Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ET VE BALIK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  ET VE BALIK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Et Ve Balık Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 28/06/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26212

  BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde, daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

  b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

  c) EBK: Et ve Balık Kurumunu,

  ç) Genel müdür: EBK Genel Müdürünü,

  d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirlenen kadro ve pozisyon unvanlarına aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak yükselme niteliğindeki atamaları,

  e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için EBK tarafından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınavı,

  g) Hizmet grupları: Benzer kadro veya pozisyon unvanlarının gruplandırılmasını,

  ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde EBK Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, genel ve katma bütçeli idareler ile mahalli idarelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

  h) Kadro veya pozisyon unvanı: Personelin EBK'daki kadro veya pozisyon unvanını,

  ı) Merkez: EBK merkez teşkilatını,

  i) Personel: 657 sayılı Kanuna tabi personel ile sözleşmeli personeli,

  j) Taşra: Kombina, işletme ve fabrika müdürlüklerini,

  k) Unvan değişikliği: En az orta öğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

  l) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde, daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

  m) Yönetim Kurulu: EBK Yönetim Kurulunu,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Hizmet grupları

  Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlar ile unvan değişikliğine tabi pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

  (2) Görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlar:

  a) Yönetim hizmetleri grubu;

  1) Daire başkanı,

  2) Kombina müdürü, işletme müdürü, fabrika müdürü,

  3) Kombina müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, fabrika müdür yardımcısı,

  4) Şube müdürü, depo müdürü,

  5) Müdür yardımcısı,

  6) Şef, koruma güvenlik amiri,

  b) Hukuk hizmetleri grubu;

  1) I. Hukuk müşaviri,

  2) Hukuk müşaviri,

  c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

  1) Müşavir, başuzman,

  2) Uzman,

  ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

  1) Çözümleyici ,

  2) Sistem programcısı,

  d) Savunma hizmetleri grubu;

  1) Savunma sekreteri,

  2) Savunma uzmanı,

  3) Sivil savunma uzmanı,

  e) İdari hizmetler grubu;

  1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, depo memuru, kantar memuru, ambar memuru, satınalma memuru, satış memuru, haberleşme memuru, dava takip memuru, nöbetçi memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, daktilograf, şoför, koruma güvenlik görevlisi,

  f) Yardımcı hizmetler grubu;

  1) Teknisyen yardımcısı, makinist, dağıtıcı, hizmetli, kasap,

  (3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

  a) Avukat, mühendis, mimar, kimyager, veteriner hekim, biyolog, programcı, mütercim,

  istatistikçi, tekniker, teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni, sağlık memuru.

  Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

  Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır.

  a) I. Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

  2) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

  b) Daire başkanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

  2) Atanacağı birimin görev konusuna uygun olarak, en az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

  c) Kombina müdürü, işletme müdürü ve fabrika müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

  2) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  ç) Kombina müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı ve fabrika müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

  2) II sayılı cetvele tabi sözleşmeli müdür yardımcısında dört yıllık sürenin en az iki yılını kurumda geçirmiş bulunmak,

  3) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  d) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

  2) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  3) 399 sayılı KHK'nın ekinde yer alan I sayılı cetvelde belirtilen kadro unvanlarının birinde çalışmış olmak,

  e) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

  2) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  3) 399 sayılı KHK'nın ekinde yer alan I sayılı cetvelde belirtilen kadro unvanlarının birinde çalışmış olmak,

  f) Savunma sekreteri kadrosuna atanabilmek için;

  1) 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterliğinin Kurulmasına Dair Kanundaki şartları haiz olmak,

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 7 - (1) Atama yapılacak boş kadronun bulunması kaydıyla, görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda;

  a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  b) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  gerekir.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 8 - (1) Görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

  2) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

  3) EBK' da en az iki yıl hizmeti bulunmak,

  b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak ve bu sürenin en az iki yılını kurumda geçirmiş bulunmak,

  2) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  3) Müdür yardımcısı, şef veya uzman pozisyonunda bir yıl veya avukat, mühendis, mimar, veteriner hekim, çözümleyici, sistem programcısı, kimyager, istatistikçi ve biyolog unvanlarından birisinde en az dört yıl çalışmış olmak,

  c) Depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak ve bu sürenin en az iki yılını kurumda geçirmiş bulunmak,

