatı Türkiye içerisinde yerleşik bulunan bakım eğitimi kuruluşlarına, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olmaları durumunda onay verilir.

  (2) JAA ve/veya EASA tarafından tanınmış başka bir sivil havacılık otoritesi tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak verilmiş olan onaylar, SHGM tarafından da tanınır.

  (3) Yurt içinde yerleşik bir kuruluşun onaylanması için; bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yönetici personelin Türkiye'de ikamet etme koşulu aranır. Ancak sözü edilen yönetici personel bir başka ülkede ikamet ediyorsa; yetkilendirme, sorumlu yöneticinin ikametgahının bulunduğu ülkenin sivil havacılık otoritesi tarafından yapılabilir. Eğer bu ülke JAA ve/veya EASA tarafından tanınmamış ise böyle bir yetkilendirme yapılamaz.

  (4) Bir kuruluşun yurt içindeki tesislerine ek olarak yurt dışındaki tesislerini de bu Yönetmelik kapsamında kullanmak istemesi durumunda; bakım kuruluşu açıklamalar dokümanının bu tesisleri tanımlamış olması, kontrolü için prosedürler içermesi ve söz konusu tesislerin, kuruluşun dahili bir parçası olduğunu ispatlaması gereklidir. Bu durumda yurt dışındaki tesisler de yetki sertifikasına yazılarak onay kapsamına alınır.

  (5) Yurt dışında bulunan bakım eğitimi kuruluşları, SHGM'nin bu tür bir onaya gerek görmesi halinde yetkilendirilir. Bunun için; yetki başvurusunda bulunan yurt dışındaki kuruluşun, yurt içinde bulunan SHY-145 onaylı bir bakım kuruluşu tarafından, söz konusu aday eğitim kuruluşunun tesislerini bakım eğitimi amacıyla kullanmak istediğine dair belge sunması gerekir. Söz konusu kanıt; yurt içindeki kuruluşun ihtiyacın sebeplerini açıkladığı bir yazılı başvuru şeklinde olmalıdır. SHGM bu başvuruyu kabul etmeden önce eğitim kuruluşuna olan ihtiyacın doğruluğunu inceleme hakkını saklı tutar.

  Başvuru ve yetkilendirme

  MADDE 5 - (1) SHY-147 bakım eğitimi kuruluşu yetkisi almak isteyen veya mevcut SHY-147 bakım eğitimi yetkisinde herhangi bir değişiklik talep eden kuruluş, SHGM'ye başvurusunu BEKAD'ın bir kopyası ve bu Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan EASA Form 12 ile yapar.

  (2) Bu Yönetmelik tarafından açıklanmış olan tüm gereklilikleri yerine getiren SHY-147 bakım eğitimi kuruluşu adayı, SHY-147 bakım eğitim kuruluşu olarak onaylanmaya hak kazanır. Yetki belgesi düzenlenmesine karar verilen bakım eğitimi kuruluşları için bu Yönetmeliğin Ek-2'sinde yer alan EASA Form 11, yetki belgesi olarak SHGM tarafından düzenlenir.

  Yetkinin kapsamı

  MADDE 6 - (1) Yetkinin verilmesi, SHGM tarafından yetki belgesinin düzenlenmesi ile gerçekleşir. Söz konusu yetki belgesi verilen yetkinin kapsamını gösterir. Verilen bu yetki bir yıl süreyle geçerlidir.

  (2)Verilen yetki, sorumlu yönetici tarafından yönetilen bütün bakım eğitimi kuruluşunu kapsar.

  Tesis standartları

  MADDE 7 - (1) SHY-147 bakım eğitimi kuruluşu yetkisi almak isteyen kuruluşun tesis koşulları aşağıda belirtilmiştir:

  a) Kuruluş, planlanan bütün eğitimler ve sınavlar için yeterli ölçeğe sahip ayrıca olumsuz hava koşullarından korunmayı sağlayacak tesislere sahip olmalıdır.

  b) Teorik eğitim ve bilgi sınavları için gerektiğinde diğer tesislerden ayrı ve tamamen kapalı bir mekan sağlanmalıdır. Herhangi bir ders esnasında eğitim alan öğrencilerin sayısı en fazla yirmisekiz kişi olmalıdır. Sınav için tahsis edilen mekan sınav esnasında herhangi bir öğrencinin bir diğerinin sınav kağıdını veya bilgisayar ekranını okumasını engelleyecek şekilde düzenlenir.

  c) Eğitim ve sınav alanları, öğrencilerin rahatını sağlayacak şekilde uygun ışık, gürültü, sıcaklık/nem seviyelerinde olmalıdır.

