Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi: 25 Temmuz 2006

  Resmi Gazete Sayısı: 26239

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü memur ve sözleşmeli personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personelden 5 inci maddede belirtilen görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Aynı düzeyde görev: Aynı grupta yada grup içinde alt gruplar olması halinde, aynı alt grupta gösterilen görevleri,

   b) Genel Müdür: Çay İşletmeleri Genel Müdürünü,

   c) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

   ç) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak, görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

   d) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumlarından birine yaptırılacak olan yazılı sınavı,

   e) Hizmet grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

   f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

   g) Personel: Kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanları,

   ğ) Sınav Kurulu: Üst görevlere yükselmeye aday personelin sınav işlemlerini yürütecek kurulu,

   h) Teşekkül: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

   ı) Unvan: Bakanlar Kurulunca ihdas edilen Teşekküle ait kadro ve pozisyonları,

   i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

   j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

   Hizmet grupları

   Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

   (2) (Değişik fıkra:09/03/2007 - 26457 S.R.G Yön/1.mad.) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar;

   a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

   1) Daire Başkanı,

   2) Pazarlama Bölge Müdürü, Fabrika Müdürü, Araştırma Müdürü,

   3) Bölge Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdür Yardımcısı,

   4) Şube Müdürü, İrtibat Müdürü, Kısım Müdürü,

   5) Müdür Yardımcısı, Uzman,

   6) Şef.

   b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

   1) I. Hukuk Müşaviri,

   2) Hukuk Müşaviri,

   c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

   1) Müşavir, Başuzman.

   ç) Bilgi İşlem Hizmetler Grubu;

   1) Çözümleyici.

   d) İdari Hizmetler Grubu;

   1) Temsilci,

   2) Memur, Santral  Memuru, Daktilograf, Veznedar, Sekreter, Ambar Memuru.

   Sınava tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

   Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1) ve (c) bendinin (1) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadro unvanlarına yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir.

   a) Genel Şartlar;

   1) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

   2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

   3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak.

   b) Özel Şartlar;

   1) Daire Başkanı, Pazarlama Bölge Müdürü, Fabrika Müdürü, Araştırma Müdürü, Müşavir, Başuzman, Fabrika Müdür Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için, dört yıllık yükseköğrenim mezunu ve I sayılı cetvelde en az üç yıl görev yapmış olmak,

   2) I.Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için, hukuk fakültesi mezunu, Avukatlık stajını yapmış ve Teşekkülde Hukuk Müşaviri olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

   3) Müşavir kadrosuna atanabilmek için, dört yıllık yüksek öğretim mezunu ve Teşekkülde Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanı görevlerinden birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

   4) Başuzman kadrosuna atanabilmek için, dört yıllık yüksek öğretim mezunu ve I sayılı cetvelde yer alan kadro unvanlarının birinde en az beş yıl görev yapmış olmak.

   Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

   Madde 7 - (1) Görevde yükselme sınavına göre yapılacak atamalarda personelde aranacak nitelikler unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

   a) Şube Müdürü, İrtibat Müdürü ve Kısım Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

   1) En az dört yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,

   2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

   3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

   4) Teşekkülde Avukat, Daire Tabibi, Tabib, Diş Tabibi, Müdür Yardımcısı, Uzman, Çözümleyici, Şef, Mühendis, Mimar, Kimyager, Ekonomist, İstatistikçi görevlerinin birinde çalışmış olmak,

   5) Teşekkülde en az beş yıl çalışmış olmak,

   6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

   b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

   1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

   2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

   3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

   4) Avukatlık stajını yapmış olmak,

   5) Teşekkülde avukat olarak çalışmış olmak,

   6) Teşekkülde en az beş yıl çalışmış olmak,

   7) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

   c) Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

   1) En az dört yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,

   2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Hizmet süresi toplamı en az yedi yıl olmak,

   4) Teşekkülde en az beş yıl çalışmış olmak,

   5) Teşekkülde Mühendis, Mimar, Kimyager ve Şef görevlerinin birinde çalışmış olmak,

   6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

   ç) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

   1) En az dört yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,

   2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

   3) Hizmet süresi toplamı en az yedi yıl olmak,

   4) Teşekkülde Mühendis, Mimar, Kimyager ve Şef görevlerinin birinde çalışmış olmak,