  2) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  3) Müdür yardımcısı, şef veya uzman pozisyonunda bir yıl veya avukat, mühendis, mimar, veteriner hekim, çözümleyici, sistem programcısı, kimyager, istatistikçi ve biyolog unvanlarından birisinde en az dört yıl çalışmış olmak,

  ç) Müdür yardımcısı kadro ve pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) 2 yılı EBK' da geçmek üzere en az dört yıl hizmeti bulunmak,

  3) En az şef veya uzman pozisyonunda bir yıl veya avukat, mühendis, mimar, veteriner hekim, çözümleyici, sistem programcısı, kimyager, istatistikçi ve biyolog unvanlarından birisinde en az dört yıl çalışmış olmak,

  d) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan hizmet guruplarından; unvan değişikliğine tabi pozisyonlar, bilgi işlem hizmetleri, idari hizmetler grubu ve yardımcı hizmetler grubunda yer alan unvanların birinde, iki yılı EBK' da geçmek üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

  e) Koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) İki yılı EBK' da geçmek üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

  f) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan hizmet guruplarından; unvan değişikliğine tabi pozisyonlar, bilgi işlem hizmetleri, idari hizmetler grubu ve yardımcı hizmetler grubunda yer alan unvanların birinde, iki yılı EBK' da geçmek üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

  g) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) İki yılı EBK' da geçmek üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

  3) Bilgisayar programlama dili ve işletim sistemlerinden en az bir tanesini bilmek ve bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek,

  ğ) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  2) İki yılı EBK' da geçmek üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

  3) Bilgisayar programlama dili ve işletim sistemlerinden en az bir tanesini bilmek ve bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek,

  h) Veri hazırlama kontrol işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az lise mezunu olmak,

  2) İki yılı EBK' da geçmek üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

  ı) Bilgisayar işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az lise mezunu olmak,

  2) İki yılı EBK' da geçmek üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

  i) Memur, depo memuru, kantar memuru, ambar memuru, satınalma memuru, satış memuru, haberleşme memuru, dava takip memuru, nöbetçi memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, daktilograf, şoför, koruma güvenlik görevlisi pozisyonlarına atanabilmek için;

  1) En az lise mezunu olmak,

  2) İki yılı EBK' da geçmek üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak.

  Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanacaklarda aranacak şartlar

  Madde 9 - (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Avukatlık pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

  2) Avukatlık stajını yapmış bulunmak,

  3) Son sicil notu yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  b) Mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi pozisyonuna atanabilmek için;

  1) İhraz edeceği unvanla ilgili fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

  2) Son sicil notu yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  c) Veteriner hekim pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Veteriner fakültesi mezunu olmak,

  2) Son sicil notu yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  ç) Biyolog pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Fakültelerin biyoloji bölümü mezunu olmak,

  2) Son sicil notu yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  d) Veteriner sağlık teknisyeni pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

  2) Son sicil notu yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  e) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) Bilgisayar programlama dili ve işletim sistemlerinden en az bir tanesini bilmek ve bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek,

  3) Son sicil notu yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  f) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksek okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

  2) Son sicil notu yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  g) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

  1) En az meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

  2) Son sicil notu yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  ğ) Sağlık memuru pozisyonuna atanabilmek için;

  1) Sağlık meslek lisesi mezunu olmak,

  2) Son sicil notu yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

  gerekir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla atama yapılacak görevler için Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki ortak konulardan en az yirmi beş ve (f) ile (g) bendindeki konulardan en az elli saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, Genel Müdürlük tarafından zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  (2) Görevde yükselme eğitim programları, EBK tarafından düzenlenebileceği gibi Devlet Personel Başkanlığı veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından da müşterek düzenlenebilir.

  Duyuru

  Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimine başvuru şartları, münhal kadro pozisyon unvanı, sayısı, varsa derecesi, hangi birimde olduğu, kadro veya pozisyon unvanı için aranılacak nitelikler, son başvuru tarihi ilan ya da uygun yollarla bütün teşkilata ve personele eğitim tarihinden en az bir ay önce bildirilir.