  ç) Bir temel eğitim kursunda, uygulamalı eğitimler için planlanan eğitime uygun diğer eğitim sınıflarından ayrı temel eğitim atölyeleri ve/veya bakım tesisleri olması zorunludur. Eğitim kuruluşu söz konusu tesis ihtiyacını karşılamak üzere başka bir kuruluşla anlaşma yapabilir. Bu durumda tesisleri sağlayan kuruluşla yazılı şekilde anlaşma yapılır ve anlaşmada söz konusu tesislere erişim ve kullanım kuralları açıkça belirtilir.

  d) Herhangi bir ders esnasında, uygulamalı eğitim alan öğrenci sayısı, gözetmen veya değerlendirici başına onbeş kişiden fazla olmamalıdır.

  e) Hava aracı tip ve bakım işlemleri eğitim kursu için bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen hava aracı tipi örneklerini içeren tesisler de SHGM'nin denetimine açık olur.

  f) Kuruluş, bünyesindeki eğitmenler, teorik bilgi sınav sorumluları ve uygulama sınav sorumluları için, bulundukları veya çalıştıkları ofisi rahat ve konforlu biçimde kullanabilecek imkanlar sağlar.

  g) SHY-147 Kuruluşu eğitim kayıtları ve sınav evrakları için bir arşiv bulundurmalıdır. Bu dokümantasyon bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen süre boyunca saklanması zorunludur. Arşiv odası ile ofisler güvenliğin sağlanması kaydıyla birleştirilebilir.

  ğ) Eğitim yetki kapsamı ve seviyesine uygun bütün güncel teknik materyali içeren bir kütüphane olmalıdır. Bu kütüphane; bütün JAA ve EASA tarafından konuyla ilgili yayımlanmış uluslararası mevzuat ile ilgili ulusal mevzuatın kopyaları, tipik hava araçlarına ait bakım kitapları ve servis bültenleri, uçuşa elverişlilik direktifleri, hava aracı ve komponent kayıtları, bakım çıkış evrakları, prosedür kitapları ve hava aracı bakım programları, vb. örnekleri ile SHGM tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli görülen diğer dokümanları içermelidir. Aviyonik dokümantasyonu, mevcut bütün teçhizatların özelliklerini içerecek kapasitede olmalıdır. Kütüphanedeki tüm dokümanlar düzenli bir şekilde gözden geçirilmeli ve sürekli güncel tutulur.

  Personel gerekleri

  MADDE 8 - (1) SHY-147 bakım eğitimi kuruluşu yetkisi almak isteyen kuruluşun çalıştıracağı personel ile ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir:

  a) Bakım eğitim kuruluşunca önerilen ve SHGM tarafından örneği SHY-145'te bulunan Form 4 belgesi onaylanan kişi, bakım eğitimi kuruluşunun bu Yönetmelik hükümlerine uymasını sağlamaktan sorumlu yönetici olarak atanmalıdır. Eğitim kapasitesi elli öğrenciden fazla olan kuruluşlarda sınavların organizasyonunu yönetmek üzere ayrıca bir personel atanır. Bu personel yine, SHGM tarafından kabul edilen sorumlu yöneticiye bağlı olmalıdır. Kuruluşun Organizasyonunda doğrudan Sorumlu Yöneticiye bağlı olarak görev yapmak üzere atanacak kalite yöneticisi, teknik eğitim yöneticisi gibi personel de SHGM tarafından örneği SHY-145'te bulunan Form 4 belgesi onaylanmak kaydıyla görev yapar.

  b) Bakım eğitimi kuruluşu, yetkisine uygun olarak teorik bilgi ve pratik eğitimi planlayacak, teorik bilgi sınavlarını ve pratik değerlendirmeleri gerçekleştirecek yeterli sayıda eğitici personel istihdam eder. Pratik eğitim ve uygulamalar için başka bir kuruluştan eğitimciler talep edilmesi durumunda, bu kuruluş ile yapılacak bir anlaşma çerçevesinde pratik eğitim ve değerlendirmeler bu eğitimcilere yaptırılabilir. Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen standartlara uygun olan herhangi bir personel, eğitmenlik, teorik bilgi ve pratik sınav sorumluluğu veya değerlendiricilik görevlerinin bir veya birkaçını üstlenebilir.

  1) Bakım eğitimi kuruluşu, hedeflenen eğitimi asgari düzeyde gerçekleştirmek üzere daimi bir kadroya sahip olmalıdır. Ancak SHGM tarafından süreklilik arz etmediği kabul edilen konular için kısmi zamanlı çalışan eğitimciler ile anlaşma yapılabilir.

  2) Daimi olarak istihdam edilen personel, eğitim dönemleri haricinde kuruluş içinde başka görevlere atanabilir.

  c) İstihdam edilecek olan eğitmenin bu maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bendlerindeki; teorik bilgi ve pratik sınav sorumlularının ise (d) bendindeki koşulları sağlaması zorunludur.

  1) Daha önce bir eğitim veya eğitmenlik deneyimi olmayan personel ancak deneyimli bir eğitmenin gözetiminde eğitim verebilir. Bu kişiler başka bir deneyimli eğitmen tarafından eğitmenlikleri yeterli görülene kadar hiçbir şekilde eğitmenlik yapamaz.

