Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Maliye Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 11/05/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26165

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet Malzeme Ofisinde görevli personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Devlet Malzeme Ofisinin merkez ve taşra teşkilâtı, müessesesinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme suretiyle atanacakları ve en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Alt görev grubu: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevlerin gruplandırılmasını,

  b) Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  c) (Değişik bent :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/1.mad) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı görev grubunda ya da görev grubu içinde alt görev grupları olması halinde aynı alt görev grubunda gösterilen görevleri,

  ç) Birim: Teşekkülün merkez teşkilâtındaki Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları, Müşavirlikler, Malzeme Kataloğu Çalışma Komisyonu Başkanlığı ile müstakil müdürlük ve uzmanlıkları,

  d) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılmasını,

  e) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev gruplarındaki unvanları,

  f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  g) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  h) Hizmet süresi: Ofiste çalışılan süreler ile Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  ı) Kadrolu personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer alan personel ile sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesinde yer alan personeli,

  i) Merkez teşkilâtı: Teşekkülün Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük Makamı ile birimlerini,

  j) Müessese: Sermayesinin tamamı teşekküle ait olan tüzel kişiliği haiz üretim ünitelerini,

  k) Ofis: Devlet Malzeme Ofisinin merkez ve taşra teşkilâtı ile müessesesini,

  l) Sınav kurulu: Sınavların yapılması ve yürütülmesi için Genel Müdürlük tarafından oluşturulan kurulu,

  m) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan ve sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

  n) Taşra teşkilâtı: Bölge müdürlüklerini,

  o) Teşekkül: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü,

  ö) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  p) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların eğitime tabi tutulmaksızın alınacakları sınavı,

  r) Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  s) Yönetmelik: Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

  Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

  (2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonlar:

  a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

  1) Şube Müdürü, Müdür,

  2) Müdür Yardımcısı,

  3) Şef, Teknik Şef, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı.

  b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

  1) Hukuk Müşaviri.

  c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

  1) Başuzman, Müşavir, Uzman, Teknik Uzman,

  2) Uzman Yardımcısı.

  ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

  1) Çözümleyici.

  d) İdari Hizmetler Grubu;

  1) Muhasebeci, Şef Yardımcısı, Antrenör.

  2) Muhasebeci Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Daktilograf, Pazarlamacı, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

  e) Destek Hizmetleri Grubu;

  1) Hizmetli, Kaloriferci, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Bahçıvan, Bekçi, Dağıtıcı.

  (3) Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak pozisyonlar:

  a) Programcı, Avukat, Mütercim, Mühendis, Mimar, Kimyager, Öğretmen, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant, Hemşire, Sağlık Memuru.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 6 - (1)Bu Yönetmeliğe tabi unvanlardan görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır;

  a) Sınava girecekleri kadro için Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  b) Ofiste en az iki yıl hizmeti bulunmak,

  c) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 7 - (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

  a) Şube Müdürü ve Müdür kadrosuna atanabilmek için;

  1) Müdür Yardımcısı görevinde bulunmak ve bu görevde en az iki yıl çalışmış olmak,

  2) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ayrıca,

  3) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğündeki Şube Müdürü kadrosuna atanacakların, Çözümleyici pozisyonunda en az iki yıl veya Programcı pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmaları, en az bir programlama dilini ve işletim sistemini iyi derecede bilmeleri, görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS'den en az altmış veya TOEFL'dan en az yüzyetmişüç veya IELTS'den en az beşbuçuk puan alarak İngilizce bildiğini belgelemeleri,

  4) Standardizasyon, Kalite Kontrol, Laboratuvar, İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüklerindeki Şube Müdürü kadrosuna atanacakların, görev alanları ile ilgili yükseköğretim mezunu olmaları,

  5) Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdür kadrosuna atanacakların, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji ve çocuk sağlığı alanlarında yükseköğretim mezunu veya yüksek öğretmen okulu veya benzeri yüksek öğretim mezunu olup, okul öncesi öğretmenlik sıfatını haiz olmaları,

  şartları aranır.

  b) Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

  3) Mühendis, Mimar, Kimyager, Teknik Şef, Çözümleyici, Programcı, Muhasebeci, Şef ve Uzman görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde en az iki yıl çalışmış olmak ayrıca,

  4) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanacakların, Çözümleyici pozisyonunda en az iki yıl veya Programcı pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmaları, en az bir programlama dilini ve işletim sistemini iyi derecede bilmeleri, görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS'den en az altmış veya TOEFL'dan en az yüzyetmişüç veya IELTS'den en az beşbuçuk puan alarak İngilizce bildiğini belgelemeleri,

  5) Standardizasyon, Kalite Kontrol, Laboratuvar, İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüklerindeki Müdür Yardımcısı pozisyonlarına atanacakların, görev alanları ile ilgili yükseköğretim mezunu olmaları,

  şartları aranır.

  c) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Muhasebeci Yardımcısı, Şef Yardımcısı veya Uzman Yardımcısı görevlerinden birinde en az iki yıl bulunmak veya,

  3) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Daktilograf, Pazarlamacı, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mütercim, Programcı, Öğretmen, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant görevlerinden birinde en az dört yıl çalışmış olmak.

