Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EMNİYET TEŞKİLATINDA GÖREVLİ MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

  EMNİYET TEŞKİLATINDA GÖREVLİ MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

  Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

  İçişleri Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26234

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Emniyet Teşkilatındaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurların görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personel hariç, Emniyet Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelden, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Alt görev grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  b) Ana hizmet grubu: Benzer görevleri gören unvanların gruplandırılmasını,

  c) Aynı düzey görev: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen aynı grubun alt grubunda yer alan görevleri,

  ç) Emniyet Genel Müdürlüğü hizmeti: Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınav tarihi itibariyle suretiyle atanacakların görevde yükselme yazılı sınav tarihi itibarıyla, sınavsız atanacakların ise atama tarihi itibariyle Emniyet Teşkilatında sözleşmeli veya kadrolu olarak fiilen çalışılan süreleri,

  d) Emniyet Teşkilatı: Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimleri,

  e) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevde yükselmeye tabi kadrolara aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

  f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevin özelliklerine göre 90 saatten az olmamak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünce verilecek eğitimi,

  g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  ğ) Toplam hizmet: Görevde yükselme suretiyle atanacakların görevde yükselme yazılı sınav tarihi itibariyle, sınavsız atanacakların ise atanma tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre Emniyet Teşkilatında ve diğer kurumların kadrolu veya sözleşmeli pozisyonlarında iken geçen aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere, sadece askerlikte geçen süreleri ile fiilen çalıştıkları süreleri,

  h) Personel: Emniyet Teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

  ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

  Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Yönetim hizmetleri grubu;

  1) Sağlık İşleri Daire Başkanı, İnşaat Emlak Daire Başkanı,

  2) Şube Müdürü,

  3) Şef.

  b) Araştırma planlama hizmetler grubu;

  1) G.İ.H. APK Uzmanı.

  c) Sağlık hizmetleri grubu

  1) Baştabip, Baştabip Yardımcısı,

  2) Başhemşire.

  ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

  1) Çözümleyici,

  d) İdari hizmetler grubu;

  1) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Santral Memuru, Şoför.

  e) Yardımcı hizmetler grubu;

  1) Aşçı, İtfaiyeci, Hayvan Bakıcısı, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli.

  (2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Çocuk gelişimcisi, programcı, öğretmen, prodüktör, mütercim, antrenör, kameraman, spiker, ses kayıtçısı, mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi, kimyager, matematikçi, fizikçi, ressam, tekniker, kaptan, pilot, gemi adamı, makinist, helikopter ve uçak teknisyeni, teknik ressam, teknisyen, veteriner, eczacı, biyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, laborant, imam.

  Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

  Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

  a) Daire başkanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

  2) Atanacağı birimin görev konusuna uygun olarak, en az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  4) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

  5) Toplam hizmetinin son üç yılını Emniyet Teşkilatında geçirmiş olmak kaydıyla Emniyet Genel Müdürlüğü hizmeti en az 5, toplam hizmeti en az 10 yıl olmak,

  6) Sağlık Daire Başkanı olabilmek için uzman tabip veya şube müdürü olmak; İnşaat Emlak Daire Başkanı olabilmek için mühendis, mimar, şehir planlamacısı veya şube müdürü olmak.

  b) Baştabip kadrosuna atanabilmek için;

  1) Uzman Tabip olmak,

  2) Emniyet Genel Müdürlüğü hizmeti en az 5 yıl olmak,

  3) Toplam hizmetinin son üç yılını Emniyet Teşkilatında geçirmiş olmak.

  c) Baştabip yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Uzman tabip, veteriner, diş tabibi, eczacı olmak,

  2) Emniyet Genel Müdürlüğü hizmeti en az 5 yıl olmak,

  3) Toplam hizmetinin son üç yılını Emniyet Teşkilatında geçirmiş olmak

  gerekir.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşıması,

  b) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için, son sicil notunun olumlu, son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az yetmiş altı olması,

  c) Görevde yükselme eğitimine katılacak personelin, Emniyet Teşkilatında en az iki yıl çalışmış olması,

  ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olması

  gerekir.