  ç) Eğitmenlik koşulları:

  1) Mühendislik Fakültesi mezunlarından hava aracı teknik temel veya tip kursu eğitmeni olabilmeleri için; SHY- 66 Kategori C lisansıyla beraber eğitmenlik sertifikası istenir.

  2) Hava aracı bakım personelinden teknik temel veya tip kursu eğitmeni olabilmeleri için; SHY-66 Kategori B1/B2 lisanslı personel olarak en az üç yıllık aktif bakım deneyimiyle beraber eğitmenlik sertifikası olması zorunludur.

  3) Havacılık ile ilgili konularda çalıştığına dair en az on yıl deneyimi olduğunu belgeleyen asgari ön Lisans mezunu kişilerin; hava aracı temel kursu eğitmeni olabilmeleri için; SHGM veya yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından yapılacak yazılı sınavda branşıyla ilgili SHY-66 modülü bilgi seviyesini kanıtlaması gereklidir. Tip kursu eğitmenliği için ise, SHY-66 standartlarında tip eğitimini tamamlaması ve eğitmenlik sertifikası istenir.

  d) Teorik bilgi ve uygulama sınav sorumluları, BEKAD'da yer alan usuller onaylanana kadar SHGM tarafından kabul edilebilir olmalıdır. Onaylanmayan personel, bu Yönetmelik kapsamında görev yapamaz. Bakım eğitimi kuruluşunda personelin teorik bilgi ve/veya uygulama sınav sorumlusu olarak görevlendirilebilmesi için en az bir yıl eğitmenlik deneyimi şartı aranır.

  1) Teorik bilgi ve uygulama sınav sorumluları, SHY-66'da belirtilen standardı net bir şekilde anladıklarını gösterebilmeli ve sınavların dürüst ve adil olarak gerçekleşebilmesi yönünde tutum izlemelidirler.

  2) Sınav sorumluları olarak atanan personel için örneği SHY-145'te bulunan Form 4 düzenlenir ve onaylanmak üzere SHGM'ye gönderilir. Form 4'ü SHGM tarafından onaylanmayan kişiler, eğitim kuruluşunda bu görevi yapamazlar.

  e) Kuruluşta bulunacak eğitmen ve teorik bilgi sınav sorumlularının, yeni teknolojiler, insan faktörleri ve en son eğitim teknikleri gibi konulardaki bilgileri, yirmidört ayda bir defa güncellenir. Söz konusu eğitimin içeriği ve süresi BEKAD'da belirtilir ve uygulama öncesi SHGM tarafından onaylanır.

  Eğitmen, sınav sorumluları ve kayıtları

  MADDE 9 - (1) Bakım eğitimi kuruluşu, bütün eğitmenlerin, teorik bilgi ve uygulamalı sınav sorumlularının kayıtlarını tutmak zorundadır. Tutulan kayıtlar kişilerin deneyimlerini, vasıflarını, eğitim geçmişlerini ve sonradan alınan eğitimleri kapsar.

  (2) Tüm eğitmenler ile teorik bilgi ve sınav sorumluları için yetki alanları belirtilmelidir. Kişinin yetki kapsamı ile ilgili herhangi bir kısıtlama bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamındaki personel için açıkça tanımlanır.

  (3) Eğitmenlere, teorik bilgi ve sınav sorumlularına yetki alanlarını belirten belgenin bir kopyası eğitim kuruluşu tarafından verilir.

  Eğitim teçhizatı

  MADDE 10 - (1) SHY-147 bakım eğitimi kuruluşu yetkisi almak isteyen kuruluşun eğitim teçhizatına ilişkin koşullar aşağıda belirtilmiştir;

  a) Her sınıfın, sunulan yazı, çizim, diyagram ve şekilleri sınıfın herhangi bir yerinden görülmesini sağlayacak standartta, yeterli sunu teçhizatı olmalıdır. Öğrencilerin verilen konuyu anlamalarını kolaylaştırmak açısından yararlı bulunursa sunu teçhizatı örnek sentetik eğitim cihazlarını da kapsamalıdır. Sentetik eğitim cihazları belirli bir sistemin veya komponentin çalışan modelleri olup, bilgisayar simülasyonlarını içerir.

  b) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen temel eğitim atölyeleri ve/veya bakım tesisleri verilecek eğitimin kapsamına göre bütün gerekli alet ve teçhizata sahip olması zorunludur.

  c) Temel eğitim atölyeleri ve/veya bakım tesisleri, verilecek eğitime uygun seçilmiş hava aracı, hava aracı motorlarına, hava aracı parçalarına ve aviyonik teçhizatına sahip olması zorunludur.

  1) Eğitim sırasında kullanılacak olan hava aracı parçalarının seçimi, verilmekte olan SHY-66 modül veya alt modülüne uygun olması zorunludur.

  2) Uygun hava aracı, motor, hava aracı parçası ve aviyonik seçimi de, öğretilmekte olan SHY-66 modülleriyle ilişkili olmalıdır. Aviyonik eğitimi, diğer teçhizatların daha iyi algılanmasını sağlamak amacıyla en azından bir çeşit teçhizatta, hava aracı üzerinde takılı oto-pilot ve uçuş yönlendirme sistemine erişim sağlaması zorunludur.