   5) Teşekkülde en az üç yıl çalışmış olmak,

   6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

   d) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

   1) En az iki yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,

   2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

   3) Hizmet süresi toplamı en az beş yıl olmak,

   4) Teşekkülde Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Hemşire, Tekniker, Teknik Ressam, Eksper, Teknisyen, Sürveyan, Ambar Memuru, Memur, Sekreter ve Daktilograf görevlerinin birinde çalışmış olmak,

   5) Teşekkülde en az üç yıl çalışmış olmak,

   6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

   e) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

   1) En az dört yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,

   2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

  3) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde en az altı ay deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

   4) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

   5) Teşekkülde Mühendis olarak çalışmış olmak,

   6) Teşekkülde en az beş yıl çalışmış olmak,

   7) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak

   f) Temsilci pozisyonuna atanabilmek için;

   1) En az dört yıllık yüksek öğretim mezunu olmak,

   2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

   3) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden KPDS veya eşdeğer sınavlarda en az altmış puan almış olmak,

   4) Teşekküldeki pozisyonların birinde çalışmış olmak,

   5) Teşekkülde en az beş yıl çalışmış olmak,

   6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

   g) Memur, Santral Memuru, Daktilograf, Veznedar, Sekreter ve Ambar Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

   1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

   2) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

   3) Teşekkülde en az iki yıl çalışmış olmak,

   4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

   gerekir.

   Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

   Madde 8 - (1) Teşekkülde çalışan sözleşmeli personelden, en az orta öğretimde mesleki ve teknik öğrenim sonucu ihraz edilen unvanlardan:

   a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

   1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

   2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

   3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   4) Son sicil notu olumlu olmak ,

   b) Mühendis, Mimar ve Kimyager pozisyonuna atanabilmek için;

   1) Mühendislik veya kimya bölümü mezunu olmak,

   2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  3) Son sicil notu olumlu olmak ,

   c) Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Hemşire, Tekniker, Teknik Ressam, Eksper pozisyonuna atanabilmek için;

   1) 2 yıllık teknik veya sağlık yüksek okul mezunu olmak,

   2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   3) Son sicil notu olumlu olmak ,

   ç) Programcı, İstatistikçi ve Ekonomist pozisyonuna atanabilmek için;

   1) Üniversitelerin programcılık, fizik, matematik, istatistik veya ekonomi bölümlerinden mezun olmak,

   2) Sadece Programcı pozisyonu için, en az iki programlama dilini bilmek,

   3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   4) Son sicil notu olumlu olmak ,

   d) Teknisyen ve Sürveyan pozisyonlarına atanabilmek için;

   1) Meslek lisesi mezunu olmak,

   2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   3) Son sicil notu olumlu olmak ,

   gerekir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

   Duyuru

   Madde 9 - (1) Atama yapılacak boş kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgiler, kadro ve pozisyonların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ile son başvuru tarihi, eğitim tarihinden en az bir ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az on beş gün öncesinden duyurulur.

   Başvuru

   Madde 10 - (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı için yapılan duyuru üzerine, durumları aranılan şartlara uyan personel, hangi unvan için sınava girmek istediğini belirten bir dilekçe ile birimine başvurur.

   (2) Başvurular sadece bir kadro veya pozisyon için yapılabilir.

   (3) Birim amirleri, başvuru dilekçelerini hemen Personel Dairesi Başkanlığına gönderirler.

   Başvuruların incelenmesi

   Madde 11 - (1) Başvuruda bulunanların aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları incelenerek, görevde yükselme eğitimine katılacak personel tespit edilir. Gerekli şartları taşımayanlara ise durum, yazılı olarak tebliğ edilir.

  (2) Görevde yükselme sınavına katılacaklara fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilir.

   Görevde yükselme eğitimi

  Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (f), (g) bentlerinde yer alan ders konularından en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

   Görevde yükselme eğitimine alınma

   Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

   (2) Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

   (3) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak, görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır.

   (4) Görevde yükselme eğitim programları Teşekkül tarafından düzenlenir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

   (5) Görevde yükselme eğitiminde, Teşekkülün alanında uzman olan personelinden ve/veya Üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ve/veya öğretimle görevli personelinden yararlanılır.