  Görevde yükselme sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 8 - (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki genel şartları taşımaları kaydı ile aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır.

  a) Şube Müdürü olabilmek için;

  1) Üniversitelerin en az 4 yıllık yükseköğrenim veren bölümlerinden mezun olmak,

  2) 5 yılı Emniyet Genel Müdürlüğünde olmak üzere toplam hizmeti en az 10 yıl olmak,

  3) Şef ve Çözümleyici, GİH APK Uzmanı, Programcı, Şehir Plancısı, İstatistikçi, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager, Tekniker kadrolarında 5 yıl çalışmış bulunmak,

  4) Sağlık İşleri Daire Başkanlığındaki şube müdürü kadroları için uzman tabip kadrolarında 5 yıl çalışmış bulunmak,

  5) İnşaat Emlak Daire Başkanlığındaki şube müdürü kadroları için mühendis, mimar kadrolarında 5 yıl çalışmış olmak,

  6) Toplam hizmetinin son 3 yılını Emniyet Teşkilatında geçirmiş olmak.

  b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

  2) 5 yılı Emniyet Genel Müdürlüğünde olmak üzere toplam hizmeti en az 10 yıl olmak,

  3) Memur, santral memuru, şoför, çözümleyici, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarında 5 yıl çalışmış bulunmak,

  4) Toplam hizmetinin son 3 yılını Emniyet Teşkilatında geçirmiş olmak.

  c) GİH APK Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Üniversitelerin en az 4 yıllık yükseköğrenim veren bölümlerinden mezun olmak,

  2) 5 yılı Emniyet Genel Müdürlüğünde olmak üzere toplam hizmeti en az 10 yıl olmak,

  3) Toplam hizmetinin son üç yılını Emniyet Teşkilatında geçirmiş olmak.

  ç) Başhemşire kadrosuna atanabilmek için;

  1) Üniversitelerin en az 4 yıllık yükseköğrenim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak,

  2) Emniyet Genel Müdürlüğü hizmeti en az 10 yıl olmak,

  3) Toplam hizmetinin son üç yılını Emniyet Teşkilatında geçirmiş olmak.

  d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

  1) Üniversitelerin en az 4 yıllık yükseköğrenim veren bölümlerinden mezun olmak,

  2) Emniyet Genel Müdürlüğü hizmeti en az 5 yıl olmak,

  3) En az birisi Emniyet Teşkilatında kullanılan olmak üzere, iki işletim sisteminin uygulanmasını bilmek ve bunu belgelendirmek,

  4) Bilgi işlem programlama, sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.

  e) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Milli Eğitim Bakanlığından, Emniyet Teşkilatından, yetkili özel eğitim kurumlarından veya Yüksek Öğrenim Kurumlarından birinin vermiş olduğu ilgili sertifikaya sahip olmak,

  3) Toplam hizmetinin son bir yılını Emniyet Teşkilatında geçirmiş olmak.

  f) Memur ve santral memuru kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Toplam hizmetinin son bir yılını Emniyet Teşkilatında geçirmiş olmak.

  g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 38 inci maddesinde belirtilen sürücü belgelerinden en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  3) Toplam hizmetinin son bir yılını Emniyet Teşkilatında geçirmiş olmak.

  ğ) Hayvan bakıcısı ve aşçı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

  2) Mesleği ile ilgili gerekli belge veya bonservis sahibi olmak,

  3) Toplam hizmetinin son bir yılını Emniyet Teşkilatında geçirmiş bulunmak.

  Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar

  Madde 9 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:

  a) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik okul mezunu olmak,

  b) Son sicil notu yetmişaltı puandan aşağı olmamak,

  c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olması

  gerekir.

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

  Madde 10 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki genel şartları taşımaları kaydı ile aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır.

  a) Çocuk gelişimcisi olabilmek için;

  1) Üniversitelerin en az 4 yıllık yükseköğrenim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

  b) Programcı olabilmek için;

  1) Üniversitelerin en az 4 yıllık yükseköğrenim veren bölümlerinden mezun olmak veya iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak,

  2) Emniyet Teşkilatında kullanılmakta olan işletim sistemi ve programlama dilleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu Milli Eğitim Bakanlığından, Emniyet Teşkilatından, Yetkili Özel Eğitim Kurumlarından veya Yüksek Öğrenim Kurumlarından birinin vermiş olduğu ilgili sertifika ile belgelendirmek.

  c) Prodüktör, mütercim, antrenör, kameraman, spiker, ses kayıtçısı, mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi, kimyager, öğretmen, matematikçi, fizikçi ve ressam olabilmek için;

  1) Üniversitelerin en az 4 yıllık yükseköğrenim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

  ç) Tekniker olabilmek için;

  1) Yüksekokulların ilgili bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak.

  d) Teknisyen ve teknik ressam olabilmek için;

  1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak.

  e) Kaptan, pilot, gemi adamı, makinist, helikopter ve uçak teknisyeni olabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  2) Mesleği ile ilgili ehliyet belgesine sahip olmak,

  3) Toplam hizmetinin son bir yılını Emniyet Teşkilatında geçirmiş olmak.

  f) Biyolog, psikolog, veteriner, diyetisyen, sosyolog, sosyal çalışmacı, eczacı ve fizyoterapist olabilmek için;