  ç) Hava aracı tip eğitimi tesisleri, verilen eğitime bağlı, uygun hava aracı tipinden bir örneği bulundurmalıdır. Aynı zamanda SHGM tarafından yeterli eğitim standardının sağlandığının belirlenmesi durumunda, sentetik eğitim cihazları da kullanılabilir.

  Bakım eğitimi materyalleri

  MADDE 11 - (1) Bakım eğitimi kursunda kullanılan materyal, alınmak istenen lisans kategorisi veya alt kategorisi veya hava aracı tip eğitimi ile ilişkili olarak, SHY-66'da belirtilen müfredata uygun olmalı ve öğrenciye sunulmalıdır. Eğitim kursunda kullanılan notlar, çizimler ve öteki eğitim amaçlı malzemeler, yayınlandıkları tarih itibari ile eksiksiz ve hatasız olmalı ve dokümanların değişiklikleri güncel olarak takip edilmesi gerekir.

  (2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen kütüphanedeki bakım dokümantasyonu ve teknik bilgilere kolay erişim sağlanması zorunludur.

  Kayıtlar

  MADDE 12 - (1) Bakım eğitimi kuruluşu, bir öğrenciye ait bütün eğitim, sınav ve değerlendirme kayıtlarını öğrencinin kursu bitirmesini takip eden beş yıl boyunca saklamak zorundadır.

  Eğitim prosedürleri ve kalite sistemleri

  MADDE 13 - (1) Bakım eğitimi kuruluşu iyi bir eğitim standardı sağlamak ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün gerekliliklere uyabilmek amacıyla, SHGM tarafından kabul edilebilir prosedürler geliştirmekle yükümlüdür.

  (2) Ayrıca kuruluş, eğitim standartlarını, teorik bilgi sınavları ve pratik değerlendirmelerin güvenilirliğini, eğitim prosedürlerinin yeterliliğini ve uygulamasını izleyecek bağımsız denetleme prosedürünü içeren bir kalite sistemi kurar. Küçük bir bakım eğitimi kuruluşunda, sadece bağımsız denetleme fonksiyonu, başka bir SHY-147 veya EASA Bölüm 147 kapsamında yetkili kuruluşa veya SHGM tarafından kabul edilen bir personele devredilebilir. Kalite sisteminin yönetimi, bağımsız denetleme sonuçlarının düzeltici işlemlerin yapılmasının sağlanması amacıyla, yönetici kadroya ve sorumlu yöneticiye sunulmasını içermelidir.

  (3) Eğer bakım eğitimi kuruluşu, SHY-145 yetkili bir bakım kuruluşu veya uluslararası kurallar kapsamında yetkili üretim kuruluşu ile birlikte çalışıyorsa, bağımsız denetleme prosedürü, söz konusu diğer kuruluşların kalite kontrol birimlerince yürütülebilir.

  (4) Kalite sistemi bağımsız denetim prosedürü ve yönetim/kontrol ve takip sistemi olmak üzere iki temel unsurdan oluşur.

  (5) Bağımsız denetim prosedürü, eğitim kuruluşunun, bütün eğitim ve sınavları standartlara uygun gerçekleştirebilme kabiliyetinin tüm yönleriyle düzenli olarak kontrolüdür. Bu, tüm eğitim sisteminin gözden geçirilmesini temsil eder.

  (6) Kuruluş, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenlerin dışında, bağımsız denetim prosedürüne göre, bu Yönetmeliğe uygunluğu açısından yılda en az bir defa iç denetimini sağlar. Denetleme bir defada yapılabileceği gibi, değişik zamanlarda bölümlere ayrılarak da yapılabilir.

  (7) Eğitim kapasitesi elli öğrenciden az olan küçük ölçekli eğitim kuruluşunun, kalite sisteminin denetleme bölümünü devretmesi durumunda, söz konusu denetlemeler, biri habersiz olmak üzere, yılda en az iki kere tüm faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi zorunludur.

  (8) Her denetimden sonra, denetimi yapılan konuları ve tespit edilen olumsuz bulguları içeren bir rapor hazırlanır. Bu rapor düzeltici işlemlerin yapılabilmesi için, son düzeltme tarihlerini de içerecek şekilde ilgili bölümlere gönderilir. Kalite departmanı, raporun üzerindeki tarihlerin onaylanmasından önce ilgili bölümlerle görüşebilir. İlgili bölümler olumsuzlukları gidermek ve kalite departmanına bilgi vermekle yükümlüdür.

  (9) Denetim sisteminin bağımsızlığı, denetimin, kontrol edilen prosedür veya fonksiyondan sorumlu olmayan eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmesiyle sağlanmalıdır. Büyük eğitim kuruluşlarında, görevleri sadece denetleme yapmak, rapor hazırlamak ve bulguların düzeltilmesini takip etmek olan bir kalite başkanlığı ve denetim grubu kurulması zorunludur.