  (2) Eğitimin tarihi, programı ve yeri ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce bildirilir.

  Başvuru ve başvuruların incelenmesi

  Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların, duyuruda belirtilen kadro/pozisyonlardan sadece birisinden görevde yükselme eğitimine katılmak istediklerini belirtilen dilekçeleri, merkezde bağlı bulundukları başkanlıkları, taşrada ise kombina veya işletme müdürlükleri aracılığı ile İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletilir.

  (2) Başvuruda bulunanların bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları ile eğitim programına katılacakların tespiti çalışmaları, İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanının başkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenir.

  (3) İlgili Komisyon, İstihdam Geliştirme ve Eğitim Şube Müdürünün teklifi üzerine İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanınca onaylanır.

  Görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 13 - (1) Eğitime katılacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro/pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre son sicil notu yüksek olan, hizmet süresi fazla olanlar tercih edilir.

  (2) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Eğitimin düzenlenmesi

  Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimi programları, insan kaynakları ve yönetim geliştirme dairesi başkanlığınca, ilgili daire başkanlıkları ile işbirliği yapılarak, uygulanacak eğitimin konusu, süresi gibi unsurlar dikkate alınarak hazırlanır.

  (2) Kadro veya pozisyon unvanları için görevde yükselme eğitim programına katılacakların sayısı az ise guruplar eğitim programına göre diğer görevde yükselme eğitim programına katılacaklarla birleştirilebilir.

  Görevde yükselme eğitimi konuları

  Madde 15 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

  a) T.C. Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları,

  b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

  e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  f) Mesleki etik ilkeleri,

  g) Kurum tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

  (2) Düzenlenecek eğitim programlarında, yukarıdaki fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilenlere ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmış beşin altında olamaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

  Görevde yükselme sınavı

  Madde 16 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, EBK tarafından ilan edilen tarihte görevde yükselme sınavında başarılı bulunmaları şarttır.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 17 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin unvan değişikliğine tabi pozisyonlar bölümündeki, en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  (2) Unvan değişikliği sınavları, belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda, EBK'da veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  Sınavın yaptırılması

  Madde 18 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılır.

  (2) Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Sınav kurulu

  Madde 19 - (1) Sınav kurulu, Genel Müdürün onayı ve uygun göreceği genel müdür yardımcısının başkanlığında insan kaynakları ve yönetim geliştirme birimi temsilcisi ile yine genel müdürce belirlenecek toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle ve sayıda yedek üye de belirlenir. Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve kararları oy çokluğuyla alır. Çekimser oy kullanılamaz.

  (2)Sınav kurulunu oluşturan üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve taşıdıkları unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

  (3) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar. Sınav kurulunun sekreterya görevi insan kaynakları ve yönetim geliştirme dairesi başkanlığı tarafından yürütülür.

  Sınav kurulunun görevleri

  Madde 20 - (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağını hazırlamak ya da hazırlatmak,

  b) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

  c) Yapılacak itirazları sonuçlandırmak ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütmek,

  ç) Gerekli tutanakları tanzim ve imza etmek.

  Sınav sonuçlarının duyurulması

  Madde 21 - (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

  Sınav sonucuna itiraz

  Madde 22 - (1) Sınav sonucuna itirazlar, ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde sınav kuruluna yazılı olarak yapılır.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 23 - (1) Sınavla ilgili belgeler, bir sonraki sınava kadar saklanır.

  Atama

  Madde 24 - (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre ilan edilen boş kadro/pozisyonlara bir ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşit olması halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla ve sicil notu yüksek olan tercih edilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Görev grupları arasında geçişler

  Madde 25 - (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

  a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, EBK'da veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Kazanılmış haklar

  Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazanmış olanların hakları saklıdır.

  Özürlülerin sınavı

  Madde 27 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki görevleri yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ve sınavlarının özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbir alınır.

  Özelleştirilen kurumlardan atama

  Madde 28 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

  Madde 29 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 30 - (1) 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yükseköğrenim şartı

  Geçici Madde 1 - (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personelden iki veya üç yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık, lise mezunu olanlar iki yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

  Yürürlük

  Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 32 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü yürütür.

  Eki Html olarak görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100