  1) Üniversitelerin en az 4 yıllık yükseköğrenim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

  g) Sağlık teknikeri olabilmek için;

  1) Üniversite ve yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

  ğ) Hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni ve laborant olabilmek için;

  1) En az meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

  h) İmam olabilmek için;

  1) En az İmam-hatip lisesi mezunu olmak,

  2) İmamlık belgesine sahip olmak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

  Duyuru

  Madde 11 - (1) Emniyet Teşkilatı personeline; atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi, eğitim tarihinden ve unvan değişikliği sınavından en az bir ay önce, görevde yükselme sınavına girecekler için eğitim yeri ve zamanı eğitime katılacaklara eğitim tarihinden, unvan değişikliği suretiyle atanacaklara ise sınav tarihinden en az onbeş gün önce bildirilir.

  Başvuru esasları

  Madde 12 - (1) Sınav duyurusunun yapılmasını müteakip, durumları aranılan şartlara uygun personel, duyuruda belirtilen kadroların yalnızca birisinden sınava girmek istediklerini belirten dilekçelerini birimlerine verirler. Birim amirleri de başvuru dilekçelerini aslı ile birlikte bir yazı ekinde, son başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde Personel Daire Başkanlığına gönderirler.

  (2) Birimler tarafından gönderilen başvuru dilekçeleri, başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla Personel Daire Başkanlığınca incelenir. Başvurusu uygun görülmeyenlere durumları yazı ile bildirilir.

  (3) İnceleme sonucunda uygun görülen adaylardan görevde yükselme eğitimine ve unvan değişikliği sınavına kabul edilen personel, Eğitim Daire Başkanlığına bildirilir. Görevde yükselme eğitimine katılması uygun görülen adaylara, durum bir yazı ile bildirilir.

  Görevde yükselme eğitimine alınma esasları

  Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki ders konularından günde en fazla yedi saat olmak üzere en az otuzbeş ve (f) bendinde yer alan ders konularından en az ellibeş saat olmak üzere toplam en az doksan saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimini tamamlamaları gerekir. Görevde yükselme eğitiminde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

  (2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Eğitime alınacakların sayısı boş kadro sayısının üç katını geçtiği takdirde; Personel Dairesi Başkanlığı ile Eğitim Dairesi Başkanlığınca, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formunda gösterilen puanlama esas alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katına kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşit olması durumunda ise, sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

  (3) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili ve ortak konuları içeren ders notları Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak, eğitime katılanlara, birer örnekleri de sınavdan önce Devlet Personel Başkanlığına ve soruların hazırlanması amacıyla sınavı yapacak kuruma gönderilir.

  (4) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmesi için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  (5) Görevde yükselme eğitimlerinde; eğitici olarak öncelikle Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden, ihtiyaç duyulması halinde ise diğer kamu kurum ve kuruluş personelinden yararlanılır. Görevde yükselme eğitim programları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sadece Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek olarak görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir. Eğitimler, Eğitim Daire Başkanlığınca yürütülür.

  (6) Personelin görevde yükselme sınavına girebilmesi için, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen izin süreleri dışında görevde yükselme eğitiminin tamamına katılması zorunludur. Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek görevde yükselme eğitimini tamamlayanlara katılım belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir.

  (7) Görevde yükselme eğitimleri, sınav açılan her kadro için ayrı düzenlenebilir.

  (8) Bir kadro için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı beş kişiden az ise, gruplar durumlarına göre diğer görevde yükselme eğitimine gireceklerle birleştirilebilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

  a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası;

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları.

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

  d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

  e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  f) Atanılacak kadronun görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

  (2) Düzenlenecek görevde yükselme eğitiminde ve bu eğitimin sonucu yapılacak görevde yükselme sınavında bu maddenin (f) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ve soruların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

  Görevde yükselme sınavı

  Madde 15 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığınca görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya Yüksek Öğretim Kurumlarından birisine başvurulur.

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 16 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının a bendinde belirtilen, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılacak olan atamalar, görevde yükselme eğitim şartı hariç diğer şartları taşımaları ve bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  (2) Unvan değişikliği sınavları, Emniyet Teşkilatınca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Emniyet Teşkilatında veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  (3) Unvan değişikliği sınavına girecek olanların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez.

  (4) Sınava alınacakların sayısı boş kadro sayısının üç katını geçtiği takdirde; Personel Dairesi Başkanlığı ile Eğitim Dairesi Başkanlığınca, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formunda gösterilen puanlama esas alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katına indirilir.

  Sınav kurulu

  Madde 17 - (1) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak olan sınavları yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, aralarında Personel Dairesi Başkanlığı ve Eğitim Dairesi Başkanlığı temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir.