  (10) Yönetim, kontrol ve takip sistemi bağımsız kalite sisteminin ikinci kısmıdır ve kuruluş dışından gerçekleştirilemez. Temel fonksiyon, bağımsız denetim sistemi ile ortaya çıkarılan olumsuz bulguların zamanında düzeltilmesi ve sorumlu yöneticinin kurallara uyma durumunu ve emniyeti etkileyecek hususlar hakkında devamlı bilgilendirilmesini sağlamaktır. Olumsuz bulguların düzeltilmesinden ayrı olarak, sorumlu yönetici ilerlemeleri kontrol etmek için düzenli toplantılar yapar. Büyük kuruluşlarda bu toplantılar, sorumlu yöneticinin yetkili personel ile genel performans hakkında yılda en az bir kez görüşmesi şartıyla, kalite müdürü tarafından düzenlenen günlük toplantılar şeklinde yapılabilir.

  Bakım eğitim kuruluşu açıklamalar dokümanı

  MADDE 14 - (1) Bakım eğitimi kuruluşu, kuruluşta kullanılmak üzere bir doküman hazırlamak zorundadır. Hazırlanacak olan açıklamalar dokümanında bulunması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

  a) BEKAD ve ilgili diğer dokümanların, kuruluşun bu Yönetmelikte belirtilen gerekliliklere uyumunu tanımladığını ve her zaman bu dokümanlara uyulacağını belirten ve sorumlu yönetici tarafından imzalanmış bir taahhüt.

  b) SHGM tarafından bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre yönetici olarak atanmış kişi veya kişilerin, isimleri ve unvanları.

  c) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yönetici kişilerin sorumlulukları ve yükümlülükleri ile bakım eğitimi kuruluşu adına SHGM ile doğrudan görüşmeye yetkili oldukları konular.

  ç) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yönetici kişilerin sorumluluk zincirlerini gösteren kuruluş şeması.

  d) Eğitmen, teorik bilgi ve sınav sorumlularının listesi.

  e) Yetki belgesinde belirtilen adreslerdeki eğitim ve sınav tesisleri ile ilgili, genel açıklamalar ve eğer varsa bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen diğer tesisler.

  f) Yetki kapsamını oluşturan bakım eğitimi kurslarının listesi.

  g) Bakım eğitimi kuruluşu dokümanın değişiklik prosedürü.

  ğ) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yerlerin dışında, eğitimin gerçekleştirildiği durumlar için, bakım kuruluşu kontrol prosedürleri, SHGM tarafından uygun görülen şekilde oluşturulur.

  h) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yerlerin listesi.

  (2) Bakım eğitimi kuruluşunda ve BEKAD üzerinde zaman içerisinde yapılacak her türlü değişiklik SHGM tarafından onaylanır ve onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. BEKAD'ın içeriği ile ilgili ana başlıklar bu Yönetmeliğin Ek-3'ünde belirtilmiştir.

  Onaylanmış bakım eğitimi kuruluşunun imtiyazları

  MADDE 15 - (1) SHY-147 onaylı bakım eğitimi kuruluşu, aşağıdaki işlemleri onaylı BEKAD'a uygun olarak gerçekleştirir.

  a) SHY-66 Yönetmeliğine uygun onaylı temel eğitim kursları.

  b) SHY-66 Yönetmeliğine uygun onaylı uçak tip/bakım işleri eğitimi kursları.

  c) SHGM tarafından talep edildiği zaman onaylı bakım eğitimi kuruluşu tarafından düzenlenen temel veya hava aracı tip eğitimi kursuna katılmamış öğrencilerin sınavları da dahil olmak üzere SHGM adına sınavların yapılması.

  ç) Onaylı temel veya tip eğitimlerinin başarıyla tamamlanması durumunda sertifikaların düzenlenmesi.

  (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hususlar dışında, eğitim, teorik bilgi sınavları ve pratik değerlendirmeler, SHY-147 yetki belgesinde ve/veya BEKAD'da yazılı olan yerlerde yapılabilir.

  (3) SHY-147 onaylı bakım eğitimi kuruluşu, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yerlerin dışında, teorik eğitim, sınav ve pratik değerlendirmeleri ancak SHGM tarafından uygun görülen kontrol prosedürleri doğrultusunda yapar.

  (4) Bakım Eğitim Kuruluşu temel veya tip eğitimleri ve ilgili sınavları veya uygulama eğitimleri için başka bir kuruluşla BEKAD'da belirtilmeyen adreslerde gerçekleştirme konusunda sözleşme yapabilir. Söz konusu tesislerin adreslerinin BEKAD'da belirtilmesi zorunlu değildir.

  (5) Bakım Eğitim Kuruluşu başka bir kuruluşla temel eğitim için SHY-66 müfredatının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ve 10 uncu modülleriyle; tip eğitimi için avionik ve güç grubu konularıyla sınırlı olmak kaydıyla anlaşma yapabilir.