   Görevde yükselme eğitiminin konuları

   Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

   a) T.C. Anayasası;

   1) Genel esaslar,

   2) Temel hak ve ödevler,

   3) Devletin temel organları.

   b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik.

   c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

   ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

   d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma kuralları.

   e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları.

   f) Kamu personelinin etik davranış ilkeleri.

   g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

   (2) (Değişik fıkra:09/03/2007 - 26457 S.R.G Yön/1.mad.) Düzenlenecek eğitim programlarında (f) ve (g) bentlerinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmıştır.

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

   Sınavın şekli

   Madde 15 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

   (2) Teşekkül, görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasından itibaren bir ay içinde, yazılı sınavın yapılabilmesi için gerekli protokolün tesis edilmesi amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine başvurur.

   Sınav Kurulu

   Madde 16 -(1) (Değişik fıkra:09/03/2007 - 26457 S.R.G Yön/3.mad.) Sınav Kurulu Genel Müdürün onayı ile Genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında; Personel Dairesi Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve sınav yapılacak boş kadroların bağlı veya ilgili olduğu merkez birimlerinden iki Daire Başkanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımıyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

   (2) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının görevde yükselme sınavına katılmaları halinde bunlar sınav kurulu üyeliğinden çıkarılırlar.

   (3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

   (4) Sınav Kurulunun sekreterya görevi Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

   Sınav kurulunun görev ve yetkileri

   Madde 17 - (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

   a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

   b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

   c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların kaynağını belirlemek,

   ç) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

   d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

   e) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

   Sınav açılması

   Madde 18 - (1) Sınav, boş kadro ve pozisyon bulunması ve o hizmete ihtiyaç duyulması halinde açılır.

   Görevde yükselme sınavı

   Madde 19 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, sınav açılacak kadro ve pozisyonlara atanabilmeleri için görevde yükselme sınavına katılarak başarılı bulunmaları şarttır. Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

   (2) Yapılan sınav sonucunda başarılı olanların, sınavdaki başarı sıralamasına göre boş kadro ve pozisyonlara atamaları yapılır. Başarılı olanlardan ataması yapılamayanların bu hakları saklı olup, kazandıkları sınav ile ilgili kadro veya pozisyon boşaldıkça atamaları yapılır.

  Unvan değişikliği sınavı

   Madde 20 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitime tabi tutulmaksızın, yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

   (2) (Değişik fıkra:09/03/2007 - 26457 S.R.G Yön/4.mad.) Unvan değişikliği sınavları Teşekkülce görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğrenim kurumlarından birine yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, teşekkülde veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

   Sınavların geçersiz sayılması

   Madde 21 - (1) Sınavda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılırlar ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır.

   (2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı düzenlenecek bir tutanakla geçersiz sayılır.

   (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar, beş yıl süreyle sınava alınmazlar.

   Sınav sonuçlarının açıklanması, itiraz ve atama

   Madde 22 - (1) Sınav Kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

   (2) Sınava katılanlar sınav sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile Teşekkül Personel Dairesi Başkanlığına itiraz edebilir. İtirazlar, Sınav Kurulunca en geç on gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

   (3) Yazılı sınavı kazananlar başarı sırasına göre ilan edilen boş kadro ve pozisyonlara en geç bir ay içinde atanırlar. Görevde yükselme sınavı sonunda alınan puanların eşit olması halinde, ataması yapılacak personel bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir. Puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

   Göreve başlamayanlar

   Madde 23 - (1) Atamaları yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmadan 15 gün içerisinde görevine başlamayanların veya atama isteminden vazgeçenlerin atamaları iptal edilir.

   Sınav belgelerinin saklanması

   Madde 24 - (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğer belgeler ise, yapılacak müteakip sınava kadar ve en az bir yıl Genel Müdürlükte Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

   Görev grupları arasında geçişler

   Madde 25 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (b) ve (c) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde yer alan unvanlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

   a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Teşekkülde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlere aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

   c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

   Özelleştirilen kurumlardan atama

   Madde 26 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

   Naklen atama

   Madde 27 - (1) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapanlar, Teşekküldeki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara bu Yönetmelikteki hükümlere bakılmaksızın genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

   Kazanılmış haklar

   Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

   Yönetmelikte belirtilmeyen haller

   Madde 29 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

   Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

   Madde 30 - (1) 1/8/2001 tarihli ve 24480 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - (1) (Ek madde:09/03/2007 - 26457 S.R.G Yön/5.mad.)

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki veya üç yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

   Yürürlük

   Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 32 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

  Eki html formatında görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100