  ç) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Yükseköğretim kurumlarından Mühendis, Kimyager veya Tekniker olarak mezun olmak,

  2) Ofiste, Mühendis, Kimyager olarak en az üç yıl, Tekniker olarak en az dört yıl hizmeti bulunmak.

  d) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonlarına atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

  3) Ofiste, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda altı yıl çalışmış olmak.

  e) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

  2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

  3) Ofiste Avukat olarak en az iki yıl çalışmış olmak.

  f) Müşavir ve Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) I sayılı cetvele tabi kadrolardan yapılacak atamalar dışında yapılacak atamalarda, bu Yönetmelikte Şube Müdürü olabilmek için gereken şartlara sahip olmak.

  g) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Uzman Yardımcısı, Şef Yardımcısı, Antrenör veya Muhasebeci Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Daktilograf, Pazarlamacı, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mütercim, Programcı, Öğretmen, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve en az dört yıl çalışmış olmak.

  ğ) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Yükseköğretim kurumlarından Mühendis, Kimyager veya Tekniker olarak mezun olmak,

  2) Ofiste, Mühendis ve Kimyager olarak en az üç yıl, Tekniker olarak en az dört yıl hizmeti bulunmak.

  h) Uzman Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Daktilograf, Pazarlamacı, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve en az iki yıl çalışmış olmak.

  ı) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) En az bir işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

  3) En az bir programlama dili bilmek,

  4) Görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS'den en az elli veya TOEFL'dan en az yüzaltmışdört veya IELTS'den en az beş puan alarak İngilizce bildiğini belgelemek,

  5) Ofiste Programcı pozisyonunda en az iki yıl çalışmış olmak.

  i) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Muhasebeci Yardımcısı görevinde bulunmak ve bu görevde en az iki yıl çalışmış olmak.

  j) Şef Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Daktilograf, Pazarlamacı, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve en az iki yıl çalışmış olmak.

  k) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

  2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yüksek öğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak.

  l) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

  2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan alınmış bilgisayar işletmeni sertifikası

  sahibi olmak,

  3) Dakikada en az altmış adet anlamlı alfanumerik karakter yazacak şekilde klavye kullanabildiğini belgelendirmek.

  m) Muhasebeci Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Daktilograf, Pazarlamacı, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve en az iki yıl çalışmış olmak.

  n) Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Daktilograf,

  Pazarlamacı, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru pozisyonlarına atanabilmek için;

  1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

  o) Antrenör pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren bölümlerinden veya yurt dışındaki dengi

  okullardan mezun olmak,

  2) Yurt içi veya yurt dışından alınmış Antrenör belgesine sahip olmak.

  ö) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

  2) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

  Madde 8 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

  2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

  3) Son sicil notu yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  b) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

  2) En az bir işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

  3) En az bir programlama dili bilmek,

  4) Görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS'den en az elli veya TOEFL'dan en az yüzaltmışdört veya IELTS'den en az beş puan alarak İngilizce bildiğini belgelemek,

  5) Son sicil notu yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  6) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  c) Mütercim pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (A) düzeyinde başarılı olmak veya TOEFL'dan en az ikiyüzelli veya IELTS'den en az sekiz puan aldığını belgelemek,

  3) Son sicil notu yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  ç) Öğretmen pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Okul Öncesi Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olmak ve Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamladığını belgelemek,

  2) Son sicil notu yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  d) Mühendis, Mimar, Kimyager, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant, Hemşire, Sağlık Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Öğrenim durumu itibariyla atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,

  2) Son sicil notu yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

  şartları aranır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

  Duyuru

  Madde 9 - (1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru; eğitim tarihinden en az bir ay önce, eğitim yeri ve zamanı ise en az on beş gün önce, duyuru tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süre en az on iş günü olacak şekilde Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca yapılır.