  (2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Görev aldıkları tespit edildiği takdirde bu kişiler komisyon üyeliğinden çıkartılarak yerlerine yedek üyeler görevlendirilir.

  (3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınacak personelden öğrenim ve kazandıkları unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

  (4) Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyelerin katılmadığı toplantılara yedek üyeler katılır. Oylamada çekimser oy kullanılmaz. Oylama sonunda alınan kararlar kesindir.

  Sınav kurulunun görevleri

  Madde 18 - (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır.

  a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

  b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

  c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

  ç) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

  d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

  e) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

  Sınavların geçersiz sayılması

  Madde 19 - (1) Sınav giriş belgesini ibraz edemeyenler ile sınavın başlama saatinden sonra gelenler sınava kabul edilmezler.

  (2) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar ile sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgili sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıdı geçersiz sayılır. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

  (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları geçersiz sayılanlar, beş yıl süreyle görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınamazlar.

  Değerlendirme, başarı notu ve listesi

  Madde 20 - (1) Sınavı başarmış sayılabilmek için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavından (100) tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.

  (2) Sınav sonucunda alınan puanlar sınava girenlerin başarı notunu teşkil eder. Sınav sonunda, sınava girenler için en yüksek başarı notundan başlamak üzere bir sınav başarı listesi düzenlenir. Ancak, sınav sonucunda başarı notlarının eşit olması halinde, bunlar arasındaki sınav başarı listesindeki sıralama, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Değerlendirme Formundaki Puanlama esas alınarak tespit edilir. Bu halde de eşitlik devam ettiği takdirde sırasına göre hizmet süresi fazla olan ve son sicil notu yüksek olanlara öncelik verilir.

  Sınav sonuçlarının duyurulması

  Madde 21 - (1) Sınav sonuçları, sınav kurulunca, sınav bitim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  (2) Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı tarafından görevde yükselme eğitimi ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar ile başarılı olanlardan durumlarına uygun kadro/pozisyonlara atananlar her yılın Haziran ve Aralık ayı içerisinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 22 - (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren on gün içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kuruluna yazılı olarak yapılır. Sınav kuruluna yapılan itirazlar, başvuru üzerine en geç onbeş gün içinde sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Bu ikinci incelemeden sonra verilen notlar kesindir.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 23 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili merci tarafından, ilan edilen boş kadrolara üç ay içerisinde atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak tespit edilir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevde yükselmeye tabi kadrolara personelin ataması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde olan görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yapılacak olan görevde yükselme sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  (2) İlan edilmiş bulunan kadrolardan boşalma olması halinde, boşalan kadrolara müteakip sınava kadar başarılı olanlar arasından atama yapılabilir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına tabi kadrolara, bu Yönetmeliğe uygun olarak atananlardan göreve başlamayanların yerine, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olanlardan en yüksek puan alanların ataması yapılır.

  (3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara bu Yönetmeliğe uygun olarak atananlardan süresi içerisinde geçerli mazeretleri ve belge ile ispatı olmadan usulüne uygun olarak göreve başlamayanların veya atama isteminden vazgeçenlerin atamaları iptal edilir ve bu sınava ilişkin tüm haklarını kaybederler.

  (4) Sınav sonuçları, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Gruplar arası geçişler

  Madde 24 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

  a) Aynı ana görev grubuna ait alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerde bulunup, bu görevlerinden herhangi bir şekilde ayrılmış olanlardan tekrar aynı unvan veya göreve atanmak isteyenler, boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları unvana tekrar atanabilirler.

  c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  ç) 2/5/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliği hükümlerine göre fakülte ve yüksekokul öğrencisi olarak okutulan ve mecburi hizmetle yükümlü bulunan ve aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca nasbedildiği amirliğe atanmış olanların mezun oldukları okul veya bölümleri ile hizmet gruplarındaki kadrolara; mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadro unvanlarına sınavsız atanabilirler.

  Özürlülerin eğitim ve sınavları

  Madde 25 - (1) Emniyet Genel Müdürlüğü gerekli koşulları taşıyan ve atanacak görevi yapabilecek durumunda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

  Kazanılmış haklar

  Madde 26 - (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

  Naklen atamalar

  Madde 27 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan yapılacak naklen atamalarda, şube müdürü üstü unvanlar hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Kurumda belli bir süre çalışmış olmanın dışındaki tüm şartlar aranır.

  Hüküm bulunmayan haller

  Madde 28 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 29 - (1) 26/2/2000 tarihli ve 23976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

  Değerlendirme Formunu html olarak görmek fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100