  (6) Bakım Eğitimi Kuruluşu ilgili eğitim olmaksızın yalnız sınavlar için yetkilendirilmez.

  Onaylanmış bakım eğitimi kuruluşundaki değişiklikler

  MADDE 16 - (1) SHY-147 onaylı bir bakım eğitimi kuruluşu, yetkisini etkileyecek herhangi bir değişikliği SHGM'den izin almadan yapamaz. SHGM, kuruluşun talep ettiği değişikliklerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu, sürekliliğini, faaliyetine devam edebilme şartlarını değerlendirir ve uygun gördüğü takdirde yetki belgesini değiştirir.

  (2) Yapılan değişikliklerin SHGM'ye zamanında bildirilmemesi ve onay alınmaması, verilmiş olan yetki belgesinin değişiklik yapıldığı tarih itibari ile askıya alınmasına veya iptaline sebep olabilir.

  Onay geçerliliğinin devamlılığı

  MADDE 17 - (1) SHY-147'ye uygun olarak verilmiş olan bakım eğitimi kuruluşu yetki sertifikasının geçerlilik tarihi aşılmadıysa, aşağıdaki şartlara bağlı olarak geçerliliğini korur:

  a) Bakım eğitimi kuruluşu bu Yönetmelikte belirtilen koşulları her zaman muhafaza etmekle yükümlüdür.

  b) SHGM'nin bu Yönetmeliğe uygunluğu belirleyebilmesi amacıyla, bakım eğitimi kuruluşu tesislerine denetim hakkı saklıdır.

  Bulgular

  MADDE 18 - (1) Yapılan denetlemeler esnasında SHY-66 standartlarına uymayan sınav işlemleri, eğitim saatleri içinde SHGM tarafından kuruluşun tesislerinin denetlenmesinin engellenmesi, kuruluşun sorumlu yöneticisinin belirlenmemiş olması veya SHGM tarafından örneği SHY-145'te bulunan Form 4 belgesi onaylanmadan görevine başlaması, eğitim sürecinde SHY-66 standartlarına uyulmaması durumları 1 inci seviye bulgu olarak tespit edilir.

  (2) Denetleme esnasında 1 inci seviye olarak tanımlananların dışındaki bulgular 2 nci seviye olarak tanımlanır.

  (3) Bakım eğitim kuruluşlarının SHGM tarafından bu Yönetmelikte aranan koşulları sağlamadıklarının tespit edilmesi halinde 1 inci seviye bulgular için en fazla üç gün, diğer bulgular için en fazla üç ay süre verilir. Bakım eğitim kuruluşu bu süreler içinde düzeltici işlemleri gösteren bir plan sunmak ve SHGM tarafından kabul edilebilir düzeltici işlemleri yaptığını kanıtlamak zorundadır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Onaylı Temel ve Tip Eğitim Kursu

  Temel eğitim uygulama esasları

  MADDE 19 - (1) Temel eğitim kursunun onaylanması için uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

  a) SHY-147 onaylı temel eğitim kursu, teorik bilgi eğitimi, teorik bilgi sınavı, pratik eğitimi ve pratik değerlendirme konularını kapsar.

  b) Teorik bilgi eğitimi, SHY-66 kategorisi veya alt kategorisi A, B1 veya B2 hava aracı bakımı lisansı için SHY-66'da belirlenen konuları içerir. Her lisans kategorisi veya alt kategorisi için konular, bilgi modüllerine veya alt modüllere ayrılabilir. Teorik bilgi eğitimi SHY-66 standartlarındaki sürelere uymak koşuluyla pratik eğitimle birleştirilebilir.

  c) Teorik bilgi sınavı, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitim konularına uygun olmalıdır.

  ç) Pratik eğitim, genel alet ve teçhizatların kullanımı, çeşitli hava aracı parçalarının montaj/demontaj alıştırmalarını ve öğretilmekte olan konu ile ilgili devam eden bakım faaliyetlerine katılmayı kapsar. Öğrenciye verilen eğitim sırasında, pratik eğitimin en az %30'u gerçek bir bakım ortamında gerçekleştirilmelidir. Eğitim kuruluşu, pratik eğitimi tamamen veya kısmen gerçekleştirmek üzere, başka bir kuruluşla anlaşmış olsa dahi gerekli eğitimin verilmesini sağlamakla sorumludur. Bu eğitim öğrencinin içinde bulunduğu eğitim programı bitmeden verilir.

  d) Pratik değerlendirmeler, verilen pratik eğitime uygun olması zorunludur. Öğrencilerin, aletleri ve teçhizatı kullanmakta ve bakım kitapları ile çalışmakta yeterli olup olmadığı ölçülür.

  e) SHY-66 kategori veya alt kategori ile ilgili eğitim süreleri SHY-66 standartlarında olmak zorundadır.