  (2) Duyuruda;

  a) Atama yapılacak boş pozisyonlara ilişkin bilgiler ve/veya kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve birimi,

  b) Eğitime katılacak personelde aranacak şartlar,

  c) Son başvuru tarihi,

  ç) Eğitimin yapılacağı yer ve süresi ile başlama ve bitiş tarihleri ile diğer hususlara yer verilir.

  Başvuru

  Madde 10 - (1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine, aranılan şartları taşıyan personel, başvuru dilekçelerini görev yaptıkları birime verirler. Başvurular birimler aracılığı ile son başvuru tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir.

  (2) Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca, başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları incelenir ve eğitime katılıp katılamayacakları bir yazı ile birimlere bildirilir.

  (3) Görevde yükselme eğitimine, görevden uzaklaştırılanlar, aylıksız izinli olanlar başvuramazlar ve katılamazlar.

  (4) Bir eğitim duyurusuna ilişkin en fazla iki unvanın görevde yükselme eğitimine başvurulabilir, ancak bunlardan en fazla bir unvanın görevde yükselme eğitimine katılabilinir.

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bendlerinde yer alan ders konularından en az (otuz) ve (g) bendinde belirtilen ders konularından en az (kırkbeş) saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek olan görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, Ofis tarafından zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  Görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katını geçemez.

  (2) Görevde yükselme eğitimine katılmak üzere başvuranların sayısı, ilan edilen kadro/pozisyon sayısının üç katından az ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime katılması sağlanır. Üç katından fazla ise bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere görevde yükselme eğitimine alınacaklar tespit edilir. Puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

  (3) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabi tutulur.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi, Ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  ç) Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

  e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  f) Mesleki etik ilkeleri,

  g) Görevin niteliği ve gerekleri ile ilgili konu, uygulamalar ve ilgili mevzuat.

  (2) Sözkonusu eğitim programlarında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

  Görevde yükselme sınavı

  Madde 14 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Ofis bu sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırır. Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakiben bir ay içinde sınavın yapılmasına yönelik olarak gerekli protokolün tesisi amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğretim kurumlarından birisine başvurulur.

  (2) Sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 15 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması; ikinci bölüm ve bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı sırasına göre gerçekleştirilir. Bu sınavlara katılacaklarda, Ofiste veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

  (3) Sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Sınav kurulu

  Madde 16 - (1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyeler olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

  (2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar ( bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Görev aldıklarının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

  Sınav kurulunun görevleri

  Madde 17 - (1) Sınav kurulu, Ofisce yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının belirlenmesi, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

  (2) Sınav Kurulunun oluşturulması ve yazılı sınavın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin koordinasyonu Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

  Sınav sonuçlarının açıklanması ve sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 18 - (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

  (2) Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  (3) Sınava katılanlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren on gün içinde sınav kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar yirmi gün içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 19 - (1) Sınavı kazananlardan, başarı sıralamasına göre en geç üç ay içerisinde duyuruda belirtilen atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısı kadar personelin ataması yapılır.

  (2) Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 20 - (1) Sınavda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise, dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Son Hükümler

  Özürlülerin eğitim ve sınavları

  Madde 21 - (1) Ofis, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

  Görev grupları arasında geçişler

  Madde 22 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer verilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

  a) (Değişik bent :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/2.mad) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın aynı düzey görevlere veya alt görevlere atanabilirler.

  b) Yönetim grubundaki görevlerden daha önce çalışılan görev grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir.

  c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruba geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Ofiste veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  ç) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapan personelin Müşavir veya Başuzman kadrosuna geçişlerinde sınav şartı aranmaz.

  d) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara ve bu pozisyonlar arasındaki geçişler unvan değişikliği sınavına tabidir.

  Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan yapılan atamalar

  Madde 23 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılan ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kazanılmış hakların saklılığı

  Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakkı saklıdır.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 25 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 26 - (1) 17/12/2004 tarihli ve 25673 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Öğrenim düzeyi

  Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde dört yıldan az yüksek öğrenim mezunu olup görevde bulunanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

  (2) (Değişik fıkra: 29/12/2006-26391 S.G.R. Yön/1.mad) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan Ofis personelinden; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan Şef pozisyonu ile (d) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan Muhasebeci, Şef Yardımcısı, Muhasebeci Yardımcısı, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru ve Haberleşme Memuru pozisyonlarına, bir alt öğrenim düzeyi esas alınarak atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacakların, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde aranılan Ofisteki hizmet süresinin en az iki katı olması şarttır.

  Yürürlük

  Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.

  Ekleri Html olarak görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100