  (2) SHGM, bir SHY-147 onaylı bakım eğitimi kuruluşu ve öğrencilerini, onaylı temel eğitim kursu müfredatında yer alan bir veya birden fazla konuda teorik bilgi ve/veya pratik eğitim vermekten veya almaktan zorunlu tutabilir.

  (3) Ancak, bu konuların daha önce öğrenciye başka bir kurumda SHY-66 standartlarında verildiğinin ve yukarıda belirtilen eğitim sürelerini orantılı olarak azaltabileceğinin SHGM'ce yeterli görülmesi hallerinde muaf tutulur.

  Onaylı hava aracı tip/bakım işlemleri eğitimi

  MADDE 20 - (1) SHY-147 onaylı bakım eğitimi kuruluşu, SHY-66'da belirtilen standartlara uygun olduğunun tespit edilmesi durumunda, SHGM tarafından SHY-66 hava aracı tip ve bakım işlemleri eğitimlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Onaylı Temel ve Tip Eğitim Sınavına İlişkin Uygulama Esasları

  Sınav uygulama esasları

  MADDE 21 - (1) SHY-147 onaylı bakım eğitimi kuruluşu, teorik bilgi sınavlarını SHGM'den onay alınan konularda yapmak zorundadır.

  (2) Teorik bilgi sınavları çoktan seçmeli ve/veya yazılı sınav şeklinde olur. Bu sınavlar, bilgisayar ortamında ve/veya kağıt üzerinde yapılır.

  (3) Teorik bilgi sınavı esnasında kopya çektiği tespit edilen veya sınav kağıtları ve izin verilen dokümanlar dışında sınavın konusu ile ilgili materyal bulundurduğu belirlenen öğrencinin sınavı iptal edilir ve olay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde hiçbir sınava girmesine izin verilmez. Bu tür bir olayın gerçekleşmesi halinde, otuz gün içerisinde detayları ile birlikte kuruluş tarafından SHGM'ye rapor verilmek zorundadır.

  (4) Sınav sorumluları tüm soruların güvenliğini sağlamak zorundadır.

  (5) Teorik bilgi sınavı sırasında veya öncesinde sınava girmiş veya girecek olan öğrencilere, soruların cevaplarını verdiği tespit edilen sınav sorumlusu, derhal bu görevinden alınır ve o sınav geçersiz sayılır. Kuruluş, bu tür durumlarda otuz gün içerisinde SHGM'ye bilgi vermek zorundadır.

  (6) SHGM tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kuruluş durumu birlikte değerlendirerek, söz konusu personelin yeniden göreve atanıp atanmayacağını kararlaştırır.

  Temel teorik bilgi sınavları

  MADDE 22 - (1) Temel teorik bilgi sınavları, SHY-66'da tanımlanan her konu modülü veya alt konu modülü eğitiminin tamamlanması sonucuna göre yapılır.

  (2) Temel teorik bilgi sınavları, öğrencilerin eğitim notları kullanılmasına izin verilmeden gerçekleştirilir.

  (3) Temel teorik bilgi sınavları, tamamlanan eğitimin bir modülü veya alt modülü içerisindeki SHY-66 konularının örnek bir kesitini kapsamalıdır. Sınavda kullanılacak sorular, SHY-147 veya EASA Bölüm 147 kapsamında yetkili bakım eğitim kuruluşlarınca hazırlanan ve SHGM tarafından onaylanan soru bankasından seçilerek SHGM ve/veya sınav sorumluları tarafından belirlenir ve uygulamaya konulur.

  (4) Bir SHY-66 kategorisi veya alt kategorisini tamamlamak için, gerekli olan bütün eğitim konu modül veya alt modülü temel eğitim teorik bilgi sınavları, söz konusu SHY-66 kategorisi veya alt kategorisi için, ilk eğitim konu modülü veya alt modülü temel sınavını geçtikten sonra beş yıl içinde tamamlanmalıdır. Herhangi bir eğitim modülü temel eğitimi sınavından başarısız olan kişi bu sınava bir aydan önce tekrar giremez. SHY-66'da belirlenen her kategori ve alt kategori için yazılı ve çoktan seçmeli soru sayısı bu soruları cevaplamak için verilecek süre ve geçme notu konusundaki standartlar SHGM tarafından belirlenir.

  (5) Bir öğrenci belirli konularda daha önceden SHY-66'da belirlenen koşullara uygun olarak düzenlenmiş bir sınavda başarılı olduğu takdirde, SHGM bu öğrenciyi bu konulardan muaf tutabilir.

  (6) SHGM, SHY-147 onaylı bakım eğitim kuruluşunun, bu kuruluşta onaylı bir bakım eğitimi kursuna katılmamış öğrencileri sınav yapmasını isteyebilir. SHGM aşağıda belirtilen durumlarda sınav yapılmasını talep edebilir:

  a) Öğrencinin daha önce onaylı bir eğitim kursuna hiç katılmamış olması,

  b) Öğrencinin başka bir SHY-147 onaylı kuruluş tarafından belgelenmesi koşuluyla mücbir sebeplerden ötürü sınavları tamamlayamaması,

  c) Öğrencinin SHGM tarafından tanınmayan bir ülkede teknik personel niteliklerini kazanmış olmasıdır.

  Temel pratik değerlendirmeler

  MADDE 23 - (1) Temel pratik değerlendirmeler, tayin edilmiş bir uygulama değerlendiricisi tarafından temel bakım eğitimi kursu boyunca her atölye/bakım tesisi ziyaret periyodu tamamlandığında veya her altı ayda bir yapılmalıdır. SHY-147 onaylı bakım eğitimi kuruluşu, pratik eğitiminin tamamının veya bir bölümünün yapılması için başka bir onaylı bakım eğitimi kuruluşu ile sözleşme yaparsa ve pratik eğitim değerlendirmelerini yapacak olan personeli bu kuruluştan seçerse, bu değerlendirmenin yapılıp yapılmadığını tespit eder ve yapılmasını sağlar.

  (2) Öğrenci bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kriterlere uygun bir başarı göstermek zorundadır. Öğrenci için geçer not değerlendirici tarafından bu kritere uygun olduğu tespit edilmesi durumunda verilir. Öğrencinin ilgili aletleri/teçhizatları/test cihazlarını imalatçıların belirlediği şekilde kullanabilme, hava aracı komponent bakım kitaplarını kullanabilme, gerekli muayene ve testleri, arızaları gözden kaçırmadan gerçekleştirme, komponentlerin yerlerini tanıma ve bunların montaj/demontaj ve ayarlama işlemlerini doğru bir şekilde yapabilme kapasitesini göstermesi gerekir. Öğrenci bu alıştırmaları sadece kabiliyetini göstermesine yetecek oranda yapmak zorundadır. Aynı zamanda çalışma ortamının temiz tutulmasını sağlama, kendisi ve ürün için emniyet tedbirlerini dikkate alma gerekliliklerini anladığını gösterebilmelidir. Ayrıca, uçuş emniyeti ve hava aracının uçuşa elverişliliği açısından sorumlu bir tavır sergilemesi gerekir.

  Hava aracı tip sınavları

  MADDE 24 - (1) Hava aracı tip eğitimi vermek üzere onaylanmış bir SHY-147 onaylı bakım eğitimi kuruluşu, SHGM'nin gözetimi altında, SHY-66'da belirtilen hava aracı tip sınavlarını veya hava aracı iş değerlendirmelerini gerçekleştirebilir. SHY-145'e uygun olarak onaylanmış bakım kuruluşu, SHY-66 Kategori A hava aracı iş eğitimini verebilir ve belirtilen değerlendirmeleri yapabilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Gözetim, Denetim, Sorumluluklar ve İdari Yaptırımlar

  Gözetim ve denetim

  MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmasına yönelik denetim her bir kuruluş için bir yıl içerisinde en az bir kere periyodik olarak yapılır. Bu denetlemelerde BEKAD'da geçmesi gereken tüm kayıtlar dikkate alınır.

  (2) Periyodik olarak yapılan denetlemelerin dışında SHGM her zaman denetleme ve inceleme yapmaya yetkilidir.

  Sorumluluklar

  MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen esas ve sınırlamaların planlanmasından ve uygulanmasından eğitim kuruluşları ve yönetici personel ile kuruluşta görevli personel, Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

  İdari yaptırımlar

  MADDE 27 - (1) SHGM, 18 inci maddede belirtilen sebeplerden ötürü bakım eğitimi kuruluşuna verilen yetkinin feshine, askıya alınmasına, sınırlandırılmasına veya bakım eğitimi kuruluşu tarafından yapılan yenilenme başvurusunun reddine aşağıdaki hükümlere uygun olarak karar verilir:

  a) SHGM, bakım eğitimi kuruluşuna verilen yetkinin feshine, askıya alınmasına, sınırlandırılmasına veya bakım eğitimi kuruluşu tarafından yapılan yenilenme başvurusunun reddine karar verirse, bu hususu bakım kuruluşuna bildirir ve yirmisekiz günlük süre verir. Bu süre içinde bakım eğitimi kuruluşu eksikliklerin giderilmesi için bir iş planı hazırlayıp SHGM'ye sunar. SHGM bu planı onaylarsa, bakım eğitimi kuruluşu söz konusu iş planında belirtilen sürelere göre taahhüt ettiği işlemleri yapar. İş planı SHGM tarafından onaylanmazsa, SHGM'nin bakım eğitimi kuruluşuna bildirdiği husus işleme konulur.

  b) SHGM, yetkinin tümünü veya bir kısmını bakım kuruluşunu önceden uyarmaksızın bu maddenin (a) bendinde anılan işlemler tamamlanıncaya kadar askıya alabilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Mevcut personel hakkında uygulanacak yönetmelik

  GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakım Eğitimi Kuruluşlarında görev yapan mevcut personel hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri 31 Aralık 2006 tarihine kadar uygulanmaz.

  Yürürlük

  MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

  EKLER "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100